Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ตัวอย่างการทำslide

9,084 views

Published on

รับทำงาน presentaion จาก รับทำโปรเจค.net

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ตัวอย่างการทำslide

 1. 1. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจย ัการเขียนข้ อเสนอแนะมุ่งเสนอใน 3 ประเด็นหลัก คือ
 2. 2. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัย1. เกี่ยวกับผลการวิจยที่นาไปใช้ ั ํเป็ นการเขี ย นให้ ผูอ่ า นทราบว่ า จากผลการวิ จ ัย ที่ ไ ด้ สามารถ ้นํา ไปใช้ ป ระโยชน์ อ ะไรได้บ้า ง โดยนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาจะต้อ งเสนอแนะและให้ความละเอียดอย่างเพียงพอที่จะสามารถนําไปใช้ได้ทนที ั
 3. 3. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัย2. เกี่ยวกับระเบียบวิธีวจย ิัเป็ นการเสนอแนะให้ผอ่านที่จะทําวิจยในทํานองเดียวกันได้ทราบว่า ู้ ัควรทําอย่างไร ทําตามที่ นิสิต นักศึ กษาทําหรื อควรใช้วิธีการอื่ นใช้วิธีการใด ควรเสนอแนะไว้อย่างชัดเจน และต้องเสนอแนะว่าที่นิสิต นักศึกษาทํานั้นมีปัญหาอะไร และแก้ไขอย่างไรจึงจะได้ผลดีตัว อย่ า งเช่ น นิ สิ ต นัก ศึ ก ษาเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล พบว่ า มี ปั ญ หาเรื่ องเวลา จํานวนข้อสอบที่มีมากเกินไป นักเรี ยนเกิดความเบื่อหน่ายการเสนอแนะ ต้องเสนอแนะครั้ งต่อไปควรระมัดระวังเรื่ องเวลาจํานวนข้อสอบ
 4. 4. ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัย3. เกี่ยวกับการทําวิจยครั้งต่อไป ัเป็ นการเสนอแนะให้ ผูอ่ า นที่ จ ะทํา วิ จ ัย ครั้ งต่ อ ไปในลัก ษณะ ้เดี ย วกัน ให้ ท ราบว่ า ควรจะทํา วิ จ ัย ในประเด็ น ปั ญ หาอะไรอะไรบ้า ง ควรศึ ก ษาตัว แปรอะไรอี ก บ้า ง รวมทั้ง การเปลี่ ย นระเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย หรื อ ไม่ จึ ง จะทํา ให้ไ ด้ผ ลการวิ จ ัย หรื อ ข้อ สรุ ปที่สมบูรณ์
 5. 5. หลักการเขียนข้ อเสนอแนะ
 6. 6. หลักการเขียนข้ อเสนอแนะข้อเสนอแนะนั้นจะต้องเป็ นเนื้ อหาสาระที่ได้จากผลการวิจย ัเรื่ องนั้น มิใช่จากความรู ้สึกนึกคิดของตัวผูวจยเอง ้ิัต้อ งเป็ นเรื่ อ งที่ ใ หม่ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ รู้ ๆ กัน อยู่แ ล้ว กรณี เ ป็ นเรื่ องเดิม ต้องยืนยันให้เห็นความสําคัญข้อเสนอแนะที่ เสนอแนะไปต้องสามารถปฏิ บติได้หรื อทํา ัได้จริ ง ภายในขอบเขตของการวิจย ระยะเวลาในการทํา ัข้อเสนอแนะทุ ก ข้อต้องมี รายละเอี ย ด มากพอที่ ผูอ่ านหรื อ ้ผูที่จะทําวิจยในทํานองเดียวกันสามารถนําไปปฏิบติได้ทนที ้ ั ั ั
 7. 7. ข้ อเสนอแนะในการเขียนสมมติฐาน
 8. 8. ข้ อเสนอแนะในการเขียนสมมติฐาน1. ระบุทิศทางความสัมพันธ์ให้ชดเจนั2. ประโยคสั้นๆ อ่านเข้าใจง่าย3. ต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจย ั4. ไม่ควรเขียนปั ญหาวิจยหลายๆประเด็นในสมมติฐานข้อเดียวกัน ั5. ทดสอบได้6. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 9. 9. ข้ อเสนอแนะในการดําเนินการวิจย ั
 10. 10. ข้ อเสนอแนะในการดําเนินการวิจย ั·กําหนดปั ญหาที่จะดําเนินการวิจยั·กําหนดวัตถุประสงค์การวิจย ั·ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ( ทฤษฎี เอกสาร งานวิจย ) ั·กําหนดกรอบแนวคิด และตั้ง สมมติฐาน นิยามศัพท์·กําหนดแบบการวิจย ั·กําหนดประชากรและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง·สร้างเครื่ องมือและหาประสิ ทธิภาพ ของเครื่ องมือ·การรวมรวมข้อมูล ( แหล่งปฐมภูมิ, แหล่งทุติยภูมิ)·การวิเคราะห์ขอมูล ้·การนําเสนอผล ( การเสนอรายงานการวิจย) ั
 11. 11. กําหนดปัญหาในการดําเนินการวิจย ั
 12. 12. กําหนดปัญหาทีจะดําเนินการวิจัย ่เป็ นการกํ า หนดปั ญ หาของการวิ จ ั ย และเป็ นสิ่ งที่ มีความสํา คัญ มากในการวิ จ ัย และในการเลื อ กปั ญ หาในการวิจยต้องพิจารณาจากความรู ้ ทัศนคติ ความสามารถ ัของผูวิ จ ัย แหล่ ง ความรู ้ ที่ จ ะเป็ นส่ ว นเสริ ม ให้ ง านวิ จ ัย ้สําเร็ จ ประชากรและวิธีการสุ่ มตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งเงินทุน เวลาที่จะทําให้งานวิจยสําเร็ จ ั
 13. 13. กําหนดปัญหาทีจะดําเนินการวิจัย ่ข้อควรพิจารณาในการเลือกปั ญหาคือ 1. ต้องเป็ นปัญหาที่มีความสําคัญ 2. สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่มีเหตุผล 3. มีขอมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือสนับสนุน ้ 4. เป็ นปั ญหาที่แสดงถึงการริ เริ่ ม
 14. 14. กําหนดวัตถุประสงค์ ในวิจย ั
 15. 15. กําหนดวัตถุประสงค์ ในการวิจย ั(STATEMENT OF RESEARCH OBJECTIVES) เมื่ อผูวิจยตัดสิ นใจเกี่ ยวกับสิ่ งที่ จะทําการวิจยแล้ว ผูวิจย ้ ั ั ้ ั ต้อ งกํา หนดข้อ ความที่ เ ป็ นปั ญ หาและวัต ถุ ป ระสงค์ใ น การวิจยให้ชดเจน การกําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจยเป็ น ั ั ั การค้น หาคํา ตอบที่ ต ้องการจากงานวิจ ย วิธีก ารกําหนด ั วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ นิ ย มใช้ ที่ สุ ด คื อ การตั้ง สมมติ ฐ านใน การวิจย ั
 16. 16. กําหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์
 17. 17. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจย ั (CONCEPTUAL FRAMEWORK )แนวคิดของผูวิจยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ้ ัตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ที่ใช้ศึกษาในการวิจยครั้งนั้น ๆ ัโดยมี ที่ ม าจากการทบทวนเอกสารวรรณกรรม แนวคิ ดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามาเขียนเป็ น ัแผนภาพเชื่ อ มโยงเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรที่ ศึกษาในงานวิจย ประโยชน์ของกรอบ ัความคิดในการวิจย ั
 18. 18. กําหนดแบบการวิจย ั
 19. 19. กําหนดแบบการวิจย ัแบบการวิจยหมายถึง แผน โครงสร้ าง และยุทธวิธี ใน ัการศึ ก ษาค้น คว้า เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งคํา ตอบต่ อ ปั ญ หาที่ต้องการวิจย ัแผน หมายถึง ขอบข่ายของโปรแกรมการดําเนินงานวิจย ัทั้งหมด ที่ผวจยได้ทาการวางแผนไว้ ู้ ิ ั ํโครงสร้ าง หมายถึ ง เค้าโครงหรื อแบบจําลอง ของตัวแปรในการวิจย ั
 20. 20. กําหนดแบบการวิจย ัยุทธวิธี หมายถึง วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ขอมูล ้เค้าโครงการวิจย หมายถึง รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ัของการทําการวิจย ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ ปั ญหาการวิจยไปจนถึง ั ัการเก็บรวบรวมข้อมูล และแนวทางในการวิเคราะห์
 21. 21. ลักษณะของแบบการวิจย ั
 22. 22. ลักษณะของแบบการวิจย ั แบบการวิจยที่ มีการทดลอง การออกแบบ ัเป็ นการกํา หนดรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ การทดลองที่จาเป็ น ดังนี้ ํ · การกําหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม · กําหนดตัวแปรในการทดลอง · เลือกแบบแผนแบบการทดลอง · สร้างเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง · ดําเนินการทดลองตามแผนแบบ
 23. 23. แบบการวิจัยเชิงสํ ารวจแบบการวิ จ ัย เชิ ง สํ า รวจ เป็ นการวิ จ ัย ที่ ไ ม่ มี ก ารสร้ า งสถานการณ์ เ ชื่ อ มโยงใด ๆ กั บ ข้ อ มู ล ที่ เ กิ ด ขึ้ นตามธรรมชาติเป็ นการค้นหาความจริ งตามสภาพการณ์ปัจจุบน ัที่ปรากฏอยูหรื อให้เห็นว่ามีขอเท็จจริ ง อย่างไรที่ปรากฏอยู่ ่ ้มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน อย่า งไร โดยไม่ มี ก ารจัด กระทํา เพื่ อควบคุมตัวแปรใด ๆ รู ปแบบการวิจยแบบสํารวจจําแนกได้ ัดังนี้ การสํารวจเชิ งบรรยาย การสํารวจเชิ งเปรี ยบเที ย บการสํารวจเชิงสหสัมพันธ์ การสํารวจเชิงสาเหตุ
 24. 24. แบบการวิจัยเชิงสํ ารวจการออกแบบการวิจยในการวิจยเชิงสํารวจที่สาคัญคือ ั ั ํ ออกแบบการเลือกตัวอย่าง ออกแบบการวัดค่าตัวแปร ออกแบบการวิเคราะห์ขอมูล ้
 25. 25. แบบการวิจัยเชิงพัฒนาแบบการวิจยเชิงพัฒนา ัเป็ นการวิจยที่ มุ่งเน้นที่ จะนําผลการวิจยมาเพื่อปรั บปรุ ง ั ัเปลี่ยนแปลง เพิ่มคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ การทํางานปกติในองค์ก รหรื อ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ โดยอาศัย ยุท ธศาสตร์ ่ ัวิธีการหรื อเทคนิ คต่าง ๆ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูกบลักษณะธรรมชาติของงานหรื อหน่วยงานนั้น ๆ
 26. 26. แบบการวิจัยเชิงประเมิน( EVALUATION RESEARCH ) การวิจยเชิงประเมินผล ( Evaluation Research ) ั เป็ นรู ปแบบการวิจยชนิ ดหนึ่ ง เหมื อนการวิจยเชิ งสํารวจ ั ั แต่ ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ประเมิ น ผล เป็ นวิ ธี การวิ จ ั ย ที่ มุ่ ง หา ความรู ้ +ความจริ งมาหาคุ ณค่ า ของสิ่ งที่ วิจยนั้น เพื่อให้ ั ผูบริ หารคิดสนใจว่าความยุติโครงการหรื อให้ดาเนิ นการ ้ ํ ต่อไป
 27. 27. แบบการวิจัยเชิงประเมิน( EVALUATION RESEARCH ) การวิจยเชิงประเมินผล สามารถดําเนินการประเมินได้ ั ใน 3 ระดับ 1. ก่อนการดําเนินงาน 2. ระหว่างดําเนินงาน 3. สิ้ นสุ ดโครงการ
 28. 28. กระบวนการและขั้นตอนการทําวิจยเชิงประเมินผล ั
 29. 29. กระบวนการและขั้นตอน การทําวิจยเชิงประเมินผล ัขั้นที่ 1 เลือกโครงการและตั้งหัวข้อวิจย ัขั้นที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องขั้นที่ 3 กําหนดปัญหา เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินขั้นที่ 4 ออกแบบวิจย วางแผนวิจยประเมิน ั ัขั้นที่ 5 เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่ 6 วิเคราะห์ขอมูลและแปรผล ้ขั้นที่ 7 การเสนอรายงานวิจยเชิงประเมินผล ั
 30. 30. สรุปข้ อเสนอแนะในการทําวิจย ั 1. คํา ที่ ใ ช้ต ้อ ง ตรวจสอบจากพจนานุ ก รมที่ เ ป็ นที่ ยอมรับ อย่าให้ผด ิ 2.ต้องมี Reference ของภาพ และข้อความที่คดลอกมา ั 3. อย่าใช้คาว่าหน่วยที่แบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แต่ ํ ให้ใช้คาว่า บทที่ ํ
 31. 31. สรุปข้ อเสนอแนะในการทําวิจย ั 4. หัวข้อใหญ่ตวอักษรใหญ่ชิดซ้าย หัวข้อย่อย ั ย่อหน้า 1 Tab ตัวเล็กลงและลดหลันกันไป ่ 5. Technical Term ต้องแปลเป็ นภาษาไทย เช่นแฟ้ ม ข้อมูลหลัก (Master File) เป็ นต้น 6. อย่าใช้คาไทย สลับกับคําภาษาอังกฤษ ํ
 32. 32. สรุปข้ อเสนอแนะในการทําวิจย ั 7. เอกสารประกอบการสอน และตํา ราจะต้อ งเป็ น คนละวิชา 8. ตํารา ต้องมีการเปิ ดสอนในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 9. ขนาดตัวอักษร หัวข้อใหญ่มีขนาด 18 และหนา หัวข้อรองมีขนาด 16 และหนา
 33. 33. กล่ มที่ 17 ุเรื่อง ข้ อเสนอแนะในการทําวิจย ั
 34. 34. ผู้จัดทํา1.นางสาวสมปอง ทองเนียม รหัส 52026001012.นางสาวจันจิรา แดงคงแก้ว รหัส 52026016793.นางสาวธนาพร หงส์ชย ั รหัส 52026000934.นายอทิพนธ์ เมฆินทรางกูร ั รหัส 52026006975.นายสุ ภทรพงษ์ ศิลปกร ั รหัส6.นายศราวุธ เกตุวรั รหัส 52026007137.นายกษิดิศ พฤกษะวัน รหัส 5202601257

×