Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Multikultúrna a mediálna výchovaNázov príspevku:          vo výučbe náboženskej výchovyAutor:       PaedD...
Multikultúrna výchova    A.Perotti „Problémom nie je existencia    rozdielov a rôznorodosti kultúr- problém je  ...
Multikultúrna výchova  • Multikultúrny alebo mnohokultúrny v najširšom slova   zmysle - rôznorodosť jednotlivých kult...
Druhy multikultúrnosti  • Konzervatívny multikulturalizmus – egocentrické   hľadisko, ktoré vlastnú kultúru a civiliz...
Ciele multikultúrnej výchovy  Schopnosť  • chápať úlohu jednotlivých kultúr a spoločenstiev v   historickom kontext...
Identita  • Je podstatné poznať a pochopiť vlastnú históriu a   korene.  • Identita nie je statická, ale dynamická....
Identita národnostných menšín  Je určovaná na základe jazyka, tradícií, náboženstva a   kultúrneho dedičstva.  • Ja...
Etnicita  • Je spojená s prvkami príslušnej kultúry, je to systém   kultúrnych , rasových, jazykových a teritoriálnyc...
Pozitíva multikultúrnej výchovy  • Prináša spoluprácu rôznych kultúrnych skupín, hlavne   menšín s väčšinovou kultúro...
Negatíva multikultúrnej výchovy  • Keď sa nedocení technologický a ekonomický   vplyv príslušníkov majoritnej kultúry...
Multikultúrna výchova a školy    Výučba multikultúrnej výchovy v školách     si vyžaduje      – vypracovanie...
Multikultúrna výchova v            náboženskej výchove  • Dá sa implementovať do učebných osnov   v každo...
• Poukazuje na vznik nových náboženstiev   a cirkví  • Poukazuje aj na nebezpečenstvo siekt a   pôsobenie členov s...
Katolícka Cirkev a multikultúrna           výchova  • Dokumenty 2. vatikánskeho koncilu     – Ad gentes –...
• Dokumenty Vatikánskych úradov     – Pápežská rada pre kultúru a      medzináboženský dialóg (Kde je tvoj Boh?...
Mediálna výchova  • Rozvoj mediálnej gramotnosti  • Orientácia v množstve informácií   ponúkaných médiami  • Scho...
Cieľové skupiny  •  deti,  •  mladiství,  •  dospelí,  •  starší ľudia  •  osoby so zdravotným postihnutím....
Cieľ  • Umožniť ľuďom, aby mohli kriticky analyzovať mediálne   produkty, pochopiť ekonomickú funkciu mediálneho   ...
Cielené požiadavky  • Mediálne vzdelávanie ako súčasť   vzdelávania učiteľov  • Mediálna výchova na školách  • Me...
Mediálna výchova a Európsky           parlament  • Uznesenie Európskeho parlamentu k mediálnej   gramotnosti ...
Odkazy k mediálnej výchove  •  http://www.radaeuropy.sk/?736 - odporúčanie Rady Európy o mediálnej    výchove  • ...
Katolícka cirkev a mediálna             výchova  • Dokumenty 2. vatikánskeho koncilu     – Inter mirif...
Ďakujem za pozornosťNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zigova - multikulturna a medialna vychova na nabozenstve

1,031 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zigova - multikulturna a medialna vychova na nabozenstve

 1. 1. Multikultúrna a mediálna výchovaNázov príspevku: vo výučbe náboženskej výchovyAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.Typ príspevku: PrednáškaPôsobisko autora: ZŠ Kežmarská 30, Košice
 2. 2. Multikultúrna výchova A.Perotti „Problémom nie je existencia rozdielov a rôznorodosti kultúr- problém je v nedostatočnom akceptovaní tejto rôznorodosti, v nedostatočnom uvedomení si mnohokultúrnosti každého spoločenstva. Problémom je uznanie rozdielov vo vnútri vlastnej kultúry, a tým aj uznanie právoplatnosti odlišnosti kultúr.“Názov príspevku: Multikultúrna a mediálna výchova vo výučbe náboženskej výchovyAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 3. 3. Multikultúrna výchova • Multikultúrny alebo mnohokultúrny v najširšom slova zmysle - rôznorodosť jednotlivých kultúr a ich prvkov pri ich vzájomnom strete. • Multikultúrna výchova – pomáha chápať kultúru svojho spoločenstva a utvrdiť sa v nej, – pomáha oslobodiť sa od svojich kultúrnych obmedzení, – umožňuje utvárať a spravovať občianske spoločenstvo pracujúce pre spoločné dobroNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 4. 4. Druhy multikultúrnosti • Konzervatívny multikulturalizmus – egocentrické hľadisko, ktoré vlastnú kultúru a civilizáciu chápe ako najrozvinutejšiu a ostatné ako barbarské. • Liberálny multikulturalizmus - rovnostárske stanovisko, ktoré síce akceptuje odlišný charakter kultúr, ale v spolunažívaní kultúr nerešpektuje ich odlišné ekonomické a historické podmienky. • Kritický multikulturalizmus - berie do úvahy znakové štruktúry rôznych kultúr, ich sociálne významy a kultúrne rozdiely. Akceptuje rozdielnosť a rešpektuje rôznorodosť podmienok pre existenciu rôznych kultúr. (podľa P.McLarena)Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 5. 5. Ciele multikultúrnej výchovy Schopnosť • chápať úlohu jednotlivých kultúr a spoločenstiev v historickom kontexte, schopnosť chápať ich vklad do svetovej kultúrnej histórie. • prekonať egocentrický pohľad na svet. • vidieť a chápať vzájomnú komunikáciu a dynamiku kultúr v histórii. • viesť dialóg s inými kultúrami. • chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami. • chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry. • byť tolerantný a empatický k iným kultúram a schopnosť starostlivosti o iné kultúry.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 6. 6. Identita • Je podstatné poznať a pochopiť vlastnú históriu a korene. • Identita nie je statická, ale dynamická. • Ľudia sú členmi určitého národa a patria k určitej etnickej kultúre, ale sú aj občanmi sveta. • Ľudia sú súčasne podobní aj odlišní -a delia sa o rovnakú zemeguľu. • Aj napriek kultúrnej odlišnosti majú podobné emócie a potreby a ich spoločnou tradíciou je dlhá história ľudstva.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 7. 7. Identita národnostných menšín Je určovaná na základe jazyka, tradícií, náboženstva a kultúrneho dedičstva. • Jazykové práva sa týkajú používania menšinového jazyka vo verejnom živote. • Právo príslušníkov menšiny komunikovať v svojom jazyku s úradnými inštitúciami. • Právo používať osobné mená a topografické označenia v jazyku národnostnej menšiny. • Právo používať menšinový jazyk aj na univerzitnej úrovni, vo vedeckom výskume a v publikáciách. • Právo používať menšinový jazyk v kultúrnom živote.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 8. 8. Etnicita • Je spojená s prvkami príslušnej kultúry, je to systém kultúrnych , rasových, jazykových a teritoriálnych faktorov, historických osudov a predstáv o spoločnom pôvode, pôsobiacich v interakcii. • Formuje etnické vedomie človeka a jeho etnickú identitu. Hlavnou objektívnou zložkou etnicity je jazyk a teritórium, subjektívnu zložku tvoria postoje, zvyklosti a hodnotový systém. Každý jednotlivec si uchováva postoje, hodnoty, vieru a spôsoby správania zo svojej etnickej skupiny. Etnická identita zohráva významnú úlohu pri utváraní národa. • Etnicita a kultúra sú hodnoty, ktoré treba zachovať, pestovať a rozvíjaťNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 9. 9. Pozitíva multikultúrnej výchovy • Prináša spoluprácu rôznych kultúrnych skupín, hlavne menšín s väčšinovou kultúrou. • Umožňuje vzájomne si odovzdávať podnety, vymieňať si idey, významy, skúsenosti, artefakty. • Napomáha k rozvoju žiakov, pomáha im prekročiť vlastné kultúrne obmedzenia, potláča predsudky a uvoľňuje skryté zábrany. • V politickom a verejnom živote pomáha multikultúrna výchova hlavne prekonávať xenofóbiu a rasizmus.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 10. 10. Negatíva multikultúrnej výchovy • Keď sa nedocení technologický a ekonomický vplyv príslušníkov majoritnej kultúry, môžu vzniknúť v kultúrnom živote spoločnosti úplne protikladné efekty (jednostranná starostlivosť, kultúrne geto). • Snaha o pochopenie menšinovej kultúry môže viesť až k jej izolácii do rezervácie, alebo do múzea.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 11. 11. Multikultúrna výchova a školy Výučba multikultúrnej výchovy v školách si vyžaduje – vypracovanie učebných osnov, prípravu učebníc a učebných materiálov, – vývoj metodík, – výmenné pobyty študentov, – príprava pedagógov. Liek na rozumovú a citovú krátkozrakos? Publikácia - Ako reagovaø na kultúrnu ro Multikultúrna Multikultúrna Multikultúrna Multikultúrna Multikultúrna Multikultúrna Multi kulti na Multi kulti navýchova - ciele kurikula kolách--výchoviská na Sl výchova príruèka výchova - zmysel výchova - interkultúrne ko výchova - obsah výchova - priebeh M M Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 12. 12. Multikultúrna výchova v náboženskej výchove • Dá sa implementovať do učebných osnov v každom ročníku ZŠ, SŠ, osemročných gymnázií • Dôraz sa kladie na toleranciu a znášanlivosť jednotlivých náboženstiev a cirkvíNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 13. 13. • Poukazuje na vznik nových náboženstiev a cirkví • Poukazuje aj na nebezpečenstvo siekt a pôsobenie členov siekt najmä na povedomie mladých ľudíNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 14. 14. Katolícka Cirkev a multikultúrna výchova • Dokumenty 2. vatikánskeho koncilu – Ad gentes – dekrét o misijnej činnosti Cirkvi – Gaudium et spes – pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete – Lumen gentium – vieroučná konštitúcia o Cirkvi – Orientalium ecclesiarum – dekrét o výchovných katolíckych cirkvách – Dignitatis humanae – deklarácia o náboženskej slobode – Nostra aetate – deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám – Unitatis redintegratio – dekrét o ekumenizmeNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 15. 15. • Dokumenty Vatikánskych úradov – Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg (Kde je tvoj Boh?, Ježiš Kristus prameň čistej vody) – Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich (Smernice pre pastoráciu Rómov, Posolstvo ku svetovému dňu turizmu 2006) – Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi (Pripomíname si: reflexie nad šoa)Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 16. 16. Mediálna výchova • Rozvoj mediálnej gramotnosti • Orientácia v množstve informácií ponúkaných médiami • Schopnosť výberu objektívnych informácií • Nie všetko, čo človek počuje alebo vidí v médiách, je pravdaNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 17. 17. Cieľové skupiny • deti, • mladiství, • dospelí, • starší ľudia • osoby so zdravotným postihnutím.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 18. 18. Cieľ • Umožniť ľuďom, aby mohli kriticky analyzovať mediálne produkty, pochopiť ekonomickú funkciu mediálneho priemyslu a samostatne vyrábať mediálny obsah. • V tejto súvislosti sú stanovené tri hlavné ciele: – zaručenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám – analýza a kritický prístup k mediálnemu obsahu a mediálnej kultúre, ako aj vlastné uvažovanie – vlastná výroba mediálnych textov a bezpečné zaobchádzanie s novými technológiamiNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 19. 19. Cielené požiadavky • Mediálne vzdelávanie ako súčasť vzdelávania učiteľov • Mediálna výchova na školách • Mediálne vzdelávanie na univerzitách a mimo škôl • Mediálne vzdelávanie starších osôbNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 20. 20. Mediálna výchova a Európsky parlament • Uznesenie Európskeho parlamentu k mediálnej gramotnosti v digitálnom svete 2008/2129(INI) EP k mediálnej výchove • Štátny pedagogický ústav Mediálna výchova - Mediálna výchova - metodická príruèka pr uèebné texty pre žiakNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 21. 21. Odkazy k mediálnej výchove • http://www.radaeuropy.sk/?736 - odporúčanie Rady Európy o mediálnej výchove • http://www.mediatvorive.cz/publikace/?id=3 online publikácie o mediálnej výchove v Čechách • http://www.afis.cz/bubaci/medfejeton.html - mediálna výchova vo svete, prehľad • http://www.medialnivychova.cz - český portál o mediálnej výchove • http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/ - kurz Základy mediálnej výchovy na Fakulte sociálnych vied UK • http://www.juniormedia.cz/vychova.html - o metodike mediálnej výchovy • http://www.amnezia.sk/article.php?631 - mediálna výchova v oblasti drog • http://www.attelier.sk/?p=287 - Kde sa vzala mediálna výchova • http://medialne.etrend.sk/tlac/sprava.php?sprava=5314 - v Česku sa začala vyučovať mediálna výchovaNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 22. 22. Katolícka cirkev a mediálna výchova • Dokumenty 2. vatikánskeho koncilu – Inter mirifica – dekrét o spoločenských komunikatívnych prostriedkoch • Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky – Communio et progressio „Spoločenstvo a rozvoj„ - inštrukcia k dekrétu Inter mirifica – Cirkev a internet – Etika a internet www.kbs.skNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 23. 23. Ďakujem za pozornosťNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočíAutor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.

×