Πρόγραμμα πανελληνίων 2013

371 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Πρόγραμμα πανελληνίων 2013

  1. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ 2013 ΗΜΔΡΗ΢ΙΩΝ ΚΑΙ Δ΢ΠΔΡΙΝΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ (ΓΔΛ) ΗΜΔΡΑ ΗΜΔΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ΢ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΗ 17 - 5 - 2013 -ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ -ΦΤ΢ΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΓΔΤΣΔΡΑ 20 - 5 - 2013 -ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ ΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ -Ι΢ΣΟΡΙΑ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ -ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΔΣΑΡΣΗ 22 - 5 - 2013 ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢ -ΦΤ΢ΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ (ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΤΟ ΚΤΚΛΩΝ) -Ι΢ΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢ -ΥΗΜΔΙΑ – ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΗ 24 - 5 - 2013 (ΚΤΚΛΟ΢ ΣΔΥΝ/ΓΙΑ΢ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢) -ΑΡΥΔ΢ ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ (ΚΤΚΛΟ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ) ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ -ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 27 - 5 - 2013 ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢ -ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ (ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΤΟ ΚΤΚΛΩΝ) -ΛΑΣΙΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ -ΥΗΜΔΙΑ ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢ -ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ (ΚΤΚΛΟ΢ ΣΔΣΑΡΣΗ 29 - 5 - 2013 ΣΔΥΝ/ΓΙΑ΢ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢) -ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΢Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ (ΚΤΚΛΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ΢ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΗ 31 - 5 - 2013 -ΑΡΥΔ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΘΔΩΡΙΑ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢ΔΩΝΩο ώξα έλαξμεο εμέηαζεο νξίδεηαη ε 08:30 π.κ., θνηλή γηα ηνπο ππνςεθίνπο εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλώλ Λπθείσλ.Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο κέρξη ηηο 08.00 π.κ.Η δηάξθεηα εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο είλαη ηξεηο (3) ώξεο.
  2. 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 2013 ΓΙΑ ΓΔΛ & ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΔ΢ Α΄ & Β΄) ΗΜΔΡΑ ΗΜΔΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ΢ ΔΞΔΣΑ΢Η΢ ΢ΑΒΒΑΣΟ 15/6/2013 ΑΓΓΛΙΚΑ 10.00 π.κ. ΓΔΤΣΔΡΑ 17/6/2013 ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΢ΥΔΓΙΟ 08.30 π.κ. ΣΡΙΣΗ 18/6/2013 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΢ΥΔΓΙΟ 08.30 π.κ. ΣΔΣΑΡΣΗ 19/6/2013 ΓΔΡΜΑΝΙΚΑ 08.30 π.κ. ΓΑΛΛΙΚΑ 08.30 π.κ ΠΔΜΠΣΗ 20/6/2013 Ι΢ΠΑΝΙΚΑ 16.00 κ.κ. ΑΡΜΟΝΙΑ 08.30 π.κΠΑΡΑ΢ΚΔΤΗ 21/6/2013 ΙΣΑΛΙΚΑ 16.00 κ.κ. ΢ΑΒΒΑΣΟ 22/6/2013 ΔΛΔΓΥΟ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΩΝ ΑΚΟΤ΢ΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ 08.30 π.κΟη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο : κέρξη ηηο 08.00 π.κ. γηα ηα καζήκαηα κε ώξα εμέηαζεο 08.30 π.κ., κέρξη ηηο 09.30 π.κ. γηα ην κάζεκα κε ώξα εμέηαζεο 10.00 π.κ. θαη κέρξη ηηο 15.30 κ.κ. γηα ηα καζήκαηα κε ώξα εμέηαζεο 16.00 κ.κ.Η δηάξθεηα εμέηαζεο γηα ηα καζήκαηα:- ησλ μέλσλ γισζζώλ θαη ηεο Αξκνλίαο είλαη ηξεηο (3) ώξεο,- ησλ ΢ρεδίσλ ( Διεύζεξν θαη Γξακκηθό) είλαη έμη (6) ώξεο,- ηνπ εηδηθνύ καζήκαηνο «ΔΛΔΓΥΟ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΩΝ ΑΚΟΤ΢ΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ» είλαη πεξίπνπ είθνζη (20) ιεπηά. Οη ππνςήθηνη ησλ ΓΔΛ θαη ησλ ΔΠΑΛ ζα εμεηαζηνύλ γξαπηώο ζηα Αγγιηθά ζε εμεηαζηηθά θέληξα ζε όιε ηελΔιιάδα, ελώ ζηα ππόινηπα εηδηθά καζήκαηα ζε εμεηαζηηθά θέληξα ΜΟΝΟ ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε. Όζνη ππνςήθηνη ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην εηδηθό κάζεκα θαη γη απηό ην ιόγν απνπζηάζνπλ, δηθαηνινγεκέλα, απόηηο ελδνζρνιηθέο ηνπο εμεηάζεηο, ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο επαλαιεπηηθέο ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ,ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζηεί από ην Λύθεηό ηνπο. 2
  3. 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑ΢ΔΩΝ 2013 ΗΜΔΡΗ΢ΙΩΝ ΚΑΙ Δ΢ΠΔΡΙΝΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ (ΓΔΛ) ΗΜΔΡΑ ΗΜΔΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ΢ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΢ΑΒΒΑΣΟ 8 - 6 - 2013 -ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩ΢΢Α -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ -ΦΤ΢ΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΓΔΤΣΔΡΑ 10 - 6 - 2013 -ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΢ΣΟΙΥΔΙΑ ΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ -Ι΢ΣΟΡΙΑ ΓΔΝΙΚΗ΢ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ -ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΡΙΣΗ 11 - 6 - 2013 ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢ -ΦΤ΢ΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ (ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΤΟ ΚΤΚΛΩΝ) -Ι΢ΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ -ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢ -ΥΗΜΔΙΑ – ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ ΣΔΣΑΡΣΗ 12 - 6 - 2013 (ΚΤΚΛΟ΢ ΣΔΥΝ/ΓΙΑ΢ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢) -ΑΡΥΔ΢ ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΩΝ (ΚΤΚΛΟ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ) ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ -ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΜΠΣΗ 13 - 6 - 2013 ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢ -ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ (ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΤΟ ΚΤΚΛΩΝ) -ΛΑΣΙΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ -ΥΗΜΔΙΑ ΘΔΣΙΚΗ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Η΢ -ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ (ΚΤΚΛΟ΢ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΗ 14 - 6 - 2013 ΣΔΥΝ/ΓΙΑ΢ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢) -ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΢Δ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ΢ ΚΑΣ/Ν΢Η΢ (ΚΤΚΛΟ΢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ΢ & ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑ ΔΠΙΛΟΓΗ΢ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΢ΑΒΒΑΣΟ 15 - 6 - 2013 -ΑΡΥΔ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΘΔΩΡΙΑ΢ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢ΔΩΝΩο ώξα έλαξμεο εμέηαζεο νξίδεηαη ε 17:00 κ.κ., θνηλή γηα ηνπο ππνςεθίνπο εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ Γεληθώλ Λπθείσλ.Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζέξρνληαη ζηηο αίζνπζεο εμέηαζεο κέρξη ηηο 16:30 κ.κ.Η δηάξθεηα εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο είλαη ηξεηο (3) ώξεο. ΢ηηο επαλαιεπηηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο πξνζέξρνληαη κόλν όζνη ππνςήθηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλΓεληθώλ Λπθείσλ, απνδεδεηγκέλα ιόγσ αζζέλεηαο ή ζνβαξνύ θσιύκαηνο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία, δελ έιαβαλ κέξνο ήδηέθνςαλ ηελ εμέηαζή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ Μαΐνπ, αθνύ ζα έρνπλ πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηαδηθαηνινγεηηθά ζην Λύθεην θνίηεζεο ηνπο εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ εκέξα εμέηαζεο πνπ απνπζίαζαλ. Δξεταστικά Κέντπα οπίζονται ΜΟΝΟ σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Όζνη ππνςήθηνη ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην κάζεκα ησλ επαλαιεπηηθώλ παλειιαδηθώλ θαη γη απηό ην ιόγναπνπζηάζνπλ, δηθαηνινγεκέλα, από ηηο ελδνζρνιηθέο ηνπο εμεηάζεηο, ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο επαλαιεπηηθέοελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ινπλίνπ, ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ ζα θαηαξηηζηεί από ην Λύθεηό ηνπο. Σέινο, αλ ππάξμεη ππνςήθηνο πνπ ζα έρεη παξαπεκθζεί ζηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ θαη ηελ ίδηαεκέξα ζα εμεηαζηεί θαη ζην εηδηθό κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ, ηόηε απηόο ν ππνςήθηνο ζα εμεηαζηεί ζηα Αγγιηθά ζε εμεηαζηηθόθέληξν ηεο Αζήλαο ή ηεο Θεζζαινλίθεο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ. 3

×