iÎÎfi - ±iÎÎfi                        189   190                      ±ÎM÷‰ÎHÎÌ...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                          191   192                    ±ÎM÷‰ÎH...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                           193   194                    ±ÎM÷‰...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                        195   196                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-1...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                          197   198                     ±ÎM÷‰...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                        199   200                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                        201   202                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                      203   204                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                          205  206                        ...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                         207   208                     ±ÎM÷‰ÎH...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                        209   210                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 ...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                         211   212                     ±ÎM÷‰ÎHÎÌ...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                         213   214                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                        215   216                    ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                         217   218                   ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-1...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                           219   220                      ±Î...
iÎÎfi - ±iÎÎfi                          221   222                    ±ÎM÷‰ÎHÎ...
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242

179
-1

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
179
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 13(u) 04 pg 189 to 242

 1. 1. iÎÎfi - ±iÎÎfi 189 190 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ±fiı ‹˘ZÎfiı ¿Î‹fi_ fi◊Ì, ±ı ±’ıZÎαı ±ıfiı ±iÎÎfi ¿èÎ_, ⁄Î¿Ì ·˘¿˘fiı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ! ±Î’HÎı ±Î ¿˘À˘˝‹Î_ ⁄‘Î_ ¿ıÁ «·Î‰Ì±ı ±fiı ’»Ì ±Î’HÎÎ◊Ì ±ıfiı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı! ’HÎ ‹˘ZÎfiÎ Ëı÷ ‹ÎÀı ±Î ±iÎÎfi »ı. ⁄Ï©fiı › ±iÎÎfi‹Î_ … CÎÎ·Ì »ı. ±ÎI‹Î ’˘÷ı … iÎÎfiV‰w’ »ı, ⁄Ì∞ ¿˘¥ ¿S’ı·Ì ‰V÷ fi◊Ì ±ı. ±fiı iÎÎfi ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±iÎÎfi ◊÷_ fi◊Ì, iÎÎfi iÎÎfi … flËı »ı. [4.1] ≠ffi¿÷ν — ±Î‰flHÎ ±Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Î‰flHÎ ±Î‰ı ÷˘ ωÂıÊiÎÎfi ◊Λ »ı. ’HÎ ÷ı iÎÎfi iÎÎfi - ±iÎÎfi iÎÎfi … ˢ› »ı. ‹Ò‚ ¤ıÿ, iÎÎfi-±iÎÎfi ÷H΢ ! ‹ÎÀı ‹Ò‚ iÎÎfi, Â© iÎÎfi ˢ› ÷˘ … ‹˘ZÎ »ı ±fiı Â© iÎÎfi ±ı … ±ÎI‹Î »ı, ±ı … ‹˘ZÎ »ı, ±ı … V‰¤Îω¿ Á¬ »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfi ‰E«ıfi˘ ⁄ıÏ{¿ ÷ŒÎ‰÷ ¿›˘ »ı ? Á_ÁÎflfi_ iÎÎfi »ı ⁄‘_ ±ı ωÂıÊiÎÎfi »ı, ’ı·Î ‹Ò‚ iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi ±ı ’HÎ iÎÎfi »ı. ±iÎÎfi ±ı ¿_¥ ⁄Ì∞ ‰V÷ ±Î ±iÎÎfi »ı. ’HÎ ’»Ì Á_ÁÎflÌ ±Îfiı iÎÎfi ¿Ëı ±fiı ±Îfi_ ’λ_ ±iÎÎfi fi◊Ì. ±ı‰_ ¿o¥ ±_‘Îfl_ fi◊Ì. ±ı › ≠¿Î »ı ’HÎ ±ı ’fl ‰V÷ ⁄÷ΉfiÎfl˘ …ÿ_. ±Î iÎÎfiı› …ıfiı fiÎ ±Î‰Õ÷_ ˢ› ÷ıfi_› ’λ_ ±iÎÎfi. ≠¿Î »ı, ωÂıÊ ≠¿ÎÂ, ωÂıÊ ±…‰Î‚_. ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷ ⁄÷ΉfiÎfl˘ ≠¿Î »ı. ±fiı iÎÎfi ’˘÷Îfiı ≠¿Î ¿flı fiı ’Îfl¿Î_fiı› ≠¿Î ¿flı, ⁄Lfiı›fiı ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl. ±Î ’ı·˘ ÿά·˘ ·¥±ı ±Î’HÎı ¿ı ¿œÌ ≠¿Î ¿flı. ±fiı ±iÎÎfi ÷˘ “’˘÷ı ¿˘HÎ »ı ?” ±ı ΩHΉΠfiÎ ÿı, ⁄fiΉ÷Î ÷˘ ±Î‰Õ÷_ … fi◊Ì, ±ıfi_ ±iÎÎfi »ı ±ıfiı. ±fi¤‰‰Î fiÎ ÿı, ±fiı iÎÎfi ÷˘ ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩHΉΠÿı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ±iÎÎfi ¿èÎ_. ‹Ò‚ ÷˘ ±Î ’˘÷ı … ±iÎÎfi »ı, ’λ_ ÷‹fiı …ı »ı fiı, ±ı iÎÎfi ’˙ÿ˚√Ï·¿ iÎÎfi »ı. ±ı ±ı¿ ≠¿Îflfi_ ±ıfiı iÎÎfi ¿èÎ_. Ωı ±Î ·˘¿˘fiı ’ÎCÎÕÌ ’Ëıfl‰Îfi_ Ãı¿Îb_ »ı ? @›Î_fiÌ @›Î_ iÎÎfi ¬v_ ’HÎ ±iÎÎfi. ±ıÀ·ı Á¬ fiÎ ±Î’ı ±fiı V‰¤Îω¿÷Î fiÎ ±ÎÔ‰ı. ’ÎCÎÕÌ CÎÎ·Ì ÿı ! ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î ·˘¿˘fiı ¿Ë̱ı, ¤¥, ˉı ’ÎCÎÕÌ …√÷fi_ …ı iÎÎfi »ı, ±ı ÷˘ ±ı¿ ≠οÚÏ÷¿ iÎÎfi »ı. ±ıfiı ±iÎÎfi ’Ëıfl‰Ì fi◊Ì. ±‹ı «ÎS›Î ±‹Îflı √΋. ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’HÎ »÷Î_› ±iÎÎfifiı › ’HÎ iÎÎfi ¿èÎ_ ¤√‰Îfiı. »Î_›˘ fiÎ ’Õı ±ı‰˘ µΩ ! ±Î …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ±iÎÎfi »ı, ¿≥ ÁÎ’ıZÎ÷Î◊Ì ? I›Îflı ¿Ëı, ±ÎI‹ÎfiÎ iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ±Î ±iÎÎfi. ’HÎ …√÷fiÎ ·˘¿˘fiı ‹ÎÀı ÷˘ ±ı iÎÎfi … ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı …ı ¿„LÕÂfi ‹Ò¿Ìfiı ÿÎÿÎ, ¿ı ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ¿Ëı‰Î›fiı ! “±Î ‹ÎflÎ ÁÁflÎ »ı” ±ı iÎÎfi … ¿Ëı‰Î› fiı ! fiÎ ¿Ëı‰Î› iÎÎfi ◊Λ. ? ¿Ëı‰Î›, ’HÎ ±ı ≠οÚÏ÷¿ iÎÎfi, ⁄Ï©…L› iÎÎfi. ±ı ωÂıÊ iÎÎfi »ı
 2. 2. iÎÎfi - ±iÎÎfi 191 192 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±iÎÎfi ŒÌÀı ÷˘ iÎÎfi ◊Λ. ±_‘ÎflÎfiÌ √‹ı ÷ıÀ·Ì ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±iÎÎfi »ı ÷ıfiı. ±ı ¿Ëı, “Ë_”, ±iÎÎfiÌ »_ ±ıÀ·ı, V·Î¥Á ’ÎÕ̱ı ÷˘ ±ı¿<_› ±…‰Î‚Î‰Î‚Ì fiÌ¿‚ı ?! ±ı ÷˘ ±_‘Îv_ … “±ıfiı”, iÎÎfiÌ ⁄fiÎ‰Ì ÿı ! fiÌ¿‚ı. ·˘¿˘±ı ±ÎÂαı ’ÎÕ ’ÎÕ ¿flı »ı V·Î¥ÁÌÁ ¿ı ¿_¥¿ ±…‰Î‚_ ≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfi ¿˘fiı ·ı‰Îfi_ ˢ› »ı ? fiÌ¿‚Âı. ±ıÀ·ı ±Îfi˘ Ï‹Ïfi_√ ˢ› … fiËŸ ±ı‹Î_. ±iÎÎfi÷΋Î_ …ıÀ·Ì ÷‹ı V·Î¥Á˘ ’ÎÕÌ, ±ı‹Î_ iÎÎfi fiΠˢ›. ÿÎÿÎlÌ — …ı ¤Ò·˘ ’Õu˘ ˢ› fiı, ÷ıfiı iÎÎfi ·ı‰ÎfiÌ …wfl »ı. ¿˘HÎ ¤Ò·˘ ’Õu˘ »ı ÷ı ¬˘‚Ì ¿ÎœÌ±ıfiı ÷˘ …ÕÌ Ω› ±Î’HÎfiı. ¤˘√‰ı ±fiı iÎÎfi Ë_‹ıÂÎ_ Á¬ ±Î’ı, ±iÎÎfi ÿ—¬ ±Î’ı. ±Î‹ iÎÎfi- »ı ¿˘HÎ, ±ı ¤Ò·˘ ’Õı·˘, ¤˘√‰‰Îfi_ √‹÷_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı √fl ¬˘‚ı »ı ±iÎÎfi ⁄ı ¤ı√Î »ı I›Î_ Á‘Ì Á_ÁÎflÌ »ı. ¿ı “¤≥, flV÷˘ ⁄÷ÎÕfiı ! ‹Îflı VÀıÂfi …‰_ »ı. ‹Îflı F›Î_ …‰_ »ı, I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi fi Ω› ’HÎ »÷Î_ iÎÎfi ◊Λ ±ı‰_ ⁄fiı ? …‰Îfi˘ flV÷˘ …Õ÷˘ fi◊Ì.” …Õu˘ ¿ı fiÎ …Õu˘ ÷‹fiı ? fi◊Ì …Õu˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ⁄fiı fiËŸ. ±_‘Îfl_ ¬Áı fiËŸ fiı ±…‰Î‚_ ◊Λ ≠ffi¿÷ν — ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±iÎÎfi÷Î »ı ¬flÌ ? fiËŸ, iÎÎfi ±…‰Î‚_ ˢ›. ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±iÎÎfi÷Πˢ› fiËŸ. Ïfl›ÎÏ·ÀÌ‹Î_ Ïfl·ıÀ̉ ≠ffi¿÷ν — ±‹V÷˘ ÿά·˘ ±Î’_ »_. ±ËŸ ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı. ±ËŸ ˢ÷_ fi◊Ì. ¿ı‹ ±Î‹ ’Ò»‰_ ’Õu_ ? ‰ÎV÷ω¿ ÷˘ ±ıfi_ fi΋ … ¿Ëı‰Î› ±…‰Î‚_ »ı, ±Î Á΋ı ±_‘Îfl_ flèÎ_. ±ıÀ·ı ±_‘Îfl_ ˢ¥ ¿ı, ±iÎÎfi ˢ¥ ¿ı F›Î_ ¿Â_ … √˘ÀÎÏ‚›_ ˢ› fiËŸ ¿_¥. ¿ı. ±iÎÎfi ¤·ı flËı ’HÎ Ωı iÎÎfi ◊Λ ÷˘ ±Î ±iÎÎfifiÌ ¿˘¥ ¥Œı@À ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î’HÎı ±Î iÎÎfi ±Î’Ì flèÎÎ »Ì±ı, ÷ı ¿˘fiı fiÎ flËı. ±Î’Ì flèÎÎ »Ì±ı ? ÂÎ ‹ÎÀı ±Î’Ì flèÎÎ »Ì±ı ? ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ±_‘Îfl_ ∂¤_ … fiÎ flËı. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î …ı iÎÎfi ±Î’Ì flèÎÎ »ı, fiı ÷ı …ı ¤Ò·˘ ’Õu˘ ±Î ≠¿Î ±ı‰˘ ËÂı ‰¬÷ı, ±Î‹ ¿ıflÌ ‘fḻıfiı ¿ıflÌfi˘ ±ËŸ »Î_›˘ ’Õı, »ıfiı, ÷ıfiı ±Î’Ì flèÎÎ »Ì±ı. ¤≥, ±Î‹ fiËŸ, ±Î‹ «Î·. ±ıÀ·ı VÀıÂfi ’ı·Î‹Î_ »Î_›˘ fiÎ ’Õı. ’ı·˘ ≠¿Î ±ı‰˘ »ı ¿ı, »Î_›˘ fiÎ ’Õı ¿˘¥fi˘. ’fl …Âı ±ıÀ·ı ≠√À ◊≥ …Âı iÎÎfi. ‰ÎV÷ω¿÷΋Î_ ±Î‰Ì …Âı. ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ÷‹ı ±Î¿Îfl ⁄÷Î‰Ì Â¿˘ ¿ı Ωı ’ıHÎı ±_‘Îfl_ flèÎ_ »ı. ’ı·Î‹Î_ fiÎ flËı ±ı‰_, ±ı ÷˘ ≠¿Î ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ. ≠ffi¿÷ν — ¿˘HÎ ¤Ò·˘ ’Õu˘ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, …ı ¤˘√‰ı »ı ÷ı ! iÎÎfi ·ıfiÎfl ¿˘HÎ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ÁΈfiÌ ±_ÿfl ±ÎI‹Î, ’fl‹ÎI‹Î ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î …ı iÎÎfi ◊Λ »ı, ÷ı ¿˘fiı ◊Λ »ı ? »ı. ÷˘ ’»Ì ±ıfiı iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿fl‰Îfi_ ¿ı ±Î ¤Ò·˘ ’Õ‰Îfi_ ¿Â_ ˢ› ? …Õfiı ÷˘ ◊÷_ fi◊Ì ! ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ±ıfiı ¿˘≥ …wfl … fi◊Ì. ’HÎ ±ı ¿Ëı ¿ı “‹fiı ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ±iÎÎfi »ı, ÷ıfiı ◊Λ »ı. ˉı ¿ÂÌ … …wfl fi◊Ì” ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ı‰_ ⁄˘·ı, ¿Î›‹fiı ‹ÎÀı ±ı‰_ ˢ› ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±iÎÎfifiÌ ÁÎ◊ı «ˆ÷L›÷Î »ı. ÷˘ ¿ÂÌ …wfl fi◊Ì. ’HÎ ±ı ÷˘ ’λ_ ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ¿Ëı »ı, ‹fiı Ï«_÷Î
 3. 3. iÎÎfi - ±iÎÎfi 193 194 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ◊Λ »ı, ‹fiı ø˘‘ ◊Λ »ı, ‹fiı ·˘¤ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı …ı ÿ—Ϭ›˘ »ı, µ’ÎÏ‘. ±ÎÏ‘, T›ÎÏ‘, µ’ÎÏ‘◊Ì ‹@÷ ±ı‰˘ ±ÎI‹Î, Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘ ±ıfiı ÿ—¬◊Ì ‹@÷ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ¿fḻı »Ì±ı ! ⁄Î¿Ì ‹@÷ … »˘ “÷‹ı” V‰w’! ÷˘. ’HÎ ÷‹ÎflÌ Á‹…H΋Î_, ÷‹ı ÿ—Ϭ›Î »˘ ±ı ’ıÁÌ √›_ »ı, ¤Ò÷ ’ıÁÌ √›_ »ı. ¬Î·Ì ¤Ò÷ »ı, ±ı ¤Ò÷ … ¿Îœ‰Îfi_ »ı. ±Î‹Î_ “’˘÷ı” ¿˘HÎ ? “’˘÷ı” ’˘÷ÎfiÎ ±iÎÎfi◊Ì ⁄_‘Λ »ı. “’˘÷ı” ’˘÷ÎfiÎ iÎÎfi◊Ì »^ÀÌ ±Î’HÎı ±ËŸ›Î ±Î√‚ flÎhÎı ÁÒ≥ √›Î ˢ›fiı ±fiı ÿËÎÕı »ı ÷ı Ω›. “±ÎI‹Î” ÷˘ iÎÎfi‰Î‚˘ … »ı, ’HÎ “±Î” Ωı iÎÎfi‰Î‚_ ◊Λ, ⁄ıµ ¤Ò÷fiÌ ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚Ì-‰Î_«Ì ˢ›, flÎhÎı ±ı¿·Î_ ÁÒ≥ √›Î ˢ› ±fiı »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω›. ΩıÕıfiÌ w‹‹Î_◊Ì M›Î·˘ ¬¬Õu˘, ™ÿflÕαı ¬¬ÕÎT›˘, ±ı ±Î’HÎÎ ‹fi‹Î_ ±Áfl ÁÎÕÎ ⁄Îfl ‰Î√ı ◊≥ ¿ı ¤Ò÷ ±ÎT›_. ±ıÀ·ı ¤Õ¿fiÎ_ ‹Î›Î˝ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ÷‹ı “±Îfiı” iÎÎfi‰Î‚_ ¿fl˘ »˘ ? Ωı‰Î › fiÎ …≥±ı. ±Î¬Ì flÎ÷ ‰ıÿfi ¿›Î˝ ¿fḻı. ±fiı Á‰Îfl‹Î_ ‰Ëı·Î_ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ⁄ÌΩ ¿˘fiı ? ’ı·˘ ÷˘ ±Î…ı› iÎÎfiÌ … »ıfiı! ∂Ã÷Î_ … I›Î_ ÷’ÎÁ ¿fḻı I›Îflı ÷˘ ™ÿflÕαı ¿›* ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î‰flH΢ …÷Î_ flËı ? ±ı ¤Ò÷ » ¿·Î¿ ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ËıflÎfi ¿flı »ı. ÷˘ ±Î ¤Ò÷ ’ıÃı·_ ±fi_÷ ±‰÷Îfl ËıflÎfi ¿flı, ±iÎÎfi÷Îfi_ ¤Ò÷. ⁄Î¿Ì fiËŸ ÷˘ ÷‹ı ‹@÷ ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰flH΢ …÷Î_ flËı, ⁄Á. ±Î ±Î‰flHÎ »ı ±ı ∂ÕÌ Ω›, … »˘. ÷‹fiı ¿˘≥ ⁄_‘fi »ı … fiËŸ.’HÎ ÷‹fiı ±ı‰Ì ±Áfl ◊‰Ì Ωı≥±ı. ±ıÀ·ı T›@÷ ◊Λ. ±T›@÷ »ı ÷ı T›@÷ ◊Λ. ±fi¤‰ ±ı‰˘ ◊‰˘ Ωı≥±ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎfiÌ ¿˘HÎ ◊Λ »ı, ÷‹ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘ I›Îflı ? ±fiı Á⁄ Á_÷ ’flW΢ ⁄÷Î÷Πˈ. ¿ˆÁÎ ⁄÷Î÷Πˈ ? ¿Îfi ⁄ÒÀÌ ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiÌ »ı ÷ı iÎÎfiÌ ◊Λ »ı. ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎfiÌ … »ı. ’¿Õ˘ ! “±flı ¤≥, ±Î ÷˘ ‹Îfl˘ ÿ‹ fiÌ¿‚Ì Ω› »ı. ‹Îfl˘ ËÎ◊ ÿ—¬ı »ı fiıı ! ±Î‹ ’¿ÕΛfiı ÁÌ‘_,” ÷ı ÁÌ‘_ fiÎ ’¿ÕΉı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıHÎı ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfiÌ ¿˘HÎ »ı ? ‰Î_¿<_ ’¿Õı·_ »ı. ±fiı ‹ıÓ ÷˘ ÁÌ‘_ ’¿Õı·_ »ı ÷ı ÁÌ‘_ ’¿ÕÎ÷Ì ÿı‰ÕΉ_. ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ë_ ±fiı ‹Îfl_, …ı ⁄_‘Λı·˘ ¿Ëı »ı fiı, ‹fiı ÿ—¬ ¿ÎflHÎ ¿ı Ë_ Ωı≥fiı ⁄˘·_ »_. …√÷fiÎ Á_÷˘ fiÌ«ı flËÌfiı ω«ÎflÌfiı ⁄˘·ı »ı, ±ı ±iÎÎfiÌ »ı. »ı F›Îflı Ë_ µ’fl flËÌ ±fiı ‰√fl ω«Î›ı˝ ±Î_A›˘ ‹Ÿ«Ìfiı ⁄˘·_ »_. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘_ ‹ÎflÎ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı·_ »ı fiı µ’fl «œı·˘ »_. µ’fl ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Â© «ı÷fifiı ÷ı «ı÷fi ¿fl˘ »˘, ±ı‰_ ◊›_ «œÌfiı ⁄˘·_ »_ ±Î ±fiı ·˘¿˘ fiÌ«ı flËÌfiı ‰Hνfi ¿flı »ı. ÷ıfi˘ ‹Îfl ¿Ëı‰Î› ⁄Ì∞ ¤ÎÊ΋Î_ ? ¬‰ÕÎT›˘fiı ⁄‘˘. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±Â© «ı÷fifiı Â© ¿fḻı »Ì±ı. ±Â© «ı÷fi …ı ÁΫ˘ ¤˘Ï‹›˘ ‹Y›˘ ˢ÷ ÷˘ ±Î ÿÂÎ … fi ˢ÷ fiı ! ±fiı »ı, ÷ı ’λ_ ‹Ò‚ «ı÷fi fi◊Ì, ’Ήfl «ı÷fi »ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ±‹ı Â© …’ ¿flÎT›Î_, ÷’ ¿flÎT›Î_, ÂÎfiÎ ËÎfl ‹Ò±Î ±Î ⁄‘_ ¬ı÷flÎ_ ¬ıÕΉÕÎT›Î ? ¿fḻı »Ì±ı. ±ı Á_’ÒHν Â© ◊Λ ÷˘ ⁄ıµ »^ÀÎ_ ’ÕÌ Ω›. ¬ı÷flÎ_ ¬ıÕı ±ıÀ·ı ’λÎ_ ±ıfi˘ ÿ_Õ, ±ıfi˘ Ωı‰Î-ΩHΉΠ±Î‰‰_ ’Õı fiı ! ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı Â©ÎI‹Î ⁄˘·˘ ±ıÀ·ı ’Ήfl «ı÷fi …ı »ı, ±ıfi˘ ’λ_ ¬Î‰Î …‰_ ’Õı fiı ’λ_ ‰Î‰‰Î …‰_ ’Õı fiı fi›_˝ µ’ÎÏ‘ µ’ÎÏ‘ fiı ’Ήfl ‰‘÷˘ Ω› ?
 4. 4. iÎÎfi - ±iÎÎfi 195 196 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, …ı ∂_‘˘ ’Ήfl Ë÷˘ ÷ı »k΢ ◊¥ Ω›. …ı ±iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰˘ ÷˘ ⁄ı ¿·Î¿‹Î_ ±˘√Î‚Ì ±Î’_. ’Ήfl Ë÷˘ ±ıÀ·ı ¨‘_ ¿fl÷˘ Ë÷˘, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ »k΢ ◊¥ Ω›. ⁄‘Î ⁄Ë …HÎfiı ±˘√Î‚Ì ±ÎM›Î. ≠ffi¿÷ν — ¨‘˘ ’Ήfl ¿˘fiı ˢ› »ı ? ±iÎÎfifi˘ ≠ıfl¿ ¿˘HÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ë_¿Îflfiı. ±Î ±iÎÎfiÌ ‹ÎHÎÁ ˢ›fiı, ÷ı ⁄‘_ ˢ› ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi◊Ì …√÷ ∂¤_ ◊›_ ÷˘ ±iÎÎfifi_ ≠ıflHÎÎ⁄‚ ÷ıfiı ¨‘_ … ¿flÌ ±Î‰ı. ±fiı ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ıfi, I›Îflı ’»Ì ¿˘”¿ı ¨‘_ ı ¿˘HÎ »ı ? ¿›* ˢ› ÷ı› »kÎ_ ¿flÌ ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiÌ Á‹…HÎ »kÎÌ ◊¥ √¥. ÿÎÿÎlÌ — Á_›˘√˘. ±Ëo¿Îfl ¿¥ flÌ÷ı ±˘√΂‰˘ ? ≠ffi¿÷ν — ±fiı iÎÎfifi_ ≠ıflHÎÎ⁄‚ ¿˘HÎ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î V‰¤Î‰ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ı ˢ‰Î »÷Î_, ‰÷˝‹Îfi‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfifi_ ¿˘¥ ≠ıflHÎÎ⁄‚ »ı … fiËŸ ±Î …√÷‹Î_. ⁄‘_ ±iÎÎfiÌ V‰w’ı ¿ı‹ ‰÷ı˝ »ı ? Á_›˘√˘◊Ì ◊Λ »ı, Á_›˘√˘◊Ì ±iÎÎfi ∂¤_ ◊Λ »ı. Á_›˘√˘◊Ì iÎÎfi ◊Λ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ·˘¿Á_iÎÎ◊Ì ‰÷ı˝ »ı. Á¬ Âı‹Î_ »ı ±ı ΩHÎ÷Îı fiËŸ »ı. ±˘L·Ì ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ »ı ±Î. ˢ‰Î◊Ì ¤˙Ï÷¿‹Î_, ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷‹Î_ Á¬ ‹ÎL›_. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ∂¤_ ◊›_ …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi ! ±fiı ±ÎI‹Î‹Î_ … Á¬ »ı, ⁄ËÎfl ¬˘‚ı fiËŸ, I›Îflı iÎÎfi ∂¤_ ◊Λ. ±ıÀ·ı ⁄ËÎfl ¬˘‚÷˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±Î ÷˘ ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ’Îfl ≠ffi¿÷ν — ±Î …√÷ ±iÎÎfi◊Ì ∂¤_ ◊›_ ? ‰√flfi_ Á¬ »ı ±fiı ±Î ⁄ËÎfl ÷˘ ¿„S’÷ »ı. ±Î’HÎı ¿S’fiÎ ¿fḻıfiı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±iÎÎfi◊Ì. ±ı› V‰w’fi_ ±iÎÎfi ¬Î·Ì. iÎÎfi ÷˘ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ fiÎ › ◊Λ. ωÂıÊiÎÎfi ◊Λ »ı, ÷ıfiı … ±iÎÎfi ¿Ëı »ı. ≠ffi¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ ˢ‰Î »÷Î_ ±ı ¤Ò· @›Î_ ¿flÌ ⁄ıÃ˘ ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ Œ˘Õ ’Ò»›˘ »ı, ¿ı ±Ï‘WÃÎfi ±ıÀ·ı …ı‹Î_◊Ì ‰V÷ »ı ? µI’Lfi ◊¥, …ı‹Î_ ÷ı „V◊fl flËÌ ±fiı …ı‹Î_ ·› ’Î‹Ì ÷ı. ±ı T›ÎA›Îfiı ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ¤Ò· ¿flÌ fi◊Ì. ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı. ±fiÁflÌ …√÷fi_ ±Ï‘WÃÎfi Á‹Ω‰˘. ±Î ÷˘ ωiÎÎfi◊Ì ±Ë_¿Îfl ∂¤˘ ◊¥ √›˘ »ı. ±ı ÷˘ ’˘÷ı ‹ËŸ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ Âı‹Î_◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı ? ±ıÀ·ı ω¤Îω¿ ‹ËŸ ’˘÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi V‰w’ … »ı. ±ı ⁄√Õı fiËŸ ¿ı Á‘flı fiËŸ. ±ı‹Î_ ±ÎI‹Î, ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î‹Î_◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı fiı ±ı‹Î_ ’»Ì ·› ◊Λ »ı ŒıflŒÎfl fiÎ ◊Λ. …ı‹ ±Î ÁÒ›˝fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ·˘¿˘ ¿Î‹ ¿flı ±ı‰Ì flÌ÷ı fiı ±ı‹Î_◊Ì ’λ_ µI’Lfi ◊Λ »ı fiı ±ı‹Î_ ·› ◊Λ »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfiı ±Î ±_ÿfl ¿Î‹ «Î·Ì flèÎ_ »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ ËÎ…flÌ◊Ì ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı. ˉı ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ±Î‹Î_ fi◊Ì. ±ÎI‹ÎfiÌ N@÷ ω¤Îω¿ ƒÏp µI’Lfi ◊¥ ±ı ÷‹Îflı ±Ë_¿Îfl ⁄‘˘ ±˘√‚Ì Ω›, ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı »ı. ±ıÀ·ı Ï⁄Ï·Œ ⁄ÿ·Î›ı·Ì »ı. ⁄Ì… ¿Â_ ⁄ÿ·Î›ı·_ fi◊Ì. iÎÎfiı› … ‹@÷ ◊Λ ’λ˘. ⁄ÿ·Î›ı·_ fi◊Ì fiı «ÎÏflhΛı ⁄ÿ·Î›_ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfi_ «ÎÏflhÎ ±ı¿ ZÎHΉÎfl ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl ±˘√΂‰˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ⁄ÿ·Î÷_ fi◊Ì. I›Î_ fi¿˝‹Î_ Ω› »ı I›Î_› ±ÎI‹Î ±ıfiÎ ’˘÷ÎfiÎ «ÎÏflh΋Î_
 5. 5. iÎÎfi - ±iÎÎfi 197 198 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) flËı »ı ±fiı ±Î ≠Ï÷ÏWÃ÷ ±ÎI‹Î ±ıfiÎ fi¿˝fiÎ «ÎÏflh΋Î_ ˢ› »ı. »‹Î_ ±ÎI‹ › »ı, ±ı » ‰V÷ Á‹ÁflHÎ ◊›Î ¿flı »ı, Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi ≠Ï÷Ïq÷ ±ÎI‹Î ±ıÀ·ı ≠Ï÷WÃÎ ¿flı·Ì ‰V÷. “±Î’HÎı” ‹ÒÏ÷˝‹Î_ ≠Ï÷WÃÎ ◊›Î ¿flı »ı. ±ı ’Ïfl‰÷˝fi‹Î_ ¤ı√Î ◊Λ, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î T›Ï÷flı¿ √H΢ ⁄‘Î ¿fḻı »Ì±ı fiı ? ±ı ≠Ï÷WÃÎ Œ‚ ±Î’ı »ı ’»Ì, ±ı@{ı¿ÀfiıÁ ¿Ëı‰Î›. µI’Lfi ◊›Î. V‰w’fi_ ±iÎÎfi ÷ı◊Ì ¿flÌfiı V‰w’‹Î_ ¿_¥ ±ÎCÎ_’λ_ ◊›_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î » ‰V÷±˘ ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì, T›Ï÷flı¿ √H΢ ∂¤Î_ ◊›Î ÷Îfl_ “Ë_”’b_ ⁄ÿ·Î›ı·_ »ı. ±ı √‹ı ÷ı ¿˘”¿fiÎ ‘yÎ◊Ì ⁄ÿ·Î›_ ¿ı ±ıfiÌ ±fiı T›Ï÷flı¿ √H΢fi˘ ±Î Á_ÁÎfl »ı ⁄‘˘. » ‰V÷±˘ »^ÀÌ ’ÎÕ‰Î◊Ì ‰ı (¿˘¥ ’HÎ flV÷ı) ⁄ÿ·Î›_. ’HÎ ⁄ÿ·Î›ı·_ »ı ±ı¿{ı¿À. ‹ÎÀı ±ı “Ë_”’b_ T›Ï÷flı¿ √H΢ ∂ÕÌ Ω› ¿ı ⁄‘_ ∂ÕÌ √›_. ±ıfiÎ ‹Ò‚ …B›Î±ı ⁄ıÁÌ Ω› ±ıÀ·ı ◊¥ √›_. ¿Â_ »ı … fiËŸ ±Î‹Î_. ±„V÷I‰ ÷˘ »ı …. ’HÎ ‰V÷I‰fi_ ÷fiı ¤Îfi flèÎ_ fi◊Ì. ‹ÎÀı ±ı ¤Îfi ±Ëo¿ÎflfiÌ µI’ÏkÎ ! ÷Îfl_ ±Î‰Ì Ω› ÷˘ ÷_ ÷ı … w’ı »_. ±ÎI‹Î ŒflÌ Á‹˘ ¿fl‰˘ ’Õ÷˘ ˢ÷ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ±Ë_¿Îfl fiΠˢ÷ ÷˘ ±ÎI‹Â˘‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÷˘ ÷˘ ¿˘¥fi˘ › fiÎ ◊Λ. ’»Ì ±Î ÷˘ ·˘¿˘ ±ı‹ ΩHÎı »ı ¿ı ±Î Á‹˘ ◊Î÷? ÁÎ’ıZÎ ÷˘ ¬fl_ fiı ¿_¥¿ ? ¿fḻı. ±ıfiı „V◊fl ¿fḻı ÷˘ ±ıfiÌ «_«‚÷Î Ω› ±ı ⁄‘_ ±Î լ΋Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiΠˢ÷ ¿ı ˢ÷, ±ı ÷˘ ±iÎÎfi÷Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı ’ÕÌ √›Î »ı. ¿ı ±iÎÎfi÷Î ‰√fl ±Ëo¿Îfl ∂¤˘ … fiÎ flËı. ±iÎÎfi÷Î Ë÷Ì I›Î_ Á‘Ì ⁄Lfiıfi_ ±ÎÏÿ ωiÎÎfi ! ±‹fiı › ±Ë_¿Îfl Ë÷˘. ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î iÎÎfi ¿ı ±iÎÎfi ±ı ⁄Lfiıfi_ ±ÎÏÿ ¿›_ ? ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl @›Î_◊Ì ±ÎT›˘ fiı ¿˘fiı ±ÎT›˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiıfi_ ±ÎÏÿ ωiÎÎfi. ‹Ò‚ ±ÎI‹Î, ωiÎÎfi‹› ±ÎI‹Î. ÿÎÿÎlÌ — @›Î_◊Ì ±ÎT›˘ fiı @›Îflı fiËŸ. ±Î …ı ¤˘√‰ı »ıfiı, ÷ı ±ı‹Î_◊Ì ±Î iÎÎfi fiı ±iÎÎfi, ÷Õ¿˘-»Î_›Õ˘ ⁄ı Âw ◊¥ √›Î. ±ıfiı ±Ë_¿Îfl »ı. ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ ¤ı√Î ◊›Î ±ıÀ·ı ø˘‘-‹Îfi- ≠ffi¿÷ν — ¿˘fiı ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘ ? ‹Î›Î-·˘¤ ∂¤Î ◊›Î. ÷ı‹Î_ ø˘‘ fiı ‹Îfi ±ıfiÎ◊Ì “Ë_” ◊›_ ±fiı ·˘¤ ±fiı ¿’À◊Ì “‹Îfl_” ◊›_. ÿÎÿÎlÌ — …ıfiı ±HÎÁ‹…HÎ ÷ıfiı. ±iÎÎfifiı ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘. ≠ffi¿÷ν — T›Ï÷flı¿ √H΢ …ı µI’Lfi ◊›Î ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ∂¤_ ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ¿˘fi_ ? ◊›_ ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄ı ‰V÷. ±iÎÎfi ±fiı iÎÎfi. iÎÎfi ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ±fiı ÿÎÿÎlÌ — T›Ï÷flı¿ √H΢ ±ı … ±iÎÎfi. ÷ı fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_ »ı ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ±fiÎI‹Î. ÷ıfiı ±Ë_¿Îfl ±ÎT›˘, ±iÎÎfifiı. ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl fiËŸ. ±ı ⁄ıfiÎ ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì ∂¤_ ◊›_. ±ÎT›˘ ÷ıfi_ ±Î ⁄‘_ ∂¤_ ◊¥ √›. ÷ı flÎ÷-ÿËÎÕ˘ Ï«_÷Î-µ’ÎÏ‘±˘, Á_ÁÎfl‹Î_ _ fiÎ √‹ı ÷˘› ’ÕÌ flËı‰_ ’Õıfi,ı @›Î_ Ω› ÷ı ? @›Î_ …‰Î› ? I›Î_ fiı I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ωiÎÎfi‹Î_◊Ì iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂¤_ ◊›_ ? …. ±ıÀ·ı ±ËŸ ¬ÎÀ·Î‹Î_ ÁÒ¥ flËı‰Îfifi,ı ¨CÎ fiÎ ±Î‰ı ÷˘› ? _ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ωiÎÎfi ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î. ±Î » ‰V÷±˘ ¤ı√Ì ◊¥, ≠ffi¿÷ν — ±Ë_¿Îfl @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊›˘ ?
 6. 6. iÎÎfi - ±iÎÎfi 199 200 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ±ı … ±iÎÎfifiı. ±iÎÎfi fiı iÎÎfi ⁄ı …ÿÌ ‰V÷ ±Ë_¿Îflfiı √Y›_ ·Î√ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ±ı ¿Ëı fiËŸ ¿ı ±Î Áοfl »ı. ±ıÀ·ı »ı. ±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ±I›Îflı ±ı¿, ‹˘ÀÎ Âıà ±ÎT›Î »ı, ±ı Âıà ⁄Ë ±Ë_¿Îflfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±ÎI‹Îfi˘ ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ◊›ı·˘ … »ı. Á_ÿfl ‰Î÷˘«Ì÷˘ ¿flı, ’HÎ ¿˘”¿ı ±Õ‘˘ fl÷· ⁄˛ÎLÕÌ ’Î¥ ÿÌ‘Ì ±ı‹fiı, iÎÎfi, V‰-’fl ≠¿Î¿ ! ’»Ì ±ı ‰Î÷ ¿ı‰Ì ¿flı ? ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ±fiÒ¤Ï÷ ÷‹fiı ◊¥, ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ◊›_. ≠ffi¿÷ν — ⁄˛ÎLÕÌfi˘ Á_›˘√ ◊›˘, ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ ‰Î÷ ŒflÌ. ˉı ⁄ÌΩfiı ÷‹ı ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ±Î’˘ »˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ÿÎÿÎ ’˘÷ı ±ÎI‹iÎÎfiÌ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î Á_›˘√ ¤ı√Î ◊›Î »ıfiı, ±ıÀ·ı ⁄‘_ ±Î ∂¤_ »ı fiı ! ⁄ÌΩfiı ±ÎI‹Î ±iÎÎfiÌ ΩHÎÌfiı ±Î’˘ ¿ı iÎÎfiÌ ΩHÎÌfiı ±Î’˘ ? ◊›_. iÎÎfi V‰w’fiı Á_›˘√ ¤ı√˘ ◊›˘ ±ıÀ·ı ±Î ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊¥. …ı‹ ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfiÌ ΩHÎÌfiı. ’ı·˘ Âıà ±ı‹ ¿Ëı »ıfiı ¿ı Ë_ ÷˘ ω…›lÌ∞ ‹ËÎflÎΩ »_, ±Î‹ »_, ÷ı‹ »_, ⁄˘·ı.... ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÷˘ T›Î’¿ »ı, ±ı¿w’ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷˘ iÎÎfi @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊›_ ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ±ÎI‹Îfiı ±‹ı Ωı¥±ı ¬flÎ_ fiı ±iÎÎfiÌfiı › Ωı¥±ı. ⁄Lfiıfiı …ÿÎ_ Ωı¥±ı. …ıfiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ⁄‚÷flÎ »ı ±ı ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ÷˘ µI’Lfi ˢ› … fiËŸfiı ! iÎÎfi ÷˘ ’fl‹ıfiLÀ ±iÎÎfiÌ ±fiı ⁄‚÷flÎ_ fi◊Ì, ±ıfi_ fi΋ iÎÎfiÌ. ‰V÷ »ı. ⁄ËÎflfiÌ ‰V÷±˘fiı ·¥fiı ±iÎÎfi ∂¤_ ◊›_, …ı‹ ’ı·˘ ÿÎw ’Ì‘˘fiı, Á_›˘√◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ±Î ⁄‘Î Á_›˘√˘◊Ì »^ÀÌ Ω› ÷˘ ⁄‘_ ‹@÷ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿ı ±Î ±iÎÎfifiÎ iÎÎfifiı ’HÎ ΩB≤Ï÷ ΩHÎı »ı, ◊Λ. ±ıÀ·ı ±ı ⁄Lfiıfi˘ ƒpÎ ⁄fiı »ı iÎÎfiÌ, ±iÎÎfifiÎ iÎÎfifi˘ ±fiı iÎÎfifiÎ iÎÎfifi˘ ? ≠ffi¿÷ν — ¤Î‰ ¿›˘˝ ÷˘ ÷ı ±iÎÎfifi˘ Á_›˘√ ◊›˘fiı ±ıfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ⁄Lfiıfi˘. iÎÎfiÌ ⁄Lfiıfiı ΩHÎı. V‰-’fl ≠¿Î¿. V‰ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰fi˘ ¿Â˘ Á‰Î· fi◊Ì. ±iÎÎfifi˘ Á_›˘√ fi◊Ì ¤ı√˘ iÎÎfifiı ΩHÎı ±fiı ’fl ±ıÀ·ı ±iÎÎfifiı ΩHÎı, V‰-’fl ≠¿Î¿ ’˘÷ı »ı. ◊÷˘. ⁄ÌΩ Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ »ı. ’ı·˘ ÿÎw ’Ì‘˘fiı ? ±iÎÎfi÷Î ±ı … ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ¿Â_ ¬Î‹Ì fi◊Ì flËı÷Ì. ±fiı ±iÎÎfiÌ ’flfiı ±ı¿·Îfiı … ±Ë_¿Îfl … »ı. ≠¿Î ¿flı, ±ı V‰fiı ≠¿Î fiÎ ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÷˘ ‹Ò‚ ≠¿Î »ı, ±fi_÷ „@÷‰Î‚˘ »ı, ÷˘ iÎÎfi ˢ› ÁË…, ω«Îflı·_ fiÏË ! ±ıfiı ±Î ±Ë_¿Îfl @›Î_◊Ì ±Î‰Ì Ω› »ı ? ω«Îfl‰Î◊Ì, …ı …ı ¿_≥ ω«ÎflÌfiı ¿‹˝ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±ı ⁄‘_ ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı @›Î_ ±Î‰Ì Ω› »ı ? ±iÎÎfi÷Î ±ı … ±Ë_¿Îfl »ı. ±iÎÎfi ∂¤_ ◊Λ ±fiı Ïfiω˝«Îfl◊Ì iÎÎfi ◊Λ. ±ı ÁË… ˢ› ! ω«Îflı·_ ≠ffi¿÷ν — ±Î‰flHÎ ±Î‰ı ÷˘› ‰Î_‘˘ Â_ »ı ? ±ı ’˘÷ı ÷˘ ΩHÎı ±ı iÎÎfi √HÎΛ fiËŸ. ω«Îfl ±ıÀ·ı ±ı ⁄‘_ ‹Õÿη iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ±fiı … »ıfiı ¿ı Ë_ ≠¿Î »_. ±Î ÁË… ±ı ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±ı «ı÷fi ˢ›, ¿Î›˝¿ÎflÌ Ë˘›. ±fiı ’ı·_ ω«Îflı·_ ⁄‘_ ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›, iÎÎfi ¿Ëı‰Î› fiËŸ ±fiı Ïø›Î¿ÎflÌ fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ÿËÎÕ˘ ‰‚ı fiËŸfiı, ±Ë_¿Îflfiı ¢ ·Î¤ ? ˢ›, ’ÏflHÎ΋ fiÎ ’΋ı. ’»Ì ¿Ëı ¿ı Ë_ Ωb_ »_ ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì, Ë_ Ωb_
 7. 7. iÎÎfi - ±iÎÎfi 201 202 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) »_ ’HÎ ◊÷_ fi◊Ì. ±ıfiÌ ‹ı‚ı √ΛΠ¿flı. ±ı‰_ ¿_≥ ÁÎ_¤‚ı·_ ÷‹ı ¿˘≥ ±Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±ı¿ ’HÎ ‹ÎHÎÁ iÎÎfi ÷˘ ¤·ı ⁄Î…±ı flèÎ_, ‹ÎHÎÁ ⁄˘·÷˘ ˢ› ±ı‰_ ? ’HÎ ±iÎÎfi ΩHÎÌ Â¿ı, ÷ıfiÎ Ë_ ÿ½fi ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl »_. ¿˘≥ ±iÎÎfi ’HÎ Á_’ÒHν ΩHÎÌ Â@›˘ fi◊Ì Ë…. ¿ÎflHÎ ¿ı ±iÎÎfi …ı Á_’ÒHν ΩHÎı, ÷ı Á΋ı ≠ffi¿÷ν — CÎHÎÎ_ › ⁄˘·÷Πˢ› »ı. Ï¿fiÎflı iÎÎfifiı Á‹∞ Ω›. …ı‹ CΙfiı ΩHÎı ±ı ¿Î_¿flÎfiı Á‹∞ Ω› ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î › ±Î ⁄˘·ı, ±Î … ⁄˘·ı »ı. ΩHÎı·_ ±‰U› ◊‰_ ±√fl ¿Î_¿flÎfiı ΩHÎı ±ı CΙfiı ±˘‚¬Ì Ω›. ⁄ıµ Â̬‰_ fiÎ ’Õı, ±ı¿ … Ωı≥±ı ±fiı fiÎ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı ±ıHÎı ΩH›_ … fi◊Ì. ±fiı ω«Îflı·_ … Â̬‰_ ’Õı. iÎÎfi ±ı iÎÎfi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı ÷˘ …Õ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. …Õ Ï‰«Îfl˘◊Ì …ı ’Έÿ˚√Ï·¿ iÎÎfifiı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î› »ı ±fiı ±ÎI‹iÎÎfifiı iÎÎfi µI’¯Î ◊Λ ±ı ÷˘ …Õ »ı. ω«Îfl˘ … …Õ »ı. ¿Ëı‰Î› »ı. ÷ı Ωı ’ÿ˚√·fi_ ⁄‘_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ±ÎI‹Îfi_ iÎÎfi ◊Λ ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±Î ÁË… flÌ÷ı …ı ±Î‰÷_ ËÂı ¿ı ÁË… flÌ÷ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ¤Ò·-◊Î’ ¬≥ Ω›. ±ıÀ·ı ⁄ıfiı Ïfi¤ı˝‚ ¿fl‰Î_ ‹ÎÀı ⁄Lfiı ◊÷_ ËÂı ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? iÎÎfi Ωı≥±ı. ±ÎI‹Î ±ı¿·˘ Ïfi¤ı˝‚ ⁄fiÌ Â¿ı fiËŸ. Ωı ’ÿ˚√·fi_ iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ’»Ì ◊˘Õ˘ ¤ı‚Áı‚‰Î‚˘ ◊≥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ⁄‘_ ±Î√‚ »ı ÷ı ⁄ÌΩ ¤‰˘fi˘ ⁄‘˘ ‹Î· ¤flı·˘fiı, ÷ı ⁄‘˘ Á‹∞ Á‹∞fiı ¤flı·˘. ÷ı ÁË… flÌ÷ı µI’Lfi ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — …ı ¿ÎflHÎı ±Î’HÎı …√÷‹Î_ ±ÎT›Î ±ı … ¿ÎflHÎ Á‹∞fiı-ΩHÎÌfiı ‹ËŸ ¤flı·˘. ω«Îflı ¿flÌfiı ΩHÎı·_ ±ı ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸ. ±Î’HÎfiı ‹˘ZÎı fiËŸ ·≥ Ω› ? ’»Ì Á‹∞fiı ¤flı·_ ˢ› ÷˘ ¿Î‹ ·Î√ı. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. …√÷‹Î_ ·Î‰fiÎv_ ¿ÎflHÎ …ÿ_ Ë÷_. ±Î ¿ÎflHÎ …ÿ_. …√÷‹Î_ ·Î‰fiÎv_ ¿ÎflHÎ ±ı ±iÎÎfi÷Î Ë÷Ì ±fiı iÎÎfi◊Ì ±Î ⁄Î… ‹˘ZÎı ≠ffi¿÷ν — ÷ı ±Î Á‹∞fiı ¤flı·_ ˢ› ÷˘ ±ı ÁË…‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. …≥±ı. ±iÎÎfi◊Ì …√÷ ¤HÎÌ «ÎS›Î, ˉı iÎÎfi◊Ì ±Î ⁄Ì∞ ⁄Î… ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ÁË…‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ … ±ı ωiÎÎfi ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ ‹˘ZÎı …≥±ı. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi◊Ì …ıÀ·_ «ÎS›Î”÷Î ±ıÀ·_ ⁄‘_› ’λ_ Œfl‰_ ωiÎÎfi … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ’ÕÂı, Ωı «ÎS›Î fiΠˢ÷ ÷˘ Œfl‰_ fiÎ ’Õ÷ ’λ_. ÷ı …ı …ı ¬Î_«Î‹Î_ ŒflÌ ±ÎT›Î ÷ı ⁄‘Î ¬Î_«Î‹Î_ flËÌfiı ’λ_ ±Î‰‰_ ’ÕÂı. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi◊Ì …wflÌ »ı “⁄_‘fifi_ iÎÎfi” ◊‰_ ! ∂¤_ ◊›_”÷_ ±Î …√÷, ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ±iÎÎfi. “Ë_ ¿˘HÎ »_” ±ı ¤Ò·Ì Ë… ÷˘ ⁄_‘fi‹Î_ ±ÎT›˘ »_ ±ı‰_ ΩHÎ÷Î fi◊Ì. “Ë_ ⁄_‘fi‹Î_ »_” √›˘, ±ıfi_ ¤Îfi …÷_ flèÎ_. ˉı “Ë_ ¿˘HÎ »_” ±ı‰_ ¤Îfi ¿flΉ̱ı ±ıÀ·ı ±ı ΩHÎı I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ¿_¥¿ ¨«Ì Á‹…H΄@÷ ‘flΉı »ı. »^À<_ ◊÷_ Ω›. ⁄_‘fi‹Î_ ±ÎT›˘ »_ ±ı‹ ΩHÎı, I›Îfl◊Ì … »ı ÷ı ‹„@÷fiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿flı. ‹Î›Îfi_ ÁΫ_ V‰w’ ! fiËŸ ÷˘ ¿flı fiËŸfiı ! ±Î ÷˘ fi◊Ì ⁄_‘fi‹Î_ ±ÎT›˘, fi◊Ì ‹@÷ ◊›˘. ≠ffi¿÷ν — ‹Î›Î ±ıÀ·ı Â_ ? fi◊Ì ¤·Ì‰Îfl ±Î‹Î_ ±ÎT›˘, fi◊Ì ±Î‹Î_ ±ÎT›˘. fiÎ Á_ÁÎfl wÕ˘ ÿı¬Î›˘, Á_ÁÎfl‹Î_ ’Îfl ‰√flfiÌ ±ÎÏ‘-T›ÎÏ‘ fiı µ’ÎÏ‘ ±fiı fiÎ ‹˘Z΋Î√˝fiÌ ÿÎÿÎlÌ — ‹Î›Î ±ıÀ·ı …ı ‰V÷ …ı‰Î V‰w’ı »ı ÷ı‰Î V‰w’ı fiËŸ ‰Î÷ ◊¥ ! ÿı¬Î÷Î_, …ÿÎ_ … V‰w’ı ÿı¬Î›, ±Î’HÎfiı ¤Ò·Î‰Î‹Î_ fiÎ¬Ì ÿı. ±ıfiı ±ı¿
 8. 8. iÎÎfi - ±iÎÎfi 203 204 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÂOÿ‹Î_ ¿Ëı‰Î› ¿ı ‹Î›Î ±ıÀ·ı Ïfi… V‰w’fiÌ ±iÎÎfi÷Î. ±Î ⁄‘_ ÿÎÿÎlÌ — ‹Î›Î …ÿÌ ‰V÷ »ı. ’ÿ˚√·fiı fiı ‹Î›Îfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î ±iÎÎfifiı ·¥fiı ‹Î›Î ÿı¬Î› »ı. V‰w’fi_ ±iÎÎfi »ı ‹ÎÀı ‹Î›Î ∂¤Ì fi◊Ì. ‹Î›Î ÷˘ ±ı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹ÎL›÷Î »ı. ·˘¿˘±ı ‹ÎL›÷Î ¿flÌ »ı ±ıÀ·ı ◊¥ »ı. V‰w’fi_ ±iÎÎfi √›_ ±ıÀ·ı ‹Î›Î √¥. ⁄Î¿Ì ‹Ò‚ V‰w’ı fiËŸ ÷ı ¤ÎV›‹Îfi ◊Λ »ı ¿ı ±Î ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î›Î »ı. ⁄Î¿Ì ¤√‰ÎfifiÌ ÿı¬Î÷Î ±L› V‰w’ı ÿı¬Î›, ±ıfi_ fi΋ ‹Î›Î. ±Î ’ÿ˚√· ‹Ò‚ V‰w’ı ‹Î›Î ˢ› fiËŸ. ±Î ÷˘ ±iÎÎfi÷Î … »ı ¬Î·Ì ! ‹Î›Î µ’fl ÷˘ ·˘¿˘±ı ±Î‰_ fi◊Ì. ’ÿ˚√· ‹Ò‚ V‰w’ı ⁄Ë Á_ÿfl ÁÎfl_ »ı, ’HÎ ±ı ÷˘ ±L› ¿ı‰ÕÎ_ ¿ı‰ÕÎ_ ‹˘ÀÎ_ V‰w’ ·A›Î_ ! ⁄Ë$ ⁄Ë ·¬Î›_, ±Î ‹Î›Î±ı ÷˘ V‰w’ı ÿı¬Î› »ı ’ÿ˚√·. ·˘¿˘fi_ ÷ı· ¿ÎœÌ fiÎA›_ »ı fiı ! ‹Î›Î ¿ıÀ·Ì …⁄flÌ »ı ’HÎ ±ıfi_ wÀ ¿˘{ Â_ ? ±iÎÎfi÷Î. ±iÎÎfi÷Î Ω› ±ıÀ·ı ⁄‘_ Ω› ! ‹Î›Î ÿ½fiÌ› fi◊Ì, ±ı ¤ÎV›‹Îfi ’ÏflHÎ΋ »ı. ‹Î›Î ±ıÀ·ı ±iÎÎfi÷Î, ⁄Ì…_ ¿Â_ … fiËŸ. ‹A› ‰V÷ V‰w’fiÌ ±iÎÎfi÷Î ±ıÀ·ı … ‹Î›Î ±fiı ±ı ±iÎÎfi÷Î ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷ÎfiÎ ÏËÁÎ⁄ı … ‹Î›Îfiı ? Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì …ı‹ »ı ÷ı‹ ÿı¬Î›. ⁄Á, ±ı ±iÎÎfi÷Î◊Ì ¨‘_ ÿı¬Î› »ı. ÿÎÿÎlÌ — ‹Î›Î ∂¤Ì flËÌ »ı ±iÎÎfi÷Îfiı ·Ì‘ı. ±ıÀ·ı ‹Î›Î ¿˘≥ ‰V÷ fi◊Ì, ±iÎÎfi÷Î … ‹A› ‰V÷ »ı. ±ıfi_ ŒÎµLÕıÂfi ±iÎÎfi÷Î »ı. ›◊Î◊˝ V‰w’ ±iÎÎfi ÷b_ ! ±Î¬Î …√÷fi_ ŒÎµLÕıÂfi … ±iÎÎfi÷Î »ı. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfifi_ V‰w’ Â_ »ı fiı @›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷Îfi_ ŒÎµLÕıÂfi ±Ë_¿Îfl √HÎΛ ? ÿÎÿÎlÌ — “«_ÿ¤Î¥” “÷‹Îfl_” fi΋ ’ÎÕu_ ±ËŸ ±Î√‚ fiı “÷‹ı” ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Ë_¿Îfl fiËŸ, ±iÎÎfi÷Î … ŒÎµLÕıÂfi. wÀ ¿˘{ ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ’λ_. “«_ÿ¤Î¥” fi΋ ¬˘À<_ fi◊Ì. “«_ÿ¤Î¥” ÷˘ ±˘‚¬‰Î ±iÎÎfi÷Î … »ı. ¤·ıfiı √‹ı ±ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ‹ÎÀıfi_ ÁΑfi ’HÎ ÷‹ı ‹ÎfiÌ ·Ì‘_ ±ı ±iÎÎfi. fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ ¿Ëı‰Î› ±ı. ±iÎÎfi Ω› ±ıÀ·ı ⁄‘_› √›_. ’»Ì ±Î »˘¿flÎfi˘ ŒÎ‘fl ◊™, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘ ¿Î¿˘ ◊™, ±Îfi˘ e‰˘ ◊™, ±Îfi˘ ÿÎÿ˘ ◊™, ±Î ¿ıÀ·Ì fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ⁄ıÃÌ »ı, ⁄˘·˘ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı ‹Î›Î ÿ½fiÌ› fi◊Ì ±fiı ¤ÎV›‹Îfi »ı, ±ıÀ·ı Â_ ? ˉı ±Î fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ±ı ±iÎÎfifi_ ±Î¬_ V‰w’. ±Î’HÎı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘‹Î_ ’ÕuÎ »Ì±ı. ±Î’HÎfiı ÂıfiÌ …wfl »ı ? fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘ ÿ—¬ÿÎ›Ì ÿÎÿÎlÌ — ¤ÎV›‹Îfi ±ıÀ·ı ¬Î·Ì ¤ÎÁı »ı ±ıÀ·_ … »ı, ±ı ◊¥ ’ÕÌ, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á¬ ¬˘‚̱ı »Ì±ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹Ò‚ ±Î’H΢ ÿ½fiÌ› fi◊Ì. V‰¤Î‰ Á¬Ì›˘ »ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ V‰w’‹Î_ ±Î‰Ì±ı I›Îflı ’λ_ Á¬ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ÿ½fiÌ› fi◊Ì ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ ±ıÀ·ı ±ÎÕÎ «ÎS›Î ±Î’HÎı. ±ıÀ·ı ±Î fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ˘fiı ±‹ı ¡ı@«fl ¿fḻı ±fiı flÎ¥À Ï⁄Ï·Œ ⁄ıÁÎÕ̱ı. flÎ¥À Ï⁄Ï·Œfiı ÁQ›¿˚ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿı¬Î÷Ì fi◊Ì. ÿı¬Î› »ı ±ı‰_ ·Î√ı »ı, ¤ÎÁı … ÿ½fi ¿Ëı »ı. ±fiı ÁQ›¿˚ ÿ½fi, ÁQ›¿˚ iÎÎfi, ÁQ›¿˚ «ÎÏflhÎ ±ıfiÎ◊Ì »ı ¬Î·Ì ! ‹˘ZÎ »ı. ÁQ›¿˚ ÿ½fi ±ıÀ·ı ±Î …ı ‰Î_¿_< …±˘ »˘ ±ı ±‹ı ÁÌ‘_ ÿı¬ÎÕÌ ≠ffi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√· ⁄‘_ ÿı¬Î› »ı ±ı Â_ ‹Î›Î fi◊Ì ? ÿ¥±ı, ƒÏpŒıfl ¿flÌ ±Î’̱ı. ±iÎÎfifi_ V‰w’ ±Î’fiı Á‹Ω›_ ⁄fl˘⁄fl ?
 9. 9. iÎÎfi - ±iÎÎfi 205 206 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ◊Λ ±fiı ±iÎÎfifiı ±Î‘Îfl “’˘÷ı” ±Î’ı. Ë_ … «_ÿ·Î·, ‹fiı fiÎ ±˘‚A›˘ ? ±S›Î ‹Ò±Î, ±ıfiı Â_ ¿Î‹ ±Î‘Îfl ±Î’ı »ı ? ±iÎÎfi »ı ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ıfiÌ ÁÎ‹Ì ⁄Î… iÎÎfifi_ V‰w’. µkÎfl-ÿÏZÎHÎ …ı‹ ±Î ÷˘ ! ±ıfiı ±Î‘Îfl ±Î’ ±Î’ ¿flı »ı. ±fiı ±Î’HÎfiı ±Î iÎÎfi ≠ÎM÷ Á΋ÁÎ‹Ì »ı ±ı‰_ ±ıfiÌ Á΋ı, iÎÎfifi_ V‰w’ ±Î »ı. ◊›_ ÷˘ ÏfiflΑÎfl ◊›_ ¿ı ’I›_. ÷‹ı «_ÿ¤Î¥ ±ı‹, ÷‹ı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‹ı‚ı ΩH΢ fiı ? ±Î …√÷ ±Î‘Îfl ±Î’Ìfiı ∂¤_ flèÎ_ »ı. ’˘÷ı … ±Î‘Îfl ±Î’ı ≠ffi¿÷ν — ¿˘¥±ı ¿Ì‘ı·_. »ı. Ωı ±Î‘Îfl fiÎ ±Î’ı, ÷˘ ±Î …√÷ ’ÕÌ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ¿Ì‘ı·Î iÎÎfifiı Â_ ¿fl‰Îfi_, ΩHÎı·_ iÎÎfi ˢ‰_ ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì “Ë_”’b_ “Ë_”‹Î_ ⁄ıÁÌ √›_. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi Ωı¥±ı. ÏfiflΑÎfl ◊›_, ±ıfi˘ ±Î‘Îfl ¬ÁÌ √›˘. ±ıÀ·ı ’»Ì ±iÎÎfi ’ÕÌ Ω›. ±Î‘Îflfiı ·Ì‘ı ±Î ⁄‘_ ∂¤_ flèÎ_ »ı. ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ’HÎ ¿Ì‘ıı·_ ÷ı ÁΫ_ … ¿Ì‘ı·_ ˢ› fiı ! …ı ±iÎÎfi ÏfiflΑÎfl ◊›_, ÷ıfiı ±Î’HÎı ±Î‘Îfl ±Î’÷Δ÷Î ¿ı Ë_ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÌ µ’fl ωrÎÁ ±ıÀ·ı … fiı ! ±Î ¿Ì‘ı·Î iÎÎfi◊Ì «_ÿ¤Î¥ »_, Ë_ ÂÎË »_, Ë_ …ˆfi »_, Ë_ Œ·ÎHÎÎ »_, Ë_ Œ·ÎHÎÎ »_. Ë_ ÏÁkÎıfl …√÷ «Î·ı »ı ±fiı ΩHÎı·Î iÎÎfi◊Ì ‹˘ZÎı …‰Î› »ı. ‰Ê˝fi˘, ÁÎ_¥Ã ‰Ê˝fi˘ »_, ’«ÎÁ ‰Ê˝fi˘ »_, ⁄‘_ ‰flÁ˘ › ’˘÷ÎfiÎ »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±ıÀ·ı …ı Œ@÷ ΩHÎı·_ ÷ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ? ÷ı ±Î‘Îfl ±Î’÷Δ÷Î. ÷ı ±Î‘Îfl ⁄‘˘ ÏfiflΑÎfl ◊¥fiı ’ÕÌ √›˘, ±ıfiÌ ‹ı‚ı. ±Î ±iÎÎfi ±fiı ¤˛Î_Ï÷ ⁄‘Ì ±Î‘Îfl ±Î’Ìfiı ∂¤Ì flάı·Ì »ı ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ±Î’HÎı ¬flı¬fl …ı »Ì±ı, Â©ÎI‹Î »Ì±ı ±ı ±Î’HÎı. iÎÎfi ±ÎM›_ ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¿èÎ_, ±Î‘Îfl »˘ÕÌ ÿ˘. ±ıÀ·ı ÏfiflΑÎfl ΩHÎı·_, ±fi¤‰ı·_ ˢ› ±ı iÎÎfi. ◊¥fiı ’ÕÌ Ω› ⁄‘_. ≠ffi¿÷ν — ⁄Î¿Ì ⁄‘_ ¿Ì‘ı·_ … ? ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ±ı¿·˘ ±Î‘Îfl ÷˘ ±ÎI‹Î … flËı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ¿Ì‘ı·_ iÎÎfi. ÷‹Îv_ fi΋ «_ÿ¤Î¥, ±ı @›Î_◊Ì ÷‹ı ΩHÎÌ ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. “’˘÷ı” … flèÎÎ ’»Ì. ±Î’HÎı ¿˘¥ «Ì…fiÎ ±Î‘Îfl ·ÎT›Î ? ÂÌ flÌ÷ı ±ıfi˘ ÷΂˘ ‹S›˘ ? I›Îflı ¿Ëı, Œ˘¥±ı ’ÎÕı·_. ⁄Á, ±Î’fiÎflÎ flèÎÎ … fiËŸ. ’Ëı·Î ÷˘ ±Î‘Îfl ±Î’fiÎfl Ë÷Îfiı, ‹ÎÀı ¤˛Î_Ï÷ ±ıÀ·_ … ΩHÎı ±ı, ±ıÀ·ı ¿Ì‘ı·_ iÎÎfi ±Î. Ë÷Ì. ˉı ±Î‘Îfl ±Î’fiÎflÎ √›Î. ÏfiflΑÎfl ◊›_ ⁄‘_, ’Õu_ ÁÕÁÕÎÀ ! ≠ffi¿÷ν — fiı ’ı·_ ±fi¤‰ı·_. ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ÏfiflΑÎfl ◊›_ ±ıÀ·ı ±iÎÎfi ’Õu_. ±ıÀ·ı flè΢ ≠¿Î ±ı¿·˘ …, ÷ı ’λ˘ V‰-’fl. ÷‹ÎflÌ Ω÷fiı › ≠¿Î ¿flı fiı «_ÿ¤Î¥fiı ÿÎÿÎlÌ — ±fi¤‰ı·_ iÎÎfi ±ı ‹˘ZÎı ·¥ Ω› ±fiı ±Î ¿Ì‘ı·_ iÎÎfi Â_ Â_ ◊›_ »ı, ÷ı › ≠¿Î ¿flı. ’flfi˘ ≠¿ÎÂı › ¿flı fiı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı Á_ÁÎfl‹Î_ fl¬ÕΉı. › ≠¿Î ¿flı, iÎÎfi ≠¿Î ! ‘L› »ıfiı ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfifiı ! ±Î‘Îfl ±Î’ı ±iÎÎfifiı... Œıfl »ı ¤˛Î_Ï÷ fiı ±iÎÎfi‹Î_ ! ‹Ò‚ ÷˘ ±fiÎ◊ ±fiı ’λ˘ Àı¿˘ ÿı, ’˘÷ı … ±Î‘Îfl ¿flı. ±Î‘ÎflÌ ≠ffi¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷ ±fiı ±iÎÎfi‹Î_ Œıfl ¬fl˘ ?
 10. 10. iÎÎfi - ±iÎÎfi 207 208 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl, ¤˛Î_Ï÷ ±fiı ±iÎÎfi‹Î_. ≠ffi¿÷ν — ‹Îfiı·_ iÎÎfi ±fiı ΩHÎı·_ iÎÎfi, ±ı ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ ? ≠ffi¿÷ν — ¤˛Î_Ï÷ ¿˘fiı ¿ËÌ ? ±iÎÎfi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ΩHÎı·_ iÎÎfi ±fi¤‰ı·_. ±fiı ‹Îfiı·_ ±ıÀ·ı Áοfl √‚Ì »ı, ±ı‰_ ÷_ ‹Îfi_ ’HÎ ±ıfiı √‚Ì ±ıÀ·ı Â_ Á‹…_ ? ±fiı ΩHÎı·_ ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi‹Î_◊Ì …L‹ ’΋ı·Ì ±ıfi_ fi΋ ¤˛Î_Ï÷. ±iÎÎfi‹Î_◊Ì ÷Îflı ŒflÌ ’Ò»‰_ … fiÎ ’Õı. Áοfl ·Î‰ı ±I›Îflı ? ±fi¤‰ ¿fl‰˘ »ı ⁄Ë «ÌΩı …L‹ ’΋ı, ±ı‹Î_ ±ı¿ ŒHÎ√˘ ±Î ¤˛Î_Ï÷fi˘ ’HÎ eÀı. ? ¿flÌ Ωıfiı, Áοflfi˘ ±fi¤‰ ¿flÌ ·Ì‘˘ »ı ? I›Îflı ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı ≠ffi¿÷ν — …flÎ ±ıfiı ÿά·˘ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘fiı ! ‹Îfiı·Ìfi˘, ±fi¤‰ fiËŸ ¿flı·˘ ? “Áοfl √‚Ì »ı” ±ı ‹ÎL›_ ±fiı ’ı·_ ΩH›_ ±ı ±fi¤‰ı·_. ÿÎÿÎlÌ — ¤˛Î_Ï÷ ÷˘ ±Î’HÎı iÎÎfi ·Ì‘ı·_ ˢ› fiı, ÷ıfiı ¤˛Î_Ï÷ fiΠˢ›. ’HÎ ±ıfiı › Ωı ±ÎÀ·Ì ⁄˛Î_ÕÌ ’Ì ·Ì‘Ì ÷˘ ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì ◊¥ Ω›. Â_ iÎÎfi ±Î‰ı·_ …÷_ flËı ? fi ◊¥ Ω› ? ≠ffi¿÷ν — Á‹…HÎ fiı iÎÎfi ±Î‰Ì ±fiı ’λ_ …÷_ flËı ? ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ◊¥ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — …÷_ flËı ±ı iÎÎfi fiÎ ¿Ëı‰Î›. Á‹…HÎ ±Î‰Ìfiı …÷Ì ÿÎÿÎlÌ — ÷ı◊Ì ¿o¥ ±iÎÎfi ◊¥ √›_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ’HÎ “Ë_ flËı ’HÎ iÎÎfi …÷_ fiÎ flËı. «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı‰_ ⁄˘·ı ’»Ì ? ’»Ì ±ı ¿Ëı ¿ı, “‹ıÓ … ¿›* »ı ±Î. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷Î ±fiı √ıflÁ‹…HÎ ±ı¿ … ‰V÷ »ı ¿ı …ÿÌ ? S›˘, ◊Λ ±ı ¿flÌ ·˘. ⁄˘·ı ¿ı fiÎ ⁄˘·ı ? ±ı ¤˛Î_Ï÷ ¿Ëı‰Î›. ·˘¿˘ ¿Ëı, ±ıfiı ¤˛Î_Ï÷ ◊¥ √¥ »ı. ±iÎÎfi‹Î_◊Ì ∂¤Ì ◊fiÎflÌ «Ì… »ı ±ı. ÿÎÿÎlÌ — √ıflÁ‹… ±ı ÷˘ ∂¤Ì ◊Λ. ’»Ì Á‹…◊Ì fiÌ¿‚Ì Ω›. ’HÎ ±iÎÎfi÷Î Ω› fiËŸ. √ıflÁ‹…fiÌ ±Î_ÀÌ ÷˘ ’ÕÌ, ÷ı ’Î»Ì ≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ¤˛Î_Ï÷ fiı ±iÎÎfifi˘ ÷ŒÎ‰÷ ’Ò»÷˘ Ë÷˘. ±Î_ÀÌ µ¿·Ì Ω›. ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ¿˘≥¿ ±Î_ÀÌ ¿ÎœÌ ±Î’ı. ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ ¤˛Î_Ï÷ ±ı ÷˘ ±iÎÎfifi˘ ±ı¿ ¤Î√ »ı. ±ı‹Î_◊Ì ±iÎÎfi÷Î ÷˘ iÎÎfiÌ ’flWÎ ‰√fl Ω› fiËŸ. iÎÎfi ◊÷Î_ ◊÷Î_ ÷˘ ⁄Ë ‰Îfl ·Î√ı. ±ı ¤˛Î_Ï÷ Ω› ÷˘ › ±‹¿ ¤Î√ ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı fiÌ¿‚ı ¿ı ? ±˘»˘ ◊›˘ ¿Ëı‰Î› ±iÎÎfifi˘. ÷ı ˉı ¤˛Î_Ï÷ √¥ ±ı ¿o¥ iÎÎfi ◊›_ fiËŸ. ÷‹fiı ÷˘ Œ@÷ “Ë_ Â©ÎI‹Î »_” ÷ı ±ı¿ ≠÷ÌÏ÷ … ⁄ıÃÌ. ˉı iÎÎfi ◊‰Î ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌ ’ÎÁı √›Î ±ıÀ·ı ±iÎÎfi fiÌ¿‚ı. Ωı iÎÎfiÌ ’ÎÁı ‹ÎÀı ⁄ÌΩ_ ÁΑfi˘ ¤ı√Î ◊¥fiı iÎÎfi ◊Âı. ±Î ÁQ›¿˚ ÿ½fi ◊›_ ±Î. √›Î ±Î’HÎı ±fiı ±Î’b_ ±iÎÎfi fiÌ¿‚Ì fiÎ Ω› ÷˘ ±ı iÎÎfiÌ … Lˢ›. ˉı ÁQ›¿˚ iÎÎfi ◊‰Î ‹Î_Õu_. ‹Î√˝ ±Î »ı. ±Î ÷˘ ÷‹fiı Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕı·_ ±ı ±ıfiÌ ÁÎÏ⁄÷Ì »ı. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı fiı, iÎÎfi iÎÎfiÌ ’ÎÁı◊Ì … ≠ÎÅ ±ı¿ ‰Î@› «Î·ı fiËŸ. ±ı … ÏËoÁÎ ¿Ëı‰Î› fiı ! ¿˘¥ ‰V÷fiı Ã˘¿Ì ◊‰_ Ωı≥±ı ! ⁄ıÁÎÕ‰Ì ±ı ÷˘ ÏËoÁÎ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Îfi_ ‹Ò‚ ±iÎÎfi »ı ¿ı ‹˘Ë »ı ? ‹ÎL›÷α˘ ÁÎ«Ì Ë˘› ¿ı ¬˘ÀÌ, ⁄ıµ Ω÷fiÌ Ë˘› ±fiı ÿ½fi ÁI› ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±iÎÎfi‹Î_◊Ì … ‹˘Ë ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı ±iÎÎfi …ıÀ·_ … ˢ›. ±˘»_ ◊Λ »ı fiı ±ıÀ·˘ ‹˘Ë ±˘»˘ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ‹Ò‚ ±iÎÎfi »ı,
 11. 11. iÎÎfi - ±iÎÎfi 209 210 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ±_‘Îv_ C΢fl. ’»Ì ±ıfiΠω¤Î…fi »ı ‹˘Ë fiı ±ı ⁄‘_ ÷˘. ·Î¤ fiÎ µÃÎT›˘ ÷˘ ±Î ·˘ ·ı‰·‹Î_ Â_ ·Î¤ µÃΉ‰ÎfiÎ ? ±ı¿ Œıfl˘ flÎΩfiÎ Ïÿ‰Îfi ◊Λ ±fiı ⁄Ì…ı ‰¬÷ı ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ ◊Λ ±ı‰_ ±Î …√÷. ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ I›Îfl◊Ì ‹˘ËfiÎ ±_¢ ±˘»Î ◊Λ »ı ’HÎ ±Î ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ‹Î_ »ı ÷ı I›Î_ ±Î√‚ ⁄ı¿Îfl ÁÌ{fifiÎ_ «˘¬Î ’Î@›Î ˢ› ±ÎI‹iÎÎfifiÎ ¿_¥ ±_¢ ˢ÷Î fi◊Ì. ±ÎI‹iÎÎfi Á‰Î* »ı. ‹˘Ë ±˘»˘ fiı ¬ ¬ ±fiı Ïÿ‰Îfifiı ÷˘ √‹ı ±ıÀ·_ Á˘fi_ ±Î’̱ı ÷˘› ¬ fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ıfiÎ ±_ ˢ› »ı. ◊Λ. ’HÎ ±ıfi˘ ±ı … ∞‰ ’λ˘, I›Î_ √›˘ ÷˘ ±ı‰˘ Á_Ωı√˘ ≠‹ÎHÎı iÎÎfifi˘ »ı ±_÷, fiÏË ±iÎÎfifi˘ ! ◊¥ Ω› »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfifi˘ ¿˘¥ ±_÷ ¬fl˘ ¿ı µkÎfl˘kÎfl ÷ıfi˘ ωV÷Îfl ‰‘÷˘ ±iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ±À@›˘ ‹˘ZÎ ! … …÷˘ ˢ› »ı ? ≠ffi¿÷ν — ˉı ’λ˘ ÿıË ±ı ±fi_÷ ¿Î‚ Á‘Ì flËı‰Îfi˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ıfiı, ±iÎÎfifi˘ ±_÷ fi◊Ì. ±Î ±_÷ ÂÎfi˘ fi◊Ì ? ÿÎÿÎlÌ — ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ±iÎÎfi ÷ıfiÎ◊Ì ±Î ∂¤_ flèÎ_ »ı. ±iÎÎfifi˘ ±_÷ ±Î‰÷˘ … fi◊Ì. ±ıfi˘ »ıÕ˘ … fi◊Ì. iÎÎfi ÷˘ ±_÷‰Î‚_ ±iÎÎfi …Âı ±ıÀ·ı ±Î T›‰ËÎflı› »^ÀÌ …Âı fiı ÿıËı› »^ÀÌ …Âı. … ˢ›. ŒÎ¥fi· ◊‰_ … Ωı¥±ı. fiËŸ ÷˘ ŒÎ¥fi· ◊›Î ’»Ì ÷˘ Ë_ ±Î ¿_¥ ⁄˘·_ »_ ¿ı ŒÎ¥fi·fiÌ ‹ÎflÌ ’flÌZÎÎ ±’Î¥ √¥, ÷ı ŒÎ¥fi·‹Î_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı “Ë_” ±iÎÎfi÷Î◊Ì ∂¤˘ ◊›˘ »ı ¬flı¬fl ? fiÎ’ÎÁ ◊›˘ »_. ’HÎ ’flÌZÎÎ ÷˘ ±’Î¥ √¥ »ıfiı ŒÎ¥fi·fiÌ ? ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ ±iÎÎfi÷Î◊Ì … »ı. ±Î ⁄‘_ ±iÎÎfi÷Îfi_ … ’ÏflHÎ΋ ŒÎ¥fi· Ï·Ï‹À ¬flÌ. »ı. ±_‘ÎflÎfiı ·¥fiı … ·˘¿˘ ÿ—¬ ¤˘√‰ı »ı, fiËŸ ÷˘ ÿ—¬ ÷˘ ˢ÷_ µkÎfl˘kÎfl ±ıfi˘ ωV÷Îfl ‰‘÷˘ …÷˘ ˢ› ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı iÎÎfi ËÂı ? F›Î_ ±…‰Î‚_ ˢ›, ≠¿Î ˢ›, I›Î_ ÿ—¬ fiΠˢ›. ±_‘Îfl_ ˢ› … fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±iÎÎfi … ¿Ëı‰Î›. ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ «Î·_ flèÎ_ »ıfiı, ±ı I›Î_ … ÿ—¬ ˢ›. ÷ı◊Ì ±Î ≠¿ÎÂfiÌ … ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı. ±Î’HÎı ±iÎÎfi, ¿„S’÷w’ı iÎÎfi »ı. »ı ±iÎÎfi ’HÎ @›Î w’ı iÎÎfi »ı ? ¿„S’÷. ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÂıfiÌ ‰Î÷˘ ¿fḻı »Ì±ı ? ≠¿Î ¿ı‹ µI’Lfi ◊Λ ±ıfiÌ ¿ıÀ·Î_¿ ¿S«Õ˝ ËÌflοoÃÌ Ë˘›fiı, ±Î‹ ¿S«ÕÛ ‹˘÷ÌfiÌ ‹Î‚Πˢ› fiı … ‰Î÷˘ «ÎS›Î ¿flı »ı. ±Î’HÎı ÁÎ«Ì ‹Îfi̱ı ±ıfiÎ …ı‰Ì ‰V÷. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±iÎÎfi÷Î › ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì »ı ? iÎÎfi ÷˘ ±_÷‰Î‚_ »ı. ±ıfi˘ ωV÷Îfl ‰‘÷˘ …÷˘ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ⁄‘_ F›Îfl◊Ì »ı I›Îfl◊Ì …, ±iÎÎfi ⁄‘_ ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ’ÒHν÷Î ±ıÀ·ı Â_ ? ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì … «ÎS›_ ±ÎT›_ »ı. ’HÎ ±Î iÎÎfi ‹‚ı »ı I›Îflı ±ıfi˘ ±_÷ ±Î‰ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’ÒHν÷Î ±ıÀ·ı ±_÷ ±Î‰ı, ±ı ’ÒHν iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±fiı …ıfi˘ ±_÷ … fiÎ ±Î‰ı ±ı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı «Î· «Î· ¿fḻı …√÷ ’ÎÁı »ı ⁄Ï©…L›iÎÎfi ! ’HÎ √΋ fiÎ ±Î‰ı, I›Îflı ¿›˘ flV÷˘ ¿Ëı‰Î› ? flV÷˘ ¬˘À˘ »ıfiı ? ÷ı ·˘¿˘‹Î_ iÎÎfi ÂOÿ ˢ› … fiËŸ fiı ! ±ZÎflı › iÎÎfi ˢ› fiËŸ. ±Î ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î ΩH›_ »ı, ±Î◊Ì ’HÎ ËÎ¥ ·ı‰·fiÎ_ iÎÎfi ±Î¬Î …√÷‹Î_ fi◊Ì iÎÎfi. iÎÎfi ÂOÿ @›Î_◊Ì ·Î‰ı ? ±ıÀ·ı ‹˘œı ⁄˘·ı ΩH›Î”÷Î. ±Î ÷˘ ±I›Îflı ·˘ ·ı‰·‹Î_ ±ÎT›Î µSÀÎ_, ËÎ¥ ·ı‰·‹Î_ ÷‹ı ¿ı ‹fiı iÎÎfi »ı, ‹fiı iÎÎfi »ı. ’HÎ ±ı Á‹…÷˘ fi◊Ì ¿ı, iÎÎfi ¿˘fiı
 12. 12. iÎÎfi - ±iÎÎfi 211 212 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ¿Ëı‰Î› ÷ı ? ’˘÷ı ⁄˘·ı ¬flÎ_, …√÷‹Î_ ⁄Ë ·˘¿˘ ⁄˘·ı, iÎÎfi. ⁄Ï©, Ï«kÎ, ±Ë_¿ÎflfiÌ, ±ıfi˘ ±Î‘Îfl ’HÎ ±iÎÎfi ÷˘ ¬fl_fiı ? ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı …ıfiı iÎÎfi ¿Ë˘ »˘ ±ı ±fiı …√÷ …ıfiı iÎÎfi ¿Ëı ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ı … Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi. “Ë_ ¿fl_ »_” ±ı Ïø›Î ±fiı »ı ±ı‹Î_ Â_ ¤ıÿ ¿Ëı‰Î ‹Î_√˘ »˘ ? ±ıfi_ …ı iÎÎfi, ±ı ⁄‘_ iÎÎfiı› ±iÎÎfi ±fiı Ïø›Î › ±iÎÎfi ’»Ì... ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, …√÷ …ıfiı iÎÎfi ¿Ëı »ıfi, ±ı iÎÎfi … fi◊Ì. ı ≠ffi¿÷ν — ±Ëo¿Îfl‰Î‚_ iÎÎfi ±ı ±ı¿ ≠¿ÎflfiÌ ‹ÎÏË÷Ì … ◊¥fiı ? ’Ëı·_ Á‹Ω‰_ ÷‹fiı. ’Ëı·Î_ ÁÎ_¤‚Ì ·˘fiı. iÎÎfi fi◊Ì ¿ı‹ ÷˘ ‹ÎÏË÷Ì ±fiı iÎÎfi‹Î_ Â_ Œfl¿ ? ¿flÌfiı ? ⁄Ï© »ı ±Î …√÷fiı. ⁄Ï©‹Î_ flËı·_ »ı ±Î¬_. iÎÎfi‹Î_ fiËŸ ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎÏË÷Ì ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ Ë˘› ±fiı ÀıQ’flflÌ ±ıÕ…VÀ‹ıLÀ ⁄Ï©‹Î_. ±Î¬Î …√÷fiÎ ÷‹Î‹ Á⁄…ı@ÀÁ˚ ΩHÎı, ’HÎ ±ı iÎÎfi‹Î_ fiËŸ. ˢ› ! iÎÎfi ±Ï‰fiÎÂÌ Ë˘›. ±ı ⁄‘_ ±ÎÀ·_ iÎÎfi »ı ±ı‰_ fiÎ ¿Ëı‰Î›, ⁄Ï© ¿Ëı‰Î›. ±fiı ’˘÷Îfi_ V‰w’ “Ë_ ¿˘HÎ »_” ±ı¿·_ … ΩHÎı, ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ’ÎÁı …ı iÎÎfi »ı, ±ı iÎÎfi ÷˘ ±ıfiÎ_ ‹ÎÀı ÷˘ Ïø›Î¿ÎflÌ … »ıfiı ! ±ı ≠‹ÎHÎı ±ı ‰I›Î˝ ¿flı »ı, ±ı ≠‹ÎHÎı ⁄˘·ı Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi ‹ÎhÎ ±iÎÎfi ! »ı, ±ı ≠‹ÎHÎı ω«Îflı »ı. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¤˛Î_Ï÷…L› iÎÎfi »ı, ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ¿o¥ fi‰_ iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ıfiÌ ΩıÕı ±Ë_¿Îfl »ıfiı ! ΩHΉΠ…ı‰_ ˢ› ±fiı …ı ÁΫ_, ›◊Î◊˝ iÎÎfi ˢ›, hÎHÎı› ¿Î‚fiı ‹ÎÀı ÷ı‹ … flËı »ı ±ı iÎÎfi »ı. ±fiı ±Î ¤˛Î_Ï÷…L› iÎÎfi ÷ı ŒıflŒÎfl ◊›Î ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ïø›Î¿ÎflÌfi˘ ±◊˝ Â_ ¿è΢ ? ±Î «ı÷fi iÎÎfi … ¿flı »ı. ±‹¿ ÏÕÁÌ{fi fi◊Ì ±Î‰÷_ ±fiı ωfl˘‘ΤÎÁ ·Î√ı ±ı Ïø›Î¿ÎflÌ ¿èÎ_... ≥„Lƒ› iÎÎfi. ±÷Ì„Lƒ› iÎÎfi ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ≥„Lƒ›˘fiÌ F›Î_ …wfl ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl »ı ÷˘ ±ıfiÌ Ïø›Î ◊¥ ¿ı. Ïø›Î¿ÎflÌ ¬fl<_, fi◊Ì ’Õ÷Ì, F›Î_ ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ fiı ±Ë_¿Îfl ¿Î‹ fi◊Ì ¿fl÷Î_, I›Î_ ±ı ’HÎ ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷˘ ◊¥ ¿ı. fiËŸ ÷˘ fiÎ ◊Λ. ±fiı ’ı·_ ±ıfiÌ ‹ı‚ı, ±÷Ì„Lƒ› iÎÎfi ˢ› »ı. ’˘÷ı Ω÷ı … Ïø›Î ¿flı. ±ıÀ·ı «ı÷fi iÎÎfi, V‰›_ Ïø›Î¿ÎflÌ. ≠ffi¿÷ν — …flÎ Á‹…‰_ »ı ¿ı ±Î Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi …ı »ı, ±ı Â_ ≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl, ±Î ωÂıÊiÎÎfi, ±Ë_¿Îfl ˢ› ÷˘ Ïø›Î¿ÎflÌ ¿Ëı‰Î› ? ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ ÷˘ fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl ±Î ωÂıÊiÎÎfi‹Î_. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı ±Ë‹˚◊Ì ∂¤_ ◊Λ »ı ? ±Î’HÎı ±Î iÎÎfi ΩHÎÌ ·ı‰_ ¿ı “Ë_ ’˘÷ı ¿˘HÎ »_.” ’»Ì ±ı iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±Î ⁄‘_ «Î·ı »ı ÷ı iÎÎfi, …√÷fi_ «Î·ı »ı ÷ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı. ÷‹Îflı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ. iÎÎfi … ¿Î‹ Ïø›Î‰Î‚_ iÎÎfi »ı. ¿›Î˝ ¿flı. ±Î’HÎı ÷˘ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ΩHÎÌ ·ı‰Îfi_ fiı Á‹∞ ·ı‰Îfi_. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î’HÎÌ ±_ÿflfiÌ ’HÎ …ı Ïø›Î±˘ »ı - ‹fi,
 13. 13. iÎÎfi - ±iÎÎfi 213 214 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) „V◊Ï÷ Áfl÷ VÀıÂfiı iÎÎfi ◊›_ I›ÎflfiÌ ! Lˢ›.” …ÿ_ ’ÕÌ √›_ ! ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı ¿èÎ_ ¿ı 1958‹Î_ ÷‹fiı iÎÎfi ◊›_ Áfl÷fiÎ VÀıÂfiı, ±ÎI‹Î — V‰Î‘Ìfi - ’flΑÌfi ! ±ı ’Ëı·Î_ ÷‹ÎflÌ Â_ „V◊Ï÷ Ë÷Ì ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı ¿Ë˘ ¿ı ±ÎI‹Î V‰Î‘Ìfi ¿ı ’flΑÌfi ? ÿÎÿÎlÌ — ±flı ±Ë_¿ÎflÌ, √Î_ÕÌ „V◊Ï÷, ⁄_‘fi‰Î‚˘. ±ı ⁄_‘fi ÿÎÿÎlÌ — V‰Î‘Ìfiı › »ı ±fiı ’flΑÌfiı › »ı. ±iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ÿÂαı Ωı›ı·Ì »ı. ±ı‹ ‹fiı A›Î· »ı ¿ı ⁄_‘fi ÿÂÎ ±Î‰Ì ˢ› ±fiı ’flΑÌfi »ı ±fiı iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı V‰Î‘Ìfi »ı. ±ıÀ·ı ’vÊ ’vÊÎ◊˝ ÁÏË÷ ±Î ‹@÷ ÿÂÎfiÎ_ ¤Îfifiı› Ë_ ΩHÎ_ »_. »ı. I›Î_ Á‘Ì ’vÊÎ◊˝ fi΋ »ı … fiËŸ ¿˘¥ Ω÷fi˘ ›. ±ı ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎfi ±Î’fiı ¿¥ flÌ÷ı ◊›_ ? »ı ÷ı› ±ıωÕLÁfiÎ ±Î‘Îflı. fiˆÏ‹ÏkοfiÎ ±Î‘Îflı »ı. ±ıÀ·ı iÎÎfi ≠΄M÷ ◊Λ ’»Ì …ı ’vÊÎ◊˝ ◊Λ ÷ı ’vÊ ◊›Î ’»Ìfi˘ »ı. ’»Ì ±ÎI‹Î ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄‘Î_ ÁΛÏLÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀıÏL›· ±ıωÕLÁ, V‰Î‘Ìfi »ı. ⁄‘Î Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊¥ √›Î, ◊Λ I›Îflı ◊¥ Ω›. ±ı ¿˘”¿fiı … ◊Λ, ⁄Î¿Ì ◊Λ fiËŸ, ±ı ‰V÷ ◊Λ fiËŸ. ±Î‰_ ◊Âı ±ı‰_ ‹ıÓ ‹Îfiı·_ … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ◊¥ Ω› ±fiı ±ÎI‹Î V‰Î‘Ìfi ˢ› ÷˘ ’»Ì ±ÎI‹Îfiı ¿_¥ ¿fl‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. ±fiı ±iÎÎfi ˢ› ±fiı ’flΑÌfi ˢ› ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı iÎÎfi ◊›_ ÷ı ‰¬÷fiÌ ±Î’fiÌ „V◊Ï÷fiÌ …flÎ ÷˘ ’flΑÌfi ¿_¥ ¿flÌ Â¿÷˘ fi◊Ì, ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î±ı Â_ ¿fl‰_ ±ı Á‹…HÎ ‰Î÷ ¿fl¢ ±‹fiı ? ’Õı … fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — „V◊Ï÷ ÷˘ ±ÎfiÌ ±Î …. flÌ÷-⁄Ì÷ ˢ› fiËŸ ±ı‹Î_. ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ … ¿flı »ı. ±fiı Ëı›... ‹ËŸ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀÌ Ω›. ‹ËŸ ±Î‰flHÎ ¬S·_ ◊¥ Ω›. ±fiı ≠ffi¿÷ν — ’vÊÎ◊˝ ‰√fl iÎÎfi fiÎ ◊Λfiı ? ±ı¿Õ˘ Â̬‰Î ‹ÎÀı ÷‹fiı √Ò_«Î‰ »˘ I›Îflı ‹ËŸ ÁÒ{ ’Õı »ı ¬flÌ ¿ı fiËŸ ’Õ÷Ì ?! ±ı › ’vÊÎ◊˝ ¿fl‰˘ ’Õı ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝˝ ◊Λ ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı »ı ±ıÀ·ı ÁÒ{ ’Õı. ±ı‰_ ±Î ±Î‰flHÎ ÷ÒÀı »ı ±ıÀ·ı …√÷ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı, ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı, Ë_ ¿˘HÎ »_, ±Î ¿˘HÎ »ı, ±ı ⁄‘˘ A›Î· ¬S·˘ ◊¥ √›˘. ÷ı …ıÀ·_ ⁄˘·Î› ±ıÀ·_ Ë_ ⁄˘·_ »_. ⁄Ì…_ ÷˘ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’»Ì … ’vÊÎ◊˝ ◊Λ. ±fi¤‰ »ı, ±ı ÷‹ı Ω÷ı ΩıÂÎı I›Îflı. ⁄Ì…_ ÷˘ ‰ÎHÎÌ … fi◊Ì I›Î_ ≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ’Ëı·Î_ ’vÊÎ◊˝ fiÎ Ωı¥±ı ? ±Î√‚, ⁄Ì…_ T›@÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‰ÎHÎÌ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ±I›Îflı ÷˘ “Ë_ ¿˘HÎ »_ ?” ±ı ΩH›_ ±ıÀ·ı ⁄‘_ … ◊¥ √›_, ¿„QM·À e· ◊¥ √›_. ÿÎÿÎlÌ — ’vÊÎ◊˝ ˢ› … fiËŸfiı ’flÁkÎ΋Î_. Ïfifl_÷fl ’flÁkÎ΋Î_ …ı ∞‰ı »ı, ±ıfiı ’vÊÎ◊˝ ¿ı‰˘ Ï⁄«ÎflÎfiı ? ¿Ëı‰˘ ˢ› ÷˘ › ¤˛Î_Ï÷fi˘ ≠ffi¿÷ν — ±ıfi˘ ±fi¤‰ Â©ÎI‹Îfiı ◊›˘ ¿ı ’ÿ˚√·fiı ◊›˘, ¿˘fiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰˘ ’Õı ¿ı ¤¥, ÂÎ ±Î‘Îflı ±Î√‚ ‰‘ı »ı ? ±ı ÷˘ fiˆÏ‹Ïkο ◊›˘ ±ı ±fi¤‰ ? ’vÊÎ◊˝, ¤˛Î_Ï÷fi˘ ’vÊÎ◊˝ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±fi¤‰, ’˘÷ı ’˘÷Îfiı … ΩH›˘, ⁄Ì…_ ¿Â_ fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi‹Î_ …ıfiı ’vÊÎ◊˝ ‹Îfiı »ı ÷ı fiˆÏ‹Ïkο ’vÊÎ◊˝ ’Îfl¿Î_fiı “Ë_” ‹Îfi÷˘ Ë÷˘, ÷ı ’˘÷ı ’˘÷Îfiı ΩH›˘ ¿ı, “±Î Ë_ »_, ±Î »ı ?
 14. 14. iÎÎfi - ±iÎÎfi 215 216 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ±ı › ’vÊÎ◊˝ Lˢ›. ±ı ÷˘ ±ıfiı ¤Îfi … fi◊Ì »ı ’HÎ Á_Ωı√ ¿˘fiı ±Î‘Ìfi »ı ? ±iÎÎfi‹Î_. ¤ÎB›ı … ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ Á‹…÷˘ ˢ› ¿ı ±Îfiı ’vÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÎ ¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi »ı. ≠ffi¿÷ν — Ωı ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ’vÊÎ◊˝ fi ˢ› ÷˘ ¿›Î ⁄‚ı ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¿‹˝ ¿˘fiı ±Î‘Ìfi ? ±ÎI‹Îfiı iÎÎfi ◊Λ ? ±iÎÎfi‹Î_◊Ì iÎÎfi‹Î_ ±Î‰ı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ Á‹Ω‰˘, ‹fiı A›Î· fi◊Ì ±Î‰÷˘. ÿÎÿÎlÌ — ’H›fiÎ ⁄‚ı. ’H›Îfi_ ⁄_‘Ì ’H›ˆ◊Ì iÎÎfiÌ ’vÊ ¤ı√Î ◊Λ. ±fiı iÎÎfiÌ ¿Ú’Î◊Ì iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊Λ. ’vÊÎ◊˝ iÎÎfi ◊›Î ’»Ì … ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î’HÎı ±I›Îflı …ı »Ì±ı fiı, ÷ı ‰V÷‹Î_ ◊Λ. ’Ëı·Î_ ˢ› fiËŸ. ’Ëı·Î_ ¤˛Î_Ï÷ … ˢ›. ’vÊ ◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ ±Î’HÎı ¬flı¬fl Â_ »Ì±ı ? ±Î fi΋w’ fi◊Ì ±Î’HÎı. T›‰ËÎflw’ fi◊Ì ◊Λ. ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ⁄ı …ÿÎ_ ’Õı. iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ’vÊÎ◊˝ Âw ◊Λ ±Î’HÎı. ÷˘ ¬flı¬fl Â_ »Ì±ı ±Î’HÎı ? I›Îflı ¿Ëı »ı, …ıÀ·_ ±Î’b_ iÎÎfi ±fiı I›Î_ Á‘Ì ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ⁄ı ±ı¿Î¿Îfl »ı. ÷L‹›Î¿Îfl »ı I›Î_ Á‘Ì ±fiı …ıÀ·_ ±Î’b_ ±iÎÎfi ±ıÀ·_, ±ı … ±Î’HÎı. iÎÎfi ˢ› ±ı ≠‹ÎHÎı ¤˛Î_Ï÷ »ı. Á_Ωı√˘ ⁄Î{ı. ±iÎÎfi ˢ› ÷˘ ÷ı ≠‹ÎHÎı Á_Ωı√˘ ⁄Î{ı. iÎÎfi-±iÎÎfifiÎ_ ≠‹ÎHÎı Á_Ωı√˘ ⁄Î{ı »ı. “’˘÷ı” Â_ »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı iÎÎfi-±iÎÎfi ≠‹ÎHÎı ¿‹˝ ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î Ω‰_ ˢ› ÷˘ …SÿÌ …÷Î_ flËı‰Î› ’HÎ ±ËŸ ÁIÁ_√‹Î_ ±Î‰‰_ ˢ› ÷˘ …SÿÌ fi ±‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ÷ı ≠‹ÎHÎı ¿‹˝ ◊Λ fiı ÷ıfiÎ ÏËÁÎ⁄ı ±Î ⁄‘Î Á_Ωı√ ⁄Î{ı. ¨«˘ ‹ÎHÎÁ ÷ı ¨«Ì Ω÷fiÎ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı. ±ıfiı iÎÎfi ¨«_ ±ıÀ·ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? Ë·¿˘ ‹ÎHÎÁ fiÌ«Ì Ω÷fiÎ ¿‹˝ ⁄Î_‘ı. ±ıÀ·ı iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfifiÎ ÏËÁÎ⁄ı ≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊›_ ËÂı ±ı‰_ ? ±ı ⁄Î_‘ı »ı. I›Îflı ¿Ëı »ı, ±ı ±ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ, ±ıı ’˘÷ı … »ı ±ı. ±Î fi΋ ±ı ’˘÷ı fi◊Ì, ±Ë_¿Îfl ±ı ’˘÷ı fi◊Ì, “±Î” ÿÎÿÎlÌ — ÏÁfiı‹Î‹Î_ ‹fi ÁË¿Îfl ±Î’ı. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı V·Ì’ ◊Λ ’˘÷ı »ı. »ı ÷ı fiÌ«ı ±‘˘√Ï÷‹Î_ Ω› »ı. ±ı √‹ı. ËıS’ ¿flı fiËŸfiı, ±ı‹ fiı ±ı‹ … V·Ì’ ◊›Î ¿flı. ’ı·_ «œ‰Î‹Î_ ‹Ëıfi÷, K›ı›’Ò‰˝¿ …‰Î‹Î_ ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Ì ≠ffi¿÷ν — “±Î ’˘÷ı »ı” ±ıÀ·ı Â_ ÿÎÿÎ ? ’Õı. ±Î fiÌ«ı …‰Î‹Î_ V·Ì’ ◊›Î ¿flı. µ÷fl‰Îfi_ › fiËŸ. V·Ì’ … ◊Λ, ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ¿ı ±iÎÎfi, ÷ı … ’˘÷ı. ±ı … ±ıfi_ µ’ÎÿÎfi. ’HÎ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … V·Ì’ ◊Λ. ÷‹fiı ¿˘¥ Ïÿ‰Á V·Ì’ ¿›* fiËŸ ˢ›, ¿flı·_ ±ı Á‹…HÎ fiÎ ’Õı ±ıÀ·ı ±ıfiÎ ≠Ï÷ÏfiÏ‘ ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îflfi˘ ±Î’HÎı ¿ı ? V‰Ì¿Îfl ¿fḻı »Ì±ı. ±Î ⁄Ë ¨ÕÌ ‰Î÷ »ı. Á_÷˘ › ΩHÎ÷Î fi◊Ì. øÏ‹¿ ≠ffi¿÷ν — Á_Ωı√˘fiı ±Î‘Ìfi fiÎ ±‰Î›_, ±ı‰_ ⁄fiı fiı ! ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘ › ΩHÎ÷Î fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı Á_Ωı√˘ ¿˘fiı ±Î‘Ìfi »ı ? ÷‹ı ¿ËÌfiı »^ÀÌ ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı …flÎ …·ÿÌ Á‹Ω› ±ı‰_ fi◊Ì. √›Î ¿ı Á_Ωı√˘fiı ±Î‘Ìfi ±‰Î›_ fiËŸ. ‰Î÷ı › ÁÎ«Ì »ı, Á˘ À¿Î ÁΫÌ
 15. 15. iÎÎfi - ±iÎÎfi 217 218 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — fiÎ Á‹Ω›. iÎÎfi ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ, Á‹… fiËŸ ! ≠ffi¿÷ν — ¿ı ±I›Îfl Á‘Ì ±Î’HÎı ±ı‹ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±Ë_¿Îfl ¿flı ≠ffi¿÷ν — “iÎÎfi ±ıÀ·ı ≠¿ÎÂ, Á‹… fiËŸ” ÷ı Á‹Ω‰˘. »ı ±ı. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi◊Ì ≠¿Î ±Î’HÎı ‘fḻı ¿˘¥fiı ÷˘ ±ıfiı Á‹…‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ¤¥ ±ÎT›Î ÷ı◊Ì ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì, fiËŸ ÷˘ fiÌ¿‚ı ±Î‰ı ¿ı ±Î ‰Î÷ ±Î‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰ÎfiÌ »ı. iÎÎfifi˘ ≠¿Î fiΠˢ› ÷˘ fiËŸ fiı ±Î‰Ì {ÌHÎÌ ‰Î÷. ‰Î÷ ÷˘ ‹ıÓ ¿ËÌ ÿÌ‘Ì. ‰Î÷ Á‹…‰Î …ı‰Ì Á‹…‹Î_ … ±Î‰ı fiËŸfiı ! Á‹… ‰V÷ …ÿÌ »ı ±fiı iÎÎfi ‰V÷ …ÿÌ »ı, {ÌHÎÌ »ı. »ı. iÎÎfi ±Î’HÎı ⁄˘·Ì±ı, ±ıÀ·ı ±ıfiÌ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ¿ı VÀıÂfi ±Î ⁄Î… »ı, ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı. ±Î flV÷ı◊Ì ±Î flV÷ı, ±Î flV÷ı ±ıfiÌ Á‹…H΋Î_ ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi-±iÎÎfifiı ·¥fiı ¿‹˝ ◊Λ »ı. ±ı µ’ÎÿÎfi ±fiı ⁄ıÁÌ Ω›. ¿ËıÂı, “ËÎ, ⁄fl˘⁄fl. ËÎ, ‹fiı A›Î· ±ÎT›˘.” ±ıÀ·ı Á‹…HÎ ±ı ±Ë_¿Îfl …ı ¿Ë˘ ÷ı ±ı. ±ı ’˘÷ı …. ’HÎ ±Î‹ ¬flı¬fl ±Ë_¿Îfl …ÿ˘ ‰V÷ …ÿÌ »ı fiı iÎÎfi ±ı ≠¿Î »ı ±fiı Á‹…HÎ ±ıÀ·ı ±ı ≠¿ÎÂ◊Ì ’Õı »ı. ±Ë_¿Îfl …ÿ˘ ÿı¬Î› ±fiı ±Î ÷˘ iÎÎfi ±fiı ±iÎÎfi, ≠¿Î fiı ±Î’HÎfiı Œ‚ ‹‚ı »ı. ±fiı Œ‚◊Ì ’»Ì ¿Î›˝ ◊Λ »ı. ±_‘Îv_ ÷ıfiÎ ±Î‘Îflı … ±ı ¿flı »ı. ±ËŸ◊Ì VÀıÂfi …‰Îfi_ iÎÎfi ±ı ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÎÕı. iÎÎfi ¿Ëı ≠ffi¿÷ν — ËÎ. ’HÎ iÎÎfi ˢ›, ±iÎÎfi ˢ› ±fiı ±Ë_¿Îfl fiÎ ’Ëı·_, fi¿Â˘ «Ì÷flÌ ±Î’ı ⁄‘_, ÷˘ ÷‹ÎflÌ Á‹…H΋Î_ ±Î‰ı ’»Ì ÷‹ı ˢ› ÷˘ ’»Ì Â_ ◊Λ ? ÷˘ ¿‹˝ ◊Λ … fiËŸ fiı ? ¿Ë˘ ¿ı ‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ. iÎÎfi ¿˘¥ ÿı¬ÎÕı ÷˘ ’»Ì Â_ ¿Ë˘ ÷‹ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl ˢ› …. F›Î_ iÎÎfi fiı ±iÎÎfi ⁄ı ¤ı√_ ˢ› ≠ffi¿÷ν — Á‹…HÎ ’ÕÌ. I›Î_ ±Ë_¿Îfl ˢ› …. ÿÎÿÎlÌ — “‹fiı Á‹…HÎ ’ÕÌ !” ±ı Á‹…HÎ ±ı ‰V÷ …ÿÌ »ı, ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ˢ› ±ıÀ·ı ±Ë_¿Îfl ˢ› ? iÎÎfi ‰V÷ …ÿÌ »ı. Á‹…HÎ ’Õı ±ı ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı ’»Ì. Á‹…HÎ fiÎ ÿÎÿÎlÌ — ˢ› …. F›Îflı ±iÎÎfi …÷_ flËı I›Îflı ±Ë_¿Îfl …÷˘ flËı. ˢ› ÷˘ iÎÎfi √‹ı ±ıÀ·_ ≠¿Î ‘fḻı ÷˘› ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı fiËŸ. I›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiı ±iÎÎfi ΩıÕı flËı‰Îfi_. ±ıfiı ZΛ˘’Z΋ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı ±iÎÎfi ’ÿ˚√· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ? »ı. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ’ÿ˚√· »ı, iÎÎfi ’ÿ˚√· fi◊Ì ±ı ¿ı‹fi_, ≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì …ı ’vÊ ◊Λ »ı ÷˘ ’vÊ ¿›˘ ¿Ëı¢? ¤Î√ ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ‹fi, ±ı ’ÿ˚√· »ı ±fiıı ±iÎÎfifi_ ¿<÷Ë· ’ÏflHÎ΋ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ±ı … ’vÊ. ±ı‹Î_ ‰‚Ì ¤Î√ ¿ı‰˘ ? ±iÎÎfi ±ı »ı. ‹fi ±ı ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋fiÌ √Î_à »ı. ⁄Î¿Ì iÎÎfi ’ÏflHÎ΋fiÌ √Î_Ã˘ »ı ÷ı ≠¿ÚÏ÷. iÎÎfi-±iÎÎfifi_ ¤ı√_ V‰w’ ±ı ≠¿ÚÏ÷. iÎÎfi ±ı … ’vÊ, fi◊Ì Ë˘÷Ì. ±ı … ’fl‹ÎI‹Î. iÎÎfi ±ı … ±ÎI‹Î »ı. …ı iÎÎfi, ωiÎÎfiV‰w’fi_ ˢ› ±ı ±ÎI‹Î »ı, ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ‹fifi_ iÎÎfi ’ÏflHÎ΋‹Î_ Â_ ◊Λ ?
 16. 16. iÎÎfi - ±iÎÎfi 219 220 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_› fiËŸ. iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ±ıÀ·ı ±Î ÁÒ›˝fiÎ Ï¿flHÎ ±Î¬Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ¿˘¥fiı ⁄ıÁı fiËŸ. ±Î Á‹…HÎ …ÿÌ »ı. ÷‹fiı …ı‰_. iÎı›fiı ±ı ’ÏflHÎ΋ ÿı¬ÎÕı. iÎı›fiı iÎÎfi iÎı›Î¿Îfl ÿı¬ÎÕı, ⁄Á ±ıÀ·_ ’ˢӫı »ı ±Î ! ÷‹fiı ⁄ıÁÌ Ω› »ı. …±˘fiı, ±Ω›⁄Ì »ı fiı ! fiËŸ …. flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ÷˘ … »ı ÷ı ‹fi ∂¤_ ◊Λ ±fiı ÷˘ … ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ÷˘ fiÎ ⁄ıÁı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎfi ¿˘fiı ¿Ë˘ »˘ ? ±iÎÎfi ÷˘ Á‹… ’ÕÌ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ iÎÎfi ’ÏflHÎ΋fiÎ_ V’_ÿfi ÷˘ »ı … fiı ! flÎ√-¶ıÊfi_ ’ÏflHÎ΋ ±iÎÎfi. ±fiı iÎÎfi ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ıfiı V’_ÿfi fiΠˢ›. V’_ÿfi ÷˘ ⁄‘_ ±iÎÎfi‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√÷Î. @›Î_› «˘_Àı fiËŸ, ÷˘ √Î_à fiΠˢ›. … ˢ›. iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ÷˘, …ı‹ ÁÒ›˝fiÎflΛHÎfi˘ ±Î ≠¿Î ’Õı, ±ı‹Î_ V’_ÿfi ˢ÷_ fi◊Ì. ±ı ÷˘ V‰Î¤Îω¿÷Î »ı. ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ V’_ÿfi ˢ›. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ı iÎÎfi ±ı «ı÷fi ◊›_ ? V’_ÿfi ±ıÀ·ı ‹˘Ω_ ∂ÉÎ. ¿˘”¿ Œıfl˘ ‹˘ÀÎ ∂Ãı, ¿˘≥ fiÎfiÎ ∂Ãı. ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi «ı÷fi »ı. ±iÎÎfi ±ı «ı÷fi ÷˘ ¬fl_ ’HÎ ±ı iÎÎfi ≠¿ÎÂfiı √Î_Ã˘-⁄Î_Ã˘ fiΠˢ›, ÷ı◊Ì Ïfi√˛*◊ ¿èÎ_. Ïfi√˛*◊ Ï‹l«ı÷fi. ‹Ïfi ¿èÎÎ_. √Î_É΂˘ ÷˘ eÀı Ë_‹ıÂÎ_. √Î_Ãfiı ’ÎHÎÌ ‹‚ı ±ıÀ·ı eÀı. ±ıÀ·ı ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì iÎÎfifiÌ ÁÎflÌ √Î_Ã˘ ¿ı‹ fiÎ ⁄Î{ı ? ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±ı ⁄‘Ì √Î_Ã˘ ¿Ëı‰Î›. ÷ı Ë‹HÎı ·Z‹Ì ÿı¬ı ·˘¤fiÌ √Î_à eÀı ËÕËÕÎÀ. ±Î’HÎı ·Bfi‹Î_ …¥±ı ÷˘ ‹ÎfifiÌ √Î_à eÀı ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfifiÌ √Î_Ã˘ ’Õ÷Ì ËÂı ? iÎÎfi ≠¿Î ¿Ëı‰Î›. ±fiı iÎÎfi‹Î_ √Î_à fiΠˢ› ÷˘ eÀı fiËŸ ¿˘¥ …B›Î±ı. ≠¿ÎÂfiÌ √Î_Ã˘ ˢ› fiËŸ fiı ?! ’ÿ˚√· ‹ËŸ ¤ı√_ ¤‚ı I›Îflı √Î_à ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ˉı ⁄ıÃ_. ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋‹Î_ ’ÿ˚√· ¤‚ı »ı, ±ıÀ·ı ±iÎÎfi … ‹˘À<_ ±Î‰flHÎ ! … √Î_Ã˘ ◊¥. ≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ¿›Î ±Î‰flHΠˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¤‚ı »ı I›Îflı … fiı ! ’HÎ ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ±ı ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi ÷˘ ⁄Ë ‹˘À<_ ±Î‰flHÎ »ı. ±Î¬_ …√÷ ±ı‹Î_ ’ÿ˚√· ÁÎ◊ı ˢ› …. ¤‚ı ±ı‰_ fiËŸ. ±iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ … ’ÿ˚√·fiı ŒÁΛ_ »ı ±fiı ¤√‰Îfi˘ › ’HÎ ±ı‹Î_ ŒÁΛΠË÷Î. ±iÎÎfi ±Î‰flHÎ ·¥fiı »ı. ’ÿ˚√· fiΠˢ÷ ÷˘ iÎÎfi ’ÏflHÎ΋ ˢ÷. ⁄ıÁ÷_ fi◊Ì ’λ_ ? ÷ı ¿o¥ …ı‰_ ÷ı‰_ ‹˘À<_ »ı ?! ∂¤_ ◊¥ √›_ ? ËÎ, ’HÎ ±ÎÀ·Î ÂÎVh΢◊Ì › …flΛ ¬Á÷_ fi◊Ì. ±ı‰_ …ı ±iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiÎ, ⁄ıÃ<_ fiı ! ±Î‰flHÎ ±ıfiÌ ÷˘ ‰Î÷ … ¿ıÀ·Ì ‹˘ÀÌ ?! ±ıfiÌ ⁄εLÕˇÌ ¿ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ ?! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ¿Ëı ÷˘ ⁄ıÁı ’λ_. fiËŸ ÷˘ ⁄ıÃ<_ ˢ› ÷˘ › ’λ_ ⁄Ì…_ Â_ ¿fl‰Î ¬˘‚˘ »˘ ? ∂¤_ ◊¥ Ω›. ⁄Ì…_ ¿Â_ ±Î‰flHΠˢ› … fiËŸ. ’HÎ ±ÎÀ·_ ±iÎÎfi »ı ÷˘› ≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄flÎ⁄fl ⁄ıÃ<_ fiΠˢ›, I›Î_ Á‘Ì ∂¤_ ◊Λfiı ? fiÎϤ≠ÿı¢ ◊˘ÕÎ ¬S·Î »ı. …ıÀ·Î_ ¬S·Î_ ˢ› »ı ±ıÀ·_ ∞‰fi T›‰ËÎfl «Î·ı. fiËŸ ÷˘ C΢fl ±iÎÎfi÷Î »ı. ⁄‘_ ±Î‰flHÎ … »ı ±ı ÷˘, ±iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ∂¤_ ◊¥ Ω›, ËÎ. ±ıfiı ⁄ıÁÎÕ‰_. ⁄ıÁÎÕı I›Îflı »ÒÀ¿˘. … »ı. ±ıfiÎ_ √‹ı ÷ıÀ·Î_ À>¿ÕÎ ¿fl˘ ÷˘ ÷ıfi_ ÷ı ±iÎÎfi … »ı.
 17. 17. iÎÎfi - ±iÎÎfi 221 222 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝˝) iÎÎfi̱˘ … Á‹Ω‰Ì ¿ı iÎÎfi ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ÷Ì◊*¿fl˘fi_ ±ı¿ … Ω÷fi_ iÎÎfi. ±ı‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿Â˘ fiËŸ. ¤ÎWÎÎŒıfl ’HÎ iÎÎfi ±ı¿ … ≠¿Îflfi_. ±I›Îflı › ±ıfi_ ±ı … iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ ’vÊ˘fiı iÎÎfi ◊Λ ±ı Á‹Ω‰Ì ¿Λ fiËŸ ? ˢ› ’HÎ ¤ÎWÎÎŒıfl ˢ›, ±fiÎÏÿ¿Î‚◊Ì ’ÿ˚√·fi˘ ≠¿Î ±fiı iÎÎfi ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹Ω‰Ì ¿‰_ ÁËı·_ fi◊Ì. iÎÎfi ÷˘ ±Î‹fiı ˵ ≠¿Î Œıfl … ˢ› »ı. iÎÎfi ≠¿Î ⁄‘Î iÎÎfi̱˘fi˘ ±ı¿ … ≠¿Î ±fiı ◊›ı·_ »ı, ’HÎ ±ı Á‹Ω‰Ì ¿Λ fiËŸ. ±‹ı ±ı¿·Î_ … Á‹Ω‰Ì ±Î ’ÿ˚√·fi˘ ≠¿Î ⁄‘Ì ·Î≥À˘fi˘ ±ı¿ … Ω÷fi˘ ≠¿ÎÂ. ±ı ⁄Lfiı ¿̱ı, ±√fl ÷˘ ±Î fiÌfl⁄ıfi ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‹Ω‰ı ! …ı ‰‘ ’Ïfl«›‹Î_ ≠¿Î …ÿÎ V‰¤Î‰fiÎ »ı. ±ÎT›Î_ ˢ›, ±ı ◊˘Õ<_ ◊˘Õ<_ Á‹Ω‰ı. ±Î ¤Î¥ ◊˘Õ<_, ⁄Ë …^… Á‹Ω‰ı ±…‰Î‚΋Î_ Œıfl ’Õı fiËŸ. ±ıÀ·ı iÎÎfi ÷˘ ÷ıfi_ ÷ı …. ±Î ¤√‰Îfi ’HÎ Á‹Ω‰ı ! ’Ïfl«›‹Î_ ±ÎT›Î fiı ! ’Ïfl«› ‰‘Îflı ·ı‰˘ Ωı¥±ı ‹ËΉÌfl ±ı‹ fiÎ ¿ËÌ Â¿ı ¿ı ±Î ‹Îv_ iÎÎfi »ı. ’fl_’flÎ◊Ì «Î· ±ÎT›_ ±‹ÎflÌ ΩıÕı, ÷˘ ⁄‘_ Á‹Ω‰Ì ¿ı ! ÷ı iÎÎfi. ≠¿Î ÷ıfi˘ ÷ı …. ±‹fiı ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı ÷‹Îv_ ±Î√‰_ »ı ? iÎÎfi≠΄M÷fi_ ±ı¿‹ı‰ ÁΑfi... I›Îflı ÷˘ ‹ıÓ ¿èÎ_ ¿ı ¤¥, fiÎ, ÷fiı ·Î√ı »ı ±Î√‰_. ’HÎ ±Î iÎÎfi ÷˘ ±Î√‚◊Ì ±ÎT›_ »ı. ¤ÎÊÎ-⁄ÎÊÎ ⁄‘Ì ±Î√‰Ì ˢ› ‰¬÷ı, iÎÎfi ÷˘ ÷ı ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi≠ÎÏÅfi_ ÁΑfi Â_ ? ±Î√‚fi_ iÎÎfi. ¿˘¥ µI’Lfi ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ı … iÎÎfi »ı, ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ ¿ıLÕ· ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ±…‰Î‚_ ÿı¬Î›. ¿ıLÕ· ÷ıfiı µI’Lfi ÂÌ flÌ÷ı ¿flÌ Â¿ı ±fiı µI’Lfi ◊Λ ±ı ωfiΠ◊Λ. …ı … fiΠˢ› ÷˘ ±…‰Î‚_ … fiÎ ÿı¬Î› fiı ? ±ıÀ·ı F›Î_ ±Î√‚ ±…‰Î‚_ iÎÎfi, ±Î ⁄Ï©…L› iÎÎfi µI’Lfi ◊Λ »ı ±fiı ωfiΠ◊Λ »ı. ÿı¬Î÷_ ˢ› ÷ı iÎÎfiÌ Ë˘›. ±ıÀ·ı iÎÎfifiÎ ≠¿Î ⁄ı Ω÷fiÎ_ ˢ÷Î_ fi◊Ì. iÎÎfifi˘ ≠¿Î ±ı¿ ≠ffi¿÷ν — ±E»Î. CÎHÎ̉Îfl ±ı‰˘ ≠ffi ◊Λ »ı ¿ı iÎÎfi ’΋‰Î … Ω÷fi˘ ˢ›. ±ıÀ·ı ¿Ëı »ı ‹Îflı iÎÎfi‹Î_ ±Õ‘_ flËı‰Î› »ı fiı ±Õ‘_ ‹ÎÀı √wfiÌ …wfl ¬flÌ ? fi◊Ì flËı‰Î÷_, ÷ı iÎÎfi … Lˢ›. ±ıfi_ fi΋ ±iÎÎfi. iÎÎfi ±ıÀ·ı iÎÎfi. ¿Î›‹ ‹ÎÀı ±…‰Î‚_. ÿÎÿÎlÌ — √flfiÌ … …wfl. √w ‰√fl ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ «Î·ı … fiÏË. ÷‹ı V¿>·‹Î_ ¤H›Î I›Îfl◊Ì √fl. ±ËŸ◊Ì VÀıÂfiı …‰_ ˢ› ÷˘ iÎÎfi ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ? ÷΂˘ ⁄‘Ì flÌ÷ı ‹‚‰˘ Ωı≥±ı. › √fl ¬˘‚‰˘ ’Õı. fiÎ ’Ò»‰_ ’Õı ? F›Î_ F›Î_ ’Ò»‰_ ’Õı ±ı √fl. ωfl˘‘ΤÎÁ µI’Lfi ◊‰˘ fiÎ Ωı≥±ı. F›Î_◊Ì ⁄˘·ı I›Î_◊Ì, ’«ÎÁ ‰Wν ’»Ì› ±ı ‰Î@› ‹‚÷_ ±Î‰‰_ Ωı≥±ı ±fiı iÎÎfi … Œ‚ ±Î’ı. iÎÎfi ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı V‰›_ ≠ÎM÷ fiÎ ¿flÌ Â¿ı ‹ÎHÎÁ ? ÁŒ‚ … ˢ›, ≠¿Î »ı ±ı ÷˘ ! ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, V‰›_ ¿Â_ ≠ÎM÷ fiÎ ¿flı. ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘≥fiı ◊›ı·_ › fiËŸ. ±fiı …ı V‰›_ÏÁK‘ ◊›ı·Îfiı, V‰›_⁄©, ÷ı ±Î√·Î ±‰÷Îfl‹Î_ Â© iÎÎfi ±ı … ’fl‹ÎI‹Î ! ’Ò»Ì ’Ò»Ìfiı ±Î‰ı·Î. ±ıÀ·ı ⁄‘_ ’Ò»Ì ’Ò»Ìfiı … …√÷ «ÎS›Î ¿flı »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±ı ’fl‹ÎI‹Îfi˘ √HÎ ¬fl˘ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ …ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘, ÷ı ¿ı‰‚iÎÎfi ÷Ì◊_˝¿fl …ı‰_ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı ’HÎ ±Î iÎÎfi fiËŸ. …ı ÷‹ı ◊Λ ? ΩH΢ »˘ fiı, ±Î …√÷ …ı ΩHÎı »ı fiı, ±ı iÎÎfi fiËŸ. …√÷ …ı ΩHÎı
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×