το κλίμα της Ελλάδας και οι κλιματικές αλλαγές

3,192 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,464
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

το κλίμα της Ελλάδας και οι κλιματικές αλλαγές

 1. 1. Τν Κιίκα ηεο Ειιάδαοθαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο
 2. 2. Η Ειιάδα αλήθεη ζηε βόξεηα εύθξαηε δώλε, ζεβόξεην γεωγξαθηθό πιάηνο θη έρεη γεληθά εύθξαηνθιίκα. Επεηδή όκωο βξίζθεηαη ζηε ιεθάλε ηεοΜεζνγείνπ παξνπζηάδεη, νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο θαηγη απηό ην θιίκα ηεο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθό. ,
 3. 3. Χάξηεο απόθιηζεοηεο ειάρηζηεοζεξκνθξαζίαο, έηνπο2004,από ηηο θιηκαηηθέοηηκέο ηώλ εηώλ1961- 1990 ,
 4. 4. ,Χάρτθσαπόκλιςθστθσ μζγιςτθσκερμοκραςίασ, ζτουσ 2004,από τισκλιματικζστιμζσ τών ετών1961- 1990
 5. 5. Τα κλιματολογικά ςτοιχεία παρουςιάηουναιςκθτι διακφμανςθ κατάπεριοχζσ, εξαιτίασ τθσ ανάγλυφθσδιαμόρφωςθσ του εδάφουσ (οροςειρζσ)και του .καλάςςιου διαμελιςμοφ του.
 6. 6. Έτςι, ενώ θ μζςθ κερμοκραςία κυμαίνεται ,από +7° C ωσ +26° C, παρατθρείταιελάχιςτθ κερμοκραςία -7° C (Ιανουάριοσ -Κοηάνθ) και μζγιςτθ +44° C (Ιοφλιοσ -Λάριςα).
 7. 7. , Χάρτθσ απόκλιςθσ τθσ ακροιςτικισ βροχόπτωςθσ, ζτουσ 2004 από τισ κλιματικζσ τιμζσ τών ετών 1961 – 1990 ,
 8. 8. . Οη βξνρνπηώζεηο ηνλ ρεηκώλα ηνπ 2004 είλαη πην έληνλεο ελώ ηα θαινθαίξηα είλαη πην μεξά !!!
 9. 9. .Οι κλιματικές αλλαγές...
 10. 10. Αλ νξηζκέλνη λνκίδνπλ όηη ε θιηκαηηθή .αιιαγή δε ζα επεξεάζεη ηε ρώξακαο, θαιύηεξα αο ην μαλαζθεθηνύλ.
 11. 11. Η ζεξκνθξαζία ζηελ Ειιάδα εμαηηίαο ηεοαιιαγήο ηνπ θιίκαηνο κπνξεί λα αλέβεηθαηά 3,1 - 5,1oC έωο ην 2100, ελώ ήδε εκέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηεο Αζήλαο ηνθαινθαίξη έρεη απμεζεί θαηά 1,9oC. .
 12. 12. Η ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο κπνξεί λα αλέβεη θαηά50 εθαηνζηά έωο ην 2100, δεκηνπξγώληαοζεκαληηθόηαηα πξνβιήκαηα ζηηοπαξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα.Η Θεζζαινλίθε ζεωξείηαη από ηηο πην επάιωηεοπεξηνρέο. .
 13. 13. Πεξηζζόηεξνη από 300.000 άλζξωπνη ζε νιόθιεξνηνλ πιαλήηε πεζαίλνπλ θάζε ρξόλν εμαηηίαο ηωλθιηκαηηθώλ αιιαγώλ. .
 14. 14. Δελ είλαη ππεξβνιή όηη νη θιηκαηηθέο αιιαγέοείλαη ε κεγαιύηεξε πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθήθαη θνηλωληθή θξίζε ζηελ ηζηνξία ηεοαλζξωπόηεηαο. .
 15. 15. Η Ειιάδα αλήθεη ζηα θξάηε πνπ ήδε πιήηηνληαη από ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ηαύμεζε ηεο κέζεο πιαλεηηθήο ζεξκνθξαζίαοέρεη ήδε γίλεη αηζζεηή ζηελ Ειιάδα, όπωο θαη ζε νιόθιεξε ηε Μεζόγεην.
 16. 16. Η ρώξα καο μεξή θαη ζεξκή, καζηίδεηαη από παξαηεηακέλνπο θαύζωλεο θαη μεξαζίεο, κε θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκία.
 17. 17. ΒασίληςΔανίκας

×