Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project MME

442 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project MME

 1. 1. ΜΜΕ: Τεχνολογία, Πολιτική, Οικονομία, Πολιτιςμόσ΢ΦΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ΢ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢΢χ. Έτοσ: 2012-2013Σάξη Α Λυκείου«Ο homosapiens κατανοεί χωρίσ να βλέπει, ενώ ο homovidensβλέπει χωρίσ να κατανοεί.»ονοματεπώνυμο Μαθητών Γηαθνληθνιήο Γηάλλεο Μνπδνπξάθε Γηαζεκή Οηθνλόκνπ Φηιηάλλα Παπαβαζηιείνπ ΜαξίαΟνοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών: Σαπνπιίδνπ Φξπζνύια Ενπκπνπιίθνπ Μαξία [1]
 2. 2. Περιεχόμενα1. Εισαγωγή σελ.32. Πρόλογος σελ.43. Προβληματική του Θζματος σελ.64. Ερευνητικά Εργαλεία και Μζθοδοι σελ.75. Η Έρευνα σελ.86. Δλόηεηα Πξώηε ζει.97. Δλόηεηα Γεύηεξε ζει.128. Δλόηεηα Σξίηε ζει.159. Δλόηεηα Σέηαξηε ζει.1610. Δλόηεηα Πέκπηε ζει.1811. Δλόηεηα Έθηε ζει.2012.Δλόηεηα Έβδνκε ζει.21 1. Ειςαγωγή [2]
 3. 3. ΢ηα πξώηα ρξόληα ηεο πνξείαο καο ζην Λύθεην ήξζακε ζε επαθή κε έλα θαηλνύξηνκάζεκα. Απηό ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ή όπσο αιιηώο ην ιέκε εκείο νη καζεηέο«Project». ΢ηελ αξρή δελ γλσξίδακε ηη πξόθεηηαη λα θάλνπκε ζην κάζεκα απηό.Αξγόηεξα όκσο, κε ηε βνήζεηα θαη ησλ θαζεγεηώλ καο θαιπθζήθακε πιήξσο γηα ηνπεξηερόκελν ηνπ. Αξρηθά θιεζήθακε λα δηαιέμνπκε αλάκεζα ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέοελόηεηεο ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα επηιέμνπκε αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα καο. Μεηάαπό ηελ θαηαλνκή ησλ παηδηώλ ζηα ζέκαηα ήξζε ε ώξα ηεο γλσξηκίαο καο κε ηνποθαζεγεηέο καο, νη νπνίνη ζα ήηαλ ππεύζπλνη γηα ην ηκήκα. ΢ε εκάο γηα θαιή καο ηύρεήηαλ ε Κπξία ΢απνπιίδνπ Υξπζνύια θαη ε θπξία Μαξία Ενπκπνπιίθνπ. Αθνύγλσξηζηήθακε θαη κε ηνπο θαζεγεηέο καο ήηαλ απαξαίηεην λα ρσξηζηνύκε θαη ζενκάδεο. Δδώ μεθίλεζε θαη ην κεγάιν κπέξδεκα. Όπσο είλαη ινγηθό ην λαζπλεξγάδεζαη κε άηνκα πνπ δελ μέξεηο είλαη αξθεηά δύζθνιν θαη γηα λαπξνζπεξάζνπκε απηό ην ζεκαληηθό εκπόδην απνθαζίζακε λα δεκηνπξγήζνπκεδεπγάξηα θαη έπεηηα λα θάλνπκε θιήξσζε ώζηε κε απηό ηνλ ηξόπν λα ζρεκαηίζνπκεδίθαηα ηηο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. Έηζη μεθηλήζακε κε ην ζέκα. Ζ ζπλεξγαζίαηεο νκάδαο θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ θύιηζε ππέξνρα. Όινηβξηζθόκαζηαλ ζε έλα θιίκα ραξάο θαη εξγαηηθόηεηαο. Δπηπρώο, δελ ππήξμε θαλέλαπξόβιεκα όζνλ αλαθνξά ηηο εξγαζίεο θαη ηηο αζθήζεηο καο. Ο ρξόλνο πνπ αθηέξσλεην θάζε παηδί αηνκηθά θαη νκαδηθά ήηαλ αξθεηόο, ώζηε λα βγεη επηζπκεηό ηναπνηέιεζκα. Όηαλ πξσηνμεθηλήζακε, όιε απηή ε δηαδηθαζία καο θαηλόηαλ αθόξεηε.Καλείο δελ πίζηεπε πσο ζα βξεζεί ν ρξόλνο γηα λα θαηαθέξνπκε όια απηά πνπ καοδεηνύληαλ. Δλλνείηαη πσο ππήξραλ θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ζην πξόγξακκά καο. Γελκπνξνύζακε λα βξνύκε ηνλ θαηάιιειν ρξόλν γηα λα βξεζνύκε όινη ζηελ νκάδαθαζώο ν θαζέλαο από καο είρε θη άιιεο ππνρξεώζεηο ζηηο νπνίεο έπξεπε λααληαπεμέιζεη. Όκσο, ράξε ζηελ βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο όια ιύζεθαλ.Φηηάμακε θαη κηα νκάδα ζην Facebook θαη από εθεί ε ζπλελλόεζε καο έγηλεεπθνιόηεξε. Γηα απηήλ ηελ εξγαζία ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηηο θαζεγήηξηέοκαο, ΢απνπιίδνπ Υξπζνύια θαη Ενπκπνπιίθνπ Μαξία, ηνλ θ. Φάξθσλα από ηνθέληξν απεμάξηεζεο θαη ηελ θ. Παπαδαραξίνπ από ηελ δεκνηηθή ηειεόξαζε γηα ηελπνιύηηκε βνήζεηα ηνπο. 2. ΠρόλογοσΩο Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ή Δπηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) ελλννύληαη όια ηαδηαζέζηκα κέζα κε ηα νπνία κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα πξνεγνύκελα θαη [3]
 4. 4. ηξέρνληα ζπκβάληα έλα κεγάιν πιήζνο αλζξώπσλ. Τα Μέζα ΜαδηθήοΔπηθνηλσλίαο είλαη έλα απαξαίηεην κέξνο ηεο δσήο καο. Αζθνύλ κεγάιεεπίδξαζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο. Αιιάδνπλ ηελ ςπρνζύλζεζε θάζε αηόκνπ θαηκάιηζηα κε ςεύηηθεο πιεξνθνξίεο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο. Φσξίδνληαη ηηοπεξηζζόηεξεο θνξέο ζε: αζύγρξνλα κέζα, όπσο είλαη ν ηύπνο θαη ην Γηαδίθηπν, θαζώο ε πιεξνθνξίεο ηνπο κεηαδίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο γηα θάζε δηαθξηηό ρξήζηε. Ο Σύπνο δηαρσξίδεηαη πιένλ ζε ειεθηξνληθό θαη παξαδνζηαθό. Ζιεθηξνληθόο Σύπνο είλαη ε ηειεόξαζε, νη ηζηνζειίδεο (web pages) θιπ. Παξαδνζηαθόο Σύπνο είλαη νη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά θιπ. Κάπνπ αλάκεζα είλαη θαη ην ξαδηόθσλν. ΢ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιινί εθδνηηθνί νίθνη θαη παξάγνληαη πάξα πνιιά πεξηνδηθά αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκό. Από ηελ άιιε Ζ θαζεκεξηλή ελεκέξσζε από ειιεληθνύο θαη μέλνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο έρεη κπεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζηε δσή ηνπ Διιεληθνύ θνηλνύ. Οη ειιεληθνί δηαδηθηπαθνί ηόπνη πξνζθέξνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο άκεζε ελεκέξσζε, ελώ ν απμαλόκελνο αξηζκόο ηνπο εγγπάηαη πινπξαιηζκό απόςεσλ. Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε βνεζάεη θαη ε παξνπζία εθαηνληάδσλ ελεκεξσηηθώλ ηζηνινγίσλ (blogs). Αιιά θαη ζε ζύγρξνλα κέζα, όπσο είλαη ην ξαδηόθσλν θαη ε ηειεόξαζε, θαζώο όινη νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ ηελ πιεξνθνξία ζπγρξόλσο. Σν ξαδηόθσλν είλαη έλα αξθεηά παιηό κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ όκσο ζεσξείηαη σο έλαο επράξηζηνο ηξόπνο ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο γηαηί πεξλάεη εηδήζεηο κε άπνςε. Σέινο ε Σειεόξαζε ζηελ Διιάδα γλώξηζε κεγάιε αλάπηπμε θπξίσο κεηά ηελ δεκηνπξγία ησλ ηδησηηθώλ ζηαζκώλ ην 1989.Ζ ηειεόξαζε πέξα από ηελ ςπραγσγία θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ηειεζεαηώλ θάπνηεο θνξέο ελδερνκέλσο πεξλάεη θαη ιάζνο κελύκαηα θαη παξνπζηάδεη ιάζνο πξόηππα. Έρεη όκσο ηεξάζηηα επηθνηλσληαθή δύλακε αθνύ βξίζθεηαη δίπια ζηνλ πνιίηε νπνηαδήπνηε ώξα θαη εκέξα αζθώληαο άκεζε ή έκκεζε επηξξνή ζηε δηακόξθσζε ησλ ηδεώλ θαη ησλ απόςεώλ ηνπ πάλσ ζε θάζε δήηεκα θαη ζέκα.Όια απηά ηα δνπιέςακε θαη ηα αλαιύζακε ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία καο.Ο Υάκελοσ Εργαςίασ τησ ομάδασ μασ περιλαμβάνει: 1) Έλα ζπκβόιαην νκάδαο ζην νπνίν αλαθέξνπκε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ νθείιεη λα έρεη ν θαζέλαο. Αλάκεζα ζε απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλνη θαλόλεο νη νπνίνη από ηε κία ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιύηεξε [4]
 5. 5. ζπλεξγαζία αλάκεζα καο θαη από ηελ άιιε ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ θαιύηεξε επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ καο.2) Τέζζεξα αηνκηθά εκεξνιόγηα3) Brain Storming ζε ραξηόλη4) Δξσηεκαηνιόγηα πνπ κνηξάζακε ζηηο ηάμεηο ηεο Β θαη ηεο Γ ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Λπθείνπ.5) Έλα βίληεν ηεο εθπνκπήο καο ζηε δεκνηηθή ηειεόξαζε.6) Power Point7) Τειηθή Γξαπηή Δξγαζία 3. Προβληματική του Θέματοσ [5]
 6. 6. Σηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο βνεζεζήθακε πνιύ από ηεκέζνδν ηνπ brain storming ζην ραξηόλη. Αζρνιεζήθακε κε απηό ζην ηέηαξηνκάζεκα θαη κπνξνύκε λα πνύκε πσο ήηαλ κία πνιύ έμππλε ηδέα ησλθαζεγεηξηώλ καο, ε νπνία καο θάλεθε πνιύ ρξήζηκε γηα λα κπνύκε ζην θιίκαηνπ project θαη ησλ Μ.Μ.Δ.Η μέθοδοσ του brain storming αναλυτικά:΢ην θέληξν ελόο κεγάινπ ραξηνληνύ ζρεδηάζακε έλα κεγάιν ζύλλεθν ζην νπνίνγξάςακε ηνλ ηίηιν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο καο (Μ.Μ.Δ. : Σερλνινγία, Πνιηηηθή,Οηθνλνκία, Πνιηηηζκόο). Έπεηηα ν θαζέλαο από εκάο είρε έλα έλαλ καξθαδόξν κε ηνλνπνίν έγξαθε ζην ραξηόλη νπνηαδήπνηε ιέμεη ηνπ εξρόηαλε κε βάζε ηα Μέζα καδηθήοΔλεκέξσζεο. Αξγόηεξα, ζηελ άθξε ηνπ ραξηνληνύ είρακε αθήζεη ηέζζεξα θελά πνπην θαζέλα είρε ηίηιν κία από ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ( Σερλνινγία, Πνιηηηθή,Φπραγσγία, ). Έηζη αθνύ θαηαγξάςακε ηηο απζόξκεηεο ιέμεηο πνπ είρε γξάςεη νθαζέλαο από εκάο ζην ραξηόλη, ηηο ρσξίζακε ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξακεπαξαπάλσ. Όια μαθληθά μεθαζάξηζαλ, είρακε ρσξίζεη ηα Μ.Μ.Δ ζε ελόηεηεο.Καηαιάβακε κε ηη ζα αζρνιεζνύκε ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία καο θαη όια γίλαλεθαηαλνεηά. Αλαιύζακε θαη εμεγήζακε, όιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ βγάιακε όηαλρσξίζακε ηηο ιέμεηο ζε θαηεγνξίεο θαηαλνώληαο ηελ ιεηηνπξγία ησλ Μ.Μ.Δ. από ηελεπηζηεκνληθή ηνπο πιεπξά.Οξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ ζθεθηήθακε εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ηα εμήο: 1) Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ Μ.Μ.Δ. κε ηνλ πόιεκν; 2) Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ησλ Μ.Μ.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε; 3) Πνηνο είλαη ν δενληνινγηθόο θώδηθαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ;Απηέο είλαη ελδεηθηηθά θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ ζα απαληεζνύλ ζηε ζπλέρεηα ηεοεξγαζίαο καο. [6]
 7. 7. 4. Ερευνητικά Εργαλεία και ΜέθοδοιΌπσο είλαη ινγηθό ζε θάζε εξγαζία πάληα ηα παηδηά παίξλνπλ ηδέεο γηα λα ηελμεθηλήζνπλ από δηάθνξεο απνξίεο πνπ πηζαλόηαηα κπνξεί λα έρνπλ ε αθόκα θαηαπό δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο είραλ αζρνιεζεί ζην παξειζόλ. Γη απηό ηνιόγν ινηπόλ θάλακε θαη εκείο απηή ηελ γξαπηή εξγαζία. Γηα λα δηαθσηίζνπόινπο εζάο πνπ έρεηε θάπνηα θελά ζηηο γλώζεηο ζαο γη απηό ην ζέκα. Τώξα ζακαο πείηε πώο είλαη δπλαηόλ λα μέξνπκε ηόζα πνιιά πξάγκαηα γηα έλα ηέηνηνζέκα. Δ, ινηπόλ ε αιήζεηα είλαη πσο δελ ηα μέξνπκε. Ωζηόζν δελ δηζηάζακε λααλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο θαη από άιιεο πεγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαηπαξαθάησ. Μέζα από ηηο αλαγξαθόκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαηαθέξακε κε ηελδηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη αλαδήηεζε λα ζπληάμνπκε ηελ παξαθάησ εξγαζία. Δραςτηριότητεσ και πηγέσ πληροφόρηςησ 1) Έξεπλα ζην internet θαη βηβιία 2) Παξαθνινύζεζε ηεο Σαηλίαο “Quiz Show” πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Ακεξηθή ηνπ 1954. 3) ΢πλέληεπμε από ηνλ Κ. Φάξθσλα εθπξόζσπν ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο εμαξηήζεσλ. 4) Δξσηεκαηνιόγηα πνπ κνηξάζηεθα ζην 1ν Ηππνθξάηεην Λύθεην ζε παηδηά ειηθίαο 15-18 εηώλ. 5) ΢ηήζηκν εθπνκπήο γηα ηελ δεκνηηθή ηειεόξαζε. [7]
 8. 8. 5. Η ΈρευναΕνότητα Πρώτη [8]
 9. 9. Η τηλεόραςη και ο κινηματογράφοσ.Οη λεόηεξεο γεληέο έρνπκε γλσξίζεη ηνλ παιηό θαιό ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν κέζααπό ηε κηθξή νζόλε. Ζ ηειεόξαζε ζηε ρώξα καο θάλεη ηα πξώηα ηεο, επίζεκα,βήκαηα ην 1966. Δθείλε ηελ επνρή ν ειιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο βξίζθεηαη ζεπεξίνδν αθκήο. Ζ παξαγσγή ηαηληώλ είλαη κεγάιε θαη ην ζηλεκά είλαη κηα από ηηοβαζηθέο πεγέο ςπραγσγίαο ηνπ θόζκνπ. ΢ηηο 23 Φεβξνπαξίνπ ηνπ ‟66 μεθηλάεη ηνπξόγξακκα ηνπ Δ.Η.Ρ. (Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Ραδηνθσλίαο), ελώ ιίγεο κέξεοαξγόηεξα μεθηλάεη θαη ην πξόγξακκα ηεο Σ.Δ.Γ. (Σειεόξαζηο Δλόπισλ Γπλάκεσλ,κεηέπεηηα ΤΔΝΔΓ). Παξόια απηά, ην πξώην δηάζηεκα ην πξόγξακκα ήηαλ κηθξήοδηάξθεηαο, ελώ θαη νη ηειενπηηθνί δέθηεο ήηαλ ιίγνη. Γηα παξάδεηγκα πεξίπνπ 2ρξόληα κεηά ην μεθίλεκα ηεο ηειεόξαζεο ζηε ρώξα καο, ηνλ Μάξηην ηνπ 1968, εδηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαθνινπζεί λα είλαη πεξίπνπ 2 ώξεο θαη από ηα δύνθαλάιηα. Σν Δ.Η.Ρ έθαλε έλαξμε ζηηο 19:00 ελώ ε Σ.Δ.Γ. ζηηο 21:00! Έηζη κε ηνηειενπηηθό πξόγξακκα λα είλαη αθόκα θησρό, ην λέν κέζν δελ απνηειεί άκεζεαπεηιή γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σν ειιεληθό ζηλεκά πάλησο ππνδέρεηαη ηεληειεόξαζε. Πξηλ ε κηθξή νζόλε θηινμελήζεη ειιεληθέο ηαηλίεο, κεξηθέο ειιεληθέοηαηλίεο θηινμελνύλ ηε κηθξή νζόλε ζηα πξώηα ηεο ρξόληα. Όζν πεξλάεη ν θαηξόο εηειεόξαζε ζα γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξε απεηιή γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σνπξόγξακκα δηεπξύλεηαη ρξνληθά ελώ κε ηελ άθημε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, εθηόο απόμέλεο ζεηξέο (π.ρ. «Λάζζπ»), αλάιαθξα κνπζηθά πξνγξάκκαηα θαη επηθαηξόηεηα ζααξρίζνπλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη νη ειιεληθέο ζεηξέο. Μεξηθέο ζα έρνπληόζν κεγάιε επηηπρία, πνπ ζα θαζειώλνπλ ηνπο ηειεζεαηέο. Αθόκα θαη όζνη δελέρνπλ δηθή ηνπο ζπζθεπή ζα θξνληίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε κέξνο πνπ δηαζέηεη κηα,ώζηε λα κε ράλνπλ ηελ αγαπεκέλε ηνπο ζεηξά. Άιισζηε ήδε από ηόηε νη δηαθεκίζεηοηειενξάζεσλ ππόζρνληαλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζην ζπίηη. Γηαβάδνπκε ζεδηαθεκηζηηθή θαηαρώξεζε γηα ζπζθεπή ηεο Grundig, ηνλ Απξίιην ηνπ 1970. Ποια είναι η ςχέςη των Μ.Μ.Ε. με τον πόλεμο;Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο έρνπλ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλνπλ ην θνηλό, ιεηηνπξγώληαοαπηόλνκα θαη ρσξίο λα εμππεξεηνύλ δηάθνξα ζπκθέξνληα. Ση ζπκβαίλεη, όκσο, κε ην ξόινηνπο απηό θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πνιέκνπ; ΢ε κία κεγάιε θξίζε, ινηπόλ, ηα κέζα καδηθήοελεκέξσζεο κεηαηξέπνληαη ζπλήζσο ζε όξγαλα πξνπαγάλδαο, ραξαθηεξηζηηθό ησλ θξαηώλκε νινθιεξσηηθά θαζεζηώηα. Παξόια απηά, ζηηο κέξεο καο αθόκε θαη νη δεκνθξαηηθέοθπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πξνπαγάλδα κε ηε κνξθή „δεκόζηαο πιεξνθόξεζεο‟.Πξνζαλαηνιίδνπλ δειαδή ηελ θνηλή γλώκε ώζηε λα πξνσζήζνπλ ή λα δπζθεκίζνπλ έλαζθνπό ή έλα θίλεκα. Ηδηαίηεξα ζε πεξηόδνπο εζληθήο θξίζεο, ηα κέζα κπνξεί λα δερηνύλ ηεινγνθξηζία ηνπ ζηξαηνύ θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ην «θαιό» ηεο εζληθήο αζθάιεηαο.Δπηπιένλ νθείινπλ λα αληαλαθινύλ ηε γεληθόηεξε άπνςε ηεο ιατθήο πιεηνςεθίαο. Με ιίγαιόγηα, ηα κέζα δελ είλαη δπλαηό λα κείλνπλ αδέθαζηα κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ελόο πνιέκνπ.Έηζη, πνιιέο θνξέο ζάβνληαη ζπκβάληα θαη εηθόλεο, νη νπνίεο είλαη πηζαλό λα μεζεθώζνπλ [9]
 10. 10. ζύειια αληηδξάζεσλ από ηελ θνηλή γλώκε. Αληίζεηα, ππεξζεκαηίδνληαη νη βίαηεο επηζέζεηοαπό ην αληίπαιν θξάηνο θαη νη άζρεκεο θαηαζηάζεηο πνπ βηώλνπλ νη ίδηνη νη πνιίηεο. Απόόια ηα παξαπάλσ, αιιά θαη αλαηξέρνληαο ζε ζύγρξνλα παξαδείγκαηα πνιέκνπ,ζπλεηδεηνπνηνύκε, ινηπόλ, όηη ην πξώην ζύκα ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο είλαη ε αιήζεηα. Καηηελ αιήζεηα νθείινπκε όινη καο λα ππεξαζπηζηνύκε κε θάζε δπλαηό ηξόπν. Ποια είναι η ςυμβολή των Μ.Μ.Ε. ςτην εκπαίδευςη;Αλ θαη νη ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο αθνξνύλ ζπρλόηεξα ζηελ ςπραγσγία, ζεπνιιέο ρώξεο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν έλα πνζνζηό ηνπ ρξόλνπ κεηάδνζεο αθηεξώλεηαη ζεεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα κάζεζεο θαιύπηνπλ ην πιήξεο θάζκα ηεοεθπαίδεπζεο, από ηηο βαζηθέο γλώζεηο έσο πξνρσξεκέλα παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα. ΢εθάπνηεο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ κέξνο ησλ ζπνπδώλ εμ απνζηάζεσο -δηδαζθαιία θαηά ηελνπνία ν θαζεγεηήο θαη ν ζπνπδαζηήο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά κέξε. ΢ε άιιεο πεξηπηώζεηοέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθό ξόιν ζηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ησλ ηάμεσλ. Οη πεξηζζόηεξεοεθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο είλαη πξντόλ θξαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ. ΢ηε Βξεηαλία, γηα παξάδεηγκα90.000 ζπνπδαζηέο παξαθνινπζνύλ ηα καζήκαηα ηνπ Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ κέζσ ηεοηειεόξαζεο. Σν Ηαπσληθό δίθηπν έρεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλπαγθνζκίσο, ελώ ζε πνιιέο ρώξεο ζξεζθεπηηθέο νξγαλώζεηο πξσηνζηαηνύλ ζε εθπαηδεπηηθέοκεηαδόζεηο. Δπίζεο, ην ξαδηόθσλν, ε δνξπθνξηθή θαη ε ζπκβαηηθή ηειεόξαζε παξακέλνπλζεκαληηθά κέζα γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο εθπνκπέο, θαζώο κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζεαπνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Παξά ην γεγνλόο όηη θαζεκεξηλά απνδεηθλύεηαη εαπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ δελ παύεη λα είλαη εύινγν ηνεξώηεκα αλ ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία είλαη εμίζνπ νπζηαζηηθή κε ηελ αιιειεπίδξαζεκαζεηή θαη θαζεγεηή κέζα ζηελ ηάμε. Ποιοσ είναι ο δεοντολογικόσ κώδικασ των δημοςιογράφων;΢ε θάζε επαγγεικαηηθό ρώξν πθίζηαηαη έλα ζύλνιν θαλόλσλ πνπ δηέπεη ηνλ ηξόπνιεηηνπξγίαο ηνπ. Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηε δεκνζηνγξαθία, όπνπ ν θώδηθαοδενληνινγίαο ξπζκίδεη πσο νθείινπλ λα εξγάδνληαη, λα παξνπζηάδνπλ ηα ζέκαηα ηνπο νηδεκνζηνγξάθνη. Σα ηέζζεξα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία ηνπ θώδηθα απηνύ είλαη ηα εμήο: 1) Ζ θνηλσληθή επζύλε θαη ε ακεξνιεςία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ.Υξένο θάζε δεκνζηνγξάθνπ είλαη λα εθηειεί ην ιεηηνύξγεκα ηνπ ππεύζπλα θαη ρσξίο λαιεζκνλεί ηελ επζύλε πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν. Γελ ζα έπξεπε λα αγλννύλ ηα πξνβιήκαηα [10]
 11. 11. πνπ ηαιαηπσξνύλ είηε νιόθιεξε ηελ θνηλσλία, είηε έλα ηκήκα απηήο. Δπηπιένλ θξίλεηαηαπαξαίηεηνο ν ζεβαζκόο ησλ λόκσλ θαη ησλ ζεζκώλ κηαο θνηλσλίαο. Θα ήηαλ ρξήζηκν λαιακβάλνληαη ππόςε όια απηά πξηλ από ηελ θξηηηθή πάλσ ζε έλα ζέκα. έλα αθόκε θαζήθνληνπο είλαη ε απνθπγή ηεο πξνβνιήο ξαηζηζηηθώλ κελπκάησλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα δηράζνπληελ θνηλή γλώκε. Κάζε δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα ζηνρεύεη ζηελ έγθπξε, έγθαηξε θαη θπξίσοζηελ αληηθεηκεληθή θαη ακεξόιεπηε ελεκέξσζε. Σα ζέκαηα ηα νπνία πξαγκαηεύνληαη ζαπξέπεη λα πξνβάιινληαη όπσο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, απαιιαγκέλα από θάζε είδνποζρόιηα θαη πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο θαη πίζσ από απηά λα κελ θξύβνληαη νηθνλνκηθά,πνιηηηθά ή ηδενινγηθά ζπκθέξνληα. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ ζσζηνύ θαη αδηάθζνξνπδεκνζηνγξάθνπ είλαη ε εληηκόηεηα θαη ε εηιηθξίλεηα. 2) Ο ζεβαζκόο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξώπνπ.Δίλαη ιαλζαζκέλε θαη αληηδενληνινγηθή ε λννηξνπία πνιιώλ δεκνζηνγξάθσλ λα επηδηώθνπλλα απμήζνπλ ηελ ζεακαηηθόηεηα/ αθξνακαηηθόηεηα ηνπο ζθαλδαινζεξώληαο θαηζπηιώλνληαο θάπνηνπο πνιίηεο. Αξθεηέο θνξέο ε ζπθνθαληία θαη ε δπζθήκηζε αγγίδνπλ ηαόξηα ηεο αδηαθξηζίαο. Ο αλζξώπηλνο πόλνο θαη ε ιύπε δελ είλαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο.Δάλ απηό ην δηθαίσκα γίλεη ζεβαζηό από όινπο ηόηε ίζσο βειηησζεί ε θαηάζηαζε. 3) Ο ζεβαζκόο ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνοΜέζα από ηηο εηδήζεηο ζα ήηαλ ζσζηό λα πξνβάιιεηαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ. Να γίλεηαηθαηαλνεηό ζηνπο πνιίηεο πσο ην ηδησηηθό ζπκθέξνλ εμαξηάηαη θαη θαζνξίδεηαη από ηελπνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ πξέπεη πξσηαξρηθήκέξηκλα όισλ λα γίλεη ζην εμήο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπιινγηθνύ ζπκθέξνληνο. ΢ε νξηζκέλεοπεξηπηώζεηο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα “ζαθηνύλε” κεξηθά γεγνλόηα, ηα νπνία ζα ήηαλ επηδήκηα γηαηελ θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα πεξηζσζεί ην ζπκθέξνλ απηήο. 4) Ζ δπλαηόηεηα ηνπ θνηλνύ λα έρεη πξόζβαζε θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεοΑλάκεζα ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπο πνιίηεο ζα ήηαλ δπλαηό λα δεκηνπξγεζείέλαο δηάινγνο. Γηα λα είλαη απηόο επνηθνδνκεηηθόο απαηηείηαη πέξα από ηελ γλώκε ηνπδεκνζηνγξάθνπ λα αθνύγεηαη ε άπνςε, αιιά θαη ε θξηηηθή ηνπ δέθηε. Σν ζζέλνο ηνπ ιόγνπηνπ θαζελόο πξέπεη λα είλαη ην ίδην. Ζ αμία ηνπ ιόγνπ, δειαδή, λα είλαη ίζε κε απηή ηνπαληίινγνπ. Γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ ζεζκνύ ζεσξείηαη επηηαθηηθή ε αλάγθεζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηνπο δηάθνξνπο ζεζκνύο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πιεξνθόξεζε κέζσ ησλκέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Ενότητα Δεύτερη [11]
 12. 12. Προβολή τησ ταινίασ “Quiz Show” που προτείνετε ςτο ςχολικό βιβλίο «Πολιτική και Δίκαιο τησ Β΄ Λυκείου του ΟΕΔΒ»Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε απηήο ηεο ηαηλίαο όπσο ήηαλ ινγηθό δεκηνπξγήζεθαλθάπνηα εξσηήκαηα ζε όινπο όζνπο ηελ παξαθνινύζεζαλ. Τα εξσηήκαηα απηάβέβαηα έπξεπε λα απαληεζνύλ θηόιαο. Παξαθάησ ζα δηαβάζεηε ηηο απαληήζεηοησλ 7 εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ από ηε δηθή καο νπηηθή γσλία. 1. Να εληάμεηε ηελ ηαηλία ζην θνηλσληθό θαη ηζηνξηθό πιαίζην ηεο επνρήο ηεο: Σα γεγνλόηα θαη νη ζθελέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο δηαδξακαηίδνληαη ζηελ Ακεξηθή ηνπ 1954. Δπνρή, πνπ νη ηειενξάζεηο είλαη αζπξόκαπξεο. Οη νηθνγέλεηεο όπσο ήηαλ ινγηθό δελ βξίζθνληαλ ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Χζηόζν νη, ζε αλώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα, άλζξσπνη πίζηεπαλ πσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο ζα άλζηδε κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο κέζα από απηό ην θαηλνύξγην κέζν επηθνηλσλίαο. Σέινο από θαίλεηαη θαη από ηελ ηαηλία ππήξρε αθόκα ν θνηλσληθόο ξαηζηζκόο ζε αλζξώπνπο δηαθνξεηηθώλ πεξηνρώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Δβξαίσλ. 2. Να γξάςεηε ζύληνκε πεξίιεςε: Σν “Quiz Show” είλαη κηα ηαηλία γηα ηελ θπξηαξρία ηεο ηειεόξαζεο ζηε θνηλσληθή δσή, ηα παξαζθήληα ησλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ θαη ηα ηειεπαηρλίδηα κε «ζηεκέλνπο» αγώλεο θαη ληθεηέο πνπ εμππεξεηνύλ ηνπο δηαθεκηζηηθνύο θαη εκπνξηθνύο ζηόρνπο ησλ θαλαιηώλ. Ζ ηαηλία βαζίδεηαη ζην βηβιίν ηνπ Ρίηζαξλη Γθνύληγνπηλ, όπνπ θαηαγξάθεηαη θαη απνθαιύπηεηαη έλα πεξηβόεην ζθάλδαιν ζηεκέλνπ ηειεπαηρληδηνύ ζην θαλάιη NBC πνπ ζπγθιόληζε ηελ ακεξηθαληθή θνηλή γλώκε ην 1957.΢ηελ δεθαεηία ηνπ πελήληα κεζνπξαλνύζαλ ζηα ακεξηθαληθά ηειενπηηθά δίθηπα ην ηειεπαηρλίδηα πνπ έηαδαλ ρξήκα θαη δόμα ζε άζεκνπο πνιίηεο. Κάπνηα ζηηγκή νη παξαγσγνί ηνπ δεκνθηιέζηεξνπ παηρληδηνύ, ηνπ «21», επηζπκώληαο λα αιιάμνπλ ην «ίκαηδ» ηνπ πξνγξάκκαηνο, πίεζαλ έλα «ιατθό» παίθηε λα ράζεη πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ληθεηή έλαλ «θηλεηζάην» θαζεγεηή, γόλν γλσζηήο νηθνγέλεηαο δηαλννπκέλσλ.Ο Ρέληθνξλη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ηξία βαζηθά πξόζσπα ηνπ ζθαλδάινπ. ΢ηνλ Υέξκπεξη ΢ηέκπει (Σδνλ Σνξηνύξν), έλαλ απιό εξγαδόκελν εβξατθήο θαηαγσγήο από ην Κνπίλο πνπ ελώ θεξδίδεη ππνρξεώλεηαη ηειηθά λα... ράζεη. ΢ηνλ «ληθεηή», Σζαξιο Βαλ Νηόξελ (Ρέηθ Φάηλο), γνεηεπηηθό θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ θαη γόλν νηθνγέλεηαο ινγνηερλώλ, πνπ όρη κόλν «θεξδίδεη» ην έπαζιν αιιά θαη θσηνγξαθίεο ζηα εμώθπιια ησλ πεξηνδηθώλ "Time" θαη "Life". Σν ηξίην πξόζσπν είλαη ν [12]
 13. 13. λνκηθόο Ρίηζαξλη Γθνύληγνπηλ (Ρνκπ Μάξννπ), ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εξεπλήζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Κνγθξέζνπ ηελ ππόζεζε εζηηάδνληαο όρη ηόζν ζηνλ ξόιν ησλ δηαγσληδόκελσλ όζν ζηελ απάηε, ηα βξώκηθα θόιπα θαη ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη ζπληειεζηέο ηεο εθπνκπήο γηα λα ρεηξαγσγνύλε ην θνηλό θαη λα πεξλάλε ηα δηθά ηνπο κελύκαηα. Με βάζε έλα ζθηρηνδεκέλν ζελάξην ν Ρέληθνξλη ζθελνζεηεί κηα εμαηξεηηθή ηαηλία πνπ απνθαιύπηεη «πηθξέο» αιήζεηεο, όπσο ην κε θάζε ζεκηηό θαη αζέκηην κέζν θπλήγη ηεο δόμαο θαη ηνπ ρξήκαηνο αιιά θαη ην κεγάιν «παηρλίδη» πνπ παηδόηαλ -θαη εμαθνινπζεί λα παίδεηαη- από κεγάιεο επηρεηξήζεηο όπσο είλαη ηα ηειενπηηθά δίθηπα ζε βάξνο ηνπ θνηλνύ.3. Πνηα νηθνλνκηθά πξόηππα θαη πνηα θνηλσληθά ζπκθέξνληα βιέπεηε λα ζπγθξνύνληαη ζηελ ηαηλία; ΢ηελ ηαηλία απηή ζπγθξνύνληαη ηα λέα θαηαλαισηηθά πξόηππα κε ηελ πώιεζε άιισλ πξντόλησλ. Δπίζεο, θαίλεηαη ε αληίζεζε κεηαμύ πςειώλ θαη θαηώηεξσλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ θαη γεληθόηεξα αλάκεζα ζε πινύζηνπο, ζηνπο νπνίνπο θαηαηάζζνληαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ κία αμηόινγε ζέζε ζηνλ δεκόζην ηνκέα κε πςειό εηζόδεκα αιιά θαη ζηνπο θησρνύο, πνπ πξνζπαζνύλ κε θάζε ηξόπν λα βγάινπλ ην ςσκί ηνπο ώζηε λα θαηαθέξνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο ηηο δσήο θαη λα ζξέςνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Σέινο, ην όηη νη Ακεξηθάλνη ράλνπλ ζηα ηειεπαηρλίδηα από αλζξώπνπο εβξατθήο θαηαγσγήο απνηειεί αθόκα κία θνηλσληθή ζύγθξνπζε ε νπνία δελ πεξλάεη απαξαηήξεηε κέζα από ηελ ηαηλία.4. Θεσξείηαη όηη απνδίδεηαη δηθαηνζύλε ηειηθά; ΢ηελ ηαηλία απηή δελ απνδίδεηαη δηθαηνζύλε ηειηθά. Όπσο παξαηεξνύκε ζην ηέινο θαηαθέξλνπλ νη κεγάιεο εηαηξίεο όρη κόλν λα αζσσζνύλ αιιά θαη λα ζπκπεξηθεξζνύλ θαη σο ζύκαηα ηεο όιεο ππόζεζεο. ΢ην ζεκείν απηό ν δηθεγόξνο θαηαθιύδεηαη από ηα Μ.Μ.Δ. γεγνλόο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα θέξεη ζην θσο ηελ αιήζεηα, λα αζσώζεη απηνύο πνπ δελ θέξνπλ θακία επζύλε θαη ηέινο λα νδεγεζεί ζηελ απόδνζε ηεο δηθαηνζύλεο κε ηελ ηηκσξία ησλ ππεύζπλσλ.5. Πνηα είλαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή ηειεόξαζε κε ηα αληίζηνηρα ηειεπαηρλίδηα [13]
 14. 14. -Πόζεο ώξεο βιέπεηε ηειεόξαζε ηελ εβδνκάδα -Πνηέο από απηέο βιέπεηε ηειεπαηρλίδηα -Παξαθνινπζείηε ηειεπαηρλίδηα γηα ςπραγσγία, επεηδή ζαο αξέζεη ή ιόγνπ ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ πνπ δίλεηαη. -Πνηα είλαη ηα αγαπεκέλα ζαο ηειεπαηρλίδηα -Πηζηεύεηε όηη ε δηαζεκόηεηα πνπ ζα απνθηήζεηε από ηελ ηειεόξαζε επεξεάδνπλ ζεηηθά ζηε δσή.6. Πνηά είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηα θίλεηξα ησλ παηθηώλ θαη ησλ δηνξγαλσηώλ Σα θίλεηξα ησλ παηθηώλ όπσο θαη ηα θίλεηξα ησλ εηαηξηώλ δηαθέξνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία. Οη παίθηεο έρνπλ σο θύξην ζηόρν ηνπο ηελ απόθηεζε θήκεο, δόμαο αιιά θαη πινύηνπ. Δπηζπκνύλ ην θαιύηεξν γηα ηελ νηθνγέλεηαο ηνπ θαη κάιηζηα πξνζπαζνύλ λα ην θαηαθέξνπλ απηό θαη κε αζέκηηα κέζα. Από ηελ άιιε κεξηά νη εηαηξίεο έρνπλ σο πξσηαξρηθό ζθνπό ηνπο ηελ δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ θαη ηελ αύμεζε ηεο ζεακαηηθόηεηαο. Καηαπαηνύλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θαηαθέξλνπλ λα κελ γίλνληαη αληηιεπηνί από ηνλ θόζκν αιιά θαη λα ηνπο πξνσζνύλ ηα πξντόληα ηνπο.7. Άιιεο παξαηεξήζεηο γηα ηα επηθνηλσληαθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηαηλία; Σα επηθνηλσληαθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηαηλία ζεσξνύληαη πιένλ παιηάο επνρήο ζε ζρέζε κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ηώξα. Πξσηαξρηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη πσο ζηελ ηαηλία νη ηειενξάζεηο είλαη αθόκε αζπξόκαπξεο θαη δελ ππάξρνπλ ζε πνιιά ζπίηηα. Δπίζεο ηα ξαδηόθσλα θαη ηα κηθξόθσλα έρνπλ εμειηρζεί. Σώξα πηα, ππάξρνπλ λέεο κηθξνζπζθεπέο ζε πνιιά κεγέζε θαη είλαη πην βνιηθέο γηα όζνπο ηηο ρξεζηκνπνηνύλ. Ενότητα Τρίτη [14]
 15. 15. Όπσο θαίλεηαη δελ έιιεηςε θαη ε ελεκέξσζε από έλαλ εηδηθό ζε απηήλ ηελεξεπλεηηθή εξγαζία. Γηαηί όπσο ήηαλ αλακελόκελν δηαδίθηπν θαη εμαξηήζεηο πάλεπαθέην! Ο θ. Φάξθσλαο ινηπόλ καο κίιεζε γηα ηηο εμαξηήζεηο ζην ίληεξλεη θαη γηαηελ πξνζηαζία καο από απηνύο. Ζ νκάδα καο σζηόζν θαηέγξαςε ηνπ θηλδπλνπο γηαηνπο νπνίνπο κηιήζακε.Οη θπξηόηεξνη θίλδπλνη σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη: Αθαηάιιειν Πεξηερόκελν Αλεπηζύκεηα Μελύκαηα (Spam) Απνμέλσζε Απνπιάλεζε (Grooming) Βίαηα Παηρλίδηα Δζηζκόο (Internet Addiction) Δθθνβηζκόο (Cyberbullying) Δπηβιαβείο ΢πκπεξηθνξέο Ζιεθηξνληθόο Σδόγνο Ηνί (Virus) Παηδηθή Πνξλνγξαθία Παξαβίαζε Ηδησηηθόηεηαο Παξαπιεξνθόξεζε (Misinformation) Παξαπνίεζε Γιώζζαο Τπνθινπή Πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ(Phishing) Φπζηθέο ΠαζήζεηοΓηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηώλ ησλ θηλδύλσλ νη καζεηέο ζα πξέπεη κε ηελ παξακηθξήππνςία λα θαηαγγέιινπλ ην ζπκβάλ ζηηο γξακκέο ηνπ Κέληξνπ ΠξόιεςεοΔμαξηήζεσλ. Ενότητα Τέταρτη [15]
 16. 16. Προετοιμαςία και ςτήςιμο εκπομπήσ ςτην ΔημοτικήΣηλεόραςη.Αζρνινύκαζηαλ κε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία πνπ είρε σο ζέκα ηα Μέζα ΜαδηθήοΔλεκέξσζεο. Ση ζα ήηαλ ην πξώην πξάγκα πνπ ζα εξρόηαλ ζην κπαιό θάπνην αλάθνπγε ηε ιέμε Μ.Μ.Δ.; ΢πλήζσο όινη ζθεθηόκαζηε ηελ ηειεόξαζε θαη είλαη πνιύινγηθό. Απηό όκσο πνπ μεπεξλάεη θάζε θαληαζία είλαη ε δεκηνπξγία κίαο εθπνκπήοκε νξζό πεξηερόκελν από παηδηά ειηθίαο 15 κε 16 ρξνλώλ. Έθηαζε ε ώξα ινηπόλ λαθάλνπκε ό,ηη πην δεκηνπξγηθό είρακε θαληαζηεί πνηέ ζηε δσή καο. Όηαλ καοαλέθεξαλ νη θαζεγήηξηέο καο πσο ζα γίλνπκε εκείο ξεπόξηεξ, ζα γξάςνπκε δηθά καοθείκελα, δηθέο καο εξσηήζεηο θαη ζα πάξνπκε ζπλέληεπμε ζηνπο ίδηνπο καο ηνποζπκκαζεηέο ελζνπζηαζηήθακε. Δθείλε ηε ζηηγκή θαηαιάβακε ην ιόγν πνπ επηιέμακεαπηό ην project. Ήκαζηαλ πνιύ ραξνύκελνη, αιιά ηαπηόρξνλα παληθνβιεκέλνη. Ναηζσζηά, παληθνβιεκέλνη. Σν λα βγαίλεηο γηα πξώηε θνξά θηόιαο ζηελ ηειεόξαζε δελείλαη θαη ην πην εύθνιν πξάγκα ζηνλ θόζκν αλ δελ θάλσ ιάζνο. Ο παληθόο όκσο δελθξάηεζε γηα πνιύ θαη γξήγνξα αληηθαηαζηάζεθε από ελζνπζηαζκό θαη όξεμε γηα λααξρίζνπκε δνπιεηά. Πξηλ βγνύκε ζηελ ηειεόξαζε, πέξαζαλ κέξεο πξνεηνηκαζίαο.Ήξζε ζην ζρνιείν θαη καο κίιεζε ε θα Παπαδαραξίνπ, δεκνζηνγξάθνο ηεο δεκνηηθήοηειεόξαζεο θαη καο αλέιπζε όζα πξέπεη λα θάλνπκε. Μαο κίιεζε γηα ην ζέκα, ηηοεξσηήζεηο πνπ έπξεπε λα ζπληάμνπκε, γηα ην όηη πξέπεη εκείο νη ίδηνη λαθαηεπζύλνπκε ην ζέκα ώζηε λα κελ μεθύγνπκε από απηό θαη άιια πνιιάελδηαθέξνληα πξάγκαηα. Έηζη, ζην επόκελν κάζεκα κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηξηώλκαο επηιέμακε ην ζέκα «νηθνλνκηθή θξίζε» θαη ην ρσξίζακε ζε ππνελόηεηεο κε βάζεηελ επηζπκία ησλ νκάδσλ. Οη ππνελόηεηεο απηέο αθνξνύζαλ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε,ηελ κόδα, ηηο ζπλήζεηο ησλ λέσλ, ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα θαη γεληθά νηηδήπνηε ζηννπνίν ζα κπνξνύζε λα έρεη ζπλέπεηεο έλα ηόζν επίθαηξν ζέκα όπσο ε νηθνλνκηθήθξίζε πνπ βαζαλίδεη όινπο ηνπο αλζξώπνπο ζηηο κέξεο καο. Ζ θάζε νκάδα, επνκέλσο,μεθίλεζε λα γξάςεη έλα θείκελν θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνελόηεηα πνπεπέιεμε. Σν δηθό καο ζέκα είρε λα θάλεη κε ηηο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλπαηδηώλ θαη πεξηείρε ην εμήο θείκελν θαη εξσηήζεηο:Κείμενο:Απηή ηελ πεξίνδν ε ρώξα καο πεξλάεη κηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη απηό έρεη επίπησζεζε πνιινύο ηνκείο ηεο δσήο καο. Έλαο από απηνύο είλαη ε παηδεία. Από πάληα ηνθξάηνο δε ρξεκαηνδνηνύζε ηελ παηδεία πόζν κάιινλ ζήκεξα πνπ έρνπκε νηθνλνκηθήθξίζε. Όια έρνπλ κεησζεί. Οη δάζθαινη ζηα ζρνιεία απνιύνληαη όπσο επίζεο έρνπκεαλεπάξθεηα βηβιίσλ. Σν θξάηνο δελ ελεκεξώλεη έγθαηξα ηνπο θαζεγεηέο γηα ηηοθαηλνύξηεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, γη απηό όζνη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα θαηαθεύγνπλζε θξνληηζηήξηα θαη άιινπ είδνπο εμσζρνιηθήο βνήζεηαο. Όκσο θαη απηά ηώξααξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο νηπεξηζζόηεξνη δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύλ κε έλα άζιεκα ή λα αξρίζνπλθάπνην κνπζηθό όξγαλν. Γη απηό ηα ζρνιεία πξέπεη λα θαιύπηνπλ απηέο ηηο αλάγθεοησλ παηδηώλ. [16]
 17. 17. Ερωτήςεισ: 1) ΢ε πνηεο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζπκκεηέρεηο; 2) ΢νπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί αβεβαηόηεηα γηα ην κέιινλ; 3) Καηά πόζν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηα επαγγεικαηηθά ζρέδηα θαη ηηο ζπνπδέο;Έηζη όηαλ ε κέξα ζηελ δεκνηηθή ηειεόξαζε έθηαζε ήκαζηαλ όινη άθξσοπξνεηνηκαζκέλνη γηα ην ηη ζα αληηκεησπίζνπκε. Υπήξμαλ βέβαηα θαη κεξηθάαπξόνπηα νη θάπνηεο κε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο, αιιά κε ιίγν κνληάδ όιαέγηλαλ θαιύηεξα θαη από ηέιεηα! Ζ εκπεηξία καο απηή ήηαλ πνιύ σξαία θαη ε θαΠαπαδαραξίνπ ήηαλ απόιπηα επραξηζηεκέλε από ηε δνπιεηά καο, γεγνλόο πνπκαο ραξνπνίεζε πνιύ. Ενότητα Πέμπτη [17]
 18. 18. ΢ε απηό ην κέξνο ηεο εξγαζίαο, δόζεθε ζε θάζε νκάδα από έλα δηαθνξεηηθό ζέκαγηα λα αζρνιεζεί. Με βάζε απηό ε θάζε νκάδα είρε θιεζεί λα κνηξάζεηεξσηεκαηνιόγηα, κε ηα αλάινγα εξσηήκαηα γηα ην αληίζηνηρν ζέκα ηεο θάζε νκάδαο,ζηηο ηάμεηο Β‟ θαη Γ‟ Λπθείνπ ηνπ ζρνιείνπ καο. Σν ζέκα ηεο δηθήο καο νκάδαο ήηαλ«Με πνηνπο ηξόπνπο επηθνηλσλνύλ νη λένη κεηαμύ ηνπο ζηηο κέξεο καο;». Μέζα απόαπηήλ ηελ έξεπλα, ε νπνία έγηλε κέζα ζε κία εκέξα, κπνξέζακε λα ζπκπεξάλνπκε ηαεμήο: Με βάζε ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηηο καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο, ην70% δήισζε πσο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν θαηά ηελ ειηθία ησλ 10-13εηώλ ελώ ην ππόινηπν 30% ζηελ ειηθία ησλ 13-15 ελώ όπσο παξαηεξνύκε θακία δελαζρνιήζεθε κε ηνπο ππνινγηζηέο ζηελ ειηθία ησλ 15-18. ΢ε αληίζεζε, ην 80% ησλαγνξηώλ δήισζαλ όηη μεθίλεζαλ γύξσ ζηελ ειηθία ησλ 6-10 εηώλ λα έξρνληαη ζεεπαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο ελώ κόιηο ην 25% ζηελ ειηθία ησλ 10-13 θαη κόλν ην 5%ζηελ ειηθία ησλ 13-15. ΢ηελ εξώηεζε «Πώο ζπλεζίδνπλ νη γνλείο ζαο λαελεκεξώλνληαη γηα ηηο δηάθνξεο εηδήζεηο;», ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ θαη από ηα δύνθύιια απάληεζε ην δηαδίθηπν θαη ηελ ηειεόξαζε, ην 23% ηηο εθεκεξίδεο θαη ζηεληξίηε ζέζε έξρεηαη ην ξαδηόθσλν κε κόιηο 22%. Έπεηηα, όηαλ νη καζεηέο ξσηήζεθαλκε πνην ηξόπν βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα ζέκαηα ηα θνξίηζηα απάληεζαλ ζεπνζνζηό πνπ θηάλεη έσο θαη ην 90% ην δηαδίθηπν θαη ηηο εγθπθινπαίδεηεο. Σν 10%απάληεζε ηελ βηβιηνζήθε ηνπ λεζηνύ γεγνλόο πνπ πξνθαιεί έλα αίζζεκα ραξάο δηόηηηειηθά δελ πξόθεηηαη λα ραζεί απηόο ν ηξόπνο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ. Από ηελάιιε κεξηά ζηα αγόξηα ην 99% απάληεζε ηελ ελαζρόιεζε κε ην δηαδίθηπν σοαπνηειεζκαηηθόηεξε πεγή πιεξνθόξεζεο. Μόλν ην 1% αλαδεηά πιεξνθνξίεο απόεγθπθινπαίδεηεο! Δπίζεο, παξόιν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρώξακαο, ην 80% από ηα παηδηά καο απάληεζαλ όηη πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ αθξηβάθηλεηά ηειέθσλα, θαη λα είλαη πνιιέο ώξεο ζπλδεδεκέλνη ζην ηληεξλέη. Μόλν ην 20%δελ ελδηαθεξόηαλ θαζόινπ γηα ην θηλεηό πνπ ζα είρε. Έπεηηα ζηελ εξώηεζε γηα ηνπόζεο αγνξέο ηνπο πξνέξρνληαλ από ην δηαδίθηπν ην 70% ησλ θνξηηζηώλ απάληεζειίγεο ελώ ην 80% ησλ αγνξηώλ απάληεζε νη πεξηζζόηεξεο. Σν ππόινηπν 30 θαη 20%αλαθεξόηαλ ζην θακία. Αθνινύζσο, ζηελ εξώηεζε πνηνλ ηξόπν επηιέγνπλ γηα λαεπηθνηλσλνύλ κε ηνπο θίινπο ηνπο ηα θνξίηζηα απάληεζαλ θαηά 80% ην facebook θαηην θηλεηό ελώ ην ππόινηπν 20% απάληεζε ην Skype. Πεξηηηό λα αλαθέξνπκε όηηθακία από ηηο επηινγέο ηνπο δελ ήηαλ ε αιιεινγξαθία. Σα αγόξηα από ηελ άιιε κεξηάεπέιεμαλ ην 80% ην facebook θαη ην ππόινηπν 20% ην θηλεηό ηειέθσλν. ΢ηνεξώηεκα εάλ νη καζεηέο έρνπλ επηιέμεη ηε κειέηε βηβιίσλ από ηελ ελαζρόιεζε κε ηνδηαδίθηπν ε απάληεζε ήηαλ νκόθσλε θαη γηα ηα δύν θύιια. Γειαδή ην 90%απάληεζε όρη ελώ ην ππόινηπν 10% απάληεζε όηη απηό ην θάλεη ιίγεο θνξέο. ΢ηεεξώηεζε αλ κε πνηα γιώζζα επηιέγνπλ λα επηθνηλσλνύλ απάληεζαλ θαη ζηα δύνθύιια ην 60% κε ειιεληθά θαη ην 40% κε greeklish. Πεξαηηέξσ, ζηελ εξώηεζε κεπνηνλ ηξόπν επηιέγνπλ λα επηθνηλσλνύλ κε άιινπο αλζξώπνπο ην 90% ησλ θνξηηζηώλαπάληεζε πξόζσπν κε πξόζσπν θαη ην 10% κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Σααπνηειέζκαηα ησλ αγνξηώλ ήηαλ θαη απηά παξεκθεξή κε ησλ θνξηηζηώλ θαζώο ην80% επηιέγεη ηελ επηθνηλσλία πξόζσπν κε πξόζσπν θαη ην ππόινηπν 20% κέζσθηλεηνύ ηειεθώλνπ. Δπίζεο ζηελ εξώηεζε αλ πηζηεύνπλ πσο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαοζα εμαθαλίζεη πνιινύο παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο ην 40% ησλ θνξηηζηώλ [18]
 19. 19. απάληεζε λαη ελώ αληίζεηα ην 33% ησλ αγνξηώλ απάληεζε όρη Κιείλνληαο,παξαηεξνύκε όηη ζηα θνξίηζηα ην 23% ελνριείηαη από ηε γλσζηνπνίεζε πξνζσπηθώλδεδνκέλσλ ην 50% από ην e-bulling θαη ηελ απνκόλσζε ην 14% από ηελ απεξηόξηζηερξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ην 13% από ηελ αλεμέιεγθηε ρξήζε ηνπ. Από ηελ άιιεκεξηά ηα αγόξηα ελνρινύληαη θαηά 15% από ηε γλσζηνπνίεζε πξνζσπηθώλδεδνκέλσλ ην 30% από ην e-bulling θαη ηελ απνκόλσζε ην 25% από ηελ αλεμέιεγθηερξήζε ηνπ θαη κόιηο ην 30% από ηελ απεξηόξηζηε ρξήζε ηνπ. Όπσο θαηαιαβαίλνπκεε λέα γεληά παξνπζηάδεη ηάζεηο εζηζκνύ ζηελ ηερλνινγία όρη όκσο γηα ηελ πξνζσπηθήηεο δηαζθέδαζε αιιά γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ ηξόπνπ δσή ηεο θαη ηελ επηθνηλσλίακε άιινπο αλζξώπνπο. Ενότητα Έκτη [19]
 20. 20. Ζ εξγαζία καο ινηπόλ έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Μέζα από απηή κάζακε πσο πνιιά απόηα πξάγκαηα πνπ ππνηίζεηαη γλσξίδακε απείραλ πνιύ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα.Πξώηα απ όια κάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε κεηαμύ καο. Μπνξεί ν θαηεκεξηζκόο ηεοεξγαζίαο καο λα ήηαλ ελ ηέιεη άδηθνο ή αξρηθά λα κελ θαηαιαβαίλακε ηη έπξεπε λαθάλνπκε αιιά ζην ηέινο ηα θαηαθέξακε. Μάζακε γηα ηνλ ρσξηζκό ησλ Μ.Μ.Δ. θαηγηα ηελ δεκηνπξγία ζπκβνιαίνπ. Παξαθνινπζήζακε ηαηλία εθηόο επνρήο θαη επηπιένλγλσξίζακε ηνπο θηλδύλνπο ηνπ δηαδηθηύνπ. Πήξακε κέξνο ζηελ δηθή καο εθπνκπή θαηπαξαθνινπζήζακε από θνληά ηελ δηεμαγσγή ελόο δειηίνπ εηδήζεσλ. Όια απηά είλαηπξάγκαηα πνπ έλα παηδί δελ θάλεη εύθνια ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Παξ‟ όια απηάεκείο ηα θαηαθέξακε κέζα ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελώλ! Μαο αμίδεη πξαγκαηηθάέλα κεγάιν κπξάβν!!! Ενότητα Εφτά [20]
 21. 21. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82http://lyk-kampan.kil.sch.gr/Efimerida_2.htmhttp://entertainment.in.gr/html/ent/798/ent_tv_show.2354798.asp [21]

×