Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
70e
Verslag van het
Christelijk Nationaal Vakverbond
in Nederland
1 januari – 31 december 2013
2
Inhoudsopgave
1.	 “Mededeeling over de Stand van Zaken
	 in het Christelijk Nationaal Vakverbond”	 pag. 3
2. 	 Het jaar ...
3
1. 	“Mededeeling over de Stand van Zaken in het 		
“Christelijk Nationaal Vakverbond”
Met bovengenoemd hoofdstuk begon
h...
4
als zijn opvolger. Smit vertrok naar de provincie Zuid-Holland waar
hij Commissaris van de Koning werd.
In 2013 namen vi...
5
2. Het jaar 2013 in vogelvlucht
17 januari
De Tweede Kamer overlegt met het kabinet over de aanpak van
schijnconstructie...
6
29 januari
Nul-urencontracten moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft.
Daarover zijn CNV Vakcentrale en werkgeversvere...
7
ledenbijeenkomsten over de sociale agenda. Voorzitter Smit en vice-
voorzitter Limmen gaan in gesprek met leden over de ...
8
hankelijkheid van de sociale partners volledig wordt gerespecteerd.
1 maart
Het kabinet presenteert onverwacht toch nieu...
9
zaken) bezoekt de sociale partners in Nederland. Smit pleit ervoor
dat de Europese Commissie bouwt aan een sociaal Europ...
10
26 april
De leden van het CNV stemmen in ruime meerderheid in met het
Sociaal Akkoord. Ruim 83 procent kan zich vinden ...
11
27 mei
De jongerenpartijen van VVD, PvdA en D66 presenteren een plan
waarin het pensioenstelsel wordt losgemaakt van so...
12
opbouwpercentage door de kabinetsplannen. Het door de regering
beschikbaar gestelde budget van 250 miljoen is onvoldoen...
13
Het is belangrijk dat ze dan niet de verankering van het sociaal be-
leid uit het oog verliezen, schrijven vakcentrales...
14
14 augustus
Voorzitter Smit roept, na de publicatie van matige economische
groeicijfers, de politiek en werkgevers- en ...
15
17 september
Op Prinsjesdag spreekt voorzitter Smit zijn zorgen uit over de nieuwe
aangekondigde bezuinigingen. Behoud ...
16
17 oktober
CNV Vakcentrale en De Unie/UOV (Unie van Onafhankelijke Vakorga-
nisaties) ondertekenen in Nieuwspoort een i...
17
12 november
Tijdens een debat in de Rode Hoed in Amsterdam over de financiële
crisis keert Smit zich tegen loonmatiging...
18
29 november
Smit wordt Commissaris van de Ko-
ning in Zuid-Holland, zo besluit de
ministerraad. De externe taken van
Sm...
19
Diezelfde dag neemt een meerderheid van de Tweede Kamer de mo-
tie aan dat de regering het invoeren van een flexibele A...
20
17 december
In reactie op de CPB-raming over de toestand van de economie toont
CNV voorzitter Limmen zich tevreden over...
21
3. Bestuurscentrum
Inleiding
Op 11 april 2013 werd tussen werkgevers en werknemers binnen
de Stichting van de Arbeid he...
22
kabinet en oppositiepartijen veel werk verzet. Alternatieve bezuini-
gingsopties werden onderzocht, doorgerekend en gea...
23
Van sociale agenda naar akkoord
In het ‘Midwinteroverleg’ tussen kabinet en sociale partners op 19
december 2012, wordt...
24
Werkkamer / Participatiewet
Vooruitlopend op het Sociaal Akkoord dat werd gesloten is door de
Stichting van de Arbeid e...
25
Actieteam
Na het afsluiten van het Sociaal Akkoord is door de Stichting van de
Arbeid het actieteam crisisbestrijding o...
26
Europa / Internationaal
Europa
De oplopende (jeugd)werkloosheid is niet alleen een nationaal pro-
bleem. In het eerste ...
27
een eerlijke Europese transportsector. De chauffeurs protesteren
tegen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
I...
28
stempeld. In het Sociaal Akkoord wordt in april een verruiming van
de regeling afgesproken.
In het kader van de behande...
29
sturen. Ondanks een herhaalde lobby richting Kamerleden gaat dat
laatste wel gebeuren. Op 9 juli 2013 stemde de Eerste ...
30
Algemeen Bestuur van het CNV keurde de Arbeidsvoorwaardennota
goed op 19 december.
Arbeidsomstandigheden
Naar aanleidin...
31
Werknemers worden hierdoor aangemoedigd om eerst werkloos te
worden voordat ze de overstap maken naar een baan; dat is ...
32
model is in september afgerond. Doelstelling is om op korte termijn
dit model te gebruiken om eigen beleidsvoorstellen ...
33
SER MEV
Op 9 april brengt de SER een Macro-economische Verkenning uit. De
negatieve wisselwerkingen tussen de woningmar...
34
aangepakt. Iedereen dient zoveel mogelijk gelijke kansen te krijgen.
Verder kan informatievoorziening over de rechten e...
35
Communicatie
Met het sluiten van het Sociaal Akkoord en een voorzitterswissel
was 2013 voor de afdeling Communicatie ee...
36
Het CNV in de pers
Via ondermeer persberichten, blogs op de site, tweets en medi-
aoptredens zijn het CNV en zijn bestu...
37
media-aandacht. Een belangrijke stap was het overleg in het CNV-
hoofdkantoor op vrijdag 5 april. Onder massale belangs...
38
Extra bezuinigingen
Ondertussen beraadde het kabinet zich op nieuwe bezuinigingen,
die mogelijk het Sociaal Akkoord zou...
39
4. CNV Internationaal
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is begin van het jaar definitief
akkoord gegaan met de door...
40
In januari 2013 is de Stichting CNV Internationaal opgericht om
tegemoet te kunnen komen aan de eis van het ministerie ...
41
grote issues. De CGT had een zeer intensief programma opgezet met
bezoeken aan textielfabrieken in Medellin en een aant...
42
43
5. Dienstencentrum
5.1 CNV Rechtshulp
De meest in het oog springende activiteiten binnen CNV Rechtshulp
in 2013 lagen o...
44
Na het tekenen van de intentieverklaring is gewerkt aan een de-
finitieve overeenkomst en zijn voorbereidingen getroffe...
45
de directie dat de OVM - behoudens een aantal bekende en gesigna-
leerde tekortkomingen - goed scoorde op het terrein v...
46
grammatuur. Ook wordt het CNV betrokken bij het aandachtsgebied
‘het sociaal vangnet’ naar aanleiding van de digitalise...
47
rantstelling door het Talmafonds.
De aanmeldingen voor de bondsbrede scholing bleven ernstig ach-
ter. Slechts twee van...
48
medewerking van onder andere het bestuur en de diverse be-
leidsmedewerkers. Dit keer waren de vrijwilligers uit de zui...
49
Werkgroep Onder Dezelfde Paraplu (ODP)
Vanuit de SAR is de werkgroep ‘Onder Dezelfde Paraplu’ actief. Deze
werkgroep be...
50
5.3 CNV Info
Ledenwerving
In 2013 stelde CNV Info zich tot doel om 11.000 leden in te schrijven.
10.141 zijn er gehaald...
51
Tweedelijns opvang
Hulp met betrekking tot juridische ondersteuning steeg met 9,4% tot
34.771 vragen. Dit terwijl op de...
52
medewerkers zijn op SEPA-cursus geweest of hebben een certifice-
ringtraject gevolgd op de gebieden van ICT-beveiliging...
53
Door sommige bonden werd aangegeven dat er behoefte was aan
een document- / kennismanagement systeem om kennisdeling en...
54
5.5 SSC Financiën
De activiteiten van SSC Financiën in 2013 zijn uitgevoerd conform de
Service Level Agreement (SLA) di...
55
Specifieke activiteiten in 2013:
•	 Het snel uitbetalen van de stakingsuitkeringen aan de leden van
CNV Vakmensen voor ...
56
tweede kwartaal hebben we een zeer interessante BTW workshop
gehad van Mazars waar we ook de controllers van de bonden ...
57
van een inkoopmodule, de BTW administratie inrichten en het digi-
taliseren van het financiële proces. Ook het project ...
58
voerd. De kosten van de rendabele maatregelen ad € 3,2 K met een
gemiddelde terugverdientijd van minder dan 2,3 jaar zi...
59
5.7 SSC P&O
Het SSC P&O was voor wat betreft CNV Vakcentrale vooral betrokken
bij een aantal outsourcingstrajecten. Zo ...
60
Het was voor de afdeling dan ook geen probleem om alle gewenste
gesprekken in het kader van de gesprekscyclus te kunnen...
61
6. Vereniging
6.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert in 2013 officieel 21 keer. Sinds
20...
62
6.2 De toekomst van het CNV
Op 17 oktober tekenden het CNV en de UOV een intentieovereen-
komst die tot doel had te ond...
63
De Ondernemingsraad kent de volgende samenstelling
per 31 december 2013:
Voorzitter:			 R. (Roy) Ramdin
Secretaris:			 ...
Jaarverslag cnv vakcentrale 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaarverslag cnv vakcentrale 2013

Jaarverslag cnv vakcentrale 2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jaarverslag cnv vakcentrale 2013

 1. 1. 70e Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 januari – 31 december 2013
 2. 2. 2 Inhoudsopgave 1. “Mededeeling over de Stand van Zaken in het Christelijk Nationaal Vakverbond” pag. 3 2. Het jaar in vogelvlucht pag. 5 3. Bestuurscentrum pag. 21 4. CNV Internationaal pag. 39 5. Dienstencentrum pag. 43 5.1 CNV Rechtshulp pag. 43 5.2 CNV Ledenservice pag. 45 5.3 CNV Info pag. 50 5.4 SSC ICT pag. 51 5.5 SSC Financiën pag. 54 5.6 SSC Facilitaire Ondersteuning pag. 57 5.7 SSC P&O pag. 59 6. Vereniging pag. 61 6.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur pag. 61 6.2 De toekomst van het CNV pag. 62 6.3 Werkorganisatie pag. 62 6.4 Ledenontwikkeling pag. 63 70E VERSLAG (2013)
 3. 3. 3 1. “Mededeeling over de Stand van Zaken in het “Christelijk Nationaal Vakverbond” Met bovengenoemd hoofdstuk begon het eerste jaarverslag van het CNV. Het waren spannende tijden. De werkzaam- heden van het Bestuur werden toege- licht, het eerste nummer van De Gids kwam uit, verschillende verzoeken om aansluiting bij het CNV kwamen binnen en de Christelijke Vakpers was ons goed gezind. Over de Christelijke dagbladpers wenschen we nog zo weinig mogelijk te zeggen. In het Limburgse had de Christelijke Mijnwerkersbond de laatste maanden heel wat strijd te verduren gehad van de sociaal-democrati- sche vakorganisator. Doch, dat moeten ze ook verwachten, dat de Chris- telijke hunne organisatie met kracht en klem zullen verdedigen. We zijn nu 70 verslagen verder. Aan berichtgeving in de dagbladpers heeft het ons in 2013 niet ontbroken en ook andere media laten een goed beeld zien van het CNV en de CNV standpunten. Zeker daar waar het gaat om de Akkoorden van 2013, want dit jaar kan wel het jaar van de Akkoorden worden genoemd. Ons land verkeerde nog steeds in de economische malaise, al leek aan het einde van het jaar de macro-economische ontwikkeling een licht positieve kant op te gaan. De werkloosheid nam echter niet af, integendeel. Nog steeds moesten veel bedrijven hun deuren sluiten. Niemand heeft toen het jaar van start ging kunnen bevroeden dat op 16 december van 2013 CNV voorzitter Jaap Smit in de Algemene Ver- gadering aftrad en dat vicevoorzitter Maurice Limmen op voordracht van het Algemeen Bestuur door dezelfde vergadering benoemd werd
 4. 4. 4 als zijn opvolger. Smit vertrok naar de provincie Zuid-Holland waar hij Commissaris van de Koning werd. In 2013 namen vier bonden het initiatief om twee-aan-twee, te wer- ken aan en voorstellen te doen voor een gezamenlijke toekomst. Het debat over de vernieuwing van het CNV is niet verstomd en gaat nog steeds door. Ook werd een formele intentie uitgesproken om samen- werking te onderzoeken met het UOV. Om in dit verband nog even terug te keren naar het eerste verslag, het nu volgende citaat: “…. een jaar van werken ligt weer voor ons. Laten we dus zoo werken, dat er verbeteringe kome, daar waar verbete- ringen noodig zijn aan onze organisaties, laten we werken, aan een vak- organisatie van de arbeiders voor de arbeiders. Met Gods hulp en onver- moeide medewerking van ons allen, kan zeer veel worden bereikt.” En zo zij het. Pieter de Vente algemeen secretaris
 5. 5. 5 2. Het jaar 2013 in vogelvlucht 17 januari De Tweede Kamer overlegt met het kabinet over de aanpak van schijnconstructies met arbeidsmigranten. Een goede zaak vindt het CNV, dat afgelopen jaren regelmatig aandacht heeft gevraagd voor uitbuiting, oneerlijke concurrentie en ontduiking van het minimum- loon. Diezelfde dag kondigt het CNV in de media aan ledenbijeenkomsten over de sociale agenda te organiseren, met het oog op de aanstaan- de gesprekken tussen werknemers- en werkgeversorganisaties. Op de agenda staan onder meer WW, ontslagrecht, flex en ontwikkeling en scholing van werknemers. 18 januari De discussie over demotie laait op, nadat Cap Gemini aan oudere medewerkers een vrijwillige loonsverlaging heeft gevraagd. Voorzit- ter Smit roept in een reactie op tot een transparante discussie over de totale arbeidsmarkt. 23 januari Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CNV in Pulchri in Den Haag pleit voorzitter Smit voor het oprichten van een Taskforce Werkgelegenheid. De Taskforce moet gericht aandacht besteden aan het creëren van werkgelegenheid voor jongeren en ouderen, van- wege hun slechte positie op de arbeidsmarkt. 24 januari Het CNV vindt de overbruggingsmaatregel voor het AOW-gat onvol- doende: te weinig mensen komen in aanmerking voor de maatregel. Mensen die deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling worden door de verhoging van de AOW-leeftijd onvoldoende tegemoetgeko- men.
 6. 6. 6 29 januari Nul-urencontracten moeten zo snel mogelijk worden afgeschaft. Daarover zijn CNV Vakcentrale en werkgeversvereniging AWVN, de- tacheerders en uitzendbureaus het eens, tijdens een bijeenkomst in het SER-gebouw over de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt. Volgens Smit is een nul-uren contract de minst zekere vorm van werk en geeft het flexibel werken een slechte naam. 29 januari Smit spreekt in het Torentje met premier Rutte. Smit spreekt zijn zorgen uit over de gevolgen van de harde bezuinigingen van het ka- binet, maar geeft ook aan vertrouwen te hebben in de aanstaande overleggen tussen de sociale partners en het kabinet. 31 januari Gepensioneerden merken dat hun pensioen lager uitvalt, als gevolg van de verhoogde belasting en bijdrage aan de zorgverzekering. Het CNV vindt het een slechte zaak dat het kabinet, terwijl pensioenfond- sen ook al korten, met deze lastenverzwaring voor gepensioneerden komt en maakt dit kenbaar in een brief aan minister Asscher. De mi- nister zegt daarop toe het gesprek aan te willen gaan. 1 februari CNV, FNV en werkgeversorganisatie AWVN willen in 2013 meer Wajongeren aan het werk krijgen. De drie organisaties tekenen een convenant, waarin ze pleiten voor betere en effectievere cao-afspra- ken om deze groep aan de slag te helpen. Diezelfde dag wordt bekend dat door de redding van SNS het begro- tingstekort met 0,6 procent oploopt. Volgens het CNV mag dit niet tot gevolg hebben dat werknemers en gepensioneerden extra moeten gaan betalen door extra bezuinigingen. 5 februari In Drachten, Rheden, Breda en Nieuwegein organiseert het CNV
 7. 7. 7 ledenbijeenkomsten over de sociale agenda. Voorzitter Smit en vice- voorzitter Limmen gaan in gesprek met leden over de inzet van het CNV en krijgen een mandaat om te onderhandelen over onder meer flex, WW en ontslagrecht. 13 februari Kabinet en oppositie sluiten een akkoord voor de woningmarkt, dat volgens het CNV lucht geeft. Het CNV vraagt zich wel af wie opdraait voor de kosten en spreekt de wens uit dat de rekening niet bij werk- nemers terechtkomt. 14 februari Het CBS maakt bekend dat voor het tweede kwartaal op rij de econo- mie krimpt. Het CNV roept op tot het spoedig stimuleren van binnen- landse investeringen en het snel opstellen van een sociale agenda met sociale partners. 23 februari Een soepeler ontslagrecht lost geen enkel probleem in ons land op en de economie wordt er niet door vlot getrokken. Dat betoogt Smit in het radioprogramma TROS In Bedrijf, waar hij ook een voorstel doet over de verzekering van de ziektewetfinanciering. 26 februari De bevoegdheden en de capaciteit van Inspectie SZW moeten worden uitgebreid, bepleit het CNV. Het CNV wil dat de Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het handhaven van de nale- ving van wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden Europa-breed gaan aanpakken. 26 februari De EU moet zich niet gaan bemoeien met de inhoud van onderhan- delingen van de sociale partners in het kader van de sociale agenda. Dat schrijven CNV, FNV en MHP in een brief aan de Tweede Kamer. Het CNV roept de Kamerleden op ervoor zorg te dragen dat de onaf-
 8. 8. 8 hankelijkheid van de sociale partners volledig wordt gerespecteerd. 1 maart Het kabinet presenteert onverwacht toch nieuwe bezuinigingen, tot ongenoegen van het CNV. Volgens het CNV bemoeilijken de plannen het sociaal overleg, waarin sociale partners nog overleggen over de inhoud van de bezuinigingen. 5 maart In aanloop naar een overleg in de Tweede Kamer over pensioenen dringt het CNV aan op de invoering van de flexibele AOW. Een flexi- bele AOW kan het inkomensverlies door een AOW-gat enigszins ver- zachten. 12 maart Pensioenfondsen moeten vooral eerst zorgen voor een goede oude- dagsvoorziening. Als dat samen kan gaan met een positieve bijdrage aan de woningmarkt, kan dat een begaanbare weg zijn. Dat stelt het CNV in een reactie op het plan-Van Dijkhuizen om pensioenfondsen te laten investeren in hypotheken. 14 maart Werknemers- en werkgeversorganisaties in de Stichting van de Ar- beid en de VNG ondertekenen een intentieverklaring om tot een goed werkende arbeidsmarkt te komen op regionaal niveau. Achtergrond is de decentralisatie van overheidstaken. 15 maart Het sociaal overleg begint officieel. In Den Haag spreken de on- derhandelende partijen, waaronder het CNV, hoofdzakelijk over de agenda. Vicevoorzitter Limmen meldt dat met een goed Sociaal Ak- koord het vertrouwen in de economie kan terugkeren. 19 maart Eurocommissaris Andor (werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke
 9. 9. 9 zaken) bezoekt de sociale partners in Nederland. Smit pleit ervoor dat de Europese Commissie bouwt aan een sociaal Europa en werkt aan de gezamenlijke aanpak van problemen als grensoverstijgende schijnconstructies. 22 maart CNV, FNV en MHP vragen aandacht voor het behoud van regionale activiteiten van de Kamer van Koophandel. In een brief benadruk- ken de bonden het belang van een effectief regionaal netwerk waar werknemersorganisaties, samen met andere partijen, steun bieden aan kleine en startende ondernemers. 26 maart De Stichting van de Arbeid laat in een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken weten dat een Sociaal Akkoord op zijn vroegst in de loop van april is te verwachten. 5 april Sociale partners overleggen in het hoofdkantoor van het CNV in Utrecht over de sociale agenda. De voorzitters van CNV, FNV, MHP, VNO-NCW en MKB Nederland melden na afloop aan de toegestroom- de media dat het overleg nog even gaat duren. De toon is volgens Smit constructief. 11 april Vakcentrales, werkgeversorganisaties en het kabinet bereiken in het Haagse Mondriaancollege een Sociaal Akkoord. In het onderhande- lingsresultaat zijn onder meer afspraken gemaakt over WW, ontslag- recht en flex. 12 april Het CNV kondigt een ledenraadpleging over het Sociaal Akkoord aan. De komende weken worden tien bijeenkomsten in het hele land ge- organiseerd. Ook gaat er een online enquête van start.
 10. 10. 10 26 april De leden van het CNV stemmen in ruime meerderheid in met het Sociaal Akkoord. Ruim 83 procent kan zich vinden in de afspraken uit het akkoord, zo blijkt uit een ledenraadpleging die het CNV de afgelopen week organiseerde onder de achterban. Het CNV richt zich de komende tijd op de uitwerking van deze afspraken in het akkoord, waarbij werkzekerheid voor werknemers voorop staat. 9 mei Op de Dag van Europa pleit Smit voor een Europese aanpak van de jeugdwerkloosheid en een stevig Europees sociaal beleid, waarin sociale partners een belangrijke rol vervullen. Concurrentie op ar- beidsvoorwaarden moet worden tegengegaan. 13 mei Werknemers, werkgevers en het onderwijsveld maken in het Tech- niekpact afspraken met het kabinet. Het Techniekpact moet de aan- sluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terugdringen. Smit noemt het pact een krachtige stimulans om te werken aan een maakindustrie. 14 mei Smit trapt samen met bestuurders van CNV Vakmensen en de FNV de landelijke actiedag af voor een eerlijke Europese transportsector. De chauffeurs protesteren tegen oneerlijke concurrentie op arbeids- voorwaarden. 22 mei Smit pleit tijdens de Vervoers- en logistiek conferentie van de In- terregionale Raad van Vakbonden Rijn-IJssel (IGR) opnieuw voor strenge inspectie op naleving van Europese wet- en regelgeving, om ‘social dumping’ te voorkomen.
 11. 11. 11 27 mei De jongerenpartijen van VVD, PvdA en D66 presenteren een plan waarin het pensioenstelsel wordt losgemaakt van sociale partners en deelnemers zelf mogen kiezen bij welke instelling ze hun pen- sioen plaatsen. Smit prijst de betrokkenheid van de jongeren, maar wijst op het risico dat werkgevers in de toekomst niet meer willen bijdragen aan de pensioenen van hun werknemers. Collectiviteit, so- lidariteit en de verplichte deelname blijven belangrijke pijlers. 28 mei Vakbonden CNV en FNV roepen de Tweede Kamer in een brief op de zeggenschap van werknemers goed te regelen, zodat bedrijven als Shell niet meer gebruik kunnen maken van mazen in de wet om een- zijdig de pensioenregeling voor toekomstige werknemers drastisch te verslechteren. Een meerderheid van de Kamer dient vervolgens een wijzigingsvoorstel in om ondernemingsraden meer zeggenschap te geven, tot tevredenheid van het CNV. 5 juni Tijdens een symposium ver- lengen vakcentrales CNV, FNV en MHP het convenant Mantelzorg om zo te onder- strepen dat mantelzorg een van de belangrijke onderwer- pen bij cao-onderhandelingen blijft. De verwachting is dat het aantal werkende mantel- zorgers toeneemt. 10 juni Limmen maakt tijdens een hoorzitting over pensioenen in de Tweede Kamer bezwaar tegen het verlagen van het
 12. 12. 12 opbouwpercentage door de kabinetsplannen. Het door de regering beschikbaar gestelde budget van 250 miljoen is onvoldoende om de gevolgen voor vooral jongeren te repareren, aldus Limmen. 13 juni Op de ‘Conference on Human Rights and Business’ doen CNV, ICCO Cooperation, PwC en VBDO een oproep aan het internationale be- drijfsleven om lessen te trekken uit de ramp die de kledingindustrie in Bangladesh heeft getroffen. 18 juni Smit is aanwezig bij de jaarlijkse International Labour Organisation- conferentie in Genève. Hij ontmoet onder meer minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Smit spreekt er ook met partners van CNV Internationaal. Diezelfde dag bepleit Limmen in de media dat inkomens tot 100.000 euro grotendeels moeten worden ontzien bij de eventuele bezuini- ging op de pensioenopbouw. Dat bepleit Limmen tijdens een bijeen- komst van Pensioenlab, een initiatief van onder meer CNV Jongeren. 20 juni Limmen roept alle vertegenwoordigers van werkgevers en werkne- mers op een sectorplan te maken. Via de sectorplannen kan de CNV- prioriteit om van-werk-naar-werk afspraken echt te verankeren worden gerealiseerd en het helpt om nu banen te behouden, aldus het CNV. 24 juni In een advertentie in de Volkskrant, Spits en Metro doen het CNV en acht andere organisaties een oproep aan de Tweede Kamer om een goede pensioenopbouw tot twee procent mogelijk te maken. 27 juni Europese regeringsleiders komen bijeen tijdens een top in Brussel.
 13. 13. 13 Het is belangrijk dat ze dan niet de verankering van het sociaal be- leid uit het oog verliezen, schrijven vakcentrales CNV, FNV en MHP in een brief aan minister-president Rutte. 2 juli Smit brengt een bezoek aan partnerorganisaties van CNV Internati- onaal in Guatemala en Colombia en lokale vakbondorganisaties. Het bestuur van het CNV bezoekt eens per jaar een of meerdere partners van CNV Internationaal. 9 juli CNV Vakcentrale en verzekeraar Achmea kondigen aan per 1 januari 2014 te gaan samenwerken op het gebied van gezinsrechtsbijstand- en schadeverzekeringen. Met de samenwerking wil het CNV haar rechtshulppakket uitbreiden en daarmee aantrekkelijker maken voor bestaande en nieuwe leden. 11 juli Smit bezoekt het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Hij spreekt over ontwikkelingen in de transport- en logistiekbranche, zoals het inzetten van flexkrachten en de dreiging van verdringing door buitenlandse werknemers. 12 juli Het kabinet stuurt nieuwe financiële spelregels voor aanvullende pensioenen. Voor het CNV is het van cruciaal belang of het kabinet het mogelijk maakt of pensioenfondsen goed over kunnen stappen naar het nieuwe reële pensioencontract. 8 augustus In de thuiszorg worden 50.000 werknemers bedreigd met ontslag, omdat gemeenten niet helder hebben hoeveel geld er beschikbaar is om mensen aan het werk te houden. Volgens het CNV moet de VNG snel samen met het kabinet de budgettaire kaders gaan bepalen, voordat nog meer mensen preventief worden ontslagen.
 14. 14. 14 14 augustus Voorzitter Smit roept, na de publicatie van matige economische groeicijfers, de politiek en werkgevers- en werknemersorganisaties op om intensief samen te werken en nu door te pakken met de uit- werking van het Sociaal Akkoord. 18 augustus Roemenen en Bulgaren die per 1 januari 2014 in Nederland mogen komen werken, moeten een Nederlands salaris gaan verdienen en aanspraak kunnen maken op de bescherming van de arbeidstijden- wet. Gelijk werk moet gelijk worden beloond. Dat zegt vicevoorzitter Limmen in een reactie op een pleidooi van minister Asscher van So- ciale Zaken en Werkgelegenheid voor nieuwe Europese regels om de uitwassen van het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. 4 september Versimpeling van de kindregelingen is goed, maar behoud van koop- kracht essentieel. Zo reageert het CNV op de kabinetsplannen om de toeslagenregelingen voor kinderen te hervormen. 6 september Smit ondertekent in het SER-gebouw het Energieakkoord. Volgens het CNV krijgt de economie door het creëren van nieuwe banen een belangrijke impuls. Ook vallen de lasten voor burgers en bedrijven lager uit dan in de oorspronkelijke plannen uit het Regeerakkoord. 12 september In aanloop naar Prinsjesdag maakt het CNV zich grote zorgen over het lot van zzp’ers. Volgens voorzitter Smit zijn de zzp’ers van nu te vergelijken met de dagloners uit de negentiende eeuw. Ook uit hij zijn zorgen over de voorgenomen bezuiniging op de zelfstandigenaf- trek.
 15. 15. 15 17 september Op Prinsjesdag spreekt voorzitter Smit zijn zorgen uit over de nieuwe aangekondigde bezuinigingen. Behoud van werkgelegenheid en koopkracht is van groot belang voor economisch herstel. De vakbe- weging is wel positief over het plan om het aantrekkelijker te maken om spaar- of pensioengeld in te zetten in de Nederlandse economie. 19 september Het CNV publiceert de jaarlijkse Arbeidsvoorwaardennota. De CNV- bonden zetten in 2014 in op koopkrachtverbetering voor de af te slui- ten cao’s, waarbij het aan de slag houden van mensen de grootste prioriteit heeft. Daar waar het mogelijk is wordt niet nagelaten een hoge loonvraag neer te leggen. 7 oktober De animo bij werkgevers en werknemers om opnieuw met elkaar om de tafel te gaan zitten zal niet groter worden als het Sociaal Akkoord wordt opengebroken. Zo waarschuwt voorzitter Smit in het Radio 1-programma Kamerbreed. 11 oktober De Tweede Kamer praat over de nieuwe Participatiewet. Het CNV geeft als boodschap mee dat gemeenten mensen ook echt moeten gaan begeleiden naar werk en is na afloop tevreden als blijkt dat niet alle Wajongeren hoeven worden herkeurd. 14 oktober Kabinet en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP sluiten voor 2014 een begrotingsakkoord, ook wel Herfstakkoord genoemd. Het CNV toont zich tevreden dat de kern van het Sociaal Akkoord overeind is gebleven, maar benadrukt dat het shoppen in gesloten akkoorden de politiek geen goed doet. Vooral het afschaffen van de werkbonus en de zware bezuiniging op publieke dienstverlening en op thuiszorgmedewerkers is volgens Smit zorgelijk.
 16. 16. 16 17 oktober CNV Vakcentrale en De Unie/UOV (Unie van Onafhankelijke Vakorga- nisaties) ondertekenen in Nieuwspoort een intentieverklaring om de komende tijd serieus te onderzoeken of een federatieve samenwer- king tussen beide organisaties mogelijk is. De beide vakorganisaties willen de krachten bundelen om zo een nog steviger speler te zijn in het maatschappelijk middenveld. 21 oktober Het CNV legt leden in een enquête een aantal vragen voor over het Herfstakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de plannen voor 2014. 29 oktober Limmen roept de minister van Sociale Zaken, naar aanleiding van een uitspraak in een rechtszaak over de ketenbepaling, op een sluip- route naar oneindige flex af te sluiten. 4 november In aanloop naar de Belastingplan-behandeling in de Tweede Kamer maakt het CNV bezwaar tegen de afschaffing van de stamrechtvrij- stelling bij een ontslagvergoeding. De vrees bestaat dat werknemers die vanwege een reorganisatie besloten hadden in 2014 gebruik te maken van een vertrekregeling, dit door de kabinetsplannen niet meer doen. 8 november Tijdens het Mantelzorgdebat pleit Limmen ervoor om het opnemen van langdurig mantelzorgverlof beter te regelen volgens wettelijke richtlijnen. Daardoor wordt de toe- gang tot de mantelzorgregeling ver- groot en kunnen er meer mensen gebruik van maken.
 17. 17. 17 12 november Tijdens een debat in de Rode Hoed in Amsterdam over de financiële crisis keert Smit zich tegen loonmatiging. Volgens Smit is loonmati- ging geen onderdeel van het Sociaal Akkoord en dat is volgens hem een goede zaak. 14 november Mensen van de afdeling Beleid van het CNV zijn aanwezig bij een bijeenkomst van de nationale werknemers- en werkgeversvertegen- woordigers van de EU-landen, die toezien op de verdeling van het geld in het Europees Sociaal Fonds (ESF). De CNV beleidsmensen benadrukken daar dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid van groot belang is, maar dat er ook meer geld beschikbaar moet komen voor de duurzame inzetbaarheid van alle werknemers. 14 november In een reactie op het nieuws van het CBS dat de recessie voorbij is, pleit het CNV voor een looninjectie. Volgens Smit kunnen werkgevers door het bieden van loonruimte bijdragen aan groei van de Neder- landse economie. 27 november Het CNV steunt het kabinet in de aanpak van schijnconstructies, die enkel bestaan om mensen minder te hoeven betalen dan waar ze recht op hebben. Limmen roept het kabinet op, in een reactie op de brief van het kabinet over de voortgang van het actieplan schijncon- structies, door te pakken. 28 november CNV, FNV en MHP sturen een brief aan de Tweede Kamer over de verhoging van de griffierechten. De drie vakcentrales vragen aan- dacht voor de stijging van de kosten voor de gang naar de rechter.
 18. 18. 18 29 november Smit wordt Commissaris van de Ko- ning in Zuid-Holland, zo besluit de ministerraad. De externe taken van Smit bij het CNV worden voorlopig waargenomen door CNV vicevoorzit- ter Limmen. Het Algemeen Bestuur van het CNV beraadt zich over de definitieve opvolging. 29 november Het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid wordt gepresenteerd, tot tevre- denheid van het CNV. Volgens Limmen is de wet een grote concrete stap naar het gelijk stellen van vast en flex op de arbeidsmarkt, wat ook de kern van de CNV-inzet voor het Sociaal Akkoord is geweest. 2 december Het CNV staat achter de gedachte van de nieuwe Participatiewet die staatssecretaris Klijnsma presenteert: mensen met een arbeids- beperking aan werk helpen. Maar de vakbeweging blijft alert op de uitvoering, benadrukt waarnemend voorzitter Limmen. 3 december Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgele- genheid richt het CNV zich op het behouden van de werkbonus en het nabestaandenpensioen. Ook de flexibele AOW is een belangrijk agen- dapunt van het CNV. 5 december Europa moet vasthouden aan regels voor veiligheid en gezond wer- ken. Minder afspraken betekent namelijk minder bescherming voor werknemers. Deze oproep doen de vakcentrales CNV, FNV en MHP aan het Europees Parlement en premier Rutte naar aanleiding van een voorstel van de Europese Commissie.
 19. 19. 19 Diezelfde dag neemt een meerderheid van de Tweede Kamer de mo- tie aan dat de regering het invoeren van een flexibele AOW moet on- derzoeken. Met de motie geeft de Kamer gehoor aan de oproep van het CNV voor een flexibele AOW. 9 december Het CNV wijst op weeffouten in Europese regels zoals de Detache- ringsrichtlijn, tijdens de Europese Raad van ministers van Werk- gelegenheid en Sociaal Beleid. De richtlijn maakt volgens Limmen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden mogelijk. 12 december In een reactie op de brief van minister Asscher over de combinatie van arbeid en zorg, laat het CNV weten dat het verruimen van bij- voorbeeld het vaderschapsverlof een goede stap is, maar dat er ver- der een echte cultuurverandering nodig is. 13 december Het CNV roept de Kamer op niet in te stemmen met de Bijstandswet. Volgens Limmen verlaagt het wetsvoorstel het bijstandsniveau en worden mensen ermee niet aan het werk geholpen. 16 december De Algemene Vergadering van het CNV benoemt Maurice Limmen als voorzitter van CNV Vakcentrale en neemt afscheid van Jaap Smit. Pieter de Vente blijft algemeen secretaris / penningmeester en Wil- lem Jelle Berg, penningmeester van CNV Onderwijs, is door de Alge- mene Vergadering gekozen als derde Dagelijks Bestuurslid van het CNV. Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Vakmensen, levert vanuit die rol verdere ondersteuning aan het Dagelijks Bestuur van CNV Vakcentrale.
 20. 20. 20 17 december In reactie op de CPB-raming over de toestand van de economie toont CNV voorzitter Limmen zich tevreden over de lichtpuntjes voor 2014. De oplopende werkloosheid blijft wel een punt van grote zorg. 18 december Een meerderheid van de politieke partijen sluit het Pensioenakkoord. Afgesproken is dat vanaf 1 januari 2015 de jaarlijkse fiscaal vrije pen- sioenopbouw maximaal 1,875 procent mag zijn. Het CNV geeft aan zich hard te blijven maken voor twee procent. 19 december Het Algemeen Bestuur van het CNV keurt de Arbeidsvoorwaarden- nota 2014 goed. De CNV-bonden zetten in 2014 in op koopkrachtver- betering voor de af te sluiten cao’s, waarbij het aan de slag houden van mensen de grootste prioriteit heeft. Daar waar het mogelijk is, wordt niet nagelaten een hoge loonvraag neer te leggen.
 21. 21. 21 3. Bestuurscentrum Inleiding Op 11 april 2013 werd tussen werkgevers en werknemers binnen de Stichting van de Arbeid het Sociaal Akkoord gesloten. Daardoor stond het jaar bij de afdeling Beleid grotendeels in het teken van het Sociaal Akkoord en de uitwerking hiervan. Tegen de achtergrond van de economische crisis en snel oplopende werkloosheid, werden af- spraken gemaakt over arbeidsmarktbeleid, ontslagrecht, de positie van flexwerkers, de WW, de transitievergoeding, de Participatiewet, en de pensioenen. De afspraken worden voorgelegd in ledenbijeen- komsten. Ook kunnen leden via internet reageren. Op beleidsinhoudelijk terrein is daarnaast veel aandacht voor de pro- blematiek rond schijnconstructies. Ook de verlaging van pensioenen en het uitblijven van een goede overbruggingsregeling voor vutters en zij die met prepensioen zijn, die in de problemen komen door de snellere verhoging van de AOW leeftijd, vroeg aandacht. CNV bestuurders en beleidsadviseurs draaiden daarnaast volop mee in de diverse trajecten bij de SER. Het werkterrein van het CNV beperkt zich niet tot de landsgrenzen. Het belang van een sociaal Europa wordt onderstreept in de aandacht die het CNV vraagt voor een duidelijke verankering van de sociale dimensie in het Europese beleid. Daarnaast nam het CNV in juni deel aan de ILO-conferentie in Geneve. De afdeling Beleid heeft daarnaast veel aandacht besteed aan de politieke onderhandelingen over het begrotingsakkoord 2014. Omdat deze onderhandelingen grote implicaties hadden kunnen hebben voor het Sociaal Akkoord, is er op het niveau van monitoren en voor- sorteren op de mogelijke uitkomsten van de besprekingen tussen
 22. 22. 22 kabinet en oppositiepartijen veel werk verzet. Alternatieve bezuini- gingsopties werden onderzocht, doorgerekend en geanalyseerd op politieke haalbaarheid. Daarnaast werd gewerkt aan de voorbereiding van Prinsjesdag. De reactie op de plannen van het kabinet is voorbereid en na akkoord door het Algemeen Bestuur uitgebracht. Tijdens de Algemene Po- litieke Beschouwingen en bij de behandeling van de begroting van SZW in het bijzonder, was het CNV beleidsmatig en tot op het hoog- ste bestuurlijke niveau aanwezig om te lobbyen op behoud van het Sociaal Akkoord. In de zomer werd meegewerkt aan het realiseren van het Zorgak- koord en het Onderwijsakkoord samen met CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs. Nederlandse economie in zwaar weer De toestand van de Nederlandse economie was in 2013 zeer zor- gelijk. De crisis bleef aanhouden, met teruglopende koopkracht en stijgende werkloosheid tot gevolg. Op de momenten dat het CPB, het CBS of een ander toonaangevend instituut met cijfers kwam, werd hierop gereageerd. In de tweede helft van 2013 werd in deze reacties consequent geha- merd op het belang van de verbetering van de koopkracht. Het CNV riep bedrijven op om, waar dat mogelijk was, een hoger loon te beta- len waardoor de koopkracht zou verbeteren. Op deze manier kunnen de binnenlandse bestedingen, de binnenlandse werkgelegenheid en het consumentenvertrouwen stijgen. Daarnaast werd het belang van een snel Sociaal Akkoord en snelle uitvoering daarvan permanent bepleit.
 23. 23. 23 Van sociale agenda naar akkoord In het ‘Midwinteroverleg’ tussen kabinet en sociale partners op 19 december 2012, wordt afgesproken dat sociale partners en kabinet gaan onderhandelen over een sociale agenda. De sociale agenda is een verzameling van onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid en pensioenen. Het CNV vindt het van groot belang dat de Nederlandse economie zo snel mogelijk weer een impuls krijgt. De sociale agenda kan daar een belangrijke bijdrage aan leve- ren. Uitwerking Sociaal Akkoord Wet Werk en Zekerheid In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over wijzigingen van het arbeidsrecht, onder andere op het gebied van ontslagrecht en de verbetering van de positie van flexwerkers. Het CNV nam deel aan de intensieve voorbereiding van het wetsvoorstel Wet Werk en Ze- kerheid, door deelname in diverse klankbord- en regiegroepen. Op 29 november wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer verzon- den.
 24. 24. 24 Werkkamer / Participatiewet Vooruitlopend op het Sociaal Akkoord dat werd gesloten is door de Stichting van de Arbeid en de VNG De Werkkamer opgericht. Dit zou de plek moeten zijn om vragen over werk en regio te beantwoorden. In het Sociaal Akkoord zijn veel uitwerkingsvraagstukken doorge- schoven naar De Werkkamer. De Werkkamer is in de zomer van 2013 opgestart. De voorzitter van het CNV is lid van De Werkkamer. Het belangrijkste thema in De Werkkamer is de Participatiewet. De wet is in het vierde kwartaal aan de Tweede Kamer verzonden. Advies driehoeksrelaties Sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat de Stichting van de Arbeid een advies uitbrengt over driehoeksrelaties. Eerst zou deze in het najaar van 2013 moeten worden opgeleverd, maar het advies wordt nu pas in 2014 verwacht. In het advies wordt er gekeken naar de driehoeksrelaties: uitzendarbeid, payrolling en contracting. Sectorplannen In het Sociaal Akkoord werd afgesproken dat sociale partners de mogelijkheid krijgen voor hun sector een zogeheten sectorplan te maken met als doel vermindering van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd moeten de sectorplannen een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, ook na afloop van deze crisis. Het CNV heeft deelgenomen in de klankbordgroep waar het ministerie de concept regeling met de sociale partners besprak en heeft hierover op 7 juli een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bestuurders bij de bonden over de sectorplannen. In de tweede helft van het jaar zijn diverse bonden aan de slag gegaan met het op- stellen van een sectorplan.
 25. 25. 25 Actieteam Na het afsluiten van het Sociaal Akkoord is door de Stichting van de Arbeid het actieteam crisisbestrijding opgericht. Vertegenwoordigers van de sociale partners, het UWV, gemeenten, Forum, het ministerie van SZW en de ambassadeur jeugdwerkloosheid maken deel uit van het actieteam. Het actieteam heeft de rol van aanjager als het gaat om de sectorplannen. Vanuit het Bestuurscentrum is een medewer- ker één dag in de week gedetacheerd ‘bij’ het actieteam voor de ver- dere verwezenlijking en beoordeling van de sectorplannen. Kleine banen Het Sociaal Akkoord spreekt ook over een regeling voor jongeren met kleine banen. Het ministerie van Economische Zaken heeft om deze regeling uit te werken in het derde kwartaal drie keer een klankbordgroep bij elkaar geroepen. Het CNV was hierin vertegen- woordigd. De door sociale partners gedeelde conclusie bij dit traject was dat er geen mogelijkheden zijn om tot een kleine banenregeling te komen. Actieplan aanpak schijnconstructies Het CNV heeft het hele jaar aandacht gevraagd voor schijnconstruc- ties op de arbeidsmarkt. Vaak gaat het hier om arbeidsmigranten. In onder meer de land- en tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook in de bouw- en transportsector wordt het Nederlandse minimumloon ontdoken en wordt werknemers het recht op andere arbeidsvoorwaarden ont- houden. CNV Vakcentrale heeft de coördinatie rond de inzet van het CNV op het door minister Asscher afgekondigde actieplan aanpak schijnconstructies ter hand genomen, en belangstellende bonden gevraagd afvaardiging te sturen naar ambtelijke werkgroepen die deelonderwerpen analyseren en van actiepunten voorzien. Beleids- adviseurs van de bonden zijn ook gaan deelnemen in deze werkgroe- pen. Hier ging het om werkgroepen als schijnzelfstandigheid, trans- port, ontduiking minimumloon, et cetera.
 26. 26. 26 Europa / Internationaal Europa De oplopende (jeugd)werkloosheid is niet alleen een nationaal pro- bleem. In het eerste kwartaal bereikten de Europese koepels van werknemers en werkgevers een akkoord ter bestrijding van jeugd- werkloosheid. Het CNV, aangesloten bij de Europese koepel van werknemers (EVV), stemt in met dit plan. Nationaal wordt dit thema opgepakt via de afspraken in het Sociaal Akkoord. Het Nederlandse kabinet presenteerde op 24 mei haar visie op de sociale dimensie van de EMU. Het CNV reageert met een brief op de kabinetsvisie. Het is goed dat het kabinet zich sterk maakt voor een socialer Europa en inzet op het respecteren van de sociale grond- rechten en werknemersrechten, maar dan moet deze inzet wel dui- delijk verankerd worden. Dit bleek nog onvoldoende uit de kabinets- visie. De sociale dimensie werd later in het jaar tijdens een Europese Top besproken. Uiteindelijk kwam op 2 oktober de Europese Commissie met haar officiële mededeling hierover. Het CNV heeft in haar reactie aange- geven dat het goed is, dat naast de aandacht voor de economische cijfers, nu ook op Europees niveau meer aandacht is voor de sociale gevolgen van de crisis. Het CNV bezocht in 2013 de vergaderingen van het bestuur van de EVV. Ook werden de relevante vergaderingen van diverse werkgroe- pen van de EVV bezocht. Daarnaast zijn medewerkers van het CNV aanwezig bij een bijeenkomst van de nationale werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers van de EU-landen, die toezien op de verdeling van het geld in het Europees Sociaal Fonds (ESF). Grensoverschrijdende arbeid Op 14 mei 2013 gaf voorzitter Jaap Smit samen met bestuurders van CNV Vakmensen en de FNV de aftrap voor de landelijke actiedag voor
 27. 27. 27 een eerlijke Europese transportsector. De chauffeurs protesteren tegen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. ILO De Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisa- tion, ILO) is een gespecialiseerde VN-organisatie en de belangrijkste internationale organisatie die zich richt op arbeidsrechten en sociale welvaart. Van 4 tot en met 20 juni neemt een beleidsadviseur van het CNV als werknemersgedelegeerde deel aan de ILO Conferentie en is voorzitter van de Nederlandse werknemersdelegatie. Op 18 juni be- zoekt CNV voorzitter Jaap Smit de conferentie. Pensioenen Vanaf januari 2013 merken gepen- sioneerden dat hun netto pensioen lager uitvalt. Deze verlaging staat los van de kortingen die veel pensioen- fondsen gaan uitvoeren per 1 april. De verlaging van de pensioenen in januari is het gevolg van de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Het CNV dringt in een brief aan op meer en betere informatie- voorziening van de overheid. Vice- voorzitter Maurice Limmen noemt het een slechte zaak dat het kabinet juist nu met deze belastingverzwaring voor gepensioneerden komt. Daarnaast speelt op pensioengebied ook nog de verhoging van de pensioenleeftijd. Diegenen die met VUT of prepensioen zijn hebben zich onvoldoende kunnen voorbereiden op de snellere verhoging van de AOW leeftijd. Voor hen dreigt een ‘AOW-gat’. In maart komt meer duidelijkheid over de al eerder door het kabinet aangekondigde overgangsregeling. Deze wordt door het CNV als onvoldoende be-
 28. 28. 28 stempeld. In het Sociaal Akkoord wordt in april een verruiming van de regeling afgesproken. In het kader van de behandeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, die de Tweede Kamer op 28 mei aanneemt, wordt - mede op instigatie van het CNV - een bepaling in de wet opgenomen om ondernemingsraden meer zeggenschap te geven wanneer de werkgever voornemens is de pensioenregeling te wijzigen. Het kabinet wil het maximale opbouwpercentage voor nieuwe pen- sioenopbouw, het zogenaamde Witteveenkader, per 2015 verlagen met 0,4% naar 1,75% Vanaf € 100.000 wordt het sparen voor een aanvullend pensioen niet langer fiscaal gefaciliteerd. Deze bezuini- ging moet structureel € 1,4 miljard opbrengen. Het kabinet geeft, via het Sociaal Akkoord, sociale partners tot 1 juni de tijd om met een alternatief te komen. De Stichting van de Arbeid moet echter in juni de conclusie trekken dat het niet mogelijk is om met het door het kabinet beschikbaar gestelde bedrag (€ 250 miljoen) de door sociale partners voorgestane pensioenopbouw te realiseren. In de lobby, onder meer door een advertentie in dagbladen, probeert het CNV de Tweede Kamer te bewegen het wetsvoorstel niet aan te nemen. De Tweede Kamer is echter doof voor de protesten en neemt het wetsvoorstel op 27 juni aan. Dit voorstel strandt vervolgens in de Eerste Kamer. Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgele- genheid richt het CNV zich op het behouden van de werkbonus en het nabestaandenpensioen. Ook de flexibele AOW is een belangrijk agendapunt van het CNV. Deze lobby is succesvol; de Tweede Kamer neemt een motie aan die de regering oproept het invoeren van een flexibele AOW te onderzoeken. Het CNV is geen voorstander van de vertegenwoordiging van deel- belangen, ook niet van pensioengerechtigden, in pensioenfondsbe-
 29. 29. 29 sturen. Ondanks een herhaalde lobby richting Kamerleden gaat dat laatste wel gebeuren. Op 9 juli 2013 stemde de Eerste Kamer in met het Wetsontwerp versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp). De Wvbp zal gefaseerd in werking treden. Voor de bepaling die betrek- king heeft op de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden is dit 1 juli 2014. Tot die tijd moeten pensioenfondsen hun voorbereidingen treffen. Op 12 juli 2013 startte het kabinet een internetconsultatie over de herziening van het Financieel Toetsingskader (ftk). Pensioenfondsen kunnen in dit nieuwe kader kiezen tussen twee verschillende pen- sioensystemen: de huidige zogenoemde nominale regeling of het nieuwe zogenoemde reële contract. Op 12 juli heeft het CNV in de media een eerste reactie gegeven. Deze reactie is vervolgens verder uitgewerkt en in september naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Ook is er in de Stichting van de Arbeid gewerkt aan een reactie vanuit meerdere partijen. Het CNV is van mening dat het nieuwe kader een belangrijke stap vooruit, maar nog niet goed genoeg is. Pensioenfondsen moeten volgens het CNV kun- nen rekenen met een meer stabiele discontovoet, een stabiele pre- mie en meer stabiele pensioenuitkomsten. De pensioenonderwerpen werden intern voorbereid in de werkgroep Pensioenen. Overig Arbeidsvoorwaardennota Jaarlijks komt het CNV in de week van Prinsjesdag met de Arbeids- voorwaardennota. Dit jaar presenteerde het CNV de nota een dag na Prinsjesdag. Deze nota, welke het resultaat is van intensieve afstem- ming met de bonden, beschrijft de inzet van het CNV in de decentrale cao-onderhandelingen. De bonden van het CNV kunnen deze hoofd- lijnen verder uitwerken voor cao afspraken of betrekken bij de ont- wikkeling van hun (sectorspecifieke) arbeidsvoorwaardenbeleid. Het
 30. 30. 30 Algemeen Bestuur van het CNV keurde de Arbeidsvoorwaardennota goed op 19 december. Arbeidsomstandigheden Naar aanleiding van de resultaten van het SER advies “Stelsel voor gezond en veilig werken” uit december 2012 kwam er meer aandacht voor de noodzaak van gezondheidspreventie. Het CNV participeert in het Nationaal Preventie Plan dat gecoördineerd wordt door de minis- teries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In SER verband wordt gewerkt aan een advies over de implementatie van het ILO-verdrag 170 dat betrekking heeft op internationaal transport van gevaarlijke stoffen. Het CNV is via het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden betrokken bij de ontwikkeling van instrumenten die werkgevers en werknemers kunnen gebruiken om te zorgen voor een veilige en gezonde werk- plek. Mantelzorg Op het door CNV Dienstenbond ge- organiseerde Mantelzorgdebat op 8 november pleit CNV vicevoorzitter Limmen ervoor om het opnemen van langdurig mantelzorgverlof beter te regelen volgens wettelijke richtlijnen. In het kader van mantelzorg schrijft minister Asscher een brief over de combinatie van arbeid en zorg. Hierop laat het CNV weten dat het verruimen van bijvoorbeeld het vaderschapsverlof een goede stap is, maar dat er verder een echte cultuurverandering nodig is. Dagloongarantieregeling Op 1 juni 2013 is het zogenoemde Dagloonbesluit werknemersver- zekeringen in werking getreden. In deze nieuwe regeling is de Dag- loongarantieregeling aangepast. De nieuwe regel houdt kort gezegd in, dat een WW-uitkering alleen gebaseerd mag zijn op een eerder hoger loon, als de werknemer tussentijds werkloos is geweest.
 31. 31. 31 Werknemers worden hierdoor aangemoedigd om eerst werkloos te worden voordat ze de overstap maken naar een baan; dat is slecht voor de van-werk-naar-werk mobiliteit. De Stichting van de Arbeid heeft zich om die reden al eerder, mede op initiatief van het CNV, negatief uitgelaten over de aanpassing van de Dagloongarantierege- ling. Dit heeft in eerste aanvang niet geleid tot een aanpassing van het kabinetsbesluit. De Vakcentrale heeft daarna blijvend aandacht gevraagd voor dit probleem via de media en riep minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op meerdere momenten op om de regeling aan te passen. Dat zal uiteindelijk alsnog gebeuren, een lobbysucces voor het CNV. Belastingen Half juni presenteert de commissie Dijkhuizen haar eindadvies over de hervormingen voor het belastingstelsel. Het CNV heeft eerder actief voor een dergelijk onderzoek gepleit. In haar advies beperkt de commissie het aantal schijven van vier naar twee, vereenvoudigt ze toeslagen en kortingen, wordt de AOW versneld gefiscaliseerd en gaat werken meer lonen. In de reactie van 18 juni op het rapport brengt het CNV haar eigen visie op het belastingstelsel naar voren. In aanloop naar de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Ka- mer maakt het CNV bezwaar tegen de afschaffing van de stamrecht- vrijstelling bij een ontslagvergoeding. Mede door deze druk wordt de regeling aangepast. Onderwijs De reorganisatie bij de SBB als gevolg van de bezuinigingen van 100 miljoen euro vroeg de nodige beleidsmatige en bestuurlijke aandacht binnen het zogenaamde Kolomoverleg SBB. Daarnaast is ruime input geleverd op het werk van de Commissie Deeltijd Hoger Onder- wijs. Dit in samenspraak met CNV Onderwijs. Koopkrachtplaatjes In opdracht van het Bestuurscentrum is door het bureau SEO Econo- misch Onderzoek een koopkrachtmodel voor het CNV ontwikkeld. Dit
 32. 32. 32 model is in september afgerond. Doelstelling is om op korte termijn dit model te gebruiken om eigen beleidsvoorstellen van het CNV ook cijfermatig te onderbouwen en voorstellen van bijvoorbeeld het kabi- net te toetsten. Representatie Ook is bij diverse CNV gremia informatie gebracht, bijvoorbeeld door het meehelpen aan presentaties van de Adviesraad Senioren en de ODP, of door gesprekken met Anders Actieven. Daarnaast werden hand- en spandiensten verleend aan CNV Internationaal. Daarbij ging het vooral over het uitleggen van het Nederlandse poldermodel aan buitenlandse partners van CNV Internationaal, en assistentie bij lob- by rond de begrotingsbehandeling buitenlandse zaken in de Tweede Kamer. Verder is er training in lobbyen gegeven aan Ghanese part- ners van CNV Internationaal in Accra, evenals training aan jongeren- organisaties waarmee CNV Internationaal samenwerkt. SER- en STAR-trajecten In september heeft de SER een advies uitgebracht over het ILO-170 verdrag. Daarnaast heeft ze een briefadvies gepubliceerd over een macrostabielere discontovoet. Maar er speelde meer. STAR: Rol werkgever bij informatieverstrekking pensioenen De Stichting van de Arbeid brengt op 19 maart 2013 advies uit aan het kabinet over de rol van de werkgever bij de informatieverstrek- king over pensioenen. Voor de kennis over hun pensioen, is het voor werknemers belangrijk dat de werkgever informatie kan verstrek- ken over de inhoud van de pensioenregeling en zaken die gevolgen kunnen hebben voor het pensioen van de werknemer (bijvoorbeeld scheiding). Om deze rol beter op zich te nemen is het belangrijk dat de werkgever en de pensioenuitvoerder goed met elkaar samenwer- ken.
 33. 33. 33 SER MEV Op 9 april brengt de SER een Macro-economische Verkenning uit. De negatieve wisselwerkingen tussen de woningmarkt, het bankwezen en het pensioenstelsel moeten in samenhang worden aangepakt om het vertrouwen in de economie te herstellen. SER Ambachtseconomie Tijdens de openbare SER Raadsvergadering van 21 juni wordt het advies ‘‘Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie’’ vastgesteld. Het CNV is tevreden dat de inzet van het CNV, gericht op werkgele- genheid voor zowel jongeren als ouderen, scholingsmogelijkheden voor alle werkenden en aandacht voor duurzame inzetbaarheid en veiligheid en gezondheid, in het advies terug te vinden is. Draagvlak voor cao-afspraken Het concept advies Draagvlak voor cao-afspraken werd in augustus in de SER Raadsvergadering vastgesteld. SER Betaalbaarheid van de Zorg Bij de SER wordt verder gewerkt aan het vervolg op het interim- advies over de Zorg dat in september 2012 het levenslicht zag. De besprekingen lopen vanwege de grote belangen, evenals de plannen in het Zorgakkoord welke diep zullen ingrijpen in voornamelijk de langdurige zorg, zeer moeizaam. In regelmatige afstemming met CNV Publieke Zaak gaan de besprekingen echter gewoon door, voor- al vanwege het langere termijnbelang en de wens van het CNV om te komen tot een integraal advies. Er wordt besloten om informeel verder te vergaderen in een zogeheten Regiegroep. SER gelijke behandeling Op 3 september start een SER commissie met een adviesaanvraag van het kabinet over gelijke behandeling en de bestrijding van dis- criminatie. Het CNV ziet diversiteit als een feit in onze samenleving. Problemen hieromtrent dienen niet genegeerd te worden, maar
 34. 34. 34 aangepakt. Iedereen dient zoveel mogelijk gelijke kansen te krijgen. Verder kan informatievoorziening over de rechten en plichten bij discriminatie helpen bij de aanpak van discriminatie. Ook brengt het CNV eigen ‘best practices’ in bij het advies. SER Arbeidsmigratie In september is het SER traject Arbeidsmigratie opgestart. Het CNV wil via dit traject aandacht vragen voor de schaduwkant van arbeids- migratie. SER Energieakkoord In juli bereikten sociale partners, milieuorganisaties en het kabi- net een overeenstemming op hoofdlijnen over het Energieakkoord. Vervolgens is er in de zomer een aantal vergaderingen geweest om deze hoofdlijnen verder uit te werken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot ondertekening van het gedetailleerde akkoord op 6 september 2013. Belangrijke winstpunten voor het CNV zijn de nieuwe banen die wor- den gecreëerd en de lagere lasten voor burgers. SER Toekomstige Arbeidsmarkt en WW In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de SER advies gaat uit- brengen over het hervormen van de WW naar een echte werkne- mersverzekering waarbij de sociale partners de regie hebben. Dit houdt in dat per 2020 de WW lastendekkend moet zijn waarbij de premie 50/50 verdeeld is tussen werkgevers en werknemers. In sep- tember is het traject gestart. Naar verwachting loopt dit traject tot mei 2014. SER Arbeidsgerelateerde Zorg In september is het SER traject Arbeidsgerelateerde Zorg opgestart. Er is onder andere een hoorzitting gehouden om het onderwerp na- der uit te diepen.
 35. 35. 35 Communicatie Met het sluiten van het Sociaal Akkoord en een voorzitterswissel was 2013 voor de afdeling Communicatie een enerverend jaar. Naast deze hoofdpunten bood 2013 ook veel andere gelegenheden om pro- actief de standpunten van de CNV Vakcentrale voor het voetlicht te brengen.   Het gebruik van sociale en andere media kent een behoorlijke stij- ging. Eén op de vijf bezoekers komt inmiddels met een mobiel ap- paraat op de website. Dit aandeel stijgt nog steeds. Ook de contacten op social media nemen toe, met ruim 3.000 twitter-volgers en een kleine 1.000 facebook-contacten verschuift een deel van het site-be- zoek naar de sociale kanalen. Artikelen van de CNV-site worden wel vaker gedeeld dan in voorgaande jaren. Ook de zelf uitermate ac- tieve voorzitter zorgt voor veel online-aandacht. Naast social media, is ook het online chatten op de website een behoorlijk succes. Vele tientallen bezoekers per dag, worden op deze manier direct met hun vraag geholpen. Er komen positieve reacties binnen van leden die op deze manier tot 22.00 uur ‘s avonds worden geholpen. Op het gebied van ledenwerving is de website één van de belangrijkste kanalen voor heel het CNV. Bijna 4.200 nieuwe leden schreven zich via CNV.nl in bij een van de CNV-bonden. En voor het eerst kwam een aanzien- lijk deel daarvan via de mobiele website. Eind 2013 is het besluit genomen om de website te vernieuwen, waarbij meer de nadruk komt te liggen op toegankelijkheid voor mo- biele apparaten, meer inhoudelijke content en de mogelijkheid voor bezoekers om te reageren en items te delen op sociale media. Verder is er een stijging te zien bij het aantal lezers van de maan- delijkse e‑mailnieuwsbrief, deze wordt inmiddels verzonden naar 23.000 abonnees.
 36. 36. 36 Het CNV in de pers Via ondermeer persberichten, blogs op de site, tweets en medi- aoptredens zijn het CNV en zijn bestuurders nagenoeg dagelijks zichtbaar. In alle landelijke en regionale dagbladen, vakbladen, nieuwssites en radio- en televisieprogramma’s kwam de mening van de bestuursleden van het CNV naar voren. Het ging hierbij om bijna driehonderd mediaoptredens.   Slechte economische vooruitzichten Begin 2013 stond in het teken van slechte economische vooruitzich- ten, oplopende werkloosheid en kabinetsplannen om verder te gaan bezuinigen. Ondertussen startten de sociale partners en het kabinet ook de onderhandelingen over een Sociaal Akkoord. Dit vormde de achtergrond voor de media reacties in het voorjaar. Een pleidooi van CNV voorzitter Jaap Smit om de nulurencontracten af te schaffen vond in februari weerklank op verschillende nieuws- sites. De sombere CPB-cijfers van eind februari en het voornemen van het kabinet om extra te gaan bezuinigen, leidde tot een kritische reactie van het CNV, die in alle landelijke media werd opgepikt. De voorzitter lichtte het CNV-standpunt onder meer toe in Nieuwsuur, het NOS Journaal en het Radio 1-journaal. Vervolgens kwam de posi- tie van het CNV in het sociaal overleg, dat begin maart van start ging, duidelijk naar voren in media als Dit is de Dag, Stand.nl en TROS In Bedrijf (allen Radio 1). Noemenswaardig waren ook twee grote interviews met de CNV voorzitter in het Financiële Dagblad over res- pectievelijk demotie en het belang van een duurzame relatie tussen werkgever en werknemer.   Sociaal Akkoord De onderhandelingen, totstandkoming en uitwerking van het Soci- aal Akkoord genereerden voor CNV Vakcentrale in het voorjaar veel
 37. 37. 37 media-aandacht. Een belangrijke stap was het overleg in het CNV- hoofdkantoor op vrijdag 5 april. Onder massale belangstelling van de landelijke media onderhandelden de vertegenwoordigers van de STAR aan de Tiberdreef. Het NOS Journaal en RTL Nieuws zonden televisiereportages uit. Nog geen week later, op 11 april, sloten de sociale partners en kabi- net in het Haagse Mondriaancollege het Sociaal Akkoord. Na afloop gaf CNV voorzitter Smit een toelichting op de persconferentie en was de reactie van het CNV op het bereikte resultaat terug te lezen op de landelijke nieuwssites en te horen op radio (Met het Oog op Morgen, Goedemorgen Nederland, TROS in Bedrijf) en televisie. Nieuwsuur volgde de CNV voorzitter tijdens het Kamerdebat over het Sociaal Akkoord en in het programma Debat op 2 ging de CNV voor- zitter in discussie over de gevolgen van het Sociaal Akkoord. Vervol- gens plaatste Nu.nl een uitgebreid interview met de CNV voorzitter over het Sociaal Akkoord. In mei en juni gaven de sombere economische vooruitzichten van het CBS en CPB stof tot discussie over verdere bezuinigingen. CNV Vakcentrale keerde zich in de media tegen nieuwe bezuinigingen die werknemers zouden raken en benadrukte de betekenis van het Soci- aal Akkoord.   Pensioen, WW en andere thema’s Ook in de discussie over de versobering van de pensioenopbouw was het CNV duidelijk zichtbaar, onder meer in het NOS Radio 1-journaal en met een grote advertentie in de landelijke dagbladen. CNV kwam in het nieuws met een onderzoek naar het nieuwe Dagloonbesluit. Een persbericht, waaruit bleek dat het kabinet werklozen de WW in dwingt, werd door de geschreven pers breed opgepikt. De Arbeids- voorwaardennota die het CNV op 19 september publiceerde trok veel aandacht. De landelijke kranten schreven over de cao-wensen van het CNV en vicevoorzitter Maurice Limmen lichte op zowel op Radio 1 als op BNR de nota toe.  
 38. 38. 38 Extra bezuinigingen Ondertussen beraadde het kabinet zich op nieuwe bezuinigingen, die mogelijk het Sociaal Akkoord zouden bedreigen. In de media hamerde de voorzitter op het belang van werkgelegenheid en koop- kracht. Op Prinsjesdag, toen het kabinet de bezuinigingsplannen bekendmaakte, was de reactie van het CNV in alle landelijke media terug te vinden. Rondom de daaropvolgende Algemene Politieke Be- schouwingen benadrukte Smit voortdurend het belang van het Soci- aal Akkoord, onder meer live in actualiteitenprogramma Nieuwsuur en in Dit is de Dag (Radio 1). Het geluid van het CNV werd gehoord: in het begrotingsakkoord, dat het kabinet met enkele oppositiepartijen sloot, bleef de kern van het Sociaal Akkoord overeind. De plannen konden, ondanks enkele kanttekeningen, rekenen op instemming van CNV. De CNV voorzitter legt dan op ondermeer Radio 1 en lan- delijke nieuwssites uit waarom het CNV het aangepaste Sociaal Ak- koord onderschrijft.   Nieuwe voorzitter Ten slotte zorgt aan het eind van het jaar het vertrek van Jaap Smit, die tamelijk plotseling wordt benoemd tot Commissaris van de Ko- ning in Zuid-Holland, voor veel media-aandacht en afscheidsinter- views. De aanstelling van Maurice Limmen, enkele weken later, als zijn opvolger leidde tot portretten en interviews in landelijke dagbladen. Een uitgebreid kennismakingsinterview met Limmen bij BNR op 30 december was de afsluiting van een boeiend jaar, waarin het CNV als maatschappelijke organisatie duidelijk zichtbaar was in de media.
 39. 39. 39 4. CNV Internationaal Het ministerie van Buitenlandse Zaken is begin van het jaar definitief akkoord gegaan met de door CNV Internationaal voorgestelde na- dere uitwerking van “A World that Works” voor 2013. Naar aanleiding van dit akkoord is CNV Internationaal begonnen met het verzamelen van de gegevens voor de nulmeting van het gehele programma 2013- 2016. Dit betekent dat in nauwe samenwerking met een aantal con- sultants werkbezoeken zijn gebracht door de relatiebeheerders aan alle partners om te inventariseren wat de actuele stand van zaken bij de partnerorganisaties is. Dit heeft veel waardevolle informatie op- geleverd en de samenwerkingsrelatie tussen CNV Internationaal en zijn partners verdiept. De fondswervingopdracht die CNV Internationaal in het nieuwe pro- gramma heeft meegekregen wordt met verve opgepakt. Nieuwe aanvragen zijn ingediend bij de Europese Unie en gehonoreerde aan- vragen worden geïmplementeerd.
 40. 40. 40 In januari 2013 is de Stichting CNV Internationaal opgericht om tegemoet te kunnen komen aan de eis van het ministerie van Bui- tenlandse Zaken om een aparte rechtspersoon als ontvanger van de VMP subsidies in te richten. Met de oprichting van een stichting zou bovendien de kans op een ANBI status voor CNV Internationaal vergroot worden. ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenkingen etc. Deze ANBI status is ondertussen verkregen. Verder had de oprichting van de stichting direct tot gevolg dat er een BTW probleem ontstond ten aanzien van de inleen van het personeel van CNV Internationaal dat in dienst is bij de Vakcentrale. Er is, mede op advies van de Belastingdienst, voor dezelfde route gekozen als bij de Stichting Rechtshulp. De Stichting CNV Internationaal is dus onlangs toegetreden tot de Fiscale Eenheid voor de BTW. Om deel uit te mo- gen maken van deze eenheid is CNV Internationaal nu aangemerkt als BTW ondernemer. Halverwege 2013 heeft voorzitter Jaap Smit zijn jaarlijkse interna- tionale werkbezoek afgelegd, dit keer aan Guatemala en Colombia. Het werkklimaat voor vakbondsmensen in Guatemala is nog steeds bijzonder moeilijk en levensgevaarlijk. Onze partner CGTG blijft zich desondanks onvermoeibaar voor arbeidsrechten en het recht op vak- bondsorganisatie inzetten. Dankzij het bezoek van de voorzitter van CNV konden deuren worden geopend voor de CGTG bij o.a. de Hoge Raad, het Openbaar Ministerie en de Nationale Ombudsman. Hier- mee kreeg de CGTG extra en meer effectieve instrumenten in handen om mensenrechten schendingen aan de kaak te (blijven) stellen en hun eigen positie te versterken. Colombia is een land van twee ge- zichten: aan de ene kant economische ontwikkeling, aanstaand lid- maatschap van de OESO en VN Veiligheidsraad en veel internationale bedrijven en investeringen, maar aan de andere kant is het verschil tussen arm en rijk bijzonder groot en beslaat de informele sector meer dan 50%. De huidige vredesonderhandelingen in Havanna zet- ten tegenstellingen op scherp. Veiligheid en rechtvaardigheid zijn
 41. 41. 41 grote issues. De CGT had een zeer intensief programma opgezet met bezoeken aan textielfabrieken in Medellin en een aantal familiebe- drijven en een ziekenhuis in Cali waarin op uiteenlopende manieren de vakbondsproblematiek aan de orde kwam. Het is duidelijk dat de CGT een zeer gewaardeerde gesprekspartner is die wordt geres- pecteerd om zijn onafhankelijke positie en inzet op sociale dialoog. Daarnaast is van gedachten gewisseld met de minister van Arbeid, de nationale ombudsman en de vicepresident, een oud vakbonds- man. Verder wordt het werk van CNV Internationaal zoveel mogelijk ver- vlecht met de internationale aanknopingspunten bij de bonden. Zo is een aantal medewerkers van CNV Internationaal meegelopen met cao onderhandelingen met bestuurders van CNV Vakmensen en is het werk van CNV Internationaal bij de verschillende afdelingen van CNV Vakmensen nader toegelicht. CNV Onderwijs heeft een succes- volle training in Benin georganiseerd. In het kader van het MATRA programma heeft CNV Internationaal een training gegeven over het vakbondswerk en de bescherming van arbeidsrechten.
 42. 42. 42
 43. 43. 43 5. Dienstencentrum 5.1 CNV Rechtshulp De meest in het oog springende activiteiten binnen CNV Rechtshulp in 2013 lagen op het terrein van de voorgenomen overdracht van de activiteiten per 1 januari 2014 naar een externe verzekeraar. Nadat in 2012 - na diepgaand overleg met de Raad van Commissaris- sen van de OVM en de aangesloten bonden - was besloten om een tender uit te schrijven zijn aan het begin van het jaar toelichtende gesprekken gevoerd met een aantal benaderde verzekeraars. Op ba- sis van de definitieve voorstellen van de kant van die verzekeraars is besloten verder te spreken met Centraal Beheer Achmea. Met de be- trokken verzekeraar is intensief overleg gevoerd over - onder meer - de wijze waarop de verzekering nieuwe stijl het beste zou kunnen worden vormgegeven, welke marketing activiteiten partijen voor ogen hadden, hoe de overgang van het personeel het beste vormge- geven zou kunnen worden en hoe de berekeningsmethodiek voor de te zijner tijd over te dragen voorzieningen voor de behandeling van lopende en nog te melden dossiers zou zijn. De gesprekken vonden plaats in een aantal projectgroepen en een Stuurgroep, waarin ook de bonden waren vertegenwoordigd. De gesprekken hebben zich in goede sfeer ontwikkeld en hebben tot resultaat gehad dat in juni 2013 een intentieovereenkomst kon worden ondertekend. Ten behoeve van de interne besluitvorming is, mede aan de hand van de uitgebrachte definitieve voorstellen van Centraal Beheer Achmea, een business case voor de komende vijf jaar ontwikkeld. Op die wijze kon bij de bonden en de Vakcentrale een zorgvuldige afweging plaatsvinden, die leidde tot de keuze voor een samenwerking - voor- lopig voor drie jaar - met Centraal Beheer Achmea voor de terreinen Rechtsbijstand en overige schadeverzekeringen.
 44. 44. 44 Na het tekenen van de intentieverklaring is gewerkt aan een de- finitieve overeenkomst en zijn voorbereidingen getroffen voor de feitelijke overgang van de werkzaamheden, de dossiers en de data- uitwisseling. Na het tekenen van de definitieve overeenkomsten zijn die laatste activiteiten in de hoogste versnelling voortgezet met als resultaat dat de overgang van CNV Rechtshulp per 1 januari 2014 ge- heel volgens de planning kon worden gerealiseerd. In het kader van de overdracht is nadrukkelijk aandacht besteed aan de positie van de werknemers. Reeds in een vroeg stadium is door de algemeen secretaris - aanvankelijk vertrouwelijk - overleg gevoerd met de Ondernemingsraad en CNV Dienstenbond. In personeelsbij- eenkomsten is aan de medewerkers aangegeven dat - overeenkom- stig de voorwaarden van de tender - de overstap van de medewer- kers zou plaatsvinden overeenkomstig de regelgeving op het gebied van de overgang van een onderneming. Daar waar organisatorisch mogelijk heeft Achmea de voorkeur van de medewerkers ten aanzien van de locatie van tewerkstelling gevolgd. Alle medewerkers CNV Rechtshulp die per 31 december in dienst van de Vakcentrale waren zijn in de gelegenheid gesteld om in dienst te treden van Achmea. Daar waar voor hen binnen de Stichting Achmea Rechtsbijstand niet direct een passende functie beschikbaar was zijn zij geplaatst in het Achmea Transfer Centrum van waaruit zij gedurende een periode van negen maanden zullen worden begeleid naar ander werk, binnen of buiten het Achmea concern. De activiteiten rond de overgang van CNV Rechtshulp dienden plaats te vinden terwijl ‘het normale werk’ gewoon doorging. Niet alleen in dagelijks operationeel opzicht, maar ook in het kader van de door- lopende bedrijfsvoering van een financiële instelling. Zo werd het risicoregister van de OVM bijgewerkt. Bij de (her)beoordeling van het register is overigens niet gebleken van nieuwe - substantiële - ri- sico’s. Ook werd een herhaalde compliance scan uitgevoerd door de externe compliance adviseur. Het rapport ondersteunde de visie van
 45. 45. 45 de directie dat de OVM - behoudens een aantal bekende en gesigna- leerde tekortkomingen - goed scoorde op het terrein van de compli- ance. Nieuwe hiaten van enige importantie werden niet aangetrof- fen. Conform de met het auditcommittee van de OVM besproken programma werden audits uitgevoerd en besproken en heeft dit niet geleid tot interventies. 5.2 CNV Ledenservice Het is een onrustig jaar voor de afdeling CNV Ledenservice. Het be- sluit om te stoppen met de huidige structuur inzake Opleiding en Training (met de daarbij horende drie medewerkers) en de verken- ning naar samenwerking met het SBI heeft zijn weerslag gehad. In de laatste maand van het jaar werden met de betrokken O&T me- dewerkers afspraken gemaakt over beëindiging van hun dienstver- band. Ondanks alle onzekerheden is de dienstverlening aan leden in volle gang doorgegaan. Ook de gesprekken, die onderdeel zijn van de HR cyclus zijn gevoerd. In het begin van het jaar hebben de mede- werkers CNV Ledenservice een training adviesvaardigheden gevolgd. Een en ander in samenwerking met collega’s van CNV Onderwijs. Deze training was toegespitst op het werken met vrijwilligers. CNV Belastingservice CNV Belastingservice biedt leden hulp bij het invullen van de belas- tingaangifte. In het voorjaar zijn op ruim 500 dagdelen zittingen geor- ganiseerd, verspreid over het hele land. In 2013 hebben 20.025 leden hun aangifte in laten vullen voor zichzelf en/of fiscaal partner. Inclu- sief de aangiften van de fiscaal partner waren het in totaal 30.503. Het maken van de afspraken online, naast de mogelijkheid om te- lefonisch een afspraak te maken via CNV Info, verloopt naar alle tevredenheid. In samenwerking met bonden is maatwerk uitgevoerd: invullen op scholen, zittingen voor Poolse leden/werknemers. In 2013 is veelvuldig overlegd met de Belastingdienst en de andere intermediairs inzake de Vooringevulde Aangifte en de aangiftepro-
 46. 46. 46 grammatuur. Ook wordt het CNV betrokken bij het aandachtsgebied ‘het sociaal vangnet’ naar aanleiding van de digitalisering van de in- komstenbelasting. CNV Vertrouwenspersonen WAO/WIA De CNV Vertrouwenspersonen WAO/WIA begeleiden leden bij ziekte, de keuring en geven informatie. Daarnaast begeleiden CNV Ver- trouwenspersonen leden in de eerste twee ziektejaren. Het aantal hulpvragen voor CNV Vertrouwenspersonen is toegenomen van 402 in 2012 naar 504 in 2013. Het aantal vragen op het vlak van de eerste twee ziektejaren stijgt. Men is zeer tevreden over deze dienstverle- ning. Volgens planning is aandacht besteed aan het uitbreiden van het aantal vrijwilligers, en zijn de contacten met collega’s van bon- den geïntensiveerd. Met name de goede samenwerking met de juris- ten van de bonden draagt bij aan een adequate dienstverlening. CNV Jubilarissen CNV Jubilarissen huldigt jubilarissen van CNV Vakmensen, CNV Pu- blieke Zaak en CNV Dienstenbond. In 2013 zijn in totaal 6.792 jubila- rissen gehuldigd, ruim 550 meer jubilarissen dan in 2012. Verspreid over het land zijn 111 huldigingbijeenkomsten georganiseerd. Er is aandacht voor modernisering en een professionele uitstraling. Steeds meer wordt gewerkt met een keuzeprogramma per regio, zodat er voldoende variatie is voor de jongere en oudere leeftijds- groepen. Voor de huldiging van de jubilarissen worden collega’s van bonden en Vakcentrale gevraagd. Dit jaar is gestart met een ledenwerfactie ‘jubilaris werft lid’. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het lidmaatschap en jubilarissen krijgen een wervingsfolder mee. Opleiding en Training Voor Opleiding en Training was het een bijzonder jaar. Het doel was om tegen kostprijs voldoende opdrachten/aanmeldingen te genere- ren. Bonden wilden beperkt garant staan voor dit onderdeel. Daarom heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een gedeeltelijke ga-
 47. 47. 47 rantstelling door het Talmafonds. De aanmeldingen voor de bondsbrede scholing bleven ernstig ach- ter. Slechts twee van de 25 geplande trainingen konden uitgevoerd worden. De maatwerkopdrachten verliepen beter; ruim de helft van de begrote opbrengst is gehaald. Beide onvoldoende om kostendek- kend te zijn. Gedurende het hele jaar is er energie gestoken in een mogelijke samenwerking met het SBI. Later in het jaar bleek dat dit niet het gewenste resultaat zou kunnen opleveren. Besloten is om het onderdeel Opleiding en Training te stoppen per 1 februari 2014. CNV Vertegenwoordigingen Een nieuwe structuur voor de Kamer van Koophandel: vanaf 1 ja- nuari 2014 zijn er vijf regioraden. In goed overleg met de collega- centrales zijn namens CNV zeven vertegenwoordigers voorgedragen. Tevens is afscheid genomen van de vrijwilligers die tot 1 januari 2014 het CNV vertegenwoordigden in de regionale besturen van de Kamer van Koophandel. Voor de ontslagadviescommissies is het een druk jaar geweest. Het CNV is in de gelegenheid gesteld om extra commissieleden voor te dragen. De respons via LinkedIn is groot, waardoor vier extra verte- genwoordigers voorgedragen konden worden. Voor het eerst werd een bijeenkomst voor de lokale adviesraden ge- combineerd met de jaarlijkse themabijeenkomst van de Adviesraad Anders Actieven, met als thema de rol van de gemeenten in het ar- moedebeleid. Een succesformule, die voor herhaling vatbaar is. Voor de vertegenwoordigers in de Interregionale Vakbondsraden vond, in samenwerking met de afdeling Beleid, een miniseminar plaats over grensarbeid en arbeidsmigratie. Vrijwilligersbeleid Twee introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers zijn geor- ganiseerd, waarbij de vrijwilligers kennis maken met de werkorga- nisatie, het bestuur en informatie krijgen over de geschiedenis en identiteit van het CNV. In november vond de jaarlijkse vrijwilligersontmoeting plaats met
 48. 48. 48 medewerking van onder andere het bestuur en de diverse be- leidsmedewerkers. Dit keer waren de vrijwilligers uit de zuidelijke provincies en Gelderland te gast. Met ruim 125 aanwezigen was het een zeer geslaagde dag. Voor de vrijwilligers zijn twee trainingen ‘De vrijwilliger als ambas- sadeur’ georganiseerd. Vanaf 2013 ontvangen de regionale coördinatoren geen vrijwilligers- vergoeding meer. Hier is nieuw beleid voor ontwikkeld, omdat bleek dat de regeling niet voor alle betrokken vrijwilligers even goed uit- pakte. Coördinatoren zullen vanaf nu alle gemaakte onkosten decla- reren. Als waardering ontvangen alle coördinatoren een bescheiden bedrag. Adviesraad Senioren en Adviesraad Anders Actieven Binnen de adviesraden zijn leden vertegenwoordigd vanuit de seni- oren- respectievelijk anders-actieven kadergroepen van de bonden. De adviesraden zijn ingesteld om het Algemeen Bestuur te adviseren op de voor deze doelgroepen relevante onderwerpen. Daarnaast zijn ze een waardevol klankbord voor de verantwoordelijk Vakcentrale- bestuurder. In 2013 was dat Maurice Limmen. Het werk van beide adviesraden, inclusief foto’s van de leden, is in het voorjaarsnummer van het CNV Vrijwilligersjournaal in het zonnetje gezet. Adviesraad Senioren (SAR) Deze adviesraad kwam, volgens planning, vier keer bijeen. Focus lag dit jaar, naast de ‘Haagse’ ontwikkelingen m.b.t. het besteedbaar inkomen van ouderen (pensioenen, zorg), op de toekomst van de belangenbehartiging van senioren binnen het CNV. De activiteiten van de zogenaamde ‘Proeftuin Senioren’, eind 2012 door het Alge- meen Bestuur ingesteld, werden kritisch en met grote belangstelling gevolgd. Het advies van deze ‘proeftuin’, in september aan de SAR gepresenteerd, kon rekenen op bijval van de SAR-leden. Besloten is de jaarlijkse themamiddag te houden in het voorjaar 2014. Een werk- groepje is gestart met de inhoudelijke voorbereidingen.
 49. 49. 49 Werkgroep Onder Dezelfde Paraplu (ODP) Vanuit de SAR is de werkgroep ‘Onder Dezelfde Paraplu’ actief. Deze werkgroep bestaat uit zeer betrokken en actieve vrijwilligers. Ook dit jaar zorgde de ODP, op vijftien locaties in het land, voor goed be- zochte informatiebijeenkomsten. Thema’s waren de wijzigingen in de belastingregelgeving en de ontwikkelingen in de zorg(kosten). De ODP-leden zorgden niet alleen voor de organisatorische totstand- koming van deze bijeenkomsten, maar voor een belangrijk deel ook voor de inhoudelijke inbreng. Aan het onderwerp ‘belastingen’ werd bijgedragen door vrijwilligers van CNV Belastingservice. ODP brengt een eigen jaarverslag uit. Adviesraad Anders Actieven (AAR) Ook deze adviesraad kwam volgens afspraak vier keer in vergadering bijeen. Actuele thema’s waren de uitwerking van de Wet Maatschap- pelijke Ondersteuning en de gevolgen van de (voorgenomen) Parti- cipatiewet voor de mensen ‘aan de onderkant’. De adviesraadsleden kunnen uit eigen ervaring spreken en zorgen zo voor waardevolle input voor de bestuurders, die hiermee de lobby in Den Haag kracht bij kunnen zetten. Ook de AAR laat de toekomst van het CNV niet onberoerd. Vanuit de leden zelf zijn initiatieven genomen om een mogelijke samenwerking op het terrein van de anders-actieven binnen het CNV te verkennen. Deze verkenningen krijgen in 2014 zeker een vervolg. Op 11 oktober vond in Soesterberg de jaarlijkse themadag plaats, georganiseerd door de AAR. Thema was ‘de rol van de gemeenten in het armoedebeleid’. Voor de eerste keer in samenwerking met de vrijwilligersnetwerken lokale adviesraden en cliëntenraden UWV. Met sprekers als René Paas (Divosa) en René ten Grotenhuis (Cor- daid) en diverse workshops, werd het een zeer geslaagde middag.
 50. 50. 50 5.3 CNV Info Ledenwerving In 2013 stelde CNV Info zich tot doel om 11.000 leden in te schrijven. 10.141 zijn er gehaald, wat ongeveer hetzelfde aantal is als vorig jaar. De ledenwervers gingen wel meer op pad om bonden te onder- steunen met ledenwerving op beurzen en scholen. De groep was in 2013 totaal 1.022 uur voor CNV elders in het land te vinden. Het aantal geworven leden op scholen en beurzen is niet in het cijfer meegenomen. Bij het nabellen van leden blijkt nog steeds een groot deel het CNV te verlaten vanwege de waarde van het lidmaatschap versus de kosten. Men ervaart geen of een te lage frequentie in contacten met onze organisatie. Klanten zijn ook kri- tischer geworden ten aanzien van wachttijden en hebben vaak een hoger verwachtingspatroon dan wij kunnen bieden. Eerstelijns opvang Het aantal (inkomende) contacten bleef ongeveer gelijk aan 2012. In totaal verwerkten de medewerkers informatie en advies 211.008 klantcontacten via de kanalen telefonie, email en chat. De chat-pilot startte in mei 2013 en bleek meteen een succes te worden. Met name de openingstijden op werkdagen tot 22.00 uur. Veel leden gaven aan het heel prettig te vinden om op deze manier contact te kunnen leggen met het CNV. Doordat chat laagdrempelig is in het gebruik, was er ook veel contact met potentiële leden (944 contacten) waaruit weer nieuwe leden werden ingeschreven. Er wordt nu gechat via de websites van de Vakcentrale, CNV Vakmensen en CNV Onderwijs. In alle contactkanalen merken we een verschui- ving van contactmomenten. Bij telefonie ontstonden er altijd pieken in de ‘randen’ van de openingstijden tot 18.00 uur. Sinds de start van de chat-service verschuiven de contacten naar de avonduren. Tussen half zes en zes uur ontvangen wij nu evenveel chats als tussen half tien en tien uur ’s avonds.
 51. 51. 51 Tweedelijns opvang Hulp met betrekking tot juridische ondersteuning steeg met 9,4% tot 34.771 vragen. Dit terwijl op de eerste lijn het inkomend verkeer on- geveer gelijk bleef. Er was dus in 2013 duidelijk meer behoefte aan juridisch advies en ondersteuning. Algemeen In 2013 voltooiden de medewerkers van CNV Info het trainings- programma “Gek op Gaten”, naar het gelijknamige boekje van Jos Burgers over klanttevredenheid. Het programma bestond uit het te- rugluisteren van opgenomen gesprekken en rollenspellen. Voor 2014 plannen we een vervolg: “Continue Nieuwe gaten Vinden”. Het ziekteverzuim bleef in 2013 laag: 2,64% voor alle groepen totaal. 5.4 SSC ICT ICT is een vakgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Niet alleen is ICT in deze context een zelfstandige discipline, er is ook geen organi- satiedomein te bedenken waarbij ICT geen rol van betekenis speelt. De impact van ICT is dan ook zeer groot. Voor de afdeling betekent dit dat er ondermeer aandacht wordt besteed aan (interne) training en opleiding. Daarnaast wordt er binnen de mogelijkheden die het CNV heeft, aandacht besteed aan nieuwe ICT ontwikkelingen. Opbouw en uitwisseling van kennis & samenwerking Als het gaat om training en opleiding speelt daarbij een aantal as- pecten een rol. In de eerste plaats dienen de individuele medewer- kers de benodigde kennis en vaardigheden te bezitten om hun werk uit te voeren. In dat kader zijn medewerkers van SSC ICT in het voor- jaar van 2013 naar de Brainshare Conferentie van Novell geweest. Gedurende vijf dagen zijn daar technische trainingen gevolgd en zijn er ervaringen uitgewisseld met andere Novell gebruikers uit alle hoeken van de wereld. Ook op het gebied van virtualisatie hebben een aantal medewerkers een training gevolgd (VM-ware). Andere
 52. 52. 52 medewerkers zijn op SEPA-cursus geweest of hebben een certifice- ringtraject gevolgd op de gebieden van ICT-beveiliging, Oracle en IT Service Management (Planon). Daarnaast heeft een medewerker een Master opleiding Informatie management afgerond en is een mede- werker begonnen met de opleiding Bedrijfskundige Informatica. Ten- slotte dient nog vermeld te worden dat er ook medewerkers bezig zijn geweest om op basis van hun werkervaring via een EVC-traject ervaringscertificaten te verkrijgen. In de tweede plaats is een goede uitvoering van ICT werkzaamheden afhankelijk van de samenwerking tussen de medewerkers onderling. In maart en april zijn er twee sessies geweest met Motivalent om el- kaars kwaliteiten beter te leren kennen. Ook de samenwerking tussen SSC ICT en haar klanten is het afge- lopen jaar een aandachtspunt geweest. Naast de veelvuldige 1-op-1 contacten die door de manager van de afdeling werden onderhouden met de diverse bonden, is naast het Strategisch Overleg ICT (SO ICT) voor de bestuurders, ook het Operationeel Overleg ICT (OO ICT) voor de managers in het leven geroepen. Onderhoud & vernieuwing In 2013 is een begin gemaakt met het stelselmatig verrichten van groot onderhoud. In principe is het derde weekend van de maand ingeroosterd voor deze activiteiten en afhankelijk van wat er moet gebeuren, wordt dit ‘timeslot’ benut. Tijdens deze dagen is er onder meer gewerkt aan het netwerk, vindt er onderhoud plaats aan de servers en worden updates en patches van software doorgevoerd. Zo is er het afgelopen jaar bijvoorbeeld een update van Zenworks gerealiseerd. Ook Groupwise heeft een forse make-over ondergaan waarbij naast verbeterde functionaliteit binnen Groupwise zelf nu ook de webmail variant veel nieuwe mogelijkheden biedt.
 53. 53. 53 Door sommige bonden werd aangegeven dat er behoefte was aan een document- / kennismanagement systeem om kennisdeling en de samenwerking tussen (project)teams te vergroten. SSC ICT heeft daarom gekeken naar zowel Sharepoint van Microsoft als Vibe van Novell. In het licht van de toekomstdiscussie gaat de voorkeur uit naar de eerste. Consolidatie & verbetering Aan het begin van het jaar is besloten te starten met een project om te voldoen aan de SEPA vereisten. Hoewel het project niet conform de oorspronkelijke planning werd opgeleverd (onder meer vanwege de complexiteit van de BRS software, ziekte van niet-vervangbare medewerkers en problemen met de banken), was het eind 2013 al grotendeels gerealiseerd. Naast BRS wordt ook Dynamics AX 2009 door een aantal bonden ge- meenschappelijk gebruikt. Het afgelopen jaar is gewerkt aan verdere verbeteringen aan de applicatie. De toekomst Naast de bovengenoemde activiteiten is er ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van een toekomstperspectief. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een strategisch plan voor de periode 2014 -2017. Het plan baseert zich op de volgende kernpunten: • Werken en denken vanuit klantperspectief: de afstemming tus- sen de organisatiedoelstellingen en de ICT-doelstellingen die daarvan worden afgeleid. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteed aan ledenwerving en -behoud. • Het ontwikkelen en implementeren van een standaardwerkplek voor alle medewerkers van het CNV. • Het managen van processen: de processen van afstemming tussen de organisatie en ICT gekoppeld aan informatie manage- ment. • Streven naar ‘slimmer werken’ door beschikbare en nieuwe technologieën zodanig in te zetten dat een medewerker ongeacht het tijdstip of de locatie ongestoord kan werken.
 54. 54. 54 5.5 SSC Financiën De activiteiten van SSC Financiën in 2013 zijn uitgevoerd conform de Service Level Agreement (SLA) die met de verschillende CNV klanten is afgesproken. De hoofdactiviteiten zijn het voeren van de financiële administratie, het samenstellen van een maandelijkse financiële rapportage, het ondersteunen bij het budgetteringsproces en het maken van de jaarrekening. Daarnaast verzorgt SSC Financiën ook de beleggingsadministratie van twee klanten, wordt het functioneel beheer van Dynamics AX in samenwerking met SSC ICT uitgevoerd en worden project- en incidentele rapportages gemaakt. Ook worden verschillende (project) verantwoordingen voorbereid zodat een ac- countantsverklaring wordt verkregen. De leidraad voor het werk van SSC Financiën is opgenomen in het ‘A3 jaarplan’ van de afdeling. Hierin zijn, naast het uitvoeren van de SLA, specifieke taken opgenomen zoals het uitvoeren van een klant- tevredenheidsonderzoek (KTO) en het maken van evaluaties zoals die van het jaarwerkproces. Dit proces is zowel binnen de afdeling als met de klanten geëvalueerd. Uitkomsten hiervan zijn direct opgepakt door een nieuwe werkwijze te implementeren, bij het opstellen van de halfjaarcijfers, die tijdiger en kwalitatief beter werk garandeert. Het KTO is in december uitgezet en heeft als mooi resultaat een gemiddelde waardering van 7,5 opgeleverd terwijl 7 de doelstelling was. Aanknopingspunten voor verbetering die hieruit voortkomen worden in 2014 opgepakt. Een andere belangrijke doelstelling van de afdeling is dat SSC Fi- nanciën een financieel gezonde organisatie is. De afdeling is in 2013 ruim binnen de begroting gebleven zowel op de personele als op de overige kosten. De salariskosten komen iets boven de begroting uit maar dit wordt gecompenseerd door een zeer beperkte inhuur. Om op de langere termijn binnen de begroting, en de kosten voor alle klanten aanvaardbaar te houden, is afscheid genomen van personeel als gevolg van het vertrek van CNV Rechtshulp.
 55. 55. 55 Specifieke activiteiten in 2013: • Het snel uitbetalen van de stakingsuitkeringen aan de leden van CNV Vakmensen voor de stakingen in de metaaltechniek en de metalektro. • Het structureel verbeteren voor CNV Internationaal van het vast- leggen van de verplichtingen die worden aangegaan met partner- organisaties in het buitenland, • Het liquideren van de Stichting en CV Apeldoorn, • Het SEPA proof maken van de processen van SSC Financiën. Door een update van Dynamics AX en het aanpassen van enkele werkwijzen werkt SSC Financiën vanaf oktober geheel volgens de SEPA betaalmethode. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet SSC Financi- ën de taak om een leerbedrijf te zijn voor financiële studenten. In dit kader hebben we de eerste helft van het jaar een stagiaire gehad van de Hogeschool van Amsterdam voor een stage/afstudeeropdracht op het gebied van financiële processen en de A3 methodiek. De tweede helft van het jaar heeft een MBO stagiair succesvol zijn taken voor het tweede leerjaar kunnen uitvoeren op onze afdeling. Contacten SSC Financiën heeft jaarlijks minimaal twee keer contact met het accountantsteam van de klant. CNV Onderwijs werkt met BDO, de andere klanten met PKF Wallast. Om het betalingsverkeer goed te laten verlopen is regelmatig contact met de verschillende banken (Rabobank, ING en Van Lanschot). De beleggingsadministratie wordt gevoerd in een software pakket van Emanon, om dit pakket goed in te richten is gedurende het jaar contact geweest met een adviseur van Emanon. Scholing In het eerste kwartaal heeft een Microsoft Dynamics AX scholing voor de hele afdeling plaatsgevonden om het niveau naar een goed basisniveau te krijgen voor het relatief nog nieuwe pakket. In het
 56. 56. 56 tweede kwartaal hebben we een zeer interessante BTW workshop gehad van Mazars waar we ook de controllers van de bonden voor hadden uitgenodigd. Daarnaast is er een workshop ‘Positief denken’ geweest. Deze gaf op een interactieve manier invulling aan positief in het leven en werk staan. De cursus levert een bijdrage aan de team spirit en heeft geresulteerd in allerlei ideeën die het samenwerken verder kunnen verbeteren. Verder zijn verschillende medewerkers bij de personeelsmiddag ‘Hoe duurzaam werk jij?’ geweest. Hier zijn we ingelicht over hoe het CNV in het MVO denken en doen staat. Ook is door enkelen gewerkt aan het verbeteren van de Nederlandse spelling door het volgen van het Groot Dictee der CNV. In het laatste kwartaal is aan de beleggingskennis gewerkt door middel van een tweetal workshops verzorgd door Mylette. HR cyclus Na de achterstand die in 2012 was ontstaan in het voeren van ge- sprekken binnen de HR cyclus is in 2013 een inhaalslag gemaakt. Iedereen heeft dit jaar een doelstellingsgesprek gehad, een ont- wikkelplan gemaakt en een voortgangs- en functioneringsgesprek gehad. De personeelsgesprek-cyclus via de systematiek van de HR- Organizer is nu dus volledig ingevoerd en wordt positief ervaren door de medewerkers. Investeringen Het projectbudget van de afdeling is besteed aan het technisch up- to-date krijgen van de scan apparatuur zodat de stap naar het digi- taliseren van het crediteurenproces kan worden gemaakt. Hiervoor wordt in 2014 een plan gemaakt en met de uitvoering gestart. Conclusies SSC Financiën heeft een prima jaar gehad in 2013. De producten zijn tijdig opgeleverd en binnen het budget afgerond, de klanttevreden- heid is een 7,5 en de sfeer op de afdeling is goed. Voor 2014 staan verschillende nieuwe activiteiten gepland zoals het implementeren
 57. 57. 57 van een inkoopmodule, de BTW administratie inrichten en het digi- taliseren van het financiële proces. Ook het project dat niet gelukt is om in 2013 af te ronden - het beschrijven van alle werkprocessen - wordt in 2014 opgepakt. 5.6 SSC Facilitaire Ondersteuning In opdracht van en in samenwerking met de diverse klanten is een aantal huisvestingsvoorstellen uitgewerkt met als doel een betere benutting- en bezettingsgraad te realiseren. Om het benodigde aan- tal m² vast te kunnen stellen zijn de wensen geïnventariseerd, een overzicht gemaakt van de arbeidspatronen en de functies van de me- dewerkers in kaart gebracht. Het resultaat: een prettige werkplek en een betere benuttings- en bezettingsgraad. Nederland kent de hoogste kantoorleegstand in Europa. Aan het be- gin van 2013 stond gemiddeld 15% van alle kantoren leeg. Op dit mo- ment staat ruim acht miljoen m2 aan kantoorruimte leeg. Ondanks de slechte markt zijn wij erin geslaagd om na een onderhandeling van tien maanden 500 m² kantoorruimte te verhuren in Apeldoorn. Op de woningmarkt merkten we de negatieve effecten van de ge- wijzigde fiscale regelgeving. Vergeleken met het eerste half­jaar van 2012 ligt het aantal verkopen in 2013 22,8% lager. Ook daalde de woning­prijs verder. De woonhuizen van CNV Vakmensen en CNV Vak- centrale zijn met succes verkocht. Gemeente Utrecht heeft zichzelf als stad het ambitieuze doel gesteld om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Om dit te realiseren kiest Utrecht voor een wijkgerichte aanpak en zijn de betreffende bedrijven in deze wijk verplicht (Wet Milieubeheer) hieraan deel te nemen. De energiescan uitgevoerd door stichting MKB Energieadvies wordt gefaciliteerd door de Gemeente Utrecht op voorwaarde dat de renda- bele energiebesparende maatregelen op korte termijn worden uitge-
 58. 58. 58 voerd. De kosten van de rendabele maatregelen ad € 3,2 K met een gemiddelde terugverdientijd van minder dan 2,3 jaar zijn uitgevoerd in 2013. De Gemeente Utrecht heeft een controle in december 2013 uitgevoerd en is tevreden over de uitvoering. De investeringen zijn uitgevoerd en de kosten zijn binnen de begroting gebleven. De investeringen hadden betrekking op: • Het vernieuwen van de AV middelen in de vergaderzalen. • Het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen. • Het aankleden van het restaurant en het aanbrengen van de AV middelen. • Geluidsapparatuur inclusief reversmicrofoons en speakers. • De aankoop van nieuwe sorteersystemen en een vouwmachine voor de postafdeling. Highlights: • 12.500 bezoekers ontvangen. • 40 verhuizingen en verbouwingen zijn uitgevoerd. • Het samenstellen van binders (mappen) is met ruim 70% toege- nomen. • 1.200 boekregistraties zijn gemaakt. • 5,8 miljoen kopieën zijn er gemaakt waarvan het gebruikte papier in gestapelde vorm hoger reikt dan de Utrechtse Dom. SSC Facilitaire Ondersteuning heeft zich ten doel gesteld in 2013: • Om een bijdrage te leveren wat betreft de verhoging van de be- nuttings- en bezettingsgraad. • Het onder de aandacht brengen en het verhuren van de leeg- stand op de regiokantoren. • De verkoop van de woonhuizen. • Een KTO score te behalen van een 7. • De aanbevelingen t.a.v. de CO² reductie van de Gemeente Utrecht uit te voeren (Utrecht CO² neutraal).
 59. 59. 59 5.7 SSC P&O Het SSC P&O was voor wat betreft CNV Vakcentrale vooral betrokken bij een aantal outsourcingstrajecten. Zo werden de receptiediensten inclusief medewerkers uitbesteed aan een in die activiteiten gespe- cialiseerde organisatie. Het andere traject betrof de overgang van de afdeling CNV Rechtshulp naar Achmea. In beide trajecten werd met Ondernemingsraad en externe partijen samengewerkt om het pro- ces van overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Binnen CNV Vakmensen was 2013 voor het SSC P&O vooral het jaar waarin het HR-beleidsplan herschreven werd. Onderwerpen als functiewaardering, leiderschapsontwikkeling, scholing en organisa- tieontwikkeling werden samengebald tot een samenhangend geheel. Een belangrijk instrument om dit beleid te kunnen laten landen in de organisatie, de gesprekscyclus, werd nieuw opgezet om vanaf 2014 daarmee aan de slag te kunnen gaan. In deze hele ontwikkeling werd nauw samengewerkt met bestuur en Ondernemingsraad van CNV Vakmensen. Het SSC P&O rondde voor CNV Onderwijs een langdurig functiewaar- deringstraject af en bereidde tevens een nieuwe gesprekscyclus voor. In de loop van 2013 werd bekend dat CNV Onderwijs niet-vrij- blijvende gesprekken ging voeren met CNV Publieke Zaak over ver- regaande samenwerking. Ook bij die gesprekken leverde de afdeling SSC P&O haar bijdrage. Naast al het bovengenoemde werd dagelijks aandacht en energie geschonken aan de afspraken die in de SLA met de klanten waren overeengekomen. De afdeling is in staat gebleken om, ondanks een (verklaarbaar) hoog ziekteverzuim al het werk naar tevredenheid van de klanten te voltooien. En ondanks deze drukte lukte het 70% van de afdeling toch om op enige manier in 2013 aan scholing of opleiding te doen. Belangrijke voorwaarde hiervoor was regelmatig en goed overleg.
 60. 60. 60 Het was voor de afdeling dan ook geen probleem om alle gewenste gesprekken in het kader van de gesprekscyclus te kunnen houden. Ook was er in 2013 nog ruimte om een stagiair van het ROC voor een periode van vijf maanden werk, ervaring en aandacht te schenken. Samenvattend kan gesteld worden dat het SSC P&O in 2013 in staat is gebleken de vele vragen van haar klanten naar tevredenheid te beantwoorden en dat aan de belangrijkste wensen van die klanten kon worden voldaan, ondanks het feit dat de capaciteit in dat jaar on- der druk stond.
 61. 61. 61 6. Vereniging 6.1 Algemeen en Dagelijks Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) vergadert in 2013 officieel 21 keer. Sinds 2009 is het gebruikelijk dat het AB elke twee weken bijeenkomt. Elke maand – met uitzondering van de zomerperiode – is er een reguliere vergadering waarin lopende dossiers aan de orde komen, terwijl er ook maandelijks een meer thematische bijeenkomst gericht op be- leids- of verenigingsvernieuwing wordt georganiseerd. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is per 31 december 2013 als volgt: Waarnemend voorzitter: M. (Maurice) Limmen (DB) Algemeen secretaris / penningmeester: P. (Pieter) de Vente (DB) Leden: A. (Arend) van Wijngaarden (CNV Vakmensen) E. (Eric) de Macker (CNV Publieke Zaak) H. (Helen) van den Berg (CNV Onderwijs) D. (Dirk) Swagerman (CNV Dienstenbond) M. (Michiel) Hietkamp (CNV Jongeren) D. (Dirk) de Vogel (CNV Kostersbond) Eind november wordt Jaap Smit benoemd tot Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en legt hij zijn taken als voorzitter neer. Vi- cevoorzitter Maurice Limmen treedt op als waarnemend voorzitter en wordt door de Algemene Vergadering per 1 januari 2014 benoemd tot voorzitter. Tevens wordt per dezelfde datum Willem Jelle Berg benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter, vicevoorzit- ter en de algemeen secretaris / penningmeester vormen in 2013 het Dagelijks Bestuur (DB) van het CNV.
 62. 62. 62 6.2 De toekomst van het CNV Op 17 oktober tekenden het CNV en de UOV een intentieovereen- komst die tot doel had te onderzoeken of tussen beide verenigingen een lichte vorm van federatieve samenwerking mogelijk was. Tevens waren CNV Vakmensen en CNV Dienstenbond in gesprek met vakbond De Unie. Ook hier was een mogelijke onderlinge samenwer- king onderwerp van de gesprekken. CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak voerden ook intensief overleg waarbij op termijn een fusie van beide bonden niet werd uitgesloten. In rap tempo werden de gesprekken gevoerd en ook de werkorganisaties van beide bonden werden bij dit proces betrokken. In 2014 moet helder worden elke stappen genomen worden en wat dit gaat betekenen voor het CNV. 6.3 Werkorganisatie Formeel berust de dagelijkse leiding van de werkorganisatie bij de algemeen secretaris / pen- ningmeester. De samenstelling van het Managersoverleg is per 31 december 2013 als volgt: Algemeen secretaris / penningmeester: P. (Pieter) de Vente Controller: J. (Joost) Ausems CNV Ledenservice: A. (Anja) van der Laan SSC Facilitaire Ondersteuning: R. (Rob) Berendsen SSC P&O: T. (Theo) van Lagen CNV Info: E. (Eric) van den Hoed CNV Rechtshulp: T. (Tonko) Goettsch SSC ICT: W. (Waheeda) Rahman CNV Internationaal: M.J. (Marie José) von Geusau SSC Financiën: S. (Sylvia) Baard
 63. 63. 63 De Ondernemingsraad kent de volgende samenstelling per 31 december 2013: Voorzitter: R. (Roy) Ramdin Secretaris: J. (Jannemarie) Vergunst Leden: L. (Lotte) van der Bruggen M. (Martin) van der Linden J. (Janke) van der Molen R. (Regiejo) Molhoop K. (Klaaske) Zwart Ambtelijk secretaris: B. (Betty) Rebergen In 2013 heeft de Ondernemingsraad wekelijks een korte werkverga- dering gehouden. De Overlegvergadering komt acht keer bijeen. De Ondernemingsraad publiceert jaarlijks een eigen jaarverslag. 6.4 Ledenontwikkeling CNV 6.4 Ledenontwikkeling 1-1-2013 1-1-2014 groei CNV Vakmensen 127.573 127.374 -199 CNV Publieke Zaak 76.769 74.550 -2.219 CNV Onderwijs 53.208 52.355 -853 CNV Dienstenbond 34.520 33.542 -978 CNV Kostersbond 517 489 -28 CNV JO 1.497 1.321 -176 Vakcentrale 112 112 0 Totaal 294.196 289.743 -4.453

×