PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORAL

15,206 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
727
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PENDEKATAN, KAEDAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN MORAL

  1. 1. 174.0 PENDEKATAN, KAEDAH DAN KEMAHIRAN DALAM PENDIDIKANMORALEdward M. Anthony merumuskan bahawa strategi pengajaran danpembelajaran berhubung rapat dengan pendekatan, kaedah dan teknikmengajar. Ia merujuk kepada satu perancangan yang berkesan dalammenentukan pendekatan serta memilih dan menyusun kaedah dan teknikmengajar secara logikal dan sistematik untuk mencapai objektif pelajaransecara optimum.4.1 PendekatanMenurut Parera (1986), Pendekatan merupakan satu latar belakangfalsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendakdibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterimaumum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian). Kamarudin Hj.Husin (1988) pula mengatakan pendekatan ialah satu kumpulanandaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikatpengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Dalam kontekspendidikan pula, pendekatan merujuk kepada bagaimana sesuatumata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Pendekatan harusberlandaskan model, prinsip dan teori pembelajaran.Perbincangan bersama guru memberikan saya maklumatbagaimana untuk membuat satu rancangan pengajaran harian (RPH)berkenaan isu ponteng dalam kalangan murid. Pendekatan yang telahkami persetujui dan dirasakan sesuai untuk digunakan ialahpendekatan kepedulian (caring approach – Nodding) dan pendekatanpemupukan nilai.
  2. 2. 184.1.1 Pendekatan Kepedulian (Caring Approach – Nodding)Dari segi moral, pendekatan kepedulian merupakankesanggupan seseorang untuk berkorban demi orang lain.Kepedulian, atau dalam istilah yang lain ialah ‘ambil peduli’,‘mengambil berat’ dan ‘menyayangi’, yang melibatkan responsifsensitif terhadap orang lain berdasarkan sikap keterbukaan danperhatian terhadap pengalaman mereka.Perkataan ‘care’ itu sendiri daripada ‘caring approach’diambil daripada konteks Anglo Saxon, dimana ia membawamaksud kesedihan atau keresahan. Oleh yang demikian,kepedulian bolehlah didefinisikan sebagai perasaan ambil beratterhadap orang lain.Pendekatan ini adalah bertujuan untuk mengekal danmengukuhkan amalan penyayang di dalam diri sendiri dansesiapa sahaja yang seorang individu itu mempunyaiperhubungan dengannya. Ini bermaksud bahawaperkembangan penyayang seorang individu adalah sesuatuyang dalaman.Cara melaksanakan pendekatan penyayang ialah melaluiempat aspek yang berikut iaitu modeling, dialog, praktis dankepastian. Modeling ialah tumpuan harus diberikan kepadaperkembangan pelajar sebagai seorang yang memberi sayang (carer) dan menerima sayang ( cared for ). Konsep penyayangdapat ditunjukkan dalam tingkah laku melalui teladan di mana iaboleh diperhati dan diikuti.Dialog diadakan dengan pelajar tentang konseppenyayang dengan membimbing pelajar membuat refleksi danmenganalisis perlakuan dan reaksinya sebagai seorang yangdapat memberi sayang (carer) dan perhubungannya denganorang yang diberikan sayang (cared for).
  3. 3. 19Praktis dilaksanakan dalam menjalankan usahapenyayang bersama dengan model dewasa seperti melibatkandalam khidmat sosial atau komuniti manakala kepastian pulaboleh didefinisikan sebagai perlakuan yang menggalakkansesuatu yang terbaik daripada orang lain (Martin Buber, 1965)Ia juga berfungsi untuk mengesah dan menggalakkan ‘the bestin others’ dalam perhubungan antara individu.4.1.2 Pendekatan Pemupukan NilaiPendekatan pemupukan nilai merujuk kepada penerapan nilaibudi pekerti yang baik pada diri kanak-kanak. Oleh sebabpendekatan ini digunakan secara sedar dan tidak sedar, makaia menjadi pendekatan paling luas yang digunakan dalampengajaran moral sekolah rendah.Objektif pendekatan ini adalah untuk menanam nilaitertentu yang dianggap baik dan patut dimiliki oleh murid-murid.Pendekatan pemupukan nilai memberi peluang kepada pelajarmemahami, menganalisis sesuatu nilai sebelum menerima danmenghayati nilai tersebut yang berlandaskan kepada prinsipmoral.Pendekatan pemupukan nilai boleh dilaksanakan dengancara mengambil contoh teladan daripada tokoh-tokoh tempatanatau luar negara, pengukuhan positif apabila perlakuan yangbaik ditunjukkan dan dendaan yang sesuai apabila berlakunyatingkah laku negatif serta memberi penjelasan ataumemanipulasi pengalaman yang dialami oleh murid-murid untukmenerima dengan baik suatu nilai yang dikehendaki.
  4. 4. 204.2 KaedahKaedah ialah satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakansesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran(Ishak Ramly, 2006). Teknik pula ialah cara yang digunakan guru untukmelaksanakan kaedah, strategi dan pendekatan. Untuk melaksanakanpendekatan kepedulian dan pendekatan pemupukan nilai yang telahditentukan sebelumnya, saya memilih untuk menggunakan kaedahnyayian, bercerita dan perbincangan untuk digunakan dalam sesipengajaran.4.2.1 Kaedah NyanyianNyanyian merupakan salah satu daripada aktiviti pembelajaranyang amat digemari oleh pelbagai peringkat umur terutamamurid sekolah rendah. Teknik nyanyian amatmenghiburkan pelajar dan dapat mengurangkan ketegangansetelah berjam-jam berada di sekolah. Nyanyian lagu bolehdigunakan sebagai set induksi, sebagai isipembelajaran dan untuk melengkapkan aktiviti penutup.Untuk melaksanakan kaedah nyanyian, guru perlumemastikan murid dapat melihat lirik. Lirik boleh ditampal padapapan hitam, diedarkan kepada murid atau dipancarkan melaluiLCD. Lebih menarik jika guru telah menyediakan rakaman lagusupaya mudah diikuti murid. Selepas itu, murid boleh dimintauntuk membuat ulasan tentang lagu yang telah dinyanyikan.4.2.2 Kaedah BerceritaBercerita merupakan satu teknik yang boleh menarik minatkanak-kanak. Biasanya murid-murid akan lebih cepatmemberikan tumpuan terhadap penceritaan guru. Berceritamenjadikan pengajaran pembelajaran lebih menarikdan berkesan. Pelbagai jenis cerita berunsur moral bolehdidapati dengan mudah daripada akhbar, majalah,internet danlisan. Bercerita boleh merangsangkan minda dan menimbulkan
  5. 5. 21minat murid jika guru melaksanakannya secara berkesan.Banyak pengajaran dan nilai moral juga dapat dicungkildaripada cerita-cerita yang mengandungi unsur moral.Cerita yang dipilih haruslah berkaitan dengan isu moralyang ingin disampaikan. Guru juga perlu bijak mempelbagaikannada suara supaya bersesuaian dengan watak yangdisampaikan dalam cerita. Kad-kad imbasan, ‘puppet’ atauwayang kulit juga boleh digunakan kerana kanak-kanak lebihmudah tertarik jika bahan maujud digunakan oleh guru dalampengajaran.4.2.3 Kaedah PerbincanganKaedah ini dapat menggalakkan murid untuk berbincang secaradua hala. Di samping itu, ia memberi peluang kepada semuamurid untuk mengutarakan pendapat, saranan dan pandanganyang bersesuaian. Secara tidak langsung, ia melatih muriduntuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Kelebihan kaedahini ialah guru sebagai pemudahcara dan murid rasa dihargaikerana diberi peluang.Kaedah ini mempunyai kelebihannya dari segi muriddapat melibatkan diri dalam kumpulan. Murid perlu memainkanperanan yang aktif dalam mengulas, menganalisisdan memberiidea mengenai suatu isu yang dibincangkan. Peranan guru amatpenting untuk mengagihkan murid ke dalam kumpulanberdasarkan kebolehannya.
  6. 6. 224.3 KemahiranKemahiran dirujuk sebagai kepintaran, kepandaian, kecekapan dalammelakukan sesuatu. Ia juga bermaksud kemampuan untuk mencapaidengan jayanya sesuatu yang mana memerlukan pengetahuan yangkhusus atau kebolehan tertentu.4.3.1 Kemahiran Pembelajaran AktifPembelajaran aktif merujuk kepada kaedah di mana pelajarmelakukan sesuatu termasuk memproses, mengguna danmembuat refleksi terhadap maklumat yang diberi. Kaedah iniberasaskan kepada dua anggapan pembelajaran secaratabiinya adalah satu kegiatan yang aktif dan manusia berlainanbelajar dengar kaedah yang berbeza. Elemen pembelajaranaktif termasuk bercakap, mendengar, menulis, membaca danmembuat refleksi.Schon (1983) menyatakan bahawa sesuatu situasi tidakwujud dalam keadaan yang sedia ada tetapi dibentuk daripadaperistiwa yang membingungkan, menggangu dan kurang pasti.Pelajar mesti melakukan sesuatu untuk mencari pengertiansesuatu situasi yang boleh dikaitkan dengan situasi ataupengalaman sendiri.Melalui refleksi, pelajar menggunakan pangkalan datakognitif yang terdiri daripada contoh, imej, pengalaman dantindakan untuk membingkai situasi baru dan menyelesaikanmasalah (Schon, 1987).
  7. 7. 234.3.2 Kemahiran Pembelajaran KontekstualismeMenurut John Dewey (1916), pembelajaran kontekstualmerupakan satu keadaan di mana pelajar akan belajar denganbaik jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlakudi persekitaran. Pembelajaran ini menekankan pada daya fikiryang tinggi, pemindahan ilmu pengetahuan, pengumpulan danpenganalisis data serta pemecahan masalah-masalah tertentusamada secara individu atau berkumpulan.Kontekstual dari ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris(asal bahasa Latin con = with + textum = woven) bermaksudmengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawamaksud keadaan, situasi dan kejadian.Kaedah kontekstual adalah berasaskan maksudkontekstual itu sendiri, di mana ia mampu membawa pelajar kematlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan.Ringkasnya, pembelajaran kontekstualisme ialah satu kaedahpembelajaran yang menggabungkan isi kandungan denganpengalaman harian, individu, masyarakat dan alam pekerjaan.Pembelajaran jenis ini menyediakan pembelajaran secarakonkrit yang melibatkan aktiviti ‘hands-on’ dan ‘minds-on’.

×