Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mentee day 2 slide

759 views

Published on

สไลด์สำหรับ AMP Mentee Workshop (Chula) วันที่สอง

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mentee day 2 slide

 1. 1. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอÇวÑั¹นáแÃร¡ก 1. »ป˜˜¨จ¨จÑัÂย¤คÇวÒาÁมÊสÓำàเÃรç็¨จ 2. ÁมÒาÃรÂยÒา·ท∙·ท∙Õีè่´ดÕี¢ขÍอ§ง Mentees 3. Reverse Mentors 4. ½ฝƒƒ¡ก¤คÔิ´ดáแºบºบ Critical Thinking ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ÊสÍอ§ง 5. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ¨จÃรÔิµต¢ขÍอ§งàเÃรÒา 1Sunday, August 19, 12
 2. 2. §งàเªช×ืè่Íอ ÁมâโÂย§ง ¤คÇว ÒาÁมàเ¡ก Õีè่ÂยÇว¢ขŒŒÍอ ŒŒÍอÁมÙูÅล »ป‡‡Íอ¹น¢ข ¾พÑั¹น¸ธ ÊสÃร ŒŒÒา§งÊสÑัÁม ˜˜¨จàเ¨จ¡กºบØุ¤ค¤คÅล ¤คÇวÒาÁม ÅลÔิÈศ àเ»ปšš¹น»ป ¤คÇวÒาÁม àเ»ปšš¹นàเ 2Sunday, August 19, 12
 3. 3. âโËห¹น‹‹§ง a day Çว§งÈศ·ท∙¹น§ง ªชÑัÂย³ณÃร§ง¤คÊสÔิ§งËห 3Sunday, August 19, 12
 4. 4. http://www.youtube.com/watch?v=2WEO4Ij5T5c 4Sunday, August 19, 12
 5. 5. Sunday, August 19, 12
 6. 6. ÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤คSunday, August 19, 12
 7. 7. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จáแÅลÐะãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¨จÒา¡ก¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งàเÃรÒา 7Sunday, August 19, 12
 8. 8. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ 1. ºบ·ท∙¹นÓำ 2.áแ¹นÇว¤คÔิ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 3. §งÒา¹นÇวÔิ¨จÑัÂยÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น 4.·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§ง¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 5.¡กÒาÃร¹นÓำäไ»ปãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น 8Sunday, August 19, 12
 9. 9. 1. ºบ·ท∙¹นÓำSunday, August 19, 12
 10. 10. ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹Áม ªช‹‹ÇวÂย¡กÑั¹นÃรÐะ´ดÁม¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÇว‹‹Òา ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¹นÑัé้¹น àเÃรÒาÁมÕี¤คÓำ¶ถÒาÁมÍอÐะäไÃรºบŒŒÒา§งSunday, August 19, 12
 11. 11. 8 »ปÕี¡กè่Íอ¹น... 11Sunday, August 19, 12
 12. 12. 12Sunday, August 19, 12
 13. 13. 13Sunday, August 19, 12
 14. 14. Connectedness Input Relator Individualize Maximizer 13Sunday, August 19, 12
 15. 15. Connectedness Input Relator Individualize Maximizer 13Sunday, August 19, 12
 16. 16. Connectedness Focus Input Learner Relator Analytical Individualize Strategic Maximizer Significance 13Sunday, August 19, 12
 17. 17. ·ท∙ÓำàเÇวÔิÃร¤คªชÍอ»ปÃร‹‹ÇวÁม¡กÑัºบ·ท∙ÕีÁม¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร¢ขÍอ§งÁมÔิàเªชÅล 14Sunday, August 19, 12
 18. 18. áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเÅล‹‹ÒาÇวÔิ¸ธÕีºบÃรÔิËหÒาÃร¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§งµต¹นãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹น¿ฟ˜˜§ง 15Sunday, August 19, 12
 19. 19. 16Sunday, August 19, 12
 20. 20. 16Sunday, August 19, 12
 21. 21. ÁมÑั¹น àเÇวÔิÃร¤ค! 17Sunday, August 19, 12
 22. 22. AAC 18Sunday, August 19, 12
 23. 23. 19Sunday, August 19, 12
 24. 24. 2. áแ¹นÇว¤คÔิ´ดàเÃร×ืè่Íอ§ง¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งSunday, August 19, 12
 25. 25. ãใ¹น»ป‚‚ ¤ค.Èศ. 2001 ¨จÒา¡ก¡กÒาÃรÇวÔิ¨จÑัÂย¢ขÍอ§ง¡กÑัÅลÅลÑั»ป.... 21Sunday, August 19, 12
 26. 26. Éษ³ณ¤ค¹น 1.7 Åล ŒŒÒา¹น¤ค¹น ¡กÑัÅลÅลÑั»ป ÊสÑัÁมÀภÒา Ãร ¡กÇว‹‹Òา 63 »ป ÃรÐะàเ·ท∙Èศ ãใ¹น 101 Íอ§ง¤ค¡ก ´ดŒŒÇวÂย¤ค Óำ¶ถÒาÁม ·ท∙Õีè่Çว‹‹Òา... 22Sunday, August 19, 12
 27. 27. ãใ¹น·ท∙Õีè่·ท∙Óำ§งÒา¹น ÁมÕี¡กÕีè่¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕี âโÍอ¡กÒาÊส·ท∙ÓำÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด ·ท∙Øุ¡กæๆÇวÑั¹น 23Sunday, August 19, 12
 28. 28. 24Sunday, August 19, 12
 29. 29. 20% 25Sunday, August 19, 12
 30. 30. 20% 25Sunday, August 19, 12
 31. 31. 26Sunday, August 19, 12
 32. 32. ×ืè่Íอ ¹น. ... ´ดàเ¤คÅล ·ท∙Õีè่¤คÅลÒา µตÔิ°ฐ Òา¹น ‹‹ÁมÕีÊส ÁมÁม ‹‹Çว¹น ãใËห­Þญ ¡กÃร Êส Íอ §ง¤ค 27Sunday, August 19, 12
 33. 33. ·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ด¡กç็ äไ´ดŒŒ áแ·ท∙ºบ·ท∙Øุ¡กàเÃร×ืè่Íอ§ง 28Sunday, August 19, 12
 34. 34. ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด¤ค×ืÍอ·ท∙Øุ‹‹Áม¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จ·ท∙Õีè่¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 29Sunday, August 19, 12
 35. 35. ¼ผÙูŒŒ¨จÑั´ด¡กÒาÃร ÂยÍอ´ดàเÂยÕีè่ÂยÁม ÃรÐะ´ดÑัºบâโÅล¡กÁมÕีÊสÁมÁมµตÔิ°ฐÒา¹นÇว‹‹Òา... 30Sunday, August 19, 12
 36. 36. ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÁมÕี¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง·ท∙Õีè่áแµต¡กµต‹‹Òา§ง¡กÑั¹น 31Sunday, August 19, 12
 37. 37. µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹นÊสÙู§งÊสØุ´ด¨จÒา¡ก¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 32Sunday, August 19, 12
 38. 38. àเ¾พÃรÒาÐะ... ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤คáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÂยÑัè่§งÂย×ื¹นáแÅลÐะ¾พÔิàเÈศÉษàเ©ฉ¾พÒาÐะµตÑัÇว ¤คÇวÃรÁมØุ‹‹§งàเ¹นŒŒ¹น¾พÑั²ฒ¹นÒา ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ·ท∙Õีè่ âโ´ด´ดàเ´ด‹‹¹น¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒ¹นÑัé้¹น 33Sunday, August 19, 12
 39. 39. 3. §งÒา¹นÇวÔิ¨จÑัÂยÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹นSunday, August 19, 12
 40. 40. àเÁม×ืè่Íอ¨จºบáแµต‹‹ÅลÐะ¤คÅลÔิ»ป ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹ÁมµตÍอºบ¤คÓำ¶ถÒาÁม¹นÕีé้ 1. àเ¹น×ืé้ÍอËหÒา¤ค×ืÍอÍอÐะäไÃร 2. ÁมÑั¹นÁมÕี¹นÑัÂยÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร 35Sunday, August 19, 12
 41. 41. §งÒา¹นÇวÔิ¨จÑัÂยÊสÒาÁมàเÃร×ืè่Íอ§ง 1. ·ท∙ÓำäไÁม¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹¨จÖึ§งÊส¹นãใ¨จ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 2. àเÃรÒาàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒäไ´ดŒŒ´ดÕี ãใ¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 3. ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเ¾พÔิè่ÁมÂยÍอ´ด¢ขÒาÂย 36Sunday, August 19, 12
 42. 42. ·ท∙ÓำäไÁม¤ค¹นÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹¨จÖึ§งÊส¹นãใ¨จ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น • ¶ถŒŒÒาÅลÙู¡กàเÃรÒา¡กÅลÑัºบ¨จÒา¡กâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น • ÊสÍอºบäไ´ดŒŒÊสÒาÁมÇวÔิªชÒา A, C áแÅลÐะ F • àเÃรÒา¤คÇวÃรÊส¹นãใ¨จÇวÔิªชÒาäไËห¹น • 20 »ป‚‚¢ขŒŒÒา§งËห¹นŒŒÒาàเ´ดç็¡ก¨จÐะäไ´ดŒŒ´ดÕี ãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งãใ´ด 37Sunday, August 19, 12
 43. 43. http://www.youtube.com/watch? v=_A0ZE4_37As&list=PLF1B8061852F828B4& index=7&feature=plpp_videoSunday, August 19, 12
 44. 44. àเÃรÒาàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒäไ´ดŒŒ´ดÕี ãใ¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง • ¤ค.Èศ. 1960 ¹นÃร. 6,000 ¤ค¹น • àเ¢ขŒŒÒาÍอºบÃรÁม¡กÒาÃรÍอ‹‹Òา¹นàเÃรç็Çว • ¤ค¹น·ท∙Õีè่Íอ‹‹Òา¹น»ป¡กµตÔิ 90 ¤คÓำ/¹นÒา·ท∙Õี • ¤ค¹น·ท∙Õีè่Íอ‹‹Òา¹นàเÃรç็Çว 350 ¤คÓำ/¹นÒา·ท∙Õี 39Sunday, August 19, 12
 45. 45. http://www.youtube.com/watch? v=mKmbmhK7KeY&list=PLF1B8061852F 828B4&index=6&feature=plpp_videoSunday, August 19, 12
 46. 46. ¡ก‹‹Íอ¹นÍอºบÃรÁม ËหÅลÑั§งÍอºบÃรÁม +729% 2900 +67% 150 350 90 àเ´ดç็¡ก»ป¡กµตÔิ àเ´ดç็¡กÍอ‹‹Òา¹นàเÃรç็Çว 41Sunday, August 19, 12
 47. 47. ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเ¾พÔิè่ÁมÂยÍอ´ด¢ขÒาÂย • ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹น¢ขÒาÂยÊสÍอ§ง¡กÅลØุ‹‹Áม Marriott VC • ¡กÅลØุ‹‹Áม·ท∙Õีè่·ท∙Óำ StrengthsFinder ¤คØุÂย¼ผ¨จ¡ก. • ¼ผ‹‹Òา¹นäไ»ปËห¹นÖึè่§ง»ป‚‚ »ป´ด¡กÒาÃร¢ขÒาÂย > 17% • ÂยÍอ´ด¢ขÒาÂย´ดÕี¡กÇว‹‹Òาàเ»ปšš¹นÅลŒŒÒา¹น $ ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะÊสÒา¢ขÒา • ãใËหŒŒÅล§ง·ท∙Øุ¹นÊส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมäไ»ป·ท∙Õีè่¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเ¾พÃรÒาÐะ¤คØุŒŒÁม¤ค‹‹ÒาÊสØุ´ด 42Sunday, August 19, 12
 48. 48. http://www.youtube.com/watch? v=WLL2xy5eQTQ&list=PLF1B8061852F828B4 &index=5&feature=plpp_videoSunday, August 19, 12
 49. 49. ¨จØุ´ดÍอ ‹‹Íอ¹น ¨จØุ´ด áแ¢ขç็§ง 44Sunday, August 19, 12
 50. 50. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 45Sunday, August 19, 12
 51. 51. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น 46Sunday, August 19, 12
 52. 52. ¨จØุ´ดÍอ ‹‹Íอ¹น ¨จØุ´ด áแ¢ขç็§ง 47Sunday, August 19, 12
 53. 53. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง “¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมÍอÂย‹‹Òา§งãใ´ดÍอÂย‹‹Òา§งËห¹นÖึè่§ง äไ´ดŒŒáแ·ท∙ºบÊสÁมºบÙูÃร³ณáแºบºบÍอÂย‹‹Òา§งÊสÁมè่ÓำàเÊสÁมÍอ” 48Sunday, August 19, 12
 54. 54. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ 17 ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 49Sunday, August 19, 12
 55. 55. ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค... áแºบºบáแ¼ผ¹น¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก ËหÃร×ืÍอ ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ด«ซŒŒÓำæๆ «ซÖึè่§งÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¹นÓำÁมÒา »ปÃรÐะÂยØุ¡กµตŠŠ ãใªชŒŒ ãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด»ปÃรÐะâโÂยªช¹น äไ´ดŒŒ 50Sunday, August 19, 12
 56. 56. ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค... ¤ค×ืÍอÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ ËหÃร×ืÍอáแ¹นÇวâโ¹นŒŒÁม¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ด¢ขÍอ§ง áแµต‹‹ÅลÐะºบØุ¤ค¤คÅล ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¹นÓำäไ»ป¢ขÑั´ดàเ¡กÅลÒาáแÅลÐะ¼ผÊสÁม ¼ผÊสÒา¹น¡กÑัºบ·ท∙Ñั¡กÉษÐะáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ àเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒ¡กÅลÒาÂยàเ»ปšš¹น¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง 51Sunday, August 19, 12
 57. 57. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ 17 ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 52Sunday, August 19, 12
 58. 58. ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค... áแºบºบáแ¼ผ¹น¢ขÍอ§ง¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ด ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒÊสÖึ¡ก ËหÃร×ืÍอ ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ด«ซŒŒÓำæๆ «ซÖึè่§งÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¹นÓำÁมÒา »ปÃรÐะÂยØุ¡กµตŠŠ ãใªชŒŒ ãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ด»ปÃรÐะâโÂยªช¹น äไ´ดŒŒ 53Sunday, August 19, 12
 59. 59. 4. ·ท∙Õีè่ÁมÒา¢ขÍอ§ง¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤คSunday, August 19, 12
 60. 60. 42 ÇวÑั¹นËหÅลÑั§ง»ป¯ฏÔิÊส¹น¸ธÔิ 55Sunday, August 19, 12
 61. 61. ÊสÁมÍอ§ง¨จÐะàเµตÔิºบâโµตÍอÂย‹‹Òา§งÃรÇว´ดàเÃรç็Çวàเ»ปšš¹นàเÇวÅลÒาÊสÕีè่àเ´ด×ืÍอ¹น 56Sunday, August 19, 12
 62. 62. àเ«ซÅลÅลÊสÁมÍอ§ง (¹นÔิÇวÃรÍอ¹น) ¹นÑัºบáแÊส¹นÅลŒŒÒา¹นàเ«ซÅลÅล¨จÐะ¶ถÙู¡กÊสÃรŒŒÒา§ง¢ขÖึé้¹น 57Sunday, August 19, 12
 63. 63. àเÁม×ืè่Íอ·ท∙ÒาÃร¡กÍอÒาÂยØุÃรÒาÇว 7 àเ´ด×ืÍอ¹นãใ¹น¤คÃรÃรÀภÁมÒาÃร´ดÒา... 58Sunday, August 19, 12
 64. 64. ¹นÔิÇวÃรÍอ¹นáแµต‹‹ÅลÐะàเ«ซÅลÅล¨จÐะÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¡กÑั¹นàเÍอ§ง 59Sunday, August 19, 12
 65. 65. àเÁม×ืè่Íอ¹นÔิÇวÃรÍอ¹น Êส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¶ถÖึ§ง¡กÑั¹น ÊสÓำàเÃรç็¨จàเÃรÕีÂย¡กÇว‹‹Òา äไ«ซáแ¹นºบÊส 60Sunday, August 19, 12
 66. 66. ¾พÍอ 3 ¢ขÇวºบ ¹นÔิÇวÃรÍอ¹น¹นÑัºบáแÊส¹นÅลŒŒÒา¹นàเ«ซÅลÅล¹นÑัé้¹น áแµต‹‹ÅลÐะàเ«ซÅลÅล¨จÐะÊสÃรŒŒÒา§งäไ«ซáแ¹น»ปÊส ¡กÑัºบÍอÕี¡ก 15,000 ¹นÔิÇวÃรÍอ¹น 61Sunday, August 19, 12
 67. 67. áแºบºบáแ¼ผ¹น¢ขÍอ§งÊสÒาÂยãใÂยãใ¹นÊสÁมÍอ§ง¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ «ซÖึè่§ง¤คÃรÍอºบ¤คÅลØุÁมÊสÅลÑัºบ«ซÑัºบ«ซŒŒÍอ¹นáแÅลÐะ¾พÔิàเÈศÉษ àเ©ฉ¾พÒาÐะµตÑัÇว¹นÑัé้¹นäไ´ดŒŒ¶ถÙู¡ก¶ถÑั¡ก·ท∙Íอ¢ขÖึé้¹นÁมÒา 62Sunday, August 19, 12
 68. 68. ÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง 3-15 »ป‚‚ àเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂยãใ¹นÊสÁมÍอ§งºบÒา§งÊส‹‹Çว¹น ¨จÐะàเÃรÔิè่ÁมÊสÙู­ÞญàเÊสÕีÂยäไ«ซáแ¹น»ปÊส·ท∙Õีè่ºบÃรÃร¨จ§งÊสÃรŒŒÒา§ง¢ขÖึé้¹นÁมÒาàเ»ปšš¹น¾พÑั¹นæๆÅลŒŒÒา¹น 63Sunday, August 19, 12
 69. 69. ¾พÍอ¤คÃรºบ 16 »ป‚‚ ¡กÒาÃร¶ถÑั¡ก·ท∙Íอ¡กç็ËหÂยØุ´ดÅล§ง 64Sunday, August 19, 12
 70. 70. ¾พÃรŒŒÍอÁม¡กÑัºบàเ¤คÃร×ืÍอ¢ข‹‹ÒาÂย ¤คÃรÖึè่§งËห¹นÖึè่§งËหÒาÂยäไ»ป 65Sunday, August 19, 12
 71. 71. äไ«ซáแ¹น»ปÊส·ท∙Õีè่áแ¢ขç็§งáแ¡กÃร‹‹§ง·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด·ท∙Õีè่ËหÅล§งàเËหÅล×ืÍอÍอÂยÙู‹‹ ¤ค×ืÍอ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§ง¤คØุ³ณ 66Sunday, August 19, 12
 72. 72. ¨จÒา¡ก¡ก ÒาÃร ÇวÔิ¨จÑัÂย Çว‹‹Òา 30 »ป‚‚ ¡ก 67Sunday, August 19, 12
 73. 73. °ฐÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ¡กÇว‹‹Òา 2 ÅลŒŒÒา¹น 68Sunday, August 19, 12
 74. 74. 34 ¾พ ÃรÊสÇวÃรÃร¤ค àเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นÁมÕี 69Sunday, August 19, 12
 75. 75. ÅลÓำ´ดÑัºบ¢ขÍอ§งàเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น äไÁม‹‹àเËหÁม×ืÍอ¹น¡กÑั¹น 70Sunday, August 19, 12
 76. 76. 1 ãใ¹น 33,000,000 71Sunday, August 19, 12
 77. 77. 1 ãใ¹น 33 ÅลŒŒÒา¹น¤ค¹น·ท∙Õีè่ÁมÕี¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 5 ¢ขŒŒÍอàเÃรÕีÂย§งàเËหÁม×ืÍอ¹นàเÃรÒา 72Sunday, August 19, 12
 78. 78. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ 17 ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 73Sunday, August 19, 12
 79. 79. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง: ºบÃรÔิ¡กÃรÃรŒŒÒา¹นÍอÒาËหÒาÃร 74Sunday, August 19, 12
 80. 80. ÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่àเ¢ขÒา·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี ÊสÑั§งàเ¡กµต ÃรÙูŒŒÊสµตÍอ¤ค¢ขÍอ§งÊส´ด àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ÃรÒาÂย¡กÒาÃรÍอÒาËหÒาÃร µตÑัé้§งãใ¨จ ´ดÙูáแÅลÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅล ¶ถÒาÁม ÃรÙูŒŒ·ท∙ÓำàเÅล·ท∙Õีè่¹นÑัè่§ง ¿ฟ˜˜§ง ¨จÔิµตÇวÔิ·ท∙ÂยÒา ¾พÙู´ด ªช‹‹Òา§ง¾พÙู´ด 75Sunday, August 19, 12
 81. 81. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง: ºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 76Sunday, August 19, 12
 82. 82. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ºบÃรÔิ¡กÒาÃรÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÂยÍอ´ดàเÂยÕีè่ÂยÁม ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ¿ฟ˜˜§ง ¨จÔิµตÇวÔิ·ท∙ÂยÒา àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ¾พÙู´ด ·ท∙ÓำàเÅล·ท∙Õีè่¹นÑัè่§ง µตÑัé้§งãใ¨จ ¶ถÒาÁม ÊสµตÍอ¤ค¢ขÍอ§งÊส´ด ªช‹‹Òา§ง¾พÙู´ด ÊสÑั§งàเ¡กµต ÃรÒาÂย¡กÒาÃรÍอÒาËหÒาÃร ´ดÙูáแÅลÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅล 77Sunday, August 19, 12
 83. 83. 78Sunday, August 19, 12
 84. 84. ÇวÕี´ดÕี âโÍอ¤คÅลÔิ»ป • àเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§งÊสÒาÂย¡กÒาÃรºบÔิ¹นàเ«ซÒา·ท∙àเÇวÊสµต • ÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÍอÑัÅลäไ«ซàเÁมÍอÃร¶ถ‹‹ÒาÂยÃร´ด¡กÒา§งàเ¡ก§ง • äไÁม¤คºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง • ÃรÐะºบØุ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ áแÅลÐะ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 79Sunday, August 19, 12
 85. 85. ÃรÐะºบØุÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ äไÁม¤ค·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี 80Sunday, August 19, 12
 86. 86. http://www.youtube.com/watch? v=wjKZvFzdUWQ&list=PLF1B8061852 F828B4&index=8&feature=plpp_videoSunday, August 19, 12
 87. 87. ÃรÐะºบØุÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ äไÁม¤ค·ท∙Óำäไ´ดŒŒ´ดÕี 82Sunday, August 19, 12
 88. 88. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งäไÁม¤ค: ºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 83Sunday, August 19, 12
 89. 89. µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งºบÃรÔิ¡กÒาÃรÅลÙู¡ก¤คŒŒÒาÂยÍอ´ดàเÂยÕีè่ÂยÁม¢ขÍอ§ง ¾พ¹นÑั¡ก§งÒา¹นºบÃรÔิ¡กÒาÃรãใ¹นÃรŒŒÒา¹นÍอÒาËหÒาÃร ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ¿ฟ˜˜§ง ¨จÔิµตÇวÔิ·ท∙ÂยÒา àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จ ¾พÙู´ด ·ท∙ÓำàเÅล·ท∙Õีè่¹นÑัè่§ง µตÑัé้§งãใ¨จ ¶ถÒาÁม ÊสµตÍอ¤ค¢ขÍอ§งÊส´ด ªช‹‹Òา§ง¾พÙู´ด ÊสÑั§งàเ¡กµต ÃรÒาÂย¡กÒาÃรÍอÒาËหÒาÃร ´ดÙูáแÅลÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅล 84Sunday, August 19, 12
 90. 90. àเ©ฉÅลÂย¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งäไÁม¤ค: ºบÃรÔิ¡กÒาÃรàเ¡กÔิ¹น¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ดËหÇวÑั§ง ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ÊสÑั§งàเ¡กµต ÃรÐะàเºบÕีÂยºบÊสÒาÂย¡กÒาÃรºบÔิ¹น: Empathy ¿ฟ˜˜§ง ¡กÒาÃร¹นÓำ¡กÃรÐะàเ»ป‰‰Òา Restorative ¶ถÒาÁม ¡กÒาÃรãใªชŒŒËหŒŒÍอ§ง¹นé้Óำ Arranger ¾พÙู´ด ¡กÒาÃร·ท∙Óำ¤คÇวÒาÁมÊสÐะÍอÒา´ด Achiever 85Sunday, August 19, 12
 91. 91. ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ 17 ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค 86Sunday, August 19, 12
 92. 92. ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง “¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมÍอÂย‹‹Òา§งãใ´ดÍอÂย‹‹Òา§งËห¹นÖึè่§ง äไ´ดŒŒáแ·ท∙ºบÊสÁมºบÙูÃร³ณáแºบºบÍอÂย‹‹Òา§งÊสÁมè่ÓำàเÊสÁมÍอ” 87Sunday, August 19, 12
 93. 93. 5. ¡กÒาÃร¹นÓำäไ»ปãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹นSunday, August 19, 12
 94. 94. àเÃรÒา¨จÐะãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¨จÒา¡ก ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤คáแÅลÐะ¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งàเ¾พ×ืè่Íอ... 89Sunday, August 19, 12
 95. 95. 1. »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂยÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งàเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 90Sunday, August 19, 12
 96. 96. 2. Mentoring / Coaching 91Sunday, August 19, 12
 97. 97. 3. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จáแÅลÐะàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ·ท∙Õีè่¨จÐะãใªชŒŒ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§งÊสÁมÒาªชÔิ¡กãใ¹น·ท∙ÕีÁม 92Sunday, August 19, 12
 98. 98. 4. ¾พÑั²ฒ¹นÒา¨จØุ´ดáแ¢ขç็§งãใËหŒŒÂยÍอ´ดàเÂยÕีè่ÂยÁมSunday, August 19, 12
 99. 99. áแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇว ¤ค¹นÅลÐะ 5 ¹นÒา·ท∙Õี 94Sunday, August 19, 12
 100. 100. àเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒ·ท∙Õีè่¨จÐะãใªชŒŒ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค¢ขÍอ§งÊสÁมÒาªชÔิ¡กãใ¹น·ท∙ÕีÁม 1. Ëห¹นŒŒÒา 205 - 238 ¤ค×ืÍอàเÁม¹นÙู¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค·ท∙Ñัé้§ง 34 ¢ขŒŒÍอ 2. ãใËหŒŒàเÅล×ืÍอ¡กËห¹นŒŒÒาµตÒาÁม¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค·ท∙Ñัé้§ง 5 ¢ขŒŒÍอ¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น 3. ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะËห¹นŒŒÒาàเÅล×ืÍอ¡ก¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล 2-3 ¢ขŒŒÍอ·ท∙Õีè่µตÃร§ง¡กÑัºบàเÃรÒา 4. áแÅลŒŒÇวàเÅล‹‹ÒาãใËหŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ¹นãใ¹น¡กÅลØุ‹‹Áม¿ฟ˜˜§ง 95Sunday, August 19, 12
 101. 101. áแ¹นÐะ¹นÓำ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล¢ขÍอ§งµต¹นãใËหŒŒ ãใ¹น¡กÅลØุ‹‹Áม¿ฟ˜˜§ง ¤ค¹นÅลÐะ 5 ¹นÒา·ท∙Õี 96Sunday, August 19, 12
 102. 102. ¨จÑั´ด¡กÒาÃร¨จØุ´ดÍอ‹‹Íอ¹น Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ 177-187 1. ·ท∙ÓำãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹นàเÅลç็¡ก¹นŒŒÍอÂย 2. ÍอÍอ¡กáแºบºบÃรÐะºบºบÊส¹นÑัºบÊส¹นØุ¹น 3. ãใªชŒŒ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค·ท∙Õีè่áแ¡กÃร‹‹§งÁมÒาÅลºบ 4. ËหÒา¤คÙู‹‹ËหÙู 5. àเÅลÔิ¡ก·ท∙Óำ 97Sunday, August 19, 12
 103. 103. 25 CEOs talentsSunday, August 19, 12
 104. 104. CEO PTT CEO BOT CEO DKSHPM CEO TOP CEO KPMG Individualization Learner Individualization Relator Maximizer Activator Restorative Relator Individualization Relator Responsibility Analytical Arranger Responsibility Achiever Ideation Input Responsibility Arranger Strategic Context Connectedness WOO Deliberative Responsibility CEO BASF o CEO BASF n CEO TIC CEO SIW CEO KKB Focus Relator Ideation Focus Analytical Relator Input Restorative Achiever Significance Ideation Learner Connectedness Significance Learner Arranger Focus Intellection Competition Discipline Strategic Futuristic Developer Harmony Activator CEO Fabrinet o CEO Fabrinet n CEO Sun MCS CEO WSI CEO Eli Lilly Responsibility Arranger Responsibility Focus Learner Discipline Restorative Achiever Learner Relator Competition Achiever Arranger Analytical Analytical Context Responsibility Activator Strategic Responsibility Focus Learner Relator Significance IndividualizationSunday, August 19, 12
 105. 105. CEO CE CEO MFEC CEO LFP o CEO LFP n CEO SGI Futuristic Individualization Achiever Learner Deliberative Significance Maximizer Maximizer Focus Relator Competition Relator Focus Restorative Arranger Ideation Ideation Responsibility Analytical Analytical Achiever Strategic Relator Harmony Includer CEO LBGV CEO Amway CEO SBG CEO TIPCO CEO DELL Achiever Strategic Futuristic Strategic Maximizer Deliberative Competition Analytical Achiever Individualization Learner Analytical Focus Ideation Activator Analytical Individualization Self-assurance Futuristic Achiever Focus Achiever Learner Activator Focus (BASF, Fabrinet and LFP: show 2 CEOs in different times. o = old, n = new) DKSHPM = Diethelm Pharma, TIC = Thai Insurance Corp, SIW = Siam Industrial Wired, Sun MCS = Sun Micro Systems, KKB =Kiatnakin Bank, WSI = Wall Street Institute, LFP = Lafarge Prestia, SGI = SIam Gypsum Industry, LBGV = Lafarge Boral Gypsum Vietnam,Sunday, August 19, 12
 106. 106. Top 10 talents from 25 CEOs Talent Numbers Achiever 10 Focus 10 Relator 10 Analytical 9 Learner 9 Responsibility 9 Individualization 7 Arranger 6 Ideation 6 Strategic 6Sunday, August 19, 12
 107. 107. àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จáแÅลÐะãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น¨จÒา¡ก¨จØุ´ดáแ¢ขç็§ง¢ขÍอ§งàเÃรÒา 102Sunday, August 19, 12
 108. 108. “ÍอÂย‹‹ÒาàเÊสÕีÂยàเÇวÅลÒาäไ»ป¡กÑัºบ¡กÒาÃรàเ»ปÃรÕีÂยºบàเ·ท∙ÕีÂยºบµตÑัÇวàเÃรÒาàเÍอ§ง¡กÑัºบ¤ค¹นÍอ×ืè่¹นæๆ àเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น¡กç็ÁมÕีàเÍอ¡กÅลÑั¡กÉษ³ณàเ©ฉ¾พÒาÐะµตÑัÇว¢ขÍอ§งàเÃรÒา àเÃรÒาÁมÕี¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òาãใ¹น µตÑัÇว¢ขÍอ§งàเÃรÒาàเÍอ§ง àเÃรÒา¡กç็ÁมÕีÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ·ท∙Õีè่ÂยÔิè่§งãใËห­Þญ‹‹ »ปÅล´ด»ปÅล‹‹ÍอÂย ÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งàเÃรÒาÍอÍอ¡กÁมÒา´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃร¡กÓำËห¹น´ดàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย·ท∙Õีè่ÂยÔิè่§งãใËห­Þญ‹‹ ¢ขÍอ§งàเÃรÒาáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹น ¡กÓำËห¹น´ดàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂยãใ¹นªชÕีÇวÔิµต´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁม«ซ×ืè่ÍอÊสÑัµตÂย áแÅลÐะ¨จÃรÔิ§งãใ¨จ àเ»ปšš¹นµตÑัÇว¢ขÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§ง ÁมØุ‹‹§งÁมÑัè่¹น·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒâโÅล¡ก¹นÕีé้´ดÕี¢ขÖึé้¹น” ÊสµตÕีàเ¿ฟ¹น ÍอÒาÃร. âโ¤คÇวÇวÕีÂยSunday, August 19, 12
 109. 109. Sunday, August 19, 12
 110. 110. Sunday, August 19, 12
 111. 111. ¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม áแÃร§ง¨จÙู§งãใ¨จ ¾พÃรÊสÇวÃรÃร¤ค ·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒSunday, August 19, 12

×