Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quiet Leadership by David Rock 2/3

1,220 views

Published on

สรุปหนังสือ Quiet Leadership by David Rock เกี่ยวกับการโค้ชด้วยคำถาม

Published in: Education
 • Be the first to comment

Quiet Leadership by David Rock 2/3

 1. 1. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 2 áแºบºบ ÊสÁมÍอ§ง¡กÑัºบ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1Friday, November 18, 2011
 2. 2. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 2Friday, November 18, 2011
 3. 3. Ëห¡ก¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช 1. ¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 2. ¿ฟ˜˜§งàเ¾พ×ืè่Íอ¤คŒŒ¹นËหÒา 3. ¾พÙู´ดÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕีàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย 4. àเµตŒŒ¹นÃรÓำ¡กÑัºบ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒา 5. àเªช×ืè่ÍอÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹ 6. µตÔิ´ดµตÒาÁม¼ผÅล 3Friday, November 18, 2011
 4. 4. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 4Friday, November 18, 2011
 5. 5. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 5Friday, November 18, 2011
 6. 6. àเÃรÒา¤คÔิ´ดÁมÒา¡กàเ¾พ×ืè่Íอ¤ค¹นÍอ×ืè่¹น áแµต‹‹¡กÅลÑัºบäไ´ดŒŒ¤คÓำµตÍอºบ·ท∙Õีè่¼ผÔิ´ด 6Friday, November 18, 2011
 7. 7. ·ท∙Õีè่àเ»ปšš¹นàเªช‹‹¹น¹นÕีé้àเ¾พÃรÒาÐะ... ÊสÁมÍอ§ง·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น ¤ค¹น·ท∙Õีè่ ãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒàเªช×ืè่ÍอÁมÑัè่¹นáแÅลÐะªชÍอºบÍอÔิÊสÃรÐะ ¤คÇวÒาÁมäไÁม‹‹ªชÑั´ดàเ¨จ¹น¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา 7Friday, November 18, 2011
 8. 8. ÊสÁมÍอ§ง ·ท∙Õีè่ äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น 8Friday, November 18, 2011
 9. 9. àเËหÁม×ืÍอ¹นãใËหŒŒáแ¼ผ¹น·ท∙Õีè่àเªชÕีÂย§งãใËหÁม‹‹äไ»ป¢ขÑัºบÃร¶ถãใ¹นÀภÙูàเ¡กç็µต 9Friday, November 18, 2011
 10. 10. ¤ค¹น·ท∙Õีè่ ãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ àเªช×ืè่ÍอÁมÑัè่¹น áแÅลÐะªชÍอºบÍอÔิÊสÃรÐะ 10Friday, November 18, 2011
 11. 11. ¤คÇวÒาÁมäไÁม‹‹ªชÑั´ดàเ¨จ¹น¢ขÍอ§ง»ป˜˜­ÞญËหÒา 11Friday, November 18, 2011
 12. 12. ...¤คÇวÃร»ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 12Friday, November 18, 2011
 13. 13. ÃรÍอ...¨จÑั§งËหÇวÐะ·ท∙Õีè่¤คÇวÃรâโ¤คŒŒªช 13Friday, November 18, 2011
 14. 14. ¨จÑั§งËหÇวÐะ·ท∙Õีè่ÅลÙู¡ก¹นŒŒÍอ§งÁมÒาËหÒาàเÃรÒา¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑัºบ¶ถÒาÁมàเÃรÒาÇว‹‹Òา... “¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¼ผÁม¤คÇวÃร¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร´ดÕี¡กÑัºบ...” “¼ผÁมäไÁม‹‹áแ¹น‹‹ ãใ¨จÇว‹‹Òา¨จÐะ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร´ดÕี¡กÑัºบ...” “¼ผÁมÍอÂยÒา¡ก¨จÐะ·ท∙Óำ...áแµต‹‹¡กç็ äไÁม‹‹ÍอÂยÒา¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะ...” 14Friday, November 18, 2011
 15. 15. ãใËหŒŒ¤ค¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง 3 ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก 15Friday, November 18, 2011
 16. 16. 1. µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมáแÅลŒŒÇวãใËหŒŒàเ¢ขÒาÊสÃรŒŒÒา§ง¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอ·ท∙Ñั¹น·ท∙Õี 16Friday, November 18, 2011
 17. 17. Êส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ àเÅลç็¡กàเÅล¢ขÒาÁมÒา»ปÃรÖึ¡กÉษÒา«ซÕีÍอÕี âโÍอ àเ¸ธÍอµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡กâโÃร§งáแÃรÁม àเ¾พ×ืè่Íอ¨จÑั´ด§งÒา¹น»ป‚‚ ãใËหÁม‹‹ ãใËหŒŒ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น 17Friday, November 18, 2011
 18. 18. àเÃรÒา¨จÐะ¨จÑั´ด§งÒา¹น»ป‚‚ ãใËหÁม‹‹ ¨จÐะãใªชŒŒâโÃร§งáแÃรÁมÍอÐะäไÃร´ดÕี¤คÐะ 18Friday, November 18, 2011
 19. 19. àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดÇว‹‹Òาäไ§งÅลÐะ 19Friday, November 18, 2011
 20. 20. 2. µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอãใ¹นÀภÒาÂยËหÅลÑั§ง 20Friday, November 18, 2011
 21. 21. àเÃรÒา¨จÐะ¨จÑั´ด§งÒา¹น»ป‚‚ ãใËหÁม‹‹ ¨จÐะãใªชŒŒâโÃร§งáแÃรÁมÍอÐะäไÃร´ดÕี¤คÐะ 21Friday, November 18, 2011
 22. 22. àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดÇว‹‹Òาäไ§งÅลÐะ 22Friday, November 18, 2011
 23. 23. µตÍอ¹น¹นÕีé้¡กÓำÅลÑั§งÁมÖึ¹น àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดäไÁม‹‹ÍอÍอ¡ก¨จÃรÔิ§งæๆ¤คÐะ 23Friday, November 18, 2011
 24. 24. àเÅลç็¡กÅลÍอ§ง¡กÅลÑัºบäไ»ป¤คÔิ´ด´ดÙู¡ก‹‹Íอ¹น¡กç็ äไ´ดŒŒ áแÅลŒŒÇว¤ค‹‹ÍอÂยÁมÒา¤คØุÂย¡กÑั¹นãใËหÁม‹‹µตÍอ¹นàเÂยç็¹น 24Friday, November 18, 2011
 25. 25. 3. µตÍอºบâโ´ดÂย¡กÒาÃร¶ถÒาÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒาÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁมãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡ก 25Friday, November 18, 2011
 26. 26. àเÃรÒา¨จÐะ¨จÑั´ด§งÒา¹น»ป‚‚ ãใËหÁม‹‹ ¨จÐะãใªชŒŒâโÃร§งáแÃรÁมÍอÐะäไÃร´ดÕี¤คÐะ 26Friday, November 18, 2011
 27. 27. àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดÇว‹‹Òาäไ§งÅลÐะ 27Friday, November 18, 2011
 28. 28. àเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดäไÁม‹‹ÍอÍอ¡ก¨จÃรÔิ§งæๆ¤คÐะ ªช‹‹ÇวÂยºบÍอ¡กàเÅลÂยäไ´ดŒŒäไËหÁม¤คÐะ 28Friday, November 18, 2011
 29. 29. ¡กç็ äไ´ดŒŒ¤คÃรÑัºบ àเÅลç็¡กÍอÂยÒา¡กäไ´ดŒŒàเ©ฉ¾พÒาÐะ¤คÓำµตÍอºบ ËหÃร×ืÍอÍอÂยÒา¡กäไ´ดŒŒ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเºบ×ืé้Íอ§งËหÅลÑั§งºบŒŒÒา§ง 29Friday, November 18, 2011
 30. 30. ãใËหŒŒ¤ค¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง 3 ·ท∙Òา§งàเÅล×ืÍอ¡ก 1. µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมáแÅลŒŒÇวãใËหŒŒàเ¢ขÒาÊสÃรŒŒÒา§ง¡กÒาÃรàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอ·ท∙Ñั¹น·ท∙Õี 2. µตÑัé้§ง¤คÓำ¶ถÒาÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒาàเªช×ืè่ÍอÁมµต‹‹Íอãใ¹นÀภÒาÂยËหÅลÑั§ง 3. µตÍอºบâโ´ดÂย¡กÒาÃร¶ถÒาÁมãใËหŒŒàเ¢ขÒาÁมÕีÊส‹‹Çว¹นÃร‹‹ÇวÁมãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡ก 30Friday, November 18, 2011
 31. 31. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 31Friday, November 18, 2011
 32. 32. Íอ´ดÕีµต Íอ¹นÒา¤คµต 32Friday, November 18, 2011
 33. 33. ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่»ป˜˜­ÞญËหÒา ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ·ท∙ÓำäไÁม¨จÖึ§งàเ¡กÔิ´ด»ป˜˜­ÞญËหÒา¹นÕีé้ ¤คØุ³ณµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ดÍอÐะäไÃร ¤คØุ³ณ¨จÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ ãใËหŒŒàเ»ปšš¹น ·ท∙ÓำäไÁม¤คØุ³ณ¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา¤คØุ³ณäไÁม‹‹´ดÕี ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้ ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร ·ท∙ÓำäไÁมÁมÑั¹น¨จÖึ§งäไÁม‹‹àเÇวÔิÃร¤ค ·ท∙ÓำÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¨จÐะãใËหŒŒÁมÑั¹นàเÇวÔิÃร¤ค 33Friday, November 18, 2011
 34. 34. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÃร³ณÕีàเÅลç็¡ก¡กÑัºบ«ซÕีÍอÕี âโÍอ ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่»ป˜˜­ÞญËหÒา ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา “·ท∙ÓำäไÁมàเÅลç็¡ก¤คÔิ´ดäไÁม‹‹ÍอÍอ¡ก” “ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเÅลç็¡กµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร” “·ท∙ÓำäไÁมäไÁม‹‹ ãใªชŒŒâโÃร§งáแÃรÁมàเ´ดÔิÁม” “ãใªชŒŒàเ¡ก³ณ±ฑÍอÐะäไÃรãใ¹น¡กÒาÃรàเÅล×ืÍอ¡กâโÃร§งáแÃรÁม” 34Friday, November 18, 2011
 35. 35. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 35Friday, November 18, 2011
 36. 36. ¤คÇวÒาÁม·ท∙ŒŒÒา·ท∙ÒาÂย ãใ¹น¡กÒาÃร àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม 36Friday, November 18, 2011
 37. 37. ÂยÒา¡ก·ท∙Õีè่¨จÐะ “½ฝ„„¹น” ´ดŒŒÇวÂยµตÑัÇวàเÍอ§ง 37Friday, November 18, 2011
 38. 38. àเ¾พÕีÂย§ง 1 ãใ¹น 9 ¢ขÍอ§ง¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¤คÂยËหÑัÇวãใ¨จÇวÒาÂย·ท∙Õีè่àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม áแÅลÐะÇวÔิ¶ถÕีªชÕีÇวÔิµตàเ¾พ×ืè่ÍอÅล´ด¤คÇวÒาÁมàเÅลÕีè่Âย§งËหÑัÇวãใ¨จÅลŒŒÁมàเËหÅลÇวÍอÕี¡ก Fast Company Magazine May 2005 38Friday, November 18, 2011
 39. 39. ÁมÑั¹น¨จÐะ§ง‹‹ÒาÂย¢ขÖึé้¹นËหÒา¡กÁมÕี¤ค¹น ÁมÒาªช‹‹ÇวÂย “½ฝ„„¹น” 39Friday, November 18, 2011
 40. 40. ¼ผÁมÍอÂยÒา¡กãใËหŒŒàเÅลç็¡กÅลÍอ§ง¤คÔิ´ด´ดÙูËห¹น‹‹ÍอÂย ÁมÑั¹นÍอÒา¨จ¨จÐะÂยÒา¡กãใ¹นµตÍอ¹นàเÃรÔิè่Áม áแµต‹‹¼ผÁมàเªช×ืè่ÍอÇว‹‹ÒาàเÅลç็¡ก·ท∙Óำäไ´ดŒŒ àเÃรÒาÅลÍอ§งÁมÒาªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹น¤คÔิ´ด¹นÐะ 40Friday, November 18, 2011
 41. 41. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 41Friday, November 18, 2011
 42. 42. “ËหÒา¡กµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÊสÍอ¹น¤ค³ณÔิµตÈศÒาÊสµตÃรŠŠ ãใËหŒŒàเ´ดç็¡ก¤ค¹นËห¹นÖึè่§งàเ¡ก‹‹§ง¹นÑัé้¹น àเ©ฉÅลÕีè่ÂยµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¡กÒาÃรãใËหŒŒ¡กÓำÅลÑั§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก¶ถÖึ§ง 50,000 ¤คÃรÑัé้§ง ãใ¹นàเÇวÅลÒา»ปÃรÐะ¶ถÁม 1 ¶ถÖึ§ง»ปÃรÐะ¶ถÁม 4”Friday, November 18, 2011
 43. 43. äไÁม‹‹µตŒŒÍอ§ง¡กÑั§งÇวÅลãใ¨จ¹นÐะàเÃรÒาÁมÒาÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด äไÁม‹‹ÁมÕี¼ผÔิ´ดäไÁม‹‹ÁมÕี¶ถÙู¡ก ÁมÕี áแµต‹‹¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดãใËหÁม‹‹æๆ ¾พÙู´ดÍอÐะäไÃรÍอÍอ¡กÁมÒา¼ผÁม¡กç็¨จÐะäไÁม‹‹´ดÙู¶ถÙู¡ก¤คÓำµตÍอºบ 43Friday, November 18, 2011
 44. 44. ·ท∙Õีè่¨จÃรÔิ§งáแÅลŒŒÇวàเÅลç็¡กºบÍอ¡กÍอÐะäไÃรÁมÒา ¼ผÁม¨จÐะ up grade ¤คÓำµตÍอºบãใËหŒŒ ËหÒา¡ก¤คÓำµตÍอºบ¾พÍอãใªชŒŒ¨จÐะºบÍอ¡กÇว‹‹Òา´ดÕี ËหÒา¡ก´ดÕี¨จÐะºบÍอ¡กÇว‹‹Òา´ดÕีÁมÒา¡ก ËหÒา¡ก¿ฟ˜˜§งáแÅลŒŒÇวáแ»ปÅล¡กæๆ ¼ผÁม¨จÐะºบÍอ¡กÇว‹‹Òา¹น‹‹ÒาÊส¹นãใ¨จ 44Friday, November 18, 2011
 45. 45. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 45Friday, November 18, 2011
 46. 46. Choose your focus A. àเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย B. áแ¼ผ¹น§งÒา¹น C. ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น D. »ป˜˜­ÞญËหÒา E. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ดµตÒาÁมÁมÒา 46Friday, November 18, 2011
 47. 47. 1.¤คÔิ´ดàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด 1.1 »ปÅล‹‹ÍอÂยãใËหŒŒàเ¢ขÒา¤คÔิ´ด 1.2 ÁมØุ‹‹§ง·ท∙Õีè่·ท∙Òา§งáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา 1.3 ÍอÍอ¡ก¨จÒา¡กàเ¢ขµตÊสºบÒาÂย 1.4 ¨จÙู§งãใ¨จàเªชÔิ§งºบÇว¡ก 1.5 ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¡ก‹‹Íอ¹นÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด 47Friday, November 18, 2011

×