Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หน้าปกคำนำสารบัญ

209,379 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

หน้าปกคำนำสารบัญ

  1. 1. รายงาน พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เสนอ รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม จัดทาโดย นางสาวกนกวรรณ ระว้า 533280001-5 นางสาวกรณิการ์ สุโพเมือง 533280004-9 นางสาวขนิษฐา บัวบกหวาน 533280007-3 นายธวัชชัย ก๊กวิลัย 533280027-7 นายธิติพงศ์ กุลภา 533280029-3 นายธีรศักดิ์ สมวงค์ 533280031-6 นางสาวพรกนก นครจันทร์ 533280040-5 นางสาวพัชรีพร เลิศตระกูลไพศาล 533280044-7 นายวรกิจ ทีสุกะ 533280058-6 นางสาวสุวิวัฒน์ ทองสูบ 533280079-8 นายอนุวัฒน์ โคบาล 533280082-9รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 002321 สถิตสาหรับนักบริหารท้องถิ่น ิ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. 2. คานา รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 002321 สถิติสาหรับนักบริหารท้องถิ่น คณะผู้จัดทาได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นการศึกษาเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงและเพื่อศึกษาสาเหตุการเที่ยวสถานบันเทิง ของนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม ผู้ให้ความรู้และให้แนวทางในการศึกษา คณะผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆท่าน คณะผูจดทา ้ั
  3. 3. สารบัญ หน้าการเก็บรวบรวมข้อมูล - แบบสอบถาม 1 - คู่มือการลงรหัส 4การวิเคราะห์ข้อมูล - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 9การรายงาน - สรุป 17เอกสารอ้างอิง 19ภาคผนวก 20

×