Successfully reported this slideshow.

Ecs session 3

1,647 views

Published on

เอกสารประกอบการเรียน Executive Coaching Scholarship ครั้งที่ 3 สามารถดูสไลด์พร้อม youtube ประกอบได้ที่ http://www.youtube.com/playlist?list=PLC7439567972EBB20&feature=plcp

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ecs session 3

 1. 1. ECS Session 3Saturday, June 16, 2012
 2. 2. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¨จ Øุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย GROW M odel àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ªชÕีè่Saturday, June 16, 2012
 3. 3. Ãร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹น·ท∙ÓำâโÅล¡ก¹นÕีé้ ãใËหŒŒ´ดÕี¢ขÖึé้¹น´ดŒŒÇวÂย¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃร 3Saturday, June 16, 2012
 4. 4. ¾พÑั²ฒ¹นÒาºบØุ¤คÅลÒา¡กÃร¢ขÍอ§งªชÒาµตÔิ ¼ผ‹‹Òา¹น¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช ¶ถ‹‹ÒาÂย·ท∙Íอ´ด¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรãใËหŒŒáแ¾พÃร‹‹ËหÅลÒาÂย ÊสÃรŒŒÒา§งºบÃรÔิ¡กÒาÃร¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªช¼ผÙูŒŒºบÃรÔิËหÒาÃรÃรÒา¤คÒาÂย‹‹ÍอÁมàเÂยÒา 4Saturday, June 16, 2012
 5. 5. 1. àเÃรÕีÂย¹น 6 àเÊสÒาÃรŠŠ ãใ¹นªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 2. ½ฝƒƒ¡ก 6 ÊสÑั»ป´ดÒาËห¹นÍอ¡กªชÑัé้¹นàเÃรÕีÂย¹น 3. àเÃรÔิè่Áมâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยàเ¡กç็ºบ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂย 5Saturday, June 16, 2012
 6. 6. àเÁม×ืè่Íอ¨จºบ 6 àเÊสÒาÃร 1. âโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น 2. E-book 3. Youtube 6Saturday, June 16, 2012
 7. 7. ¢ขŒŒÍอàเµต×ืÍอ¹นãใ¨จ 7Saturday, June 16, 2012
 8. 8. Saturday, June 16, 2012
 9. 9. Íอ´ดÕีµต »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น Íอ¹นÒา¤คµต ¤ค‹‹Òา¹นÔิÂยÁม ¤คÇวÒาÁมàเªช×ืè่Íอ ¶ถÒาÁมµตÑัÇวàเÍอ§งÇว‹‹Òา ¤คÔิ´ด¶ถÖึ§งÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะ·ท∙Óำ »ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ “¡กÓำÅลÑั§ง·ท∙ÓำÍอÐะäไÃรÍอÂยÙู‹‹” ËหÃร×ืÍอÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่¨จÐะàเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹น Talents ÍอÑัµตµตÒาSaturday, June 16, 2012
 10. 10. W i l l O R p e t G a i o l o a i n l t s ySaturday, June 16, 2012
 11. 11. ÊสÒา¸ธÔิµต¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชâโ´ดÂยâโ¤คŒŒªชàเ¡กÃรÕีÂย§งÏฯ ÊสÍอ§งÃรÍอºบæๆÅลÐะ 15 ¹นÒา·ท∙Õี µตÑัÇวáแ·ท∙¹น¡กÅลØุ‹‹ÁมÅลÐะ 1 ¤ค¹น àเÃร×ืè่Íอ§งµตÒาÁม¨จÃรÔิ§ง¢ขÍอ§งáแµต‹‹ÅลÐะ¤ค¹นSaturday, June 16, 2012
 12. 12. Decoding process ãใ¹นáแµต‹‹ÅลÐะ¡กÅลØุ‹‹Áม 1. ¶ถÍอ´ดÃรÐะËหÑัÊส¡กÒาÃรâโ¤คŒŒªชàเ»ปšš¹น¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 2. ÅลÍอ§ง½ฝƒƒ¡กãใªชŒŒ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 3. »ปÃรÑัºบ¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร 4. ¹นÓำàเÊส¹นÍอSaturday, June 16, 2012
 13. 13. ËหÑัÇว¢ขŒŒÍอ ·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น¨จ Øุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย GROW M odel àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช àเ¡กÃร ÕีÂย§งÈศÑั¡ก ´ดÔิì์àเ»ปšš¹นâโ¤คŒŒªช ªชÕีè่Saturday, June 16, 2012

×