2                          ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3
                             ...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                         3  4                         ±ÎM÷‰...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                          5  6                           ±...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                          7  8                          ±Î...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                             9  10                        ...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                        11   12                         ±ÎM÷...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                          13   14                         ±Î...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                       15  16                          ±ÎM÷‰Î...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                          17   18                        ±Î...
±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3                        19  20                        ±ÎM÷‰ÎH...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Spiritual aaptvani 03 04- pg 1 to 20

318 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spiritual aaptvani 03 04- pg 1 to 20

 1. 1. 2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ⁄˘·ı »ı ¿ı, “‘ÌÁ ≥{ fi˘À ‘ıÀ, ‘ÌÁ ¥{ fi˘À ‘ıÀ. √˘ À iÎÎfiÌ.” …ˆfi˘fiÎ ÂÎj΢ ’HÎ ¿Ëı »ı ¿ı iÎÎfi “iÎÎfiÌ”fiÎ_ ãÿ›‹Î_ »ı. ÂÎjÎiÎÎfi◊Ì Ïfi‰ıÕ˘ ÿÎÿÎ Áÿ˚√fl‰ı fi‹˘ fi‹— fi◊Ì, ±fi¤‰iÎÎfi◊Ì Ïfi‰ıÕ˘ »ı . ¬_Õ — 1 ±ÎI‹Î ΩH›˘ …HÎΛ ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÷˘ ±Î¬Î “‰SÕ˝”fiÌ √èÎ÷‹˚ ‰V÷ »ı. …√÷ F›Î_ ±ÎI‹Îfiı ‹ÎfiÌ flèÎ_ »ı I›Î_ ±ÎI‹Îfi˘ ±ÎI‹Ï‰iÎÎfi ’ջΛ˘ ’HÎ fi◊Ì. “’˘÷ı” ±fi_÷ ≠οÚ÷ ±‰V◊α˘‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl … fiÌ¿‚÷˘ fi◊Ì, ÷˘ ÷ı ±ÎI‹Î ¿ı‹ ¿flÌfiı ’Î‹Ì Â¿ı ? ±ÎI‹Î …Õ‰˘ ÁËı·˘ fi◊Ì. …√÷ …ıfiı ±ÎI‹Î ‹ÎfiÌ flèÎ »ı ±ı “Ï‹¿ıÏfi¿·” ±ÎI‹Î [1] »ı, …ı iÎÎfi ¬˘‚¬˘‚ ¿flı »ı ±ı “Ï‹¿ıÏfi¿·” ±ÎI‹Îfi_ ¬˘‚ı »ı. ‹Ò‚ ±ÎI‹Îfi_ ÷˘ ¤Îfi … fi◊Ì. …’ ¿flÌfiı, ÷’ ¿flÌfiı, I›Î√ ¿flÌfiı, K›Îfi “Ë_” ¿˘HÎ »_ ? ¿flÌfiı …ıfiı ÏV◊fl ¿fl‰Î Ω› »ı ÷ı «_«‚fiı … ÏV◊fl ¿fl‰Î Ω› »ı ±fiı ±ÎI‹Î ÷˘ ’˘÷ı V‰¤Î‰◊Ì … ±«‚ »ı. V‰¤Î‰ı ¿flÌfiı ±«‚ ±ıfiı …√÷‹Î_ ΩHΉΠ…ı‰_, ‹ÎhÎ... ±ÎI‹ÎfiÌ ±«‚÷Î ¿Ëı‰Î› »ı, ’HÎ ±Î ÷˘ ±HÎÁ‹…HÎ◊Ì ’˘÷ÎfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ·¥ Ω› ±ıÀ·ı ±V‰Î¤Îω¿ ±«‚÷Î ≠ÎM÷ ◊Λ »ı ! ∞‰fifi_ ·ZÎ Â_ »ı ? ±ÎI‹Î ΩHΉ˘, ¿¥ flÌ÷ı ? “Ë_ ’˘÷ı ¿˘HÎ »_” ±ı ¢‘‰Îfi_ … ·ZΠˢ‰_ Ωı≥±ı, ⁄Ì…_ ¿˘≥ ·ZÎ … fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı. ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹ÎfiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Ì ? “Ë_ ¿˘HÎ »_”fiÌ Â˘‘¬˘‚ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘ ÷ı ÁΫ˘ flV÷˘ »ı ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı ‹Î√Ì ·ı‰_ ¿ı ‹Îflı ±ÎI‹ÎfiÌ ±◊‰Î ÷˘ …ı ·˘¿˘ ±ıfiÌ Â˘‘¬˘‚‹Î_ ’Õ›Î Ë˘› ±fiı ⁄ÌΩfiı “±ı” ±ÎflΑfiÎ ◊Λ ±ı‰_ ¿flÌ ±Î’˘, ±ıÀ·ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿flÌ ±Î’ı. “iÎÎfiÌ … ¬˘‚‰Îfi_ Â̬‰ÎÕ÷Πˢ› ÷˘ ±ı ω«Îfl˘ ·Î≥fi ’fl ¿Ëı‰Î›. ⁄οÌ, ’vÊ” «ÎËı Á˘ ¿flÌ Â¿ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ı ¿˘¥ «Ì…fiÎ ¿÷ν fiΠˢ›. ⁄Ì…_ ⁄‘_ ÷˘ ΩHÎı·_ … »ı fiı ? ±fiı ΩHÎÌfiı ’λ_ »˘Õ‰Îfi_ … »ı ¤√‰Îfi ’HÎ …ıfiı ‰Â flËı »ı ±ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” Â_ fiÎ ¿flÌ Â¿ı? »÷Î_ fiı ? ¿ıÀ·Î › ±‰÷Îfl◊Ì ΩHÎ ΩHÎ ¿›Ù »ı, ’HÎ …ı ΩHΉÎfi_ »ı ÷ı › ’˘÷ı Á_’ÒHν Ïfifl˚±Ë_¿ÎflÌ ’ÿ‹Î_ ˢ›, ÏfiÏ‹kÎ ’ÿ‹Î_ … ˢ›. fi◊Ì ΩH›_. ±ÎI‹Î ÂOÿ◊Ì Á‹Ω› ÷ı‰˘ fi◊Ì, Á_iÎÎ◊Ì Á‹Ω›. “iÎÎfiÌ ÷‹Î‹ ÂÎj΢±ı ±ı¿ … ±‰Î…ı ¿èÎ_ ¿ı ±ÎI‹iÎÎfi ΩH΢. ˉı ’vÊ” ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î Á_iÎÎ◊Ì Ω√Ú÷ ¿flÌ ÿı »ı. …ı‹ ⁄ı ‹Ò_√Î ‹ÎHÎÁ˘ ±ÎI‹iÎÎfi ’V÷¿‹Î_ ˢ÷_ fi◊Ì. ±ÎI‹iÎÎfi ±ı¿·_ … iÎÎfi ±ı‰_ »ı ¿ı ˢ›, ÷ı ÷ı‹fiÌ ¤ÎÊÎ …ÿÌ Ë˘›, ±ı¿ ±Î‹ ËÎ◊ ¿flı fiı ⁄ÌΩı ±Î‹ …ı ’V÷¿‹Î_ ±Î‰Ì ¿ı ÷ı‹ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ±‰HνfiÌ›, ±‰@÷T›, ¿flı ±ıÀ·ı ⁄ıµ VÀıÂfi ’fl ’ˢ_«Ì √›Î ˢ› ! ±ı ⁄Lfiı ±ı‹fiÌ Á_iÎÎ◊Ì Ïfi—ÂOÿ »ı ! ±ı ÂÎj΋Î_ ÂÌ flÌ÷ı Á‹Î› ? ±ı ÷˘ «Îfl ‰ıÿ ±fiı …ˆfi˘fiÎ Á‹∞ Ω›. ±Î’HÎfiı ÷ı‹Î_ fiÎ ¬⁄fl ’Õı. ±ı‰_ “iÎÎfiÌ”fiÌ Á_iÎÎ iÎÎfiÌ «Îfl ±fi›˘√fiÌ µ’flfiÌ ‰Î÷ »ı. «Îfl ‰ıÿ ’ÒflÎ ◊Λ I›Îflı ‰ıÿ “≥ÀÁıSŒ” … Á‹…ı. ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ” ¿Ú’Î ‰flÁΉı ±fiı Á_iÎÎ◊Ì Á‹Ω‰ı ÷˘ …
 2. 2. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 3 4 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÷‹Îfl˘ ±ÎI‹Î Ω√Ú÷ ◊Λ. ±ÎI‹Î ÂOÿ-V‰w’ fi◊Ì, V‰¤Î‰-V‰w’ fiı “Ï‹Z«fl” ⁄fiÎ‰Ì ’Ì √›Î_. ±ıfiı ¤√‰Îfiı V‰E»_ÿ ¿èÎ_. ±Î V‰E»_ÿ◊Ì »ı. ±fi_÷ ¤ıÿı ±ÎI‹Î »ı, ±fi_÷ √HΑ΋ »ı, ±fi_÷ iÎÎfi‰Î‚˘ »ı, ÷˘ ±fi_÷ ±‰÷Îflfi_ ‹flHÎ ◊›_! ’ı·_ ÷˘ ±ı¿ … ±‰÷Îflfi_ ‹flHÎ ±fi_÷ ÿ½fi‰Î‚˘ »ı, ±fi_÷ Á¬‘΋ »ı fiı ±fi_÷ ≠ÿıÂÌ »ı. ’HÎ Ë÷_ !!! ±I›Îflı ÷‹Îflı ⁄‘_ ±Î‰flΛı·_ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±Î‰flH΢ ÷˘ÕÌ ±Î’ı. ±ı‹fiÎ ÂOÿı ÂOÿ‹Î_ ±ı‰_ ‰«fi⁄‚ ˢ› ¿ı ⁄‘Î_ ±Î‰flHÎ ÷˘ÕÌ fiάı. ·˘¿ “ÀıQ’flflÌ” ±ÎI‹Îfiı ±ÎI‹Î ‹Îfiı »ı. Ï’k΂fiı Á˘fi_ ‹ÎfiÌfiı ±ı‹fi˘ ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿ ±Î¬Î ÂÎjÎ ⁄fiΉı! ‹Ò¿Ì flά̱ı fiı F›Îflı ‰ı«‰Î …¥±ı ÷˘ «Îfl ±ÎfiÎ › fiÎ ±Î‰ı ! ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” … ¿Ëı ¿ı, “fiÎ¬Ì ÿı fiı. ±Î Lˢ› Á˘fi_, Ï’k΂ ±ÎI‹Î iÎÎfi-V‰w’ fi◊Ì, ωiÎÎfi-V‰w’ »ı. ‹ÎÀı ωiÎÎfifiı ΩH΢. »ı ⁄ÏŒ_√ ¿flı·_. ±ıÀ·ı Á˘fi_ ÷˘ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ¿ı ±ı ±ıfiÎ √HΑ‹˝ ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi ±CÎw_ fi◊Ì, ’HÎ ±ıfiÎ_ iÎÎ÷Î fiı ÿÎ÷Î fi◊Ì Ë˘÷Î. ÁÏË÷ ˢ› ÷˘. ¿˘¥¿ Œıfl˘ ±ı‰Î “iÎÎfiÌ ’vÊ” ˢ› I›Îflı ±ıfi˘ Œ˘Õ ’ÕÌ Ω›. ⁄Î¿Ì ÁËı·Î‹Î_ ÁËı·_ ˢ› ÷˘ ÷ı ‰Ì÷flÎ√ ωiÎÎfi »ı; ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ ωiÎÎfi Á˘fi_, ÷Î_⁄_ ±ıfi_ “Ï‹Z«fl” ◊¥ √›_ ˢ› fiı ÷ı‹Î_◊Ì «˘A¬_ Á˘fi_ ±CÎflÎ_ »ı. ⁄ÌΩ ωiÎÎfi ‹ÎÀı ÷˘ “ÏflÁ«˝ ÁıLÀfl” ¿Îœ‰Î_ ’Õı fiı ⁄ˆflÌ- Ωı¥÷_ ˢ› ÷˘ ÷ıfi_ ω¤Î…fi ¿fl‰_ ’Õı. Á˘fi_, ÷Î_⁄_ ±ı ⁄‘ÎfiÎ_ √HΑ‹˝ »˘¿flÎ_fiı ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ ¤Ò·Ì Ω› I›Îflı ÏflÁ«˝ ◊Λ ! ±fiı ±Î ‰Ì÷flÎ√ ΩHÎı ÷˘ … ÷ıfi_ ω¤Î…fi ¿flÌ Â¿Î›. ÷ı‹ ±ÎI‹Î ±fiı ±fiÎI‹ÎfiΠωiÎÎfi ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ’ÎÁı √›Î ±ıÀ·ı ≠ÎM÷ ◊¥ Ω›, ÁË… ≠ÎM÷ √H΢ ΩHΉΠ’Õı, ’»Ì ±ıfi_ ω¤Î…fi ◊Λ. ±ıfiÎ √HΑ‹˘˝ ¿˘HÎ ◊¥ Ω›. ΩHÎı ? ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿ı …ı “‰SÕ˝”fiÎ “√˛ıÀıVÀ ÁΛ„LÀVÀ” ˢ› ÷ı … ΩHÎı, fiı ÷ı … »^À_ ’ÎÕÌ Â¿ı. ±ÎI‹Î-±fiÎI‹Îfi_ ω¤Î…fi ¿flÌ ≠ë¿÷ν — “Ë_ ±ÎI‹Î »_” ±ıfi_ iÎÎfi ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊Λ ? ±fi¤ÒÏ÷ ±Î’ı ±ıÀ·_ … fiËŸ, ’HÎ ÷‹ÎflÎ_ ’Î’˘fiı ⁄΂Ìfiı ¤V‹Ì¤Ò÷ ¿flÌ ¿¥ flÌ÷ı ’˘÷ı ¿flÌ Â¿ı ? ±Î’ı, ÏÿT›«ZÎ ±Î’ı ±fiı “±Î …√÷ Â_ »ı ? ¿ı‰Ì flÌ÷ı «Î·ı »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±fi¤ÒÏ÷ ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı ÷˘ “±‹ı” ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı. ±ËŸ ¿˘HÎ «·Î‰ı »ı ?” ‰√ıflı ⁄‘Î … Œ˘Õ ’ÎÕÌ ±Î’ı, I›Îflı ±Î’HÎ_ ’ÒHν ±Î√‚ ±‹ı “iÎÎfi” ±Î’̱ı »Ì±ı I›Îflı “±ÎI‹Î” ±fiı “±fiÎI‹Î” ¿Î‹ ◊Λ. ⁄Lfiıfiı …ÿÎ_ ’ÎÕÌ ±Î’̱ı »Ì±ı ±fiı ’»Ì CÎıfl ‹˘¿·Ì±ı »Ì±ı. ±ÎI‹iÎÎfi ¿_¥ ±Î’Ì Â¿Î› ¿ı ·¥ ¿Λ ±ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ’HÎ ±Î ÷˘ “±ø‹ ωiÎÎfi” »ı ±fiı ±Î ±Îç›˝ »ı, ÷ı◊Ì ±Î Â@› ⁄L›_ iÎÎfifiÌ ≠ÎÏM÷, “iÎÎfiÌ” ◊¿Ì … ! »ı. ÷ı ±‹ ◊¿Ì ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊¥ ¿ı ÷ı‹ »ı. ¤√‰Îfifiı ±˘‚A›Î ‰√fl ÷ı «Î·‰Îfi_ »ı ? ⁄οÌ, ±Î ’˘÷Î◊Ì ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÎ◊Ì ◊¥ ¿÷_ ˢ› ÷˘ ±Î ÁΑ, Á_L›ÎÁÌ ⁄‘Î_ … ¿flÌfiı ⁄ıÃÎ_ ˢ÷. ’HÎ I›Î_ ÷˘ “iÎÎfiÌ ¿fl˘Õ˘ ±‰÷ÎflfiÌ ’H›ˆ Ω√ı I›Îflı “iÎÎfiÌ”fiÎ_ ÿ½fi ◊Λ, fiËŸ ’vÊ”fi_ … ¿Î‹. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ıfiÎ_ ÏfiÏ‹kÎ »ı. ÷˘ ÿ½fi @›Î_◊Ì Ë˘› ? iÎÎfifiÌ ≠ÎÏM÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı “iÎÎfiÌ” fiı ±˘‚¬, ⁄ÌΩı ¿˘¥ flV÷˘ fi◊Ì. ¢‘fiÎflÎfiı ‹‚Ì ±Î‰ı … ! …ı‹ ±Î ÿ‰Î±˘ ‹ÎÀı ÕΘ¿ÀflfiÌ …wfl ’Õı ¿ı fiÎ ’Õı? ¿ı ’»Ì ÷‹ı Ω÷ı CÎıfl ÿ‰Î±˘ ⁄fiÎ‰Ì ·˘ »˘ ? I›Î_ ±Î√‚ ¿ı‰Î_ ΩB≤÷ flˢ ƒÏWÀ Œflı, ÷˘ … ¿Î‹ ◊Λ ! »˘ ¿ı ¿_¥¿ ¤Ò· ◊Âı ÷˘ ‹flÌ …‰ÎÂı ! ±fiı ±Î ±ÎI‹Î Á_⁄_‘Ì Ω÷ı “Ï‹Z«fl” ⁄fiÎ‰Ì ·ı »ı! ÂÎj΢ ’˘÷ÎfiÎ ÕËÎ’HÎı, √v√‹ ωfiÎ ‰Î_E›Î ≠ë¿÷ν — ¿ı‹ ¿flÌfiı ±ÎI‹-V‰¤Î‰fiı ’΋̱ı ±ı … ±ÎflΑfiÎ
 3. 3. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 5 6 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ‹Î_√̱ı »Ì±ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ƒÏWÀfiı ƒWÀ΋Î_ fiÎ¬Ì ±Î’ı ±ıÀ·ı “’˘÷Îfiı” ¬Î÷flÌ ◊Λ ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »_.” ƒÏWÀ ’HÎ ±ı‹ ⁄˘·ı ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »_.” ⁄Lfiıfiı ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰fiı ’΋‰_ ±ıfi_ fi΋ … ÁQ›¿˚ ÿ½fi. ±ı¿ Œıfl˘ ˉı …ÿÎ¥ fiÎ flËÌ, ±ˆ@›¤Î‰ ◊¥ √›˘. ’Ëı·Î_ ƒÏWÀ ©ÎI‹Îfiı Á‹Ï¿÷ ’ÎQ›Î ±ıÀ·ı ƒÏWÀ ŒflÌ Ω›. “…√÷fiÌ Ï‰fiÎÂÌ «ÌΩı‹Î_ Á¬ »ı” ±ı‰Î ¤Î‰˘ …ı ÿı¬ÎÕı »ı ±ı Ï‹J›ÎƒÏWÀ »ı. ƒÏWÀ “±Î‹” ŒflÌ Ω› ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fiı ¬˘‚÷Ì Ë÷Ì. ’HÎ …Õ÷_ fiˢ÷_. ˉı ±ı ƒÏWÀ V‰¤Î‰ ±ıÀ·ı ±ÎI‹ÎfiÎ … V‰¤Î‰ ÿı¬Î›Î ¿flı, ±ı V‰¤Î‰-ƒÏWÀ ¿Ëı‰Î›. ÁL‹¬ ◊¥ ±ıÀ·ı Ïfiflο<‚÷Î µI’Lfi ◊Λ. fiËŸ ÷˘ I›Î_ Á‘Ì V‰¤Î‰-ƒÏWÀ ±Ï‰fiÎÂÌ ’ÿfiı … ÿı¬Î՛Π¿flı! ƒÏWÀŒıfl◊Ì ±Î …√÷ ±Î¿<‚T›Î¿<‚ flèÎÎ ¿flı. ∂¤_ flèÎ_ »ı. “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÏÁ‰Î› ƒÏWÀ ¿˘¥ ⁄ÿ·Ì ¿ı fiËŸ. “iÎÎfiÌ ÿı˃ÏWÀ, ‹fi˘ƒÏWÀ◊Ì Á_ÁÎfl ‹‚ı fiı ±ÎI‹ƒÏWÀ◊Ì ‹˘ZÎ ‹‚ı. ’vÊ” ÏÿT›«ZÎ ±Î’ı, ≠iÎÎ Ω√Ú÷ ¿flÌ ±Î’ı I›Îflı ƒÏWÀ ⁄ÿ·Î¥ Ω›. ±ÎI‹ƒÏWÀ ±Î√‚ ⁄‘Î … ‹Î√˘˝ ±ı¿ ◊Λ »ı, I›Î_◊Ì ±Î√‚fi˘ flV÷˘ ±Î’H΢ ±ÎI‹Î ÷˘ ÿı¬Î›, ’HÎ ⁄ÌΩfiÎ ’HÎ ±ÎI‹Î ÿı¬Î›, ”±ÎI‹‰÷˚ ±ı¿ … »ı. ±ÎI‹ƒÏWÀ ±ı ‹˘ZÎ ‹ÎÀıfi˘ ≠◊‹ ÿfl‰ÎΩı »ı. Á‰˝ ¤Ò÷ıÊ” ◊¥ Ω›. F›Î_ ·˘¿ƒÏWÀ »ı I›Î_ ’fl‹ÎI‹Î fi◊Ì. F›Î_ ’fl‹ÎI‹Î »ı I›Î_ ≠ë¿÷ν˝ — ƒÏWÀ, ƒU› fiı ƒWÀÎ Á‹Ω‰˘. ·˘¿ƒÏWÀ fi◊Ì. ÿÎÿÎlÌ — ƒU› ±fiı ƒWÀÎ ⁄ı …ÿÎ … ˢ› Ë_‹ıÂÎ_. ƒU› ¿_¥ ƒWÀÎfiı «˘_ÀÌ ’Õ÷_ fi◊Ì. ±Î’HÎı ˢ‚Ì Ωı¥±ı ÷ı◊Ì ¿_¥ ±Î_¬ ÿÎ{ı »ı ? Á_ÁÎfl T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ... …√÷‹Î_ Â_ Â_ »ı ? ƒU› ±fiı iÎı›, ÷ı‹ … ƒWÀÎ ±fiı iÎÎ÷Î ! ±Î © iÎÎfi ±ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı. “…ı‹ »ı ÷ı‹” ›◊Î◊˝ ÿı¬ÎÕı ±ı ’Î_« ¥ÏLƒ›˘◊Ì …ı ¿_¥ ÿı¬Î› »ı ±ı ⁄‘Î_ iÎı› »ı, ƒU› »ı; ’HÎ ±ı‹Î_ © iÎÎfi. ›◊Î◊˝ ÿı¬ÎÕı ±ıÀ·ı Â_ ? ⁄‘Ì ±Ï‰fiÎÂÌ ±fiı ⁄‘Ì Ï‰fiÎÂÌ ƒWÀÎ ¿˘HÎ »ı ? «ÌΩı ÿı¬ÎÕı. ±fiı ±Î ω’flÌ÷ iÎÎfi ÷˘ ±ı¿·Ì ωfiÎÂÌ «ÌΩıfiı … …ı ÏÿÂ΋Î_ ÷‹Îv_ ‹¬Îflω_ÿ ˢ› ÷ı ⁄Î…fi_ (⁄ÎèÎ) ÿ½fi ˢ›, ÿı¬ÎÕı. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ÷˘ …L‹÷Î_ … “÷_ «_ÿ·Î· »ı” ±ı‰_ ±iÎÎfi ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ ⁄Î… (±ÎI‹Î ÷flŒ) fiÎ ÿı¬Î›. …ı ÏÿÂ΋Î_ ƒÏWÀ ˢ› ÷ı ≠ÿÎfi ¿flı »ı. ±ıÀ·ı “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ”fiÌ ÷ıfiı “¥Œı¿À” ◊Λ »ı ¿ı “Ë_ ÏÿÂ΋Î_ … iÎÎfi, ÿ½fi, ‹fi, ⁄Ï©, Ï«kÎ, ±Ë_¿Îfl ⁄‘_ ≠‰ÚkÎ ◊›ı·_ «_ÿ·Î· … »_.” ±Î ω’flÌ÷ iÎÎfi »ı. Ïfi›‹ ±ı‰˘ »ı ¿ı …ı‰Ì “Ï⁄·ÌŒ” ˢ›. …ı ⁄Î… ƒÏWÀ »ı ÷ı ⁄Î…fi_ iÎÎfi ≠‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰Ì Ω›. ±ıfiı ◊Λ ÷ı‰_ iÎÎfi ¤ı√_ ◊Λ, fiı ’»Ì ÷ı‰_ … ‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı. Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı ÿ½fi, iÎÎfi fiı «ÎÏflh› ¿èÎ_. ˉı …ı ÿı˃ÏWÀ, ‹fi˘ƒÏWÀ, Á_ÁÎflƒÏWÀ Â_ ? ω’flÌ÷ iÎÎfi‹Î_ {⁄˘‚ {⁄˘‚ ¿fl‰Îfi_. ˉı ±ı‹Î_◊Ì ÂÌ flÌ÷ı Ë÷Ì, ÷ıfiı ¿˘¥ ±ÎI‹ÎfiÌ ÷flŒ Œıfl‰Ì ±Î’ı ±ıÀ·ı ±ÎI‹ƒÏWÀ µI’Lfi fiÎÁÌ »^Àı Ï⁄«Îfl˘ ! ◊Λ. ±fiı ’»Ì ÷ı ⁄Î…fi_ ÿ½fi Âw ◊¥ Ω›, ’»Ì iÎÎfi Âw ◊Λ ±fiı »ı‰Àı «ÎÏflh› Âw ◊¥ Ω›. ... fiı ±ÎI‹T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ! “iÎÎfiÌ ’vÊ” ±ıÀ·_ … ¿flı ¿ı …ı ƒÏWÀ F›Î_ fiı I›Î_ ⁄ËÎfl ’ÕÌ ≠ë¿÷ν — Á_ÁÎflT›‰ËÎfl‹Î_ ±fiı ±ÎI‹T›‰ËÎfl‹Î_ Œfl¿ Â_ »ı? flËÌ Ë÷Ì, ÷ı ƒÏWÀfiı ƒWÀ΋Î_ fiÎ¬Ì ±Î’ı. ±ıÀ·ı ƒÏWÀ ‹Ò‚ …B›Î±ı ÿÎÿÎlÌ — Á_ÁÎflT›‰ËÎfl Ïø›ÎI‹¿ »ı ±fiı ±ÎI‹T›‰ËÎfl “ŒÌÀ” ◊¥ ¿Ëı‰Î›, I›Îflı … ‹„@÷ ◊Λ. ±fiı …ı ±‹¿ ËÿfiÎ_ … iÎÎfiÎI‹¿ »ı. ±ı¿ Ïø›Î ¿flı »ı fiı ⁄ÌΩı “Ωı›Î” ¿flı »ı. …ı ¿flı ÷ı ΩHÎı ƒU›˘fiı Ωı¥ ¿÷˘ Ë÷˘ ÷ı ⁄‘Î … ƒU›˘fiı “e·” Ωı¥, ΩHÎÌ Â¿ı. fiËŸ ±fiı …ı ΩHÎı ÷ı ¿flı fiËŸ. ¿flfiÎfl ±fiı ΩHÎfiÎfl ⁄ı ±ı¿ ˢ› fiËŸ,
 4. 4. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 7 8 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 …ÿÎ_ … ˢ›. …ÿÎ_ Ë÷Î_, …ÿÎ_ »ı ±fiı …ÿÎ_ flËıÂı. » ‹ÎÁ Á‘Ì Á÷÷ ±Î‰÷_ Ω›. ≠‰÷˝fi‹Î_ ±Î‰ı, I›Îflı ¿ı‰‚ ±ÎI‹≠‰÷˝fi ±ıfi_ fi΋ ‹Î_èηΠ¤√‰Îfifiı µÿı˚ÂÌfiı ¿Ëı ¿ı “Ëı ¤√‰Îfi ! iÎÎfi ÷‹Îv_ ±fiı “¿ı‰‚iÎÎfi”. ÿ½fi, iÎÎfi ÏÁ‰Î› ±L› ¿˘¥ ≠‰÷˝fi fiËŸ ±ıfiı Ïø›Î ‹ÎflÌ” ÷˘ › ÷ı ¤√‰Îfi ¤ı√Î ◊Λ ±ı‰Î_ »ı. “¿ı‰‚iÎÎfi” ¿Ëı‰Î›. ¥ÏLƒ› iÎÎfifiı ±Î‘Ìfi Ωı‰_-ΩHΉ_ ±ı flÎ√¶ıʉ΂_ »ı. ±Ï÷„Lƒ› ≠I›ZΠωfiÎ ⁄_‘fi fi ÷ÒÀı ! iÎÎfifiı ±Î‘Ìfi ΩHΉÎ-Ωı‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı, ÷ı ‰√fl ΩHΉÎ-Ωı‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. CÎHÎÎ_ ⁄˘·ı »ı fiı ¿ı, “±‹ı iÎÎ÷΃WÀÎ flË̱ı »Ì±ı.” ’HÎ ≠ë¿÷ν — iÎÎfi Â_ »ı ? ÂÎfi˘ iÎÎ÷΃WÀÎ ? ÷_ Ë∞ «_ÿ·Î· »ı fiı ? ±ÎI‹Î ◊›Î ’»Ì, ±ÎI‹Îfi_ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ’˘÷ı … ±ÎI‹Î »ı. ·ZÎ ⁄ıÃÎ_ ’»Ì iÎÎ÷΃WÀÎ’ÿ Âw ◊Λ. ≠ë¿÷ν — ÷˘ ±Î ÂÎj΢fi_ iÎÎfi »ı ±ı Â_ »ı ? ‹„@÷, ‹@÷’HÎÎfi_ iÎÎfi ◊›ı ! ÿÎÿÎlÌ — ±ı l÷iÎÎfi ¿Ëı‰Î› ¿ı VQ≤Ï÷iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±ı ±ÎI‹iÎÎfi fi ˢ›. ’V÷¿‹Î_ µ÷flı ±ıÀ·ı ±ı …Õ ◊¥ √›_. ≠ë¿÷ν˝ — ‹„@÷ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ≠ë¿÷ν — ÂÎj΢‹Î_ ¤√‰ÎfifiÌ ‰ÎHÎÌ Ë˘› ÷˘ ’HÎ ±ı …Õ ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ÷‹fiı ¿_¥¿ ⁄_‘Λı·Î »˘ ±ı‰_ fi◊Ì ·Î√÷_ ? ¿Ëı‰Î›? ≠ë¿÷ν — ·Î√ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¤√‰ÎfifiÌ ‰ÎHÎÌ › ’V÷¿‹Î_ µ÷flı I›Îflı …Õ ¿Ëı‰Î›. ÁÎ_¤‚ı I›Îflı ±ı «ı÷fi ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ÷ı ÿfl±Á· «ı÷fi fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·_ ⁄_‘fi‹Î_ »_ ±ı‰_ iÎÎfi ◊‰_ Ωı¥±ı. ⁄_‘fi »ı «ı÷fi’›Î˝›fiı CÎÁÎ¥fiı ±ı ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚÷Ì Ë˘‰Î◊Ì ±ı «ı÷fi …ı‰_ Œ‚ ‹ÎÀı ‹„@÷’HÎÎfi_ iÎÎfi ◊‰_ Ωı¥±ı. “Ë_ ‹@÷ »_” ±ı‰_ iÎÎfi ◊Λ ÷˘ ±Î’ı. ±ıÀ·ı ±ıfiı ≠I›ZÎ ‰ÎHÎÌ, ≠√À ‰ÎHÎÌ ¿ËÌ. ⁄Î¿Ì ±Î ÂÎj΢‹Î_ ‹„@÷ ◊Λ! µ÷›Ù ÷ı …Õ ◊¥ √›_, ±ı «ı÷fifiı …√ÎÕı fiËŸ. ±ÎI‹Îfi_ V‰w’, “iÎÎfi” … ! ≠ë¿÷ν — ±Î ÷˘ ¿ıÀ·Î› ¿Î‚◊Ì ÂÎj΢fiÎ ±Î‘Îflı … «ÎS›_ ±Î‰ı »ı. ≠ë¿÷ν — iÎÎfifi_ V‰w’ Â_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı‹ … «Î·ı. “iÎÎfiÌ” ˢ›, ±…‰Î‚_ ˢ› I›Î_ ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfifi_ V‰w’ ±ÎI‹Î »ı fiı ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ … iÎÎfi Á‘Ì ÷‹Îfl˘ ÿ̉˘ ◊Âı, fiËŸ ÷˘ ±Î Ïø›Î¿Î_Õ ÷˘ «ÎS›Î ¿flı. »ı. iÎÎfi ±ı … ±ÎI‹Î »ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »_” ±ı ÷‹fiı l©Î »ı, ±ı “fl˘_√ ≠ë¿÷ν — ‹_hÎΩ’◊Ì ‹˘ZÎ ‹‚ı ¿ı iÎÎfi‹Î√˝◊Ì ‹˘ZÎ ‹‚ı ? Ï⁄·ÌŒ” »ı. ±fiı ±ı l©Î◊Ì … ±Î ¤‰˘¤‰fiÎ_ ¤À¿Î‹HÎ «Î· ◊¥ ÿÎÿÎlÌ — ‹_hÎΩ’ ÷‹fiı Á_ÁÎfl‹Î_ ÂÎ_Ï÷ ±Î’ı. ‹fifiı ÂÎ_÷ ¿flı √›Î_ »ı. ±ı “fl˘_√ Ï⁄·ÌŒ” F›Îflı “iÎÎfiÌ ’vÊ” “¡ı¿«fl” ¿flÌ ±Î’ı ±ı ‹_hÎ, ±ıfiÎ◊Ì ¤˙Ï÷¿ Á¬˘ ‹‚ı. ±fiı ‹˘ZÎ ÷˘ iÎÎfi‹Î√˝ ‰√fl fi◊Ì. I›Îflı “flÎ¥À Ï⁄·ÌŒ” ◊Λ, I›Îflı “±ıfiı” iÎÎfifi_ V‰w’ Á‹Ω›. iÎÎfifi_ ±iÎÎfi◊Ì ⁄_‘fi »ı ±fiı iÎÎfi◊Ì ‹Ï@÷ »ı. ±Î …√÷‹Î_ …ı iÎÎfi «Î·ı V‰w’ Á‹F›Î ’»Ì ±ı¿ÿ‹ ≠‰÷˝fi‹Î_ fiÎ ±Î‰ı. Á‹F›Î ’»Ì ‘Ì‹ı »ı ÷ı ¥ÏLƒ›iÎÎfi »ı. ±ı ¤˛Î_Ï÷ »ı, ±Ï÷ÏLƒ› iÎÎfi ±ı … ÿfl±Á· iÎÎfi ‘Ì‹ı ÁIÁ_√◊Ì iÎÎfi-ÿ½fi ‰‘÷_ Ω› ±fiı I›Îfl ’»Ì ≠‰÷˝fi‹Î_ »ı.
 5. 5. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 9 10 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ¿èÎ_ Â_ ? fiı Á‹F›Î Â_ ?! ’V÷¿˘‹Î_ ·A›˘ »ı ÷ı‰˘ ±ÎI‹Î fi◊Ì. “Ë_ ¿˘HÎ »_” ±ı ΩHΉÎfi˘ ±ı ÂOÿ≠›˘√ fi◊Ì, ±fi¤‰≠›˘√ »ı. ≠ë¿÷ν — ⁄‘Î ‘‹˘˝ ¿Ëı »ı, “‹ÎflÎ ÂflHÎı ±Î‰” ÷˘ ∞‰ı ¿˘fiÎ ‰Î÷fiı Á‹…‰ÎfiÌ »ı. ‰Î÷ Á‹…ı ÷˘ ÁË…‹Î_ ‹˘ZÎ »ı. fiËŸ ÷˘ ÂflHÎı …‰_? ¿˘ÏÀ µ’Λı, ¨‘˘ ◊¥fiı ⁄‚Ì ‹flı ÷˘ › ‹˘ZÎ ◊Λ ±ı‰˘ fi◊Ì. ’H›fi_ ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î ‘‹˘˝‹Î_ ÷k‰ Â_ »ı? I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “’˘÷ı ©ÎI‹Î ⁄_‘fi ◊Âı, ’HÎ ⁄_‘fi ◊Âı. »ı” ±ı ΩHΉ_. ©ÎI‹Î ±ı … ¿ÚWHÎ »ı, ©ÎI‹Î ±ı … ‹ËΉÌfl »ı, ©ÎI‹Î ±ı … ¤√‰Îfi »ı. “⁄‘Î ‘‹˘˝ »˘ÕÌ ÿı ±fiı ‹Îflı ÂflHÎı ±Î‰” ω¤˛Î_÷ ÿÂÎ ! ’HÎ ¿˘fiÌ ?! ±ı‹ ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı ±ı ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı ¿ı, “÷_ ±Î ÿıË‘‹˝ »˘ÕÌ ÿı, ‹fi˘‘‹˝ »˘ÕÌ ÿı, ¥„Lƒ› ‘‹˘˝ ⁄‘Î »˘ÕÌ ÿı ±fiı ’˘÷ÎfiÎ V‰Î¤Îω¿ F›Î_ Á‘Ì Á_⁄_‘ »ı I›Î_ Á‘Ì ⁄_‘ »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_ ±Î‰ı ‘‹˝‹Î_ ±Î‰Ì Ω, ±ÎI‹‘‹˝‹Î_ ±Î‰Ì Ω.” ±Îfiı ˉı ·˘¿ ¨‘_ Á‹F›Î. ±ıÀ·ı Á_⁄_‘◊Ì ‹@÷ ◊Λ. Á_⁄_‘ ±ıÀ·ı Â_? fi΋ ±ı Á_⁄_‘ »ı. “Ë_ ’W’Î ‹Îflı ÂflHÎı ±ıÀ·ı ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfifiı ÂflHÎı ±ı‹ Á‹F›Î. ±fiı ¿ÚWHÎ ¿˘fiı »_, ±ÎfiÌ ÿÌ¿flÌ »_” ±ı Á_⁄_‘ »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ’˘÷ı Á‹…ı »ı? ‹fl·Ì‰Î‚Îfiı! ±Î «˘’Õ‰ÎfiÌ (ÿ‰Î) ’Ì √›Î ±ı‹Î_ ÕΘ¿Àflfi˘ ±Á_√ … »ı, Ïfi·ı˝’ … »ı. ¢ ÿ˘Ê ? ±ı‰_ ±Î ’Ì √›Î ±fiı ÷ı◊Ì ¤À¿ı »ı ! ±fi_÷¿Î‚◊Ì Ï‰¤˛Î_÷ÿÂ΋Î_ … »ı. ±ÎI‹Îfiı ω¤˛Î_Ï÷ ˢ÷Ì fi◊Ì. ±Î ÷˘ ‹fiW›fiı ω¤˛Î_Ï÷ ˢ› »ı! ±Î ÷˘ ±‹¿ ¿˘Ï{{ µI’Lfi ◊‰Î◊Ì, ¤˛Î_Ï÷flÏË÷ iÎÎfi, ΩHΉΠ…ı‰_ ! Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì Ï‰¤Îω¿ iÎÎfi µI’Lfi ◊Λ »ı, ±ıÀ·ı ±Î‹Î_ ‹fiW› ±I›Îfl Á‘Ì …ı ΩH›_ »ı, ‰Î_E›_ »ı, ±ı ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷ »ı. ¤˛Î_Ï÷‹Î_ √fiı√Îfl fi◊Ì. ¤˛Î_Ï÷◊Ì √fiı√Îfl ÿı¬Î› »ı. ±fiı iÎÎfi◊Ì ÷˘ Ïfiÿ˘˝Ê … »ı. @›Î_ Á‘Ì ’ÕuÎ flËı‰_ ? ¿ı‹ ·Î√ı »ı ±Î’fiı? …ıÀ·Ì ±ÎI‹ÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿flı “iÎÎfiÌ”fiı ±Î¬_ …√÷ Ïfiÿ˘˝Ê ÿı¬Î›. »ı ÷ı ⁄‘Ì ¤˛Î_Ï÷‹Î_ flËÌfiı ‰Î÷˘ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ¤˛Î_Ï÷fiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı·_ ˢ‰_ “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÷˘, ±ΩıÕ … ! Ωı¥±ı; ±ıfi_ Œ‚ Â_ ±Î‰ı? ¤˛Î_Ï÷flÏË÷ Œ‚ ±Î’ı, Ïfiflο<‚÷Î µI’Lfi ◊Λ. …√÷ ±Î¬_ ±Î¿<‚÷Î-T›Î¿<‚÷΋Î_ ŒÁΛ_ »ı. Ïfiflο<‚÷Î ±ı ÷˘ ≠ë¿÷ν — “iÎÎfiÌ” ±ıÀ·ı “Ïfl›·Î¥{Õ” “Á˘·” (±ÎI‹Î) ? ÏÁ© ¤√‰ÎfifiÎ ±Îà √H΢‹Î_fi˘ ±ı¿ »ı. Ïfl›· ‰V÷ ≠ÎM÷ ◊Λ ÷˘ Ïfiflο<‚÷Î µI’Lfi ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ »ıÕ˘ fiÎ ±Î‰ı, ±fi_÷ ÿÎÿÎlÌ — “iÎÎfiÌ ’vÊ” ÏÁ‰Î› ÁıSŒ Ïfl›·Î¥{ıÂfi‰Î‚˘ ±‰÷Îfl◊Ì ±Î ¤˛Î_÷iÎÎfi ÷˘ ΩHÎ ΩHÎ … ¿›Î˝ ¿›Ù »ı fiı ? ‹ÎHÎÁ … fiΠˢ›. ±ÎI‹iÎÎfiÌ, ±ı ÁËı·Ì ‰V÷ fi◊Ì. ⁄Î¿Ì iÎÎfiÌ ÷˘ ⁄‘Ì ⁄Ë Ω÷fiΠˢ›, ÂÎjÎiÎÎfiÌ Ë˘›, ⁄ÌΩ iÎÎfiÌ Ë˘›, ±Î ÷˘ ≠ë¿÷ν˝ — ¤˛Î_Ï÷ ±ı … ‹Î›Î‰Îÿ ? ¤˛Î_Ï÷ ωÂı ‰‘ Á‹Ω‰˘. ÏËLÿV÷Îfi »ı. ÿÎÿÎlÌ — ¤˛Î_Ï÷, ‹Î›Î‰Îÿ ±ı¿ … »ı. Ïfi… V‰w’fi_ ±iÎÎfi ±ı ’Ëı·Î fi_⁄flfiÌ ¤˛Î_Ï÷ »ı. ¤˛Î_Ï÷ ±ıÀ·ı …ı fi◊Ì ÷ıfiÌ ¿S’fiÎ ◊‰Ì ÷ı. Á΋ÎL› iÎÎfi — ωÂıÊ iÎÎfi ! ±ÎI‹iÎÎfi ±ı ¿ÏS’÷ ‰V÷ fi◊Ì. I›Î_ ÂOÿ ⁄˘S›ı fiÎ «Î·ı, ±ı ≠ë¿÷ν — “±ÎM÷‰ÎHÎÌ”‹Î_ ±ı¿ ‰Î¿› »ı - “Á΋ÎL› iÎÎfi‹Î_ ±fi¤‰’Ò‰˝¿fi_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. “ÁıSŒ” fi_ “Ïfl›·Î¥{ıÂfi” ◊‰_ Ωı¥±ı. ±Î flËıΩı, ωÂıÊ iÎÎfi‹Î_ fiÎ …¢.” ±ı Á‹Ω‰˘.
 6. 6. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 11 12 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ±I›Îflı ωÂıÊ iÎÎfi ±ı ⁄Ï©‹Î_ Ω› »ı ±fiı ⁄Ï© ΩıÕı ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Î’HÎı ±ı‹fiı ⁄ı √΂˘ ÿ¥±ı ±ıÀ·ı ¬⁄fl ’Õı. ±Ë_¿Îfl Ë_‹ıÂÎ_ ±Î‰ı …. Á΋ÎL› iÎÎfi ±ıÀ·ı ⁄‘΋Î_ ©ÎI‹Î “Ωı Ωı” ±Î‹ Á‚Ì ¿fḻı fiı ÷ı ŒıHÎ ‹Î_Õı »ı ¿ı fi◊Ì ‹Î_Õ÷˘ ±ıfiÌ ¬⁄fl fiÎ ¿fl‰Î. ±Î’HÎı …_√·‹Î_ √›Î ˢ¥±ı fiı ⁄‘Î {ÎÕ˘fiÎ_ ©ÎI‹Î flÌ÷ı ’Õı? ÿ½fi ¿fl‰Î_, ±ı Á΋ÎL› iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±Î {ÎÕ ·Ì‹ÕÎfi_, ±Î ≠ë¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ı ¿ıÀ·Î¿fiı ±ı‰Ì ÂÎ_÷ÿÂΠˢ› ÷˘ … ±ı ±Î_⁄Îfi_ {ÎÕ »ı. ±ı‰_ Ωı‰_ ±ı ωÂıÊ iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. Á΋ÎL› iÎÎfi ÂÎ_÷ flËÌ Â¿ı fiı ? ±ıÀ·ı ÿ½fi µ’›˘√. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¿˘¥fiı ÂÎ_÷ÿÂÎ flËÌ Â¿ı. ±ı‹Î_◊Ì ±ı ⁄«Ì Ω› ≠ë¿÷ν — ωÂıÊ iÎÎfi ±fiı Á_Ï«÷ iÎÎfi‹Î_ ¢ Œıfl ? ÷˘ ±Î’HÎı ⁄ÌΩı µ’Λ ¿fl‰˘ ’Õı. F›Î_ ±Ë_¿Îfl, ‹‹÷Î fi ˢ› I›Î_ ÿÎÿÎlÌ — ωÂıÊ iÎÎfi‹Î_ ⁄Ï© ‰’flΛ ±fiı Á_Ï«÷ iÎÎfi‹Î_ Ï«kÎ V‰-’fl ≠¿Î¿ ±ÎI‹Î »ı. ‰’flΛ. ⁄Ï© ¿˘¥ ‰Îfl ¬˘ÀÌ ’Õı ¿ı, “±Î {ÎÕ ‹ı_ ¿›Î_¿ Ωı›_ »ı, ¤Ò·Ì ≠ë¿÷ν — ±Î «ˆ÷L› ÁkÎÎfi˘ …ıfiı ±fi¤‰ »ı ÷ıfiı ÷˘ iÎÎfiÌ √›˘ »_” ±ı‹ ⁄Ï©fiı Œıfl‰ Œıfl‰ ¿fl‰Ì ’Õı. ¿Ëı‰Î› fiı? ±fi¤‰Ìfiı, ±˘‚¬‰˘ ¿¥ flÌ÷ı ? ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı iÎÎfiÌ … ¿Ëı‰Î›. ≠ë¿÷ν — ±Î’HÎı ±ÎI‹Î ’¿Õ‰˘ »ı, ’¿Õ‰Î …¥±ı »Ì±ı, ≠ë¿÷ν — ±ı‰Î iÎÎfi̱˘ »^’Λı·Î ˢ› »ı, ±ı‹fiı ±˘‚¬‰Î CÎHÎÌ › ¥E»Î ◊Λ »ı ’HÎ ’¿ÕÎ÷˘ ¿ı‹ fi◊Ì ? ‹U¿ı· »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±ı‹ fiÎ ’¿ÕΛ. ±ÎI‹Î ÷˘ Â_, ±ÎI‹Îfi˘ ÿÎÿÎlÌ — »^’΋Î_ iÎÎfi … fiΠˢ›. iÎÎfiÌ ÷˘ Á_ÁÎfl‹Î_ Œ›Î˝ ¿flı. ’ջΛ˘ ’HÎ ’¿ÕΛ ±ı‰˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfi˘ ’ջΛ˘ ’¿Õıfiı ÷˘ › ¿˘¥¿ iÎÎfiÌ◊Ì »^’Î flËÌ Â¿Î› … fiËŸ. ’˘÷ı …ı Á¬ ’ÎQ›Î »ı, ÷ı Á¬ … ÿËÎÕ˘ ±ÎI‹Î …Õı. ⁄‘Î ·˘¿˘fiı ±Î’‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ iÎÎfiÌfiı ˢ› ÷ı◊Ì “iÎÎfiÌ” …_√·‹Î_ fiΠˢ›. ≠ë¿÷ν˝ — V‰-’fl ≠¿Î¿ ±ı‰Ì «ˆ÷L› ÁkÎÎfi˘ ±fi¤‰ ◊›˘ ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹Ω› ? ≠ë¿÷ν — iÎÎfiÌ Á_ÁÎfl‹Î_ ¤·ı ˢ› ’HÎ ∞‰˘ ±ı‹fiı ±Îı‚¬Ì fiΠ¿ı fiı, ¿ı ±Î iÎÎfiÌ »ı? ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎ_ √…‰_ ¿Î’ı ÷˘ › flÎ√¶ıÊ fiÎ ◊Λ, ¿˘¥ √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘ › flÎ√¶ıÊ fiÎ ◊Λ ÷˘ ±Î’HÎı ΩHΉ_ ¿ı «ˆ÷L› ÁkÎÎfi˘ ÿÎÿÎlÌ — ±Î‹ ±Îı‚¬Ì fiΠ¿ı, ’HÎ ±ı‹fiÎ_ ÂOÿ˘ ’fl◊Ì ¬⁄fl ±Î’HÎfiı ±fi¤‰ »ı. ±ı◊Ì ±Î√‚ ’flÌZÎÎ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ ËÎ◊ ¿Î’ı, ’ÕÌ Ω›. ±flı, ±ı‹fiÌ ±Î_¬ Ωı¥fiı … ¬⁄fl ’ÕÌ Ω›. ±Î ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ¿Îfi ¿Î’ı ÷˘ › flÎ√¶ıÊ fiÎ ◊Λ ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı «ˆ÷L› ÁkÎÎfi˘ ±fi¤‰ …ı‹ ⁄ÿ‹ÎÂfiı ±Î_¬ Ωı¥fiı ÷’ÎÁ ¿flı »ı fiı, ¿ı ±Î ⁄ÿ‹Î ·Î√ı »ı. »ı. «ˆ÷L› ÁkÎÎfi˘ ±fi¤‰ ˢ› I›Îflı Ïfi·ı˝’ ¤Î‰ … flËı. Á‹ƒ‹Î_ ±ı‰_ ±Î_¬ Ωı¥fiı ‰Ì÷flÎ√Ì ›ı ÿı¬Î›. ˢ‰Î »÷Î_ ’ÎHÎÌ ±Õı fiËŸ.! ±fi¤‰ ◊Λ, I›Îflı ÷˘... ≠ë¿÷ν — ±ı‰˘ …ıfiı ±fi¤‰ ˢ› ±ı T›Ï@÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Îfl¬Ì ¿Λ ? ’ıflÎÏ·ÁÌÁ ◊Λ ÷˘ › Á¬ fiÎ …÷_ flËı ÷ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Îfi¤‰.
 7. 7. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 13 14 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ‹Î◊_ ÿ—¬ı, ¤Ò¬ ·Î√ı, ⁄ËÎfl √‹ı ÷ıÀ·Ì ‹U¿ı·Ì±˘ ±Î‰ı, ’HÎ ‹ËŸ ±ÎI‹Î ±Î‰˘ »ı. ±fiı ÷‹fiı ±ø‹ ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ ÁÌ‘˘ ±ÎI‹Îfi¤‰ … ÂÎ÷Î …÷Ì fi◊Ì ±ıfiı ±ÎI‹Îfi¤‰ ¿è΢. ±ÎI‹Îfi¤‰ ÷˘ ÿ—¬fiı › ◊Λ »ı. Á¬ ¿flÌ ±Î’ı ±fiı Ï‹J›ÎI‰Ìfiı ÷˘ Á¬‹Î_ › ÿ—¬ ·Î√ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ƒÏWÀŒıfl »ı. ›◊Î◊˝, …ı‹ »ı ÷ı‹ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì, ¨‘_ ÿı¬Î› »ı. ‹ÎhÎ ƒÏWÀ ÁÎZÎÎ÷˚ ◊›_ ÷ı … “iÎÎfi” ! ⁄ÿ·‰ÎfiÌ …wfl »ı. ⁄Î¿Ì Ïø›Î±˘ ·Î¬˘ ±‰÷Îfl ¿›Î˝ ¿fl¢ ÷˘ › ÷ıfi_ Œ‚ Á_ÁÎfl … ‹‚Âı. ƒÏWÀ ⁄ÿ·‰ÎfiÌ »ı. ±iÎÎfiı ¿flÌfiı ∂¤Î ÿÎÿÎlÌ — ©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ flËı »ı ÷‹fiı ? ¿flı·Î_fi˘ iÎÎfiı ¿flÌfiı »ıÿ ¿fl‰Îfi˘ »ı. ’ÿ˚√·‹Î_ …ı ¬‚¤‚ÎÀ »ı ÷ı ≠ë¿÷ν˝ — ËÎ ∞. ⁄_‘ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Λ. ÿÎÿÎlÌ — ¿ıÀ·˘ ‰¬÷ flËı »ı? ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfi¤‰ ◊›˘ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ? ≠ë¿÷ν˝ — Ïfifl_÷fl. ±Î’ı iÎÎfi ±ÎM›_ I›Îfl◊Ì … Ïfifl_÷fl flËı »ı. ÿÎÿÎlÌ — “’˘÷ÎfiÌ” ≠÷ÌÏ÷ ◊Λ I›Îflı. “’˘÷ı ±ÎI‹Î »ı” ±ı‰Ì ≠÷ÌÏ÷ ’˘÷Îfiı ◊Λ ±fiı “Ë_ «_ÿ·Î· »_” ±ı ‰Î÷ ¬˘ÀÌ fiÌ¿‚Ì ±ı‰˘ ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi¤‰ ÏÁ‰Î› ·ZÎ flËı … fiËŸ. ¨C΋Î_◊Ì Ω√˘ ±fi¤‰ ◊Λ, I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ±iÎÎfi √›_. ÷˘ ÷fl÷ … ·ZÎ ±Î‰Ì Ω› »ı ¿ı ? iÎÎfi̱˘±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ¿˘fiı ¿è΢? √¥ ¿Î· Á‘Ì …ı ≠ë¿÷ν˝ — ËÎ, ÷fl÷ …. ±ıfiÌ ‹ı‚ı …, ±Î_¬ ¬Ò·÷Î_ … ≠◊‹ ÿı¬Î÷_ Ë÷_ ÷ı ∂Õ›_ fiı fi‰Ì … Ω÷fi_ ÿı¬Î›_. ±fi_÷ ±‰÷Îfl◊Ì “Ë_ ©ÎI‹Î »_” ·Z΋Î_ ±Î‰ı »ı. ¤À@÷Î Ë÷Î, fiı …ı “flÌ·ıÏÀ‰” ÿı¬Î÷_ Ë÷_ ÷ı √›_ ±fiı fi‰Ì Ω÷fi_ ÿÎÿÎlÌ — ±Îfi_ fi΋ ÁÎZÎÎI¿Îfl ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı iÎÎfi ¿Ëı »ı. “Ïfl›·” ÿı¬Î‰Îfi_ Âw ◊›_, ±ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ ! ƒU›fiı ±ƒU› ¿›Ù fiı ±ƒU› Ë÷_ ÷ı ƒU› ◊›_!! ±fiı …ı iÎÎfi ÁÎZÎÎ÷˚ ◊÷_ fi◊Ì ±ıfiı ±iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. “Ï◊›flıÏÀ¿·” ±ı ±fi¤‰ fiÎ ¿Ëı‰Î›, ±ı ÷˘ Á‹… ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ … ⁄ıÁ‰Ì ⁄Ë ‹U¿ı· »ı ÷˘ ·ZÎ fiı ±fi¤‰fiÌ ±fiı “≠ı¿ÏÀ¿·” ±ı ±fi¤‰ ¿Ëı‰Î›. ÷˘ ‰Î÷ … @›Î_ ¿fl‰Ì? ±ÎI‹ÎfiÌ ≠÷ÌÏ÷ ±ıÀ·ı Ïfi—Â_¿÷Î, ±Î … ±ÎI‹Î »ı ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ◊‰Ì ÷ı. ±ı ¬Î÷flÌ ÷‹fiı ±‹ı ¿flÎ‰Ì ±Î’̱ı ±ÎI‹Îfi˘ ±fi¤‰ …ıfiı Á_’ÒHν ◊›˘ »ı ±ı “iÎÎfiÌ ’vÊ” ¿Ëı‰Î›. »Ì±ı. ±ıÀ·ı ÷˘ ÷‹fiı ‹ËŸ ‹fi, ⁄ÏK‘, Ï«kÎ ±Ë_¿Îfl-⁄‘Î Ïfi—Â_¿ ◊¥ ±ı ±Î¬Î ⁄˛èÎÎ_Õfi_ ‰Hνfi ±Î’Ì Â¿ı. ⁄‘Î … …‰Î⁄˘ ±Î’Ì Â¿ı. √‹ı Ω› »ı. ÷ıfi_ ’Ò»ı, ¬ÿÎfi_ ’Ò»ı, øÎ¥VÀfi_ ’Ò»ı, ¿ÚWHÎfi_ ’Ò»ı ¿ı ‹ËΉÌflfi_ ’Ò»ı ÷˘ › “iÎÎfiÌ” ÷ıfiÎ_ …‰Î⁄ ±Î’Ì Â¿ı. ±Î “±ø‹ ωiÎÎfi” ◊¿Ì ÷‹fiı iÎÎfi ÷˘ ÷ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı √‹ı ÷ı‰Î Á_Ωı√˘‹Î_ ËÎ…fl ◊Λ. ’HÎ ±ÎI‹Îfi¤‰ … ≠ÎM÷ ◊›˘ »ı. ’HÎ ÷ı ÷‹fiı ÁË… ≠ÎM÷ ◊›ı·˘ Ëflı¿ ‰¬÷ı, F›Î_ Ω±Îı I›Î_ ËÎ…fl ◊Λ. ËÎ…fl ◊¥fiı ’λ_ Á‹Î‘Îfi »ı ÷ı◊Ì ÷‹fiı ’˘÷Îfiı ·Î¤ ◊Λ, ≠√Ï÷ ‹_ÕΛ. “iÎÎfiÌ”fiÎ ’Ïfl«›‹Î_ ±Î’ı. ±Î’HÎ_ ±Î iÎÎfi Á‰˝Á‹Î‘ÎfiÌ iÎÎfi »ı. √‹ı ÷ı ƒT›‹Î_ Á‹Î‘Îfi ωÂıÊ Ï‰ÂıÊ flËÌfiı Á‹∞ ·ı‰Îfi_ »ı. ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ › fi◊Ì. øÏ‹¿ flËı, √‹ı ÷ı ZÎıh΋Î_ Á‹Î‘Îfi flËı fiı √‹ı ÷ı Á‹›ı Á‹Î‘Îfi flËı ±ı‰_ ‹Î√˝‹Î_ ÷˘ ¿ıÀ·˘ ⁄‘˘ ≠›Ifi ¿flı I›Îflı ±ÎI‹Îfi˘ A›Î· ±Î‰ı, ÷ı › ±Î ωiÎÎfi »ı. √΂ ¤Î_Õı, √…‰_ ¿Î’ı ÷˘ ÷ı CÎÕ̱ı ±Î iÎÎfi Á‹Î‘Îfi {Î_¬˘ {Î_¬˘ ±fiı ·ZÎ ÷˘ ⁄ıÁı … fiËŸ. ±ı‹fiı ·Z΋Î_ flά‰_ ’Õı ¿ı ±Î’Âı. iÎÎfi «ı÷T›Î ¿flı, Ïfifl_÷fl.
 8. 8. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 15 16 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ≠ë¿÷ν˝ — ‹Îflı iÎÎfifi_ “Ïfl›·Î¥{ıÂfi” Ωı¥±ı »ı. ÷ı ¿˘fiı …√÷ ±Á÷˚fiı Á÷˚ ‹Îfiı »ı. …ı ΩHÎı ¿ı ±Î Á÷˚ ±Î‰_ »ı ±fiı ±Á÷˚ ¿Ëı‰Î›? ±Î‰_ »ı, ÷ıfiı ÁQ›¿˚ ÿ½fi ¿èÎ_. ¿ıÀ·Î¿ V◊Ò‚ ±Á÷˚fiı Á÷˚ ¿Ëı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿·_ “Ïfl›·Î¥{ıÂfi” … fiËŸ ’HÎ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ¿Î›‹ ¿ıÀ·Î¿ ÁÒZ‹ ±Á÷˚fiı Á÷˚ ¿Ëı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÁÒZ‹÷fl ±Á÷˚fiı Á÷˚ ¿Ëı flËı ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÁÒZ‹÷‹ ±Á÷˚fiı Á÷˚ ¿Ëı »ı. Á_’ÒHν ±Á÷˚fiı ΩHÎı ÷ı Á÷˚fiı ΩHÎı. Á_’ÒHν ±iÎÎfi ΩHÎı ÷˘ ’ı·Ì ’Îfl iÎÎfi flèÎ_ »ı. ¿Î_¿flÎ ±˘‚¬÷Î “iÎÎfi”, ±fiÎÏÿ◊Ì ±ı … ≠¿Î ! ±Î‰ÕuÎ ÷˘ CΙfiı ΩHÎÌ Â¿Î› ±◊‰Î CΙfiı ΩHÎı ÷˘ ¿Î_¿flÎ …HÎΛ. ÿÊ‹¿Î‚, ÁÊ‹¿Î‚, ¿Ï‚›√, ÁI›√ ⁄‘_ ⁄ÿ·Î›. ’HÎ iÎÎfi ±‰V◊α˘ ±Á÷˚ »ı, fiΉ_÷ »ı. ±ÎI‹Î Á÷˚ »ı, ±Ï‰fiÎÂÌ ÷˘ ±fiÎÏÿ◊Ì ±Îfi_ ±Î »ı. ‰Ì÷flÎ√˘fi_ ±‹fl iÎÎfi »ı. iÎÎfi ±ıÀ·ı »ı. ±Ï‰fiÎÂ̱ı ωfiÎÂÌfiÌ Ï«_÷Î ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› fiËŸ. ≠¿ÎÂ. ≠¿Î‹Î_ ±ı¿ı › Ã˘¿fl fiÎ ‰Î√ı, Ï«_÷Î fiÎ ◊Λ. ±ÎI‹Îfi¤‰ ¿˘fiı ◊›˘ ? “±Î” ‰Ì÷flÎ√˘fi_ iÎÎfi »ı. …ˆfi, ‰ˆWHΉ ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ iÎÎfi ·Î‰‰ÎfiÎ_ ÁΑfi »ı. iÎÎfi “iÎÎfiÌ” ’ÎÁı◊Ì ‹‚ı·_ ˢ‰_ Ωı¥±ı, ÷˘ … ≠ë¿÷ν — ±ÎI‹Îfi¤‰ ¿˘fiı ◊Λ »ı ? ±fi¤‰ ¿flfiÎfl ¿˘HÎ ? “±ı¿{ı¿À” ÀÎ¥‹ı ËÎ…fl ◊Âı. ±ı‹ fiı ±ı‹ √M’_ «Î·ı ÷ı‹ fi◊Ì. ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ¿flı ±fiı ’Îfl¿Îfi_ ’HÎ ¿S›ÎHÎ ¿flı ÷ı “iÎÎfiÌ”. ÿÎÿÎlÌ — “’˘÷Îfiı” … ◊Λ »ı. ±Î ±iÎÎfi◊Ì …ı ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì ◊¥ Ë÷Ì ÷ı …÷Ì flËı »ı fiı ±ÏV÷I‰’HÎ_ ’λ_ Ãı¿ÎHÎı ±Î‰Ì Ω› »ı. ±ÎI‹iÎÎfi ÏÁ‰Î› ÏÁÏ© fi◊Ì. ⁄ÌΩ ⁄‘Î µ’Λ ËÛ˘√ »ı. “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı ¤Îfi “…ıfiı” Ë÷_, ÷ıfiı Ë_ ±ı ¤Îfi »˘ÕΉ_ »_ fiı iÎÎfi ¿˘¥ ¿Î‚ı ≠ÎM÷ ◊÷_ fi◊Ì. ±iÎÎfi √›_ I›Î_◊Ì … ‹„@÷fi˘ “Ë_ ©ÎI‹Î »_ ”fi_ ÷ıfiı … ¤Îfi ◊Λ »ı. …ı ÁÒZ‹÷‹ ±Ë_¿Îfl »ı ¿ı ±fi¤‰ ◊Λ. ±iÎÎfi◊Ì ⁄_‘fi »ı. Âıfi_ ±iÎÎfi? ’˘÷ı ’˘÷Îfi_ … …ıfi˘ Œ˘À˘ fiÎ ’ÕÌ Â¿ı, …ı ±Î¿Î …ı‰˘ »ı, ÷ıfiı ±fi¤‰ ◊Λ »ı. ±iÎÎfi »ı. ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı ±Îfiı √èÎ÷‹ ωiÎÎfi ¿èÎ_ »ı, √èÎ … ¿˘¥ “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »_” ±ı V◊Ò‚ ±Ë_¿Îfl »^À›˘ ’»Ì ÁÒZ‹, ÁÒZ‹÷fl ±fiı Á‹∞ ¿÷Î fi◊Ì, ÷˘ √èÎ÷fl fiı √èÎ÷‹ ¿›Îflı Á‹Ω› ? »ıS·ı ÁÒZ‹÷‹ ±Ë_¿Îfl ˢ› »ı. ÁÒZ‹÷‹ ±Ë_¿Îflfiı ±fi¤‰ ◊Λ »ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ ·ı‰Î-ÿı‰Îfi˘ T›‰ËÎfl …ıfi˘ ⁄_‘ ◊›˘ »ı ÷ıfiı Ïfi—Â_¿ ¿ı “Ë_ ©ÎI‹Î »_.” …ı ±Î… Á‘Ì ±‰‚˘ «ÎS›˘ Ë÷˘ ÷ı ’λ˘ Œ›˘˝. ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiı ZÎΛ¿ Á‹Ï@÷ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı ¿ÚWHÎ “±Î” iÎÎfi ’»Ì ÷‹Îflı ˉı V◊Ò‚ ±Ë_¿Îfl flËı, ¿ı …ı Ïfi∞˝‰ »ı. Á∞‰ ¤√‰Îfifiı Ë÷_. Á_’ÒHν ¤Ì¬ √›Î ’»Ì … …√÷ “…ı‹ »ı ÷ı‹” ÿı¬Î›. ¤Î√ ¬ı_«Î¥ √›˘. V◊Ò‚ ±Ë_¿Îflfi˘ Œ˘À˘ ’Õı. ’»Ì flËı »ı ÁÒZ‹, ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ’˘÷ı ⁄˛èÎÎ_Õfi˘ V‰Î‹Ì ◊Λ ! I›Î_ Á‘Ì ÁÒZ‹÷fl fiı ÁÒZ‹÷‹ ±Ë_¿Îfl, ¿ı …ıfiı ±fi¤‰ ◊Λ »ı. ±Î ¿˘fiÎ …ı‰Ì ¤¿÷ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹iÎÎfi ◊›Î ’»Ì ’˘÷ı ¤@÷ı › ¬fl˘ fiı ¤√‰Îfiı ‰Î÷ »ı ? ‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Î_ “Õ˘Ï{_√” ◊Λ ±fiı ’λ˘ ‰Î÷«Ì÷ ¿flı. ±Î‹Î_ › ¬fl˘. ’»Ì ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÌ … ¤Ï@÷ ¿flı. ¿˘fiı “Õ˘Ï{_√ ◊›_ fiı ¿˘HÎı ΩH›_” ±ıfiÎ …ı‰_ »ı ! Á÷˚-±Á÷˚fi˘ ω‰ı¿, iÎÎfiÌfiÌ ¤ÎÊ΋Î_ ! ω«Îflı ¿flÌfiı ±ÎI‹Î …HÎΛ ? ±Á÷˚ ±fiı Á÷˚fi˘ Á_’ÒHν ω‰ı¿ ±ı ÷˘ “iÎÎfiÌ ’vÊ”fiı ˢ›. ≠ë¿÷ν˝ — ω«Îflı ¿flÌfiı ±ÎI‹iÎÎfi ≠ÎM÷ ◊¥ ¿ı ?
 9. 9. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 17 18 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl ±ı ⁄Ë ±Î‰flHΉ΂_ iÎÎfi »ı, ±ı “flÌ·ıÏÀ‰” ÔÿÎÿÎlÌ — ‹fifiÌ √‹ı ÷ıÀ·Ì ¿S’fiÎ ¿fl˘ ÷˘ ÷ı ¿Î‹ fiÎ ·Î√ı. iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. Ïfiω˝«Îfl ±ı “Ïfl›·” iÎÎfi √HÎΛ »ı. Ïfiω˝«Îfl ÿÂÎ ±ı ±ÎI‹Î Ïfiω˝¿S’ »ı fiı ‹fifiÌ ¿S’fiΠω¿S’Ì »ı. iÎÎfifiÌ “±ıOÁ˘S›À” ÿÂÎ »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Îfiı ‹fi-VQ≤Ï÷ ¶ÎflÎ ΩHÎÌ Â¿Î÷˘ fi◊Ì ? ω«Îflı ¿flÌfiı ÷‹ı …ı ¤√‰Îfi ¬˘‚˘ »˘, ÷ı ÷˘ Ë∞ ÷‹ı V◊Ò‚‹Î_ ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±ıfiÎ◊Ì ’flfiÌ ‰Î÷ »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ’HÎ ‹ÎHÎÁ … »˘. I›Îfl ’»Ì ÁÒZ‹, ÁÒZ‹÷fl ±fiı ÁÒZ‹÷‹‹Î_ Ω±˘ I›Îflı ¬ÿÎ Ω÷ı ¿flÌfiı ±ÎI‹Îfiı ΩHÎÌ fiΠ¿ı. ω¿S’Ì Ïfiω˝¿S’Ì @›Îflı › fiÎ ◊¥ ÿı¬Î›. ⁄οÌ, ω«Îfl ÷˘ ±ı ÷flŒ ·¥ …fiÎflÌ ‰V÷ »ı. ω«Îfl, ÂOÿ ¿ı. ±ı ÷˘ Ïfiω˝¿S’Ì ÷flHÎ ÷ÎflHÎ ±ı‰Î “iÎÎfiÌ ’vÊ” … Ïfiω˝¿S’ ±ı ±Î‰flHΉ΂Π»ı. F›Î_ Á‘Ì ÂOÿ »ı I›Î_ Á‘Ì ±Î‰flHÎ »ı. F›Î_ ÿÂαı ’ˢ_«ÎÕÌ Â¿ı. ÂOÿ fi◊Ì ’ˢ_«÷˘, ω«Îfl fi◊Ì ’ˢ_«÷˘ I›Î_ ¬ÿÎ ⁄ıÃı·Î »ı. ±ÎI‹Î ‹fi V‰w’ fi◊Ì. Ï«kÎ V‰w’ fi◊Ì. ⁄ÏK‘ V‰w’ ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Î »^À˘ ¿fḻı, ÷˘ ÷ıfiÌ µI’ÏkΠω«Îfl‹Î_◊Ì fi◊Ì. ±Ë_¿Îfl V‰w’ fi◊Ì, ÂOÿ V‰w’ fi◊Ì. ω«Îfl V‰w’ fi◊Ì, fi ˢ›? Ïfiω˝«Îfl »ı. ÿÎÿÎlÌ — ω«Îfl ±ı ‰V÷ ⁄Ë …ÿÌ »ı. ±ÎI‹Î ÷ıfiÎ◊Ì ÷ÿ˚fi ±·√ … ‰V÷ »ı. ’HÎ ¤˛Î_Ï÷◊Ì ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı “‹fiı ω«Îfl ±Î‰ı “±ÎI‹Î”, V‰w’ … √…⁄fi_ ! »ı.” ±ı ¤˛Î_Ï÷fiÌ ±Î_ÀÌ ÷ÒÀÌ …‰Ì Ωı¥±ı. “Ë_ «_ÿ·Î· »_” ±ı ¤˛Î_Ï÷¤Î‰ ““…ıHÎı ±ÎI‹Î ΩH›˘ ÷ıHÎı Á‰˝ ΩH›_.”” - lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ. ÷ÒÀÌ √›˘ ÷˘ µ¿ı· ±Î‰ı. …√÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ÂÎj΢ ±ı¿ ±ÎI‹Î ΩHΉΠ‹ÎÀı … ·¬Î›Î_ »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹ÏV◊Ï÷ Á÷÷ flËı ¿ı ω«ÎflfiÌ ‹ÎŒ¿ ZÎÏHο flËı? …√÷‹Î_ ΩHΉΠ…ı‰Ì ¿˘¥ «Ì… ˢ› ÷˘ ÷ı ±ÎI‹Î … »ı. ΩHÎfiÎflÎfiı ÿÎÿÎlÌ — ZÎÏHο flËı ±ı ±ÎI‹Î … fiÎ ¿Ëı‰Î›. Ïfifl_÷fl flËı ÷˘ ΩH΢. ¥Lƒ, ‹ËıLƒ Á‘Ì ¤˘√‰Ì ±ÎT›Î »÷Î_ ±fi_÷ ±‰÷ÎflfiÌ … ±ÎI‹Î ≠ÎM÷ ◊›˘ ¿Ëı‰Î›. fl{‚’ÎÀ ±À¿Ì fiËŸ. ©ÎI‹Î ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩ ⁄‘Î … ’fl‹ÎHα˘ »ı, ÷ı ±fi_÷ »ı, “ÏŒÏ{¿·” »ı, ÷ıfiÌ ±_ÿfl ¤√‰Îfi ŒÁΛΠ»ı ! ≠ë¿÷ν˝ — ±‹Îfl΋Î_ ÷˘ Á_ÁÎflfiΠω«Îfl˘ Ïfifl_÷fl flËı »ı. ≠ë¿÷ν˝ — ±ÎI‹Îfi_ V‰w’ ¬v_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±Î …√÷fiı ±ı¿ ZÎHÎ ’HΠωVQ≤÷ ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ fiÎ ◊Λ. ±ı ÷˘ iÎÎfi ◊Λ ÷˘ …√÷ Ïfifl_÷fl ωVQ≤÷ flËı, Ïfifl_÷fl Á‹ÎÏ‘ ÿÎÿÎlÌ — …ı …ı ‰V÷ V‰w’ »ı ÷ı‹fi_ V‰w’ ˢ› …. ±ÎI‹Î flËı. ’HÎ ‰V÷ »ı fiı ÷ıfi_ ’HÎ V‰w’ »ı. ÷ıfi_ ÷˘ √…⁄fi_ V‰w’ »ı. ±fiı ±ı … ΩHΉÎfi_ »ı. iÎÎfi, ÿ½fi, «ÎÏflhÎ …ıfi_ V‰w’ »ı fiı ’fl‹Îfi_ÿ ÁÒ›˝fiı, «_ƒfiı ¤ıÿÌfiı µ’flfiÌ ‰Î÷ »ı. I›Î_ ±‹ı ÷‹fiı ·¥ …¥±ı …ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı ÷ı ΩHΉÎfi_ »ı. »Ì±ı. ÁÒ›˝ ±ıÀ·ı ⁄ÏK‘ ±fiı «_ƒ ±ıÀ·ı ‹fi. ±ÎI‹Î ±ÎfiÎ◊Ì µ’fl »ı. “À˘’” ’fl »ı. …√÷ …ı‰˘ ±ÎI‹Î ΩHÎı »ı ÷ı‰˘ ±ÎI‹Î fi◊Ì. ±ÎI‹Î ’˘÷ı … ’fl‹ÎI‹Î »ı, …ıfiÎ_ √HΑ‹˘˝ ±Î√‚ ±Î …√÷fiÌ ¿˘¥ «Ì…fi˘ ≠ë¿÷ν˝ — ‹fifiÌ ¿S’fiÎ ±ı ±ÎI‹Î fi◊Ì ? ÏËÁÎ⁄ fi◊Ì.
 10. 10. ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 19 20 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-3 ’HÎ ±Î …ÕfiÌ ’HÎ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÂÏ@÷ »ı ¿ı ±ıHÎı ¤√‰Îfifiı ‹ÎfiÌ ⁄ıÃÎ »ı. ≠›˘√‹Î_ ‰V÷±˘ ¿Îœ‰ÎfiÌ Ë˘›; fiά‰ÎfiÌ Ë˘›; F›Îflı ˵ ±Î_÷›Î˝ »ı! ≠›˘√Ì‹Î_ ’ÒflHÎ-√·fi fiΠˢ›. ±Î “≠›˘√”‹Î_ ¬Î‰Îfi_, ’̉Îfi_ fiά‰Îfi_ Á_ÁÎfl, Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝fiÎ Á_Ωı√˘ ! ˢ› ±fi Á_ÕÎÁ, ⁄Î◊w‹‹Î_ √·fi ¿fl‰Îfi_ ˢ›. Á_ÁÎfl V‰¤Î‰◊Ì … ω¿S’Ì »ı. ⁄‘_ ⁄fiÎT›_ ‹Ò‚ ’ÿ˚√·ı. ±fiı ±Î‹Î_ ±ÎI‹Îfi˘ ÷˘ ‹ÎhΠω¿S’ … »ı, ⁄Ì…_ ¿Â_ … fi◊Ì. ““’˘÷ı … ≠›˘√Ì »ı, ≠›˘√˘fiÌ ‹Ò»˝fi΋Î_.”” - fi‰fiÌ÷. ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ±ÎI‹¤Î‰ fi◊Ì ? ≠›˘√Ì ’˘÷ı … ≠›˘√˘fiÌ ‹Ò»˝fi΋Î_ ’Õ›˘ »ı ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ V‰w’fi_ ¤Îfi ¤Ò·Ì √›˘. ±I›Îflı ¿˘¥ ≠›˘√ «Î·÷˘ ˢ›, ∂¿‚÷_ ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ⁄‘Ì ’ÿ˚√·fiÌ … ⁄Î∞ »ı. “ÁΛ_ÏÀÏŒ¿ Áfl¿‹- ’ÎHÎÌ Ë˘›, ÷ı‹Î_ ËÎ◊ CÎη‰Î Ω› ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±Î‹Î_ ¬⁄fl ’Õı VÀıÏLÁ›· ±ıωÕLÁ” ¤ı√Î ◊‰Î◊Ì ±ÎI‹Îfiı ω¿S’ ’Õ›˘ fiı ±Î ⁄‘_ »ı fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ¬⁄fl fi◊Ì ’Õ÷Ì ±ıÀ·ı ËÎ◊ fiÎA›Î … ¿flı ∂¤_ ◊¥ √›_ ! »ı. ’»Ì ϤLfi÷Î ‰÷ν÷Ì fi◊Ì. “Ë_ …ÿ˘ »_” ±ı‹ ‰÷ν› … fiËŸ fiı ≠ë¿÷ν — ±Î ω¿S’ ÂÎfiÎ ±Î‘Îflı ◊Λ »ı ? ’»Ì ? ! ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎflfiÎ Á_Ωı√˘fiÎ ÿ⁄ÎHÎ◊Ì. ≠ë¿÷ν — ±Î‹Î_ ‹Ò‚ ≠›˘√Ì ¿˘HÎ ? ≠ë¿÷ν˝ — ⁄ËÎflfi_ ÿ⁄ÎHÎ ±ıÀ·ı ¿˘fi_ ? ’ÿ˚√·fi_ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î … ≠›˘√Ì »ı. ±Î ÷˘ ÷‹fiı Á‹Ω‰‰Î ‹ÎÀı ÂOÿ˘ ‹Ò@›Î »ı. ±Î ÿıË ≠›˘√ »ı fiı ±ıfiÎ◊Ì …ÿ˘ »ı ±ı ±ÎI‹Î »ı, ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. Á_ÁÎfl ≠‰ÎË »ı fiı, ±ı ≠‰ÎË‹Î_ …÷Î_ Á_Ωı√˘fi_ ‹ÎÀı ≠›˘√‹Î_ Õ¬· fiÎ ¿fl¢. ÿ⁄ÎHÎ ⁄Ë ±Î‰ı »ı. ±fiı ÷ı ŒflÏ…›Î÷ »ı. Á_ÁÎfl ±ıÀ·ı Á‹ÁflHÎ ‹Î√˝. ÷ı‹Î_ Ïfifl_÷fl Á‹ÁflHÎfiÌ Ïø›Î ◊¥ flËÌ »ı, Ïfifl_÷fl ’Ïfl‰÷˝fi vvvvv ◊¥ flË›_ »ı. ¿˘¥ 11‹Î ‹Î¥·ı, ¿˘¥ 16‹Î ‹Î¥·ı, ¿˘¥ 17‹Î ‹Î¥·ı ÷˘ ¿˘¥ 70‹Î ‹Î¥·ı ˢ›. ÷ı‹Î_› 70‹Î ‹Î¥·fiÎ ’Ëı·Î Œ·ÎÙ√‹Î_ ¿˘¥, ⁄ÌΩ Œ·ÎÙ√‹Î_ ¿˘¥, ±ı‹ …ÿÌ …ÿÌ …B›Î±ı ˢ› »ı. ZÎıhÎ …ÿ_ ‹ÎÀı ¤Î‰ …ÿÎ, fiı ÷ı◊Ì …ÿÎ …ÿÎ ÏËÁÎ⁄ ⁄‘Îfiı ⁄_‘ΛΠ¿flı »ı. ±Î‹Î_ ±ÎI‹Î …ÿ˘ … »ı, ‹ÎhÎ ¤˛Î_Ï÷ µI’Lfi ◊¥ »ı ÷ı◊Ì Ï‰¤Îω¿ ÿÂ΋Î_ ±ı¿÷Î ·Î√ı »ı. “≠›˘√Ì” …ÿ˘ ! ≠›˘√ …ÿ˘ ! ≠›˘√ ±fiı ≠›˘√Ì ⁄ı …ÿΠˢ› ¿ı ±ı¿ ˢ› ? “«_ÿ·Î·” ±ı ≠›˘√ »ı fiı “’˘÷ı”, ©ÎI‹Î ±ı ≠›˘√Ì »ı. ˉı ≠›˘√fiı … ≠›˘√Ì

×