Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Σχολικός κανονισμός

397 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Σχολικός κανονισμός

  1. 1. 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ ΣΦΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Με ηνλ όξν «΢σολικόρ κανονιζμόρ» ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ όξσλ θαη ησλ θαλόλσλ πνπ απνηεινύλ πξνϋπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη αλελόριεηα, κεζνδηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ. Σην πιαίζην απηό ν όξνο «ζσολική πειθαπσία» απνθηά δεκνθξαηηθό πεξηερόκελν θαη αλαδεηθλύεηαη ζε βαζηθό πνηνηηθό ζηνηρείν ηνπ ζύγρξνλνπ δεκνθξαηηθνύ ζρνιείνπ. Η ζρνιηθή θνηλόηεηα είλαη κία νξγαλσκέλε νκάδα πνπ έρεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο. Τν ζρνιείν πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο λα εληαρζνύλ νκαιά ζηελ θνηλσλία. Η εζσηεξηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο νθείιεη λα εθπαηδεύεη θαη λα δηαπαηδαγσγεί, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Η δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο πξνϋπνζέηεη κανόνερ, όπια, καηανομή πόλων και εςθςνών, πνπ δελ θαηαζηξαηεγεί ην δηθαίσκα έζηω και ενόρ μαθηηή γηα κάζεζε. Εηδηθόηεξα: 1. Σην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ νη ξόινη κέζα ζηελ νκάδα πξέπεη λα θαηαλέκνληαη κε βάζε ηηο πξνζπάζεηεο, ηηο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηδόζεηο ηηο νπνίεο θαηαβάιινπλ νη καζεηέο. Τα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη απηά λα πξνβάιινληαη από ην ζρνιείν. (α). Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ππνρξέσζή ηνπο. Ο καζεηήο πξέπεη λα επηδηώθεη θαη λα ζεσξεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ επγελή θηινδνμία. (β). Σηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ είλαη απαξαίηεην λα θαιιηεξγείηαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκόο, ν δεκνθξαηηθόο δηάινγνο, ε αλαγλώξηζε, ε θαηαλόεζε, ε αιιειεγγύε, ε ππεπζπλόηεηα θαη ε ζπλέπεηα. Η επγελήο άκηιια είλαη ρξήζηκε. Εθείλν πνπ πξέπεη λα θαηαζηέιιεηαη είλαη ν επηζεηηθόο αληαγσληζκόο. (γ). Οη ελδνζρνιηθέο εθδειώζεηο, όπσο είλαη νη ζρνιηθέο, νη εζληθέο θαη νη ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο, νη αζιεηηθέο, νη πνιηηηζηηθέο θαη νη άιιεο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ, ε ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ άιισλ θαηλνηόκσλ ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα γίλνληαη κε πξσηνβνπιίεο, ηδέεο θαη επζύλεο ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ. (δ). Η δπλαηόηεηα λα αλαθαηαλέκνληαη νη ξόινη θαη νη επζύλεο ζηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο είλαη θαλόλαο ηεο δεκνθξαηίαο. Τόηε όινη νη καζεηέο αηζζάλνληαη ππεύζπλνη. Τα άηνκα δελ επηηξέπεηαη λα ηζνπεδώλνληαη κέζα ζηελ νκάδα. 1
  2. 2. (ε). Μεγάιε ζεκαζία ζηε ζρνιηθή δσή ησλ καζεηώλ έρνπλ ν δεκνθξαηηθόο διάλογορ θαη νη κανόνερ ηνπ. Η αλαγλώξηζε ησλ ξόισλ, ε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο κε ζεβαζκό θαη ρσξίο εληάζεηο είλαη βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζρνιηθήο αγσγήο. Η δεκνθξαηία θαη ε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη αξεηέο πνπ εκπεξηέρνληαη σο ζηνηρεία ζην ξόιν θαη ζηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ. (δ). Η έγκαιπη πποζέλεςζη, ε καθαπιόηηηα, ε ηζςσία θαη ην ήπεμο κλίμα κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο είλαη πξνϋπνζέζεηο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο όισλ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. Αλ δελ εμαζθαιηζηνύλ ηέηνηεο ζπλζήθεο, δελ είλαη δπλαηόλ λα παξαρζεί ζνβαξό ζρνιηθό έξγν, νύηε ζην γλσζηηθό, νύηε ζην ζπλαηζζεκαηηθό, νύηε ζηνλ ςπρνθηλεηηθό ηνκέα ηεο κάζεζεο. Η παξαθώιπζε ηνπ καζήκαηνο, ε ρξήζε αλαςπθηηθώλ θαη θαγεηνύ ζηελ ηάμε ζηνηρεηνζεηνύλ πεηζαξρηθό παξάπησκα. Σεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ησλ επηκειεηώλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ. (ε). Εθηόο από ην ζρνιηθό ρώξν, ζεβαζκόο θαη πξνζεθηηθή ρξήζε απαηηείηαη ζηε ζσολική πεπιοςζία, δειαδή ζηα επνπηηθά κέζα θαη ζηε ινηπή πιηθνηερληθή ππνδνκή. Φζνξέο, δεκίεο, θαθή ρξήζε, έιιεηςε ζπληήξεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζρνιείνπ πξαθηηθά απνδπλακώλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη παηδαγσγηθά εζίδνπλ ην καζεηή ζηελ αληίιεςε ηεο απαμίσζεο ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο. (ζ).Τν ζσολικό βιβλίο παξέρεηαη δσξεάλ γηα ρξήζε ησλ καζεηώλ. Η κακή σπήζη, ε θαθνπνίεζε, ην θάςηκν, ε έιιεηςε δπλαηόηεηαο λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί, πέξα από ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε, έρνπλ σο κεγαιύηεξε αξλεηηθή ζπλέπεηα ηνλ επηειηζκό ηεο έλλνηαο ηνπ βηβιίνπ. Τν βηβιίν είλαη πλεπκαηηθό δεκηνύξγεκα ησλ ζπγγξαθέσλ, ηαπηόρξνλα είλαη θαη πνιύηηκε αλαθπθιώζηκε ύιε κε ηεξάζηην νηθνινγηθό όθεινο. αλήθεη ζηελ πνιηηεία, ε νπνία δαπάλεζε από ην πζηέξεκα ηνπ ιανύ, θαη παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο γηα ρξήζε. (η). Η σπήζη ηων κινηηών ηηλεθώνων ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ δε ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ήξεκνπ παηδαγσγηθνύ, θιίκαηνο, δηαιύεη ηελ ηάμε, απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο θαη, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ, δεκηνπξγεί πξνϋπνζέζεηο θαη ππνςίεο γηα θαηαδνιίεπζή ηνπο. Επνκέλσο, ε κεηαθνξά θαη ε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα απνθεύγεηαη, θαζόζνλ ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαιύπηεηαη επαξθώο κε ηα ηειεπηθνηλσληαθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν. Μαζεηήο πνπ θάλεη ρξήζε θηλεηνύ ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ζα ειέγρεηαη πεηζαξρηθά θαη ην θηλεηό ζα θξαηείηαη ζην ζρνιείν. 2. Η θοίηηζη ησλ καζεηώλ πξέπεη λα είναι ηακηική θαη ε παξαθνινύζεζε όισλ ησλκαζεκάησλ ανελλιπήρ και όσι επιλεκηική. Οη απνπζίεο ησλ καζεηώλ θαη νη ζπλέπεηεοαπηώλ, όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, είλαη έλα ζνβαξόηαην ζέκα ηννπνίν πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη από θνηλνύ από ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. 2
  3. 3. 3. Όινη νη καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ κάζεκα ηελ πξώηε ώξα, πξέπεη λα παξεπξίζθνληαηζηελ ππωινή ζςγκένηπωζη ηνπ ζρνιείνπ. Απηή είλαη ε κνλαδηθή επθαηξία ζπγθέληξσζεοόιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Είλαη ε κνλαδηθή επθαηξία επαθήο, ελεκέξσζεο θαηςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο γηα ην εθπαηδεπηηθό έξγν πνπ ζα αθνινπζήζεη. 4. Έλα επαίζζεην δήηεκα είλαη απηό πνπ αθνξά ηελ κόζμια και εςππεπή εμθάνιζη ηωνμαθηηών, ηα όξηα ηεο νπνίαο είλαη δπζδηάθξηηα. Υπάξρνπλ βέβαηα αθξαίεο πεξηπηώζεηο νηνπνίεο είλαη πξνθαλείο. Σ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε θνηλόηεηα ηεο ηάμεο κε ην ζύκβνπινθαζεγεηή θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, κπνξεί λα επηρεηξήζεη παξέκβαζε. Αλ απηό δελαπνδώζεη, ε επζύλε κεηαθέξεηαη ζην 15κειέο καζεηηθό ζπκβνύιην θαη ηέινο ζην ζύιινγνδηδαζθόλησλ. 5. Τν κάπνιζμα ησλ καζεηώλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ δελ επηηξέπεηαη θαη ειέγρεηαηπεηζαξρηθά, δηόηη δελ είλαη παηδαγσγηθά νξζό λα λνκηκνπνηεζεί κε ηελ αλνρή ηνπ ζρνιείνπ.Τν ζρνιείν κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ οθείλει να αποδοκιμάζει απηήηελ επηβιαβή, άρξεζηε θαη επηθίλδπλε ζπλήζεηα, ε νπνία, δπζηπρώο, εδξαηώλεηαη ζ’ απηή ηελειηθία. 6. Η ηζρύνπζα εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο καηαδολίεςζηρ ηωνεξεηάζεων, ησλ αληηγξαθώλ, ησλ ππνθινπώλ θ.ι.π. Τν ζρνιείν έρεη ρξένο λα αληηκεησπίδεηαπνθαζηζηηθά απηά ηα θαηλόκελα, ηόζν γηα νπζηαζηηθνύο ιόγνπο, επεηδή αιινηώλεηαη επξαγκαηηθή ζρνιηθή θαηάζηαζε ηνπ καζεηή, όζν θαη, θπξίσο, γηα παηδαγσγηθνύο. Τνζρνιείν πξέπεη λα απνδνθηκάζεη ηελ άπνςε όηη ν καζεηήο κπνξεί, κε άιινπο ηξόπνπο, όρηηίκηνπο, λα επηηύρεη έλα απνηέιεζκα θαη, εάλ απηό γίλεη αληηιεπηό, λα κελ έρεη θακηάζπλέπεηα. 7. Όηαλ ν καζεηήο ηηκσξείηαη κε αποβολή από ηα καζήκαηα, είλαη ζθόπηκν λα παξακέλεηζην ζρνιείν όιεο ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα απαζρνιείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπππνδηεπζπληή ή άιινπ εληεηαικέλνπ εθπαηδεπηηθνύ. 10. Απνθιίζεηο ησλ καζεηώλ από ηε δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηνπο θαλόλεο ηνπζρνιείνπ, ηνπο όξνπο ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, από ηνλ νθεηιόκελνζεβαζκό ζηνλ εθπαηδεπηηθό, ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, ζην ζπκκαζεηή, από όια απηά πνπ ηνζρνιείν ζέηεη σο θαλόλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξέπεη λα ζεσξνύληαη ζσολικάπαπαπηώμαηα. Τα ζρνιηθά παξαπηώκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη από ην ζρνιείν ζύκθσλα κεηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη κε γλώκνλα ηελ αξρή όηη ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηώπηζε απηώλησλ θαηλνκέλσλ πξέπεη λα είλαη ε ηειεπηαία επηινγή, όκσο δελ απνθιείεηαη σο παηδαγσγηθόκέηξν. Η επηείθεηα ρσξίο όξηα λνκηκνπνηεί ηηο απνθιίζεηο θαη θαιιηεξγεί ηελ αληίιεςε ηεοαηηκσξεζίαο. Η ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΚΑΙ Ο ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 3

×