Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Project Ελιά 1000 και μια χρήσεις

1,187 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project Ελιά 1000 και μια χρήσεις

 1. 1. ΢σγγραθική Ομάδα: Βλάτος Παναγιώηης Κάννης Κφνζηανηίνος ΚαρακοσλάληςΓιώργος ΢καληζάς Γιάννης Σζιάγκος Ατιλλέας΢τολικό Έηος: 2012-2013
 2. 2. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Δηζαγσγή Πξφινγνο Πξνβιεκαηηθή-Δξεπλεηηθά Δξγαιεία ΢πλέληεπμε Δξσηεκαηνιφγην Ννζεία Δκπφξην Οηθνλνκία ΢απσλνπνίεζε Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία
 3. 3. ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ Σελ ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 δηαηεξήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ην κάζεκα ηνπ project. Βέβαηα ππήξμαλ θάπνηεο αιιαγέο φπσο ε πξνζζήθε ελφο αθφκα θαζεγεηή θαη ε ρξνληθή επέθηαζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζε δχν ηεηξάκελα Έηζη θιεζήθακε μαλά λα επηιέμνπκε έλα ζέκα πάλσ ζην νπνίν ζα επηθεληξψλεηαη ε έξεπλά καο. Σελ θεηηλή ρξνληά ε νκάδα καο επέιεμε ην ζέκα ‘Υίιηεο θαη κία ρξήζεηο ηνπ ιαδηνχ’. Τπεχζπλεο θαζεγήηξηεο είλαη ε θ. Υαηδεζηέξγνπ Καηεξίλα θαη ε θ. ΢απνπιίδνπ Υξπζνχια. Ζ νκάδα καο νλφκαηη ‘Trooil’ απνηειείηαη απφ ηνπο Βιάρν Παλαγηψηε, Κάλλε Κσλζηαληίλν, Καξαθνπιάθε Γηψξγν, ΢θαιηζά Γηάλλε θαη Σζηάγθν Αρηιιέα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ καο αιιά θαη κεηαμχ ησλ θαζεγεηξηψλ ήηαλ αξκνληθή κε ειάρηζηεο δηακάρεο. ΢ε απηφ ζπλέβαιε φηη εηδηθφηεξα ην project απηφ πεξηιακβάλεη πνιιέο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε επίζθεςε ελφο ειαηνηξηβείνπ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, ηα νπνία εκπνξεχνληαη ιάδη, γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο ζα ζέιακε ζαλ νκάδα λα επραξηζηήζνπκε ην θαηάζηεκα ‘Γξφγε’ ην νπνίν καο έδσζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο ηνπ ιαδηνχ, ην εκπνξηθφ ηνπ ξφιν θαη ηε λνζεία ηνπ. Δπηπξνζζέησο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ γεσπφλν ηνπ Δπαξρείνπ, ε νπνία καο έδσζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ιάδη ηνπ λεζηνχ καο θαη ηηο αξξψζηηεο νη νπνίεο απεηινχλ ηα ειαηφδεληξα, π.ρ. δάθνο. Σψξα, πνπ πιένλ έρνπκε ηειεηψζεη, είλαη ζσζηφ λα θάλνπκε κηα αλαζθφπεζε ζην ηη πεξηέρεη ν θάθεινο ηεο νκάδαο καο: ην ζπκβφιαην, ην νπνίν αλαθέξεη ηα εμήο: 1. λα ππάξρεη νκαδηθφ πλεχκα θαη θαιή ζπλεξγαζία 2. λα ππάξρεη ειεχζεξε άπνςε γλψκεο απφ φια ηα κέιε 3. λα ππάξρεη ππνκνλή θαη επηκνλή 4. λα γίλεη θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαζελφο 5. θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ηζάμηα φια ηα κέιε ηα αηνκηθά εκεξνιφγηα, ζηα νπνία γξάθακε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλακε ζην ζρνιείν αιιά θαη απηά πνπ έπξεπε λα αζρνιεζνχκε ζην ζπίηη ην brain storming ζην ραξηφλη power point γξαπηή εξγαζία
 4. 4. ΠΡΟΛΟΓΟ΢Σν ιάδη απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμεηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε Γε. Αηηία είλαη ηα πνιιαπιά νθέιε ηα νπνία πξνζθέξεη ηνιάδη ζηνλ άλζξσπν. Σν ιάδη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην καγείξεκα,ζηελ ηαηξηθή αθφκα θαη σο δνινθνληθφ φπιν. Δπνκέλσο είλαη θπζηθφ λα δηαιέμνπκελα αλαιχζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ιαδηνχ. Με ηελ βνήζεηα, φκσο, ησλθαζεγεηξηψλ καο κνηξάζακε ζε θάζε νκάδα δηαθνξεηηθά ζέκαηα γηα έξεπλα κεζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη πην ιεπηνκεξείο δηεξεχλεζε ηνπ ιαδηνχ. Ζ νκάδα καοεπέιεμε ην ζέκα ην νπνίν αθνξά ην εκπφξην θαη ηε λνζεία ηνπ ιαδηνχ. Ζ ηζηνξία ηεοειηάο, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο Μεζνγείνπ. Οηηζηνξηθνί θαζηζηνχλ ην ιεθαλνπέδην ηεο Μεζνγείνπ ζαλ ην κέξνο φπνππξσηνεκθαλίζηεθαλ ηα ειαηφδεληξα. Ζ πξψηε θαιιηέξγεηα ειαηφδεληξσλ ζηνλθφζκν, έγηλε ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κξήηε. Απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλεκθαλίδεηαη ζηνπο κχζνπο, ζηηο παξαζηάζεηο θαη ζηελ ηζηνξία ησλ ιαψλ ηεο. Ζ ειηάαπνηεινχζε αλέθαζελ ζχκβνιν αγψλσλ, επεκεξίαο, εηξήλεο, γνληκφηεηαο θαηεπθνξίαο. Ηεξφο θαξπφο ησλ Διιήλσλ απφ ηελ αξραηφηεηα. Ζ εμέηαζε ησλαξραηνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θαη ηε ζεκαζία ηεο ειηάο ζηελαξραηφηεηα επηβεβαηψλεη φηη απηή απνηεινχζε έλα απφ ηα ρξεζηκφηεξα θαη πηναγαπεηά δέληξα ησλ Διιήλσλ, ιφγσ ηεο ηεξφηεηφο ηεο, ηεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαοηεο θαη ησλ πνηθίισλ ρξήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ θαζεκεξηλή θαη ζηεζξεζθεπηηθή δσή. Νεφηεξα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ καξηπξνχλ ηελ παξνπζία ηεοζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηε λενιηζηθή επνρή. Ζ ειηά φπσο αλαθέξεη ν κχζνο, ήηαλ ηνδψξν ηεο ζεάο Αζελάο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο, νη νπνίνη ζε έλδεημεεπγλσκνζχλεο έδσζαλ ην φλνκα ηεο ζεάο ζηελ πφιεο ηνπο θαη ε νπνία δίδαμε θαη ηελθαιιηέξγεηά ηεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γλσζηφ επεηζφδην ηεο θηινληθίαο ηεοΑζελάο κε ηνλ Πνζεηδψλα γηα ην φλνκα ηεο Αζήλαο. ΢ηελ Αθξφπνιε ππήξρε ε ηεξήειηά ηεο Αζελάο, ε πξψηε ειηά πνπ ε ζεά ράξηζε ζηνπο Έιιελεο, θαη ζηελ Αθαδεκίανη 12 ηεξέο ειηέο, νη κνξίαη, θαη ν ηεξφο ειαηψλαο απφ ηνλ νπνίν πξνεξρφηαλ ην ιάδηπνπ δηλφηαλ σο έπαζιν ζηνπο ληθεηέο ησλ Παλαζελαίσλ. Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαοηεο ειηάο γηα ηελ Αζήλα είλαη φηη νη Αζελαίνη ζηα λνκίζκαηά ηνπο απεηθφληδαλ ηελΑζελά κε ζηεθάλη ειηάο ζην θξάλνο ηεο θαη έλαλ ακθνξέα κε ιάδη ή έλα θιαδί ειηάο.Μηα άιιε παξάδνζε αλαθέξεη φηη ν Ζξαθιήο (ηνπ νπνίνπ ην ξφπαιν ήηαλ απφαγξηειηά) έθεξε βιαζηάξη ειηάο απφ ηε ρψξα ησλ Τπεξβνξείσλ (κπζηθφο ιαφο πνπ νηΈιιελεο πίζηεπαλ φηη θαηνηθνχζε πέξα απφ ηνλ Βνξξά ή θαηά άιιε εξκελεία ζηνλνπξαλφ) θαη ην θχηεςε ζηελ Οιπκπία. Με ηα θιαδηά ηνπ θνηίλνπ, ηεο αγξηειηάοαπηήο, ζηεθαλψλνληαλ νη νιπκπηνλίθεο. Με θιάδνπο ειηάο ήηαλ ζηεθαλσκέλν θαη ηνρξπζειεθάληηλν άγαικα ηνπ Γηφο ζηελ Οιπκπία, έξγν ηνπ Φεηδία, έλα απφ ηα επηάζαχκαηα ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Ο Αξηζηνηέιεο απνθάιπςε ηελ επηζηήκε ηεοειαηνπαξαγσγήο, ελψ ν ΢φισλ, ν κεγάινο λνκνζέηεο ηεο Αζήλαο, εηζήγαγε ηελπξψηε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειαηνπαξαγσγψλ αλαγγέιινληαο φηη δελεπηηξέπεηαη λα θφβνληαη πάλσ απφ δχν ειαηφδεληξα ην ρξφλν απφ ηνπο Αζελατθνχοειαηψλεο. Σν ηεξφ δέληξν ηεο Αζελάο είλαη εμεκεξσκέλε (θαιιηεξγεκέλε) ειηά,γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ. Σν πξνεγνχκελν ηεξφειαηφδεληξν δελ είλαη ήκεξν αιιά άγξην. Ζ ειηά ήηαλ ην ζχκβνιν ηεο Διιάδαο ζηελαξραηφηεηα θαη ην ειαηφιαδν ρξεζηκνπνηνχληαλ φρη κφλν γηα ηηο ζξεπηηθέο ηνπ αμίεοαιιά θαη γηα θαξκαθεπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ παξαγσγή ειαηφιαδνπ ζηηο Διιεληθέοπεξηνρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο επνρήο ζπλερίζηεθε θαη ε Απηνθξαηνξίαέθαλε ηελ κεγαιχηεξε εμαγσγή ιαδηνχ ζηνλ θφζκν. Ζ παξαγσγή ηνπ ειαηφιαδνπ
 5. 5. ζηελ Διιάδα δελ επεξεάζηεθε απφ ηελ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηαΟζσκαληθά ζηξαηεχκαηα θαη ην ηέινο ηεο Βπδαληηλήο επνρήο. Σν δέλδξν θαη ην ιάδη,εθείλε ηελ επνρή, είρε θαηαιάβεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζηελ ηειεηνπξγία ηεοΟξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο εθθιεζίαο. Ήηαλ ζχκβνια αγάπεο θαη εηξήλεο, θαη έλαζεκαληηθφ θνκκάηη ζε δηάθνξεο ηειεηέο, φπσο ζην βάπηηζκα κέρξη θαη ζηηο ιάκπεοπνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο εθθιεζίεο φπσο επίζεο θαη ηα κηθξά εηθνλνζηάζηα πνπππάξρνπλ ζε θάζε Διιεληθφ ζπίηη. Ζ ειηά θαη νη θαξπνί ηεο παίδνπλ αθφκε θαηζήκεξα έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή θνπιηνχξα ηεο ρψξαο φπσο θαηζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο. ΢ηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κία ειηά θπηεχεηαηφηαλ γελληέηαη έλα λέν παηδί. Ζ ειηά θαη ην παηδί ζα κεγαιψζνπλ ηαπηφρξνλα. Όηαλην παηδί μεθηλάεη ην ζρνιείν, ζηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ, ε ειηά είλαη έηνηκε λαθαξπνθνξήζεη. Ζ ειηά ζα κεγαιψζεη κε ηελ νηθνγέλεηα, ζα επηδήζεη θαη ζα βξίζθεηαηεθεί πνιιέο γεληέο αξγφηεξα γηα λα ζπκίδεη ηελ ζπλέρηζε θαη ηελ εμέιημε ηεο δσήο.Τπνινγίδεηαη φηη ζήκεξα ππάξρνπλ γχξσ ζηα 800 εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα ζηνλθφζκν κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο, ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο. Ζ θπζηνινγηθήδηάξθεηα δσήο ελφο ειαηφδεληξνπ είλαη 300 έσο 600 ρξφληα. Τπάξρνπλ ειηέο κεειηθία πνπ μεπεξλά ηα 1.000 ρξφληα θαη πεξηζζφηεξεο απφ 70 πνηθηιίεο ειαηφδεληξσλζηνλ θφζκν. Θεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Σν ιάδη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αξραηφηεηα θαηγηα ηηο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. ΢ηνλ Ηππνθξάηεην Κψδηθα αλαθέξνληαηπεξηζζφηεξεο απφ 60 θαξκαθεπηηθέο ρξήζεηο ηνπ. Οη αξραίνη Έιιελεο άιεηθαλ ηνζψκα ηνπο θαη ηα καιιηά ηνπο κε ιάδη ειηάο, γηα πεξηπνίεζε θαη πγεία.
 6. 6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ - ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑΣα ερφηήμαηα ποσ έτοσμε θέζει και θα αζτολειθούμαι είναι:  >Να κάζνπκε πφζν ζπρλά θαηαλαιψλεηε θπξίσο ην ιάδη απφ ηνπο αλζξψπνπο.  >Πσο καο αθνξά ε ρξήζε ηνπ ιαδηνχ θαη ηνπ ειαηφιαδνπ ζε ζέκαηα πγηεηλήο.  >΢ε ηη κέξε παξάγεηαη θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηε.  >Αλ ε πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ πνπ αγνξάδνπκε είλαη θαιή ή φρη.  >Αλ πξνζθέξεη πνιιά ζεηηθά ζηνλ άλζξσπν Οι ηρόποι ποσ δοσλέυαμε:  Φηηάμακε εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία ηα κνηξάζακε ζε ζπκκαζεηέο καο.  Πήξακε άδεηα απφ ηηο θαζεγήηξηεο ηνπ project καο λα πάκε ζηε πφιε λα πάξνπκε ζπλεληεχμεηο κε ζέκα ην ιάδη.  Πήγακε ζην επαξρείν κε ηε ηάμε ηνπ project καο θαη θάλακε εξσηήζεηο γηα ην ιάδη.  Πήγακε ζε θαηαζηήκαηα πνπ πνπιάλε πξντφληα κε ιάδη θαη πήξακε ζπλεληεχμεηο ηνπο αλζξψπνπο εθεί.
 7. 7. ΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ΢χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέμακε απφ ηελ ζπλέληεπμή καο κε ηελγεσπφλν ηνπ επαξρείνπ, ζηελ Κσ νη ειαηψλεο ηνπ λεζηνχ καο θαιιηεξγνχληαη κεηέηνην ηξφπν θαη ππάξρνπλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο ψζηε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σοΔΛΑΗΟΓΑ΢Ο΢ . Ζ ειηά ιεηηνπξγεί σο δαζηθφ δέληξν. Ζ ειηά θάλεη ιηγφηεξν δεζηφην θαινθαίξη, πξνζηαηεχεη ην έδαθνο απφ δηαβξψζεηο, δίλεη νμπγφλν, θσηνζπλζέηεηζπκβάιεη θαη ζηελ απνθπγή ππξθαγηψλ.Οη παξαγσγνί είλαη ιηγνζηνί νη πεξηζζφηεξνη κηθξνθαιιηεξγεηέο έηεξναπαζρνινχκελνη. Σα παξαγσγηθά ειαηφδεληξα είλαη πάλσ απφ 500.000, ππάξρνπλφκσο θαη ρηιηάδεο δηάζπαξηεο ειηέο ζε παιηνχο ειαηψλεο πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί.Απφ ηνπο παξαπάλσ ειαηψλεο πεξίπνπ ηα 20,000 ζηξέκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελπαξαγσγή ιαδηνχ, ηα νπνία καο δίλνπλ πεξίπνπ 600 ηφλνπο κε εμαίξεζε πξηλ 2ρξφληα πνπ ε παξαγσγή έθηαζε ηνπο 1200 ηφλνπο πεξίπνπ.Σν ιάδη ην νπνίν παξάγεηαη ζηελ Κσ αλήθεη ζηελ κορφνέικη πνηθηιία κηα απφ ηηοθαιχηεξεο πνηθηιίεο ιαδνιηάο. Σν ιάδη ηεο έρεη έληνλν ην άξσκα ηνπ θξέζθνπθαξπνχ θαη ε γεχζε ηνπ είλαη πινχζηα θαη μερσξηζηή. Αθφκα ην ιάδη απηφ είλαηπινχζην ζε πνιχηηκα ζπζηαηηθά πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ θαξδηά θαη θάλνπλ θαιφ ζηνλνξγαληζκφ καο.Ζ νμχηεηα, είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ιαδηνχ, θαη κεηξηέηαη κε δπνηξφπνπο, είηε επί ηεο %, είηε γξακκάξηα αλά ml . Έμηξα παξζέλν ραξαθηεξίδεηαη ηνιάδη ηνπ νπνίνπ ε νμχηεηα είλαη 0,80% ή 3 γραμμούλες (ελαιιαθηηθφο ηξφπνοκέηξεζεο νμχηεηαο).΢ηελ Κσ έρνπκε θαη βηνινγηθφ ιάδη. Οη ειαηψλεο πνπ παξάγνπλ ην ιάδη έρνπλέθηαζε 60 ζηξέκκαηα θαη βξίζθνληαη ζε απνκνλσκέλε πεξηνρή ηεο Εηάο. Ζ ηηκή ηνπκπνξεί λα είλαη ιίγν απμεκέλε αιιά θαη ε πνηφηεηα ηνπ είλαη αλψηεξε.Σα ειαηνηξηβεία έρνπλ εθζπγρξνληζηεί απφ πιεπξάο εμνπιηζκνχ αιιά ζηεξνχληαηππνδνκψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Σα απφβιεηα ησλ ειαηνηξηβείσλ χζηεξα απφθαηάιιειε επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκν ή ιίπαζκα. ΢ην λεζί καοππάξρνπλ δπν ηππνπνηεηήξηα-ειαηνηξηβεία κε εηδηθή άδεηα, δειαδή ζπγθεθξηκέλνποθσδηθνχο απφ ην Τπνπξγείν θαη ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ ηππνπνίεζε ηνπ ειαηνιάδνπ απνηειεί θχξην παξάγνληα ηεο εμαζθάιηζεο ησλθαηαλαισηψλ γηα ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Σν εμαηξεηηθφπαξζέλν ειαηφιαδν είλαη έλα απφιπην θπζηθφ πξντφλ, πνπ παξαιακβάλεηαη φπσοαθξηβψο βγαίλεη απφ ην ειαηνηξηβείν, ρσξίο θακία επεμεξγαζία ή πξφζκημε.Οη έιεγρνη γίλνληαη πάληα βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έρεη νξίζεη ν επξσπατθφοθαλνληζκφο ειαηνιάδνπ θαη βέβαηα βάζεη ησλ πςειψλ standards πνπ έρεη ζέζεη θάζεεηαηξία. Καηά ηελ ηππνπνίεζε πξέπεη νπσζδήπνηε αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθέοελδείμεηο φπσο ε εκεξνκελία ιήμεο αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηππνπνηεηή. Οηζπζθεπαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ επηιεγεί κε απζηεξά θξηηήξηα γηα ηελπνηνηηθή δηαζθάιηζε ηνπ πξντφληνο. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη εθνδηαζκέλεο κε πψκααζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή λνζείαο.Καηά ηελ ηππνπνίεζε νξίδεηαη θαη αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ε εκεξνκελία ιήμεοηνπ πξντφληνο, ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 12 θαη 18 κελψλ. ΢ην δηάζηεκα απηφηα ζπζηαηηθά ηνπ ειαηνιάδνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηα.
 8. 8. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ρξεκαηνδνηεί ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή ιαδηνχ,θπζηθά θαηφπηλ πξνυπνζέζεσλ. Σα δέληξα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζην ειεθηξηθφειαηνθνκηθφ κεηξψν, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα αγξνηεκάρηα ηα νπνία πεξηέρνπλειαηφδεληξα ζε θσηνράξηεο κε ηε βνήζεηα GPS. Τπάξρεη ε ζηξεκκαηηθή επηδφηεζεπνπ αθνξά ηελ θαιιηέξγεηα ειαηψλα θαη ε επηδφηεζε ηνπ ιαδηνχ. ΢θνπφο ηεοεπηδφηεζεο είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αγξνηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελθαιιηέξγεηα ησλ ειαηφδεληξσλ αιιά ε αχμεζε παξαγσγήο ιαδηνχ. Σα ηειεπηαίαρξφληα φκσο ε επηδφηεζε είλαη εληαία θαη ρνξεγείηαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν.΢ρεηηθά κε ηε λνζεία ηνπ ιαδηνχ νη «κεγάιεο» εηαηξίεο αλακεηγλχνπλ δηαθνξεηηθέοπνηφηεηεο ιαδηνχ γηα νηθνλνκηθνχο βέβαηα ιφγνπο κε ηηο αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηελπγεία ησλ θαηαλαισηψλ.
 9. 9. ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
 10. 10. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤΜέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ππάξρνπλ θάπνηα αμηνζεκείσηα ζπκπεξάζκαηα πνπζα πξέπεη λα πξνθαινχλ εληχπσζε ζηηο κεγαιχηεξεο κάδεο ησλ αλζξψπσλ:  Υχκα – Σππνπνηεκέλν  Παξαηεξνχκε πσο παξαπάλσ απφ ην δηπιάζην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ νηθνγελεηψλ αγνξάδνπλ Σππνπνηεκέλν ιάδη πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη φηη δελ πξνηηκνχλ ην ρχκα παξά ηελ ρακειφηεξε ηνπ ηηκή θαη θαιχηεξε πνηφηεηα. Έρνπλ εκπηζηνζχλε, φπσο θαίλεηαη, ζηηο κάξθεο ιαδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα θαη επξχηεξα.  Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο  Μεγάιν πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 63 % απάληεζε πσο έρεη επηζθεθζεί ειαηνηξηβείν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πνιινί θπξίσο καζεηέο έρνπλ κηα γλψζε, κηα εκπεηξία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ ιαδηνχ.  Διαηφδεληξα ζηελ Κσ  Σν 57 % ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ειαηφδεληξσλ δεισκέλσλ θαη κε ζην λεζη ηεο θσ απάληεζε πσο θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηα 100.000 κε 500.000 δέληξα. Ζ ιαλζαζκέλε απηή απάληεζε δειψλεη πσο είηε δελ γλσξίδνπλ ην λεζί ηνπο θαη ηελ δχλακε ηνπ ζε παξαγσγή ειηάο, είηε δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην γεγνλφο φηη κεγάινο αξηζκφο δέληξσλ δελ είλαη δεισκέλα.  Φξαπειηά  ΢ρεδφλ ην 100% ησλ καζεηψλ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ πηεη έζησ δνθηκάζεη ηελ θξαπειηά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ γλσξίδνπλ ηηο ηαηξεπηηθέο ηηο ηδηφηεηεο ζηνλ άλζξσπν αιιά θαη ηελ απαίζηα φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο γεχζε ηεο.  Δβδνκαδηαία θαηαλάισζε ιαδηνχ  Πεξηζζφηεξν απφ ην 50 % ησλ νηθνγελεηψλ δήισζε πσο εβδνκαδηαία θαηαλαιψλνπλ 1 ιίηξν ιάδη, ελψ δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ θαηαλαιψλνπλ ην δηπιάζην πνζφ αγγίδνληαο ην 34 %.
 11. 11. ΝΟΘΕΙΑΖ λνζεία ηνπ ιαδηνχ έρεη θαζαξά εκπνξηθέο αηηίεο θαη απνζθνπεί ζηελ αληηθαηάζεηνπ πην αθξηβνχ θαη πνηνηηθά αλψηεξνπ πξντφληνο κε έλα ρακειήο πνηφηεηαο θαηθηελφηεξν.΢ηφρνο ηεο λνζείαο ινηπφλ είλαη θαηά θχξην ιφγν ην πην αθξηβφ ιάδη: ηνεμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν. Σν νπνίν λνζεχεηαη αλακηγλχνληαο ην κε ιάδηαθαηψηεξεο πνηφηεηαο θαη ηηκήο . Πην ζπγθεθξηκέλα κε:-Ραθηλαξηζκέλν ειαηφιαδν ιακπάληε (ιακ-πάλ-ηε).-Ππξελέιαην-΢πνξέιαην--Λάδη ηερληθήο εζηεξνπνίεζεο. Πνιιέο θνξέο έλαο έκπεηξνο δνθηκαζηήο είλαη ζε ζέζεη λα ππνςηαζηεί ηελ χπαξμεηεο λνζείαο θαη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ εμεηάζεηο. Οη κέζνδνη ειέγρνπ γηα ηελεμαθξίβσζε ηεο λνζείαο είλαη ιίγν πνιχ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλραθηεξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ ηππνινγηψλ ηνπ ιαδηνχ. Ζ εηθφλα ελφο ειαηφιαδνπ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα κε εξγαζηεξηαθέοέξεπλεο (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαζκαηνθσηνκεηξία ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ,κεηξψληαο ηνλ δείθηε δηάζιαζεο, ην εηδηθφ βάξνο, ηνλ αξηζκφ ησδίνπ θαζψο θαηκεξηθέο ρξσζηηθέο αληηδξάζεηο, θ.ά.) απφ ηηο νπνίεο είλαη εχθνιν λα εληνπηζηνχλ ηαιάδηα πνπ έρνπλ αλακηρζεί.Ζ ΔΔ έρεη ζεζπίζεη κηά ζεηξά κεζφδσλ αλαιχζεσλ ηηο νπνίεο ελεκεξψλεη ηαρηηθά, κεβάζε ηελ πείξα θαη ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, πνχ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα ρεκείαθαηά ηελ αλαδήηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ειαηφιαδνπ. Θξεπηηθά ΢πζηαηηθά ΢ε 100g ΢ε 1 θνπηαιηά ηεο ζνχπαο ή 13.5gΔλέξγεηα kcal 884 119Λίπε΢πλνιηθά g 100 13.5Κνξεζκέλα g 13.808 1.864Μνλναθφξεζηα g 72.961 9.850Πνιπαθφξεζηα g 10.523 1.421
 12. 12. Φπηηθέο ζηεξφιεο mg 221 30ΒηηακίλεοΒηηακίλε E (α-ηνθνθεξφιε) mg 14.35 1.94Σνθνθεξφιε, β mg 0.11 0.01Σνθνθεξφιε, γ mg 0.83 0.11Βηηακίλε K mcg 60.2 8.1 Πληροθορίες για ηη νοθεία ηοσ ελαιόλαδοσ Σν ειαηφιαδν είλαη έλα ιάδη πςειψλ απαηηήζεσλ θη απηφ νθείιεηαη ζηεγεχζε, ζην άξσκα θαη ζηε βηνινγηθή ηνπ ζεκαζία. ΢ε ζχγθξηζε κε ηα θνηλάθπηηθά έιαηα, ην θφζηνο ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη πςειφηεξν. Απηφ έρεη ζαλαπνηέιεζκα, ην ειαηφιαδν λα λνζεχεηαη κε άιια θηελφηεξα ιάδηα, κε ζθνπφ ηνθέξδνο. Αξθεηά ειαηφιαδα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά κε δηάθνξεο ηηκέο θφζηνπο.Τπάξρεη βέβαηα θαη ε πηζαλφηεηα ηεο λνζείαο θαιήο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ κεειαηφιαδν ρακειφηεξεο πνηφηεηαο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ο έιεγρνο θαη ησλ δπνηχπσλ λνζείαο ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη πνιιέο θνξέο πνιχπινθνο, γη απηφ θαη κηα ζεηξάειέγρσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδείμνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ θαηην είδνο ηεο λνζείαο. Μέζα ζε απηνχο ηνπο ειέγρνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη νπξνζδηνξηζκφο ησλ ειεχζεξσλ νμέσλ, ηνπ αξηζκνχ ππεξνμεηδίσλ, ε ζχλζεζε ησλιηπαξψλ νμέσλ, ε ζχλζεζε ησλ ζηεξνιψλ, ε ζχλζεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ναξηζκφο ζαπσλνπνίεζεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ειέγρνληαη απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σγηα ηελ εχξεζε ηπρφλ ζθαικάησλ θαη παξαπησκάησλ. Κάζε έιεγρνο λνζείαο ηνπειαηφιαδνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειαηφιαδνπ θαη ην είδνολνζείαο.
 13. 13. ΕΜΠΟΡΙΟ ΢σζηήμαηα Ελέγτφν Ο Δ.Φ.Δ.Σ. αζθεί ηαθηηθνχο ηξηκεληαίνπο ή αηθλίδηνπο δηνηθεηηθνχο επηηφπηνπο θαη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο ησλ ειαίσλ, ζηα ειαηνηξηβεία, θαζψο θαη ζηα ζεκεία ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ ελδείμεσλ ηεο επηζήκαλζεο. Οη παξαγσγνί,ζπζθεπαζηέο ή πσιεηέο ηνπ ειαηνιάδνπ, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζηελ ζήκαλζε, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ Δ.Φ.Δ.Σ., εθφζνλ ηνπο δεηεζνχλ, δηθαηνινγεηηθά ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ ειαίσλ, ησλ πξναηξεηηθψλελδείμεσλ θαη ηεο παξνπζίαο κείγκαηνο ειαίσλ κε άιια θπηηθά έιαηα ή ηνπ πνζνζηνχ ειαηνιάδνπ ζε ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ειαηφιαδν. ΢ήμανζη Ελαίφν΢ηελ ζήκαλζε ησλ ειαίσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη κε ηξφπν επθξηλή θαηαλεμίηειν, εθηφο απφ ηελ νλνκαζία πσιήζεσο, ε αθφινπζε πιεξνθνξία γηα ηελθαηεγνξία ηνπ ειαίνπ:  γηα ην εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν: «ειαηφιαδν αλσηέξαο θαηεγνξίαο πνπ παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο»,  γηα ην παξζέλν ειαηφιαδν: «ειαηφιαδν πνπ παξάγεηαη απεπζείαο απφ ειηέο θαη κφλν κε κεραληθέο κεζφδνπο»,  γηα ην ζχλζεην ειαηφιαδν: «έιαην πνπ πεξηέρεη απνθιεηζηηθά ειαηφιαδα πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία εμεπγεληζκνχ θαη έιαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί απεπζείαο απφ ειηέο»,Ζ πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα αλαγξάθεηαη θαη ζηε δεπηεξεχνπζα εηηθέηα κεκέγεζνο γξακκάησλ πνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 50% ησλ γξακκάησληεο νλνκαζίαο πψιεζεο. ΢χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, ‘πξνζδηνξηζκφο ηεοθαηαγσγήο’ ζεσξείηαη ε έλδεημε ελφο γεσγξαθηθνχ νλφκαηνο επί ηεο ζπζθεπαζίαο ήεπί ηεο εηηθέηαο πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ θαη κπνξεί λα αλαγξάθεηαη κφλν γηα ηνεμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν θαη ην παξζέλν ειαηφιαδν. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφοείλαη δπλαηφο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα ηα πξντφληα πνπ είλαη πξνζηαηεπκέλεονλνκαζίαο πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) θαη πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο(Π.Γ.Δ.). ΢ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζπληζηάηαη ε έλδεημε ελφο θξάηνπο-κέινπο ηεοΚνηλφηεηαο ή κηαο ηξίηεο ρψξαο ζηελ νπνία ζπγθνκίζζεθαλ νη ειηέο θαη φπνπβξίζθεηαη ην ειαηνηξηβείν ζην νπνίν έγηλε ε δηεμαγσ γήηνπ ειαίνπ. Θα πξέπεη επίζεολα αλαθέξεηαη ε θαζαξή πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε κνλάδεο φγθνπ, νπαξαζθεπαζηήο ή ζπζθεπαζηήο, ν αξηζκφο παξηίδαο, ε εκεξνκελία ηεο ειάρηζηεοδηαηεξεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο.
 14. 14. Μεηαμχ ησλ πξναηξεηηθψλ ελδείμεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαγξαθνχλ ζηελ ζήκαλζεελφο ειαίνπ είλαη:  ε έλδεημε «πξψηε πίεζε ελ ςπρξψ», κφλν γηα ηα παξζέλα ειαηφιαδα ή ηα εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηφιαδα πνπ ιακβάλνληαη ζε ιηγφηεξν απφ 27>ISO_1>oC>ISO_7> θαηά ηελ πξψηε κεραληθή πίεζε ηνπ ειαηνπνιηνχ, κε παξαδνζηαθφ ζχζηεκα εμαγσγήο κε πδξαπιηθά πηεζηήξηα,  ε έλδεημε «εμαγσγή ελ ςπρξψ» κπνξεί λα αλαγξάθεηαη κφλν γηα ηα παξζέλα ειαηφιαδα ή γηα ηα εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηφιαδα πνπ ιακβάλνληαη ζε ιηγφηεξνπο απφ 27>ISO_1>νC>ISO_7> κε δηήζεζε ή κε θπγνθέληξηζε ηνπ ειαηνπνιηνχ,  νη ελδείμεηο ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη κφλν εάλ βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλαιπηηθήο κεζφδνπ, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/1,  ε έλδεημε ηεο νμχηεηαο ή ηεο αλψηαηεο νμχηεηαο κπνξεί λα αλαγξάθεηαη κφλν εάλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλδεημε, κε ραξαθηήξεο ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο θαη ζην ίδην νπηηθφ πεδίν, ηνπ δείθηε ππεξνμεηδίσλ, ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε θήξνπο θαη ηεο απνξξφθεζεο ζην ππεξηψδεο θσο, πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2568/91.Δάλ αλαθέξεηαη ζηελ ζήκαλζε, εθηφο απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ, επαξνπζία ειαίσλ, ζε έλα κείγκα ειαηνιάδνπ θαη άιισλ θπηηθψλ ειαίσλ, κε ιέμεηο,εηθφλεο ή γξαθηθέο παξαζηάζεηο, ε νλνκαζία πψιεζεο ηνπ ελ ιφγσ κείγκαηνο είλαη εαθφινπζε: «Μείγκα θπηηθψλ ειαίσλ (ή ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα ησλ ππφςε θπηηθψλειαίσλ) θαη ειαηνιάδνπ», αθνινπζνχκελε ακέζσο κεηά απφ ηελ έλδεημε ηνππνζνζηνχ ηνπ ειαηνιάδνπ ζην κείγκα. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαθέξεηαη ε παξνπζία ηνπειαηνιάδνπ ζηελ ζήκαλζε ησλ κεηγκάησλ κε εηθφλεο ή γξαθηθέο παξαζηάζεηο κφλνζε πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ ηνπ είλαη αλψηεξν απφ 50%. ΢ηελ πεξίπησζε ηεοπαξνπζίαο ηνπ ειαηνιάδνπ ζε έλα ηξφθηκν, ε νλνκαζία πψιεζεο ηνπ ηξνθίκνπαθνινπζείηαη ακέζσο κεηά απφ έλδεημε ηνπ πνζνζηνχ ειαηνιάδνπ πνπ πξνζηέζεθε,ζε ζρέζε κε ην θαζαξφ νιηθφ βάξνο ηνπ ηξνθίκνπ.Δπηπιένλ, ε αλαγξαθή ηεο έλδεημεο «ειιεληθφ πξντφλ» ζηα εμαηξεηηθά παξζέλα θαηπαξζέλα ειαηφιαδα επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ αλεμίηειε αλαγξαθήζηε ζπζθεπαζία ηνπ θσδηθνχ EL πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζηνπο εκπνξεπφκελνπο απφ ηελΓηεχζπλζε Π.Α.Π. Γελδξνθεπεπηηθήο – Σκήκα Διαίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.Όιεο νη ελδείμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ζήκαλζε ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ αθξηβείοθαη εμαθξηβψζηκεο απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία, έσο ηελεκεξνκελία θαηαλαιψζεσο ηνπ ειαηνιάδνπ.
 15. 15. ΢σζκεσαζία ΕλαιολάδοσΣα έιαηα ζα πξέπεη λα πσινχληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή πξνζπζθεπαζκέλα ζεζπζθεπαζίεο κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο πέληε ιίηξσλ. Ζ απφθαζε απηή πεξηιακβάλεηθαη ηελ απεπζείαο δηάζεζε απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο ειαηνηξηβείο. Οηζπζθεπαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα αλνίγκαηνο πνπθαηαζηξέθεηαη κεηά ηελ πξψηε ρξήζε ηνπ θαη λα πεξηιακβάλνπλ εηηθέηα ζχκθσλακε ηελ επφκελε παξάγξαθν. Γηα ηα έιαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαλάισζε ζεεζηηαηφξηα, λνζνθνκεία, θαληίλεο ή άιιεο παξφκνηεο ζπιινγηθέο εζηηάζεηο, επίζεοκέγηζηε ζπζθεπαζία δηάζεζεο ειαηφιαδσλ θαη ππξελέιαησλ ζα πξέπεη λα είλαη δνρείνπέληε ιίηξσλ.
 16. 16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣν ειαηφιαδν θαηαλαιψλεηαη απφ φινπο ηνπο ιανχο. ΢ήκεξα ε παγθφζκηαειαηνθαιιηέξγεηα αληηπξνζσπεχεη 810 εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα. Σν 98% ησλειαηφδεληξσλ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη απφ απηφ, ην 70% είλαηζηηο επξσπατθέο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. ΢ηε ρψξα καο θαιιηεξγνχληαη 100εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα κε εηήζηα παξαγσγή πεξίπνπ 250.000 ηφλνπο.Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ειαηφιαδνπ κε 1,3εθαηνκκχξηα ηφλνπο. ΢ε θάζε ρψξα ε θαηαλάισζε πνηθίιεη. Γηα παξάδεηγκα ζηελΔιιάδα έρεη κεηξεζεί φηη θαηαλαιψλνληαη 15 θηιά ην ρξφλν αλά θάηνηθν, ελψ ζερψξεο ηεο Δ.Δ. φπνπ δελ παξάγεηαη ειαηφιαδν, ε θαηαλάισζή ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε 1κφλν θηιφ αλά θάηνηθν. Πξψηε ζε εμαγσγέο ειαηνιάδνπ είλαη ε Ηζπαλία θαηαθνινπζνχλ ε Ηηαιία, ε Διιάδα θαη ε Σπλεζία. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεηαπμαλφκελε παγθφζκηα δήηεζε πνπ αλέξρεηαη ζε 1.8% ην ρξφλν, ε νπνία νθείιεηαηθπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο γλσζηήο σο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. ΢ηελΔιιάδα ε ειηά θαιιηεξγείηαη ζρεδφλ ζε φια ηα δηακεξίζκαηά ηεο. Ζ Κξήηε, εΠεινπφλλεζνο θαη ε Μπηηιήλε είλαη νη πεξηνρέο πνπ ε ειηά είλαη ε θχξηαθαιιηέξγεηα. Ζ ειαηνθαιιηέξγεηα δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ νηθνλνκίαησλ ρσξψλ, φπνπ έρεη αλαπηπρζεί, γηαηί δελ αμηνπνηεί κφλνλ εθηάζεηο πνπ είλαηαθαηάιιειεο γηα άιιεο θαιιηέξγεηεο, αιιά ζπκβάιιεη θαη ζηελ πξνζηαζία ησλεδαθψλ απφ ηηο δηαβξψζεηο. Να αλαθέξνπκε εδψ φηη νη ειαηψλεο πνπ βξίζθνληαηγχξσ απφ ηελ Μεζφγεην , ζεσξνχληαη ην κεγαιχηεξν δάζνο ηεο πεξηνρήο. Αθφκα,έλαο κεγάινο αξηζκφο ειαηψλσλ αλήθεη ζε κηθξνθαιιηεξγεηέο πνπ εμαζθαιίδνπλ έηζηεπνρηθή εξγαζία θαη ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα. Σα θπξηφηεξα πξντφληα πνππαξάγνληαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο είλαη ην ειαηφιαδν θαη νη επηηξαπέδηεοειηέο. Απφ ηα δχν απηά πξντφληα κεγαιχηεξε δηαηηεηηθή αμία θαη νηθνλνκηθήζεκαζία έρεη ην ειαηφιαδν. ΢΄ απηά πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην ππξελέιαην πνππξννξίδεηαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε. Δπίζεο νηθνλνκηθή ζεκαζία έρνπλ θαη θάπνηαππνπξντφληα ηεο ειηάο , φπσο ηα θχιια, ην μχιν ν ππξήλαο θ.α. Σν ειαηφιαδνπθίζηαηαη ζήκεξα ηζρπξφ αληαγσληζκφ απφ ηα ζπνξέιαηα, ησλ νπνίσλ ε δηαηηεηηθήαμία ππνιείπεηαη θαηά πνιχ απηνχ.300.000ηφλνπο θηάλεη, ζχκθσλα κε ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε ειιεληθή εηήζηαπαξαγσγή ειαηνιάδνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία80%θαη άλσ ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ είλαη έμηξα παξζέλν, κεξίδην κνλαδηθφ αθνχθακία άιιε ρψξα παγθνζκίσο δελ έρεη ηφζν πνιχ έμηξα παξζέλν ειαηφιαδν ζε ζρέζεκε ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο πνπ παξάγεη
 17. 17. 45.000ηφλνη εηεζίσο είλαη ην επψλπκν ειαηφιαδν πνπ δηαθηλείηαη λφκηκα ζηελ ειιεληθήεπηθξάηεηα. Οη ππφινηπεο πνζφηεηεο δηνρεηεχνληαη ρχκα - ζε ληελεθέδεο ησλ 16ιίηξσλ ή δηαηίζεληαη γηα απηνθαηαλάισζε25.000ηφλνη ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ πνπ εμάγεηαη θάζε ρξφλν αληηζηνηρνχλ ζε επψλπκεοζπζθεπαζίεο. Οη ππφινηπεο πνζφηεηεο, ζρεδφλ ηα 3/4 ησλ εμαγσγψλ, δηαθηλνχληαηρχκα πξνο ηελ Ηηαιία, πεξηζηαζηαθά θαη ζηελ Ηζπαλία200.000ηφλνη ειαηνιάδνπ θαηαλαιψλνληαη θάζε ρξφλν ζηελ Διιάδα150 εκαη.ππνινγίδνληαη ηα ειιεληθά ειαηφδεληξα500.000έιιελεο παξαγσγνί θαιιηεξγνχλ γχξσ ζηα10 εκαη.ζηξέκκαηα ειαηψλσλ. Καζέλαο ηνπο θεξδίδεη απφ 2 επξψ γηα θάζε θηιφ έμηξαπαξζέλνπ ειαηνιάδνπ πνπ πνπιάεη Ζ Διιάδα είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ειαηνιάδνπ (κεηά ηελ Ηζπαλία θαηηελ Ηηαιία), ελψ ην ειιεληθφ ειαηφιαδν ππεξέρεη ζε φξνπο πνηφηεηαο (ηα ¾ ηεοειιεληθήο παξαγσγήο είλαη εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν, έλαληη 45% ηεο ηηαιηθήοθαη 30% ηεο ηζπαληθήο).Ωζηφζν, νη Έιιελεο παξαγσγνί δελ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί επαξθψο ηε δηεζλήδπλακηθή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην ηεο Διιάδαο ζηελπαξαγσγή λα έρεη πεξηνξηζηεί ζην 12% ην 2009 απφ 16% ην 1990. Δηδηθφηεξα, (i)ζηελ εγρψξηα αγνξά (πνπ απνξξνθά ηα 2/3 ηεο παξαγσγήο) παξαηεξείηαη ζηαδηαθήππνθαηάζηαζε ηνπ ειαηνιάδνπ απφ άιια θπηηθά έιαηα θαη (ii) ν φγθνο ησλ εμαγσγψλπεξηνξίδεηαη δηαρξνληθά κε απνηέιεζκα ην κεξίδην ηεο Διιάδαο ζηελ δηεζλή αγνξάηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ λα έρεη πεξηνξηζηεί ζην 3% ηε δεθαεηία ηνπ 2000 απφ 4%ηε δεθαεηία ηνπ 1990.
 18. 18. ΢ΑΠΩΝΟΠΟΙΗ΢ΗΣα σλικά. Γηα ην πξψην καο ζαπνχλη, δελ ρξεηάδνληαη πνιιά. Υξεηάδεηαη φκσο δχγηζκα κεαθξίβεηα γηαηί θαη ε παξακηθξή απφθιηζε κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ην απνηέιεζκα.1 kg ιάδη ειηάο (αλ κπνξείηε αο κελ είλαη αγλφ παξζέλν. Όζνη δνπλ ζηε επαξρία φπσοεγψ κπνξνχλ εχθνια λα ην βξνπλ ζην ειαηνηξηβείν ή ζηελ ιατθή ηεο γεηηνληάο).128 gr θαπζηηθή ζφδα (NAOH)300 gr λεξφ.Προαιρεηικά :8-10 ml αηζέξην έιαην ιεβάληαο1 θνπηαιάθη ξπδάιεπξν1 θνπηαιηά απνμεξακέλα άλζε ιεβάληαοΒήμα 1Αλ ην ζαπνχλη ην θηηάμεηε ζηελ θνπδίλα ζαο, πνπ είλαη θαη ην θαιχηεξν, θξνληίζηελα απνκαθξχλεηαη θάζε ζθεχνο θαγεηνχ. Απιψζηε παιηέο εθεκεξίδεο, θνξέζηε ηαγάληηα θαη εηνηκάζηε ηελ κάζθα θαη ηα γπαιηά. Απνκαθξχλεηαη παηδηά θαη άιιεοεππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ.Βήμα 2Βάιηε γάληηα κάζθα θαη γπαιηά.Επγίζηε ην λεξφ κέζα ζην δνρείν ππξέμ θαη βάιηε ην ζηελ γνχξλα ηνπ λεξνρχηε.Επγίζηε κε πξνζνρή θαη αθξίβεηα ηελ θαπζηηθή ζφδα κέζα ζε κηα κεγάιε θνχπα.Ρίμηε κε πξνζνρή ζηγά ζηγά ηελ θαπζηηθή ζφδα ζην λεξφ αλαθαηεχνληαο κε ηελμχιηλε θνπηάια ψζηε λα δηαιπζεί εληειψο. Πξνζνρή λα κελ εηζπλεχζεηε ηηοαλαζπκηάζεηο. Ζ ζεξκνθξαζία ζην δηάιπκα ζα αλεβεί θαηαθφξπθα ζηνπο 80 βαζκνχοπεξίπνπ. Πάληα ξίρλνπκε ηελ θαπζηηθή ζφδα ζην λεξφ θαη φρη αληίζηξνθα. Αθήζηεην δηάιπκα ζε έλα ζίγνπξν κέξνο γηα λα θξπψζεη.Βήμα 3Επγίζηε κε αθξίβεηα ην ιάδη κέζα ζηελ αλνμείδσηε θαηζαξφια. Βάιηε ηελθαηζαξφια ζην κάηη ηεο θνπδίλαο θαη αλάςηε ην ζε πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία. Ζζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ ζηελ θαηζαξφια θαιφ είλαη λα κελ μεπεξάζεη ηνπο 45βαζκνχο Κειζίνπ.Βήμα 4Πεξηκέλνληαο λα θξπψζεη ην δηάιπκα ηεο θαπζηηθήο ζφδαο, εηνηκάζηε ηα ππφινηπαπιηθά.Δηνηκάζηε ηα θαινχπηα.Μεηξήζηε ην αηζέξην έιαην. ΢ε έλα κηθξφ θιηηδαλάθη αλαθαηέςηε ην κε ην ξπδάιεπξνθαη 1-2 θνπηαιάθηα ειαηφιαδν. Σξίςηε ηα άλζε ηεο ιεβάληαο ζε κηθξά-κηθξάθνκκαηάθηα.Δηνηκάζηε ην κπιέληεξ.
 19. 19. Βήμα 5Δμεηάζηε ηελ ζεξκνθξαζία ηεο θαπζηηθήο ζφδαο θαη ηνπ ιαδηνχ. Όηαλ είλαη θαη ηαδχν ζηνπο 40-42 βαζκνχο, ξίμηε ζηγά-ζηγά ηελ θαπζηηθή ζφδα ζηελ θαηζαξφια κε ηνιάδη. Αλαθαηέςηε θαιά κε ηελ μχιηλε θνπηάια γηα ιίγν. Ακέζσο κεηά, βπζίζηε ηνκπιέληεξ θαη αξρίζηε ην αλαθάηεκα ψζηε λα αλαθαηεπηνχλ θαιά ηα πιηθά. Δίλαηπνιχ ζεκαληηθφ ην αλαθάηεκα λα γίλεη θαιά. Θα παξαηεξήζεηε φηη ην κείγκα αιιάδεηππθλφηεηα θαη γίλεηαη φιν θαη πην περηφ. ΢ε θάπνηα ζηηγκή, ζηακαηψληαο ηνκπιέληεξ θαη ζεθψλνληάο ην, ζα παξαηεξήζεηε φηη νη ζηαγφλεο ηνπ κείγκαηνο πνππέθηνπλ απφ ην κπιέληεξ κέλνπλ ζηελ επηθάλεηα γηα 1-2 δεπηεξφιεπηα πξηλεμαθαληζηνχλ. Δδψ είκαζηε !Δίλαη ε ψξα λα ξίμνπκε θαη ηα ππφινηπα πιηθά.Αθήζηε ην κπιέληεξ, θαη ξίμηε γξήγνξα ζην κείγκα ην αηζέξην έιαην κε ην ξπδάιεπξνθαη ηα άλζε ιεβάληαο. Αλαθαηέςηε ψζηε λα ελζσκαησζνχλ θαιά. Όηαλπξνζζέηνπκε αηζέξηα έιαηα ζηελ πάζηα ηνπ ζαπνπληνχ, ππάξρεη πεξίπησζε λαεπηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ζαπσλνπνίεζεο, γη απηφ λα είζηε φζν γίλεηαη πην γξήγνξνηθαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηελ θάζεο.Βήμα 6Ρίμηε ηελ πάζηα ηνπ ζαπνπληνχ ζηα θαινχπηα θαη ζθεπάζηε κε ηηο θνπβέξηεο γηα λαδηαηεξήζεηε ηελ ζεξκνθξαζία. Αθήζηε ην ζαπνχλη ζθεπαζκέλν γηα 48 ψξεο ζε κέξνοζίγνπξν θαη δξνζεξφ.Όηαλ πεξάζνπλ νη 48 ψξεο, κπνξείηε λα βγάιεηε ην ζαπνχλη απφ ηα θαινχπηα, πάληαθνξψληαο ηα γάληηα. Μπνξείηε ηψξα λα ην θφςεηε ζε ζαπνχληα ζην κέγεζνο πνπεπηζπκείηε ρξεζηκνπνηψληαο έλα καραίξη. Αθήζηε ην λα σξηκάζεη θαη λανινθιεξσζεί ε ζαπσλνπνίεζε 6-8 εβδνκάδεο.Μέρξη ηφηε, είλαη θαιχηεξα λα κελ ην αγγίδεηε κε γπκλά ρέξηα. Τπάξρνπλ αθφκαππνιείκκαηα θαπζηηθήο ζφδαο ζην ζαπνχλη πνπ σξηκάδεη.Μεηά ηηο 6-8 εβδνκάδεο κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε.
 20. 20. ΕΠΙΛΟΓΟ΢Τπήξμαλ δηάθνξεο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε φηη αθνξά ην ίδην ηνειαηφιαδν, ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ νηθνλνκία, ηε λνζεία ηνπ, ηελ ηππνπνίεζε ηνπ θαηηε ρξεζηκφηεηα ηνπ γηα ηελ παξαζθεπή άιισλ πξαγκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκαζαπνχλη, θαιιπληηθά, θαγεηά. Πηζηεχνπκε λα δψζακε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεοεπεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα ιχλνληαο θάζε πηζαλή απνξία ησλ θαηαλαισηψλ.Δπίζεο κε ηελ βνήζεηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλαπνηειεζκάησλ ηνπο ζεσξνχκε πσο δεκηνπξγήζεθε κηα πην ζαθή εηθφλα ζρεηηθά κεην ιάδη , ηελ ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηφ αιιά θαη ηηο γλψζεηο ηνπ θαζελφο ζρεηηθάκε ηελ παξαγσγή ηνπ.
 21. 21. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Wikipedia.org Google.com ΢τολικό βιβλίο Υημείας

×