Homeroom 4 values

614 views

Published on

Homeroom 4 values

 1. 1. Homeroom 4
 2. 2. ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม
 3. 3. • ·ท∙ÓำãใËหŒŒÃรÙูŒŒ¨จÑั¡กµต¹นàเÍอ§งÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น • ·ท∙ÓำãใËหŒŒÂยÍอÁมÃรÑัºบ¤ค¹นÍอ×ืè่¹นãใ¹นáแºบºบ¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา • ·ท∙ÓำãใËหŒŒÃรÙูŒŒÇว‹‹ÒาàเÃรÒาªชÍอºบ/äไÁม‹‹ªชÍอºบ¤ค¹นÍอ×ืè่¹นàเ¾พÃรÒาÐะÍอÐะäไÃร • ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเÃรÒาàเÅล×ืÍอ¡ก§งÒา¹น ºบ·ท∙ºบÒา·ท∙ Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ ãใËหŒŒàเËหÁมÒาÐะ • ·ท∙ÓำãใËหŒŒÁมÕีÇวÔิ¸ธÕีâโ¹นŒŒÁม¹นŒŒÒาÇว¤ค¹นÍอ×ืè่¹นäไ´ดŒŒµตÃร§งÅลÑั¡กÉษ³ณÐะáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น »ปÃรÐะâโÂยªช¹น¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม 3
 4. 4. àเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§ง·ท∙ËหÒาÃรÍอàเÁมÃรÔิ¡กÑั¹น ãใ¹นÊส§ง¤คÃรÒาÁมâโÅล¡ก¤คÃรÑัé้§ง·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง 5
 5. 5. ÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒาáแÅลÐะ¾พÑั¹น¸ธÁมÔิµตÃรÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น¡กÙูŒŒÂยØุâโÃร»ป¨จÒา¡กàเÂยÍอÃรÁมÑั¹น 6
 6. 6. 7 ¡กÍอ§ง·ท∙Ñั¾พÍอàเÁมÃรÔิ¡กÒา·ท∙ÃรÒาºบàเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇว¢ขÍอ§งÊสÕีè่¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹น
 7. 7. 8 ¾พÕีè่¹นŒŒÍอ§งäไÃรÍอÑั¹นàเÊสÕีÂยªชÕีÇวÔิµตÊสÒาÁม¤ค¹นãใ¹นàเÇวÅลÒาäไÅล‹‹àเÅลÕีè่Âย¡กÑั¹น
 8. 8. 9 àเËหÅล×ืÍอäไÃรÍอÑั¹น¤ค¹นÊสØุ´ด·ท∙ŒŒÒาÂยÃรºบÍอÂยÙู‹‹áแ¹นÇวËห¹นŒŒÒาãใ¹น½ฝÃรÑัè่§งàเÈศÊส
 9. 9. 10 Ëห¹น‹‹ÇวÂยÃรºบ¾พÔิàเÈศÉษáแ»ป´ด¤ค¹นÍอÍอ¡ก¤คŒŒ¹นËหÒา¾พÅล·ท∙ËหÒาÃรäไÃรÍอÑั¹น
 10. 10. 11 ¾พÇว¡กàเ¢ขÒาÁมÒา¶ถÖึ§งàเÁม×ืÍอ§ง·ท∙Õีè่¡กÓำÅลÑั§งÃรºบ¡กÑั¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดØุàเ´ด×ืÍอ´ด
 11. 11. ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก B. ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี C. ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง D. àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น E. ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹น 12
 12. 12. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว 10 ÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 13
 13. 13. ÁมÕีµตÑัÇวÅลÐะ¤คÃรËหŒŒÒา¤ค¹น A. ¾พ‹‹Íอàเ´ดç็¡ก B. ·ท∙ËหÒาÃรãใ¨จ´ดÕี C. ¼ผÙูŒŒ¡กÍอ§ง D. àเÂยÍอÃรÁมÑั¹น E. ¾พÅลáแÁม‹‹¹น»ป„„¹น 15
 14. 14. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมàเ´ดÕีè่ÂยÇว 10 ÇวÔิ¹นÒา·ท∙Õี ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂย ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 16
 15. 15. ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÅลØุ‹‹Áม ¨จÑั´ดÅลÓำ´ดÑัºบ¤คÇวÒาÁมªชÍอºบ¨จÒา¡กÁมÒา¡กäไ»ปËหÒา¹นŒŒÍอÂยâโ´ดÂยÁมµตÔิàเÍอ¡ก©ฉÑั¹น·ท∙ ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 1...................(ªชÍอºบÁมÒา¡ก·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 2................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 3................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 4................... ÅลÓำ´ดÑัºบ·ท∙Õีè่ 5...................(ªชÍอºบ¹นŒŒÍอÂย·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด) 17
 16. 16. 18
 17. 17. “¤คÇวÒาÁมàเ»ปšš¹น¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§ง¤ค¹นÊสÍอ§ง¤ค¹น¨จÐะáแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น ãใ¹นàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น” ! ! Oscar Wilde - Irish novelist 1854-1900 19
 18. 18. ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม 20
 19. 19. ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร ¤คÇวÒาÁมàเËหç็¹น ÁมÕี¼ผÅลµต‹‹Íอ¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดáแÅลÐะ ¡กÒาÃร¡กÃรÐะ·ท∙Óำ¢ขÍอ§งàเÃรÒา ! àเÃรÒาãใªชŒŒÁมÑั¹นµตÑั´ดÊสÔิ¹น¤ค¹นáแÅลÐะàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณ } ¹นÔิÂยÒาÁม 21
 20. 20. ·ท∙Õีè่ÁมÒา... 22
 21. 21. ¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇว 23
 22. 22. ÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม

×