Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-Teaching and E-Learning

1,727 views

Published on

Wat is interactief lesgeven? Wat is de rol van de leerkracht en die van de leerling? Aan welke voorwaarden moet de school/leerkracht/leerling voldoen om effectief interactief les te kunnen geven?

Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de voorwaarden en vaardigen van zowel een succesvolle E-teacher als E-learner. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar interactieve leermiddelen, maar wordt tevens ruimschoots aandacht besteed aan de vaardigheden en ontwikkeling van de (ICT) competenties van de leerkracht. Aan de hand van de eenvoudige “Checklist E-teaching / E-learning” en een overzicht van de algemene competenties van een interactieve leerkracht en leerling, wordt niet alleen de beginsituatie vastgesteld, maar kunnen ook toekomstige leerdoelen en visie van de school bepaald worden. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de inzet van interactieve leermiddelen en worden aan de hand van praktische tips en ideeën voorbeelden gegeven van digitale en interactieve lessen.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-Teaching and E-Learning

 1. 1. in·ter·ac·tief bn, bw onderling samenwerkend:een ~ computerprogramma dat vragen stelt aande gebruiker, waarop deze moet antwoorden. (Bron: Dikke van Dalen)
 2. 2. (Peter Kent; Interactive Whitebaords, Productive Pedagogies and Literacy Teaching in a Primary Context.)
 3. 3. Belang van een goede leerkracht Tabel: Percentage invloed op de ontwikkeling van het kind. Leerling (50%) Thuis (5-10%) School (5-10%) Beleidsbepaler (5-10%) Mede leerlingen (5-10%) Leerkracht (30%) (*John Hattie: “Distinguishing Expert Teachers from Novice and Experienced Teachers” (2003)
 4. 4. (T.J. SHUEL, The role of the student in learning from instruction. Contemporary Educatonal Psychology., 13, 277-278)
 5. 5. Constructieve leerstijl:Actief:De leerling voert bepaalde handelingen uit terwijl hij de aangebodeninformatie verwerkt, om zo de leerstof op een zinvolle manier te leren.Constructief:Nieuwe informatie moet worden uitgewerkt en in verband worden gebrachtmet aanverwante informatie, waardoor de leerling simpele informatie kanonthouden en ingewikkelde informatie kan begrijpen.Opbouwend:Al het nieuw geleerde bouwt op en/of maakt gebruik van de voorkennis vande leerling en is zo bepalend voor wat en hoeveel er is geleerd.Doelbewust:Leren heeft de meeste kans op succes als de leerling zich bewust is van hetbeoogde leerdoel, en realistische verwachtingen heeft deze te kunnenbehalen.
 6. 6. Checklist E-teacherOver jou (leerkracht) Over de leerling Over leren buiten school Over jouw rol in de schoolBedenk hoe je ICT gebruikt om Bedenk hoe je leerlingen in Bedenk hoe jouw school ICT Bedenk in hoeverre jouw schoolje vaardigheden als leerkracht contact brengt met verschillende gebruikt om het gesprek en de ICT ziet als onderdeel van hetverder te ontwikkelen. vormen van ICT, en ze betrokkenheid van ouders, beleidsplan en de vaardigheden laat ontwikkelen verzorgers, de wijk op gang te onderwijsvisie. die ze kunnen gebruiken in het brengen. Vaak Soms Nooit Vaak Soms Nooit Vaak Soms Nooit Vaak Soms Nooit dagelijkse onderwijs.Gebruik je ICT bij de planning Heb je hoge verwachtingen van Draag je bij aan de visie van Gebruik je ICT om met collega’svan je les? de leerlingen en het resultaat als school voor het gebruik van ICT te communiceren? je ICT inzet? op school en thuis?Zet je ICT tijdens de lessen in als Hebben de leerlingen Gebruik je ICT om (gepaste) Deel je jouw inzet /kennis vanaanvulling op de lesstof? persoonlijke, creatieve en informatie met ouders te delen? ICT met collega’s? onafhankelijke leerervaringen bij (Huiswerk, nieuws, agenda,etc) het gebruik van ICT?Gebruik je ICT om informatie en Gebruik je ICT om leerlingen met Geef je ouders informatie over Sluiten de door jou gesteldeopvattingen over te brengen? speciale behoefte te hun kind online (veilig) doelen voor ICT gebruik aan bij ondersteunen? (rapporten, aanwezigheid, etc) de visie/het beleid van school?Gebruik je ICT om (complexe) Beoordeel je de ICT Help je ouders omgaan met veilig Draag je bij aan de evaluatieideeën en informatie te vaardigheden van je leerlingen? internet gebruik? van de inzet van ICT op school?onderzoeken?Gebruik je ICT om leerlingen te Gebruik je ICT om leerlingen bij Deel je de visie van school met je Deel je de visie / het beleid vanbeoordelen en hun vorderingen hun opdrachten te betrekken? leerlingen over het gebruik van jouw school op ICT gebied?bij te houden? ICT thuis en op school? (op school, thuis, leerlingen, leerkrachten)Gebruik je ICT om leerling- Weten jouw leerlingen hoe ze Gebruik je ICT om het leren Steun je jouw school bij degegevens vast te leggen en te verantwoordelijk en veilig buiten school te ondersteunen noodzakelijke ontwikkeling opanalyseren voor aanvullende kunnen internetten? en verbeteren? (webiste) ICT gebied?opdrachten.Evalueer je jouw eigen ICT Hou je in de gaten dat het Biedt je meerdere mogelijkhedenvaardigheden, en de effectiviteit belangrijk is om persoonlijke aan leerlingen om buitenvan je inzet van ICT bij het leren, informatie van je leerlingen te schooltijd het leren met behulplesgeven en je beschermen? van ICT te continueren?klassenmanagement?Stel je duidelijke doelen vast Lukt het je om ICT flexibel in tevoor je eigen ontwikkeling op zetten om zo te garanderen datICT gebied? (POP) leerlingen een breed scala aan ICT middelen in verschillendeBescherm je jouw persoonlijke situaties tot hun beschikkinginformatie online? hebben?
 7. 7. Nooit Nooit Soms Soms Vaak VaakZijn er collega’s binnen school Zijn er collega’s binnen school Deel je jou kennis en ervaringenmet wie je samen kunt werken met wie je samen kunt werken met collega’s op school?om je vaardigheden te om je vaardigheden teverbeteren? verbeteren?Zijn er onderdelen waarvan je Zijn er onderdelen waarvan je Zijn er nog nieuwe onderdelendenkt ze onder de knie te vindt dat je ze nog eigen moet waar je jezelf in wilt verdiepenkunnen krijgen door de hulp maken door ze te oefenen? of dingen die uitgediept /van een collega? (routine) verbetert kunnen worden?
 8. 8. Hulp bij de aanpak.Vind manieren om goed te Evalueer op welke wijze je de Bedenk hoe ICT deoefenen met ICT en stel leerlingen toegang tot ICT communicatie en het lerenpersoonlijke doelen(POP). verleent. met ouders(thuis) kan verbeteren.Evalueer je eigen oefeningen of Geef leerlingen de mogelijkheid Hoe kan je ICT inzetten omlaat ze evalueren, en noteer zelf aan te geven hoe ze het liefst huiswerk door te geven en teverbeterpunten. leren met behulp van ICT. communiceren met ouders.Werk samen met andere Verbreed je kennis/inzet van ICT Welke software/programma’s zijnleerkrachten die ICT op een door andere/nieuwe vormen van eventueel thuis te gebruikeninteressante/effectieve manier in ICT in te zetten tijdens de les. door de leerling.de klas inzetten. (Collegialeconsultatie)Word lid van een forum deel Bespreek samen met je Geef ouders voorlichting overervaringen van andere leerlingen wat veilig computer en veilig internetgebruik.leerkrachten. internetgebruik inhoud. (internet protocol)
 9. 9. Vaardigheden van een E-teacher Vaardigheden en toepassingen. Kennis en begrip. Waarden en attributen.Heeft een visie aangaande de inzet Laat zien dat hij/zij ICT effectief in Ontwikkeld activiteiten waarinen meerwaarde van ICT bij het kan zetten tijdens de les. gebruik word gemaakt van ICT omlesgeven en leren. de leerprestaties en het leerproces te verbeteren.Waardeert de rol van ICT binnen de Heeft inzicht in de rol die ICT speelt Geeft effectief les met behulp vanbredere context van de leerling. binnen effectief leren en lesgeven. ICT.Heeft hoge verwachtingen van alle Heeft voldoende /passende Beheert het gebruik van ICT doorleerlingen bij het gebruik van ICT, specialistische kennis van ICT In het de leerlingen en bevorderd dehij/zij heeft begrip voor kwesties onderwijs . betrokkenheid en het leerproces.rond gelijkheid en diversiteit.Beoordeeld en evalueert de rol van Is in staat vast te stellen wat het Overziet de inzet van ICT tijdensICT bij het lesgeven en leren. niveau van de leerling is, en kan het leren, maakt inschattingen over deze stimuleren en begeleiden bij het effect ervan en rapporteert de zijn/haar verdere ontwikkeling. vooruitgang.Ontwikkelt voldoende vakspecifieke Begrijpt dat hij/zij verantwoordelijk Zorgt dat het fysieke en virtuelekennis en vaardigheden op het is voor de veiligheid van de leren veilig en effectief verloopt.gebied van ICT. leerlingen en hun informatie. Gebruikt ICT voor communicatie en samenwerking.
 10. 10. Strategieën en vaardigheden van een succesvolle E-learner.Hulp (durven) vragen. Eerst denken dan Leren op eigen tempo. Actief meedoen! doen.Overal kunnen werken. Voldoen aan de Realistisch zijn. Zelf doelen stellen.(ook buiten klas) minimaal gestelde doelen.Jezelf en je werk Iedere (school)dag op Communiceren door Jezelf kunnenserieus nemen. deze wijze werken. schrijven.(digitaal) motiveren en discipline op kunnen leggen.Openstaan voor het Kunnen plannen. Afleiding endelen van ervaringen. onderbreking voorkomen.
 11. 11. Abstracte ideeën en concepten vorm geven. Werk voorbereiden, bewaren en delen. Beeld/tekst manipuleren/ aanpassen.Stimuleert het stellen van vragen en het geven van (directe)feedback . Veel multimedia materiaal beschikbaar. Duidelijke, efficiënte en dynamische instructie. Motiveren en activeren door leerlingen te prikkelen. Visueel en auditief ondersteunen. Groot genoeg voor centrale instructie. Makkelijk terugkijken op eerder aangeboden stof. Verhoogde interactie tussen de leerkracht, de leerlingen, het onderwerp en de technologie.
 12. 12. Substitutie fase. Fase van de lerende gebruiker.Het digitaal schoolbord wordt grotendeels Er wordt meer gebruik gemaakt van reedsgebruikt als vervanging van het aanwezige ICT vaardigheden. De leerkracht kankrijtbord/whiteboard.. Leerkracht heeft lessen aanpassen en opslaan. De lessen wordencontrole over het bord. Het wordt vooral steeds beter voorbereid en krijgen steeds meergebruikt om dingen aan leerlingen te laten structuur. Lessen zijn vooral eenrichtingverkeer.zien (filmpjes, websites, plaatjes, etc) Leerkracht  Leerling. Bij technisch mankement raakt de leerkracht snel gedemotiveerd. Fase van de ingewijde gebruiker. Fase van de gevorderde gebruiker.Lessen worden steeds beter voorbereid. Er Het veelal lineaire verloop van een les wordtontstaat tijdens de lessen steeds meer doorbroken. Aandacht voor de techniek isinteractiviteit tussen de leerkracht en de veranderd in aandacht voor de didactiek.leerlingen. De leerkracht gaat beseffen dat het Multimedia wordt nu doelbewust ingezet op hetdigibord nieuwe mogelijkheden biedt om beter moment dat het meerwaarde heeft. Het groeiendeles te geven en de leerling beter te laten leren. vertrouwen zorgt ervoor dat de leerkracht hetDe leerlingen worden steeds actiever bij het digibord steeds vaker “spontaan” inzet tijdens dedigibord betrokken. les. Fase van de samenwerkende gebruiker.Het digitaal schoolbord wordt in deze fase door zowel leerkracht als leerling optimaal ingezet. Docenthoudt wel controle maar de leerlingen werken steeds vaker zelfstandig met het digibord. De docentkrijgt nu steeds meer de rol als coach, observator en facilitator van het leerproces. Het digibord biedt deleerkracht nieuwe didactische en pedagogische mogelijkheden. (Bron: Beauchamp, 2004)
 13. 13. Interactieve hulpmiddelenVisualiser microscoopWeb cam Foto/video camera New Hdbord forumStemkastjes Tablet (i-pad) Draadloos-Tablet/Slate toetsenbord/muis
 14. 14. Samenwerking & ondersteuningLeiderschap Digitale ICT- Visie leermiddelen Infrastructuur Didactisch gebruik van ICT voor leren Bouwstenen 4 in balans, Vier in balans monitor 2009)
 15. 15. Bronnen: Peter Kent – Ridchardson Primary School (Aus) > “e-Teaching – The Elusive Promise” (2004) > “Interactive Whiteboards and the yourney to e-Teaching”(2004) Becta (Eng.) > “Teaching interactively with Electronic whiteboards in the Primary Phase(2010)” > “21st Century teacher (2010)” > “Designing e-learning resources to meet the needs of users”(2006) > “Getting the most from your interactive whiteboard A guide for secondary schools”(2005) John Hattie >“Distinguishing Expert Teachers from Novice and Experienced Teachers” (2003) T.J. SHUEL > “The role of the student in learning from instruction. Contemporary Educatonal Psychology.”(1988) Meer weten? Kennisnet > “Vier in Balans Monitor”(2009) Allard Bijlsma/Jori Mur > “Handboek Digibord & Didactiek”(2010) Hal 11, stand B010

×