Samen
 onderweg
    Jaarverslag 2009
Inhoud

1 Strategie, beleid en structuur ........................................................................... 9


2...
Afkortingen

BW      Begeleid Werken. Een van de doelstellingen van de Wsw is om mensen in een zo regulier mogelijke ...
Jos Koopman,
  Algemeen Directeur

4
Voorwoord

Het jaar 2009 heeft vooral in het teken  gefinancierd wordt met gelden uit het    medewerkers, heeft WVS-gro...
Woord van de voorzitter

  Met de modernisering van de Wsw in     ten en WVS-groep. Het bestuur van    spronkel...
het arbeidsintegratiebedrijf. Met het   mensen. Denken aan, maar ook luiste-
neerleggen van een nieuwe structuur    ...
Woord van de redactie
  Het jaarverslag 2009 - ‘Samen Onderweg!’

  Het lag misschien voor de hand om      bonde...
1
Strategie, beleid en structuur
Strategie, beleid en structuur

   Algemeen                  (PGB) SW en cliëntenraad SW, namens
   P...
Organigram WVS-groep

                      Gemeenschappelijke
                   ...
Bestuur                  dreigend (hoog) financieel exploitatie-    deelnemende gemeenten en WVS-
  ...
Algemeen Bestuur, v.l.n.r.: Cors Zijlmans, wethouder Steenbergen, Willemijn van Hees, wethouder Zundert,
    Maarten v...
Het Managementteam, v.l.n.r.: Huub van Crugten (concernhoofd P&O),
                            ...
Klachten- en geschillencommissie      (één klacht, ongegrond), het niet langer
De Klachten- en geschillencommissie  ...
Propeople Holding B.V.          Het financiële resultaat van de holding
   WVS-groep is 100% aandeelhouder   ...
Flexkompaan B.V.              Werkt (zie hierna) het project ‘Polygar-  uitkering op te leiden tot beveilig...
WVS Schoonmaak VOF
   WVS Schoonmaak VOF is de joint ven-
   ture die in 2009 is aangegaan tussen
   WVS Facilitair ...
waren het project ‘Polygarde’ (zie     Verder zijn de thuiszorgorganisaties in
hiervoor ‘Polygarde Brabant B.V.’) en ...
‘Geen betere match’
   “Ik werd getriggered door het enthousiasme en het professionele verhaal
   dat me voorgeschotel...
WVS Diensten
WVS Industrie
WVS@Work
Divisieteam WVS Diensten. V.l.n.r. staand: Jan Lanooij (bedrijfsleider Groen-West), Ad van den Broek (bedrijfsleider Diens...
MTO                    de opleiding met een certificaat heeft   Bedrijfsvoering
De uitslag van het MTO...
Divisieteam WVS Industrie. V.l.n.r.:
                                           ...
grafische eindafwerking in Etten-Leur.
Deze activiteit is, na een tijdelijke
sluiting eind 2008, in samenspraak met
opdrach...
Divisieteam
                                                     WVS@W...
Commercieel
In 2009 kwam het project ‘Samen
Scoren’ met RBC Roosendaal tot
stand. Wij maken gebruik van het net-
werk van ...
Personeel                  de mogelijkheid individuele loonwaarde-
   In de loop van 2009 werden twee ...
is de voorbereiding getroffen tot de    ning bij het leren solliciteren of volgen  manager van Accessio is toegetrede...
‘kwaliteit, service en prijs’
   ‘Voor ons zijn kwaliteit, service maar zeker ook de prijs leidend.
   Als je dat opte...
Centrale Diensten
3
Concernafdeling
   Bestuurssecretariaat
   De concernafdeling Bestuurssecretari-   en geschillencommissie, de algeme...
en zijn er diverse mailingen verstuurd   professionalisering van de archivering,
(waaronder het WVS Industrie-spel en  ...
Concernafdeling
   Financiën, Informatisering en Auditing (FI&A)
   Met ingang van 1 januari afgelopen jaar   tal va...
tevoordeel van 2 ton ten opzichte van
deze begroting op.

Moeilijker te bewaken zijn de inkom-
sten uit de rijkssubsidie, ...
Concernafdeling
   Personeel en Organisatie (P&O)
   Voor P&O is 2009 in een aantal opzich-   de uitslagen van het ...
en arbeidsvoorwaarden worden gere-
geld voor ambtenaren die ten gevolge
van veranderingen in de organisatie
een andere fun...
Overleg
                                              In het verslagjaar heef...
verzuimconsulenten die achterlaten     Arbodienst te vergelijking met een
worden wanneer mensen niet thuis      e...
De Ondernemingsraad

   Voorwoord                  aangaan niet buiten de medezeggen-
   Het jaar 20...
Beoordelingssysteem SW: de OR heeft    Regeling koffiegeld: de OR heeft
tot op het moment van het schrijven    bedo...
Besproken onderwerpen met de       dat er in 2010 een sportdag wordt ge-    ken bij het opstellen van een nieuw
 ...
‘Prettige arbeidssfeer’
‘De samenwerking tussen WVS-groep en Itho Images BV is een
schoolvoorbeeld van de manier waarop ee...
‘Ik ben
     zeer tevreden’
   ‘Onze drie WVS’ers maakten zich het werk snel eigen,
   stralen plezier uit en tone...
4
Overzichten
Vestigingen

   Centrale Diensten (Hoofdkantoor)  WVS@Work
   Bosstraat 81            Bosstraat 48
   47...
Samenstelling bestuur, commissies en directie
                                      ...
Bezwaarschriftencommissie                 Klachten- en geschillencommissie
   De bezwaarschriftencommis...
Propeople Holding B.V.                    Flexkompaan B.V.
De gemeenschappelijke regeling WVS-groep is...
Divisieteams

   WVS@Work
   De heer A.M. Witters           Directeur WVS@Work
   De heer A. van der Zouwe...
Werkgebied
Ondernemingsraad (per december 2009)           Deelnemende   Aantal inwoners
Naam         ...
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag 2009

2,925 views

Published on

www.wvsgroep.nl

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaarverslag 2009

 1. 1. Samen onderweg Jaarverslag 2009
 2. 2. Inhoud 1 Strategie, beleid en structuur ........................................................................... 9 2 WVS Diensten, WVS Industrie en WVS@Work ..................................... 21 3 Centrale Diensten............................................................................................... 31 4 Overzichten ........................................................................................................... 45 Jaarbeeld WVS-groep 2009
 3. 3. Afkortingen BW Begeleid Werken. Een van de doelstellingen van de Wsw is om mensen in een zo regulier mogelijke omgeving te laten werken. Personen die Begeleid Werken, hebben een dienstverband (niet zijnde onder de CAO-Wsw) met een (reguliere) werkgever maar krijgen wel begeleiding via WVS-groep. FTE Fulltime-equivalent. Fte staat voor full-time equivalent en gelijk aan een voltijdse baan. HACCP Hazard Analysis Critical Control Points ID Duur-index = de verzuimduur in kalenderdagen per ongeval IF Frequentie-index = aantal ongevallen per 100 werknemers OR Ondernemingsraad PGB Persoonsgebonden budget SE Standaard Eenheid (volledige formatieplaats). Se staat voor Subsidiale eenheid. Dit is gelijk aan een fte, tenzij er sprake is van mensen met en ernstige handicap. In dat geval wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25. SW Sociale Werkvoorziening VCA Veiligheidschecklist aannemers Wachtlijst Zodra het UWV Werkbedrijf een persoon heeft geindiceerd voor de Wsw komt deze op de wachtlijst terecht. WVS-groep bemiddelt mensen naar een baan, rekening houdend met de beschikbare middelen, arbeidsplaatsen en capaciteiten van betrokkenen. WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheid WBW Stichting West Brabant Werkt WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden. Wiw staat voor Wet inschakeling werkzoekenden. Doel van de Wiw is uitke- ringsgerechtigden, langdurig werklozen en jongeren te stimuleren aan activiteiten mee te doen ter bevordering van toetreding tot het arbeidsproces en ter voorkoming van sociale uitsluiting. Per 1 januari 2004 is deze wet afgeschaft. Personen die per die datum bij WVS-groep werkzaam waren hebben hun rechten en dienstverband behouden. Wsw Wet sociale werkvoorziening. Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische han- dicap die op de Wsw zijn aangewezen om te kunnen werken. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV Werkbedrijf bepaalt dit via een onafhankelijke indicatiestelling. WWB Wet Werk en Bijstand
 4. 4. Jos Koopman, Algemeen Directeur 4
 5. 5. Voorwoord Het jaar 2009 heeft vooral in het teken gefinancierd wordt met gelden uit het medewerkers, heeft WVS-groep veel gestaan van de financiële crisis. Een Europees Sociaal Fonds. bereidheid en inzet ondervonden van jaar waarbij vooral de divisie WVS haar medewerkers. Ook de construc- Industrie zijn deel er van heeft mee- Al in 2008 is besloten om het aantal tieve houding en het vertrouwen van gekregen. In de laatste maanden arbeidsplaatsen binnen WVS Industrie de Ondernemingsraad mag hier niet van 2008 is de begroting voor 2009 de komende jaren te verminderen. onvermeld blijven. Een bijzonder woord bijgesteld en werd er een verlies van Door bewust op de ontwikkeling van van waardering aan allen is dan ook op ongeveer 2,1 miljoen euro verwacht. medewerkers te sturen kunnen zij zijn plaats. Om de verliezen voor 2009 te beperken beter tot hun recht komen binnen is een stappenplan uitgewerkt met als WVS Diensten en WVS@Work. WVS WVS-groep wil haar waardering uiteindelijk resultaat dat we het jaar Industrie zal zich naar de toekomst uitspreken over de medewerking die met zwarte cijfers hebben kunnen toe steeds meer ontwikkelen als de aangesloten gemeenten hebben afsluiten. beschermde werkplek. WVS-groep on- verleend ten aanzien van de ontwik- derkent daarmee dat een deel van haar kelingen die in de loop van het jaar 2009 Was een jaar waarin aanpassingen populatie aangewezen zal blijven op tot stand zijn gekomen. In deze mag binnen onze organisatie op velerlei werk binnen de muren van het bedrijf. natuurlijk de inzet van het dagelijks en vlak noodzakelijk waren. Zo bedroeg ook het algemeen bestuur niet de totale Wsw-taakstelling voor 2009 In de loop van 2009 heeft het bestuur onvernoemd blijven. 2.460 SE’s terwijl de werkelijke Wsw- het beleidsplan ‘Onderweg naar bezetting 2.488 SE’s telde. Deels door Morgen’ vastgesteld. Hierin wordt natuurlijk verloop, een plaatsingsstop gestreefd naar een plattere organisatie en het toepassen van gemeentelijke en worden de drie divisies omgevormd uitruil, zaten we op het eind van 2009 tot 2 bedrijven: een arbeidsintegratie- bijna op onze taakstelling. bedrijf en een werkbedrijf. WVS-groep wil zich ontwikkelen tot de partner voor Vanzelfsprekend zijn alle kostenposten gemeenten en UWV voor het slagvaar- onder de loep gehouden waardoor aan- dig begeleiden van mensen met een zienlijke besparingen zijn gerealiseerd afstand tot de arbeidsmarkt naar zo re- in het afgelopen jaar. gulier mogelijk werk. Dit vooruitlopend op de aanbevelingen van de commissie Op het gebied van opleidingen is vooral De Vries. gebruik gemaakt van subsidiemogelijk- heden. Zo is het middenkader gestart Bij de kostenbesparingen, maar met een 2-jarige opleiding die mede evenzeer ook bij het herplaatsen van 5
 6. 6. Woord van de voorzitter Met de modernisering van de Wsw in ten en WVS-groep. Het bestuur van spronkelijke functie van directeur WVS 2008 vloeien de subsidiegelden niet WVS-groep constateert een zichtbaar Industrie vervuld. De huidige directeur langer naar de uitvoerende Wsw bedrij- toegenomen betrokkenheid van de WVS Diensten, mevrouw Corina ven maar naar de gemeenten. Daarmee gemeenten met het bedrijf. Uiteraard Konings, vervult deze functie nu naast hebben zij, meer dan tevoren, de regie zijn we daar zeer mee ingenomen. haar bestaande werkzaamheden. in handen gekregen. Na een aarzelend begin in 2008 – toen gemeenten en In mei nam Jan Snoek afscheid van Deze aanpassingen op directieniveau WVS-groep elkaars rol nog moesten WVS-groep als interim algemeen liggen in het verlengde van de nieuwe, aftasten - is er in het voorbije jaar een directeur; hij werd opgevolgd door Jos toekomstbestendige, structuur van het duidelijke verbetering te zien in de Koopman. Tot 13 november 2009 heeft bedrijf waarin de drie divisies opgaan samenwerking tussen de 9 gemeen- de heer Koopman daarnaast zijn oor- in twee bedrijven: het werkbedrijf en 6
 7. 7. het arbeidsintegratiebedrijf. Met het mensen. Denken aan, maar ook luiste- neerleggen van een nieuwe structuur ren naar medewerkers. is een eerste aanzet gemaakt om in te kunnen spelen op de consequenties Ogenschijnlijk verkeert WVS-groep in die voortvloeien uit de aanbevelingen rustiger vaarwater, toch – zoals hier- van de commissie De Vries. In grote boven al werd aangegeven – heeft lijnen stelt deze commissie voor om de ons bedrijf met het plan ‘Onderweg knowhow en de faciliteiten van Wsw naar morgen’ een weg uitgestippeld bedrijven beschikbaar te stellen aan naar de vorming van een werk- en een grotere groep mensen met een een arbeidsintegratiebedrijf. Dit houdt afstand tot de arbeidsmarkt. Met als een gedeeltelijke afbouw in van de uiteindelijke doel een plaatsing van hen industriële activiteiten, waarbij het op een plek zo dicht mogelijk bij regu- personeel dat daaruit vrij komt door liere arbeid. Een kleinere groep dan nu zal stromen naar WVS Diensten en/of zal nog gebruik kunnen maken van de WVS@Work. Een deel blijft aange- beschutting die de sociale werkplaats wezen blijft op een beschutte intern biedt. werkplek binnen WVS Industrie. In de achterliggende jaren heeft ons Gestart met een begroting met daarin bedrijf vele veranderingen ondergaan. voorondersteld een negatief resultaat Toch is er desondanks rust in het be- per ultimo 2009 is het WVS-groep drijf gekomen. In een proces van jaren – ondanks een stevige recessie heeft deze stabilisatie zich in 2009 tegenwind – toch gelukt het jaar af te geëffectueerd. De personele verhou- sluiten met een klein positief saldo. dingen zijn goed en de medewerkers De medewerkers verdienen hier dan zitten lekker in hun vel. WVS-groep ook een woord van dank voor hun is naast een commercieel bedrijf ook inzet. een bedrijf met feeling, interesse, voor Drs. J.L.J. (John) van Hal, voorzitter 7
 8. 8. Woord van de redactie Het jaarverslag 2009 - ‘Samen Onderweg!’ Het lag misschien voor de hand om bondenheid aan WVS-groep onderne- opgenomen van het jaar 2009. Het ‘Crisis’ of ‘Crisis te lijf’ te kiezen als men, dan weten we drie dingen zeker: geeft in onze ogen de dynamiek van titel voor het jaarverslag 2009. Tussen we komen onderweg voor uitdagin- een organisatie weer die dagelijks op al het schrijven, corrigeren, afstem- gen te staan, we zullen met elkaar allerlei creatieve manieren werk maakt men, plannen en foto’s maken door unieke ervaringen delen en we zullen van mensen. Tussen de hoofdstukken heeft de redactie op enig moment toch samen op de plaats van bestemming door laten we eveneens fragmenten een andere keuze gemaakt. De crisis aankomen. Als het goed is zullen de zien van ondernemers die hun verhaal heeft de organisatie voor uitdagingen komende jaarverslagen het reisverslag doen over hun ervaringen met onze gesteld maar WVS-groep zeker niet op gaan vormen. organisatie. Deze ‘verhalen’ of de knieën gekregen. Met het oog op testimonials die we plaatsen in diverse de aanstaande veranderingen binnen Ieder jaar streven we naar een over- businessmagazines, gebruiken we als en buiten de Sociale Werkvoorziening, zichtelijk en prettig leesbaar jaarverslag. organisatie steeds vaker om andere zijn er in 2009 grote stappen gezet om Daarnaast maken we in dit jaarverslag ondernemers te overtuigen van de de organisatie klaar te stomen voor de meer dan tevoren gebruik van beeld- meerwaarde die onze producten en toekomst. De titel ‘Samen Onderweg’ materiaal. Voor onze interne organisatie diensten kunnen bieden. past dan ook beter als samenvatting hanteren we het principe ‘een beeld voor het jaar 2009. zegt meer dan duizend woorden’ maar Wij wensen u veel lees- en kijkplezier dit geldt uiteraard ook voor externe met dit jaarverslag. Als ‘Samen Onderweg’ symbool staat doelgroepen. Achterin het jaarverslag voor een reis die alle mensen met ver- hebben we daarom een beeldverslag De redactie 8
 9. 9. 1 Strategie, beleid en structuur
 10. 10. Strategie, beleid en structuur Algemeen (PGB) SW en cliëntenraad SW, namens Per 1 januari 2008 is de Wet sociale de gemeenten uitvoert. werkvoorziening gewijzigd en is de regie van de uitvoering van de Wsw In oktober 2008 verscheen het advies nadrukkelijk bij de gemeenten komen van de Commissie De Vries over de te liggen. Dit betekent dat de gemeen- fundamentele herbezinning op de ten, meer nog dan in het verleden, het Wsw. Deze commissie adviseert het beleid met betrekking tot de uitvoering kabinet om maatregelen te treffen voor van de Wsw bepalen. een veel bredere doelgroep dan alleen de Wsw-doelgroep met een (grote) Tevens wordt de rijkssubsidie Wsw afstand tot de arbeidsmarkt. vanaf 1 januari 2008 rechtstreeks uitgekeerd aan de gemeenten (en dus Het kabinet heeft inmiddels besloten niet meer aan WVS-groep), hetgeen enkele pilots te starten om te bezien op inhoudt dat de gemeenten zélf moeten welke wijze mensen met een (grote) bepalen op welke wijze ze dit geld wil- afstand tot de arbeidsmarkt (en dus len aanwenden voor de uitvoering van ook de Wsw-doelgroep) in de toekomst de Wsw. zo goed mogelijk in het arbeidsproces kunnen worden opgenomen. Afhanke- Evenals voor het jaar 2008 zijn ook voor lijk van de uitkomsten van deze pilots het jaar 2009 tussen de gemeenten en zal het kabinet in 2012 of 2013 beslui- WVS-groep goede afspraken gemaakt ten wat er onder andere met de Wsw over de uitvoering van de Wsw. Alle moet gebeuren. negen aangesloten gemeenten hebben in 2009 de volledige Wsw-taakstelling In april 2009 heeft het algemeen opgedragen aan WVS-groep en de bestuur van WVS-groep het beleidsplan daarbij behorende rijkssubsidie Wsw is 2009-2012 vastgesteld. Speerpunten in door de gemeenten volledig aan WVS- dit beleidsplan zijn het zoveel mogelijk groep uitgekeerd. uitplaatsen van Wsw-geïndiceerden en het gezond houden van de exploitatie. Tevens is afgesproken dat WVS-groep Tevens is in dit beleidsplan, voor zover de gemeentelijke verordeningen op het mogelijk, al rekening gehouden gebied van wachtlijstbeleid, toekenning met de adviezen van de Commissie van het persoonsgebonden budget De Vries. 10
 11. 11. Organigram WVS-groep Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling 100% aandeelhouder Algemeen Uitoefenen Propeople Holding Raad van Bestuur aandeelhoudersrechten BV Commissarissen Bezwaar- schriften commissie Propeople Holding BV 100% aandeelhouder Dagelijks Klachten Bestuur commissie Accessio Flexkompaan WVS Facilitair Reïntegratie BV BV BV Bestuurs- secretariaat 50% vennoot WVS Schoonmaak VOF OR Directie Arbo-dienst FI&A P&O Facilitaire Zaken WVS@Work WVS Diensten WVS Industrie 11
 12. 12. Bestuur dreigend (hoog) financieel exploitatie- deelnemende gemeenten en WVS- Het algemeen en het dagelijks bestuur tekort als gevolg van de economische- groep. In deze werkgroep is ondermeer zijn in 2009 betrokken geweest bij de en financiële crisis. Andere onder- gesproken over de model-dienstverle- besluitvorming over het sociale en het werpen die in 2009 in het algemeen ningsovereenkomst tussen de deelne- financiële beleid van WVS-groep (op bestuur aan de orde kwamen zijn de mende gemeenten en WVS-groep voor hoofdlijnen). Het algemeen bestuur vaststelling van het beleidsplan 2009- het jaar 2010 en over een notitie inzake stelde in 2009 de jaarrekening 2008, 2012 (zie ‘Algemeen’), het aangaan van gemeentelijke aanbestedingen aan het sociaal jaarverslag 2008 (die een joint venture met Vebego Inter- SW-bedrijven. sloot met een klein voordelig saldo national B.V. (zie ‘WVS Schoonmaak ad € 4.000,-), de begroting 2010 en VOF’), de wijziging van de gemeen- In de samenstelling van het algemeen de meerjarenbegroting 2011-2013 schappelijke regeling WVS-groep en bestuur traden in 2009 geen wijzigin- vast. Daarnaast werden de financiële het voorstel tot organisatieontwikkeling gen op. prognoses in het algemeen bestuur in het kader van een veranderende besproken. In april 2009 werd in het toekomst. In juli 2009 werd door het Op pagina 47 van dit jaarverslag treft algemeen bestuur het Plan van Aanpak algemeen bestuur een werkgroep in- u de samenstelling van het algemeen vastgesteld waarin maatregelen wer- gesteld die zich moest buigen over een en het dagelijks bestuur aan per 31 den genomen ter voorkoming van een verdergaande samenwerking tussen de december 2009. Het Dagelijks Bestuur, v.l.n.r. staand: Jos Koopman (algemeen directeur), Theo Vaes (DB-lid), Stephan Vermeulen (DB-adviseur), Pieter Havermans (secretaris) en Corina Konings (adjunct-directeur) Zittend: Jan Schipper (DB-adviseur), Maarten van Eekelen (vice-voorzitter) en John van Hal (voorzitter) 12
 13. 13. Algemeen Bestuur, v.l.n.r.: Cors Zijlmans, wethouder Steenbergen, Willemijn van Hees, wethouder Zundert, Maarten van Eekelen, wethouder Bergen op Zooom, plv. voorzitter AB, Kees Jongmans, wethouder Roosendaal, Wil Vissers, wethouder Moerdijk, Jan van Hoek, wethouder Halderberge, Martin Groffen, wethouder Woens- drecht, Niet op de foto: John van Hal, wethouder Rucphen, voorzitter AB en Theo Vaes, wethouder Etten-Leur De cliëntenraad SW taak van de gemeente om Wsw-geïn- lopen jaar hebben de leden trainingen Door de modernisering van de Wsw diceerden of hun wettelijke vertegen- gehad en zijn ze terdege geïnformeerd is de verantwoordelijkheid van de woordigers te betrekken bij de uitvoe- over de nieuwe wet Wsw. gemeenten naar de doelgroep (Wsw ring van de wet door die gemeente. geïndiceerden) toegenomen. De De leden van de cliëntenraad kunnen Jaarlijks houdt de cliëntenraad minimaal nieuwe wet moet ervoor zorgen dat op de wachtlijst staan (de toekomstige vier openbare vergaderingen. In oktober SW’ers bij een reguliere werkgever aan werknemers), werknemer zijn in een vond een eerste bijeenkomst plaats die de slag kunnen. Hiervoor wordt de re- Wsw-bedrijf of werkzaam zijn bij een ondersteund werd door de landelijke gie en sturing nadrukkelijk in de handen reguliere werkgever. Het maatschap- organisatie ProgrammaVCP. Voor deze van de gemeenten gelegd en krijgen pelijk speelveld waarop de cliëntenraad bijeenkomst op het hoofdkantoor van SW’ers zelf meer zeggenschap middels Wsw opereert is breder dan dat van WVS-groep waren ook de mensen op een cliëntenraad. een OR. de wachtlijst uitgenodigd. Uit de vele reacties van laatstgenoem- De taak van de cliëntenraad is een Op 18 mei 2009 werd de cliëntenraad de groep tijdens deze bijeenkomst andere dan die van een ondernemings- SW in West Brabant officieel geïnstal- heeft de cliëntenraad ervaren dat de raad. De OR overlegt namens de in leerd. De raad telt negen leden en telt wachtlijstperikelen een belangrijk een onderneming werkzame mensen naast twee vertegenwoordigers uit gespreksonderwerp zijn in gesprekken met de bestuurder in het belang van belangenorganisaties voor gehandicap- met de gemeenten de komende tijd. het goed functioneren van die onderne- ten, 7 leden met een Wsw-indicatie. Zij Met de wethouder van de gemeente ming in al haar doelstellingen. Tenge- krijgen ondersteuning van de ambtelijk Roosendaal heeft de raad inmiddels volge van de modernisering is het een secretaris van WVS-groep. In het afge- een eerste gesprek gehad. 13
 14. 14. Het Managementteam, v.l.n.r.: Huub van Crugten (concernhoofd P&O), Toine Witters (directeur WVS @Work en bestuurder / statutair directeur Accessio B.V.), Corina Konings (directeur WVS Diensten en directeur WVS Industrie, adjunct-directeur), Jos Koopman (algemeen directeur), Berend Jan Stasse (concernhoofd FI&A) en Pieter Havermans (concern- hoofd Bestuurssecretariaat, bestuurssecretaris (adviseur) Managementteam divisie WVS Diensten (tevens adjunct- ambtenaren die in dienst zijn bij WVS- In het Managementteam van directeur), mevrouw C.H.J.N.M. groep. De commissie behandelde in WVS-groep heeft zich in 2009 één Konings-van de Ven. Vanaf de genoem- 2009 geen bezwaarschriften (2008: 0). mutatie voorgedaan. De heer J.H.G. de datum geeft mevrouw Konings Koopman, directeur van de divisie leiding aan de divisies WVS Industrie De heer mr. drs. R.M.J. Meeuwis nam WVS Industrie, is per 1 mei 2009 en WVS Diensten. per 1 mei 2009 afscheid als plv. voorzit- benoemd tot algemeen directeur. ter van de Bezwaarschriftencommissie Op pagina 48 van dit jaarverslag treft u in verband met het bereiken van de Hij was daarmee de opvolger van de de samenstelling van het MT aan per maximale benoemingstermijn. De heer heer drs. J.M.M. Snoek die sedert 31 december 2009. mr. B. Brouwer werd met ingang van 1 januari 2007 als interim-algemeen 1 mei 2009 benoemd in de vacature- directeur leiding had gegeven aan Bezwaarschriftencommissie Meeuwis tot lid van de Bezwaarschrif- WVS-groep. De heer Koopman heeft De Bezwaarschriftencommissie tencommissie. de functie van directeur van de divisie adviseert het bestuur over ingediende WVS Industrie nog waargenomen tot bezwaarschriften in het kader van de Op pagina 48 treft u een overzicht aan 13 november 2009. Algemene wet bestuursrecht (Awb). van de samenstelling van de Bezwaar- Op die datum heeft hij deze taak Het gaat hierbij meestal om bezwaar- schriftencommissie per 31 december overgedragen aan de directeur van de schriften die ingediend worden door 2009. 14
 15. 15. Klachten- en geschillencommissie (één klacht, ongegrond), het niet langer De Klachten- en geschillencommissie detacheren van een werknemer (één adviseert het bestuur en de directie klacht, gegrond), het inhouden van over geschillen in de arbeidsverhouding een bedrag op het salaris wegens het tussen Wsw- / WIW-medewerkers en misbruiken van een zakelijke mobiele WVS-groep, alsmede over klachten die telefoon (één klacht, ongegrond), de betrekking hebben op seksuele intimi- hoogte van de kilometervergoeding datie, agressie en geweld en klachten (één klacht, gegrond) en de hoogte van (van derden) die zich richten tegen het het salaris (één klacht, ongegrond). optreden van WVS-groep. In de samenstelling van de Klachten- en geschillencommissie trad in 2009 De commissie behandelde in het geen verandering op. verslagjaar 6 klachten/geschillen (2008: 15). De klachten/geschillen die in 2009 Op pagina 48 treft u een overzicht aan zijn ingediend hadden betrekking op van de samenstelling van de Klachten- het declareren van werkkilometers (één en geschillencommissie per 31 decem- klacht, ongegrond), het niet-verlengen ber 2009. van een tijdelijk Wsw-dienstverband De Klachten- en geschillencommissie, v.l.n.r.: mr. Annemarie Lammers-Sigterman, Pieter den Dunnen en mr. Marjoleine in ‘t Veld 15
 16. 16. Propeople Holding B.V. Het financiële resultaat van de holding WVS-groep is 100% aandeelhouder B.V. wordt gevormd door de financiële van Propeople Holding B.V. Deze resultaten van de werkmaatschappijen holding fungeert als paraplu voor de (zie hierna). In 2009 werd (na aftrek private onderdelen van WVS-groep. On- van kosten) een winst geboekt van der de holding ressorteren per ultimo € 284.120,53. In 2010 zal (een deel 2009 de volgende (private) werkmaat- van) de winst als dividend aan WVS- schappijen: Accessio Reïntegratiedien- groep worden uitgekeerd. sten B.V., Flexkompaan B.V. en WVS De algemeen directeur van WVS-groep, Facilitair B.V. Propeople Holding B.V. de heer J.H.G. Koopman, fungeert als is 100% aandeelhouder van Acces- bestuurder / statutair directeur van Pro- sio B.V., Flexkompaan B.V. en WVS people Holding B.V. Als plaatsvervan- Facilitair B.V. gend statutair directeur is aangewezen mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Door middel van de holding kan Ven (adjunct-directeur WVS-groep). Op WVS-groep slagvaardig inspelen op de holding wordt toezicht uitgeoefend allerhande commerciële ontwikkelin- door een Raad van Commissarissen. gen en kansen. Door middel van deze De Raad van Commissarissen is in Accessio Reïntegratiediensten B.V. holding B.V. kunnen, indien nodig en/of 2009 acht maal bijeen geweest. Accessio is een 100% dochter van gewenst, werkmaatschappijen worden Propeople Holding B.V. en richt zich op opgericht voor specifieke doeleinden. Op pagina 49 treft u een overzicht aan de uitvoering van (private) reïntegratie- Tevens kan via de holding worden van de samenstelling van de Raad van activiteiten. Accessio werkt nauw geparticipeerd in en/of worden samen- Commissarissen per 31 december samen met gemeenten, het UWV, gewerkt met andere private bedrijven. 2009. WVS-groep en opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Raad van Commissarissen, v.l.n.r. De heer A.M. Witters (directeur van de Huub Stijnen, John Lensen en Albert de Jong divisie WVS@Work) is per 1 oktober 2009 benoemd tot bestuurder / statutair directeur van Accessio. Als plaatsvervangend statutair directeur is aangewezen mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven (adjunct-directeur WVS-groep). De operationele bedrijfs- voering is sedert 1 oktober 2009 in han- den van de heer A. van der Zouwen. Accessio boekte in 2009 een winst van € 321.170,-. 16
 17. 17. Flexkompaan B.V. Werkt (zie hierna) het project ‘Polygar- uitkering op te leiden tot beveiliger. Flexkompaan B.V. is eveneens een de’ gestart. Doelstelling van dit project Hierbij zijn ook resultaten geboekt. Deze 100% dochter van Propeople Holding was om mensen met een afstand tot de resultaten waren, tegen de achtergrond B.V. en is opgericht voor het aanstellen arbeidsmarkt op te leiden tot beveiliger van een opstartend bedrijf, tevreden- van regulier personeel bij WVS-groep. en toe te leiden naar werk op de regu- stellend. Niettemin heeft WVS-groep in De loonkosten van de werknemers liere arbeidsmarkt in de beveiligings- 2009 vastgesteld dat het project ‘Poly- die in dienst zijn bij Flexkompaan branche. Gedurende hun dienstverband garde’ tóch onvoldoende aansluiting had B.V. worden voor 100% doorbelast bij de Stichting West Brabant Werkt bij de Wsw-doelgroep. Om deze reden aan WVS-groep. De werknemers van volgden de deelnemers aan het project is besloten de samenwerking binnen Flexkompaan B.V. beschikken over een ‘Polygarde’ een opleiding tot beveiliger. Polygarde Brabant B.V. te beëindigen. eigen arbeidsvoorwaardengids. Het Bij de uitvoering van dit project werd Propeople Holding B.V. heeft daarom op financiële resultaat van Flexkompaan nauw samengewerkt met EBM Event 6 november 2009 zijn (50%) aandelen B.V. was over 2009 ongeveer nihil. Staffing B.V. uit Maastricht. Het lag in in Polygarde Brabant B.V. verkocht aan de bedoeling om de niet-Wsw geïndi- EBM Event Staffing B.V. Het concernhoofd P&O a.i. van WVS- ceerden die de opleiding met gunstig groep, de heer H.M. van Crugten, gevolg hadden afgerond na één jaar WVS Facilitair B.V. fungeerde in 2009 als bestuurder / sta- dienstverband bij de Stichting door te WVS Facilitair B.V. is een 100% dochter tutair directeur van Flexkompaan B.V.. laten stromen naar een dienstverband van Propeople Holding B.V. en is in 2009 Als plaatsvervangend statutair directeur bij Polygarde Brabant B.V. Propeople opgericht in verband met het aangaan is aangewezen mevrouw C.H.J.N.M. Holding B.V. was, evenals EBM Event van de joint venture met Vebego Interna- Konings-van de Ven (adjunct-directeur Staffing B.V. 50% aandeelhouder in tional B.V. (zie ‘WVS Schoonmaak VOF’). WVS-groep). Polygarde Brabant B.V. Mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven (directeur WVS Industrie en WVS Polygarde Brabant B.V. In het kader van het project ‘Polygarde’ Diensten) is benoemd tot bestuurder Vanaf 1 oktober 2008 werd onder de is getracht om zowel Wsw-geïndi- / statutair directeur van WVS Facilitair paraplu van de Stichting West Brabant ceerden als mensen met een WWB- B.V. 17
 18. 18. WVS Schoonmaak VOF WVS Schoonmaak VOF is de joint ven- ture die in 2009 is aangegaan tussen WVS Facilitair B.V. (50% vennoot) en Vebego WSW-Activiteiten B.V. (50% vennoot). In het kader van de joint venture heeft WVS-groep haar schoon- maakactiviteiten ondergebracht in WVS Schoonmaak VOF. De werknemers die voorheen bij WVS-groep in de schoon- maak werkzaam waren zijn per 1 juli 2009 gedetacheerd bij WVS Schoon- maak VOF. Enerzijds biedt de joint ven- ture de mogelijkheid om (veel) Wsw- werknemers te detacheren bij een private onderneming (hetgeen naadloos aansluit op één van onze speerpun- ten, namelijk het stimuleren van de beweging ‘van binnen naar buiten’) en anderzijds is zo’n samenwerking vanuit bedrijfsmatig oogpunt noodzakelijk. Het financiële resultaat van WVS Schoon- maak VOF over de periode van 1 juli 2009 (oprichting) tot en met 31 decem- ber 2009 bedraagt € 39.160,- positief. Stichting West Brabant Werkt De Stichting West Brabant Werkt (WBW) is met ingang van 2008 omge- vormd tot een Stichting van en voor de gemeenten ten behoeve van het uitvoeren van (gemeentelijke) werkge- legenheidsprojecten. De deelnemers in deze Stichting zijn de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roo- sendaal, Rucphen en Zundert. De twee in het oog springende projec- ten die de Stichting in 2009 uitvoerde 18
 19. 19. waren het project ‘Polygarde’ (zie Verder zijn de thuiszorgorganisaties in hiervoor ‘Polygarde Brabant B.V.’) en het 2009 deel gaan uitmaken van de stuur- project ‘WoonService’. groep woonService. Het aantal verkoop- punten voor de dienstencheques is In het bestuur van de Stichting West toegenomen, de cheques zijn nu ook Brabant Werkt participeren de wethou- via buurthuizen te verkrijgen. In het ders van de zes deelnemende gemeen- afgelopen jaar zijn 2.300 cheques ten, alsmede een vertegenwoordiger verkocht. In het nieuwe businessplan van WVS-groep (J.H.G. Koopman). wordt bekeken of we kunnen komen tot een inkomensafhankelijke prijsdiffe- WoonService rentiatie van de cheques. Het project WoonService dat wordt uitgevoerd door de stichting West Bra- De gemeente Roosendaal verstrekt bant Werkt is in 2008 van start gegaan. jaarlijks een subsidie van € 60.000 voor Uitgangspunt van dit project is het het project WoonService. Daarnaast bieden van betaalbare ondersteuning worden gelden uit de WWB ingezet voor ouderen (55+). Het project is een voor verloning van de deelnemers. initiatief van de gemeente Roosendaal, WVS-groep, welzijnsonderneming SIW, Het project heeft in het afgelopen jaar woningcorporatie Aramis, maatschappe- 15 mensen met een WWB uitkering op- lijke opvang Traverse en het Kellebeek geleid voor woonServiceverlener. Twee College. ervan zijn doorgestroomd naar regulier werk. Overigens hebben 13 deelnemers Naast het bieden van ondersteuning het certificaat AKA (MBO 1) behaald. aan ouderen, voorziet het project in de Voor de nieuwe groep die in september opleiding tot WoonServiceverlener. Het is gestart met de opleiding zijn de criteria Kellebeek College nova AKA biedt deze verscherpt, zodat er een betere aanslui- opleiding. ting op de arbeidsmarkt mogelijk is. In 2009 heeft een verdere uitbouw Er is samenwerking gezocht met plaatsgevonden van het project Woon- Accessio BV om de deelnemers na Service. Het oorspronkelijke werkge- afloop van de opleiding snel aan een bied, de Roosendaalse wijk de Kroeven, werkplek te helpen. is naar meerdere wijken uitgebreid, maar beslaat nog steeds niet heel Roosendaal. Ook is de samenwerking met thuiszorg en de woningcorporaties vergroot. WSG is als tweede woningcor- poratie toegetreden tot de stuurgroep. 19
 20. 20. ‘Geen betere match’ “Ik werd getriggered door het enthousiasme en het professionele verhaal dat me voorgeschoteld werd. Een prima wisselwerking ontstond vervolgens waarin ik mijn wensen/eisen op tafel legde en WVS-groep op zoek ging naar de perfecte werknemer”. [Bresam heftrucks] 20
 21. 21. WVS Diensten WVS Industrie WVS@Work
 22. 22. Divisieteam WVS Diensten. V.l.n.r. staand: Jan Lanooij (bedrijfsleider Groen-West), Ad van den Broek (bedrijfsleider Dienst- verlening), Corina Konings (directeur WVS Diensten), Kees Laros (bedrijfsleider Groen-Oost), Caroline van Wijk (divisie hoofd P&O). Zittend: Wilma Faijaars (divisiecontroller), Eric Venhuizen (KAM-coördinator), Rob Maas (hoofd Bedrijfsbureau) WVS Diensten Voor WVS Diensten was 2009 een inmiddels zelfs nieuwe klanten aan zich gegroeid in omzet en in resultaat. Daar- goed jaar, een van de beste ooit op weten te binden. naast is het een goede keuze geweest alle fronten. Dankzij de inspanningen Ook de groenvoorziening heeft er veel om bij pakketpost routes in te leveren, van iedereen is een resultaat van ruim aan gedaan om bij bedrijven, gemeen- onder andere Zevenbergen en Moerdijk. anderhalf miljoen meer dan begroot ten en particulieren nieuwe klanten te gerealiseerd. werven, dit heeft geleid tot een goed Desondanks zijn er niet minder pakket- resultaat. ten besteld. Die toename is te wijten In het eerste halfjaar is de samenwer- aan de snelle groei van bestellingen via king tussen Schoonmaak en Vebego Na een aanvankelijk moeilijke start internet. Het niet inleveren van routes tot stand gekomen en konden alle hebben de stratenmakers en de zou geleid hebben tot een nog groter schoonmaakmedewerkers gedeta- schilders in de loop van het jaar het aanbod, die groei zou te snel geweest cheerd worden naar de nieuwe WVS resultaat recht weten te trekken. zijn. Het streven naar stabiliteit is op dit Schoonmaak VOF. Het ‘nieuwe’ bedrijf moment meer op zijn plaats om pakket- heeft naast haar bestaande clientèle Businesspost is met 100 procent post verder uit te bouwen. 22
 23. 23. MTO de opleiding met een certificaat heeft Bedrijfsvoering De uitslag van het MTO, het medewer- afgerond. Er zijn ISO audits afgenomen met een kerstevredenheidsonderzoek, gaf aan positieve uitslag, daarmee is de geldig- dat de tevredenheid onder de mede- Opleidingen heid van onze ISO-certificaten gecon- werkers is gegroeid in vergelijking met In 2009 hebben een aantal medewer- tinueerd. Teneinde het certificaat te het vorige onderzoek. Een bijzondere kers deelgenomen aan de Middenkader behouden en verbetermogelijkheden te bijkomstigheid is dat het onderzoek Training, een cursus die ook in 2010 ontdekken, heeft KIWA het bedrijfssy- werd gehouden in de week dat de vervolgd wordt. Daarnaast werd er met steem weer getoetst en de ISO-norm werktijden zijn veranderd. Vroeger het thema ‘Alle ballen de lucht in’ een 9001-2008 en VCA++. De toets gaf aan opstaan heeft kennelijk geen invloed groepsbijeenkomst georganiseerd voor dat er nog zeker zaken te verbeteren gehad op het tevredenheidsgevoel van alle leidinggevenden van WVS Dien- zijn, maar dat we zowel voor onze de medewerkers. sten. In het kader van de naderende klanten (ISO 9001-2008), als voor onze samensmelting van WVS Industrie en medewerkers (VCA++) een betrouwbare Natuurlijk waren er ook punten van WVS Diensten werd deze bijeenkomst partner zijn. kritiek. Om die te behandelen is er een bijgewoond door leidinggevenden uit actieplan opgesteld, dat in het werk- beide divisies. Samen werken was Met de automatisering van de sche- overleg regelmatig aan de orde komt. het thema. In die gezamenlijkheid is ma’s voor keuringen van gereedschap- er gekeken en gesproken over zaken pen is een verdere professionalisering Veiligheid waar bij het leiding geven tegenaan bereikt. Ook bij het wagenparkbeheer, In 2009 is een nieuwe RI&E, een risico- wordt gelopen. Ter afsluiting kregen de het gaat over een tweehonderdzes- inventarisatie, opgesteld. Veel op- deelnemers een snelcursus jongleren, tigtal auto’s, is de administratie verder drachtgevers, in het bijzonder gemeen- een gelegenheid om samen ‘de ballen geautomatiseerd. ten, eisen voor de uitvoering van hun de lucht in te houden.’ opdrachten gecertificeerde medewer- kers. Het merendeel van het personeel van de groenvoorziening heeft tien jaar geleden het VCA-certificaat gehaald. Aangezien dit maar tien jaar geldig is moest daarom een honderdzestigtal medewerkers een herhalingscursus VCA volgen, geen sinecure: de cursus is best pittig. Ook logistiek is het een behoorlijke klus geweest om medewerkers uit alle hoeken van West Brabant iedere keer weer op tijd in de schoolbanken te heb- ben. Daarom is het eens te meer heel bijzonder dat 92% van de deelnemers 23
 24. 24. Divisieteam WVS Industrie. V.l.n.r.: Ruud de Vreede (Business unit manager Procesindustrie), Suzanne Faas-Evers (Business unit manager Varia), Corina Konings (directeur WVS Diensten, directeur WVS Industrie, adjunct-directeur), Lina Jongeneelen (divisie hoofd P&O), Jan de Keizer (divisiecontroller), Ger Jan Eeuwijk (divisie hoofd Verkoop). een carrousel waarmee poststukken zittend kunnen worden gesorteerd. Medewerkers die voorheen vanwege hun handicap deze werkzaamheden niet zouden hebben kunnen verrichten, kunnen dankzij deze machine nu door- stromen naar ander werk. In het begin van het jaar is er een eind gekomen aan de productie van deuren WVS Industrie voor tuinhuisjes door de machinale houtbewerking aan de Bosstraat te In het kader van ‘Onderweg naar morgen’, Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van Roosendaal. De medewerkers zijn waarmee de weg ingeslagen wordt om de bijgestelde prognose met twee ton herplaatst binnen WVS-groep. Het te komen tot een werk- en een arbeids- verbeterd; dit resultaat is vooral in de machinepark is ontmanteld en tijdelijk integratiebedrijf, zijn per 13 november laatste maanden van het jaar behaald. opgeslagen op het Vaartveld. De vraag 2009 de divisies WVS Diensten en WVS WVS Industrie heeft veel last gehad naar tuinhuisjes is in het najaar 2008 Industrie samengevoegd en onder direc- van de recessie. naar een dieptepunt gedaald, in 2009 is tie gekomen van de directeur Diensten er weer een stijging te zien, met name en adjunct directeur, Corina Konings. Bij metaal, kabelbomen en in- en in Frankrijk is de vraag toegenomen. ompak waren de gevolgen bijzonder In de tweede helft van het jaar zijn Op deze wijze kan gebouwd worden merkbaar. Het aanbod van werk was afspraken met de opdrachtgever, aan een gezamenlijke toekomst van merkbaar minder, wat een positieve Universo woodprocessing, gemaakt beide divisies, waarbij wel alert zal invloed heeft gehad op de doorstro- voor de herstart van de machinale worden gekeken naar de diverse ming van medewerkers naar WVS houtbewerking op het Vaartveld, met activiteiten die worden ondernomen. Diensten en naar WVS@Work. Zeer te minder medewerkers dan voorheen. Eveneens kan op deze wijze beter inge- vermelden waard is de samenwerking speeld worden op de gevolgen van de tussen WVS Industrie en Bussinespost Van een verdere toename van het aanbevelingen van commissie De Vries. bij de ontwikkeling en realisatie van orderpakket is ook sprake bij de 24
 25. 25. grafische eindafwerking in Etten-Leur. Deze activiteit is, na een tijdelijke sluiting eind 2008, in samenspraak met opdrachtgever Papyrus, doorgestart. De fabricage van trappen in Bergen op Zoom is door een verlenging van drie jaar van het contract met Altrex gecontinueerd. Op het Vaartveld is een deel van een hal verbeterd en aangepast aan HACCP-eisen, waardoor onverpakt voedsel in- en omgepakt mag worden. Corina Konings, Directeur WVS Diensten en WVS Industrie 25
 26. 26. Divisieteam WVS@Work. V.l.n.r.: Jan de Keizer (divisie- controller), Antoon Bakx (divisie hoofd P&O), Ton van der Zouwen (Manager Accessio B.V.), Toine Witters (directeur WVS@Work en bestuurder / statutair directeur Accessio B.V), René Welten (hoofd Entrée), Adrienne Ogier (hoofd Detacheringen en Begeleid Werken), Mario Luisterburg (Financieel auditor) WVS@Work Het jaar 2009 is op veel terreinen een bedrijfsbureau dat fungeert als een Tevens is een nieuw prijsbeleid geïntro- succesvol geweest voor WVS@Work, spin in het web. Hiermee is de coördi- duceerd. In veel gevallen is uitgebreid ondanks het feit dat het exploitatie- natie van verschillende administraties met onze klanten gesproken alvorens resultaat minder is dan begroot. Door wezenlijk verbeterd en kunnen we naar deze wijziging gerealiseerd kon wor- een plaatsingsstop nam de instroom klanten toe meer transparantie bieden. den. Een bijkomend voordeel is dat dit vanaf de wachtlijst fors af en hebben De informatievoorziening naar het ma- heeft geleid tot een extra dialoog met we aanzienlijk minder detacheringen nagement en consulenten is verbeterd. de klant over de inzetbaarheid van onze kunnen realiseren. Wat betreft het De wijze van factureren is veranderd: medewerkers. Het begrip loonwaarde ziekteverzuim zijn we er wel in ge- van ‘uurtje factuurtje’ zijn we over- komt daarbij aan de orde; een begrip slaagd onze doelstelling te bereiken en gegaan op het per maand factureren dat in de toekomst veel vaker gehan- konden we een daling van ruim 1% tot van een vast bedrag voor onze deta- teerd zal worden in de sector gesubsi- stand brengen in het verzuim. cheringen. Een voordeel van de maan- dieerde arbeid. De loonwaarde geeft delijkse facturering is dat het proces op een flink aantal arbeidsvaardigheden Stroomlijnen is vereenvoudigd en dat onze klanten de afstand aan die de werknemer naar De afdeling Financiën & Administratie nu op voorhand weten welk bedrag er de reguliere arbeidsmarkt nog te over- van WVS@Work is omgebouwd tot maandelijks wordt gefactureerd. bruggen heeft. 26
 27. 27. Commercieel In 2009 kwam het project ‘Samen Scoren’ met RBC Roosendaal tot stand. Wij maken gebruik van het net- werk van deze betaald voetbal organi- satie om nog meer mensen te kunnen detacheren. Daar staat tegenover dat wij nieuwe klanten, uit het netwerk van RBC, een bonus geven die zij bij RBC kunnen besteden. Eerder in het jaar hebben we deel- genomen aan de Regio Businessdagen in Breda. Een klantendag van WVS- groep met als thema ‘het onzichtbare zichtbaar maken’ trok veel bezoekers. Deze klantendag was een gezamen- lijk initiatief van de drie divisies. Een honderdtal klanten kon op ludieke wijze kennismaken met de diensten die ons bedrijf kan leveren. Er is een promotiefilm gemaakt door het bedrijfsonderdeel Detacheren en Begeleid Werken waarin klanten en medewerkers aan het woord komen. Zij vertellen waarom werken met of bij WVS-groep zo aantrekkelijk is. Tijdens een aantal acquisitiedagen heb- ben onze consulenten tal van bedrijven benaderd, wat resulteerde in een aantal nieuwe opdrachtgevers. Ook de andere bovengenoemde acties hebben ons een aantal nieuwe opdrachtgevers opgeleverd. In weerwil van de recessie bleef 95% van de klanten haar opdrach- ten plaatsen bij WVS@Work. 27
 28. 28. Personeel de mogelijkheid individuele loonwaarde- In de loop van 2009 werden twee bepalingen af te geven. nieuwe P&O functionarissen aange- trokken, een consulent detacheren Er is veel aandacht besteed aan de in- en een divisiecontroller. Bovendien is tervisie tussen de intakers met als doel de samenstelling van het divisieteam de kwaliteit van de plaatsingsadviezen ingrijpend gewijzigd, door het vertrek te vergroten. Verder is er invulling van de divisiecontroller en het hoofd gegeven aan het pro-actief wacht- Corridor. Als gevolg van het vertrek van lijstbeheer. Jaarlijks vinden er twee het hoofd Corridor zijn de disciplines gesprekken plaats met alle personen Onderzoek en Diagnose tijdelijk bij En- op de wachtlijst. We hebben inmiddels tree ondergebracht en vonden traject- voor iedere kandidaat drie plaatsingsad- begeleiders en productontwikkelaars viezen beschikbaar. een tijdelijke haven bij P&O. Entree voert tenslotte sinds oktober Door de wijzigingen in het divisieteam het procesbeheer van de SE-standen is het teambuildingstraject - wat moet uit. leiden tot een slagvaardig en daad- krachtig DT en gepland voor april - later Gemeenten gestart. Met de vorig jaar in het leven Gemeenten zijn belangrijke opdracht- geroepen nieuwsbrief en middels gevers en tevens eigenaar van een viertal personeelsbijeenkomsten WVS-groep. De directeur WVS@Work borgen we, naast het reguliere werk- en andere medewerkers van WVS@ overleg, een goede communicatie naar Work hebben het relatiebeheer met de het personeel. diverse gemeenten een nieuwe impuls gegeven. In deze contacten is gespro- Binnenkomen via Entree ken over WVS-groep als nauwe partner. De afdeling Entree is professioneler Dit heeft geleid tot nieuwe opdrachten geworden, de gegevensverwerking of afspraken om elkaar periodiek te van de intake-procedure is geauto- spreken. matiseerd en MELBA is in de intake geïntegreerd. MELBA is een diagnose- Arbeidsontwikkeling en ontwikkelinstrument. Voor een Corridor heeft het proces van ontwikke- efficiënt gebruik van dit instrument len van mensen opnieuw beschreven. is samenwerking gezocht met een Deze beschrijving vormt de basis van arbeidspsycholoog. werken in de nieuw te vormen divisie Arbeidsintegratie. De werkprocessen Hierdoor is een snelle en adequate van Entree, Corridor en Detacheringen advisering mogelijk. Bovendien bestaat zijn meer op elkaar afgestemd. In 2009 28 24
 29. 29. is de voorbereiding getroffen tot de ning bij het leren solliciteren of volgen manager van Accessio is toegetreden integratie van de Werkbalk in de overige zij een training. Via de interne vacature- tot het divisieteam van WVS@Work. bedrijfsonderdelen van WVS-groep. Bin- site kunnen onze medewerkers online Beide bedrijven bundelen hun krach- nen de Werkbalk doen mensen ervaring inzage krijgen in de interne vacatures ten om nog meer mensen geplaatst op voor een toekomstige detachering. bij WVS-groep of bij inleners. te krijgen in de markt. Voor een aantal gemeenten is gezamenlijk geoffreerd Jobcenter Accessio en zijn de eerste reïntegratieopdrach- In november vond de opening plaats In het najaar is een verregaande samen- ten verkregen. In 2009 zijn de voor- van het jobcenter van WVS@Work en werking tot stand gekomen tussen bereidingen gestart om gezamenlijk Accessio, waar vraag en aanbod van WVS@Work en Accessio Reïntegratie- deel te nemen aan de Werkpleinen, vacatures bij elkaar worden gebracht. diensten BV. De divisiedirecteur van een samenwerkingsverband tussen Medewerkers kunnen zich hier over die WVS@Work is zoals eerder vernoemd gemeenten en het UWV. vacatures laten informeren. In het job- per 1 oktober tevens benoemd tot center krijgen medewerkers ondersteu- Statutair Directeur van Accessio en de 29
 30. 30. ‘kwaliteit, service en prijs’ ‘Voor ons zijn kwaliteit, service maar zeker ook de prijs leidend. Als je dat optelt kom je in deze regio vanzelf bij WVS-groep uit.’ [DHL Express] 30
 31. 31. Centrale Diensten 3
 32. 32. Concernafdeling Bestuurssecretariaat De concernafdeling Bestuurssecretari- en geschillencommissie, de algemene Afdeling Communicatie aat bestaat uit de afdelingen Commu- vergaderingen van aandeelhouders van In 2009 heeft de afdeling Communi- nicatie, Documentaire Informatievoor- de holding BV en dochterondernemin- catie weer uitvoering gegeven aan ziening en Directiesecretariaat. Deze gen, alsmede aan de Raad van het in- en extern communicatiebeleid. drie afdelingen hebben ieder hun eigen Commissarissen van de holding BV. Wederom lag de focus op marketing- takenpakket (zie hierna). Daarnaast communicatie. Zo is er ondersteuning biedt de afdeling ondersteuning aan het Tevens biedt het Bestuurssecretariaat verleend bij het deelnemen aan een algemeen en dagelijks bestuur, de be- juridische ondersteuning aan het totale zakelijke beurs, zijn er diverse testimo- zwaarschriftencommissie, de klachten- concern. nials in businessmagazines geplaatst Concernhoofden, v.l.n.r.: Berend Jan Stasse, Huub van Crugten, Pieter Havermans. 32
 33. 33. en zijn er diverse mailingen verstuurd professionalisering van de archivering, (waaronder het WVS Industrie-spel en zowel voor WVS-groep als geheel als de WVS Calculator-actie). Daarnaast is voor de drie divisies. er in 2009 een centraal marketingover- leg opgestart waar het hoofd Commu- Afdeling Directiesecretariaat nicatie deel van uit maakt. De afdeling Directiesecretariaat houdt zich bezig met de secretariële onder- Vanuit deze rol heeft de afdeling eind steuning van de algemeen directeur en 2009 een marketingkalender ontwik- de overige leden van het management- keld met hierin alle marketinginitia- team. tieven die in 2010 genomen zullen worden. Naast de reguliere middelen Daarnaast is deze afdeling ook ver- zoals persberichten, personeelsblad, antwoordelijk voor de receptie en de maandelijks WVS-Nieuws, Intranet, telefooncentrale op het hoofdkantoor Internet en het sociaal jaarverslag zijn aan de Bosstraat 81 en het kantoor aan er ook diverse bijeenkomsten georga- de Bosstraat 48 te Roosendaal. In het niseerd. Van deze bijeenkomsten was afgelopen jaar is ook het beheer van de klantendag in november met als het bedrijfsrestaurant aan de Bosstraat thema ‘het onzichtbare zichtbaar 81 bij deze afdeling ondergebracht. maken’ een bijzonder project. De afdeling Communicatie heeft even- eens de interne communicatie rondom het in 2009 uitgevoerd medewerkerste- vredenheidsonderzoek (MTO) verzorgd. Afdeling Documentaire Informatie- voorziening (DIV) De afdeling DIV is verantwoordelijk voor het archiefbeheer, de in- en uit- gaande post en de bibliotheek. In 2009 heeft het accent van de werk- zaamheden vooral gelegen op verdere 33
 34. 34. Concernafdeling Financiën, Informatisering en Auditing (FI&A) Met ingang van 1 januari afgelopen jaar tal van medewerkers, bijvoorbeeld van lopen jaar tijdelijk de divisie controller is het personeels-informatie-systeem de Groenvoorziening, door wisselende van WVS@Work vervangen, maar is er ‘Talent & Salaris’ van start gegaan, wel- standplaatsen het woon-werkverkeer in desondanks toch in geslaagd een groot iswaar niet zonder opstartproblemen. afstand vaak varieert. deel van zijn eigen audits concernbreed Deze problemen zijn in de loop van het door te laten gaan. jaar steeds beter onder controle gekre- Infoland gen. Terugblikkend kan worden gesteld Vroeg de invoering van ‘Talent & Sala- Bijzondere aandacht daarbij heeft dat er goed beschouwd weinig echte ris’ in het voorbereidingsjaar 2008 veel de rechtmatigheidscontrole: anders klachten geweest zijn. inzet van de afdeling ICT, het invoeren gezegd een check of de regels van van een tweede systeem ‘Infoland’ ons bedrijf worden nageleefd. Kopen Aan het eind van het jaar kregen de legde ten aanzien van de instructie aan we op de afgesproken plaatsen in, wie medewerkers de mogelijkheid tot de medewerkers in 2009 in ruime mate is bevoegd, zijn er voldoende offer- fiscalisering van hun vergoeding woon- beslag op de afdeling. ‘Infoland’ is het tes opgevraagd? Maar ook wordt op werkverkeer geboden. Het betreft hier naslagwerk voor alle regelingen, proce- mogelijke diefstal of frauduleus gedrag het in mindering brengen van de kos- dures, instructies en formulieren. gemonitord. ten van woon-werkverkeer op de ein- dejaarsuitkering, wat een grotere netto Belangrijke besparingen zijn in het Jaarlijks terugkerend is het samenstel- uitbetaling van de eindejaarsuitkering afgelopen jaar gerealiseerd dankzij de len van de jaarrekening wat meestal in tot gevolg heeft. Pas enkele weken bedrijfsbrede aanschaf van nieuwe maart zijn beslag vindt. In juli hebben voor de laatste verloning van het jaar kopieerapparatuur. we dan vervolgens de begroting klaar kon het personeel van deze mogelijk- voor het volgende jaar en na goedkeu- heid op de hoogte gebracht worden. In het afgelopen jaar is in hoge mate ring daarvan kunnen we na de zomer- Mogelijk verklaart dit het tegenvallende aandacht besteed aan efficiency. Er is vakantie een begin maken met het aantal deelnemers: minder dan de helft vooral gekeken naar grote zaken; door vaststellen van de daarbij behorende van de medewerkers heeft gebruik gezamenlijke inkoop, heeft WVS-groep budgetten. Dit geldt niet alleen voor gemaakt van de fiscalisering. bijvoorbeeld voor nog zeker anderhalf WVS-groep, maar ook voor Accessio, jaar een aanzienlijke besparing weten de stichtingen Samen Werken, West Ondanks het tegenvallende aantal deel- te realiseren op de energieprijzen. Brabant Werkt, Pro People Holding BV, nemers is deze klus geen sinecure ge- Bij WVS-groep zijn de kosten bespaard WVS Schoonmaak VOF en Flexkom- weest: in minder dan drie weken voor door het niet invullen van een aantal paan BV. de laatste loonbetaling kon een begin vacatures. worden gemaakt met het invoeren van Via maand- en kwartaalrapportages is de benodigde informatie. Ook weer Monitoring de bijgestelde begroting 2009 bewaakt. geen standaardprocedure, omdat voor Onze financial auditor heeft het afge- De lage rentestand leverde een ren- 34
 35. 35. tevoordeel van 2 ton ten opzichte van deze begroting op. Moeilijker te bewaken zijn de inkom- sten uit de rijkssubsidie, omdat deze pas in september of oktober definitief bekend worden. In de rijkssubsidie is vorig jaar de inflatiecorrectie meegeno- men en viel daardoor iets hoger uit dan verwacht. Voor 2010 voorzien we geen inflatiecorrectie. 35
 36. 36. Concernafdeling Personeel en Organisatie (P&O) Voor P&O is 2009 in een aantal opzich- de uitslagen van het onderzoek twee ten een bewogen jaar geweest. De jaar geleden. Opvallend is wel dat de economische crisis is niet zonder ge- omvang van pesten enigermate is toe- volgen aan WVS-groep voorbijgegaan; genomen, iets waar we niet aan voorbij zo is het niet altijd gelukt om voldoende zullen gaan. Werkdruk en werkomstan- werk binnen te halen. Bij de machinale digheden zijn andere punten die om houtbewerking leidde dit tot beëindi- aandacht vragen. ging van de activiteiten en moesten de medewerkers herplaatst worden naar WVS Diensten, Detachering en andere afdelingen van WVS Industrie. Het aantal SE plaatsen is door landelijk beleid in 2009 gedaald. In 2010 zal deze daling van SE plaatsen zich verder voortzetten. Ook een vijftiental regulie- Naar aanleiding van het onderzoek re arbeidsplaatsen, die in 2009 vrijkwa- 2009 worden acties op touw gezet. men door natuurlijk verloop, werden Nadrukkelijker dan in 2007 zal onder niet ingevuld. Het MT wil stapsgewijs de aandacht worden gebracht dat deze tot 2012 komen tot een herverdeling acties een gevolg zijn van de uitslagen van arbeidsplaatsen binnen WVS-groep van het MTO. Iedere divisie heeft een en streeft daarbij naar een verminde- eigen plan van aanpak gemaakt; in de ring van plaatsen binnen WVS Industrie werkoverleggen wordt met regelmaat ten faveure van WVS Diensten en aandacht geschonken aan items uit WVS@Work. In de loop van 2009 is hier deze actieplannen. We hebben geleerd een begin mee gemaakt. dat de acties die werden ondernomen naar aanleiding van het onderzoek van MTO 2007 niet altijd direct herkenbaar waren In de eerste helft van 2009 hebben we voor het personeel. Dat zullen we nu zoals eerder vernoemd weer een MTO, nadrukkelijker doen. een medewerkers-tevredenheidsonder- zoek, gedaan. Gesteld kan worden dat Toekomst de tevredenheid onder de medewer- Samen met de vakbonden is gekeken kers iets is gestegen ten opzichte van naar een Sociaal Statuut waarin rechten 36
 37. 37. en arbeidsvoorwaarden worden gere- geld voor ambtenaren die ten gevolge van veranderingen in de organisatie een andere functie krijgen. Essentieel daarbij is dat WVS-groep het op zich neemt om bij veranderingen iedere betrokkene te begeleiden van werk naar werk. Een paritaire commis- sie kan uitspraak doen in geval één van betrokken partijen onvoldoende inspan- ning in deze pleegt. 37
 38. 38. Overleg In het verslagjaar heeft geregeld over- leg plaatsgevonden met de Ondernemingsraad. Ook met de vakbonden is in het Georganiseerd Overleg een aantal keren gesproken. In beide overlegsituaties is gediscussi- eerd over standpunten. Maar steeds is op een constructieve wijze en in goed overleg tot afspraken gekomen. Nieuw concernhoofd P&O Aan het eind van het verslagjaar zag het er naar uit dat - na herhaalde pogingen - WVS-groep erin is geslaagd een concernhoofd P&O aan te stellen. Inmiddels weten we dat per 1 maart 2010 mevrouw Hammie de Kovel in Kick-off Middenkader Training, v.l.n.r.: John van Dael (docent), Sabine Smit dienst treedt. De interim manager (onderwijs assistente), Toine Witters (divisie directeur WVS@Work), Huub Smits (docent), Hans Goeman (docent) en Jan verhoeven (docent). Huub van Crugten zal haar inwerken en Zittend: Huub van Crugten (concernhoofd P&O a.i.) daarna de organisatie gaan verlaten. Scholing • het ontstaan van een gemeenschap- Arbodienst Veranderingen dwingen WVS-groep tot pelijke basis waardoor alle neuzen In 2009 is een nieuw automatiserings- het blijvend scholen van haar kader. In meer in dezelfde richting komen te systeem in gebruik genomen om het afgelopen jaar is daarom een Mid- staan. op een efficiënte manier personeels- den Kader Training (voor ongeveer 140 gegevens in te voeren en bij te houden. personen) en een Hoger Kader Training Neveneffecten die uit deze training De Arbodienst heeft van de applicatie (ca. 60 medewerkers) ontwikkeld. ontstaan zijn ontschotting, het elkaar van dit systeem gebruik gemaakt door sneller weten te vinden en een geza- alle dossiers naast de papieren versie Deze trainingen voorzien in: menlijke aanpak van zaken. Een aantal ook elektronisch bij te houden. • het aanbrengen van meer kennis en procedures, maar ook arbeidsvoorwaar- vaardigheden; den werd in de loop van het jaar geac- Dankzij het systeem is informatie over • het mogelijk maken van persoonlijke tualiseerd. Zo kreeg het personeel eind medewerkers op het gebied van ontwikkeling zodat leiding of staf 2009 de mogelijkheid de reiskosten ziekteverzuim en re-integratie gemak- gerichter en adequater inhoud kun- woon-werkverkeer te fiscaliseren. Hier- kelijk te raadplegen. nen geven in het aansturen van de mee kon door hen netto een hogere Daarnaast is er een verzuimkaart medewerkers; eindejaarsuitkering worden verkregen. ontwikkeld voor huisbezoeken door de 38
 39. 39. verzuimconsulenten die achterlaten Arbodienst te vergelijking met een worden wanneer mensen niet thuis externe Arbodienst om na te gaan of zijn. het rendabel is om de Arbodienst intern te houden. Dit was het geval. Tevens is er periodiek overleg georga- niseerd tussen de bedrijfsarts en de Gedurende het jaar zijn handige leidinggevende over de ontwikkeling folders ontwikkeld over ziekteverzuim, met betrekking tot het ziekteverzuim van psychische handicaps, zitten en tillen de gehele divisie. en werkoverleg. De folders zijn voor leidinggevenden en medewerkers Wederom is er in 2009 een onderzoek zodat deze groep geïnformeerd is ingesteld over de kosten van de interne over belangrijke onderwerpen. 39
 40. 40. De Ondernemingsraad Voorwoord aangaan niet buiten de medezeggen- Het jaar 2009 ligt weer achter ons. In schap om kan nemen. Wanneer dit het afgelopen jaar is er veel gebeurd een vanzelfsprekendheid is zal dit de binnen WVS-groep. Onderwerpen die onderlinge samenwerking alleen maar aan bod zijn gekomen zoals: wisseling ten goede komen. van Algemeen Directeur, de wijziging in de organisatiestructuur, de beëindiging Behandelde aanvragen van de werkzaamheden van WGD en Vebego: de OR heeft positief gead- de start van Vebego. viseerd over de samenwerking met Vebego. Dankzij deze samenwerking kan De OR heeft al te maken gehad met de WVS-groep nu meedingen naar grote mogelijke nieuwe wetgeving (commis- aanbestedingen waardoor werk wordt sie De Vries) die in 2012 zal worden gegarandeerd. Voorlopig werken er ingevoerd. In de nieuwe wet komt de alleen medewerkers van WVS-groep bij nadruk te liggen op arbeidsintegratie. WVS Schoonmaak VOF, maar in de toe- Hierdoor krijgen mensen meer de kans komst kunnen er ook medewerkers in door- en uit te stromen naar een baan dienst komen via de CAO-schoonmaak. in het vrije bedrijf. Dit zal in de komen- de jaren mogelijk nog meer verande- Werving Algemeen Directeur: de OR ringen binnen onze organisatie teweeg heeft na het gesprek met de kandidaat, brengen. de heer Koopman, positief geadvi- seerd. De heer Koopman werkte al bij De Algemeen Directeur en de Divisie WVS-groep in de functie van Divisiedi- Directeuren zijn gebaat bij een goede recteur WVS Industrie. Hij is per 1 mei medezeggenschap die weet waar 2009 gestart met zijn taken als Alge- zij over praat. Een goed medezeg- meen Directeur. genschapsorgaan, OR en OC’s is dan ook van groot belang. De OR is op de Fiscalisering reiskosten: de OR heeft hoogte van zaken en kan voor advies bij de Algemeen Directeur een verzoek altijd terecht bij haar vakorganisaties ingediend om woon-werk kilometers zoals ABVAKABO FNV, CNV Publieke te fiscaliseren omdat dit voor de Zaak en externe deskundigen. De direc- medewerkers en tegelijkertijd voor tie weet dat zij belangrijke beslissingen de organisatie een financieel voordeel die de gehele organisatie en/of divisie opleverde. 40
 41. 41. Beoordelingssysteem SW: de OR heeft Regeling koffiegeld: de OR heeft tot op het moment van het schrijven bedongen dat dit voorstel alleen van van het jaarverslag 2009 nog niet inge- toepassing is op medewerkers die stemd met het voorstel van de directie nieuw in dienst komen. Degene die nu om het nieuwe beoordelingssysteem niet drinkt en niet betaalt, hoeft in de in te voeren voor alle medewerkers. toekomst ook niet te betalen. De reden hiervan is dat volgens de OR het systeem niet overeenkomt met de Regeling Roostervrije uren : CAO SW. De OR heeft hiermee ingestemd, omdat zij te weinig argumenten had Topstructuur ‘Onderweg naar Morgen’: om niet in te stemmen. Een nadeel is de OR heeft positief geadviseerd over onder andere dat je als medewerker de nieuwe topstructuur. De nieuwe vanwege ziekte tijdens een ingeroos- structuur betekent de omvorming naar terde vrije dag, deze vrije dag kwijt twee bedrijven: Arbeidsintegratie (voor- bent. malig WVS@Work) en het Werkbedrijf (WVS Diensten en WVS Industrie). Er Daarnaast moet je als medewerker lang worden werkgroepen samengesteld van te voren in overleg met zijn/haar waar afgevaardigden van de OR en leidinggevende inroosteren. Enkele OC’s zitting in hebben. De uiteindelijke voordelen voor de medewerker zijn: plannen van deze werkgroepen worden tijdens ziekte worden de roostervrije ter advisering voorgelegd aan de OR. uren wel opgebouwd, de uren worden begin van het jaar toegekend en zijn MTO: in het voorjaar van 2009 heeft direct opneembaar, de medewerker er wederom een MTO (Medewerkers weet direct hoeveel vrije uren hij/zij Tevredenheid Onderzoek) plaatsgevon- heeft omdat er geen wijzigingen meer den. Naar aanleiding van de uitslag zijn plaatsvinden vanwege ziekte. er diverse werkoverleggen en individu- ele gesprekken geweest om de punten Voor de organisatie betekent het geen die verbetering behoeven te bespreken administratieve rompslomp vanwege en actiepunten uit te zetten voor nu en de herberekening bij ziekte. in de toekomst. Tevens heeft de OR aangegeven het MTO een vast agenda- punt te laten zijn in alle werkoverleg. 41
 42. 42. Besproken onderwerpen met de dat er in 2010 een sportdag wordt ge- ken bij het opstellen van een nieuw Algemeen Directeur: organiseerd door WVS-groep waar elke sociaal statuut voor de ambtenaren, het medewerker aan kan deelnemen. werven van een concernhoofd P&O, - Stand van zaken WGD kaderbijeenkomsten en de informatie- De OR heeft regelmatig overleg gehad - Begeleiding door- en uitstroom avond voor raadsleden. met de Algemeen Directeur over de De OR heeft meerdere malen ge- afwikkeling van de samenwerking met sproken met de huidige Algemeen Overleg WGD. Directeur over dit onderwerp. Omdat De Algemeen directeur heeft regelma- ook de OR van mening is dat door- en tig informeel overleg met het dagelijks - ‘Vervoer op maat’ uitstroom voor SW-medewerkers bestuur van de OR en twee wisselende Omdat er in het begin van het Ver- een goede zaak is, mits dit zorgvuldig OR-leden, waarbij over allerlei zaken voer op maat veel klachten naar de gebeurt. De Algemeen Directeur heeft van gedachte wordt gewisseld. Er OR waren gekomen betreffende het toegezegd de stappen van de bege- wordt door de afvaardiging nooit iets Vervoer op maat is op verzoek van de leiding in deze op papier te zetten. Als besloten. Er wordt alleen gesproken OR de voormalig Algemeen Directeur de OR zich hierin kan vinden zal ook over de manier waarop zaken het beste Jan Snoek op bezoek geweest bij de de OR de medewerkers motiveren kunnen worden opgepakt. directie van de taxi-onderneming om de om door- en uit te stromen wat ook de problematiek te bespreken en verbete- doelstelling van de Wet sociale werk- Naast dit informeel overleg vond in ring af te dwingen. voorziening is. 2009 vier keer formeel overleg plaats tussen de Algemeen Directeur en - Medezeggenschap Flexkompaan - Algemeen: Ondernemingsraad. Daarnaast heeft de Er zijn concrete afspraken gemaakt om Zaken als Fifo (first in first out), wacht- OR twee maal informeel overleg gehad de medezeggenschap Flexkompaan in lijstproblematiek, werk genereren met het Dagelijks Bestuur van WVS- 2010 te realiseren. door gemeentes en stageplaatsen bij groep. gemeentes, werden besproken met de - Sportdag Algemeen Directeur. Naast zaken waar- In 2009 hebben OR-leden 17 keer on- De afspraak is gemaakt met de voor- bij de directeur verplicht is om de OR in derling overlegd tijdens Ondernemings- malige en huidige Algemeen Directeur, te schakelen, werd de OR ook betrok- raads-vergaderingen. 42
 43. 43. ‘Prettige arbeidssfeer’ ‘De samenwerking tussen WVS-groep en Itho Images BV is een schoolvoorbeeld van de manier waarop een modern SW bedrijf zijn medewerkers zo weet te begeleiden en motiveren dat ze targets halen die niet afwijken van wat gangbaar is in het bedrijfsleven. Dat maakt van de WVS-groep in veel opzichten een standaard detacheerder – op de eigen sociale randvoorwaarden en de uitzonderlijk prettige arbeidssfeer na”, zegt directeur Johan Braspenning. [Itho Images BV] 43
 44. 44. ‘Ik ben zeer tevreden’ ‘Onze drie WVS’ers maakten zich het werk snel eigen, stralen plezier uit en tonen grote betrokkenheid. Ik ben zeer tevreden!” [Van Mook schoentechniek] 44
 45. 45. 4 Overzichten
 46. 46. Vestigingen Centrale Diensten (Hoofdkantoor) WVS@Work Bosstraat 81 Bosstraat 48 4704 RL ROOSENDAAL 4704 RL ROOSENDAAL Tel. 0165 - 596 500 Tel. 0165 - 822 680 Fax 0165 - 561 263 Fax 0165 - 544 220 WVS Diensten Accessio Reïntegratiediensten B.V. Bosstraat 81 Munnikenheiweg 46 4704 RL ROOSENDAAL 4879 NG ETTEN-LEUR Tel. 0165 - 586 500 Tel. 076 - 508 87 00 Fax 0165 - 535 008 Fax 076 - 501 43 68 WVS Industrie Roosendaal Flexkompaan Vaartveld 12 Bosstraat 81 4704 SE ROOSENDAAL 4704 RL ROOSENDAAL Tel. 0165 - 587 800 Tel. 0165 - 596 500 Fax 0165 - 541 156 Fax 0165 - 535 008 WVS Industrie Etten-Leur Stichting West Brabant Werkt Munnikenheiweg 46 Bosstraat 81 4879 NG ETTEN-LEUR 4704 RL ROOSENDAAL Tel. 076 - 508 87 00 Tel. 0165 - 596 500 Fax 076 - 501 43 68 Fax 0165 - 561 263 WVS Industrie Bergen op Zoom Ravelstraat 145 4614 XG BERGEN OP ZOOM Tel. 0164 - 286 400 Fax 0164 - 238 938 46
 47. 47. Samenstelling bestuur, commissies en directie [per 31 december 2009] Algemeen Bestuur De leden van het algemeen bestuur (AB) worden door en uit de bij WVS-groep aangesloten colleges van B&W aangewezen. Gemeente: Naam: Functie: Bergen op Zoom de heer M.J.P. van Eekelen wethouder, plv. voorzitter AB Etten-Leur de heer drs. Th. Vaes wethouder Halderberge de heer J.F.M. van Hoek wethouder Moerdijk mevrouw drs. W.J.M. Vissers wethouder Roosendaal de heer C.W.M. Jongmans wethouder Rucphen de heer drs. J.L.J. van Hal wethouder, voorzitter AB Steenbergen de heer C. Zijlmans wethouder Woensdrecht de heer M.P. Groffen wethouder Zundert mevrouw drs. W. van Hees wethouder Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans Dagelijks Bestuur De leden van het dagelijks bestuur (DB) worden door en uit het algemeen bestuur gekozen. De (externe) adviseurs worden door het algemeen bestuur benoemd. Voorzitter: de heer drs. J.L.J. van Hal wethouder van Rucphen Plv. voorzitter: de heer M.J.P. van Eekelen wethouder van Bergen op Zoom Lid: de heer drs. Th. Vaes wethouder van Etten-Leur Adviseur: de heer drs. J.W. Schipper Adviseur: de heer mr. S.M.Th.P. Vermeulen Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans 47
 48. 48. Bezwaarschriftencommissie Klachten- en geschillencommissie De bezwaarschriftencommissie van WVS-groep adviseert De klachten- en geschillencommissie van WVS-groep adviseert over bezwaarschriften die worden ingediend in het kader over klachten die worden ingediend door Wsw-medewerkers en van de Algemene wet bestuursrecht. De commissie is die betrekking hebben op de arbeidsverhouding, alsmede over samengesteld uit externe deskundigen. klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie en geweld en over klachten die worden ingediend door derden en Voorzitter: de heer drs. J.W.A.G. Steeghs die betrekking hebben op WVS-groep. De commissie is samen- Lid: mevrouw mr. G.I.M. Brooijmans-van Waes gesteld uit externe deskundigen. Lid: mevrouw mr. J.M. Wijnmalen-Hans Lid: de heer mr. B. Brouwer Voorzitter: mevrouw mr. M.A.E. in ’t Veld Plv. voorzitter: de heer P. den Dunnen Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans Lid: mevrouw mr. J.M. Lammers-Sigterman Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans Managementteam De directie van WVS-groep was op 31 december 2009 als volgt samengesteld (met vermelding van het jaar van benoeming): De heer J.H.G. Koopman Algemeen Directeur (2009) Mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven Directeur WVS Diensten (2005) en (vanaf november 2009) Directeur WVS Industrie, adjunct-directeur (2008) De heer A.M. Witters Directeur WVS@Work (2008) en bestuurder / statutair directeur Accessio B.V De heer drs. B.J. Stasse RA Concernhoofd FI&A (2003) De heer H.M. van Crugten Concernhoofd P&O a.i. (2006) De heer P.F.J.M. Havermans Concernhoofd Bestuurssecretariaat, bestuurssecretaris (2002) (adviseur) Mevrouw E. van der Sanden-van den Berg secretaresse MT (2007) 48
 49. 49. Propeople Holding B.V. Flexkompaan B.V. De gemeenschappelijke regeling WVS-groep is 100% Flexkompaan is een dochtermaatschappij van Propeople aandeelhouder van Propeople Holding B.V. De aandeel- Holding B.V. Propeople Holding B.V. houdersrechten worden uitgeoefend door het dagelijks is 100% aandeelhouder van Flexkompaan B.V. bestuur (DB) van WVS-groep. Statutair directeur / bestuurder: de heer H.M. van Crugten Statutair directeur / bestuurder: de heer J.H.G. Koopman Plv. statutair directeur: mevrouw C.H.J.N.M. Plv. statutair directeur: mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven Konings-van de Ven Raad van Commissarissen van Propeople Holding B.V. WVS-groep Facilitair B.V. Voorzitter: de heer J. Lensen WVS Facilitair B.V. is een dochtermaatschappij van Propeople Plv. voorzitter: de heer A.J. de Jong Holding B.V. Propeople Holding B.V. is 100% aandeelhouder Lid: de heer H.P.F. Stijnen van WVS-groep Facilitair B.V. Secretaris: de heer P.F.J.M. Havermans Bestuurder: mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven Accessio Reïntegratiediensten B.V. Accessio is een dochtermaatschappij van Propeople Holding WVS Schoonmaak VOF B.V.. Propeople Holding B.V. is 100% aandeelhouder van WVS Schoonmaak VOF is een joint venture van WVS Accessio Reïntegratiediensten B.V. Facilitair B.V. (50% vennoot) en Vebego Wsw-activiteiten B.V. (50% vennoot) Statutair directeur / bestuurder: de heer A.M. Witters Plv. statutair directeur: mevrouw C.H.J.N.M. Manager: de heer A.C.M. Konings-van de Ven van den Broek Manager: de heer A. van der Zouwen 49
 50. 50. Divisieteams WVS@Work De heer A.M. Witters Directeur WVS@Work De heer A. van der Zouwen Manager Accessio BV Mevrouw A.J.P.M. Ogier Hoofd Detachering en Begeleid Werken De heer M.R.C.M. Welten Hoofd Entrée De heer J. de Keizer Divisiecontroller De heer drs. A.J.C.M. Bakx Divisie Hoofd P&O De heer M.J.M. Luisterburg Financieel auditor Mevrouw E. van der Sanden / C.J.A.M. Kerremans secretaresse WVS Industrie Mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven Divisiedirecteur Mevrouw S.J.C. Faas-Evers Business Unit Manager vestiging Roosendaal + groepsdetachering Mevrouw C.A.H. Jongeneelen Divisie Hoofd P&O De heer G.J. Eeuwijk Divisie Hoofd Verkoop De heer ing. R.J. de Vreede Business Unit Manager vestigingen Bergen op Zoom en Etten-Leur De heer J. de Keizer Divisiecontroller Mevrouw C.J.A.M. Kerremans / M.P. Franken /H.W. Mensen secretaresse WVS Diensten Mevrouw C.H.J.N.M. Konings-van de Ven Divisiedirecteur De heer P.J.G. Dietvorst Assistent divisiecontroller De heer E.J.L.M. Venhuizen KAM-coördinator De heer C.M. van Wijk Divisie Hoofd P&O De heer J.M.P.H. Lanooij Bedrijfsleider Groen West De heer R.C.P. Maas Hoofd Bedrijfsbureau De heer A.C.M. van den Broek Bedrijfsleider Dienstverlening De heer C.A.M. Laros Bedrijfsleider Groen Oost Mevrouw W.C.C.J. Faijaars Divisiecontroller Mevrouw H.W. Mensen / C.J.M. van Zundert /C.J.A.M. Kerremans secretaresse 50
 51. 51. Werkgebied Ondernemingsraad (per december 2009) Deelnemende Aantal inwoners Naam Werkzaam bij: gemeenten per 1 januari 2010 De heer J.F.M. van Akkeren WVS Industrie De heer W.J. van Beek WVS@Work Bergen op Zoom 65.839 De heer C.J. Blom WVS Diensten Etten-Leur 41.550 De heer F. Bozdam WVS Diensten Halderberge 29.304 o Moerdijk 36.537 De heer I. Çelikoz WVS Industrie De heer W.H.M. van Haperen WVS Diensten Roosendaal 77.564 De heer B.L.L.J. Imandt WVS Industrie Rucphen 22.500 De heer B.P.H.M. van Kalmthout WVS Industrie Steenbergen 23.231 Mevrouw A.M.J. Kolman WVS Diensten Woensdrecht 21.641 De heer G.M. Kortsmit WVS Industrie Zundert 21.035 Mevrouw J.M. Letens WVS Industrie Totaal 339.201 De heer G.N. van Nispen WVS Diensten De heer W.M.G. van den Oever Centrale Diensten De heer M. Rockx WVS Industrie De heer G.M.A. Roovers WVS Diensten De heer J.J. Snepvangers WVS Industrie MOERDIJK De heer W. Visser Centrale Diensten De heer K. van Westbroek Centrale Diensten HALDERBERGE STEENBERGEN ETTEN-LEUR RUCPHEN ROOSENDAAL BERGEN OP ZOOM ZUNDERT WOENSDRECHT 51

×