SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
การเขียนรายงานการวิจัย โดยวิทยา พัฒนเมธาดา
ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ตัวรายงาน ( The Body of The Report ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
เอกสารอ้างอิงประกอบ ( Reference Section ) บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้ศึกษา
บทที่  1  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],บทนำ
ระยะที่ 1.  บอกมูลเหตุของเรื่อง  ทำไมจึงเลือกทำเรื่องนี้ 2. การเขียนความเป็นมาของปัญหาจะเริ่มต้นเขียนแบบกว้างๆ  ก่อนแล้วค่อยๆแคบเข้า จนถึงตอนสุดท้ายจะเป็นปัญหาที่จะ ศึกษา 3. การเขียนรายงานที่ดีต้องวิเคราะห์ให้ผู้อ่านทราบว่าตำแหน่ง ของปัญหาอยู่ที่ใด สายใดของปัญหาใหญ่และสอดแทรกงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะทำการศึกษา ความเป็นมาของปัญหา
1.  ต้องชัดเจน  ตัวแปร ลักษณะที่ศึกษาและประชากร 2.  รูปแบบการเขียน  แบบบอกเล่า หรือแบบคำถาม หรือ แบบสมมติฐาน ขึ้นต้นด้วยคำว่า เพื่อ .. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ( วิจัย , รายงาน )
1.  การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 2.  การนำผลการศึกษาไปใช้  ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทำให้ทราบ .. ทำให้ได้แนวทาง , ทำให้ได้ความรู้ , ทำให้เพิ่มพูนทางวิชาการฯ ประโยชน์ของการศึกษา ( วิจัย , รายงาน )
1.  ประชากร ( Population ) 2. ตัวแปร ( Variable ) - ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้นเหตุ - ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่เป็นผล 3.  เนื้อหา ( Content )  ขอบเขตของการศึกษา
1.  เป็นข้อความที่อธิบายความหมายของคำที่ใช้ในการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจตรงกับผู้ศึกษา 2. การเขียนอธิบายจะเขียนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้นๆ ( ไม่เขียนตามความหมายของพจนานุกรมหรือตามตำรา ) 3.  เขียนในรูปแบบของนิยามเชิงปฏิบัติการ เช่น คืออะไร โครงสร้างอย่างไร สังเกตอย่างไร ตรวจสอบอย่างไร ( โดยเอาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมาเขียน )  คำนิยามศัพท์เฉพาะ
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  - ความหมายของตัวแปร - โครงสร้างของตัวแปร - วิธีการวัดผล / ประเมินผลตัวแปร  - การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปร - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปร บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวการเขียน เขียนเกี่ยวกับผลงานวิจัย / การศึกษาที่ผู้อื่นได้ทำในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับที่เราทำการศึกษาโดยเขียนในรูปแบบสรุป ให้มีการเชื่อมโยง เขียนเป็นภาษาของผู้ศึกษาเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานในการทำวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ - รูปแบบงานที่ศึกษา - ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง - วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา - วิธีการสร้างเครื่องมือ - การรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 3  วิธีดำเนินการศึกษา
ระยะที่ เป็นส่วนที่สรุปให้ผู้อ่านทราบว่าการศึกษาในครั้งนี้มีลักษณะอย่างไร ถ้าเขียนในรูปของแผนผังได้จะดี รูปแบบงานที่ศึกษา
ระยะที่ ประชากร - เป็นใคร ที่ไหน ปีใด จำนวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไร กลุ่มตัวอย่าง - มีกี่ประเภท จำนวนเท่าไร ได้มาโดยวิธีใด ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สวัสดี

More Related Content

What's hot

การวิจัยเชิงสำรวจ
การวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงสำรวจ
การวิจัยเชิงสำรวจkhuwawa2513
 
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6pompameiei
 
การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔
การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔
การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔บรรลุ ช่อชู
 
บทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
บทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มบทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
บทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มAj.Mallika Phongphaew
 
02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัย02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัยKruBeeKa
 
การเขียนรายการอ้างอิง ม.4 2560
การเขียนรายการอ้างอิง ม.4 2560การเขียนรายการอ้างอิง ม.4 2560
การเขียนรายการอ้างอิง ม.4 2560Supaporn Khiewwan
 
ส่วนประกอบของรายงานและโครงงานม.4 60
ส่วนประกอบของรายงานและโครงงานม.4 60ส่วนประกอบของรายงานและโครงงานม.4 60
ส่วนประกอบของรายงานและโครงงานม.4 60Supaporn Khiewwan
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยDr.Krisada [Hua] RMUTT
 
แนะแนวการหาหัวข้อ เทคนิคขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูล แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำว...
แนะแนวการหาหัวข้อ เทคนิคขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูล แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำว...แนะแนวการหาหัวข้อ เทคนิคขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูล แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำว...
แนะแนวการหาหัวข้อ เทคนิคขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูล แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำว...ประพันธ์ เวารัมย์
 
การจัดทำรายงาน
การจัดทำรายงานการจัดทำรายงาน
การจัดทำรายงานChainarong Maharak
 
เครื่องมือการวิชัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือการวิชัยเชิงคุณภาพเครื่องมือการวิชัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือการวิชัยเชิงคุณภาพAimy Blythe
 
การสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความคิดเห็นการสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความคิดเห็นRungnapha Thophorm
 
การเขียนบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมการเขียนบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมSupaporn Khiewwan
 

What's hot (18)

Chapter2 literaturereview
Chapter2 literaturereviewChapter2 literaturereview
Chapter2 literaturereview
 
การวิจัยเชิงสำรวจ
การวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงสำรวจ
การวิจัยเชิงสำรวจ
 
Academic article
Academic articleAcademic article
Academic article
 
ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6ใบงานที่ 6
ใบงานที่ 6
 
การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔
การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔
การเขียนบทความวิจัย บุรีรัมย์ ๙ พค ๒๕๕๔
 
บทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
บทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มบทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
บทที่ 8 การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
 
02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัย02 เครื่องมือในการวิจัย
02 เครื่องมือในการวิจัย
 
การเขียนรายการอ้างอิง ม.4 2560
การเขียนรายการอ้างอิง ม.4 2560การเขียนรายการอ้างอิง ม.4 2560
การเขียนรายการอ้างอิง ม.4 2560
 
Km1
Km1Km1
Km1
 
ส่วนประกอบของรายงานและโครงงานม.4 60
ส่วนประกอบของรายงานและโครงงานม.4 60ส่วนประกอบของรายงานและโครงงานม.4 60
ส่วนประกอบของรายงานและโครงงานม.4 60
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 
แนะแนวการหาหัวข้อ เทคนิคขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูล แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำว...
แนะแนวการหาหัวข้อ เทคนิคขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูล แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำว...แนะแนวการหาหัวข้อ เทคนิคขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูล แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำว...
แนะแนวการหาหัวข้อ เทคนิคขั้นสูงในการสืบค้นข้อมูล แหล่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำว...
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
การจัดทำรายงาน
การจัดทำรายงานการจัดทำรายงาน
การจัดทำรายงาน
 
เครื่องมือการวิชัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือการวิชัยเชิงคุณภาพเครื่องมือการวิชัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือการวิชัยเชิงคุณภาพ
 
การสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความคิดเห็นการสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความคิดเห็น
 
การเขียนบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรมการเขียนบรรณานุกรม
การเขียนบรรณานุกรม
 
Research1
Research1Research1
Research1
 

Viewers also liked

การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยnoinasang
 
โครงงาน น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพ
โครงงาน น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพโครงงาน น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพ
โครงงาน น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพกก กอล์ฟ
 
9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัย9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัยguest9e1b8
 
โครงงานเรื่อง อาหารไทย
โครงงานเรื่อง อาหารไทยโครงงานเรื่อง อาหารไทย
โครงงานเรื่อง อาหารไทยEakkamol Dechudom
 
Report Writing - Conclusions & Recommendations sections
Report Writing - Conclusions & Recommendations sectionsReport Writing - Conclusions & Recommendations sections
Report Writing - Conclusions & Recommendations sectionsSherrie Lee
 

Viewers also liked (12)

การเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัย
 
ระดับของภาษา
ระดับของภาษาระดับของภาษา
ระดับของภาษา
 
โครงงาน น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพ
โครงงาน น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพโครงงาน น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพ
โครงงาน น้ำตะไคร้เพื่อสุขภาพ
 
หน้าปกคำนำสารบัญ
หน้าปกคำนำสารบัญหน้าปกคำนำสารบัญ
หน้าปกคำนำสารบัญ
 
9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัย9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัย
 
ปกคำนำสารบัญ
ปกคำนำสารบัญปกคำนำสารบัญ
ปกคำนำสารบัญ
 
ปก
ปกปก
ปก
 
Proposal ict2
Proposal ict2Proposal ict2
Proposal ict2
 
โครงงานเรื่อง อาหารไทย
โครงงานเรื่อง อาหารไทยโครงงานเรื่อง อาหารไทย
โครงงานเรื่อง อาหารไทย
 
12. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
12. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล12. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
12. บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 
การนำเสนองานวิจัย
การนำเสนองานวิจัยการนำเสนองานวิจัย
การนำเสนองานวิจัย
 
Report Writing - Conclusions & Recommendations sections
Report Writing - Conclusions & Recommendations sectionsReport Writing - Conclusions & Recommendations sections
Report Writing - Conclusions & Recommendations sections
 

Similar to แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย

Km การตีพิมพ์บทความวิจัย cs mju 05 01-58 v2
Km การตีพิมพ์บทความวิจัย cs mju 05 01-58 v2Km การตีพิมพ์บทความวิจัย cs mju 05 01-58 v2
Km การตีพิมพ์บทความวิจัย cs mju 05 01-58 v2Phaspra Pramokchon
 
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...Totsaporn Inthanin
 
โครงงานคอม ใบท 6
โครงงานคอม ใบท 6โครงงานคอม ใบท 6
โครงงานคอม ใบท 6StampPamika
 
ใบความรู้ การเขียนรายงาน
ใบความรู้ การเขียนรายงานใบความรู้ การเขียนรายงาน
ใบความรู้ การเขียนรายงานDuangsuwun Lasadang
 
Ppt1ความเรียงขั้นสูง
Ppt1ความเรียงขั้นสูงPpt1ความเรียงขั้นสูง
Ppt1ความเรียงขั้นสูงAttaporn Saranoppakun
 
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัยแนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัยwitthaya601
 
ตัวอย่างการทำslide
ตัวอย่างการทำslideตัวอย่างการทำslide
ตัวอย่างการทำsliderubtumproject.com
 
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนnang_phy29
 
การเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยการเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยsanya111
 
ใบงานที่ 6 แก้
ใบงานที่ 6 แก้ใบงานที่ 6 แก้
ใบงานที่ 6 แก้pompameiei
 
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนsalinkarn sampim
 
presentation
presentationpresentation
presentationteeptin
 
บทสรุป การวิจัย ภาพรวมทั้งหมด
บทสรุป การวิจัย ภาพรวมทั้งหมดบทสรุป การวิจัย ภาพรวมทั้งหมด
บทสรุป การวิจัย ภาพรวมทั้งหมดChowwalit Chookhampaeng
 
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียนวิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียนAj Ob Panlop
 
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่าวิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่าNDuangkaew
 
ใบงานที่ 2-8
ใบงานที่ 2-8ใบงานที่ 2-8
ใบงานที่ 2-8nay220
 

Similar to แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย (20)

Km1
Km1Km1
Km1
 
Km การตีพิมพ์บทความวิจัย cs mju 05 01-58 v2
Km การตีพิมพ์บทความวิจัย cs mju 05 01-58 v2Km การตีพิมพ์บทความวิจัย cs mju 05 01-58 v2
Km การตีพิมพ์บทความวิจัย cs mju 05 01-58 v2
 
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...
คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ ...
 
โครงงานคอม ใบท 6
โครงงานคอม ใบท 6โครงงานคอม ใบท 6
โครงงานคอม ใบท 6
 
โครงงานคอม ใบท 6
โครงงานคอม ใบท 6โครงงานคอม ใบท 6
โครงงานคอม ใบท 6
 
ใบความรู้ การเขียนรายงาน
ใบความรู้ การเขียนรายงานใบความรู้ การเขียนรายงาน
ใบความรู้ การเขียนรายงาน
 
โครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทยโครงงานภาษาไทย
โครงงานภาษาไทย
 
Ppt1ความเรียงขั้นสูง
Ppt1ความเรียงขั้นสูงPpt1ความเรียงขั้นสูง
Ppt1ความเรียงขั้นสูง
 
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัยแนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
 
ตัวอย่างการทำslide
ตัวอย่างการทำslideตัวอย่างการทำslide
ตัวอย่างการทำslide
 
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
 
การเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัยการเขียนบทความวิจัย
การเขียนบทความวิจัย
 
ใบงานที่ 6 แก้
ใบงานที่ 6 แก้ใบงานที่ 6 แก้
ใบงานที่ 6 แก้
 
2222
22222222
2222
 
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
 
presentation
presentationpresentation
presentation
 
บทสรุป การวิจัย ภาพรวมทั้งหมด
บทสรุป การวิจัย ภาพรวมทั้งหมดบทสรุป การวิจัย ภาพรวมทั้งหมด
บทสรุป การวิจัย ภาพรวมทั้งหมด
 
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียนวิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการเขียนวิจัยในชั้นเรียน
 
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่าวิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า
วิจัยชั้นเรียน ดอยเต่า
 
ใบงานที่ 2-8
ใบงานที่ 2-8ใบงานที่ 2-8
ใบงานที่ 2-8
 

แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย

 • 2.
 • 3.
 • 4. เอกสารอ้างอิงประกอบ ( Reference Section ) บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้ศึกษา
 • 5.
 • 6. ระยะที่ 1. บอกมูลเหตุของเรื่อง ทำไมจึงเลือกทำเรื่องนี้ 2. การเขียนความเป็นมาของปัญหาจะเริ่มต้นเขียนแบบกว้างๆ ก่อนแล้วค่อยๆแคบเข้า จนถึงตอนสุดท้ายจะเป็นปัญหาที่จะ ศึกษา 3. การเขียนรายงานที่ดีต้องวิเคราะห์ให้ผู้อ่านทราบว่าตำแหน่ง ของปัญหาอยู่ที่ใด สายใดของปัญหาใหญ่และสอดแทรกงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะทำการศึกษา ความเป็นมาของปัญหา
 • 7. 1. ต้องชัดเจน ตัวแปร ลักษณะที่ศึกษาและประชากร 2. รูปแบบการเขียน แบบบอกเล่า หรือแบบคำถาม หรือ แบบสมมติฐาน ขึ้นต้นด้วยคำว่า เพื่อ .. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ( วิจัย , รายงาน )
 • 8. 1. การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 2. การนำผลการศึกษาไปใช้ ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทำให้ทราบ .. ทำให้ได้แนวทาง , ทำให้ได้ความรู้ , ทำให้เพิ่มพูนทางวิชาการฯ ประโยชน์ของการศึกษา ( วิจัย , รายงาน )
 • 9. 1. ประชากร ( Population ) 2. ตัวแปร ( Variable ) - ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้นเหตุ - ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่เป็นผล 3. เนื้อหา ( Content ) ขอบเขตของการศึกษา
 • 10. 1. เป็นข้อความที่อธิบายความหมายของคำที่ใช้ในการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจตรงกับผู้ศึกษา 2. การเขียนอธิบายจะเขียนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้นๆ ( ไม่เขียนตามความหมายของพจนานุกรมหรือตามตำรา ) 3. เขียนในรูปแบบของนิยามเชิงปฏิบัติการ เช่น คืออะไร โครงสร้างอย่างไร สังเกตอย่างไร ตรวจสอบอย่างไร ( โดยเอาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมาเขียน ) คำนิยามศัพท์เฉพาะ
 • 11. 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - ความหมายของตัวแปร - โครงสร้างของตัวแปร - วิธีการวัดผล / ประเมินผลตัวแปร - การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปร - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปร บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • 12. แนวการเขียน เขียนเกี่ยวกับผลงานวิจัย / การศึกษาที่ผู้อื่นได้ทำในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับที่เราทำการศึกษาโดยเขียนในรูปแบบสรุป ให้มีการเชื่อมโยง เขียนเป็นภาษาของผู้ศึกษาเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานในการทำวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • 13.
 • 14. ระยะที่ - รูปแบบงานที่ศึกษา - ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง - วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา - วิธีการสร้างเครื่องมือ - การรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
 • 16. ระยะที่ ประชากร - เป็นใคร ที่ไหน ปีใด จำนวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไร กลุ่มตัวอย่าง - มีกี่ประเภท จำนวนเท่าไร ได้มาโดยวิธีใด ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
 • 17.
 • 18.
 • 19.