Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Προκήρυξη ΚΠΕ Μεσολογγίου

481 views

Published on

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Προκήρυξη ΚΠΕ Μεσολογγίου

  1. 1. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κσο, 4/2/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ Α.Π.: 36 ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/Ν΢Η Π ΚΑΙ Γ ΔΚΠ/΢Η΢ Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ  Γ/Ν΢Η Β/ΘΜΙΑ΢ ΔΚΠ/΢Η΢ ΓΩΓ/΢ΟΤ 1Ο ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ»Γ/νζη: Ιππνθξάηνπο 36 – 85300 ΚσοΠληποθοπίερ: ………………………………………..Σηλ.: 22420 22025, 22420 24599Φαξ: 2242026098e-mail: mail@1lyk-ko.dod.sch.grΘΔΜΑ: Ππόζκληζη ενδιαθέπονηορ για ηην εκπαιδεςηική επίζκετη ζηo ΚΠΔΘΔΡΜΟΤ ΚΑΙ ΜΔ΢ΟΛΟΓΓΙΟΤ. Σν ζρνιείν καο πξνθεηκέλνπ λα δηνξγαλώζεη εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην ΚΠΔ Θέξκνπ θαη Μεζνινγγίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάζηεκα από Γεςηέπα 1/04/2013 έυρ και Παπαζκεςή 5/04/2013 (4 διανςκηεπεύζειρ), ζαο πξνζθαιεί λα καο ππνβάιεηε γπαπηέρ ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ θαη ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ζαο ζην Γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ 1νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Κσ μέσπι ηη Πέμπηη 14-2-2013 και μεηαξύ ηυν υπών 9-12 π.μ., ζύκθσλα κε ην παξαθάησ πξόγξακκα : Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ΢Κςπιακή 31/03/2013 ΢πγθέληξσζε ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο ζην ιηκάλη ηεο Κσ θαη αλαρώξεζε κε πινίν (ώξα 08.35) πξνο Πεηξαηά.Γεςηέπα 1/04/2014 Άθημε ζηνλ Πεηξαηά ην πξσί ηεο Γεπηέξαο, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν & αλαρώξεζε. Μεηά από ελδηάκεζεο ζηάζεηο γηα μεθνύξαζε, ζηνλ Ιζζκό ηεο Κνξίλζνπ, θαη ζην Λνπηξάθη, ζα θζάζνπκε ζηελ Πάηξα, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη ζηα δσκάηηα. Μεζεκεξηαλό θαγεηό είηε ζε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο είηε ζηελ Πάηξα, αλάινγα κε ηελ ώξα άθημεο ηνπ πινίνπ. Απόγεπκα ειεύζεξν γηα κηα πξώηε βόιηα ζηελ πόιε. Δπίζθεςε ζηνλ πνιηνύρν ηεο πόιεο, Άγην Αλδξέα θαη ζηε ζπλέρεηα ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο νίλνπ ηεο ACHAIA CLAUSS, Σν βξάδπ δείπλν & πξναηξεηηθή νκαδηθή δηαζθέδαζε. Γηαλπθηέξεπζε.Σπίηη 2/04/2013 ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ Πξσηλό, αλαρώξεζε γηα ην Γηαθνπηό. Αλάβαζε ζηα Καιάβξπηα κε ηνλ νδνλησηό. Δπίζθεςε, ζηελ πόιε, ζην Μνπζείν, ζηελ Ι.Μ. Αγίαο Λαύξαο, , ζηνλ ηόπν ηεο Θπζίαο, ζην ζπήιαην ησλ ιηκλώλ, θαη πηζαλόλ ζην ρηνλνδξνκηθό ηνπ Χεικνύ. Γεύκα ζηα Καιάβξπηα. ΢ηάζε ζηελ κνλή ηνπ Μεγάινπ ΢πειαίνπ, επηζηξνθή ζηελ Πάηξα ην βξάδπ, δηαλπθηέξεπζε.Σεηάπηη 3/04/2013 ΠΑΣΡΑ - ΜΔ΢ΟΛΟΓΓΙ - ΝΑΤΠΑΚΣΟ΢ Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν λσξίο ην πξσί, ζηηο 8:00 π.κ., γηα ην
  2. 2. Μεζνιόγγη, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο γεύκα ζηελ Σνπξιίδα ζηελ ιηκλνζάιαζζα. Σν απόγεπκα επίζθεςε ζηνλ θήπν ησλ εξώσλ θαη ζηελ πηλαθνζήθε ζην παιηό δεκαξρείν. ΢ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ Ναύπαθην, ζύληνκε ζηάζε ζην ιηκάλη. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν ην βξάδπ.Πέμπηη 3/04/2013 ΟΛΤΜΠΙΑ Πξσηλό, αλαρώξεζε γηα ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο αξραίαο Οιπκπίαο. Δπίζθεςε ζην αξραηνινγηθό κνπζείν θαη ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν κνπζείν ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ. Σν κεζεκέξη κεηάβαζε ζην Καηαθόιν, έμσ από ηνλ Πύξγν θαη γεύκα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν δηαλπθηέξεπζε.Παπαζκεςή 04/042013 Πάηπα Πξσηλό θαη εηνηκαζία γηα ηελ αλαρώξεζε. Δπίζθεςε ζην αξραηνινγηθό κνπζείν. Γεύκα. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα ηελ επηζηξνθή. Δπιζηποθή: Αλαρώξεζε από Πάηξα 13:00 Άθημε ζηνλ Πεηξαηά 17:00 Αλαρώξεζε γηα Κσ 19:00 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗ΢ΔΙ΢ 1. Αξηζκόο καζεηώλ 46-56. Ο νξηζηηθόο αξηζκόο ησλ καζεηώλ, ζα θαζνξηζηεί θαη από ηελ ρσξεηηθόηεηα ηνπ ιεσθνξείνπ. 2. ΢πλνδνί θαζεγεηέο: 4 3. Η κεηάβαζε από Κσ-Πεηξαηάο θαη αληηζηξόθσο, ζα γίλεη αθηνπιντθώο ζε 4θιηλεο θακπίλεο γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλεο γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο (όιεο εζσηεξηθέο θαηά πξνηίκεζε) . 4. Γηακνλή (γηα 4 δηαλπθηεξεύζεηο) ζε μελνδνρείν Α΄ ή Β΄ θαηεγνξίαο ζηελ Πάηξα, ή ζε αξθεηά θνληηλή απόζηαζε, (θαηά πξνηίκεζε κεηαμύ Πάηξαο θαη Ρίνπ) ζε 2-θιηλα, 3-θιηλα, 4-θιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο κε ληνπο θαη WC, θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο θαζεγεηέο. 5. Οδηθέο κεηαθνξέο κε ιεσθνξείν πνπ λα δηαηίζεηαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα ζην ζρνιείν, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 6. ΢ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:  Δηζηηήξηα, αζθάιεηα αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο καζεηώλ-θαζεγεηώλ.  Μεηαθηλήζεηο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο (εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, επηζθέςεηο, έμνδνη θιπ) κε θιηκαηηδόκελν ηνπξηζηηθό ιεσθνξείν, ζε όιεο ηηο εθδξνκέο όπσο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα, θαζώο επίζεο θαη ζε δύν ηνπιάρηζηνλ βξαδηλέο εμόδνπο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.  έκπεηξνη νδεγνί θαη έκπεηξνο ζπλνδόο ηνπ πξαθηνξείνπ.  Πξσηλό ζην μελνδνρείν. 7. Θα ήηαλ επηζπκεηό λα ζπκπεξηιακβάλεηαη πξναηξεηηθά, έλα δείπλν γηα ηνπο καζεηέο-θαζεγεηέο θαζεκεξηλά (εκηδηαηξνθή). 8. Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε ηηο πξνζθνξέο ζαο μέσπι ηην Πέμπηη 14-2-2012 ζηιρ 12:00 ηο μεζημέπι.
  3. 3. 9. ΢ύκθσλα κε ην ΦΔΚ 2769/η. Β΄/2-12-2011, ζαο παξαθαινύκε ε πξνζθνξά ζαο λα ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο κε ππεύζπλε δήισζε όηη ην γξαθείν ζαο δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.10. Δκππόθεζμερ ή μη ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ δε θα γίνοςν δεκηέρ. Ο Γηεπζπληήο Αιέμαλδξνο Μαξθόγινπ Μαζεκαηηθόο(ΠΔ03)

×