Spiritual aaptvani 13(p) 04 pg 333 to 352

221 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spiritual aaptvani 13(p) 04 pg 333 to 352

 1. 1. ¿o¥¿ »ı ±ı ÿ½fi, Â_ »ı ±ı iÎÎfi ! 333 334 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ΩHΉÎfi_ ? ±Î‹Î_ ÿ½fi fiı iÎÎfi ¿›Î ? ⁄ı …ÿÎ ¿ı‹ ? ±ıÀ·ı ÿ½fi-iÎÎfi ⁄ı …ÿÌ ‰V÷ »ı. …√÷fiı ±Î Á‹…‰Î ‹ÎÀı ’HÎ CÎH΢ ÀÎ¥‹ ·Î√ı ±ı‰Ì ‰V÷ »ı. ±fiı iÎÎfiÌ Ωı Œ˘Õ ’ÎÕı ÷˘ ÁËı…‹Î_ Á‹Ω¥ Ω›. ±ıÀ·ı ÿ½fi-iÎÎfi ·˘¿˘fiı fi◊Ì Á‹Ω›_. ÿ½fi-iÎÎfifiÌ ‰Î÷ ±Î‰ı I›Î_ ŒÌ·˘Á˘Œflı › ⁄_‘ ˢ›. F›Î_ …±˘ I›Î_ ±Î ÿ½fi-iÎÎfi Á‹Ω›_ fi◊Ì. [3.1] ≠ffi¿÷ν — ⁄Ï©fiÌ ’flfi˘ ωʛ »ı fiı ? ¿o¥¿ »ı ±ı ÿ½fi, Â_ »ı ±ı iÎÎfi ! ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄Ï©fiÌ ’flfi˘ ωʛ ! ˉı ¤ıÿ ÷˘ iÎÎfi√Q› »ı. »÷Î_ ’HÎ ÷‹fiı ¿_¥¿ ⁄Ï©◊Ì Á‹Ω› ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ÿά·˘ ⁄÷Ή_. ÿ½fi ±fiı iÎÎfi, ⁄Ï©√Q› Œ˘Õ ! ˉı ±Î ÿ½fi-iÎÎfi, ±ı ÷‹fiı ω√÷‰Îfl Á‹…HÎ ’Õı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ≠ffi¿÷ν — iÎı›˘ ±fiı ƒU›˘‹Î_ ÷ŒÎ‰÷ Â_ »ı ¿Ëı »ı ÷ı Á‹Ω‰‰Î ÿά·˘ ±Î’_ ÷˘ ⁄Ï©‹Î_ ⁄ıÁı fiı ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı “fiÎ, ±Î ‰Î÷ ¬flÌ ¿Ú’Î ¿fl¢. »ı.” ⁄Î¿Ì ⁄Ì…_ ÷˘ Ë_ … Ωı¥ ¿<_. ÿÎÿÎlÌ — ÷fiı Â_ Á‹Ω›_ ? iÎı›˘ fiı ƒU›˘ ? ±Î’HÎı ±ËŸ ⁄‘Î ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı, ’ı·Î w‹‹Î_ ¿_¥ ±‰Î… ◊Λ, ≠ffi¿÷ν — iÎı›˘ ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¬Î·Ì ±_ÿfl◊Ì ΩHΉÎfi_ ˢ›. ±ıÀ·ı ±ı¿ …HÎ Â_ ¿Ëı, “¿Â_¿ »ı”. ˉı Ï⁄·ÎÕÌ »ı ¿ı ¿>÷fl<_ »ı, Â_ ¬⁄fl ƒU›˘ ±Î’HÎı ⁄ËÎfl◊Ì Ωı¥ ¿÷Î_ ˢ¥±ı. ’Õı ? ’HÎ “¿_¥¿ »ı” ±ı ÷˘ ±Î ·˘¿˘ ΩHÎı »ı ¿ı fiËŸ ΩHÎ÷Î ! fiÎ ΩHÎı ?! ¿_¥¿ »ı ±ı‰_ ¬⁄fl ’Õı ?! ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ fi◊Ì. ¤√‰Îfiı ÿ½fi ±fiı iÎÎfi ⁄ı ÂOÿ ‹Ò@›Î. “ÁÎËı⁄, ±ı¿·_ iÎÎfi ‹Ò@›_ ˢ÷ ÷˘ fiÎ «Î·÷ ? iÎÎfi‹Î_ ⁄‘_ ±Î‰Ì … ≠ffi¿÷ν — ËÎ. Ω›fiı ÿ½fi-⁄½fi ⁄‘_› ?” I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ. ±Îfi˘ ¤ıÿ Á‹Ω› fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — “Â_ »ı” ±ı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ‰¬÷ı, ¿>÷fl_ »ı ¿ı Ï⁄·ÎÕÌ, ¿ıÀ·Î_¿ ÿ½fi◊Ì ‰√fl iÎÎfiı µ¿ı· ±Î‰ı »ı. ˉı iÎÎfi-ÿ½fi ±fiı «ÎÏflhÎ. ±ı‹Î_ Â_ ˢ› ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿Ëı‰Î› ? ±√fl fiÎfiÎ ⁄Î⁄αı ËÎ◊ ‹Î›˘˝ ˢ› ! ÷ı‹Î_ ƒpÎ ƒU›fiı …±ı ±fiı iÎÎ÷Î iÎı›fiı …±ı. ±ı¿fiÌ ±ı¿ … ‰V÷, ’HÎ “¿_¥¿ »ı” ±ı‰_ ¬⁄fl ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı ?! ÷‹fiı ˵ ¬⁄fl ’Õı ?! iÎÎ÷Î-ƒpÎ ’˘÷ı …. ’HÎ F›Îflı ƒU›fiı …±ı I›Îflı ±ı ƒpÎ ¿Ëı‰Î÷˘ ˢ›. F›Îflı iÎı›fiı …±ı I›Îflı iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î÷˘ ˢ›. ˉı ƒU› ¿˘fiı ¿Ëı‰_ ? ±ı¿ ≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÿÎÿÎ. ‹˘À˘ ≠ffi ∂¤˘ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ¿ı ÿ½fi ? ¿ı ƒÏp ±ı‰_ »ı fiı ¿ı Ωı›_ ±ı ÷˘ ±Î ±Î_¬◊Ì Ωı›_ ±ıfiı Ωı›_ ¿Ëı‰Î÷_ ¿Ëı‰Î› ? “¿_¥¿ »ı” ±ı‰_ iÎÎfi ◊›_ ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ⁄‘Λ ¿Ëı »ı, ¿_¥¿ fi◊Ì. ±ı ÷˘ Á_ÁÎflfiı ‹ÎÀı Ωı›_ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î‹Î_ ¿›_ Ωı‰Îfi_ fiı »ı. ’HÎ ±Î’HÎı ’һ̱ı ¿ı “Â_ »ı” ±ı ⁄˘·fiı ! ±ı ¿ı‹ ¬⁄fl ’Õı ? “¿_¥¿
 2. 2. ¿o¥¿ »ı ±ı ÿ½fi, Â_ »ı ±ı iÎÎfi ! 335 336 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) »ı ¬fl<_,” ¿ËıÂı. ⁄‘Î ±ı¿ ‹÷ı …‰Î⁄ ±Î’ı, ⁄‘Λ ¿Ëı ¿ı “¿_¥¿ »ı.” fi◊Ì Œıfl ±ı‹Î_ ¿o¥ ! ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì ∂ÃÌfiı √›Î I›Î_ ±Î√‚, “±˘Ë˘ ! ±Î ÷˘ Ï⁄S·Ì ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ±fiı ΩHÎfiÎfl-ΩıfiÎfl ±ı ⁄ı‹Î_ Â_ Œıfl ? »ı.” I›Îflı ±Î ¿Ëı ¿ı “Ï⁄S·Ì »ı”. ±Î ⁄‘Λ ¿Ëı, “Ï⁄S·Ì »ı”. ±ıÀ·ı “¿_¥¿ »ı” ±ı ’HÎ iÎÎfi Ë÷_ ±fiı “±Î Ï⁄S·Ì »ı” ÷ı ’HÎ iÎÎfi »ı, fiËŸ ? ÿÎÿÎlÌ — ΩıfiÎfl-ΩHÎfiÎflfiı … iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ¿Ëı‰Î›. ‹ıÓ Ωı›_ fiı ‹ıÓ ±Î ⁄ı‹Î_ ‰˘À ¥{ ÏÕŒflLÁ ? ±Î ⁄ı iÎÎfi‹Î_. I›Îflı “¿_¥¿” »ı ±ıÀ·ı ΩH›_. …ı ‰V÷fiı …±ı, ƒU›fiı …±ı ±fiı iÎı›fiı ΩHÎı ±ıÀ·ı Ωı›_-ΩH›_ ±fi˚ÏÕÁÎ¥ÕıÕ iÎÎfi ±ı ÿ½fi ¿Ëı‰Î›, ±ıfiı Ωı›_ ¿Ëı‰Î› ±fiı ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ⁄˘·ı. ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›, ±ıfiı ΩH›_ ¿Ëı‰Î›. ±Î ·Î¥À Â_ ¿flı ? ±ı Ωı «ı÷fi ‹ËŸ ˢ› ÷˘ ±ı ¿ËıÂı, “Ë_ Ωı™ ±fiÏÕÁÎ¥ÕıÕ iÎÎfi ±ıfiı ƒU› ¿èÎ_. ÏÕÁÎ¥ÕıÕ iÎÎfifiı iÎı› ¿èÎ_. ±Î »_. Ë_ … Ωb_ »_.” ±ıfi˘ V‰¤Î‰ Â_ »ı ? ¿_¥¿ »ı ±ı ƒpÎ’b_ ±fiı ’»Ì ⁄‘Î ÁË‹÷ ◊›Î ¿ı ±Î Ï⁄S·Ì »ı ÷˘ ≠ffi¿÷ν — ≠¿Î ±Î’‰Îfi˘. ±ı iÎÎ÷Î’b_. ±ıÀ·ı ⁄ıµ ±ı¿fi_ ±ı¿ … »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ı › ≠¿Î … ±Î’ı. ≠¿Î ⁄ı Ω÷fiÎ. Ωı‰_ fiı ≠ffi¿÷ν — ÷‹ı Ï⁄·ÎÕÌfi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘fiı, ±ıfi˘ ±‰Î… ’HÎ ΩHΉ_. ΩHΉ_-Ωı‰_ ¿ı‹ ¿èÎ_ ? “⁄‘Î ±Î ÷ÎflÎ »ı” ±ı‹ ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎı fi◊Ì ÁÎ_¤‚÷Î, ±Î’HÎı Ωı÷Î_› fi◊Ì. »÷Î_ CÎHÎÌ ‰¬÷ ±Î’HÎfiı Ωı›_ ¿Ëı‰Î›. “‘˛‰fi˘ ÷Îfl˘ »ı, Œ·Îb_ »ı” ω√÷‰Îfl ¿Ë̱ı ±ıfiı ΩH›_ ±ı‰_ ‹ËŸ ŒÌ·Ÿ√ ◊Λ ¿ı ¿_¥¿ »ı, ÷˘ ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ? ¿Ëı‰Î›. ±ıfi˘ ±ı … ≠¿ÎÂ. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı “¿_¥¿ »ı” ±ıÀ·ı ±ı ƒU› … ¿Ëı‰Î›. F›Î_ Á‘Ì Ï‰«ÎflÌfiı Ωı›_ ÷ı iÎı› ! ±ıfiı ÏÕÏÁ{fi fi ±Î‰ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ƒU›. ÏÕÏÁ{fi ±Î‰ı, ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ÷fl÷ ’ı·_ iÎı› ◊›_. I›Î_ Á‘Ì ΩH›_ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ˉı ⁄Ë Ï‰«Îflı·_ C΋¢fl ◊›_ ˢ› ÷˘ ΩHΉ΋Î_ fiÎ ±Î‰÷Πˢ› ÷˘ ÿ½fi‹Î_ flά‰Î ¿ı ¤Î¥ ±Î ⁄‘Πω«Îfl˘ ±ÎT›Î »ı ¤ı√Î. »^ÀÎ »^ÀÎ ƒU› ±fiı iÎı› ⁄ı flÌ÷ı ±Î …√÷ »ı ±fiı ±ÎI‹Î iÎÎ÷Î ±fiı ƒWÀÎ ΩHΉ΋Î_ fiÎ ±ÎT›Î ˢ› I›Îflı Á‹ÒË‹Î_ ‹Ò¿‰Îfi_ ¿ı ⁄‘Î_ ω«Îfl˘ ±ÎT›Î ⁄ı w’ı »ı. ±ı‰_ ±Î ±Î’b_ iÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, ±Î iÎı› ±fiı ƒU› »ı, ±ı Ωı›Î_, ±ı ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. ±fiı ω√÷‰Îfl Ωı›Î ÷ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Î ±ıfiı ÷‹ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ◊¥fiı …±˘. Œ·ÎHÎÎ_ ω«Îfl ±ÎT›Î, ±Î ±˙fl_√Î⁄Îÿ …‰Îfi˘ ω«Îfl ±ÎT›˘, ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ˉı ’ıÀ‹Î_ ¿o¥¿ ÿ—¬ı »ı, ±ı‹ ¿èÎ_fiı ±ıfiÎ iÎÎ÷Î ¿Ëı‰Î›, ’ı·_ iÎı› ¿Ëı‰Î›. ±fiı ⁄‘Î_ ω«Îfl˘ ±Î‹ ¤ı√Î_ ±ı ƒU› ˢ›, ’»Ì ±‹ı ¿Ë̱ı, “@›Î_ ÿ—¬ı »ı ±ı ÷˘ ¿Ëı, ‹Ò±Î ?” I›Îflı ±Î‰÷Πˢ› ÷˘ ƒU› ¿Ëı‰Î›. ¿Ëı, ±ËŸ ÿ—¬ı »ı, ±ı iÎı› ¿Ëı‰Î›. ω«ÎflÌfiı …±˘ ±ı iÎı› ¿Ëı‰Î› ±fiı ±Ï‰«ÎflÌfiı …±˘ ±ı ƒU› ÕÎ"@Àfl˘ ⁄‘Î_ ¿Ëı ¿ı “»ı ¿_¥¿ Áη_ ¬fl_ ’HÎ ÏfiÿÎfi ◊÷_ fi◊Ì.” ¿Ëı‰Î›. “ÏfiÿÎfi ±ıÀ·ı Â_ »ı ?” ±ı‰_ ¿Ëıfiı, I›Îflı ¿Ëı, “ÏfiÿÎfi ◊÷_ fi◊Ì. ¿_¥¿ ≠ffi¿÷ν — ω«ÎflÌfiı ±ıÀ·ı Â_ ? »ı ¬fl_ ’HÎ ÏfiÿÎfi ◊÷_ fi◊Ì.” ˉı ±Î ÂOÿ˘ T›‰ËÎfl‹Î_ ≠«Ï·÷ »ı, ’HÎ T›‰ËÎfl‰Î‚Îfiı ¤Îfi fi◊Ìfiı ±Î ‰Î÷fi_. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÏÁfiı‹Î Ωı÷Î_ ˢ›fiı ÷ı ⁄‘_ Ωı¥±ı ¬flÎ_. ’HÎ ’λ_
 3. 3. ¿o¥¿ »ı ±ı ÿ½fi, Â_ »ı ±ı iÎÎfi ! 337 338 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ‹ËŸ ¿˘”¿ …B›Î±ı ±ı‰_ ±Î‰ı, ±ı¿ ‹ÎHÎÁ »fl˘ ·¥fiı Â_ ¿fl‰Î ’ı·ÎfiÌ ±ı …±ı »ı ’HÎ ΩHÎ÷Î fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì ÿ½fi. Ë… ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰÷_ ’λ‚ ÿ˘Õu˘ ? ‹ÎflÂı ±ıfiı. ±ı »ı ÷ı iÎı› ¿Ëı‰Î› ±fiı ⁄Ì…_ ⁄‘_ Ω› fi◊Ì ¿ı ±ıfi˘ ±Î Â_ ŒÎ›ÿ˘ ◊›˘ ÷ı ±fiı ’»Ì ’Î_«‹ı ÿËÎÕı ¿ËıÂı, ¿ı »ı ÷ı ƒU› ¿Ëı‰Î›. “±Î…ı ‹fiı ÁHοΠ±˘»Î ◊¥ √›Î.” ±ı iÎÎfi ±fi¤‰ ◊›˘ ‹ÎÀı. ≠ffi¿÷ν — »fl˘ ·¥fiı ‹ÎHÎÁ ±ÎT›˘ »ı ±ı ’Ëı·Î_ ±Î’HÎı Ωı›_ ÿıA›_ fiı ΩH›_, ⁄ıµ Ïfl·ıÏÀ‰ ! ±ıÀ·ı ƒU› »ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ω«Î›* ¿ı ±Î Â_ ¿fl‰Îfi˘ ËÂı ? I›Îflı ƒU› ≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄ı‹Î_ Ïfl›·-Ïfl·ıÏÀ‰ ¿›_ ? ÿıA›_ ÷ı Ïfl·ıÏÀ‰fiÎ iÎı› ◊¥ Ω›, ⁄flÎ⁄fl ? ±Î‘Îflı …HÎΛ_ fiı ΩH›_ ÷ı› Ïfl·ıÏÀ‰fiÎ ±Î‘Îflı ? ÿÎÿÎlÌ — »fl˘ ·¥fiı ±ÎT›˘ I›Îfl◊Ì … ±Î’H΢ ω«Îfl ‹ËŸ ’ıÁÌ ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄Lfiı Ïfl·ıÏÀ‰. ⁄Lfiı Ïfl·ıÏÀ‰fiÎ ±Î‘Îflı. ÷ı ÁÎ’ıZÎ √›˘. ω«Îfl ’ıÃ˘ I›Îfl◊Ì ±ı iÎı› »ı. ±fiı ω«Îfl fiÎ ±Î‰ı fiı ‰V÷ ⁄‘Ì Ïfl·ıÏÀ‰. ±ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄Ì…_ Ïfi’ı˝ZÎ ‰V÷ … fi◊Ì ¿˘¥. ⁄‘_ ÁËıΩÁËı… ±ı «ÎS›_ Ω› ±ı ƒU› ⁄‘Î. Ïfl·ıÏÀ‰‹Î_ ±fiı ÷ı ’λ_ ωfiÎÂÌ. ≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ±Î «_ÿ¤Î¥fiı ¿_¥ ’HÎ ±¿‚΋HÎ ◊Λ, ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÁÎ’ıZÎfiÎ ±Î‘Îflı ÿıA›_ ±fiı ΩH›_ ±ı ÷˘ ‹Ò_{‰HÎ ◊Λ »ı, ±ıfiı Ë_ Ωı™ »_, ÷˘ ±ı‹Î_ ±ı ⁄ı Ωı›_-ΩH›_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ωfiÎÂÌ ◊›_fiı ? ·Î√ ’Õı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘_ ωfiÎÂÌ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ÷‹fiı ’˘÷Îfiı ’Ëı·Ì ¬⁄fl ’ÕÌ ±ı Ωı›_ ¿Ëı‰Î›. F›Î_ Á‘Ì Â_ »ı ±ı ΩHÎı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ⁄‘_ ÿ½fi. ±ıÀ·ı F›Î_ Á‘Ì ≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î ⁄‘_ ωfiÎÂÌ …ı Á‹F›˘ ÷ı ? ±Î‰Ì …ı Á‹… ÏÕÁÌ{fi fiÎ ±Î‰ı ±ı Ωı‰_. ◊¥ ±ı ¿›_ iÎÎfi ? ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ΩHΉ_ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰Ì Á‹… ◊¥ ±ı ¿ı‰‚iÎÎfifiÌ fi∞¿. ±ı ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ ’Z΋Î_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰Ì Á‹…◊Ì ‹Ò‚ iÎÎfifiÎ, ’fl‹ıfiLÀ ÿÎÿÎlÌ — ΩHΉ_, ±ıfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ I›Îflı. ⁄Αı ¤Îflı ˢ› I›Î_ iÎÎfifiÎ, Ïfi’ı˝ZÎ iÎÎfifiÎ ’Z΋Î_ ±Î‰ı. Á‘Ì Ωı›_. ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ◊Λ ±ıÀ·ı ΩH›_. CÎHÎ_ ¬fl_ Ωı‰Î‹Î_ … ˢ› ⁄‘_. ΩHΉ΋Î_ ±˘»_ ˢ›. ÏÕÁÎ¥Õ ◊Λ fiËŸfiı ⁄Ë. ±_÷ı ÷˘ ⁄‘_ ±ı¿ … ! ≠ffi¿÷ν — ΩHΉÎfi_ @›Îflı ◊Λ ? ÏÕÁÎ¥Õ @›Îflı ◊Λ ? ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı …ı ƒpÎ »ı ±ı … iÎÎ÷Î ◊¥ Ω› »ı, F›Îflı ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ◊¥ Ω› »ı I›Îflı ? ÿÎÿÎlÌ — ΩHΉÎfi_ ÷˘ ±fi¤‰ ±Î’HÎfiı ◊Λ I›Îflı ΩH›_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ⁄ıµ ±ı¿ … »ı, ’˘÷ı. ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ◊Λ ±Î’HÎÎ ·˘¿ fiËŸ ¿Ëı÷Î, “±Î ÿ‰Î «˘’Õ˘ »˘ ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î ◊›˘. F›Î_ Á‘Ì …‹‰Îfi_ ⁄‘_ œÎ_¿ı·_ »ı I›Î_ Á‘Ì ¿_¥¿ »ı ◊›Î ?” I›Îflı ¿Ëı, “«Îfl ÿËÎÕÎ ◊›Î, ÿ‰Î «˘’Õ_ »_.” ¿ı‹ ¿_¥... ? I›Îflı …‹‰Îfi_ ±ı ÿ½fi ±fiı F›Îflı ¬ÎÂı I›Îflı ¿Ëı, “±Î »ı.” ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ±ı ¿Ëı, “Ë… ¿_¥ ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì.” ±ıÀ·ı ÿ‰Î «˘’Õı »ı. ±ı Â_ ¿flı »ı ? iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±ı “¿_¥¿ »ı” ±ı‹ ·ÎB›_ ÷ı CÎÕ̱ı ’˘÷ı ƒpÎ »ı ±fiı
 4. 4. ¿o¥¿ »ı ±ı ÿ½fi, Â_ »ı ±ı iÎÎfi ! 339 340 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ◊Λ ±ıÀ·ı ’˘÷ı iÎÎ÷Î ◊Λ. ±ıfi˘ ±ı … ‹ÎHÎÁ. “¿_¥¿ »ı” ±ı ±ı ‰Î÷ı › ¬flÌfiı, “¿o¥¿ »ı” ±ı ÷˘ ¿o¥¿ ‰ÎV÷ω¿÷Î ·Î√Ìfiı ¿o¥¿ »ı ±ı¿ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi »ıfiı ! ±ıfi_ Â_ ¿ÎœÌ fiά‰Îfi_ ?! ±ı … ¬fl_ iÎÎfi. ±ı‰_ iÎÎfi. ˉı ÿ½fi ÂÌ flÌ÷ı ·˘¿˘fiı A›Î· ±Î‰ı ? ±ıÀ·ı Ë_ ±Î iÎÎfi ±ıÀ·ı ÿ½fi ±fiı iÎÎfi, ‰V÷ ±ı¿ … Ë÷Ì. ±Î’_ fiı, ÷˘ ÷‹fiı ÷ı fiı ÷ı ÿËÎÕı ±√fl ⁄Ì…ı ÿËÎÕı Á‰Îfl‹Î_ ·Î√ı ¿ı “¿o¥¿ »ı”. ±ıÀ·ı Ë_ Ωb_ ¿ı ±Î ZÎÎÏ›¿ ÿ½fi ◊¥ √›_ ±Îfiı. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±_÷ı ÷˘ ±ÎI‹Î‹Î_ ÷˘ hÎHÎı›, iÎÎfi-ÿ½fi fiı «ÎÏflh΋Î_ ¿_¥ ¤ıÿ … fi◊Ì fiı ? ±ı‹ ±ı ¿Ëı‰Î› »ı fiı ¿ı iÎÎfi-ÿ½fi- ±ıÀ·ı ÷‹fiı ‹ıÓ ÁQ›¿˚ ÿ½fi ÷˘ ±ÎM›_, ’HÎ ÷ı ZÎÎÏ›¿ Á‹Ï¿÷ «ÎÏflhÎ ÷˘ ±ı Á‹Ω‰‰Î ¬Î÷fl ¤ıÿ ¿›Î˝ »ı. ±ÎM›_ »ı. ’HΠˉı ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ±ıÀ·ı ÷‹ı …ı »˘ ±ı iÎÎfifiı ˉı ΩHΉÎfi_ ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ì…_ ¿Â_ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷ı ±ı¿ … »ı. ±Î ÷˘ Á‹Ω‰‰Î flèÎ_ ÷‹Îflı. ±ıÀ·ı ±ı ±fi¤‰ ◊‰˘ Ωı¥±ı ÷‹fiı. ‹ÎÀı ¤ıÿ ¿èÎÎ_ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ·˘¿˘fiı ±ı¿ÿ‹ iÎÎfi ◊Λ fiËŸ fiı, ’Ëı·Î_ ˉı …ı‹ …ı‹ ÷‹fiı ±fi¤‰ ◊÷Î_ …Âı, ÷ı‹ ÷ı‹ iÎÎfi ◊÷_ …Âı ±ıfiı ÿ½fi ◊Λ, ≠÷ÌÏ÷‹Î_ ±Î‰ı. ±Î iÎÎfi ±Î’̱ı, ±ıÀ·ı ±ıfiı “¿_¥¿ ±fiı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı “›Á”, ±ıÀ·ı ±fi¤‰ ◊›˘. ±ı ÏÕÁÎ¥ÕıÕ iÎÎfi ◊Λ. »ı” ±ı‰_ ¤Îfi ◊Λ »ıı. ’Ëı·Î_ ÿ½fi ◊Λ, ’»Ì iÎÎfi ◊Λ. ±ı ÿ½fi fiı iÎÎfi ⁄ı ¤ı√Î ◊Λ Ïfifl_÷fl ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ±ı … ZÎÎÏ›¿ Á‹Ï¿÷ ! I›Îflı «ÎÏflhÎ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹Î ÿ½fi‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±ıfi˘ ¬flı¬fl ±◊˝ Â_ ≠ffi¿÷ν — “¿_¥¿ »ı” ±ı‰ _ Á‹Ω›_ ±ı ÿ½fi ±fiı ≠I›ZÎ …ı ¿fl‰˘ ? fiyÌ ¿›* ±ıfiı iÎÎfi. ÿÎÿÎlÌ — ÿ½fi ±ıÀ·ı ÷˘ ÿı¬Î‰_, ≠÷ÌÏ÷ ◊‰Ì. ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷fiı ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ˉı “¿_¥¿ »ı” ±ı‰ _ ÷‹fiı …ı iÎÎfi “¿_¥¿ »ı” ±ı‰_ ·Î√‰_ Ωı¥±ı. ÿ½fi ’Ëı·_ ◊Λ, ’»Ì ¤Îfi ◊Λ. ’»Ì ⁄ıÃ<_, ±ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ ÷‹ı Ωı›Î_ ’HÎ Ë… V’p ÷‹ı ¿Â_ Ωı›_ ¿›* fi◊Ì. ÏÕÁÎ¥ÕıÕ ◊Λ. V’p ‰ıÿfi ◊›_ fi◊Ì, ±V’p ‰ıÿfi »ı. ±ıÀ·ı “¿_¥¿ »ı” ±ı‰_ ·ÎB›_ “÷‹fiı,” ’HÎ “±Î »ı” ±ı‰_ ÏÕÁÌ{fi Ë… ±ÎT›_ fi◊Ì. ±fiı “¿_¥¿ »ı” ±ı‰Ì Ïfifl_÷fl ≠÷ÌÏ÷ flËı I›Îflı ZÎÎÏ›¿ ÁQ›¿˚ ÿ½fi ¿èÎ_. fiËŸ ÷˘ ◊˘Õ˘ ‰¬÷ ¿o¥¿ »ı ±ı‰Ì ≠÷ÌÏ÷ flËı fiı ’λ_ ∂ÕÌ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı “±Î »ı” ±ı Á_’ÒHν fiyÌ ◊›_ fi◊Ì. › Ω› ’HÎ ±Î ÷˘ Ïfifl_÷fl ≠÷ÌÏ÷ flËı »ı. ÿÎÿÎlÌ — “±Î »ı” ±ı Á_’Hν fiyÌ @›Îflı ◊Âı ? ¿ı‰‚iÎÎfi ◊Âı I›Îflı. Ò ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±I›Îflı ÁQ›¿˚ ÿ½fi ◊›_. ΩHÎı·_ Á‹…‹Î_ fiı Á‹…ı·_ ΩH΋Î_ ! ÿÎÿÎlÌ — ÁQ›¿˚ ÿ½fi‹Î_ ÷˘, ΩHÎı ¿ı ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ÷˘ ±‹¿ ◊¥ ±fiı ’»Ì ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì Ω›. ±fiı ±Î ZÎΛ¿ Á‹Ï¿÷ »ı. ±Î‰flHÎ ±‹ı Ωı¥fiı ¿Ë̱ı. ±ıÀ·ı ±Î ±Î_¬ı fiÎ Ωı‰Î›. Ωı‰Îfi_ ±ıfiÎ_ … fiÎ ±Î‰ı, ±ıfiÌ ’fl. ¤Îfi◊Ì. ±ıfiÎ ±fi¤‰ ¤Îfi◊Ì, ±fi¤‰ ƒÏp◊Ì. ¿ı‰Î Á_ÿfl ÕËÎ’HΉ΂Π! ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ÎfiÎ µ’fl◊Ì ÷˘ Ë_ ±ÎÏ¡fi ±Î ‹ÎflÌ ‰Î÷ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’Õıfiı ±ı ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. ±fiı …ı‰Ì ◊¥ √›˘ Ë÷˘. ±Î ¿èÎ_ ÷ıfiı “¿o¥¿ »ı” ±ıfiı iÎÎfi‹Î_ ·Ì‘_ ±Î ·˘¿˘±ı. ‹ıÓ ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷‹ı ’ı·Îfiı Á‹…HÎ ’ÎÕ˘ I›Îflı ÷‹Îfl_
 5. 5. ¿o¥¿ »ı ±ı ÿ½fi, Â_ »ı ±ı iÎÎfi ! 341 342 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) iÎÎfi ◊›_ ¿Ëı‰Î› ±fiı ’ı·Îfi_ ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν˝ — ±ı ’λ_ ’ı·˘ ∞fl‰Ì ¿ı fiËŸ, ±ı ƒÏp±ı ±Î’ ⁄˘·˘ fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ÎfiÌ Á‹…‹Î_ ˢ›. Á‹…‰_ ±fiı ¿Ëı‰_, ÷˘ ¿Ëı‰_ ±ı ΩHΉÎfiÎ ±Î‘Îflı ¿ËÌ Â¿Î›. …ıÀ·_ Á‹∞±ı ±ıÀ·_ ΩHÎÌ Â¿Î› fiËŸ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_. ±ı ΩHÎı·Ì ‰V÷ Á‹…H΋Î_ ˢ› ’HÎ Á‹…ı·Ì ‰V÷ ΩH΋Î_ fiΠˢ›. ‹fiı [3.2] Á‹…HÎ ⁄‘Ì›ı »ı ·˘, ’HÎ ’ı·_ ΩHÎ’b_ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì ±ı ⁄÷Î‰Ì Â¿Î› ÿ½fi Á΋ÎL›¤Î‰ı, iÎÎfi ωÂıʤΉı ! fiËŸ ÷‹fiı. ÿ½fi-iÎÎfifi˘ ωÂıÊ Œ˘Õ ! vvvvv ±Î’HÎı ±ËŸ◊Ì fl˘Õ ’fl …÷Î_ ˢ› ±ÎHÎ_ÿ, ÷˘ ±Î ⁄Î… {ÎÕ˘ fiı ’ı·Ì ⁄Î… {ÎÕ˘, ±Î ⁄Î… ¬ı÷fl‹Î_ ‰Î‰ı·_ ˢ›, ’ı·Ì ⁄Î… ‰Î‰ı·_ ˢ›. ÿ½fi‰Î‚˘ Â_ ¿flı ? ÷ı ⁄‘Î {ÎÕ˘ Ωı›Î ¿flı. ±fiı iÎÎfi‰Î‚˘ Â_ ¿flı ? ±Î ·Ì‹Õ˘, ¿˘ÃÌ …±ı, ÷ı ⁄Ì…_ Ωı‰Îfi_ flËÌ Ω›. ±ı¿ Á‹›ı ⁄‘_ ¿Î‹ fi ◊¥ ¿ı. ±Î’HÎı ⁄‘Î … {ÎÕfiı ±˘‚¬Ì±ı fiËŸ I›Î_ Á‘Ì ¿˘”¿ ¿ËıÂı ¿ı “I›Î_ Â_ ÿÌÃ<_ ÷‹ı ?” I›Îflı ¿Ëı, “⁄‘Î {ÎÕ‰Î.” I›Îflı ¿Ëı, “’HÎ ¿›Î {ÎÕ‰Î_ ?” I›Îflı ¿Ëı, “¤¥, ±ı ‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì.” I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı Ωı›_ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ’»Ì ±ıfiı ÿı¬ÎÕı ¿ı ±Î ·Ì‹Õ˘. ±ıÀ·ı ±ı ΩH›_ ¿Ëı‰Î›. ˉı ±ÎÀ·Ì Ëÿ Á‘Ì ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ …√÷fiÎ ·˘¿˘, µ÷flı·Î_ … fi◊Ì. ±ı‹fiÌ ‹Ï÷‹Î_ › ±Î ÂÌ flÌ÷ı ±Î‰ı ? ±Î ÷˘ ÷Ì◊*¿fl˘fi_ … ’ˢӫı. Ωı ¿ı ±Î ‹Ï÷fi_ iÎÎfi fi◊Ì, ±Î ¿ı‰‚iÎÎfifi_ iÎÎfi »ı. ≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î ¤ÎÊÎfi_ › fi◊Ì. ÿ½fi fiı ƒU› ’HÎ ±Î ¤ÎÊÎ◊Ì µ’flfi_ iÎÎfi »ı. ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë µ’flfi_ iÎÎfi »ı ±Î ÷˘. ±Î ÷˘ ±ı‰_ »ıfiı ¿ı fiÌ«ı ±Î’HÎı µ÷ÎflÌ ·ÎT›Î. …wfl ÷˘ ¬flÌfiı ’HÎ. µ÷Îfl‰_ ÷˘ ’Õı fiı ? ’HÎ ±Î ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ …ı ¢‘¬˘‚ »ı, ±ı ÷˘ ±Î Ωı¥fiı … ‹fiı ÷˘ ±Ω›⁄Ì ·Î√ı
 6. 6. ÿ½fi Á΋ÎL›¤Î‰ı, iÎÎfi ωÂıʤΉı ! 343 344 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±Î‰Ì ¢‘¬˘‚ !! ÿ½fi ±fiı iÎÎfi, ΩHΉ_ ±fiı Ωı‰_, ≠‹ÎHÎı Á‹Ωıfiı ÷˘ ! …ÿ_ ’ÎÕÌ ÿÌ‘_ ! ‰‚Ì ±ı¿ ¿èÎ_ ˢ÷ ÷˘ Â_ ¬˘À<_ Ë÷_ ÷ı ? ’HÎ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ±ıfiÌ ’λ‚ ‹˘À<_ ±Î¬_ ωiÎÎfi ’ÕÌ flèÎ_ »ıfiı ! Á΋ÎL› iÎÎfi◊Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î ! ±ËŸ◊Ì √ÎÕÌ‹Î_ …¥±ı fiı, ÷˘ ⁄ı ≠¿ÎflfiÎ ÿ½fi. ±ı¿ Á΋ÎL› ωÂıÊ iÎÎfi◊Ì Õ¬˘ ◊Λ ±fiı Á΋ÎL› iÎÎfi◊Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î ◊Λ. ¤Î‰ı ÿ½fi ±ı ÿ½fi ¿Ëı‰Î› ±fiı ωÂıÊ ¤Î‰ı ÿ½fi ±ı iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı …_√·‹Î_ ⁄‘Î_ {ÎÕ˘fiı, ±ı ⁄‘Î_fiı ©ÎI‹Î¤Î‰ı Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ ωÂıʤΉı ÿ½fi ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î ·Ì‹Õ˘, ±Î ±Î_⁄˘, ±ı ωÂıʤΉ «Î·Ì±ı ÷˘ ±ı »ı ÷ı Á΋ÎL›¤Î‰ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ±ÎI‹ÎfiÎ ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. ±fiı Á΋ÎL› ¤Î‰ı Ωı‰_ ±ı ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. Á΋ÎL› ¤Î‰‹Î_ ◊Λ, ±ı‹Î_ ‰Ì÷flÎ√ flËı‰Î›. ⁄‘Î_ ∞‰˘ ±Î‰Ì Ω›. ⁄‘Î ∞‰˘fiı ©ÎI‹Î¤Î‰ı ÿ½fi ¿fḻı. ±fiı ±Î’HÎı ‰¿Ì· ¬˘‚‰Î fiÌ¿Y›Î ˢ›, ÷˘ ±ıfiÎ_ ‰Î‚fiı Ωı¥±ı ¿ı ωÂıʤΉ‹Î_ ⁄‘Î ∞‰˘ flËÌ Ω› fiı ·Ì‹Õ˘ fiı ±Î_⁄˘ ±ıÀ·Î_ … ±Î‰ı. ±ıfiÌ ‰¿Ì·Î÷fiı Ωı¥±ı ? ËÎ, ±ËŸ ±Î√‚ ¿Î‚Î ÿÎ⁄ÕÎ ’ËıflÌfiı ·ÎT›˘ ±ıÀ·ı ωÂıʤΉ ¿fl÷Î_ Á΋ÎL›¤Î‰ ÁÎfl˘. ωÂıʤΉ‹Î_ fiËŸ ’Õ‰_. ˢ› ±ı ÿÎ⁄ÕÎfiı ±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ »ı ? ±Î’HÎı ±ıfiÌ ‰¿Ì·Î÷ »ı ¿ı fiËŸ ? ’HÎ »^À¿˘ fiΠˢ› I›Î_ ±Î√‚, Á΋Π»ı ÷ı fi√ÌfiÿÎÁ Âıà ±Î‰÷Î_ ˢ› ÷ı‰Ì flÌ÷ı ±Î’HÎı ±ÎI‹Î Ωı¥±ı. ÷˘ ’λ_ ωÂıÊ ¤Î‰‹Î_ ’Õ‰_ ’Õı fiı ? »^À¿˘ … fiËŸ fiı, fiËŸ ? ±fiı ¿˘¥ ’Ò»ı ¿ı ±Î_⁄˘ ±ËŸ ±Î√‚ »ı ¿ı fiËŸ ? I›Îflı ±Î’HÎı ÿı¬ÎÕ‰˘ ’Õı iÎÎfiÌ ’flWÎ ±Î‹ …÷Î_ ˢ› ÷˘ ±ı ±ı‰_ fiÎ …±ı ¿ı ±Î ⁄Ëıfi˘ fiı ’»Ì ? ’HÎ fiλ^À¿ı ! ±Î’HÎı ΩHÎÌ-Ωı¥fiı fiÎ ’Õ‰_. ±Î ±Î_⁄˘ fiı »ı ¿ı ±Î ¤Î≥±˘ »ı ¿ı ±Î ΩÕ˘ »ı, ±Î ’Î÷‚˘ »ı ¿ı ±Î ·Ò·˘ »ı ¿ı ·Ì‹Õ˘ ! ±S›Î ‹Ò±Î, ±fi_÷ ±‰÷Îfl ±Îfi_ ±Î… ¿›* »ı fiı, ⁄Ì…_ Â_ ±Î ·_√Õ˘ »ı ±ı‰_ ÷ı‰_ fiÎ …±ı. I›Îflı ¿Ëı, Â_ …±ı ? I›Îflı ¿Ëı »ı, ¿›* »ı ÷ı ? ¿˘fi˘ »˘¿fl˘ ·Ì‹Õ˘ fiı ¿˘fi˘ »˘¿fl˘ ±Î_⁄˘, ±Î ⁄‘Ì Â_ ¿fl‰Î Á΋ÎL› ¤Î‰ı … …±ı ±ÎI‹Î. ¤Î_…√Õ Ë‰ı ÷ı ?! ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ¿ıfḻ˘ ¬Î‰Ì »ı, ¬Îfiı »Îfi˘‹Îfi˘ ! ωÂıWÎ ¤Î‰ fiÎ ¿flı. ωÂıWÎ ¤Î‰‰Î‚˘ Â_ ¿flı ? Ωı fiı ·_√Õ˘ »ı. ≠ffi¿÷ν — ΩHΉÎfiÌ › …wfl fi◊Ì, ¬Î·Ì ÷_ Ωı›Î ¿fl. ±fiı ±ıÀ·ı ⁄Ì…_ Ωı‰Îfi_ ±À¿Ì √›_. ±ı¿ … Ωı›_ ±fiı ·Î¤ ±ı¿fi˘ … ‹Y›˘ ΩHÎÌfiı ∂SÀ<_ ‰‘ ÿ—¬Ì ◊‰Î› ¿ı ±Î »ı ÷ı ⁄Ή‚Ì›˘ fiı ±Î »ı ÷ı ’ı·˘ ±fiı Á˘ …HÎfi˘ √›˘. ωÂıWÎ ¤Î‰ ¿›˝_. ±ıÀ·ı ±‹ı Á΋ÎL› ¤Î‰ı ⁄‘_ ±Î_⁄˘, ÷˘ ±ı‹Î_› flÎ√ fiı ¶ıÊ ’ıÁÂı. Ωı≥±ı. ωÂıWÎ ’ÏflHÎ΋fiı fiÎ Ωı≥±ı ¿ı ±Î ÕÎèÎÎ »ı fiı ±Î ±y· ‰√flfiÎ »ı ±fiı ±Î ‹Òfl¬ »ı ±fiı ±Î √‘ıÕÎ »ı, ±ı‰Ì ¤Î_…√Õ‹Î_ ±‹ı ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ή‚Ì›˘ Ωı‰Î‹Î_ Ï‹ÏfiÀ Ω›. ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·_› Ωı¥ ¿Λ, ¿ıÀ·Î_› ±ÎI‹Î Ωı¥ ¿Λ. @›Î_ ’Õ̱ı ? ±‹ı ΩHΉÎfi˘ ≠›Ifi fiÎ ¿fḻı. ±‹ı Ωı‰Îfi˘ … ≠›Ifi ¿fḻı. ≠ÔÔffi¿÷ν — ±ıÀ·ı … ±Î’ ’ı·˘ ±P›ÎÁ ¿fl‰Îfi˘ ¿Ë˘ »˘ fiı ΩHΉ΋Î_ ±À¿Ì √›˘, ±Î Âıfi_ {ÎÕ »ı, ±ı ⁄Ï©fiÌ ’Î»Ì ‹√…‹ÎflÌ ¿·Î¿ ¿ı ÿflı¿fiı ©ÎI‹Îw’ı Ωı‰Îfi˘ ±P›ÎÁ ’ÎÕ‰˘ Ωı≥±ı. ⁄‘Ì ¿fl‰Ì ’Õı ! ’λ_ ±Î ‹fiı √‹ı »ı fiı ±Î fi◊Ì √‹÷_, ’λ_ ‹ËŸ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, …ıÀ·˘ …ıÀ·˘ ±P›ÎÁ ¿flı fiı ±ıÀ·ı ’»Ì ωÂıWÎ ¤Ò÷ ’ıÁÌ Ω›. ’ÏflHÎ΋ ∂ÕÌ Ω›. ωÂıWÎ ’ÏflHÎ΋◊Ì ±Ï¤≠Λ ∂¤Î ◊Λ. ±Î ±Î_‘‚˘ ±ıÀ·ı ±Î Ï⁄·¿<· ÁıŒÁΥՉ΂˘ ‹Î√˝ »ı, ÷‹ı Ωı ±‹ÎflÎ ¿èÎÎ »ı ±fiı ±Î ·Ò·˘ »ı, ±ı ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î∞ »ı.
 7. 7. ÿ½fi Á΋ÎL›¤Î‰ı, iÎÎfi ωÂıʤΉı ! 345 346 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ‹¿Î‹ … V‰ÿı‹Î_ ! ÿÎÿÎlÌ — ˢ‹‹Î_ … ˢ› »ı. ÷‹Îfl˘ ‹¿Î‹ ˢ› ±ı ÷‹Îfl˘ ÿıÂ. ¿˘”¿fiı ’һ̱ı I›Îflı ¿ËıÂı, ≠ffi¿÷ν — Œ˘flıfi‹Î_ √›˘ ±ıfiÎ ¿›Î ·ZÎHΠˢ› ? ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ flË_ »_. ŒflÌ ’һ̱ı ¿ı ¤¥, ±‹ÿΉÎÿ ’HÎ @›Î_ ±Î√‚ ? ÿÎÿÎlÌ — ±…_’˘ ◊Λ. ÁŒ˘¿ıÂfi ◊Λ, ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›˘ ¿ı ÷fl÷ I›Îflı ¿ËıÂı, ËÎ◊Ì ’˘‚‹Î_ ¿ı Œ·ÎHÎÌ ’˘‚‹Î_, œÎ‚fiÌ ’˘‚‹Î_. ’HÎ œÎ‚fiÌ ±ı ΩHΉ΋Î_ flè΢ ˢ›. Ωı‰Î‹Î_ flËı ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ±˘ÏŒÁ‹Î_ flËÌfiı Ωı¥ ’˘‚‹Î_ ¿o¥ ±Î√‚ ? I›Îflı ¿ËıÂı, CÎfl fi_.1. ±flı, ’HÎ CÎfl‹Î_ ÷˘ ⁄‘Π¿ı ±fiı ΩHΉΠ±ÎT›˘ I›Îflı ⁄ËÎfl ±Î‰‰_ ’Õı. ‹Ò±Î, ÷Îflı ±Î Â_ ¿Î‹ flËı÷Πˢ›, ÷_ Âı‹Î_ flË_ »_ ? I›Îflı ’λ_ ω«Îfl‹Î_ ’Õı ±Î Â_ ‰‚Ì Ë÷_ ±Î ΩHÎÌfiı ±I›Îflı ÷˘ ?! ±ı … µ’ÎÏ‘fiı ⁄‘Ì. ω√÷‰Îfl ΩHΉΠ’λ_ ?! CÎfl‹Î_ ÷˘ ⁄‘Î ’_¬ÌÕÎ-⁄_¬ÌÕÎ ⁄‘Λ flËı÷Πˢ›. ÷_ Âı‹Î_ flË_ fiÌ¿Y›˘, ¥fi ÏÕÀıSÁ. I›Îflı ¿Ëı, ‹Îflı ÷˘ ÏÕÀıSÁ‹Î_ Â_ »ı, ΩHΉ_ »ı. »_ ? I›Îflı ¿ËıÂı, ±ı ÷˘ ‹fiı ¬⁄fl fiËŸ. ’HÎ Ë_ ÷˘ ¿ı CÎfl‹Î_ flË_ »_ ±S›Î ’HÎ ÏÕÀıSÁ, ‹ı·fiı ’Ò‚˘ ! ±Î ⁄‘_› ’Ò‚˘ »ı. Á‚√Ή ±ı¿ ±ıÀ·_ Ωb_. ⁄Á I›Î_ ⁄Ï©fiÎ_ ⁄ÎflHÎÎ_ ⁄_‘. ÷˘ ÷_ Âı‹Î_ flË_ »_ ? ⁄Î…◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ’˘÷ÎfiÎ ÿı‹Î_, V‰ÿı‹Î_. ≠ffi¿÷ν — ±ı ΩHÎfiÎfl µ’fl µ’›˘√ ˢ›, ±ı ΩHΉΠ√›˘ ¿ı ÿÎÿÎlÌ — V‰ÿı‹Î_, fiËŸ ? ±ıÀ·ı ’»Ì I›Î_ ’˘‚-⁄˘‚ ¿Â_ »ı ±Î‹ √›˘, ±ı‰_ ’˘÷ı Ωı¥ ¿ı ¬v_ ? fiËŸ fiı ! ⁄Ì…ı ⁄‘ı ÷˘ ’˘‚˘-⁄˘‚˘ ⁄‘Ì ±ıÕˇıÁ‰Î‚Ì. ±Îfiı ÷˘ ±ıÕˇıÁ ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ◊¥ ¿ı ’HÎ ÷ı ’Òflı’Ò fl_ fiÎ flËı ¿ÎflHÎ ¿ı … fiËŸ fiı ? fiËΉÎ-‘˘‰Îfi_ ¿Â_› fiËŸ I›Î_ ±Î√‚ ? ¿ıÀ·Ì ‰Îfl flËı ΩHΉ΋Î_ ±ı ’˘÷ı »ı fiı ! ±Î Â_ »ı, ±Î Â_ »ı, ±ı‰_ ΩHΉΠΩ› ¥fi V‰ÿı‹Î_ ? ’λ_ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰_ ’Õ÷_ ËÂıfiı ◊˘Õ̉Îfl ! ¿ıÀ·Ì ‰Îfl ÏÕÀıSÁ, ±ı ÏÕÀıSÁ fiÎ ΩHÎı ÷˘ fiÎ «Î·ı ? flËı‰Î› »ı ? ≠ffi¿÷ν — «Î·ı. …wfl÷ ’HÎ Â_ »ı ? …wfl÷ … fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ΩB≤Ï÷ flά‰Ì ’Õı ¿ı ’λ_ ±Î‹ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚Ì Ω›, ’λ_ ±_ÿfl CÎÁÌ …‰Îfi_ ±ı‰_ ⁄‘_. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ’ı·Ì ⁄Ï© »ı fiı, ±ı ÏÕÀıSÁ‰Î‚ ¬˘‚ı. ÿÎÿÎlÌ — ·ZÎHÎ ÿı¬Î› »ı ⁄ËÎfl ±ÎT›ÎfiÎ ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’fiı ΩHΉÎfi_ ¿ı‰_ ˢ› ? ΩHΉ΋Î_ ’Õ˘ ? ≠ffi¿÷ν — ÷fl÷ … ÿı¬Î›. ±ı ÷˘ ¬⁄fl ’Õıfiı ¿ı ±Î ⁄ËÎfl √›_. ÿÎÿÎlÌ — ΩH›Î ’»Ì ˉı ±‹Îflı Â_ ΩHΉÎfi_ flèÎ_ ? ⁄‘_ ΩHÎÌfiı ⁄ıÃı·Î »Ì±ı. ±Î ‰Ëfi˘ ¤¥ »ı, ‹Îflı ±ı Á΂˘ … »ı. ±ı‹Î_ ⁄‘Ì fi‰Ì ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎfl ¿ı‹ Ω›, ÷ı ±_ÿfl ’˘÷ÎfiÎ V‰ÿı‹Î_ flËÌ, ˢ‹ ‰Î÷ … Â_ »ı ΩHΉÎfiÌ? ’»Ì ⁄Î¿Ì flèÎ_ ÷ı ŒflÌ ŒflÌ ÂÎfi_ ΩHΉÎfi_ »ı ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ‹Î_ flËÌfiı Ωı›Î ¿flı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ¿o¥ ¤Ÿ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı I›Î_ ÷ı ?! flËÌfiı ω«Îfl ±Î‰ı ÷ıfiı Ωı›Î ¿flı. ±Î‹Î_ Œ˘flıfi‹Î_ Â_ Â_ ◊Λ »ı ±ı ⁄‘_ ’˘÷ÎfiÌ w‹‹Î_ ⁄ıÁÌfiı Ωı›Î ¿flı. ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ı ΩHÎ÷Î_ Á‘Ì ’˘÷ı ⁄ËÎfl flËı‰_ ’Õı ? ≠ffi¿÷ν — Ωı‰Î‹Î_ «Ò¿ ◊Λ ÷ı CÎÕ̱ı ±ı @›Î_ ˢ› »ı ? ˢ‹‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ÁŒ˘¿ıÂfi ◊Λ, ⁄ËÎfl flËı ±ıÀ·_ ÁŒ˘¿ıÂfi, √_√‚΋HÎ … ˢ› »ı ? ◊Λ. ω√÷‰Îfl ΩHΉΠ√›Î. ±Î flŸ√HÎÎ @›Î_fiÎ, ±Î flŸ√HÎÎ @›Î_fiÎ ?
 8. 8. ÿ½fi Á΋ÎL›¤Î‰ı, iÎÎfi ωÂıʤΉı ! 347 348 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±S›Î, ‹ı·fiı ’Ò‚˘ ! ±ı flŸ√HÎÎ ⁄‘Î. Á⁄ ’ÿ˚√· ¿Ì ⁄Î∞. ±ı¿fiı ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹Î_ ÷˘ Ωı‰Î’b_ ¿ı ±Î ’fl¤Î›* ±fiı ±Î ‹Îv_. ‰‘Îflı ¤Î√ ’ÎÕÌfiı Â_ ¿Î‹ »ı ÷ı ? ÷_ ÷˘ ⁄Ë ¤Î√ ’ÎÕ<_, fiËŸ ?! ±Î ≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ Ωı‰Î’b_ ◊›_ ’HÎ ±Î ΩHΉΒb_ ±Î‹Î_ Â_ ? ‹√Á ¿Ëı‰Î›, ±Î √_ÿfl’ο ¿Ëı‰Î›. ±Î ¿ıÕ˘fiı ‹…⁄Ò÷ ¿flı »ı, ¿ËıÂı. ΩHΉΠ√›Î. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ωı‰Î’b_ ÷˘ ⁄‘_ Á΋ÎL› ¤Î‰ı ˢ›. ⁄‘Î iÎı›˘fiı ±ı¿ ¤Î‰ı …±ı. ⁄‘Î ƒU›˘fiı ±ı¿ ¤Î‰ı …±ı. ≠ffi¿÷ν — ±ı iÎÎfi ÷˘ ‰‘ıfiı ’λ_. ΩHΉΠΩ› ±ıÀ·ı iÎÎfi ‰‘ıfiı ±ıfi. _ ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ ’ı·Ì ‰V÷‹Î_ ¿Ì‘_ ¿ı ±Î ·Ì‹Õ˘ »ı, ±Î ’Ì’‚˘ »ı, ÷˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ±Î_÷Ïfl¿ „V◊Ï÷‹Î_ ±ı ¿¥ ⁄Î⁄÷fiı …±ı ÿÎÿÎlÌ — ÂÎfi_ iÎÎfi ‰‘ı, ÁŒ˘¿ıÂfi ◊Λ, iÎÎfi ÷˘ ⁄‘_ ÂÎfi_, ±Î »ı ? ±ı Â_ …±ı »ı ? ±ıÀ·ı ¿¥ ⁄Î⁄÷ Ωı‰Î‹Î_ ’ÕÌ Ω› »ı ? iÎÎfi … fiÎ ¿Ëı‰Î› fiı ! ÏÕÀıSÁ ΩHΉΠ√›˘. ’˘÷Îfiı ΩHΉ_ ±ıfi_ fi΋ ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ …, ±ı Ωı‰Î‹Î_ … ’Õı »ı. ⁄ÌΩ ¿Â΋Î_ ’Õı fiËŸ. … iÎÎfi. ±fiı ±Î ’flΛ_ »ı ÷ıfiı ΩHΉ_ ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ⁄Á ’˘÷Îfi_ fiı ’flΛ_ …ı ΩHÎı ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. iÎÎfi ±_ÿfl ¤ıÿ ’ÎÕı, ±Î ’flΛ_ ±fiı ±Î …ı Ωı‰Î‹Î_ ’Õı »ı ÷ı … ±ıfi˘ µ’›˘√ »ı. ’˘÷Îfi_. ÿ½fi ±_ÿfl Ωı›Î ¿flı, ⁄Á. ±ı ΩHΉΠfiÌ¿‚ı ±ıÀ·ı ’»Ì ≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ÿά·˘ ⁄÷ÎÕ˘fiı ? ±‹ı ·˘¿˘ ¿¥ ÏÕÀıSÁ‹Î_ µ÷flı. ω√÷‰Îfl, ÏÕÀıSÁ‹Î_ Ω›. ±Î Â_ »ı ? ±Î Â_ »ı? ±Î ⁄Î⁄÷ Ωı‰Î‹Î_ ’ÕÌ …¥±ı »Ì±ı ? Â_ »ı ? ω√÷‰Îfl ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î ω√÷‰Îfl µ÷flı ÷ıfiı ’»Ì, ÿ½fi‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ı¿fiı ω√÷‰Îfl ΩHΉ΋Î_ ’Õ˘ ±ıÀ·ı ƒWÀ΋Î_ ˢ› µ÷flı, iÎÎfi‹Î_ µ÷flı, ’»Ì «ÎÏflh΋Î_ µ÷flı ±fiı ω√÷˘‹Î_ µ÷flı. fiËŸ ÷‹ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î‹Î_ fi◊Ì ÷‹ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ·Ì‹Õ˘ »ı ±ı¿·_ ≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎ Á‹Ω›_, ÿÎÿÎ. Â_ ¿èÎ_ ? ±ÎI‹Î iÎÎfi‹Î_ µ÷flı, … Ωı Ωı ¿›Î˝ ¿fl˘ ±ıÀ·ı ƒU› ⁄‘_ ⁄_‘ ◊¥ √›_ ±ıfi_. ƒU› Á΋ÎL› ÿ½fi‹Î_ µ÷flı ? ¤Î‰ı ˢ› ⁄‘_›. ±ı¿ ·Ì‹Õ˘ ΩHΉÎfi˘ ≠›Ifi ¿flı ¿ı ±Î ·Ì‹Õ˘ »ı, ¿ı‰˘ ·Î√ı ? I›Îflı ¿Ëı, ¿Õ‰˘ ·Î√ı. «Î¬ «Î¬ ¿flı, ÷ı CÎÕ̱ı ƒU› ⁄‘_ ⁄_‘ ÿÎÿÎlÌ — ·˘¿˘ ÿ½fi ±ı¿·_ V‰Ì¿ÎflÌ ·ı fiı ±Î√‚ ‰K›Î ¿flı ±fiı ◊¥ √›_. ±Î¬˘ ±ÎI‹Î, I›Î_ ±ÎI‹Î ÷˘ ±ı¿·˘ ÿ½fi V‰w’ fi◊Ì fiı, iÎÎfi-ÿ½fi- «ÎÏflhÎ ⁄‘Î V‰w’ı ¤ı√_ »ı. ·˘¿ …ÿ_ …ÿ_ @›Î_ Á‘Ì Á‹…ı, F›Î_ Á‘Ì Á‹› ·Î√ı ÏÕÁÎ¥Õ ◊÷Î_ ! ’˘÷Îfi˘ Á_’ÒHν ±fi¤‰ ◊›˘ fi◊Ì I›Î_ Á‘Ì. ±ı ◊›Î ’»Ì …ÿ_ Ωı‰Îfi_ …√÷ Â_ »ı, Â_ fiËŸ, ⁄‘_ ±‹ÎflÌ Á‹…‹Î_ ±Î‰Ì √›_ »ı ’HΠˢ› fiËŸ. ’HÎ ±Î’b_ ±ø‹ ωiÎÎfi »ı ±ıÀ·ı ’ı·_ ¿Î«_ ¬v_fiı ⁄‘_, ΩHΉ΋Î_ fi◊Ì ±ÎT›_. …ı‹ ±Î ÁÎ√fiı ¿Î’ı ÷˘ ÁÎv_ Œfia«fl ◊Λ ±ı‰_ ⁄Ì…ı ‹Î· ±ıÀ·ı ’λ_ ±Î …ÿ_ …ÿ_ Ωı‰Î fiÌ¿‚ı ’λ_. ±Î Â_ »ı ? ÷ı ⁄‘_ ΩHΉ΋Î_ fiËŸ ±Î‰ı·_. {ÎÕ˘ »ı ±ı‰_ ΩHΉ΋Î_ ±Î‰ı·_. ¿Î’ı ÷˘ Â_ »ı ? ·Î¿Õ<_ fiÌ¿‚ı ±ı‰_ ¬⁄fl ’ÕÌ ’HÎ ±Î ·Î¿Õ_< ¿Î‹fi_ »ı ¿ı fiËŸ ±ı‰_ ÷ı‰_ ≠ffi¿÷ν — fiÎ. ±ıÀ·ı ±Î ‰V÷ ±fiı Ωı‰Î ΩHΉÎfi_ »ı fiı, ±ıÀ·ı ¿ÂÌ ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ±Î ÁÎ√ »ı ¿ı ±ı ·Ì‹Õ˘ »ı ±ı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. ±ıÀ·ı ΩHΉΒb_, ±Î’ı ÿά·˘ ±ÎM›˘ ¿ı ±Î ·Ì‹Õ˘ »ı, ±Î ’Ì’‚˘ »ı ±fiı ω√÷ fiÎ ±Î‰ı. ±Î ±Î_⁄˘, ±ı‰_ ±Î‹Î_ Ωı‰Î’b_ Â_ ˢ› »ı ? ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ı‰_ ¿Ì‘_ ¿ı ±‹fiı Á‹…‹Î_ ±Î …√÷ Â_ »ı ÷ı
 9. 9. ÿ½fi Á΋ÎL›¤Î‰ı, iÎÎfi ωÂıʤΉı ! 349 350 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ±Î‰Ì √›_ ’HÎ ΩHÎ’HÎ΋Î_ fi◊Ì ±ÎT›_. ±ı ΩHÎ’b_ ±ıÀ·ı Â_ ? ≠ffi¿÷ν — Á‹…‹Î_ ±Î‰‰_ ±ıÀ·ı Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ω√÷‰Îfl, ÏÕÀı≥SÁ. ÿÎÿÎlÌ — Á‹…‹Î_ ±Î‰‰_ ±fiı ΩHΉ_, ⁄ı‹Î_ Œıfl »ı. ≠ffi¿÷ν — ÏÕÀı≥SÁ◊Ì fi◊Ì ±ÎT›_ ±ı‰_ ¿Ë˘ ÷˘ «Î·ı ? ≠ffi¿÷ν — ∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfifiı ÿı¬Î› ±fiı ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ±ı‹Î_ Œıfl Â_ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ «Î·ı. ÿÎÿÎlÌ — Á‹…‹Î_ ±Î‰‰_ ±ıfi˘ ±◊˝ ¢ ¿ı ’˘÷Îfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ⁄Lfiı‹Î_ ¿Î‚ flè΢fiı ? Á‹… ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ’HÎ “¿o¥¿ »ı,” ±ıfi_ fi΋ Á‹…‹Î_ ±ÎT›_. ±fiı “±Î »ı” ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi‹Î_ Á‹› Ωı¥±ı fiı ΩHÎ’b_ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› Ωı¥±ı ? ⁄Lfiı‹Î_ ±ÎT›_. ÏÕÁÌ{fi ◊›_ ÷ı iÎÎfi ±fiı ÏÕÁÌ{fi ◊›_ fi◊Ì fiı “¿o¥¿ »ı” ±ı‰˘ ÀÎ¥‹ ·Î√ı ? ¤ÎÁ ◊›˘, ±ıfi_ fi΋ Á‹…. ±Î ¿o¥¿ »ı, ±ı‰_ Ωı ¤ÎÁ ◊Λ »ı, ±ı ÿÎÿÎlÌ — Á‹› Ωı¥±ı. ’HÎ Á‹…‹Î_ ÀÎ¥‹ fiÎ Ωı¥±ı. ±ı¿ ≠¿Îflfi_ iÎÎfi ’HÎ ±ı Á‹…w’Ì iÎÎfi »ı. iÎÎfi’HÎ΋Î_ Ωı¥±ı ÀÎ¥‹. ≠ffi¿÷ν — ÿı¬‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ±ı Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ fiı ΩHΉ΋Î_ ±ÎT›_ ≠ffi¿÷ν — ÿ½fi ±fiı iÎÎfi ‰E«ı ±_÷fl ˢ› ¿ı fiËŸ, Á‹›fi_ ? ±ıÀ·ı iÎÎfi‹Î_ ±ÎT›_. ÿı¬‰Î‹Î_ ±fiı ΩHΉ΋Î_ ⁄Ë Œıfl. ÿÎÿÎlÌ — ◊˘Õ<_. ÿÎÿÎlÌ — ÿıA›Î ±fiı ΩH›Î ±ı‹Î_ ⁄Ë Œıfl »ı. ±‹ı …√÷ ±Î¬_ ÿıA›_ … »ıfiı, ΩHΉ΋Î_ fi◊Ì ±ÎT›_. ÷ı◊Ì ±‹Îflı ¿ı‰‚iÎÎfi ±À@›_ »ı, ≠ffi¿÷ν — ’ı·˘ √Λ Ωı‰Î Ω›, ±‰Î… ◊Λ ±ıÀ·ı ¿_¥¿ »ı, ’HÎ ¿ı‰‚ÿ½fi‹Î_ √›_. …ı √Λ »ı, ±ı Ωı‰Îfi_ iÎÎfi …ı ◊Λ »ı... ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfiı ¿ı‰‚ÿ½fi »ı, ±ı‹ ±Î’HÎı ¿Ë̱ı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÏÕÁÌ{fi ◊÷Î_ ÀÎ¥‹ ·Î√ıfiı ! ÿ½fifi_ ’ÏflHÎ΋ … ±ı‹Î_ Â_ ◊÷_ ˢ› »ı ? iÎÎfi »ı. ’HÎ ¤√‰Îfiı iÎÎfifiÌ Ï¿_‹÷ √HÎÌ fi◊Ì. ÿ½fifiÌ Ï¿_‹÷ √HÎÌ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı Á‹…‹Î_ I›Î_ ±Î√‚ ¿ı ±Î …√÷ ¿ı‰‚ Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ ±ıÀ·ı …ı‹ »ı ÷ı‹ Á‹…‹Î_ ±ÎT›_ »ı ’HÎ ÷ı iÎÎfi‹Î_ fi◊Ì ÷ı◊Ì ±À@›_ ¿ı‰‚iÎÎfi ! ±ÎT›_. Á‹…‹Î_ ±Î‰ı·_ ’˘÷ı ΩHÎı ¬flÎ ’HÎ ÷ı‹Î_ ‰÷a fiΠ¿ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ∑ʤÿı‰ ¤√‰Îfiı ¿›Î ±Î‘Îflı ¿Ëı·_ ¿ı ±Î ≠ffi¿÷ν — ±Î‹ … »ı, ±Î‹ … »ı ±ı‹ Á‹Ω›. «˘‰ÌÁ‹˘ ÷Ì◊*¿fl ◊Âı, ¿Î‚ fiyÌ fiΠˢ› ÷˘ ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ±ı‹Î_ ‰÷a fiΠ¿ı ±ı ’Òv_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı iÎÎfi‹Î_ ÷˘ ⁄‘_ ˢ› fiı ¿ı ±Î ¤Î¥ ±ÎÀ·_, ±Î‰_ ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷fiÎ ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√˘ V’p ±Î‰_ fl¬ÕÌ ¿flÌfiı ±Î flÌ÷ı ◊‰Îfi_ »ı. ±ı‰_ ±ı‹fiı iÎÎfi‹Î_ ÿı¬Î› ⁄‘_. ÿ½fi‹Î_ ±Î‰Ì Ω› ¿ı µ’›˘√ ‹Ò¿‰˘ ’Õı ? ±ı‹fiı ⁄‘_ ±Î‰flHÎ ¬S·Ì Ω› fiı, ⁄‘_ ÿı¬Î›. ±‹fiı ÿı¬Î› fiËŸ, Á‹…‹Î_ ±Î‰ı. ±‹Îv_ Á‹…‹Î_ ±Î‰ı ⁄‘_ ±fiı ±ı‹fiı ÿı¬Î›. ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ÿ½fi‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ±Î¬Î …√÷fiÎ ⁄‘Î
 10. 10. ÿ½fi Á΋ÎL›¤Î‰ı, iÎÎfi ωÂıʤΉı ! 351 352 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (’Ò‰Î˝‘˝) ’›Î˝›˘ ÿ½fi‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ¿ı‰‚ÿ½fi. ±ı ÿ½fi @›Î_◊Ì Âw±Î÷ ◊Λ ? ‹Î_Õu˘. ±I›Îflı ÁÎfl˘ Õı‰·’ »ı. ±ı ∞‰‹ÎhÎfiı ˢ› ÿ½fi. ±ıfiı ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ ÁÒ{ ¿Ëı »ı ¿ı …ıfiÎ ±Î‘Îflı ˉı ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì {ÌHΉÀ ÷˘ ±Î Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘ fiÎ Á‹…ıfiı ! ∞‰ ¿Î‹ ¿flÌ flè΢ »ı …ıfi˘ ¿˘¥ ±Î‘Îfl ˢ› ÷˘ ±Î ±ı¿ ÁÒ{, ÿ½fi Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘ ±Î’HÎfiı Á‹…ı fiËŸfiı ¿ı ±Î ¿ıÀ·Ì {ÌHÎÌ ‰Ì√÷ ! ±ı¿·_ … »ı, ÁÒ{ ±ı¿·Ì … »ı. ±ı F›Îflı ‹ËŸ ±À¿ı »ı fiı, I›Îflı ’˘÷ı ¤√‰Îfi ¿ıÀ·Î {ÌHÎÎ µ÷›Î˝ »ı ! √Ò_«Î› »ı fiı «˘√flÿ‹fi˘ ·˘¿ ‹Ò_{‰ı, ±ıfiı ‹Ò_{‰Ìfiı ËıflÎfi ¿flÌ fiάı »ı fiı ’»Ì ±ı ◊˘Õ̉Îfl ⁄ıÁÌ flËı »ı ±√fl ÷˘ ¨‘˘ ◊¥fiı ÁÒ¥ flËı »ı fiı ≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ı ±Î…ı ¿èÎ_. Ωı‰_ fiı ΩHΉ_ ⁄Ë ±ÿ˚¤÷ ¿ı ‹ËŸ ±…‰Î‚_ ◊¥ Ω› »ı ±ıfiı. ’»Ì ËıÓÕı ËÕËÕÎÀ. ±ı ÁÒ{ ’ÕÌ Ω› »ı. ±ı ÷˘ ±◊˝ ⁄Ë ‹˘À˘ ¿Îœu˘ ±Î’ı ! Ωı‰_ fiı ΩHΉ_, ÿ½fi ±fiı iÎÎfi. »ı ±ıfiı ‹ËŸ. fi‰Ì … ‰V÷ ΩHΉÎfiÌ ‹‚Ì ±Î…ı. ≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎfiÌfiÌ ÁÒ{fiÌ flıL… ⁄Ë ‹˘ÀÌ Ë˘›, ÿÎÿÎ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Ω›⁄ ‰V÷ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiÌ ÁÒ{ »ı fiı, I›Î_ ‹˘À˘ ‘˘‘ eÀı. ±Î ±Îfiı ±‹◊Ì ≠ffi¿÷ν — V’pÌ¿flHÎ ⁄Ë ‹˘À<_. ÿ½fi fiı iÎÎfi V’p ◊›_. ±ı ÿÿÕÌ ’Õı. ±Î‹fiı ‘˘‘ı ‘˘‘ eÀı. ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰Îfi … ±ı¿·Î ±Î Á‹∞ ¿ı ±ı‰Ì ‰V÷ »ı. ⁄Ë ≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı V’p ⁄‘_ A›Î· ±Î‰Ì Ω›, ÿÎÿÎ. {ÌHÎÌ Â˘‘¬˘‚ ¿flÌ »ı ¤√‰Îfiı. ±fiı ¤√‰Îfi ÷˘ ÕÎËÌ ‹ÎfiÎ ÕÎèÎÎ ÿÌ¿flÎ Ë÷Î ! ÿÎÿÎlÌ — Ë_±. ¿ıÀ·Ì ¨ÕÌ Á‹…HÎ »ı ±Î ! ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ‰Î÷ ¿ı‰Ì Á_ÿfl !! ÷‹fiı ±Î ÿ½fi-iÎÎfifi˘ ±‹ı …ı …‰Î⁄ ±Î’̱ı »ı fiı, ÷ı ÂÎVh΋Î_ …Õı ·Î√ı »ıfiı ? ±Î iÎÎfi-ÿ½fifi˘ Œ˘Õ ’ÎÕÌ ÿÌ‘˘ »ıfiı ? fiËŸ ÷˘ ·˘¿˘fiı fiËŸ ±ı‰˘ …‰Î⁄ »ı. fiËŸ ±Î‰Õ÷_. ·˘¿˘fiı Ωı ’Ò»˘fiı, ÷˘ ¿Â_ fiËŸ, ¿œÌ fiı ¬Ì«ÕÌ ⁄ı … ¿ı‰Ì {ÌHÎÌ Á‹… ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ! Á‹…ı. ±Î…ı ±Î ‰Î÷ ·˘¿˘fiı Á‹… ’Õ÷Ì fi◊Ÿ, I›Îflı …ı ’vÊ ±Î ‰Î÷ ¿ıÀ·Ì √…⁄fiÌ ‰V÷ »ı ! ±Î ±ı¿ ‰V÷, ±ı¿ … ÂOÿ Á‹Ω› Á‹F›Î, ÷ı‹HÎı ¿ËÌ ËÂı ÷ı ¿ı‰Ì ËÂı ?! ÷ı ±Î’HÎÎ ÿı‹Î_ … …L‹ı·Î_ ! ÷˘ ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ¿Î‹ ¿flÌ fiάı. ±Î ÷‹fiı Á‹…‹Î_ ±ÎT›˘ ? ±Î ÷˘ ÷‹fiı ÷‹ÎflÌ … ¤ÎÊ΋Î_ e· ±◊˝‹Î_ Á‹ΩT›˘. ±ı◊Ì ÷˘ ⁄Ë ¨«˘ ±◊˝ »ı, ≠ffi¿÷ν — ±ı‹HÎı ±Î ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿flÌ I›Îflı Á‹Î… Õı‰·’ ±ı ±‹ÎflÎ iÎÎfi‹Î_ ÿı¬Î›. ’HÎ V◊Ò‚‹Î_ › Á‹Ω› ±ı‰˘ »ı ⁄Ï©◊Ì ¿ı fiˢ÷˘ ? ⁄Ë ’Ëı·Ì ‰Î÷ ¿flÌ √›Î ËÂı ? ±Î “¿_¥¿ »ı”. ±ı iÎÎfi ÷˘ ¬v_ … fiı ’HÎ “¿_¥¿ »ı” ±ı‰_ ¿˘¥ ’HÎ ÿÎÿÎlÌ — Á‹Î… ÷˘ ⁄Ë Õı‰·’ Ë÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı. ≠¿Îflfi_ iÎÎfi ◊›_, ’HÎ “Â_ »ı” ±ı iÎÎfi ◊›_ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÏÕÁÎ¥ÕıÕ iÎÎfi ±ı iÎÎfi ±fiı ±fi˚ÏÕÁÎ¥ÕıÕ iÎÎfi ±ı ÿ½fi. ¿ı‰Ì ÕËÎ’HÎfiÌ ‰Î÷ »ı ! ≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±I›Îflı fi◊Ì ? vvvvv ÿÎÿÎlÌ — ‰E«ı Ï⁄·¿<· ±_‘Îfl˘ ¿Î‚ √›˘. ˉı Õı‰·’ ◊‰Î

×