Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Homeroom 4 values ho

614 views

Published on

  • Be the first to comment

Homeroom 4 values ho

  1. 1. Homeroom 4 โค้ชเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย วันที่ 29 มิ.ย. 2557 ! ที่ผ่านมา เราคุยกันเรื่อง ! การใช้ Homeroom เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้นปร. ! โดยนิยามของคำว่าภาวะผู้นำในความหมายของผมคือ “ความสามารถในการทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น” ! ในการพัฒนาภาวะผู้นำนั้น มีหัวข้อหลักสองเรื่องคือ ! 1. การรู้จักตนเอง 2. ทักษะต่างๆที่ใช้ในการเป็นผู้นำ ! ในการจะรู้จักตนเองนั้นมีสามประเด็นย่อยคือ ! • รู้จักตนเองจากการเข้าใจคนต้นแบบของเรา • รู้จักตนเองจากค่านิยมของเรา • รู้จักตนเองจากพรสวรรค์ ! เราเรียนรู้เรื่อง คนต้นแบบไปแล้ว เราจะเรียนรู้กันเรื่อง ค่านิยม (Values) กันในครั้งนี้ ! ประโยชน์ของการรู้จักค่านิยม ! • ทำให้รู้จักตนเองมากขึ้น • ทำให้ยอมรับคนอื่นในแบบของเขา • ทำให้รู้ว่าเราชอบ/ไม่ชอบคนอื่นเพราะอะไร • ทำให้เราเลือกงาน บทบาท หน้าที่ ให้เหมาะ • ทำให้มีวิธีโน้มน้าวคนอื่นได้ตรงลักษณะแต่ละคน ! ! Page of1 6
  2. 2. โดยจะใช้ภาพยนตร์ของสตีเว่นส์ สปีลเบิร์ก เรื่อง Saving Private Ryan ประกอบการเรียนรู้ ! หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทหารอเมริกันในสงครามโลกครั้งที่สอง เรื่องมีอยู่ว่าครอบครัวไรอันส่ง ลูกชายไปรบสี่คน และสามคนเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกัน ทางกองทัพอเมริกันจึงต้องการชดเชยด้วย การนำไรอันคนสุดท้ายกลับมาสู่ครอบครัวของเขา ทีมงานเฉพาะกิจที่มีทอม แฮงค์ เป็นผู้กอง จึง ทำหน้าที่ฝ่าแนวหน้าเพื่อตามหาไรอันกลับมา ! หนังดำเนินเร่ืองไปราวห้าสิบนาที ! ทหารกลุ่มนี้ผ่านไปยังแนวหน้าซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในฝรั่งเศส และพบครอบครัวหนึ่งที่มีคุณ พ่อชาวฝรั่งเศสต้องการฝากลูกสาวอายุหกขวบไปกับทหารอเมริกันกลุ่มนี้เพื่อความปลอดภัยของ เด็ก ผู้กองไม่ยอม ในขณะที่พลทหารคนหนึ่งอยากพาไป ทั้งสองคนจึงเกิดการถกเถียงกันขึ้น ! ทันใดนั้น ก็มีทหารพลแม่นปืนเยอรมันซึ่งแอบซุ่มอยู่ ยิงใส่พลทหารคนนั้นล้มลง ทหารอเมริกันที่ เหลือจึงพากันหลบเข้าที่กำบัง แล้วพลแม่นปืนคนหนึ่งของอเมริกันก็ค่อยๆสอดสายตามองหา จน กระทั่งสามารถยิงสวนกลับไปที่พลแม่นปืนเยอรมันนั้นจนได้ ! ในฉากนี้ มีตัวละครห้าตัวที่ขอให้เราสังเกตระหว่างชมคลิปวีดีโอ แล้วระบุว่า ท่านชอบคนไหน มากที่สุด และไม่ชอบคนไหนมากที่สุด ! เมื่อชมภาพยนตร์จบ ขอให้แต่ละคนระบุความเห็นของตนลงในบันทึก โดยยังไม่ต้องคุยกัน ! กิจกรรมเดี่ยว ! จัดลำดับความชอบจากมากไปหาน้อย ! ลำดับที่ 1...................(ชอบมากที่สุด) ลำดับที่ 2................... ลำดับที่ 3................... ลำดับที่ 4................... ลำดับที่ 5...................(ชอบน้อยที่สุด) ! ! Page of2 6
  3. 3. กิจกรรมกลุ่ม ! จัดลำดับความชอบจากมากไปหาน้อยโดยมติเอกฉันท์ ! ลำดับที่ 1...................(ชอบมากที่สุด) ลำดับที่ 2................... ลำดับที่ 3................... ลำดับที่ 4................... ลำดับที่ 5...................(ชอบน้อยที่สุด) ! “ความเป็นจริงของคนสองคนจะแตกต่างกันในเหตุการณ์เดียวกัน” Oscar Wilde - Irish novelist ค.ศ. 1854-1900 ! ค่านิยม ! ความเชื่อ หลักการ ความเห็น อุดมการณ์ มีผลต่อความคิดและการกระทำของเรา เราใช้มันตัดสินคนและเหตุการณ์ ! ที่มา... ! ครอบครัว วัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา งาน ! ตัวอย่าง... ! ความเป็นกันเอง พิธีรีตรอง มุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จ ทำเท่าที่ความสามารถเอื้ออำนวย คุณภาพสูง ความรวดเร็ว ! ! ! ตัวอย่าง: ค่านิยมเกรียงศักดิ์ ความสัตย์ซื่อ ความอิสระ ความสัมพันธ์ ความฉลาด ความสบาย
 Page of3 6
  4. 4. กิจกรรมเดี่ยว ! •แต่ละคนใช้เวลา 5 นาที •ระบุค่านิยมส่วนตัว •เลือกจากเมนูในเอกสารประกอบ ! แนวทางคำถามที่ใช้ช่วยระบุค่านิยม ! •เราให้คุณค่ากับอะไร •อะไรคือหลักการของเรา •อะไรคือจุดยืนของเรา •เราตัดสินคนอื่นด้วยเกณฑ์อะไร •มาตรฐานที่เราใช้วัดคืออะไร ! ค่านิยมของฉัน ! ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ! แต่ละคน ! 1. เล่าค่านิยมของตน 2. เล่าที่มาของแต่ละข้อ ! ก่อนจะเล่า ! กติกา: อย่าตัดสินคนอื่น อย่าฟังแบบ Fast / Past / Match ให้ฟังแบบ Listen to learn
 Page of4 6
  5. 5. เมนู ค่านิยม การทำงานจนเสร็จสิ้น การควบคุม ความเป็นตัวของตัวเอง การเป็นที่จดจำ Accomplishment Control Independence Recognition ความสำเร็จ ความร่วมมือ การพัฒนาสังคม ความน่าเชื่อถือ Achievement Cooperation Improving society Reliable การผจญภัย ความกล้า การสร้างนวัตกรรม การมีศีลธรรม Adventure Courage Innovativeness Religion ความรู้สึกอบอุ่น ความมีมารยาท การมีสัจธรรม ความเคารพ Affection Courteousness Integrity Respect ความอ่อนโยน ความคิดสร้างสรรค์ ความฉลาด ความรับผิดชอบ Affectionate Creativity Intellect Responsibility ความเชื่อมโยง ความเป็นที่พึ่งพิงได้ ความมีส่วนร่วม ความมีวินัย Affiliation Dependability Involvement Restrained ความกระตือรือร้น ความมีระเบียบ การมีจินตนาการ การหลบหลีก Ambition Discipline Imagination Salvation การช่วยเหลือผู้อื่น ความมั่นคงทางการเงิน ความสนุกสนาน การควบคุมตนเอง Assisting others Economic security Joy Self-control การมีสิทธิพิเศษ การใช้เวลาว่าง การพึ่งพิงตนเอง ความพึงพอใจในตนเอง Authority Leisure Contentedness Self-reliance ความมีประสิทธิผล การคิดอย่างสมเหตุสมผล การเคารพตนเอง ความสวยงาม Effectiveness Logic Self-respect Beauty ความเท่าเทียมกัน ความรัก ความจริงใจ ความเป็นเจ้าของ Equality Love Sincerity Belonging การมีชีวิตที่น่าตื่นเต้น การเป็นที่รัก การศึกษาเกี่ยวกับสมาธิ ความใจกว้าง Exciting life Loving Spirituality Broad-mindedness Page of5 6
  6. 6. ! ที่มา: Resonant Leadership (ผู้นำที่ทรงพลัง แปลโดย ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์) Richard Boyatzis & Annie McKee การมีชื่อเสียง ความรักแบบผู้ใหญ่ ความมั่นคง ความใส่ใจ Fame Mature love Stability Caring ความสุขในครอบครัว ความมั่นคงของชาติ การมีสถานะทางสังคม ความท้าทาย Family happiness National security Status Challenge การให้อภัย ความเป็นธรรมชาติ การประสบความสำเร็จ ความร่าเริง Forgiving Nature Success Cheerfulness การมีอิสระในการเลือก ความเชื่อฟัง การเป็นต้นแบบ ความสะอาด Free choice Obedience Symbolism Cleanliness การมีอิสรภาพ การอยู่ในระเบียบ ความเสี่ยง ชีวิตที่สะดวกสบาย Freedom Order Taking risks Comfortable life ความเป็นมิตร ความสงบ การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือกัน Friendship Peace Teamwork Companionship ความสนุกสนาน การพัฒนาตนเอง ความเรียบร้อย ความสามารถ Fun Personal development Tidiness Competent ความเป็นตัวจริง ความรื่นรมณ์ ความนุ่มนวล การแข่งขัน Genuineness Pleasure Tenderness Competitiveness ความสุข ความสุภาพ ความสงบ การอุทิศตนให้ผู้อื่น Happiness Politeness Tranquility Contribution to others การมีสุขภาพที่ดี การมีอำนาจ ความร่ำรวย การทำข้อตกลงร่วมกัน Health Power Wealth Conformity การให้ความช่วยเหลือ การมีศักดิ์ศรี การเอาชนะ ความสะดวกสบาย Helpfulness Pride Winning Contentedness ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล การมีสติปัญญา Honesty Rationality Wisdom Page of6 6

×