Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nida coaching 2014

สไลด์ประกอบการสอนที่นิด้า 26/10/2014

Nida coaching 2014

 1. 1. »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณŠŠãใËหŒOE¤คÓำ»ปÃรÖึ¡กÉษÒาÍอÂย‹‹Òา§งÁม×ืÍอÍอÒาªชÕี¾พ ¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªช¼ผÙูŒOEºบÃรÔิËหÒาÃร
 2. 2. ÇวÑัμต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค... 3
 3. 3. àเ¢ขŒOEÒาãใ¨จÇว‹‹Òา·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªชÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใªชŒOE»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ãใ¹นºบ·ท∙ºบÒา·ท∙·ท∙Õีè่»ปÃรÖึ¡กÉษÒาÀภÒาÂยãใ¹นäไ´ดŒOE 4
 4. 4. Ice-Breaking
 5. 5. ¨จÑัºบ¡กÅลØุ‹‹Áม 4-5 ¤ค¹น ªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹นÃรÐะ´ดÁม¤คÓำ¶ถÒาÁม ! “¨จÒา¡กàเÍอ¡กÊสÒาÃรÍอ‹‹Òา¹น»ปÃรÐะ¡กÍอºบÏฯ ÁมÕี¤คÓำ¶ถÒาÁมÍอÐะäไÃร·ท∙Õีè่Êส§งÊสÑัÂย àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ Executive Coach ºบŒOEÒา§ง”
 6. 6. ËหÑัÇว¢ขŒOEÍอ ! 1.¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªช¼ผÙูŒOEºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2.·ท∙ÓำäไÁม¼ผÙูŒOEºบÃรÔิËหÒาÃรμตŒOEÍอ§งÁมÕีâโ¤คŒOEªช 3.¢ขÑัé้¹นμตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªช 4.μตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªช 5.ÅลÍอ§ง½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒOEªช 7
 7. 7. 1. ¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªช¼ผÙูŒOEºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร
 8. 8. ¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªช¼ผÙูŒOEºบÃรÔิËหÒาÃร ! ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรªช‹‹ÇวÂย¼ผÙูŒOEºบÃรÔิËหÒาÃร¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง ãใËหŒOE¾พÑั²ฒ¹นÒาãใ¹นàเÃรè่×ืè่Íอ§งãใ´ดàเÃร×ืè่Íอ§งËห¹นÖึè่§ง ¨จÒา¡ก¨จØุ´ดãใ´ด¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§งäไ»ปÂยÑั§งÍอÕี¡ก¨จØุ´ดËห¹นÖึè่§ง 9
 9. 9. 10 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 10. 10. 2. ·ท∙ÓำäไÁม¼ผÙูŒOEºบÃรÔิËหÒาÃรμตŒOEÍอ§งÁมÕีâโ¤คŒOEªช
 11. 11. ÍอÕีÃรÔิ¤ค ªชÁมÔิ·ท∙ Íอ´ดÕีμต»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นºบÃรÔิËหÒาÃร 12
 12. 12. “ÊสÔิè่§งËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่¤ค¹น·ท∙Óำäไ´ดŒOEäไÁม‹‹´ดÕี¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรÁมÍอ§งμต¹นàเÍอ§ง ÍอÂย‹‹Òา§งàเªช‹‹¹น¤ค¹นÍอ×ืè่¹นÁมÍอ§งàเ¢ขÒา” ÍอÕีÃรÔิ¤ค ªชÁมÔิ·ท∙ 14
 13. 13. a. ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§งáแÅลŒOEÇวμตŒOEÍอ§ง¡กÒาÃรàเ¡ก‹‹§ง¢ขÖึé้¹นäไ»ปÍอÕี¡ก 15
 14. 14. b. ¤ค¹น·ท∙Õีè่μตŒOEÍอ§ง¡กÒาÃรàเμตÃรÕีÂยÁมμตÑัÇว àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒOE¾พÃรŒOEÍอÁมÊสÓำËหÃรÑัºบ ÃรÐะ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ÊสÙู§ง¢ขÖึé้¹น ãใ¹นàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่¹นŒOEÍอÂยÅล§ง 16
 15. 15. c. «ซÕีÍอÕีâโÍอºบÒา§ง¤ค¹น·ท∙Õีè่μตŒOEÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªช àเ»ปšš¹น Sounding Board 17
 16. 16. a. ¤ค¹น·ท∙Õีè่àเ¡ก‹‹§งáแÅลŒOEÇวμตŒOEÍอ§ง¡กÒาÃรàเ¡ก‹‹§ง¢ขÖึé้¹นäไ»ปÍอÕี¡ก b. ¤ค¹น·ท∙Õีè่μตŒOEÍอ§ง¡กÒาÃรàเμตÃรÕีÂยÁมμตÑัÇวÊสÓำËหÃรÑัºบÃรÐะ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ÊสÙู§ง¢ขÖึé้¹น c. «ซÕีÍอÕีâโÍอºบÒา§ง¤ค¹น·ท∙Õีè่μตŒOEÍอ§ง¡กÒาÃร Sounding Board 18
 17. 17. 3. ¢ขÑัé้¹นμตÍอ¹นãใ¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒOEªช
 18. 18. Checking Chemistry Diagnosis Design Dialogue Destiny 20
 19. 19. Checking Chemistry 21
 20. 20. Diagnosis 22
 21. 21. 23
 22. 22. ÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ¤ค¹นÃรÍอºบμตÑัÇวËห¡ก¤ค¹น ¤ค¹นÅลÐะ 1 ªชÑัè่ÇวâโÁม§ง

×