Ecs session 2 slides

991 views

Published on

เอกสารประกอบสำหรับการเรียนรู้ในชั้นเรียนครั้งที่สองของโครงการ ECS

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • หากต้องการทราบเกี่ยวกับ Executive Coaching Scholarship (ECS) กรุณาอ่านจาก

  https://www.facebook.com/notes/kriengsak-niratpattanasai/executive-coaching-scholarship-ecs-พัฒนาการโค้ชฟรี/398544573499235
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
991
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ecs session 2 slides

 1. 1. ECS TheCoachSaturday, June 9, 2012
 2. 2. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¨จ Øุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹น½ฝ ƒƒ¡กâโ¤คŒŒªช & àเ¨จÒาÐะ¨จØุ´ดáแ âโ¤คŒŒªช¡กÅลØุ‹‹Áม ¢ขç็§ง ½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªชSaturday, June 9, 2012
 3. 3. ¨จÑั´ด¡กÅลØุ‹‹ÁมãใËหÁม‹‹: ªชÒาÂย 1 + Ëห­ÞญÔิ§ง 2 äไÁม‹‹«ซé้ÓำËห¹นŒŒÒา¡กÅลØุ‹‹Áมàเ´ดÔิÁม & ËหÅลÒา¡กËหÅลÒาÂยSaturday, June 9, 2012
 4. 4. àเÃรÒาÁมÒา·ท∙Õีè่¹นÕีè่àเ¾พ×ืè่ÍอÍอÐะäไÃร 4Saturday, June 9, 2012
 5. 5. âโ´ดÂยâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃร¹นÕีé้ÁมÕีÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤คàเ¾พ×ืè่Íอ: 1.¾พÑั²ฒ¹นÒา¤ค¹นäไ·ท∙Âย¼ผ‹‹Òา¹น... 2. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ....áแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂย 3. ÊสÃรŒŒÒา§งºบÃรÔิ¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชáแºบºบ..... 5Saturday, June 9, 2012
 6. 6. àเÁม×ืè่Íอ¨จºบ 6 àเÊสÒาÃร 1. .... 2. .... 3. .... 6Saturday, June 9, 2012
 7. 7. ¡กÒาÃรºบŒŒÒา¹น ¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡กâโ¤คŒŒªช¤ค¹นÃรÙูŒŒ¨จÑั¡ก ·ท∙ÕีÅลÐะ¤ค¹น àเÅล‹‹ÒาÇว‹‹Òาäไ»ปâโ¤คŒŒªชãใ¤คÃร ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรËหÒาÃร×ืÍอSaturday, June 9, 2012
 8. 8. ¡กµตÔิ¡กÒาãใËหÁม‹‹ àเÁม×ืè่Íอàเ¾พ×ืè่Íอ¹น¹นÓำàเÊส¹นÍอàเ¤คÊส¢ขÍอ§งµต¹น áแ·ท∙¹น·ท∙Õีè่¨จÐะáแ¹นÐะ¹นÓำ ãใËหŒŒàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นàเ»ปšš¹น¤คÓำ¶ถÒาÁมSaturday, June 9, 2012
 9. 9. àเªช‹‹¹น “¹นŒŒÍอ§ง¨จÐะÅลÒาÍอÍอ¡กÁมÒา·ท∙Óำ¸ธØุÃร¡กÔิ¨จÊส‹‹Çว¹นµตÑัÇว Ëห¹นÔิ§งÍอÂยÒา¡ก¨จÐะºบÍอ¡ก¹นŒŒÍอ§งªชÒาÂยàเ¾พÃรÒาÐะàเ»ปšš¹นËห‹‹Çว§ง” ¶ถŒŒÒาàเ¾พ×ืè่Íอ¹นáแ¹นÐะ¹นÓำ “¶ถŒŒÒาËหÇวÑั§ง´ดÕี¡กç็ ãใËหŒŒ¶ถÒาÁมÍอÂย‹‹Òาäไ»ปºบÍอ¡กàเ¢ขÒา” àเ¾พ×ืè่Íอ¹น¶ถÒาÁม a. “ËหÒา¡กºบÍอ¡กàเ¢ขÒา¼ผÅลàเÊสÕีÂย¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร” àเ¾พ×ืè่Íอ¹น¶ถÒาÁม b. “ÇวÔิ¸ธÕีäไËห¹น·ท∙Õีè่àเÃรÒา¨จÐะªช‹‹ÇวÂยàเ¢ขÒา¤คÔิ´ดäไ´ดŒŒ´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด¤คÃรÑัºบ”Saturday, June 9, 2012
 10. 10. StrengthsfinderSaturday, June 9, 2012
 11. 11. รูวิธีการโคชที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 11Saturday, June 9, 2012
 12. 12. รูจัก StrengthsFinder เรียนรูวิธีการใช SF ในการโคช ฝกฝนการประยุกตใชSaturday, June 9, 2012
 13. 13. หัวขอ 1. บทนำ 2. แนวคิดเรื่องจุดแข็ง 3. งานวิจัยสนับสนุน 4. ที่มาของพรสวรรค 5. การนำไปใชประโยชน 13Saturday, June 9, 2012
 14. 14. 1. บทนำSaturday, June 9, 2012
 15. 15. Saturday, June 9, 2012
 16. 16. พฤติกรรม คานิยม ความเชื่อ พรสวรรคSaturday, June 9, 2012
 17. 17. ในป ค.ศ. 2001 จากการวิจัยของกัลลัป.... 16Saturday, June 9, 2012
 18. 18. คน 1.7 ลานคน กัลลัปส ัมภาษณ ระเทศ 1 องค กร กว า 63 ป ใน 10 มที่วา... ดวยคำถา 17Saturday, June 9, 2012
 19. 19. ในที่ทำงาน มีกี่คนที่มีโอกาสทำสิ่งที่ทำไดดีที่สุด ทุกๆวัน 18Saturday, June 9, 2012
 20. 20. 19Saturday, June 9, 2012
 21. 21. 20% 20Saturday, June 9, 2012
 22. 22. 20% 20Saturday, June 9, 2012
 23. 23. 21Saturday, June 9, 2012
 24. 24. 2. แนวคิดเรื่องจุดแข็งSaturday, June 9, 2012
 25. 25. ลื่อน .... ลาด เค ิฐ าน ที่ค ม ีสม มต นใ หญ ค กร สว อง 23Saturday, June 9, 2012
 26. 26. ทุกคนเรียนรูในเรื่องใดก็ได แทบทุกเรื่อง 24Saturday, June 9, 2012
 27. 27. การพัฒนาที่ดีที่สุดคือทุมความสนใจที่จุดออน 25Saturday, June 9, 2012
 28. 28. ผูจัดการ ยอดเยี่ยม ระดับโลกมีสมมติฐานวา... 26Saturday, June 9, 2012
 29. 29. พนักงานแตละคนมีจุดแข็งที่แตกตางกัน 27Saturday, June 9, 2012
 30. 30. ตองใชประโยชนสูงสุดจากจุดแข็งของแตละคน 28Saturday, June 9, 2012
 31. 31. เพราะ... พรสวรรคแตละคนยั่งยืนและพิเศษเฉพาะตัว ควรมุงเนนพัฒนา จุดแข็ง ที่โดดเดนของผูนั้น 29Saturday, June 9, 2012
 32. 32. 3. งานวิจัยสนับสนุนSaturday, June 9, 2012
 33. 33. งานวิจัยสามเรื่อง 1. ทำไมคนสวนใหญจึงสนใจจุดออน 2. เราเรียนรูไดดีในจุดแข็ง 3. การพัฒนาจุดแข็งเพิ่มยอดขาย 31Saturday, June 9, 2012
 34. 34. ทำไมคนสวนใหญจึงสนใจจุดออน • ถาลูกเรากลับจากโรงเรียน • สอบไดสามวิชา A, C และ F • เราควรสนใจวิชาไหน • 20 ปขางหนาเด็กจะไดดีในเรื่องใด 32Saturday, June 9, 2012
 35. 35. http://www.youtube.com/watch? v=_A0ZE4_37As&list=PLF1B8061852F828B4&i ndex=7&feature=plpp_videoSaturday, June 9, 2012
 36. 36. เราเรียนรูไดดีในจุดแข็ง • ค.ศ. 1960 นร. 6,000 คน • เขาอบรมการอานเร็ว • คนที่อานปกติ 90 คำ/นาที • คนที่อานเร็ว 350 คำ/นาที 34Saturday, June 9, 2012
 37. 37. http://www.youtube.com/watch? v=mKmbmhK7KeY&list=PLF1B8061852F82 8B4&index=6&feature=plpp_videoSaturday, June 9, 2012
 38. 38. กอนอบรม หลังอบรม +729% 2900 +67% 150 350 90 เด็กปกติ เด็กอานเร็ว 36Saturday, June 9, 2012
 39. 39. การพัฒนาจุดแข็งเพิ่มยอดขาย • พนักงานขายสองกลุม Marriott VC • กลุมที่ทำ StrengthsFinder คุยผจก. • ผานไปหนึ่งป ปดการขาย > 17% • ยอดขายดีกวาเปนลาน $ ในแตละสาขา • ใหลงทุนสงเสริมไปที่จุดแข็งเพราะคุมคาสุด 37Saturday, June 9, 2012
 40. 40. http://www.youtube.com/watch? v=WLL2xy5eQTQ&list=PLF1B8061852F82 8B4&index=5&feature=plpp_videoSaturday, June 9, 2012
 41. 41. จ ุดอ อน จุด แข็ง 39Saturday, June 9, 2012
 42. 42. จุดแข็ง จุดออน 40Saturday, June 9, 2012
 43. 43. จุดแข็ง จุดออน 41Saturday, June 9, 2012
 44. 44. จ ุดอ อน จุด แข็ง 42Saturday, June 9, 2012
 45. 45. จุดแข็ง “การปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ไดแทบสมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอ” 43Saturday, June 9, 2012
 46. 46. 17 ทักษะ จุดแข็ง ความรู พรสวรรค 44Saturday, June 9, 2012
 47. 47. พรสวรรค... แบบแผนของความคิด ความรูสึก หรือ พฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆ ซึ่งสามารถนำมา ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 45Saturday, June 9, 2012
 48. 48. 4. ที่มาของพรสวรรคSaturday, June 9, 2012
 49. 49. 42 วันหลังปฏิสนธิ 47Saturday, June 9, 2012
 50. 50. สมองจะเติบโตอยางรวดเร็วเปนเวลาสี่เดือน 48Saturday, June 9, 2012
 51. 51. เซลลสมอง (นิวรอน) นับแสนลานเซลลจะถูกสรางขึ้น 49Saturday, June 9, 2012
 52. 52. เมื่อทารกอายุราว 7 เดือนในครรภมารดา... 50Saturday, June 9, 2012
 53. 53. นิวรอนแตละเซลลจะสื่อสารกันเอง 51Saturday, June 9, 2012
 54. 54. เมื่อนิวรอน สื่อสารถึงกัน สำเร็จเรียกวา ไซแนบส 52Saturday, June 9, 2012
 55. 55. พอ 3 ขวบ นิวรอนนับแสนลานเซลลนั้น แตละเซลลจะสรางไซแนปส กับอีก 15,000 นิวรอน 53Saturday, June 9, 2012
 56. 56. แบบแผนของสายใยในสมองของคุณ ซึ่งครอบคลุมสลับซับซอนและพิเศษ เฉพาะตัวนั้นไดถูกถักทอขึ้นมา 54Saturday, June 9, 2012
 57. 57. ระหวาง 3-15 ป เครือขายในสมองบางสวน จะเริ่มสูญเสียไซแนปสที่บรรจงสรางขึ้นมาเปนพันๆลาน 55Saturday, June 9, 2012
 58. 58. พอครบ 16 ป การถักทอก็หยุดลง 56Saturday, June 9, 2012
 59. 59. พรอมกับเครือขาย ครึ่งหนึ่งหายไป 57Saturday, June 9, 2012
 60. 60. ไซแนปสที่แข็งแกรงที่สุดที่หลงเหลืออยู คือพรสวรรคของคุณ 58Saturday, June 9, 2012
 61. 61. จาก การ วิจัย กวา 30 ป 59Saturday, June 9, 2012
 62. 62. ฐานขอมูล กวา 2 ลาน 60Saturday, June 9, 2012
 63. 63. ะคนมี 34 พรสว รรค เร าแตล 61Saturday, June 9, 2012
 64. 64. ลำดับของเราแตละคน ไมเหมือนกัน 62Saturday, June 9, 2012
 65. 65. 1ใน 33,000,000 63Saturday, June 9, 2012
 66. 66. 1 ใน 33 ลานคนที่มีพรสวรรค 5 ขอเรียงเหมือนเรา 64Saturday, June 9, 2012
 67. 67. 17 ทักษะ จุดแข็ง ความรู พรสวรรค 65Saturday, June 9, 2012
 68. 68. ตัวอยาง: บริกรรานอาหาร 66Saturday, June 9, 2012
 69. 69. สิ่งที่เขาทำไดดี สังเกต รูสตอคของสด เขาใจ รายการอาหาร ตั้งใจ ดูแลรายบุคคล ถาม รูทำเลที่นั่ง ฟง จิตวิทยา พูด ชางพูด 67Saturday, June 9, 2012
 70. 70. จุดแข็ง: บริการเกินความคาดหวัง ทักษะ ความรู พรสวรรค 68Saturday, June 9, 2012
 71. 71. จุดแข็ง บริการลูกคายอดเยี่ยม ทักษะ ความรู พรสวรรค ฟง จิตวิทยา เขาใจ พูด ทำเลที่นั่ง ตั้งใจ ถาม สตอคของสด ชางพูด สังเกต รายการอาหาร ดูแลรายบุคคล 69Saturday, June 9, 2012
 72. 72. 70Saturday, June 9, 2012
 73. 73. วีดีโอคลิป • เรื่องของสายการบินเซาทเวสต • ลูกคาอัลไซเมอรถายรดกางเกง • ไมคบริการเกินความคาดหวัง • ระบุทักษะ ความรู และพรสวรรค 71Saturday, June 9, 2012
 74. 74. http://www.youtube.com/watch? v=wjKZvFzdUWQ&list=PLF1B8061852F 828B4&index=8&feature=plpp_videoSaturday, June 9, 2012
 75. 75. ระบุสิ่งที่ไมคทำไดดี 73Saturday, June 9, 2012
 76. 76. จุดแข็งของไมค: บริการเกินความคาดหวัง ทักษะ ความรู พรสวรรค 74Saturday, June 9, 2012
 77. 77. จุดแข็งของไมค: บริการเกินความคาดหวัง ทักษะ ความรู พรสวรรค สังเกต ระเบียบสายการบิน: Empathy ฟง การนำกระเปา Restorative ถาม การใชหองน้ำ Arranger พูด การทำความสะอาด Achiever 75Saturday, June 9, 2012
 78. 78. 17 ทักษะ จุดแข็ง ความรู พรสวรรค 76Saturday, June 9, 2012
 79. 79. จุดแข็ง “การปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ไดแทบสมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอ” 77Saturday, June 9, 2012
 80. 80. 5. การนำไปใชประโยชนSaturday, June 9, 2012
 81. 81. เราจะใชประโยชนจาก พรสวรรคและจุดแข็งเพื่อ... 79Saturday, June 9, 2012
 82. 82. 1. ปลดปลอยศักยภาพของเราแตละคน 80Saturday, June 9, 2012
 83. 83. 2. Mentoring / Coaching 81Saturday, June 9, 2012
 84. 84. 3. เขาใจและเรียนรูที่จะใชจุดแข็งของสมาชิกในทีม 82Saturday, June 9, 2012
 85. 85. Saturday, June 9, 2012
 86. 86. แตละคนเตรียมตัว คนละ 10 นาที 84Saturday, June 9, 2012
 87. 87. รูจัก Coachee จาก StrengthsFinder 10 นาที • อานลักษณะพรสวรรคทั้ง 5 ของตนเองจากคูมือหนา 81-145 • ในแตละพรสวรรค สรุป 1-3 ลักษณะสำคัญ (Key Words) ที่ตรงกับตนเอง คนละ 5 นาที • แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมอธิบายใหเพื่อน (Coach) ฟงSaturday, June 9, 2012
 88. 88. แนะนำขอมูลของตนใหเพื่อนฟง คนละ 5 นาที 86Saturday, June 9, 2012
 89. 89. Coaching Practice 1. สลับกันฝกโคชโดยการถาม กลุมละ 3 คนเหมือนเดิม 2. คำนึงถึงพรสวรรคของ coachee 3. เตรียมตัว 2 นาที (สมาธิ + coachee’s talents) 4. โคชครั้งแรก 8 นาที + Feedback 10 นาที 5. เริ่มคูตอไปSaturday, June 9, 2012
 90. 90. การบานSaturday, June 9, 2012
 91. 91. การใชประโยชนจาก “เจาะจุดแข็ง” 1. อานวิธีการหนา 204 2. หนา 205 - 238 คือเมนูการโคชพรสวรรคทั้ง 34 ขอ 3. ใหเลือกหนาตามพรสวรรคทั้ง 5 ขอของแตละคน 4. ในแตละหนาทำความเขาใจตนเอง 5. แลวใชเปนแนวทางบอกคนอื่นใหเขาเขาใจเรามากขึ้นSaturday, June 9, 2012

×