Successfully reported this slideshow.

การนำเสนองานวิจัย

16

Share

1 of 38
1 of 38

More Related Content

More from วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

การนำเสนองานวิจัย

 1. 1. คำถำม กำรนำเสนอ งำนวิจัย มีวิธีกำรอย่ำงไร
 2. 2. คำมสำคัญของกำรนำเสนองำนวิจัย กำรนำเสนอผลงำนวิจัยเป็นหน้ำที่สำคัญ ที่นักวิจัยทุกคนควรต้องทำ เมื่อเสร็จสิ้นกำรวิจัย และจัดทำรำยงำนวิจัยเสร็จเรียบร้อย นักวิจัยอำจนำเสนอผลงำนวิจัยได้หลำยแบบ แบบที่ใช้กันมำก คือ กำรนำเสนอผลงำนวิจัย ในกำรประชุมทำงวิชำกำร และกำรนำเสนอผลงำนวิจัยในรูปบทควำมวิจัย พิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร
 3. 3. กำรจัดทำรำยงำนวิจัย ควำมหมำย กำรเขียนรำยงำนกำรดำเนินกำรวิจัย กำรสำรวจ ตรวจสอบ กำรค้นคว้ำวิจัย เพื่อเผยแพร่ กำรเสนอผลงำนที่ได้ศึกษำ ค้นคว้ำมำแล้ว และได้พบควำมจริง หรือได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ
 4. 4. รูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยมี 3 รูปแบบ ดังนี้ กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยแบบย่อ กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยแบบสรุป กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย แบบฉบับสมบูรณ์
 5. 5. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย ส่วนประกอบในการเขียนรายงานการวิจัยมี 5 ส่วน ควำมเป็นมำหรือควำมสำคัญของปัญหำ ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย วิธีกำรวิจัยและกำรรวบรวมข้อมูล ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล บทสรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
 6. 6. จุดมุ่งหมำยของกำรเขียนรำยงำนวิจัย • เพื่อประโยชน์ในกำรนำไปใช้แก้ปัญหำต่ำง ๆ • เพื่อเสนอผลจำกกำรค้นคว้ำและข้อค้นพบต่ำง ๆ • เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงสำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำ • ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย สำหรับปัญหำ ที่มีผู้วิจัยทำ แล้ว สำมำรถนำผลกำรวิจัยมำใช้ ได้โดยไม่ต้องทำวิจัยซ้ำ • เพอื่เสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป
 7. 7. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเพื่อนำเสนอ • ใช้ภำษำเขียนที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย ไม่ใช้ภำษำพูด • หลีกเลี่ยงกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศหำกมีคำไทยใช้แล้ว • หลีกเลี่ยงกำรใช้สรรพนำมบุรุษต่ำง ๆ เช่น ฉัน เขำ เธอ • การใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 ควรใช้ “ผู้วิจัย” • มีควำมคงที่ในกำรใช้ภำษำ • กำรเขียนข้อควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร มีหลักฐำน เอกสำรอ้ำงอิง
 8. 8. กำรนำเสนอรำยงำนวิจัย กำรนำเสนอด้วยวำจำ (Oral Presentation) กำรนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) กำรนำเสนอในรูปบทควำมวิจัย พิมพ์เผยแพร่ เทคนิค
 9. 9. กำรนำเสนองำนวิจัยด้วยวำจำ
 10. 10. กำรนำเสนอรำยงำนวิจัย ด้วยวำจำ นักวิจัยมีเวลำจำกัดมำกประมำณ 15-20 นำที ในกำรนำเสนอสำระสรุปของผลงำนวิจัย และมีเวลำ 10-15 นำที สำหรับกำรซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ นักวิจัยทำหน้ำที่เสนอผลงำนต่อหน้ำผู้เข้ำร่วมประชุม ต้องเตรียมทั้งเอกสำรและเตรียมควำมพร้อม ของตัวนักวิจัยเองในกำรนำเสนอผลงำน
 11. 11. กำรนำเสนอรำยงำนวิจัย กำรเตรียมตัว รูปแบบเอกสำร/ผลงำนวิจัย สำหรับกำรนำเสนอด้วยวำจำ แนวทำงกำรเตรียมเอกสำร/ผลงำน ใช้ประกอบกำรเสนอผลงำน
 12. 12. รูปแบบรำยงำนวิจัยสำหรับนำเสนอด้วยวำจำ กำรเตรียมตัว รำยงำนวิจัยในรูปบทควำมวิจัย รูปแบบกำรพิมพ์ตำมข้อกำหนดของกำรประชุม เตรียมสไลด์หรือ Power point สาหรับใช้ ประกอบการนาเสนอผลงาน จานวนสไลด์หรือ power point ที่ใช้นาเสนอ ในระยะเวลาประมาณ 15-20 นาที ส่วนมากใช้ประมาณ 6 - 8 หน้า
 13. 13. สไลด์ที่ใช้นำเสนอรำยงำนวิจัย 1. ชื่อผลงานและชื่อนักวิจัย 2. ปัญหาวิจัย ความสาคัญ/ประโยชน์ของผลงานวิจัย 3. ความเกี่ยวข้องระหว่างงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. กรอบแนวคิดรวมทั้งสมมุติฐานวิจัย 5. แบบแผนวิจัย ตัวแปร เครื่องมือวัดและคุณภาพ เครื่องมือ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 6. ผลการวิจัยที่สาคัญ 7. สรุปผลงานวิจัย
 14. 14. กำรเตรียมสไลด์ประกอบกำรรำยงำนวิจัย • เลือก template ที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมประชุม สไลด์ทางวิชาการไม่นิยมมีรูปการ์ตูน • เลือกชนิด (font) และขนาดของตัวอักษร เหมาะสม กับตา แหน่งที่ผู้เข้าร่วมประชุม จะเห็นข้อความในสไลด์ได้ชัดเจน • ใช้ลูกเล่น เช่น ภาพเคลื่อนไหว สีและรูปแบบพิเศษ เฉพาะบางสไลด์ เพื่อดึงดูดความสนใจ และเป็นการนาเสนอที่เป็นทางการ
 15. 15. กำรเตรียมตัวเป็นผู้เสนอผลงำนวิจัย ช่วงก่อนนำเสนอ ช่วงนำเสนอ ช่วงหลังนำเสนอ
 16. 16. กำรเตรียมตัวเป็นผู้เสนอผลงำนวิจัย ช่วงก่อนนำเสนอ ซ้อมกำรนำเสนอโดยจับเวลำ ฝึกท่ำทำงกำรนำเสนอที่เป็น ธรรมชำติ มิใช่กำรอ่ำน ฝึกสบตำผู้ฟัง ฝึกท่ำทำงให้สง่ำงำม เตรียมเรื่องเสื้อผ้ำ แต่งกำยให้เหมำะสม ควรไปดูสถำนที่ ก่อนนำเสนอ พักผ่อนให้เต็มที่
 17. 17. กำรเตรียมตัวเป็นผู้เสนอผลงำนวิจัย ช่วงนำเสนอ มีสติ สร้ำงควำมมั่นใจ ปรับอำรมณ์ให้มั่นคง ไม่แสดงควำมเครียด ไม่หวังผลเป็นเลิศ พูดช้ำ ๆ ชัดเจน รวบรวมสมำธิ ให้จดจ่อกับผู้ฟัง สบตำผู้ฟัง เพื่อดูกำรตอบสนอง เมื่อจบกำรนำเสนอ ขอบคุณผู้ฟัง
 18. 18. กำรเตรียมตัวเป็นผู้เสนอผลงำนวิจัย ช่วงหลังนำเสนอ แสดงควำมขอบคุณผู้ดำ เนินรำยกำร ผู้ประสำนงำน อำจมีผู้ฟังบำงคนสนใจ ซักถำมต่อเนื่อง ควรให้เวลำและตอบคำถำมด้วยควำมสุภำพ
 19. 19. กำรนำเสนอรำยงำนวิจัย แบบโปสเตอร์ โปสเตอร์เป็นสื่อประเภทไม่มีกำรเคลื่อนไหว สำหรับกำรนำเสนอ นักวิจัยมีหน้ำที่ต้องรออยู่ใกล้ ๆ โปสเตอร์ และคอยตอบคำ ถำมหรือให้คำ อธิบำยแก่ผู้ชม
 20. 20. รูปแบบนำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง (Title) บทคัดย่อ (Summary) บทนาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Introduction and related literature) วิธีดาเนินการวิจัย (Research methods) ผลการวิจัย (Research results)
 21. 21. รูปแบบนำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ ชื่อเรื่อง (Title) เป็นข้อความระบุวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัยและบริบทของงานวิจัย ในกรณีงานวิจัยเชิงปริมาณ และเป็นวลีสั้น ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์หลักและ ประเด็นวิจัยหลักโดยมีการเล่นคาสัมผัสได้ ในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ
 22. 22. รูปแบบนำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ บทคัดย่อ (Summary) เป็นเนื้อหาสาระสรุปของงานวิจัย โดยมากนิยมเขียนเพียง 3 ประโยค คือ • วัตถุประสงค์การวิจัย • วิธีการวิจัย • ผลการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งเรื่อง
 23. 23. รูปแบบนำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ บทนาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Introduction and related literature) เป็นข้อความที่อธิบายถึงความเป็นมาของปัญหาวิจัย ความสาคัญของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิจัยสังเคราะห์สรุปสร้าง เป็นกรอบแนวคิดและสมมุติฐานวิจัย (ถ้ามี) โดยที่นักวิจัยต้องพิจารณาเฉพาะส่วนสาคัญที่สุด ไปจัดทาโปสเตอร์และออกแบบให้น่าสนใจ
 24. 24. รูปแบบนำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ วิธีดาเนินการวิจัย (Research methods) กรณีการวิจัยเชิงปริมาณ สาระสรุปเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง • ตัวแปร • เครื่องมือวิจัย • วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 25. 25. รูปแบบนำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ วิธีดาเนินการวิจัย (Research methods) กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยเรื่องการบรรยายสนาม (field) ที่ศึกษา การเลือกและลักษณะของกรณี (case) ที่ศึกษา ขอบข่ายของข้อมูล วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
 26. 26. รูปแบบนำเสนอผลงำนวิจัยแบบโปสเตอร์ ผลการวิจัย (Research results) เป็นการเสนอสาระส่วนที่เป็นสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายผลการวิจัย รวมท้งัข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
 27. 27. กำรเตรียมโปสเตอร์นำเสนอผลงำนวิจัย การวางแผน การออกแบบ
 28. 28. กำรเตรียมโปสเตอร์นำเสนอผลงำนวิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่การวางแผน ขนาดของโปสเตอร์ ข้อกาหนดในการ นาเสนอของโปสเตอร์ ลักษณะและจานวน ของผู้เข้าชม • นาเสนออะไร • นาเสนออย่างไร • ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ต้นทุนค่าใช้จ่าย
 29. 29. กำรเตรียมโปสเตอร์นำเสนอผลงำนวิจัย การออกแบบ เลือกเนื้อหาสาระส่วนใด จากรายงานวิจัย ไปจัดทาโปสเตอร์ กาหนดวัตถุประสงค์ ของการนาเสนอ รูปแบบของโปสเตอร์ ผลประโยชน์ของผู้ชม เช่น ขายความคิด เผยแพร่ความรู้
 30. 30. หลักกำรเตรียมโปสเตอร์ • เสนอเนื้อหาสาระแบบเรียบง่าย สั้น ชัดเจน เต็มพื้นที่โปสเตอร์ • ใช้ภาพและแผนภูมิประกอบ เพราะสื่อความหมายได้ดีกว่าข้อความ • ใช้สีพอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และใช้โทนสีไม่ขัดกัน สีพื้นหลัง และสีของภาพควรเสริมให้ภาพเด่นชัด
 31. 31. หลักกำรเตรียมโปสเตอร์ (ต่อ) • เลือกชนิด (font) และขนาดของตัวอักษรเหมาะสม กับตา แหน่งที่ผู้เข้าชมโปสเตอร์เห็นชัดเจน • การพิสูจน์อักษร อย่าให้มีคาผิด • ควรเตรียมสาระของผลงานวิจัยเป็นส่วน ๆ มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่อง (story telling) • ตรวจทานโปสเตอร์ผลงานวิจัยหลาย ๆ รอบ ก่อนการจัดพิมพ์เป็นโปสเตอร์ที่ใช้จริง
 32. 32. กำรนำเสนอในรูปบทควำมตีพิมพ์ บทคัดย่อ (Abstract) ส่วนนา (Introduction) วิธีการ (Methods) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล บทสรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ ส่วนอ้างอิงและภาคผนวก (References and Appendix)
 33. 33. กำรนำเสนอรำยงำนวิจัย รำยงำนกำรวิจัยของหน่วยงำน ไม่กาหนดรูปแบบเคร่งครัด อาจมีแค่ 4 บท โดยเอาบทที่ 2 ปรับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของบทที่ 1 ก็ได้ ซึ่งจะกลายเป็นหัวข้อ “แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง” อยู่หลังหัวข้อ “วัตถุประสงค์การวิจัย” หรือ “สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
 34. 34. บทสรุปสำหรับผู้บริหำร เนื่องจากผู้บริหารไม่ค่อยมีเวลามาก จึงไม่สามารถอ่านงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ ดังนั้น จึงต้องทา บทสรุปสาหรับให้ผู้บริหารอ่าน มีความยาวประมาณ 3 – 5 หน้า โดยเน้นการนาเสนอผลการค้นพบ ของงานวิจัยฉบับนั้น เพื่อให้ผู้บริหารได้อ่าน และนาไปพิจารณาใช้ประโยชน์สาหรับการบริหารงาน
 35. 35. แหล่งอ้ำงอิงจำกอินเทอร์เน็ต เทคนิคกำรนำเสนอผลงำนวิจัย. ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย. เทคนิคกำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย รศ.ดร.เกียรติสุดำ ศรีสุข. กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย ผศ.ดร.ภัทรธิรำ ผลงำม.

×