Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015

Jaarverslag van de CNV Vakcentrale over 2015

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jaarverslag CNV Vakcentrale 2015

 1. 1. 1 72e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 januari - 31 december 2015
 2. 2. 22 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Het jaar in vogelvlucht pag. 6 3. Bestuurscentrum pag. 48 4. CNV Internationaal pag. 74 5. Dienstencentrum pag. 76 5.1 CNV Ledenservice pag. 76 5.2 CNV Info pag. 82 5.3 SSC ICT pag. 84 5.4 SSC Financiën pag. 85 5.5 SSC Facilitaire Ondersteuning pag. 87 5.6 SSC P&O pag. 89 6. Vereniging pag. 92 6.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur pag. 92 6.2 Werkorganisatie pag. 93 6.3 Ledenontwikkeling CNV pag. 94
 3. 3. 33 1. Inleiding Net als 2013 en 2014, is 2015 een jaar waarin voor de ‘centrale polder’, de uitwerking van het Sociaal Akkoord hoog op de agenda staat. Belangrijke elementen van het akkoord vinden in 2015 hun weerslag in wetgeving of in aanvullende adviestrajecten. Het gaat hierbij onder andere om de Wet Aanpak Schijnconstructies en de afronding van het SER-advies over de toekomstige arbeidsmarkt en WW (SER TAW). Ook is er in 2015 nog veel aandacht voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Belangrijke elementen van de wet gaan in op 1 juli 2015, en in aanloop daarnaartoe moet er nog veel uitgewerkt worden. Ook loopt het CNV tegen een aantal ongewenste gevolgen van de invoering van de wet aan, zoals bijvoorbeeld de wijzigingen in het Dagloonbesluit die samenhangen met de WWZ en die ervoor zorgen dat bepaalde groepen, zoals flexwerkers en herintreders, zich geconfronteerd zien met een lagere WW. Het gehele jaar blijft de werkloosheid hoog. Dit is een grote zorg die veel aandacht vraagt van het CNV. Naast de uitwerking van het Sociaal Akkoord en de aandacht voor de hoge werkloosheid, is Prinsjesdag traditioneel een belangrijk moment in het jaar voor het CNV. Mede omdat in de week van Prinsjesdag de eigen concept arbeidsvoorwaardennota van het CNV wordt gepubliceerd. Centraal element daarin is onder andere de scholing en ontwikkeling van werknemers. In dat kader stelt het CNV ook zijn eigen visie op scholing en ontwikkeling vast in 2015. In het kader van de politieke discussie rondom de herziening van het belastingstelsel presenteert het CNV in de loop van 2015 zijn eigen visie op het belastingstelsel. Ook daarin staat scholing van werknemers centraal, naast een overkoepelend pleidooi voor lagere lasten op arbeid om langs die weg meer mensen aan het werk te krijgen.
 4. 4. 4 Het vraagstuk van de toekomst van ons pensioenstelsel is een belangrijk, groot en moeilijk onderwerp voor politiek en polder in 2015, net zoals dat al in de jaren daarvoor was. Het gehele jaar wordt er door het CNV veel tijd en energie besteed aan discussies in de SER, binnen de Stichting van de Arbeid, en met het kabinet en de politiek over de vraagstukken die samenhangen met de aankomende herziening van het pensioenstelsel. 2015 is tevens het jaar waarin binnen het CNV de nodige verande- ringen plaatsvinden. CNV Dienstenbond en CNV Vakmensen kondigen aan te gaan fuseren. Een fusie die per 1 januari van 2016 gestalte moet krijgen. De ingezette koers wordt met positief resultaat afgerond en einde van het jaar is het voorwerk afgerond. CNV Dienstenbond besluit voorafgaand aan de fusie om een groot aantal van haar backoffice activiteiten onder te brengen bij het Dienstencentrum en in december ook fysiek te verhuizen naar de Tiberdreef. Deze beweging betekent werk aan de winkel. Zo worden etages van CNV Vakmensen heringericht en verbouwd om deze inhuizing mogelijk te maken. Ook CNV Connectief geeft haar eerdere fusie verder vorm door zich ook op de Tiberdreef te vestigen. Tevens wordt ook een groot deel van haar backoffice activiteiten ondergebracht bij het Dienstencentrum. Voor de werkorganisatie van de Vakcentrale betekent dit de verwelkoming van een aantal nieuwe collega’s. Aan het eind van het jaar zijn alle bonden gevestigd op één adres. Binnen de werkorganisatie staat de eerste helft van 2015 voornamelijk in het teken van afronding project KaNS, Kantoorautomatisering Nieuwe Stijl. De gehele automatisering wordt nagenoeg herzien; van werkplek tot infrastructuur. Uitgangspunten hierbij zijn de wensen aangaande altijd kunnen werken, onafhankelijk van tijd en/of locatie. Wat vooral een grote verandering is voor vele CNV-medewerkers, is de overgang van Groupwise naar Outlook voor het gebruik van e-mail en agenda. 4
 5. 5. 5 Wereldwijd de absolute standaard in zakelijke omgevingen, maar voor het CNV toch zeker een behoorlijke overstap. In goed overleg met de bonden is het gehele KaNS-project, na wat conversieproblemen, naar tevredenheid CNV-breed geïmplementeerd. Eind 2015 is een ander project opgepakt namelijk de vervanging van het CNV-brede Bonds Relatie Systeem (BRS). Het Algemeen Bestuur besluit al in maart dat dit een CNV-breed project zal zijn dat uiterlijk begin 2017 geïmplementeerd moet zijn. Een ander markant moment is, samen met de bonden, de overstap naar een nieuwe accountant. De accountant is van mening dat ook het CNV moet voldoen aan de norm zoals vastgelegd in de RJ640 regel. Er is veel werk verzet, er zijn kritische gesprekken gevoerd met de accountant maar uiteindelijk is het gerealiseerd. In komende jaarrekening cycli zouden we daar ons voordeel mee moeten doen. Pieter de Vente Algemeen secretaris / penningmeester 5
 6. 6. 6 6 2. Het jaar in vogelvlucht 9 januari De Hoge Raad zet een streep door een sluiproute die werkgevers gebruiken om personeel oneindig met tijdelijke contacten op te zadelen. Een goede zaak, vindt CNV-voorzitter Maurice Limmen in reactie op dit arrest over de ketenbepaling. Limmen riep al in 2013 op om aan dit soort schijnconstructies een einde te maken. 12 januari Staken blijft een uiterste redmiddel. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen in reactie op het voornemen van De Unie om niet langer te staken. Als het niet anders kan, dan zal het CNV gewoon staken. 19 januari Werknemers moeten kunnen delen in de voordelen van globalisering en technologische ontwikkeling. Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen tijdens de jaaropening van het CNV. Hij constateert dat veel technologische bedrijven zich presenteren als ‘innovatief’, maar zich in feite vooral buiten de bestaande orde op de arbeidsmarkt plaatsen. Dat maakt bijvoorbeeld Uberpop niets anders dan een taxibedrijf dat zich niet aan de regels houdt. 22 januari Opnieuw sombere werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat de werkloosheid weer toeneemt laat volgens
 7. 7. 77 CNV-voorzitter Maurice Limmen vooral zien dat het kabinet nog niet is uitgeregeerd. Vooral over langdurig werklozen, vaak boven de 45 jaar, maakt het CNV zich grote zorgen. 23 januari Taxidienst Uberpop krijgt een dwangsom van de Inspectie Leef- omgeving en Transport als het door blijft gaan met het aanbieden van goedkope ritten. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt het een goede zaak dat er strenge handhaving is op oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers. Eerder al verbood de rechter de goedkope taxidienst. 24 januari Er is iets te kiezen over de toekomst van het pensioenstelsel. CNV-bestuurder Willem Jelle Berg stelt dit in reactie op het SER- advies Toekomst Pensioenstelsel. De uitgangspunten van het CNV passen goed bij één van de varianten die dit advies noemt. Belangrijk uitgangspunt voor het CNV is dat het pensioen een arbeidsvoorwaarde blijft die gebaseerd is op solidariteit en collectiviteit. 29 januari Extreem hoge beloningen in de top van het bedrijfsleven. Het blijft een punt van ergernis voor het CNV. Het is daarom goed dat de commissie-Van Manen toeziet op goed bestuur, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. Maar de Corporate Governance Code kan aan waarde winnen als ook werknemers betrokken zijn bij strategische beslissingen. 5 februari Flitsfaillissementen in bijvoorbeeld de kinderopvang zijn niet in
 8. 8. 8 het belang van ouders, kinderen en werknemers. De problemen in de kinderopvang zijn onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. CNV-voorzitter Maurice Limmen bepleit strenge regels voor de rol van de curator en de rechter-commissaris bij doorstarts en flitsfaillissementen. 5 februari Maak vaart met de flexibele AOW. Dat bepleit het CNV in reactie op de CBS-cijfers die laten zien dat de gemiddelde pensioenleeftijd in zeven jaar is gestegen van 61 naar 64,1 jaar. Volgens CNV- voorzitter Maurice Limmen gaan de huidige regels uit van het idee dat we allemaal hetzelfde zijn en allemaal op hetzelfde moment kunnen stoppen met werken. 6 februari Schoonmakers bij het Rijk komen geleidelijk weer in vaste dienst. CNV-voorzitter Maurice Limmen ondertekent hiervoor samen met FNV-voorzitter Ton Heerts een akkoord met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het akkoord verbetert de positie van schoonmakers bij het Rijk. 6 februari Bij veel ondernemers bestaat draagvlak voor het doorbetalen van loon bij ziekte, zo blijkt uit de kabinetsreactie op twee onderzoeken onder ondernemers. De veelgehoorde stelling dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte goed ondernemerschap in de weg staat houdt daarom geen stand meer, concludeert CNV-voorzitter Maurice Limmen. 9 februari Pak schijnconstructies ook aan via Europa. Dat is wat CNV-
 9. 9. 9 voorzitter Maurice Limmen aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegeeft tijdens een werkbezoek op een champignonkwekerij in Heeswijk. Schijnconstructies met Europese werknemers zijn aan te pakken via de Handhavingsrichtlijn en de Detacheringsrichtlijn. 10 februari Het stakingsrecht ondermijnen is een klap in het gezicht van werknemers in landen waar het slecht gesteld is met de arbeidsomstandigheden. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen in aanloop naar de Internationale Dag van het Stakingsrecht. VNO-NCW liet eerder weten dat internationale recht niet langer te ondersteunen. CNV en FNV starten de actie ‘Brief aan je werkgever’. 11 februari Niet de markt, maar de maatschappij moet leidend zijn als het gaat om banen. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen in reactie op het SCP-rapport waaruit blijkt dat mensen graag vaste banen willen. Baanzekerheid is het ideaal voor de meeste werknemers, zo laat het rapport zien. Het SCP-rapport maakt duidelijk dat het CNV zich terecht inzet tegen de doorgeslagen flexibilisering. 13 februari Verlaag de lasten op arbeid, zodat werknemers meer overhouden en bedrijven meer mensen aannemen. Daarmee reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen op de CBS-cijfers die laten zien dat de banengroei achterblijft op de economische groei. 16 februari Een teleurstellende reactie van staatssecretaris Jetta Klijnsma
 10. 10. 10 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de flexibele AOW. Ze vindt het te duur. Wat CNV-voorzitter Maurice Limmen betreft doet ze hiermee geen recht aan werknemers in zware beroepen die graag zelf willen beslissen om eerder te stoppen met werken. 18 februari Met de tekst ‘Handen af van het stakingsrecht’ voert het CNV, samen met FNV, actie bij de Malietoren. VNO-NCW en MKB-Nederland krijgen een lijst met werkgevers die wél achter het stakingsrecht staan. VNO-NCW trekt haar steun voor internationaal stakingsrecht in, maar bedrijven als Ikea, bouwbedrijven BAM, Cofely, Siniat, Eternit en schoonmaakbedrijf Hago steunen de vakbonden. 20 februari Het kabinet is druk met het hervormen van het pensioenstelsel en dat kan grote gevolgen hebben voor later. Het CNV wil graag weten wat werkenden denken over hun pensioen. Regel je het liever zelf of moet de werkgever het doen? Wil je risico of zekerheid? Collectief of individueel? De CNV Pensioenenquête brengt die wensen in beeld. 20 februari Geef werknemers die hun baan dreigen te verliezen ondersteuning vóórdat ze in de WW terecht komen. Dat staat in het SER-advies Toekomstbestendige Arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheids- wet (TAW). Als de politiek dit advies opvolgt kunnen volgens CNV- voorzitter Maurice Limmen mensen eerder een baan vinden. 23 februari Verbied inhoudingen op het minimumloon. De VVD wil dat werkgevers kosten voor huisvesting en verzekering mogen inhouden op het minimumloon. CNV-voorzitter Maurice Limmen
 11. 11. 11 vindt dit een onzalig idee. Het is onfatsoenlijk en werkt oneerlijke concurrentie in de hand. Het minimumloon is de bodem. 24 februari Financiële problemen van V&D kun je niet oplossen over de rug van de werknemers. Martijn den Heijer van CNV Dienstenbond gaat samen met CNV-voorzitter Maurice Limmen naar Amsterdam om medewerkers van het warenhuis te informeren over een uitspraak van de rechter over een eventuele loonsverlaging. 24 februari Laat werknemers en werkgevers aan de cao-tafel een oplossing vinden over de transitievergoeding in seizoensgebonden sectoren. Dat is de reactie van CNV-voorzitter Maurice Limmen op de brief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontslagvergoedingen. Een oplossing op maat is volgens het CNV het beste te bereiken door de sectoren zelf, niet door de politiek. 26 februari Het ontbreekt bij de politiek aan urgentie om de werkloosheid echt aan te pakken, stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Het kabinet zou in het belastingplan maatregelen kunnen nemen om de werkgelegenheid te stimuleren. Het CBS meldt dat de werkloosheid voor de vierde maand op rij stijgt. 26 februari Regels vereenvoudigen is goed, maar het moet niet ten koste gaan van de rechten van werknemers. In aanloop naar het gesprek dat de Tweede Kamer heeft met eurocommissaris
 12. 12. 12 12 Frans Timmermans en minister Bert Koenders, stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen dat bescherming van werknemers weinig aandacht krijgt in de Europese plannen. 3 maart CNV-voorzitter Maurice Limmen roept staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op in te grijpen als gemeenten zich niet serieus inzetten om mensen met een ernstige arbeidsbeperking beschut werk te bieden. Te veel gemeenten laten de afspraken uit het Sociaal Akkoord links liggen, zo constateert het CNV. 3 maart De Tweede Kamer is met algemene stemmen akkoord gegaan met de Wet Aanpak Schijnconstructies. Het is een belangrijke stap in de aanpak van oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, vindt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Om de effectiviteit van de wet te vergroten moet de Tweede Kamer ook gehoor geven aan de oproep van het CNV om de capaciteit van de Inspectie SZW te vergroten. 3 maart Een fatsoenlijke arbeidsmarkt vraagt om eerlijke regels en goede handhaving. Dat is de boodschap die CNV-voorzitter Maurice Limmen meegeeft bij de bespreking van het SER- advies Arbeidsmigratie. Het CNV pleit daarin voor een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn en de invoering van een notificatieplicht voor gedetacheerde werknemers uit de EU. 4 maart De problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt worden vaak gebagatelliseerd in Europa. Dat is niet terecht, vindt CNV-voorzitter
 13. 13. 1313 Maurice Limmen. Het CNV wil dat de Tweede Kamer in het overleg over het Europees Sociaal Fonds vol inzet op het binnen halen van Europees geld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. 4 maart Beloon talenten van vrouwen en mannen gelijk. En zorg dat middelbaar opgeleiden op niveau kunnen werken. CNV- voorzitter Maurice Limmen reageert op een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de Tweede Kamer bespreekt. Het loonverschil tussen vrouwen en mannen is te groot, zo’n acht procent in het bedrijfsleven en vier procent bij de overheid. Ook gaat veel talent verloren omdat veel middelbaar opgeleiden onder hun niveau werken. 5 maart De overheidsfinanciën lijken redelijk op orde, tijd om ook de arbeidsmarkt weer in het gareel te krijgen. Dat stelt CNV- voorzitter Maurice Limmen na het verschijnen van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB). Het CPB constateert dat de overheidsbegroting op orde is, maar de werkloosheid hoog blijft. Het CNV wil dat het kabinet de ruimte op de begroting inzet om de arbeidsmarkt op orde te krijgen. 12 maart Het is geen goed idee om gepensioneerde werknemers goedkoper te maken dan andere werknemers. Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in reactie op het wetsvoorstel Doorwerken na de AOW- gerechtigde Leeftijd dat in de Tweede Kamer ligt. Wie nu werkloos is
 14. 14. 14 komt al heel moeilijk aan een baan. De arbeidsmarkt zit niet op dit wetsvoorstel te wachten, het vergroot alleen maar de concurrentie. 19 maart Werkenden en werkzoekenden hebben niets aan een baanloze economische groei. Jean-Claude Juncker hoort in Brussel het pleidooi van de Nederlandse vakbonden voor betere Europese regels om misstanden en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 19 maart CNV-voorzitter Maurice Limmen constateert dat de werkloosheid hoog blijft en doet een oproep om via het belastingstelsel de werkgelegenheid te stimuleren. Hij doet zijn oproep in aanloop naar de rondetafelgesprekken over de belastinghervorming. Het CNV vindt dat die hervorming in dienst moet staan van de arbeidsmarkt. 24 maart Slecht nieuws van het Sociaal Cultureel Planbureau: werknemers die langdurig voor hun dierbaren zorgen, komen steeds vaker in de knel te zitten tussen zorg en werk. Het CNV pleit daarom voor een betere regeling zodat de lasten van mantelzorg niet geheel op de werkvloer terecht komen. 24 maart Vrijwilligers van het CNV in de regionale werkbedrijven komen bij elkaar om informatie te krijgen over de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking. In de regionale werkbedrijven voeren gemeenten, werkgevers en werknemers de afspraken uit om 125 duizend garantiebanen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking.
 15. 15. 15 25 maart Verlaag de lasten op arbeid om de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen op het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de belastinghervorming. Om die lastenverlaging op arbeid te financieren is het mogelijk de belasting te verschuiven naar consumptie en vermogen. 26 maart In een gezamenlijke brief roepen de drie vakcentrales de Tweede Kamer op de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd te verwerpen. De versnelde verhoging maakt de problemen op de arbeidsmarkt alleen maar groter en zadelt mensen op met een extra AOW-gat. 31 maart Het CNV is kritisch over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) waarover de EU en de VS onderhandelen. CNV-voorzitter Maurice Limmen maakt zich zorgen over de afkalving van werknemersrechten. Het is daarom belangrijk dat de afspraken in het verdrag op een democratische, transparante manier tot stand komen, in samenwerking met sociale partners. 2 april De Eerste Kamer keurt de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten goed. Nu kunnen CNV-vertegenwoordigers in regionale werkbedrijven aan de slag om mensen met een arbeidshandicap aan een baan te helpen.
 16. 16. 16 7 april Het CNV constateert dat nog altijd veel gemeenten verzuimen om middelen uit de Participatiewet in te zetten voor mensen met een zware arbeidshandicap. De Tweede Kamer stemt over een aantal moties om maatregelen te nemen om voor deze mensen beschutte werkplekken te scheppen. 8 april De nieuwe rekenmethode die het UWV per 1 juli hanteert bij de WW, mag niet leiden tot vertraging in de uitbetaling. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen na signalen over mogelijke problemen. Hij roept de Tweede Kamer op de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opheldering te vragen. 9 april ING wil haar uitzendkrachten ontslaan voordat de Wet Werk en Zekerheid in gaat. Uit andere sectoren komen soortgelijke signalen. Werkgevers doen dit om de transitievergoeding te ontlopen. CNV-voorzitter Maurice Limmen gaat samen met FNV- collega Ton Heerts bij het ING-hoofdkantoor om opheldering vragen. Het massale ontslag is niet in lijn met wat werkgevers en werknemers in het Sociaal Akkoord hebben afgesproken. 15 april Een week na de actie bij het ING-hoofdkantoor besluit ING dat het ontslagen uitzendkrachten gaat compenseren voor misgelopen transitievergoedingen. Een positief gebaar, vindt CNV-voorzitter Maurice Limmen. De CNV-collega’s die dit aan het licht hebben gebracht, hebben volgens hem uitstekend werk gedaan voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt.
 17. 17. 17 15 april Er is veel animo voor solidariteit, dat laat de uitkomst van de CNV Pensioenenquête zien. Tegelijkertijd blijken vooral jongeren weinig vertrouwen te hebben in de AOW. Dat afnemende vertrouwen is zorgelijk, constateert CNV-voorzitter Maurice Limmen. Opvallend is verder dat er weinig animo is om zelf mee te beslissen over beleggingsbeleid en de hoogte van de premie. 16 april Hoewel de werkloosheid licht daalt onder jongeren, bestaat de arbeidsmarkt voor deze groep vooral uit onzeker werk. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo’n zeventig procent van de banengroei bestaat uit flexwerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dat werpt een schaduw op de groei, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. Voor ouderen blijft de arbeidsmarkt ronduit slecht. 17 april Het CNV start het Meldpunt Misbruik Flexwet. Aanleiding is dat werkgevers in aanloop naar de nieuwe Wet Werk en Zekerheid flexwerkers ontslaan om zo de transitievergoeding te ontlopen. Arend van Wijngaarden van het CNV vindt dat het gedrag van deze werkgevers volstrekt niet strookt met het Sociaal Akkoord. Leden en niet-leden kunnen misstanden melden bij het CNV. 17 april Grote zorgen over de gevolgen van het vrijhandelsverdrag TTIP. Het CNV vreest dat het verdrag de rechten en bescherming van werknemers onder druk zet. CNV-voorzitter Maurice Limmen reageert hiermee op Minister Ploumen van Buitenlandse Handel. Zij vraagt de Sociaal Economische Raad om advies over de gevolgen van TTIP voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
 18. 18. 18 17 april In een brief aan de Eerste Kamer roepen de vakcentrales CNV, FNV en VCP de Eerste Kamer op het wetsvoorstel Versnelde Verhoging AOW-leeftijd te verwerpen. Mensen kunnen zich onvoldoende voorbereiden op deze versnelde verhoging. Op 26 maart hebben de vakcentrales deze oproep gedaan aan de Tweede Kamer. 20 april CNV-voorzitter Maurice Limmen roept op het geld uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) in te zetten voor de aanpak van werkloosheid. Hij doet dit in aanloop naar bespreking van de Europese gelden in de Eerste Kamer. 22 april Lagere kosten zijn vaak een belangrijker element van flexwerk dan de opvang van ‘piek en ziek’. Maurice Limmen, voorzitter van CNV, vraagt daarom de Tweede Kamer om minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzicht te laten geven in het verschil in kosten tussen uiteenlopende flexvormen. 23 april Een voorjaarsoverleg is prima, maar dan moet het wel ergens over gaan. Dat is de reactie van CNV-voorzitter Maurice Limmen op de oproep van de Tweede Kamer voor een overleg tussen kabinet, werk- gevers en werknemers. Aanleiding voor de oproep is de Wet Werk en Zekerheid die in fasen in werking treedt. 28 april Op Workers Memorial Day staan vakbonden wereldwijd stil bij de 2,3 miljoen werkenden die jaarlijks omkomen door vies en gevaarlijk werk. Jaarlijks komen in Nederland drieduizend mensen om door
 19. 19. 19 slechte arbeidsomstandigheden in Nederland. Het gaat daarbij met name om bedrijfsongevallen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 28 april De Eerste Kamer moet haast maken met de behandeling van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Die wet is hard nodig om malafide praktijken en schijnconstructies aan te pakken. CNV- voorzitter Maurice Limmen wil daarbij ook aandacht voor het verbod op inhoudingen op het minimumloon. 28 april Een bedrijf krijgt gemiddeld eens in de dertig jaar bezoek van de arbeidsinspectie. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is dat bizar weinig. Werkgevers voelen zo geen enkele druk om de zaken op orde te hebben. Op 30 april bespreekt de Tweede Kamer inter- nationale aanbevelingen om de arbeidsinspectie op peil te krijgen. 29 april Teken TTIP niet zolang de acht fundamentele arbeidsrechten van de International Labour Organisation (ILO) daar niet in zijn opgenomen. Dat zegt CNV-bestuurder Arend van Wijngaarden tegen minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings- samenwerking. Het CNV maakt zich grote zorgen over de aantasting van arbeidsrechten door het vrijhandelsverdrag. 30 april Welvaart is meer dan economische groei. Volgens CNV-bestuurder Arend van Wijngaarden gaat welvaart ook over sociale vooruitgang en een goede leefomgeving. Hij vertelt dit op de bijeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Den Haag.
 20. 20. 20 6 mei Werkgevers ontslaan massaal tijdelijke krachten en flexkrachten. Het CNV Meldpunt WWZ krijgt meldingen binnen over bijna tweehonderd organisaties. Volgens CNV- voorzitter Maurice Limmen gaat het niet meer om incidenten. Met deze ontslagen gedragen werkgevers zich in strijd met de intentie van het Sociaal Akkoord. 9 mei De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat flexmedewerkers in vaste dienst nemen. Dat is goed nieuws en meer dan terecht, meent CNV-voorzitter Maurice Limmen. Bij het CNV Meldpunt WWZ komen veel meldingen binnen van payrollers die naar huis worden gestuurd na vele jaren in overheidsdienst. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zegt toe DUO-payroll- medewerkers met structureel werk een contract aan te bieden. 13 mei Nog steeds zorgelijk. Dat is de reactie van CNV-voorzitter Maurice Limmen op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de banengroei in het eerste kwartaal van 2015. Grote zorg van het CNV is dat de toch al kleine banengroei bijna geheel bestaat uit flexbanen. 19 mei Bijna een kwart van de werknemers zegt nieuwe kennis en vaardigheden te missen om het werk goed uit te voeren, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als werkgevers meer investeren in een persoonlijk ontwikkelingsbudget kunnen werknemers die vaardigheden op peil houden, stelt CNV-voorzitter
 21. 21. 21 Maurice Limmen. Gebrek aan kennis en ervaring op het werk verhoogt het risico op burn-out. 20 mei Werkgeversorganisaties staan een constructief gesprek over re- integratie van werknemers in de weg. Dit doen ze door in de media een onterecht beeld te schetsen van de kosten rond verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Het beeld dat die kosten hoog zijn, blijkt namelijk niet te kloppen, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. 22 mei Het kabinet zegt op te komen voor werknemersrechten, maar er is al zestienhonderd dagen geen overheids-cao. CNV-voorzitter Maurice Limmen spreekt bij de acties van ambtenaren tegen het uitblijven van een cao. Als de overheid geen goed voorbeeld geeft, wie doet dat dan wel? 26 mei Reserveer geld voor extra inspecteurs om schijnconstructies en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden aan te pakken. Dat is het pleidooi van CNV-voorzitter Maurice Limmen in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de jaarverslagen van het Rijk. Daaruit blijkt dat de Inspectie SZW in 2014 opnieuw minder inspecties heeft uitgevoerd. 27 mei Maatwerk in de sectoren en input van alle werknemers. Dat is volgens CNV-bestuurder Arend van Wijngaarden nodig om in deze tijd goede cao’s af te sluiten. Hij zegt dit tijdens het rondetafel- gesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van cao’s.
 22. 22. 22 27 mei Werknemers raken in toenemende mate overbelast. De overheid probeert via campagnes werkstress en burn-out aan te pakken, maar het ontbreekt nog aan goede wetgeving. In aanloop naar het overleg in de Tweede Kamer over arbeidsongeschiktheid pleit CNV- voorzitter Maurice Limmen voor een einde aan de vrijblijvendheid. 1 juni Het CNV neemt deel aan de jaarlijkse conferentie van de International Labour Organisation (ILO) in Geneve. Op de conferentie spreken vakbonden over sociale bescherming, fatsoenlijk werk en de arbeidsrechten van mensen in de informele economie. ILO-voorzitter Guy Ryder gaat in op de gevolgen van robotisering en flexibilisering voor de arbeidsmarkt. 2 juni Stop met geheime deals die het mogelijk maken belasting te ontwijken via schijnzelfstandigen. CNV-voorzitter Maurice Limmen reageert op berichten dat PostNL in een geheime deal met de Belastingdienst zelfstandigen in schijnconstructies laat werken en zo niet afdraagt aan sociale verzekeringen en pensioenen. Het CNV vindt dat de Tweede Kamer staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën om opheldering moet vragen. 2 juni De Eerste Kamer stemt in met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, ondanks de grote bezwaren die de gezamenlijke vakcentrales uiten. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen verandert het kabinet hiermee de spelregels tijdens het spel.
 23. 23. 23 2 juni De Eerste Kamer keurt de Wet Aanpak Schijnconstructies goed. Tijd om schijnconstructies en uitbuiting nu snel aan te pakken, constateert CNV-voorzitter Maurice Limmen. De wet zorgt er voor dat ook opdrachtgevers verder in de keten verantwoordelijk zijn voor een correcte uitbetaling van werknemers. Opdrachtgevers kunnen zich niet langer verschuilen als ze met sjoemelaars in zee gaan. 10 juni Gebruik de ruimte die op de begroting ontstaat door de economische groei om de arbeidsmarkt uit het slop te trekken. In de reactie op de juniraming van het Centraal Planbureau (CPB) stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen dat lang niet iedereen profiteert van de groei. Hij pleit er voor de fiscale arbeidskorting specifiek te richten op de lagere- en middeninkomens. 10 juni In een brief aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt het CNV voor, samen met FNV en VCP, studenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) beter voor te bereiden op een duurzame positie op de arbeidsmarkt. Te vaak komen MBO’ers later in hun loopbaan aan de zijlijn te staan. 11 juni CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat het Centraal Planbureau mensen de stuipen op het lijf jaagt met het voorstel de WW af te bouwen. Hij constateert dat het CPB terecht aandacht vraagt voor de moeilijke situatie waarin ouderen zitten op de arbeidsmarkt. De WW afbouwen is geen oplossing, maar een bonus voor oudere werknemers, of scholing, zijn wel interessante suggesties.
 24. 24. 24 15 juni Het CNV werkt binnen het Steunpunt Risico Inventarisatie & Eva- luatie (RI&E) samen aan afspraken om werk veiliger en gezonder te maken. In de Week van de RI&E, van 15 tot 19 juni, is er daarom extra aandacht voor veilig en gezond werk. 16 juni Grijp het voorzitterschap van de EU aan om de neuzen in Europa dezelfde kant op te krijgen als het gaat om arbeidsmigratie en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen na de positieve kabinetsreactie op het SER- advies hierover. Het CNV pleit onder meer voor een herziening van de Detacheringsrichtlijn door de Europese Commissie. 16 juni Uitzendbureaus, werkgevers en verzekeraars dwingen arbeidsmigranten tot het betalen van veel te hoge premies voor zorgverzekeringen. Een deel van dat geld vloeit weer terug in de zak van de werkgever. Het CNV stelt samen met FNV en VCP dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid snel een einde aan deze praktijken moet maken. 16 juni In Amsterdam vindt de Conference on Human Rights and Business plaats, dat mede door CNV Internationaal is georganiseerd. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheidsvertegenwoordigers en vakbonden stemmen af over MVO.
 25. 25. 25 18 juni De pensioenknip die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorstelt is een stap in de goede richting. CNV-bestuurder Willem Jelle Berg staat achter het idee, dat mensen de mogelijkheid geeft hun pensioenkapitaal in twee keer om te zetten in een pensioen. De maatregel komt tegemoet aan het idee van het CNV om te mogen doorbeleggen na de pensioendatum. 18 juni De Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel dat pensioen- fondsen de mogelijkheid biedt zich aan te sluiten bij een Algemeen Pensioenfonds. Kleine en middelgrote fondsen kunnen zo op uitvoeringskosten besparen. 19 juni De Sociaal Economische Raad presenteert het ontwerpadvies Stad. Het CNV is betrokken bij dit advies en benadrukt dat het succes van de stad ook merkbaar moet zijn in de regio. Het SER-advies is aangevraagd door minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. 19 juni Wil de belastingherziening de arbeidsmarkt helpen, dan zijn structurele hervormingen nodig. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen in reactie op de brief van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën over mogelijke belastinghervormingen. Wat het CNV betreft verschuiven de lasten van arbeid naar consumptie en vermogen. 19 juni Het is goed nieuws dat zeven West-Europese landen onder aanvoering van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en
 26. 26. 26 Werkgelegenheid bij de Europese Commissie aan de bel trekken over oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is het nu vooral van belang dat ook Oost-Europese landen inzien dat uitbuiting moet worden aangepakt. 24 juni Samen met de Belgische vakbeweging pleit CNV-voorzitter Maurice Limmen bij EU-commissaris Marianne Thyssen voor een eerlijke Detacheringsrichtlijn. Limmen is in Brussel om samen met de Belgische bonden de stilte in Europa over een eerlijke Europese arbeidsmarkt te doorbreken. Onderlinge concurrentie tussen Europese werknemers hoort niet over de prijs te gaan. 26 juni Het is schandalig dat werkgevers in de metaalsector stakers intimideren. Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen tijdens acties in Rotterdam voor een betere metaal- cao. Hij roept werkgevers op zich te houden aan de afspraken in het Sociaal Akkoord en pleit voor een fatsoenlijke loonsverhoging. De metaalwerknemers voeren inmiddels vijf weken actie. 29 juni De vakcentrales CNV, FNV en VCP pleiten in een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een realistische overbruggingsregeling voor de AOW. Door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd komen vroeg gepensioneerden in financiële problemen omdat hun inkomen ophoudt voordat de AOW begint. De overbruggingsregeling die de staatssecretaris voorstelt, schiet te kort.
 27. 27. 27 30 juni Zorg voor een juiste balans tussen vaardigheden als lezen en schrijven, en vaardigheden die op de toekomstige arbeidsmarkt nodig zijn. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen naar aanleiding van het SER-advies over basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het onderwijs van nu moet rekening houden met de competenties van morgen. 30 juni Flexwerkers zijn geen wegwerpartikel. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt het meer dan triest dat werkgevers weigeren perspectief te bieden aan werknemers in flexcontracten. In het overleg Driehoeksrelaties van de Stichting van de Arbeid loopt het overleg tussen sociale partners vast. Het overleg is bedoeld om de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanbeveling te geven over de arbeidsmarkt. 2 juli Fatsoenlijk werk moet het belangrijkste thema zijn als Nederland voorzitter is van de Europese Unie. Dat stelt CNV- voorzitter Maurice Limmen. Hij zegt dit in aanloop naar het overleg dat Europawoordvoerders uit de Tweede Kamer hebben met minister-president Mark Rutte en minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken over het EU-voorzitterschap. 6 juli Een nieuwe koers bij pensioenen is goed, maar voor het CNV is het essentieel dat collectiviteit en solidariteit behouden blijven. Dat stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen in reactie op het uitkomen de Hoofdlijnennota van een Toekomstbestendig Pensioenstelsel. Het kabinet schetst daarin de richting voor een nieuw pensioenstelsel.
 28. 28. 28 6 juli Een handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten mag democratische besluitvorming niet ondermijnen. CNV- voorzitter Maurice Limmen zegt dit in aanloop naar het debat in het Europese Parlement over TTIP. Daarin staat dat bedrijven buiten nationale rechtspraak om tegen nieuwe wetgeving in beroep kunnen gaan. Dit zet nationale parlementen buitenspel. 7 juli Demotie is in de praktijk vooral een discussie over salarisverlaging. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat de discussie vooral moet gaan over de vraag hoe oudere werknemers in de toekomst langer kunnen blijven doorwerken. Daar wil het CNV het aan de cao-tafel graag over hebben. Werkgevers misbruiken het demotiedebat nu om op lonen te korten. 16 juli De nieuwe rekenmethode van de WW per 1 juli brengt mensen in financiële problemen. CNV-voorzitter Maurice Limmen roept minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de zogenaamde ‘dagloonberekening’ in de WW te repareren. Vooral flexwerkers, starters en herintreders zijn de dupe van de nieuwe rekenmethode. 18 juli Pensioengerechtigden met een premiepensioen – zo’n tien procent van alle pensioenen – hebben door de lage rentestand tegenvallende pensioenuitkeringen. Het CNV is daarom positief over het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zij wil dat deze pensioengerechtigden de mogelijkheid krijgen een deel van hun kapitaal door te beleggen.
 29. 29. 29 19 juli Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tast doelbewust de WW van flexwerkers aan, zo blijkt uit de brief van minister Lodewijk Asscher. Het gaat dus niet om een onbewuste fout in het Dagloonbesluit, zoals eerst werd gedacht. CNV-voorzitter Maurice Limmen is het er principieel mee oneens dat mensen met flexcontracten niet meer volwaardig meetellen voor de WW. 25 augustus Het CNV maakt zich grote zorgen over de plannen van de Cambodjaanse president Hun Sen om vakbondsvrijheden in te perken. Vakbonden daar kunnen volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen vrijwel onmogelijk misstanden in de kledingindustrie aanpakken. Het CNV heeft de Cambodjaanse overheid per brief opgeroepen het gesprek met de bonden aan te gaan. 26 augustus Solidariteit is een belangrijke waarde binnen een pensioenfonds, zo concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat sluit volgens CNV- voorzitter Maurice Limmen aan bij de eerdere uitkomsten van de CNV Pensioenenquête. Hij vraagt zich daarom af of de politieke wens tot keuzevrijheid in pensioenen niet veel te duur is voor veel mensen. 28 augustus Het is goed dat het kabinet de verwachte koopkrachtdaling voor senioren lijkt te gaan repareren. Maar volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen kan de vlag nog niet uit. De CNV-achterban is erg bezorgd over de ontwikkeling van inkomens bij ouderen. Senioren met een AOW en een pensioen leveren de laatste jaren fors in.
 30. 30. 30 2 september Stop met discriminatie op de arbeidsmarkt. Die oproep doet CNV- voorzitter Maurice Limmen naar aanleiding van de campagne van het kabinet tegen discriminatie. Het CNV pleit voor eerlijke instrumenten en selectieprocessen bij sollicitaties. Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zien dat discriminatie bij sollicitaties veel voorkomt. 3 september Snijden in regels zet de veiligheid van werknemers in Europa op het spel. CNV-voorzitter Maurice Limmen maakt zich grote zorgen over de plannen van de Europese Commissie om de regeldruk voor het bedrijfsleven te verminderen. Het CNV sluit zich aan bij de Better Regulation Watchdog, waarin bijna zestig consumenten- en milieuorganisaties en vakbonden Europa kritisch volgen. 3 september De aanpassing van de rekenrente kan negatief uitpakken voor de hoogte van pensioenen van miljoenen werkenden en gepensioneer- den. CNV-voorzitter Maurice Limmen reageert op plannen van het De Nederlandsche Bank om de rekenrente te verlagen waarmee pensioenfondsen de hoogte van de pensioenuitkering bepalen. 3 september Het CNV vindt het belangrijk dat de erkenning van vaardigheden, de zogenoemde evc’s, van goede kwaliteit zijn op de arbeidsmarkt. Het is volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen daarom goed dat de Stichting Examenkamer de kwaliteit van evc’s onafhankelijk en deskundig gaat borgen.
 31. 31. 31 3 september Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt de knelpunten in kaart die werknemers ondervinden met het nieuwe Dagloonbesluit. Het CNV roept de minister nogmaals op het Dagloonbesluit aan te passen. De minister wees dat verzoek eerder af. 3 september De Tweede Kamer luistert naar de zorgen van het CNV over de lagere rekenrente die De Nederlandsche Bank pensioenfondsen oplegt. Op verzoek van de Kamer onderzoekt staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat het gevolg is van de lagere rekenrente op pensioenen. 7 september Als het kabinet 100 miljoen euro voor beschut werk beschikbaar stelt aan gemeenten, dan moet dat wel extra banen voor de doelgroep opleveren. CNV-voorzitter Maurice Limmen constateert dat er in de sociale werkvoorziening veel banen verdwijnen. In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers, werknemers en overheid afgesproken dat overheden 25.000 banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. 8 september Mantelzorgers staan onder grote druk, ruim een kwart van hen ervaart de combinatie van zorg en werk als zeer belastend. CNV- voorzitter Maurice Limmen roept minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op mantelzorgers een status te geven. Het CNV wil daarvoor een mantelzorg- verlofregeling, betaald uit collectieve middelen.
 32. 32. 32 9 september Scholing is geen leuk extraatje, maar cruciaal voor de economie. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen hebben veel werkgevers dat nog niet door. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateert zelfs dat werkgevers minder investeren in scholing en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Kortzichtig, meent het CNV. 9 september Verbeter de koopkracht van gepensioneerden. Het gaat economisch beter en daarvan moeten zij ook meeprofiteren. In een brief aan de Tweede Kamer laat CNV-voorzitter Maurice Limmen weten zich grote zorgen te maken over het inkomen van gepensioneerden. Deze groep heeft de laatste jaren fors ingeleverd. Het CNV is voor behoud van de ouderentoeslag en tegen verlaging van de ouderenkorting. 14 september Goed nieuws voor werknemers zonder vaste werkplek. Denk aan bouwvakkers, elektriciens en thuiszorgmedewerkers. Het Europese Hof bepaalt dat de reistijd tussen eerste en laatste werkplek telt als werktijd. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt de uitspraak terecht, want tijdens het reizen tussen werkplekken kan een werknemer immers niet vrij beschikken over zijn of haar tijd. 14 september Ontwikkeling van werknemers en herstel van de economie, dat zijn de twee kernelementen van de concept-arbeidsvoorwaardennota ‘Werken in een veranderende wereld’ van het CNV voor volgend jaar. CNV-voorzitter Maurice Limmen noemt het persoonlijke
 33. 33. 33 ontwikkelingsbudget als concreet voorstel om werknemers beter weerbaar te maken op de snel veranderende arbeidsmarkt. 15 september Veel woorden over werkloosheid, maar weinig concrete voorstellen. Dat is de eerste reactie van CNV-voorzitter Maurice Limmen op de Troonrede. Er staan nog altijd veel te veel mensen aan de kant. Volgens het CNV moet het kabinet meer leiderschap en ambitie tonen, ook bij het komende EU-voorzitterschap. Aan pappen en nathouden heeft de Nederlandse werknemer niets. 18 september In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan met het CNV in overleg te gaan over het nieuwe Dagloonbesluit. Het CNV hamert er al langer op dat flexwerkers, starters en herintreders de klos zijn door de nieuwe rekenregels voor de WW. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen is er nu een opening om een oplossing te vinden. 18 september Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor een tegemoetkoming voor mantelzorgers. De Kamer geeft daarmee gehoor aan de oproep van het CNV om mantelzorgers betaald verlof te geven. Mantelzorgers verdienen steun, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. Vaak nemen ze verlies van inkomen voor lief om voor hun naasten te kunnen zorgen, omdat ze zorg niet kunnen combineren met een baan. 18 september De arbeidsmarktcijfers van het CBS blijven zorgelijk. Het herstel gaat langzaam en de groei zit vooral in onzekere banen. Volgens
 34. 34. 34 CNV-voorzitter Maurice Limmen hebben werkenden vooral behoefte aan zekerheid. 18 september De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de misgelopen vakantie- dagen van zieke werknemers, stelt de Hoge Raad. Tot 2012 kregen werknemers bij langdurige ziekte volgens de wet alleen over de laatste zes maanden vakantiedagen uitgekeerd. Dit is in strijd met Europese regels. Het CNV verwacht dat de overheid betrokken werknemers snel compenseert. 21 september Alle gedeeltelijk werkende Wajongers en WSW’ers moeten pensioen op kunnen bouwen, dat kan nu niet. CNV-bestuurder Willem Jelle Berg wil dat het kabinet ingrijpt en zo laat zien dat werken loont. Ook de Stichting van de Arbeid laat de staatssecretarissen van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief weten dat ingrijpen nodig is. 22 september Wijzig de Detacheringsrichtlijn en pak het loonkostenvoordeel aan dat ontstaat door het verschil in sociale premies. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat dat de ambitie van het kabinet moet zijn tijdens het Nederlandse EU- voorzitterschap. Alleen zo pak je oneerlijke concurrentie tussen werknemers aan. De Tweede Kamer debatteert over de Europese arbeidsmarkt en het SER-advies Arbeidsmigratie. 23 september Baanzekerheid en een goede opleiding dragen bij aan een hogere kwaliteit van leven, zo concludeert het Centraal Bureau voor de
 35. 35. 35 Statistiek. Het CNV staat achter die conclusies en blijft zich dan ook verzetten tegen voortgaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. 23 september Kamerbrede steun voor het repareren van het Dagloonbesluit. Het CNV had om reparatie gevraagd. CNV-voorzitter Maurice Limmen is positief over de steun van de Kamer. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat de Kamer weten de wet te herstellen en gedupeerden te compenseren. 23 september In een brief aan de Tweede Kamer pleit het CNV samen met kerken en maatschappelijke organisaties voor betere hulpverlening aan mensen die in de schulden zitten. In de brief van de Sociale Alliantie stellen vakbonden en organisaties voor de schuldhulp- verlening te verbeteren. 23 september Grote zorgen bij het CNV omdat het aantal plekken voor beschut werk bij gemeenten moeizaam tot stand komt. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat maatregelen nodig zijn die snel tot betere resultaten leiden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat de Tweede Kamer weten de vrijblijvendheid los te laten. 24 september Tijd om pesterijen op het werk structureel aan te pakken, meent CNV-voorzitter Maurice Limmen. Acht procent van de werknemers wordt gepest door collega’s of leidinggevenden, dat aantal is veel te hoog. Deze werknemers houden vaak hun mond of schamen zich en kunnen nergens hun verhaal kwijt.
 36. 36. 36 29 september Tijdens het congres van de Europese koepel van vakbonden (EVV) pleit CNV-voorzitter Maurice Limmen voor een Europa-brede aanpak van oneerlijke concurrentie, uitbuiting en verdringing. Op het congres zegt Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, dat Europa meer banen met vaste contracten nodig heeft. 29 september De Eerste Kamer stemt in met het wetsvoorstel Doorwerken na AOW. De wet maakt het werkgevers makkelijker om mensen na hun AOW een contract aan te bieden. Wel moeten werkgevers in de publieke sector mensen met een AOW bij een reorganisatie als eerste ontslaan. In de private sector gold dat al langer. 29 september Het is belangrijk dat mensen na hun pensioen kunnen doorbeleggen, vindt CNV-voorzitter Maurice Limmen. De Tweede Kamer stemt in met een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt voor pensioen- gerechtigden die voor hun oude dag sparen bij een verzekeraar. Het wetsvoorstel is belangrijk omdat pensioenuitkeringen onder druk staan van de lage rente. 29 september In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen roept CNV-voorzitter Maurice Limmen de Tweede Kamer op de lasten op arbeid te verlagen. Ook investeren in scholing is volgens het CNV van groot belang om technologische vernieuwing en globalisering het hoofd te bieden. 2 oktober Een collectieve regeling waarmee kleine werkgevers het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte kunnen financieren is geen oplossing voor de achterblijvende herintreding van zieke werknemers, vindt CNV-
 37. 37. 37 voorzitter Maurice Limmen. Het kabinet wil die collectieve regeling mogelijk maken. 2 oktober Een gemiste kans. Het kabinet hakt geen knopen door als het gaat om zzp’ers. Dit zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen bij het uitkomen van kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar zzp’ers (IBO-zzp). Het CNV pleit voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers. 6 oktober Zorg er voor dat zieke of deels arbeidsongeschikte werknemers niet afdrijven van het werkzame leven. Dit stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over arbeidsongeschiktheid. Het CNV wijst kabinetsplannen om het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief te financieren daarom af. Het is beter om voor om- en bijscholing te zorgen. 6 oktober Stel het vrijhandelsverdrag met Canada uit totdat democratie- ondermijnende tribunalen uit het verdrag zijn gesloopt. Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer met minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel. Het kan volgens het CNV niet zo zijn dat bedrijven via een schimmig tribunaal democratische beslissingen dwarsbomen. 6 oktober Meer mankracht. Een mooier verjaardagscadeau is er volgens CNV- voorzitter Maurice Limmen niet te bedenken voor het 125-jarig bestaan van de Inspectiedienst SZW. Al jaren constateert het CNV
 38. 38. 38 dat er meer geld nodig is om regels voor een eerlijke en gezonde arbeidsmarkt te handhaven. 7 oktober Op de Werelddag voor Fatsoenlijk Werk pleit CNV-bestuurder Arend van Wijngaarden op het congres van de internationale vakbeweging ITUC voor betere regels om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Uit onderzoek van CNV Internationaal blijkt dat er in sommige landen wel regels zijn, maar dat het vaak aan naleving schort. 7 oktober Het CNV vindt het teleurstellend dat er zo weinig gebruik wordt gemaakt van de instrumenten uit het actieplan 50pluswerkt. Op dit moment zijn er 200 duizend mensen ouder dan vijftig met een WW-uitkering. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat veel te veel. Premiekorting voor oudere werknemers kan hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. De Tweede Kamer debatteert over het arbeidsmarktbeleid. 7 oktober Op de World Day for Decent Work opent CNV-voorzitter Maurice Limmen, samen met Michiel Hietkamp, voorzitter van CNV Jongeren, een buiten- expo in Utrecht, georganiseerd door CNV Internationaal. Zestien portretten van jongeren uit Nederland en Niger, waarin zij vertellen over hun werk en toekomstdromen.
 39. 39. 39 13 oktober Vergeet werknemers niet bij het innovatiebeleid. Het kabinet wil meer investeren in innovatie, maar volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen moet nadrukkelijk in beeld blijven wat nieuwe techniek betekent voor de mensen die werken in de betrokken bedrijven. Scholing kan daarin een positieve bijdrage leveren. 14 oktober Schaf het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar af. Dat bepleit het CNV in de hoorzitting van de Tweede Kamer over het jeugdloon. Het CNV vindt dat bij hetzelfde werk hetzelfde loon hoort. Nu krijgen jongeren tussen de 18 en 23 jaar een aanmerkelijk lager salaris. In Engeland is het minimumjeugdloon recent afgeschaft, zonder negatieve gevolgen voor de jeugdwerkloosheid. 15 oktober CNV-voorzitter Maurice Limmen maakt zich tijdens de Tripartite Social Summit hard voor een fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt. Dat betekent dat er een gelijk speelveld is en verdringing, uitbuiting en oneerlijke concurrentie wordt aangepakt. Hij roept de Europese Commissie op de Detacheringsrichtlijn daarvoor aan te passen. 15 oktober Het herstel van de arbeidsmarkt hapert. Het kabinet moet daarom via belastingverlagingen slim inzetten om de werkloosheid aan te pakken. CNV-voorzitter Maurice Limmen is voor een hogere arbeidskorting voor lagere en middeninkomens en de invoering van een individueel ontwikkelingsbudget. 16 oktober Met tevreden studenten, vakbekwame docenten en twee benen
 40. 40. 40 in de maatschappij doe je het goed als hogeschool of universiteit. Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in reactie op het ontwerp- advies Leren in Hoger Onderwijs van de Toekomst van de Sociaal Economische Raad. Het advies beschrijft verbeteringen voor het hoger onderwijs. 20 oktober Handen af van de pensioenen van de middenklasse. Daarmee reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen op uitspraken van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klijnsma stelt in de media voor de grens voor pensioenopbouw te verlagen. Volgens Limmen zet dat de deur open voor een aanval op pensioenen van middeninkomens. 20 oktober CNV-voorzitter Maurice Limmen doet een oproep aan de constructieve krachten in de polder om aan tafel te komen. Het CNV maakt zich zorgen over de staat van de polder. Limmen deed de uitspraken bij een werkbezoek in Nieuwegein waar hij in ging op de rol van de vakbond en op de staat van de arbeidsmarkt. 22 oktober Banen in het middensegment staan onder druk, investeer daarom bij innovatie in banen op mbo-niveau. CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt dat in reactie op de visiebrief die minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitbrengt over de zorgelijke arbeidsmarktpositie van MBO’ers. 22 oktober Pensioenpremie gebruiken om de hypotheek af te lossen is een slecht idee, vindt CNV-bestuurder Willem Jelle Berg. Het
 41. 41. 41 is daarom goed dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar plannen hiervoor intrekt. 23 oktober Met vijf miljard kan het kabinet veel doen voor de arbeidsmarkt. CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt het positief dat het kabinet in de nieuwe plannen de lasten op arbeid verlaagt. Maar een echte hervorming is het voor het CNV niet. Zo kan er meer gebeuren voor middeninkomens en gepensioneerden, mag scholing belastingvrij worden en moet de positie van zzp’ers in de belasting meer gelijk worden aan die van werknemers. 28 oktober De tegenprestatie die bijstandsgerechtigden in sommige gemeenten leveren mag niet leiden tot verdringing van banen. En daar lijkt het volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen soms wel op. Het CNV krijgt signalen dat de tegenprestatie die bijstandsgerechtigden moeten leveren de re-integratie in de weg staat. 29 oktober Innovatie is goed, maar als innovatie betekent dat werknemers- rechten worden uitgekleed, moet je spelregels aanpassen. CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt dit in aanloop naar het Tweede Kamerdebat over innovatie. Innovatieve bedrijven in de deeleconomie, met Uberpop als sprekend voorbeeld, pakken soms zeer slecht uit voor de positie van werknemers. 30 oktober CNV-voorzitter Maurice Limmen vindt dat de staatssecretaris met een betere regeling moet komen voor mensen die door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd tijdelijk geen inkomen
 42. 42. 42 meer hebben. De overbruggingsregeling die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorstelt, is veel te weinig om van te leven. 3 november De Tweede Kamer moet er op toezien dat het kabinet de belangen van werknemers in Europa niet uit het oog verliest. Volgens CNV- voorzitter Maurice Limmen is betere regelgeving in de EU hard nodig, maar gaat het nu vooral over minder regelgeving. Dat schaadt de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ook de herziening van de Detacheringsrichtlijn hoort hoog op de Europese agenda. 3 november Zzp’ers hoeven niet langer hun pensioen op te eten als zij in de bijstand komen. Een goede zaak, meent CNV- voorzitter Maurice Limmen. Iedere werkende hoort een goed pensioen op te kunnen bouwen, dat geldt ook voor de 800 duizend zzp’ers die Nederland inmiddels telt. 4 november CNV-voorzitter Maurice Limmen opent het vakbondscongres van CNV Internationaal. Vakbondsvertegenwoordigers uit zestien landen zijn in Zeist bijeen. 7 november Op het CDA partij-congres spreekt CNV-voorzitter Maurice Limmen over het vrijhandelsverdrag TTIP. Hij wijst op de grote gevaren die het verdrag heeft voor de positie van werknemers. Werknemers-
 43. 43. 43 rechten zijn in de Verenigde Staten slechter geregeld dan in de EU. Meer concurrentie zal ook de rechten in Europa onder druk zetten. 9 november In een brief aan de Tweede Kamer pleit het CNV voor lagere lasten op arbeid, betere koopkracht voor ouderen, een belastingvrijstelling op scholing en gelijke belastingdruk voor werknemers en zzp’ers. Het CNV stuurt een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar de behandeling van de nieuwe belastingplannen. 12 november Ondernemers wentelen steeds meer risico’s af op werknemers. Dit zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen na het uitkomen van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De cijfers laten een grote stijging van het aantal oproepkrachten zien. Het is tijd dat werkgevers flexcontracten weer gebruiken voor ‘piek en ziek’ en niet voor het verleggen van het ondernemersrisico naar werknemers. 12 november De Tweede Kamer deelt de zorgen die het CNV uit over de vrij- handelsverdragen TTIP en CETA met de Verenigde Staten en Canada. In een motie roept de Kamer op de omstreden handels- tribunalen uit de verdragen te schrappen. 13 november Het aantal langdurig werkloze ouderen stijgt, terwijl de economie zes maanden op rij groeit. Als het kabinet niet snel ingrijpt, dreigt een grote groep ouderen de boot definitief te missen. CNV-voorzitter Maurice Limmen maakt zich grote zorgen over de achterblijvende werkgelegenheid die de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien.
 44. 44. 44 14 november Vakbonden en werkgeversorganisaties spreken in een gezamenlijke verklaring hun afschuw uit over de dodelijke aanslagen in Parijs en roepen op pal te blijven staan voor onze vrijheden, waarden en normen. 17 november De sectorplannen helpen 150 duizend mensen. Werknemers scholen zich om, krijgen ondersteuning of begeleiding naar ander werk. Dat staat in de tussenstand van de 76 sectorplannen die de sociale partners samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren. 18 november Het is schokkend dat het UWV op dit moment zelfs niet in staat is gewone beoordelingen tijdig uit te voeren. CNV-voorzitter Maurice Limmen maakt zich grote zorgen over de achterstanden bij het UWV. Met name de begeleiding naar werk komt daardoor in gevaar. De Tweede Kamer debatteert hierover. 19 november De Wet Doorwerken naar AOW-gerechtigde leeftijd is een dwaling. Het zorgt er voor dat ouderen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt nog moeilijker aan werk kunnen komen, terwijl dat voor hen nu al moeilijk is. CNV-voorzitter Maurice Limmen denkt dat de wet zorgt voor nog meer verdringing, omdat het AOW-gerechtigden goedkoper maakt op de arbeidsmarkt. 23 november In het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer pleit CNV-bestuurder Willem Jelle Berg voor collectieve pensioenen voor iedere
 45. 45. 45 werkende. Of je nu zzp’er bent of werknemer, een collectieve regeling is voor iedereen beter. 24 november De Stichting van de Arbeid is overwegend positief over de uitvoering van het Sociaal Akkoord. De begeleiding van werk- naar-werk wordt opgepakt en de versobering van de WW wordt gerepareerd met private aanvullingen in cao’s. CNV-voorzitter Maurice Limmen constateert dat er komende jaren nog genoeg te doen blijft om werkloosheid te voorkomen en te bestrijden. 25 november De Eerste Kamer wil zo snel mogelijk een advies van de Sociaal Economische Raad over de bestrijding van de werkloosheid. CNV- voorzitter Maurice Limmen steunt het idee dat werkgevers en werknemers samen met een breed gedragen visie komen om langdurige werkloosheid aan te pakken. 25 november CNV waarschuwt in een gezamenlijk brief met FNV en VCP aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat hogere pensioenpremies het herstel van de koopkracht in de weg staan. Pensioenfondsen moeten van De Nederlandsche Bank meer geld in kas houden, vaak zorgt dat voor hogere premies. 30 november De reparatie van het Dagloonbesluit van de WW is een goede stap, maar de reparatie gaat te laat in. Ook bevat de reparatie een perverse prikkel. Hiermee reageert CNV-voorzitter Maurice Limmen op de brief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de reparatie. Het CNV dringt al langer op reparatie aan.
 46. 46. 46 30 november Het CNV pleit voor meer geld voor arbeidsinspecteurs. De Tweede Kamer bespreekt de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Behalve voor meer inspecteurs pleit het CNV ook voor een ontwikkelingsbudget voor werknemers en eerlijke concurrentie tussen werknemers binnen de EU. 2 december Anton Westerlaken, oud-voorzitter van het CNV, krijgt van de huidige CNV-voorzitter Maurice Limmen een speldje omdat hij veertig jaar lid is van de vakbond. Voor de zestigjarige Westerlaken is de huldiging een verrassing. 7 december Een eerlijke Europese arbeidsmarkt moet topprioriteit zijn bij het komende Nederlandse voorzitterschap van de EU. Werknemers zijn te vaak slachtoffer van uitbuiting, schijnconstructies en al dan niet toegestane oneerlijke concurrentie. Wat CNV-voorzitter Maurice Limmen betreft mag de Tweede Kamer de eerlijke arbeidsmarkt hoger op de Europese agenda laten zetten. 14 december In het nieuwe cao-seizoen zet het CNV vol in op scholing. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen zijn er – ondanks de economische groei – nog volop uitdagingen op de arbeidsmarkt. Denk aan robotisering en de doorgeschoten flexibilisering en de combinatie werk en zorg. Voor het CNV zijn die thema’s prioriteit aan de onderhandelingstafels. 15 december Informeer werknemers sneller als een bedrijf in financiële moeilijk-
 47. 47. 47 heden raakt. Het gebeurt te vaak dat een plotseling faillissement een ondernemingsraad verrast. CNV-voorzitter Maurice Limmen schrijft dit in de toelichting op de brief van de Sociaal Economische Raad (SER) aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SER doet een aantal praktische aanbevelingen over faillissementen. 22 december Het nieuwe belastingplan krijgt steun van de Eerste Kamer. Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen biedt dat mensen in ieder geval enige zekerheid en geeft het een stimulans aan de werkgelegenheid. Het CNV pleit al langer voor lagere lasten op arbeid.
 48. 48. 48 3. Bestuurscentrum Het jaar begint voor het CNV traditioneel met de eigen nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vraagt CNV- voorzitter Maurice Limmen in aanwezigheid van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, aandacht voor het feit dat werknemers moeten delen in de voordelen van globalisering en technologische ontwikkeling. Limmen benadrukt dat in een snel veranderende wereld de nadruk vooral moet liggen op scholing, kwaliteit en innovatie. “Nederland gaat de concurrentiestrijd met het buitenland nooit winnen door arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten of het ontslagrecht uit te kleden. Onze concurrenten zijn niet de lagelonenlanden. Onze concurrenten zijn die landen die weten te innoveren. Dus niet Bangladesh, maar Beieren. Daarom moeten we inzetten op innovatie en scholing. We worden niet allemaal Einstein. Maar als we er maar een paar opleiden die de creativiteit hebben om iets nieuws te bedenken, heeft iedereen in Nederland daar profijt van. Ik pleit dus voor een designed and made in Holland.” In die snel veranderende wereld is de vakbond keihard nodig, vindt het CNV. “Een vakbeweging die zich inzet voor eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, een goed arbeidscontract en goede sociale zekerheid als het even tegen zit. De uitwerking verandert als de wereld verandert, maar onze principes staan recht overeind.” Ook doet Limmen een oproep aan polder en politiek om sneller en beter te anticiperen op nieuwe technologische ontwikkelingen en diensten, zoals Uberpop, om uitbuiting van mensen te voorkomen. Uitwerking Sociaal Akkoord Voor het derde jaar op rij staat ook een aanzienlijk deel van 2015, net als 2014 en 2013, het jaar dat het gesloten werd, in het teken van het Sociaal Akkoord. Of beter gezegd: de uitwerking ervan. Nadat in 2014 één van de grote onderdelen van het Sociaal Akkoord, de Wet Werk 48
 49. 49. 49 en Zekerheid, is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer en er hard is gewerkt aan andere uitwerkingselementen van het akkoord, liggen er aan het begin van 2015 nog veel elementen en afspraken die nadere uitwerking behoeven. In de loop van 2015 vinden de meeste onderwerpen een (gedeeltelijke) afronding. In dat kader stuurt de Stichting van de Arbeid eind november 2015, net voor de begrotingsbehandeling SZW, een overzicht met daarin de ‘afronding’ van het Sociaal Akkoord naar de minister. Hieronder worden een aantal belangrijke componenten die nog voortvloeien uit het Sociaal Akkoord verder toegelicht. Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) In het eerste kwartaal van 2015 wordt een voor het CNV belangrijke wet behandeld in de Tweede Kamer. De Wet Aanpak Schijn- constructies is één van de uitwerkingen van het Sociaal Akkoord. De wet is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld om schijnconstructies op de arbeidsmarkt tegen te gaan, maar focust zich specifiek op de (onder)betaling van werknemers. Elementen uit de wet zijn onder andere een ketenaansprakelijkheid zodat werknemers die onderbetaald worden hogerop in een keten van opdrachtgevers hun recht kunnen halen. Ook zijn er afspraken opgenomen in de wet dat het minimumloon niet langer contant mag worden uitbetaald en staan er voorstellen in om inhoudingen op het wettelijk minimum loon (wml) voor bijvoorbeeld huisvesting te verbieden. Het CNV is al langere tijd betrokken bij de voorbereiding van de wet via een aantal klankbordgroepen van het ministerie. In de zomer van 2014 ging de wet al voor advies naar de Raad van State en in het eerste kwartaal van 2015 wordt de wet aangenomen in de Tweede Kamer. Op basis van de discussie in de Tweede Kamer over de inhoudingen op het loon, zegt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Kamer toe dat hij voor 1 juni aan- staande terugkomt op de discussie rondom inhoudingen op het wml. Het CNV is van mening dat de wet op dit punt niet moet worden 49
 50. 50. 50 afgezwakt en houdt dit punt in de gaten. Aan het eind van 2015 is deze kwestie nog steeds niet beslecht. Op 2 juni wordt de WAS aangenomen door de Eerste Kamer. In het kader van de aanpak van schijnconstructies brengen CNV- voorzitter Maurice Limmen en de voorzitter van CNV Vakmensen, Arend van Wijngaarden, samen met minister Asscher een werkbezoek aan een champignonkweker in Brabant die in zijn sector te maken heeft met collega-bedrijven die gebruik maken van schijnconstructies. Wet Werk en Zekerheid (WWZ): Transitievergoeding en de nieuwe ontslagregels Transitievergoeding In de Wet Werk en Zekerheid is afgesproken dat iedereen die onvrijwillig zijn baan kwijt raakt vanaf 1 juli 2015 recht krijgt op de zogenaamde transitievergoeding. De wet is aangenomen in 2014. De verdere uitwerking van de wetgeving komt begin februari 2015 naar buiten. Daarna ontstaat er discussie, aangezwengeld door werkgevers in sectoren waar veel seizoensarbeid plaatsvindt, over de manier waarop opeenvolgende contracten worden meegenomen in de berekening van de vergoeding. In de wet had de minister opgenomen dat over de periode voor 1 juli 2012 moest worden teruggekeken naar alle contracten met een tussenpoos van maximaal zes maanden. Werkgevers in seizoenssectoren vinden deze periode te lang en pleiten ervoor de periode te verkorten tot de termijn van drie maanden die ook gangbaar is in de ketenbepaling. Het CNV overlegt met het ministerie, de andere centrales en de werkgevers over een oplossing. Het CNV bepleit daarbij een oplossing waarbij cao-partijen in de cao per sector afspraken zouden kunnen maken over een eventuele aanpassing. 50
 51. 51. 51 De minister kiest uiteindelijk niet voor deze oplossing en komt werkgevers tegemoet door in contracten van vóór 1 juli 2012 de tussenperiode te verkorten van zes naar drie maanden. Dit voorstel wordt tegelijk behandeld met de WAS en wordt door de Tweede Kamer aangenomen. Nieuwe ontslagregels In aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe ontslagregels in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 zijn er verschillende werkgevers die werknemers ontslaan vanwege de nieuwe regelgeving. Vooral flexwerkers verliezen hun baan omdat werkgevers willen voorkomen dat er een transitievergoeding moet worden betaald. Deze handelswijze is in strijd met de afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt in het Sociaal Akkoord. Na berichten in de media van het CNV over de ongewenste praktijken, compenseert ING de uitzendkrachten die per 1 juli worden ontslagen voor het mislopen van de transitievergoeding. Ook voor onder meer Nationale Nederlanden wordt de media opgezocht. De signalen blijven zich opstapelen, waarna op initiatief van CNV Vakmensen in april het AB besluit een CNV-breed meldpunt voor de WWZ op te richten. Hier kunnen werknemers misstanden naar aanleiding van de wet melden. Er worden rond de tweehonderd meldingen gedaan over werkgevers die wetgeving willen omzeilen. Opvallend is dat overheidsbedrijven en semi-overheid daarin sterk zijn vertegenwoordigd. Bovendien zijn over nagenoeg alle grote uitzendbureaus meldingen van ontslagen flexwerkers binnen gekomen. Uitzendbureaus maken uitgebreid reclame over de adviezen die zij in huis hebben rond de invoering van de WWZ. Tegelijk beëindigen veel werkgevers het contract met uitzendkrachten en vindt er weinig doorstroming naar vaste contracten plaats. Meldingen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) resulteerden er in dat flexmedewerkers die soms al vele jaren via een payrollconstructie werken in vaste dienst worden genomen. 51
 52. 52. 52 Dagloon Begin juli trekt het CNV aan de bel omtrent een nieuwe berekening van het dagloon op basis waarvan de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Hoewel niet opgenomen in de afspraken die waren gemaakt in het Sociaal Akkoord, is de wijziging in de berekening wel een gevolg van nieuwe lagere regelgeving die door het ministerie van Sociale Zaken is ingevoerd bij de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid. Het CNV trekt hierover als eerste aan de bel, omdat de nieuwe methode van berekening met name negatief uitpakt voor flexwerkers met korte contracten, starters en herintreders op de arbeidsmarkt. Hun WW kan in het slechtste geval de helft lager uitvallen dan in de situatie voor 1 juli. Halverwege augustus reageert minister Asscher in een brief aan het CNV. In de brief, die ook aan de Kamer wordt gestuurd, geeft Asscher aan dat hij niet van plan is de door het CNV gesignaleerde negatieve effecten op te lossen. Vanwege aanhoudende druk en lobby van het CNV en toenemende druk vanuit de Kamer, moet de minister in september toegeven dat de signalering van het CNV terecht was, en dat hij toch gaat zoeken naar een oplossing voor de gesignaleerde problematiek. In overleg tussen sociale partners en het ministerie zal tot een oplossing moeten worden gekomen. Inzet van het CNV hierbij is herstel van het niveau van de WW naar het niveau voor 1 juli voor iedereen die het betreft en een herstelregeling met terugwerkende kracht voor reeds gedupeerde werknemers. Dit overleg is aan het eind van 2015 nog niet afgerond. SER TAW advies, pilots en derde WW jaar Een ander belangrijk open eindje uit het Sociaal Akkoord was het SER-advies over de toekomstige arbeidsmarkt en WW (SER TAW). Centrale onderwerpen binnen het advies zijn de uitwerking van de grotere rol van sociale partners bij de WW, de financiering van de 52
 53. 53. 53 WW en de kaders waarbinnen private reparatie van duur en opbouw van de WW kunnen worden gerepareerd. Gedurende 2014 is binnen de SER lang gesproken over dit advies. Uiteindelijk komt de SER in februari 2015 met het advies. De SER stelt onder andere voor om in de 35 arbeidsmarktregio’s een onafhankelijk adviescentrum op te richten voor ondersteuning, van-werk-naar-werk en begeleiding dichtbij de werkvloer. Deze zijn bedoeld voor werknemers die hun baan dreigen te verliezen. Deze centra bieden diensten in de fase vóór de WW en de dienstverlening door UWV en zijn te financieren uit WW-premies. De dienstverlening van deze adviescentra zou op termijn moeten leiden tot minder beroep op de WW. Om deze adviescentra in de praktijk te testen, is ook het advies praktijkgericht te starten met pilots. Verder brengt het SER-advies een aantal mogelijkheden in kaart om het derde WW-jaar te repareren. Daarbij vragen partijen in de SER het kabinet eigenlijk om twee dingen mogelijk te maken: dat het UWV de uitvoering van een landelijke regeling kan doen en dat de beoogde 50/50-verdeling van de premie voor de WW en de reparatie daarvan, dus half op te brengen door werkgevers en half door werknemers, kostenneutraal kan worden opgebracht uit het bruto loon. Hiervoor moet dan wel de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) worden aangepast. De kabinetsreactie op het SER TAW-traject laat vervolgens negen maanden op zich wachten. In de tussentijd zijn er gesprekken gevoerd tussen sociale partners onderling en tussen de Stichting van de Arbeid en het kabinet over dit onderwerp. Beide wensen van de SER stuiten op blokkades bij het kabinet. Uiteindelijk komt de Stichting van de Arbeid, om de impasse te doorbreken, op 11 november met een compromis dat aan de minister wordt toegezonden als input voor een kabinetsreactie op het TAW-advies. Partijen blijven streven naar een 50/50-verdeling van de WW-premie, maar tot die tijd zullen werkgevers de premie voor de wettelijke WW blijven betalen en zullen werknemers de premie van de reparatie van het derde WW-jaar voor hun rekening nemen. 53
 54. 54. 54 De Stichting geeft tevens aan een andere uitvoerder dan het UWV te gaan zoeken (het proces daarvoor loopt inmiddels al) op voorwaarde dat het kabinet de benodigde gegevensuitwisseling tussen een uitvoerder en het UWV mogelijk maakt. Tevens doet de Stichting een aantal voorstellen over de betrokkenheid van sociale partners bij het vaststellen van de WW-premies en het re-integratiebeleid van het UWV. Deze voorstellen worden overgenomen in de kabinetsreactie op het SER TAW-advies. Ook stelt het kabinet geld beschikbaar voor het opstarten van pilot-projecten rondom de uitvoering van de WW. Hierdoor kan in 2015 verder worden gewerkt aan de praktische invulling en uitwerking van de reparatie van de WW (het derde WW- jaar) en de uitrol van de pilots. Wat betreft dit laatste wordt door het Algemeen Bestuur van het CNV rond de zomer het besluit genomen om financiële middelen vrij te maken uit het Talmafonds om een projectleider te benoemen om het traject rondom de ontwikkeling van en het binnenhalen van de benodigde subsidie voor de pilots in goede banen te leiden. Banenafspraak en regionale werkbedrijven In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over banen voor mensen die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet. Het gaat hierbij om, op termijn, 100.000 extra banen in de marktsectoren en 25.000 bij de overheid. De invulling van deze banenafspraak wordt op regionaal niveau vorm gegeven in 35 regionale werkbedrijven. Op centraal niveau wordt er over de banenafspraak en over andere elementen van de (uitvoering van) de Participatiewet overlegd tussen de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in De Werkkamer. In een aantal pilot-regio’s participeerde het CNV in 2014 al in de regionale werkbedrijven. In het eerste kwartaal van het jaar werft het CNV voor deze werkbedrijven kaderleden die in de andere regio’s dit werk op zich nemen. Op 24 maart vindt er een goed bezochte 54
 55. 55. 55 startbijeenkomst plaats voor de CNV-vertegenwoordigers in de werkbedrijven, waarbij ze ook allemaal van inhoudelijke informatie worden voorzien om hun rol goed te vervullen. Sprekers zijn onder andere CNV-bestuurder Willem Jelle Berg en de voorzitter van De Werkkamer: Patrick Welman, wethouder in Enschede. Gedurende 2015 wordt in De Werkkamer, maar ook politiek, gesproken over de uitvoering van de Participatiewet. Die loopt nog niet op alle vlakken voorspoedig. Het CNV vraagt daarom publiekelijk meerdere malen aandacht voor met name de positie van beschut werk en de manier waarop daar door gemeenten uitvoering aan wordt gegeven. Het CNV vindt dat dat achter blijft. Een deel van de praktische knelpunten bij de uitvoering van de Participatiewet leidt ertoe dat, op basis van overleg tussen staatssecretaris Klijnsma en de partijen in De Werkkamer, waaronder het CNV, eind november een brief van de staatssecretaris naar de Kamer wordt gestuurd met een reeks praktische voorstellen om de uitvoering te verbeteren. Advies driehoeksrelaties Eén van de nog openstaande punten uit het Sociaal Akkoord was de afspraak tussen werknemers en werkgeversorganisaties om verder overleg te voeren over de knelpunten bij zogenaamde ‘driehoeksrelaties’. Het betreft hier vormen van flexarbeid zoals bijvoorbeeld payrolling en contracting. Op 29 juni heeft de Stichting van de Arbeid per brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat vanwege de complexiteit en samenhang met andere arbeidsmarktontwikkelingen, momenteel geen eensluidend advies kan worden voorgelegd met betrekking tot de vraag of, en zo ja op welke wijze, de zogeheten driehoeksrelaties passen in de ordening van de arbeidsrelaties. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de discussie binnen de Stichting van de Arbeid stopt. Daarvoor is de noodzaak om te komen tot een gedragen oplossing te groot. 55
 56. 56. 56 Arbeidsvoorwaardennota 2016 Traditioneel presenteert het CNV ook dit jaar in september zijn concept arbeidsvoorwaardennota voor het komende cao-seizoen. De notitie is in het voorjaar en het begin van de zomer opgesteld door CNV Vakcentrale met behulp en input van de CNV-bonden. Vervolgens is de nota bestuurlijk besproken en als concept-nota vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het vierde kwartaal is de nota voor achterbanraadpleging voorgelegd binnen de bonden en hij wordt in december definitief vastgesteld. De onderwerpen die aan bod komen in het arbeidsvoorwaardenbeleid van het CNV zijn onder andere ontwikkeling van mensen, fatsoenlijke flex, gezond aan het werk, iedereen doet mee en pensioen. Belangrijk punt voor het CNV in haar arbeidsvoorwaardennota 2016 is de aandacht voor scholing en ontwikkeling in de vorm van een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor werknemers. In een wereld die steeds sneller verandert, bijvoorbeeld op technologisch vlak, wordt er steeds meer van mensen gevraagd en is het steeds belangrijker dat mensen zich aan kunnen passen op de veranderende arbeidsmarkt. Ook wil het CNV dat er in cao’s afspraken worden gemaakt dat ook mensen met korte tijdelijke contracten recht krijgen op een transitievergoeding bij onvrijwillig vertrek bij hun werkgever. Verder wil het CNV dat de transitievergoeding in onderhandelingen de ondergrens vormt, waarbij het ook duidelijk de wens is om deze waar mogelijk op te plussen. Wat betreft de loonvraag stelt het CNV, net als in recente jaren, geen centrale loonvraag vast, maar wil het CNV dat er per sector en bedrijf een loonvraag wordt gedaan die past bij de betreffende situatie. Cao-onderhandelaars en werknemers dienen samen tot een verantwoorde loonvraag te komen. De beloning aan de top van het bedrijfsleven dient hierbij ook onderwerp van gesprek te zijn aan de cao-tafel. 56
 57. 57. 57 Prinsjesdag De derde dinsdag van september is altijd het moment waarop de Rijksbegroting wordt gepresenteerd. Het CNV houdt vooraf in de gaten welke plannen al zijn uitgelekt, maakt haar eigen standpunten kenbaar richting Den Haag in aanloop naar Prinsjesdag en reageert op de dag zelf altijd op de Troonrede van de Koning en op de gepubliceerde plannen. Daarna wordt er in het vierde kwartaal gelobbyd rondom de relevante begrotingsbehandelingen, met name die van SZW die gepland staat voor de eerste week van december. Op basis van de plannen die het kabinet presenteert in de Miljoennota 2016, is het CNV van mening dat er door het kabinet meer gedaan zou moeten worden aan de hoog blijvende werkloosheid. Die blijft in de voorspellingen voor 2016 rond de 600 duizend en dat is wat het CNV betreft te hoog. Ook doet CNV- voorzitter Limmen een oproep aan de politiek om, juist nu de werkloosheid hoog blijft, niet te tornen aan de WW en om snel vaart te maken met het mogelijk maken van de reparatie van het derde WW-jaar zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord (voor beide onderwerpen: zie Uitwerking Sociaal Akkoord). Ook vraagt het CNV voorafgaand aan de Algemene Financiële Beschouwingen eind september nog extra aandacht om scholing tot speerpunt te maken en het definitief van tafel halen van de zogenaamde mantelzorgboete. In aanloop naar Prinsjesdag vraagt het CNV middels een brief aan de Tweede Kamer nog extra aandacht voor de koopkracht van ouderen en gepensioneerden. Het CNV vraagt daarbij om slechte maatregelen die tijdens de crisis zijn genomen (verlaging van de ouderenkorting en het afschaffen van de ouderentoeslag) terug te draaien. Ook pleit het CNV voor herstel van de AOW-ondersteuning tot het niveau van voor de crisis. De positie van deze groep is een punt van aandacht en zorg voor het CNV. 57
 58. 58. 58 CNV Belastingnotitie In oktober 2015 stelt het CNV zijn eigen Belastingnotitie op. De notitie is de input van het CNV op de politieke discussie die wordt gevoerd over het belastingstelsel. Met de voorstellen in deze notitie wil het CNV bijdragen aan een sterkere arbeidsmarkt en een eenvoudiger, stabiel, duurzaam en solidair belastingstelsel. Voor het CNV is de bescherming van de middeninkomens daarbij een voorwaarde. Daarnaast staat het CNV voor fatsoenlijke sociale zekerheid en het principe dat werk moet lonen. De voorstellen van het CNV zijn onder te verdelen in drie categorieën: 1. versterk de werking van de arbeidsmarkt; 2. vereenvoudig het stelsel en 3. maak het stabiel, solidair en duurzaam. Wat betreft de eerste categorie ligt de nadruk op het verlagen van de lasten op arbeid. Onder de tweede categorie valt een aantal voorstellen om de systematiek van toeslagen en kortingen te vereenvoudigen. Concreet wordt voorgesteld om te komen tot een huishoudengebondenkorting. In de derde categorie valt onder andere het voorstel de vermogensrendementsheffing te wijzigen en de zelfstandigenaftrek een tijdelijk karakter te geven. In het najaar is de notitie besproken met de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes. In 2015 is er binnen de SER kort, maar intensief gesproken om in aanloop naar de presentatie van het Belastingplan op Prinsjesdag te komen tot een gedeelde visie op de hervorming van het stelsel. Op dat moment bleek een gedeelde visie nog niet mogelijk. Vanuit het CNV, maar ook gezamenlijk vanuit de Stichting van de Arbeid, is in het najaar van 2015 het parlement opgeroepen om de door het kabinet voorgestelde belastingverlaging aan te nemen. In december werd deze belastingverlaging uiteindelijk door de Eerste Kamer goedgekeurd. 58
 59. 59. 59 Scholing en ontwikkeling CNV Scholings- en ontwikkelingsagenda Het CNV startte in 2014 met het opstellen van een visie op scholing en ontwikkeling. In 2015 wordt deze vastgesteld. Het CNV wil dat mensen een goede start meekrijgen als zij de arbeidsmarkt betreden. Daarnaast dient er werkgelegenheid te zijn op de arbeidsmarkt voor alle opleidingsniveaus. Werknemers dienen verder goed te weten wat ze zelf kunnen en hoe dit zich verhoudt tot hun kansen op de arbeidsmarkt. Hiervoor kunnen ze ook terecht bij loopbaanadviseurs van het CNV. Wil men zich verder ontwikkelen dan is het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om opleidingen te volgen, qua tijd en financiële middelen. Ook een helder overzicht van het aanbod kan hierbij helpen. EVC Begin september wijzen overheid, werkgevers en vakbonden de Stichting Examenkamer aan om de kwaliteit van EVC (erkenning van vaardigheden, elders verworven competenties) te borgen. Tot nu toe had het ministerie van Onderwijs de regierol bij het erkennen van competenties op de arbeidsmarkt. Zowel de regie als financiering vanuit het ministerie zal in principe stoppen per 1 januari 2016 voor dit deel. De periode tot 1 januari wordt er gewerkt aan een goede overgang, zodat werknemers, werkgevers, EVC-aanbieders, EVC- kandidaten en overige betrokkenen kunnen blijven rekenen op optimale dienstverlening. Aan het aanwijzen van Stichting Examenkamer is een lang proces voorafgegaan binnen de werkgroep Onderwijs van de Stichting van de Arbeid waarin het CNV zitting heeft. Na 1 januari 2016 zal er nog wel een overgangsperiode zijn om het nieuwe systeem goed te starten. 59
 60. 60. 60 Scholing van werknemers met een flexibel contract en zzp’ers In het voorjaar van 2015 voert de Stichting van de Arbeid een verkenning uit naar de scholing van werknemers met een flexibel contract en zzp’ers. Zij vraagt hiervoor zo’n veertig O&O-fondsen om input. Ook CNV is betrokken bij deze verkenning en levert input voor de rapportage. De Stichting van de Arbeid presenteert de rapportage op 26 juni 2015 aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de rapportage staat dat er een grote diversiteit aan O&O-fondsen is, sommige relatief klein en andere groter. De activiteiten van deze fondsen op het gebied van scholing verschillen. Een aantal fondsen ontwikkelt instrumenten en geeft advies en ondersteuning om duurzame inzetbaarheid en employability in de sector te versterken. Dit kan bijvoorbeeld via loopbaanchecks en e-portfolio’s. De middelen van fondsen zijn echter beperkt en staan in een aantal sectoren onder druk, bijvoorbeeld door de economische crisis. Op verzoek van het CNV is in de rapportage ook aandacht besteed aan de huidige mogelijkheden bij O&O-fondsen voor individuele scholingsbudgetten. Dit budget kan de werknemer naar eigen keuze inzetten, ook bij scholing voor een overstap naar een andere sector. In sommige sectoren is hiermee ervaring opgedaan. Voorlichting, advisering en begeleiding is een essentiële voorwaarde om deze faciliteit effectief te laten zijn. Visie toekomst MBO In juni 2015 stuurt het CNV samen met FNV en de VCP een brief aan minister Jet Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de brief schetsen de drie vakorganisaties hun visie op de toekomst van het MBO. Uitgangspunt is dat het beroepsonderwijs studenten moet voorbereiden op een duurzame positie op de arbeidsmarkt en werkenden de kans moet bieden om via maatwerk en flexibel onderwijs hun arbeidsmarktpositie te 60
 61. 61. 61 verbeteren en behouden. Daarnaast pleiten de vakorganisaties voor een aantal acties, waaronder het behouden van de leerwegen bol en bbl, meer aandacht voor ICT en vaardigheden voor de 21e eeuw en het versterken van de doorlopende leerlijn VMBO, MBO en HBO. Pensioen en AOW Stand van zaken SER-adviestraject Op 4 april 2014 verzocht staatssecretaris Klijnsma de SER te komen tot een advies ‘hoe de SER aankijkt tegen de pijler van de aanvullende pensioenen in de toekomst en welk transitiepad daarvoor nodig is’. Op 20 februari 2015 presenteerde de SER zijn Advies Toekomst Pensioenstelsel, waarin de SER aangeeft waarom aanpassing van het huidige pensioenstelsel wenselijk is en hoe dit mogelijk kan worden gerealiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de gemaakte analyses in het advies. Sterke punten van het huidige pensioenstelsel zijn volgens de SER de goede toereikendheid van pensioeninkomen als gevolg van de hoge participatiegraad, voldoende premie-inleg, het levenslange karakter van het uitgekeerde pensioen, de fiscale facilitering via de omkeerregel, de mogelijkheden voor een langetermijn- beleggingsbeleid, de lage uitvoeringskosten en de mogelijkheden tot risicodeling. De SER benadrukt dat bij een aanpassing van het pensioenstelsel deze punten niet verloren mogen gaan. Door en na de crisis is duidelijk geworden dat de huidige pensioenregelingen geen garantie bieden voor een koopkrachtig pensioen: indexatie blijft achterwege en sommige fondsen hebben moeten korten. Daarnaast worden de huidige pensioenregelingen gekenmerkt door een grote rentegevoeligheid, wat negatief kan uitwerken voor de koopkracht van het pensioeninkomen. Verder kent het huidig pensioenstelsel een one-size-fits-all-benadering. Deze knelt volgens de SER omdat risico’s steeds meer bij deelnemers zijn komen te liggen en deelnemers aangeven meer keuzevrijheid 61
 62. 62. 62 te willen hebben, zowel in de opbouw- als de uitkeringsfase. Tevens klinkt er een toenemende roep om een betere definiëring van de eigendomsrechten van deelnemers. Voorts is de arbeidsmarkt steeds flexibeler, hetgeen het hanteren van de doorsneesystematiek moeilijk uitlegbaar maakt. De SER heeft in zijn advies een analyse gemaakt van mogelijke fundamenten van een toekomstig pensioenstelsel. Er zijn vier varianten geanalyseerd. Deze varianten zijn beoordeeld op criteria als: pensioenresultaat, betaalbaarheid, aansluiting op maatschappelijke trends, macro-economische effecten en de effecten van transitie van het huidige naar een toekomstige pensioenstelsel. Een aantal werkgroepen waarin ook het CNV participeert is hier mee aan het werk. CNV Pensioenenquête Naar aanleiding van de publicatie van het SER-advies ondervroeg het CNV de leden door middel van de CNV Pensioenenquête over de vraag: hoe ziet jouw pensioen er uit? De enquête werd ingevuld door 4.342 respondenten. In het oog springend is de sterke bereidheid tot solidariteit onder de respondenten. Eveneens opvallend is de uitgesproken voorkeur voor de uitkeringsregeling en de naast elkaar bestaande appreciatie van zowel het continueren van verplicht pensioensparen via de werkgever als de instelling van een (nieuwe) wettelijk verplichte deelname aan een nationaal pensioenfonds. Hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel Begin juli brengt staatssecretaris Klijnsma de Hoofdlijnennota voor de Toekomst van het Pensioenstelsel naar buiten. In een eerste reactie geeft het CNV aan zich te herkennen in het uitgangspunt van de nota dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen. Ook de afschaffing van de doorsneesystematiek die in de nota wordt bepleit past bij de uitgangspunten die het CNV heeft geformuleerd in de pensioenvisie van het CNV in 2014. 62
 63. 63. 63 Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd In maart wordt het wetsvoorstel Doorwerken na de AOW-gerechtigde Leeftijd behandeld en aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet maakt het voor werkgevers goedkoper om AOW-gerechtigden in dienst te nemen doordat deze minder lang doorbetaald hoeven te worden bij ziekte dan andere werknemers. Het CNV wijst op het risico van verdringing in deze tijden waarin er veel langdurige werkloosheid is onder oudere werknemers. Het CNV begrijpt dat mensen na hun pensioen door willen blijven werken. “Maar dan wel tegen een gelijk loon en onder dezelfde voorwaarden, bijvoorbeeld in geval van ziekte”, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. In aanloop naar de behandeling roept het CNV de Kamer op dit plan niet te steunen. Tegen de wens van het CNV in, stemmen Tweede en Eerste Kamer toch in met het wetsvoorstel. Versnelde verhoging AOW-leeftijd Op verschillende momenten hebben de gezamenlijke vakcentrales zowel aan de Tweede Kamer als aan de Eerste Kamer hun zorgen geuit over de gevolgen van het wetsvoorstel Versnelde Verhoging AOW-leeftijd. Kern van de bezwaren is dat mensen die gebruik maken van een regeling voor vervroegde uittreding niet in de gelegenheid zijn zich afdoende voor te bereiden op de financiële gevolgen van een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Dit brengt rechtsonzekerheid met zich mee en mogelijk wantrouwen jegens de overheid. Verder is aangevoerd dat het versneld verhogen van de AOW-leeftijd contrair staat aan het bestrijden van de werkloosheid. Beide Kamers hebben desalniettemin ingestemd met het wetsvoorstel. Overige onderwerpen rondom pensioen en AOW Het CNV participeert gedurende het gehele jaar 2015 in verschillende werk- en klankbordgroepen waarin wordt gesproken met het 63
 64. 64. 64 ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verschillende ontwikkelingen. SER-trajecten SER Sociaal Ondernemerschap In mei wordt het SER-advies Sociaal Ondernemerschap uitgebracht. In het verkennende advies concludeert de SER onder andere dat succesvolle sociale ondernemingen kunnen bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen, maar dat het nog niet altijd duidelijk is wat de waarde en impact van sociale ondernemingen is. De SER adviseert daarom de overheid om een kenniscentrum over impactmeting te openen. SER Stad In juni brengt de SER, waar ook het CNV in participeert, het ontwerpadvies Stad uit. In dit traject heeft het CNV erop gehamerd dat niet alleen de stad of de bewoners van de stad, maar ook mensen in de regio en uiteindelijk het gehele land moet kunnen profiteren van het mogelijke succes van een stad. Het advies moet nog worden vastgesteld in de SER Raad na de zomer. SER Hoger Onderwijs Minister Jet Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen vraagt de SER om advies over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 die 7 juli 2015 uitkwam. Hierin staan de beleidsprioriteiten van het kabinet, met 2025 als horizon. Het kabinet heeft in 2014 al een Wetenschapsvisie uitgebracht. De Strategische Agenda sluit hierop aan en focust specifiek op onderwijs. De SER stelt haar advies in oktober 2015 vast. In haar advies gaat zij in op het breder bekijken van de kwaliteit van het hoger onderwijs 64
 65. 65. 65 dan alleen het aantal studenten dat met een diploma afstudeert. Voorwaardelijke aspecten voor de kwaliteit van het onderwijs zijn onder andere tevreden studenten, goed gekwalificeerde en bekwame docenten en samenwerking en afstemming met het afnemende veld. Het CNV was lid van de SER-commissie die dit advies opstelde. Het SER-advies gaat verder in op de uitdagingen in het hoger onderwijs, zoals meer mensen opleiden, meer maatwerk aanbieden en verhoging van de kwaliteit. Er is dialoog nodig over de kwaliteit en wat betrokkenen bij het hoger onderwijs hieronder verstaan en de manier waarop kwaliteit wordt nagestreefd en geborgd. Daarbij is een beter evenwicht nodig tussen enerzijds de autonomie van instellingen en anderzijds de sturing. De administratieve lasten in het hoger onderwijs moeten worden verlicht. Verder moeten de huidige prestatieafspraken worden vervangen door kwaliteitsafspraken. Daarnaast is er monitoring nodig om de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van het studievoorschot vast te stellen. Eventueel zijn maatregelen nodig als de resultaten negatief zijn. Daarnaast vraagt de doorstroming tussen en binnen onderwijs- sectoren aandacht. Er moet voldoende geïnvesteerd worden in de kwaliteit van docenten. Tot slot dient er meer aandacht te zijn voor de mogelijkheden voor werkenden om zich om, her en op te scholen. SER Leren in de toekomst Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker vraagt de SER eind 2015 om een breder advies over Leren in de Toekomst. Het CNV is lid van de commissie die dit advies zal gaan uitbrengen. Daarnaast is het CNV via de SER betrokken bij de OESO-analyse die een Skills Strategy voor Nederland zal opstellen. In haar analyse zal de OESO ingaan op de sterktes en zwaktes van Nederland op het vlak van de aanwezige competenties. Daarbij kijkt de OESO specifiek naar het ontwikkelen van deze competenties, het activeren van het aanbod van de competenties op de arbeidsmarkt, het effectief gebruik van de aanwezige competenties en versterking 65
 66. 66. 66 van het systeem van competenties. In 2016 en 2017 zal er verder worden gewerkt aan dit advies en de analyse. SER Briefadvies Leren in het funderend onderwijs De commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken van de SER werkt in 2015 aan een verkenning Leren in de Toekomst. In de eerste helft van 2015 is hiervoor een drietal dialoogbijeenkomsten georganiseerd door de SER. Naar aanleiding van het verkennende werk heeft de commissie voor de zomer een briefadvies uitgebracht aan het Platform Onderwijs 2032. In het advies stelt de SER dat, om beter voorbereid te zijn op de toekomst, leerlingen al in het primair en voortgezet onderwijs de basis zullen moeten krijgen om flexibel, wendbaar en weerbaar om te leren gaan met de onzekere en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. SER TTIP Voor het vrijhandelsverdrag TTIP waar de Europese Commissie en de Verenigde Staten al enige tijd over onderhandelen is ook veel aandacht geweest in 2015. Het CNV heeft het kabinet opgeroepen om sociale partners te betrekken bij TTIP en dat het beter zou zijn als de onderhandelingen openbaar zijn. Het uitgangspunt van het verdrag is dat de standaarden in de twee continenten gelijk worden getrokken. Dit kan in theorie betekenen dat de lagere standaarden op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden in de VS invloed hebben op de mate van bescherming van werknemers in de EU. Dat er daarom een adviesaanvraag wordt ingediend bij de SER door minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is dan ook een goede zaak. CNV-bestuurder Arend van Wijngaarden heeft ook een gesprek met Ploumen en deelt daarin de zorgen van het CNV over het vrijhandelsverdrag TTIP. In het tweede kwartaal ontvangt de SER een adviesaanvraag van minister Ploumen over het onderwerp TTIP. Met het opstellen van 66
 67. 67. 67 dit SER-advies wordt in het derde kwartaal een start gemaakt. Het advies wordt begin 2016 afgerond. Het CNV heeft zitting in de SER- commissie die het advies opstelt. SER VMJL In december vindt het eerste overleg plaats van de SER-commissie Verkenning Minimum Jeugdloon. In deze verkenning kijkt de commissie naar de feiten, effecten en argumenten, alsmede de verschillende beleidsopties die er zijn bij de aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon. Zo mogelijk zal er ook tot een gezamenlijk standpunt worden gekomen. De overleggen zullen in 2016 worden vervolgd. Overige onderwerpen Rondetafelgesprek cao’s In mei is Arend van Wijngaarden als arbeidsvoorwaardencoördinator van CNV Vakcentrale aanwezig bij het rondetafelgesprek over cao’s. Dit gesprek is georganiseerd door de Tweede Kamer als voorbereiding op het debat dat de Tweede Kamer gaat hebben over cao’s. CNV focust in het gesprek op het belang van cao’s. Van Wijngaarden: “Cao’s zijn een goede manier voor werkgevers om goed werkgeverschap te tonen. Dit levert arbeidsrust, productiviteit, en een verantwoorde loonontwikkeling, de basis ingrediënten voor een gezonde economie en maatschappij.” Europa Het CNV neemt in de laatste week van september met een delegatie, waaronder CNV-voorzitter Maurice Limmen, deel aan het vierjaarlijkse congres van de Europese koepel van vakbonden, de EVV (Engels: ETUC) in Parijs. Limmen vraagt tijdens het congres 67

×