SlideShare a Scribd company logo
Multikultúrna a mediálna výchova
Názov príspevku:
          vo výučbe náboženskej výchovy

Autor:       PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.


Typ príspevku:   Prednáška

Pôsobisko autora:  ZŠ Kežmarská 30, Košice
Multikultúrna výchova
    A.Perotti „Problémom nie je existencia
    rozdielov a rôznorodosti kultúr- problém je
    v nedostatočnom akceptovaní tejto
    rôznorodosti, v nedostatočnom uvedomení
    si mnohokultúrnosti každého
    spoločenstva. Problémom je uznanie
    rozdielov vo vnútri vlastnej kultúry, a tým
    aj uznanie právoplatnosti odlišnosti kultúr.“

Názov príspevku: Multikultúrna a mediálna výchova vo výučbe náboženskej výchovy
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Multikultúrna výchova
  • Multikultúrny alebo mnohokultúrny v najširšom slova
   zmysle - rôznorodosť jednotlivých kultúr a ich prvkov pri
   ich vzájomnom strete.
  • Multikultúrna výchova
    – pomáha chápať kultúru svojho spoločenstva a utvrdiť
     sa v nej,
    – pomáha oslobodiť sa od svojich kultúrnych
     obmedzení,
    – umožňuje utvárať a spravovať občianske
     spoločenstvo pracujúce pre spoločné dobro

Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Druhy multikultúrnosti
  • Konzervatívny multikulturalizmus – egocentrické
   hľadisko, ktoré vlastnú kultúru a civilizáciu chápe ako
   najrozvinutejšiu a ostatné ako barbarské.
  • Liberálny   multikulturalizmus    -  rovnostárske
   stanovisko, ktoré síce akceptuje odlišný charakter kultúr,
   ale v spolunažívaní kultúr nerešpektuje ich odlišné
   ekonomické a historické podmienky.
  • Kritický multikulturalizmus - berie do úvahy znakové
   štruktúry rôznych kultúr, ich sociálne významy a kultúrne
   rozdiely. Akceptuje rozdielnosť a rešpektuje rôznorodosť
   podmienok pre existenciu rôznych kultúr.
                   (podľa P.McLarena)

Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Ciele multikultúrnej výchovy
  Schopnosť
  • chápať úlohu jednotlivých kultúr a spoločenstiev v
   historickom kontexte, schopnosť chápať ich vklad do
   svetovej kultúrnej histórie.
  • prekonať egocentrický pohľad na svet.
  • vidieť a chápať vzájomnú komunikáciu a dynamiku kultúr
   v histórii.
  • viesť dialóg s inými kultúrami.
  • chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami.
  • chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry.
  • byť tolerantný a empatický k iným kultúram a schopnosť
   starostlivosti o iné kultúry.
Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Identita
  • Je podstatné poznať a pochopiť vlastnú históriu a
   korene.
  • Identita nie je statická, ale dynamická.
  • Ľudia sú členmi určitého národa a patria k určitej etnickej
   kultúre, ale sú aj občanmi sveta.
  • Ľudia sú súčasne podobní aj odlišní -a delia sa o
   rovnakú zemeguľu.
  • Aj napriek kultúrnej odlišnosti majú podobné emócie a
   potreby a ich spoločnou tradíciou je dlhá história ľudstva.


Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Identita národnostných menšín
  Je určovaná na základe jazyka, tradícií, náboženstva a
   kultúrneho dedičstva.
  • Jazykové práva sa týkajú používania menšinového
   jazyka vo verejnom živote.
  • Právo príslušníkov menšiny komunikovať v svojom
   jazyku s úradnými inštitúciami.
  • Právo používať osobné mená a topografické označenia v
   jazyku národnostnej menšiny.
  • Právo používať menšinový jazyk aj na univerzitnej
   úrovni, vo vedeckom výskume a v publikáciách.
  • Právo používať menšinový jazyk v kultúrnom živote.

Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Etnicita
  • Je spojená s prvkami príslušnej kultúry, je to systém
   kultúrnych , rasových, jazykových a teritoriálnych
   faktorov, historických osudov a predstáv o spoločnom
   pôvode, pôsobiacich v interakcii.
  • Formuje etnické vedomie človeka a jeho etnickú identitu.
   Hlavnou objektívnou zložkou etnicity je jazyk a teritórium,
   subjektívnu zložku tvoria postoje, zvyklosti a hodnotový
   systém. Každý jednotlivec si uchováva postoje, hodnoty,
   vieru a spôsoby správania zo svojej etnickej skupiny.
   Etnická identita zohráva významnú úlohu pri utváraní
   národa.
  • Etnicita a kultúra sú hodnoty, ktoré treba zachovať,
   pestovať a rozvíjať
Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Pozitíva multikultúrnej výchovy
  • Prináša spoluprácu rôznych kultúrnych skupín, hlavne
   menšín s väčšinovou kultúrou.
  • Umožňuje vzájomne si odovzdávať podnety, vymieňať si
   idey, významy, skúsenosti, artefakty.
  • Napomáha k rozvoju žiakov, pomáha im prekročiť
   vlastné kultúrne obmedzenia, potláča predsudky a
   uvoľňuje skryté zábrany.
  • V politickom a verejnom živote pomáha multikultúrna
   výchova hlavne prekonávať xenofóbiu a rasizmus.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Negatíva multikultúrnej výchovy
  • Keď sa nedocení technologický a ekonomický
   vplyv príslušníkov majoritnej kultúry, môžu
   vzniknúť v kultúrnom živote spoločnosti úplne
   protikladné efekty (jednostranná starostlivosť,
   kultúrne geto).
  • Snaha o pochopenie menšinovej kultúry môže
   viesť až k jej izolácii do rezervácie, alebo do
   múzea.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Multikultúrna výchova a školy
    Výučba multikultúrnej výchovy v školách
     si vyžaduje
      – vypracovanie učebných osnov,
       prípravu učebníc a učebných
       materiálov,
      – vývoj metodík,
      – výmenné pobyty študentov,
      – príprava pedagógov.                                                    Liek na rozumovú a
                                                                    citovú krátkozrakos?
                                                                                  Publikácia - Ako
                                                                                reagovaø na kultúrnu ro
  Multikultúrna      Multikultúrna      Multikultúrna    Multikultúrna      Multikultúrna   Multikultúrna    Multi kulti na       Multi kulti na
výchova - ciele kurikula kolách--výchoviská na Sl
            výchova príruèka       výchova - zmysel výchova - interkultúrne ko  výchova - obsah  výchova - priebeh   M           M
 Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
 Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Multikultúrna výchova v
            náboženskej výchove
  • Dá sa implementovať do učebných osnov
   v každom ročníku ZŠ, SŠ, osemročných
   gymnázií
  • Dôraz sa kladie na toleranciu a
   znášanlivosť jednotlivých náboženstiev a
   cirkví

Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
• Poukazuje na vznik nových náboženstiev
   a cirkví
  • Poukazuje aj na nebezpečenstvo siekt a
   pôsobenie členov siekt najmä na
   povedomie mladých ľudíNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Katolícka Cirkev a multikultúrna
           výchova
  • Dokumenty 2. vatikánskeho koncilu
     – Ad gentes – dekrét o misijnej činnosti Cirkvi
     – Gaudium et spes – pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom
      svete
     – Lumen gentium – vieroučná konštitúcia o Cirkvi
     – Orientalium ecclesiarum – dekrét o výchovných katolíckych
      cirkvách
     – Dignitatis humanae – deklarácia o náboženskej slobode
     – Nostra aetate – deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským
      náboženstvám
     – Unitatis redintegratio – dekrét o ekumenizme


Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
• Dokumenty Vatikánskych úradov
     – Pápežská rada pre kultúru a
      medzináboženský dialóg (Kde je tvoj Boh?, Ježiš
       Kristus prameň čistej vody)
     – Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich
       (Smernice pre pastoráciu Rómov, Posolstvo ku svetovému dňu
       turizmu 2006)
     – Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so
      Židmi (Pripomíname si: reflexie nad šoa)


Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Mediálna výchova
  • Rozvoj mediálnej gramotnosti
  • Orientácia v množstve informácií
   ponúkaných médiami
  • Schopnosť výberu objektívnych informácií
  • Nie všetko, čo človek počuje alebo vidí v
   médiách, je pravda


Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Cieľové skupiny
  •  deti,
  •  mladiství,
  •  dospelí,
  •  starší ľudia
  •  osoby so zdravotným postihnutím.Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Cieľ
  • Umožniť ľuďom, aby mohli kriticky analyzovať mediálne
   produkty, pochopiť ekonomickú funkciu mediálneho
   priemyslu a samostatne vyrábať mediálny obsah.
  • V tejto súvislosti sú stanovené tri hlavné ciele:
    – zaručenie prístupu k informačným a komunikačným
     technológiám
    – analýza a kritický prístup k mediálnemu obsahu
     a mediálnej kultúre, ako aj vlastné uvažovanie
    – vlastná výroba mediálnych textov a bezpečné
     zaobchádzanie s novými technológiami

Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Cielené požiadavky
  • Mediálne vzdelávanie ako súčasť
   vzdelávania učiteľov
  • Mediálna výchova na školách
  • Mediálne vzdelávanie na univerzitách
   a mimo škôl
  • Mediálne vzdelávanie starších osôb


Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Mediálna výchova a Európsky
           parlament
  • Uznesenie Európskeho parlamentu k mediálnej
   gramotnosti v digitálnom svete 2008/2129(INI)

                                      EP k mediálnej
                                        výchove


  • Štátny pedagogický ústav
                           Mediálna výchova -   Mediálna výchova -
                          metodická príruèka pr  uèebné texty pre žiak
Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Odkazy k mediálnej výchove
  •  http://www.radaeuropy.sk/?736 - odporúčanie Rady Európy o mediálnej
    výchove
  •  http://www.mediatvorive.cz/publikace/?id=3 online publikácie o mediálnej
    výchove v Čechách
  •  http://www.afis.cz/bubaci/medfejeton.html - mediálna výchova vo svete,
    prehľad
  •  http://www.medialnivychova.cz - český portál o mediálnej výchove
  •  http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/ - kurz Základy mediálnej výchovy na
    Fakulte sociálnych vied UK
  •  http://www.juniormedia.cz/vychova.html - o metodike mediálnej výchovy
  •  http://www.amnezia.sk/article.php?631 - mediálna výchova v oblasti drog
  •  http://www.attelier.sk/?p=287 - Kde sa vzala mediálna výchova
  •  http://medialne.etrend.sk/tlac/sprava.php?sprava=5314 - v Česku sa začala
    vyučovať mediálna výchovaNázov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Katolícka cirkev a mediálna
             výchova
  • Dokumenty 2. vatikánskeho koncilu
     – Inter mirifica – dekrét o spoločenských komunikatívnych
      prostriedkoch
  • Pápežská rada pre spoločenské komunikačné
   prostriedky
     – Communio et progressio „Spoločenstvo a rozvoj„ - inštrukcia k
      dekrétu Inter mirifica
     – Cirkev a internet
     – Etika a internet
                              www.kbs.sk


Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
Ďakujem za pozornosť
Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí
Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.

More Related Content

Similar to Zigova - multikulturna a medialna vychova na nabozenstve

Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách (2007)
Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách (2007)Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách (2007)
Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách (2007)
noveskolstvo.sk
 
Pkk
PkkPkk
Megatrendy a-media 2014-svk
Megatrendy a-media 2014-svkMegatrendy a-media 2014-svk
Megatrendy a-media 2014-svkPeter Malec
 
Megatrendy a-media 2014-svk
Megatrendy a-media 2014-svkMegatrendy a-media 2014-svk
Megatrendy a-media 2014-svkPeter Malec
 
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom miesteHľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Albertina icome Praha s.r.o. / Albertina icome Bratislava s.r.o.
 
Synkriticizmus filozofia konkordancie (2010)
Synkriticizmus  filozofia konkordancie (2010)Synkriticizmus  filozofia konkordancie (2010)
Synkriticizmus filozofia konkordancie (2010)
Jozef Piacek
 
Rozvojové vzdelávanie: Témy a Metódy IV
Rozvojové vzdelávanie: Témy a Metódy IV Rozvojové vzdelávanie: Témy a Metódy IV
Rozvojové vzdelávanie: Témy a Metódy IV
Pontis Foundation
 
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanieInšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie
noveskolstvo.sk
 

Similar to Zigova - multikulturna a medialna vychova na nabozenstve (9)

Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách (2007)
Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách (2007)Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách (2007)
Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách (2007)
 
Pkk
PkkPkk
Pkk
 
Megatrendy a-media 2014-svk
Megatrendy a-media 2014-svkMegatrendy a-media 2014-svk
Megatrendy a-media 2014-svk
 
Megatrendy a-media 2014-svk
Megatrendy a-media 2014-svkMegatrendy a-media 2014-svk
Megatrendy a-media 2014-svk
 
Zaverecna uloha kpi
Zaverecna uloha kpiZaverecna uloha kpi
Zaverecna uloha kpi
 
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom miesteHľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
Hľadať, nájsť a citovať - odborné informácie na jednom mieste
 
Synkriticizmus filozofia konkordancie (2010)
Synkriticizmus  filozofia konkordancie (2010)Synkriticizmus  filozofia konkordancie (2010)
Synkriticizmus filozofia konkordancie (2010)
 
Rozvojové vzdelávanie: Témy a Metódy IV
Rozvojové vzdelávanie: Témy a Metódy IV Rozvojové vzdelávanie: Témy a Metódy IV
Rozvojové vzdelávanie: Témy a Metódy IV
 
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanieInšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie
Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie
 

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Indicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Indicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Indicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Indicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Indicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Indicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 

Zigova - multikulturna a medialna vychova na nabozenstve

 • 1. Multikultúrna a mediálna výchova Názov príspevku: vo výučbe náboženskej výchovy Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD. Typ príspevku: Prednáška Pôsobisko autora: ZŠ Kežmarská 30, Košice
 • 2. Multikultúrna výchova A.Perotti „Problémom nie je existencia rozdielov a rôznorodosti kultúr- problém je v nedostatočnom akceptovaní tejto rôznorodosti, v nedostatočnom uvedomení si mnohokultúrnosti každého spoločenstva. Problémom je uznanie rozdielov vo vnútri vlastnej kultúry, a tým aj uznanie právoplatnosti odlišnosti kultúr.“ Názov príspevku: Multikultúrna a mediálna výchova vo výučbe náboženskej výchovy Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 3. Multikultúrna výchova • Multikultúrny alebo mnohokultúrny v najširšom slova zmysle - rôznorodosť jednotlivých kultúr a ich prvkov pri ich vzájomnom strete. • Multikultúrna výchova – pomáha chápať kultúru svojho spoločenstva a utvrdiť sa v nej, – pomáha oslobodiť sa od svojich kultúrnych obmedzení, – umožňuje utvárať a spravovať občianske spoločenstvo pracujúce pre spoločné dobro Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 4. Druhy multikultúrnosti • Konzervatívny multikulturalizmus – egocentrické hľadisko, ktoré vlastnú kultúru a civilizáciu chápe ako najrozvinutejšiu a ostatné ako barbarské. • Liberálny multikulturalizmus - rovnostárske stanovisko, ktoré síce akceptuje odlišný charakter kultúr, ale v spolunažívaní kultúr nerešpektuje ich odlišné ekonomické a historické podmienky. • Kritický multikulturalizmus - berie do úvahy znakové štruktúry rôznych kultúr, ich sociálne významy a kultúrne rozdiely. Akceptuje rozdielnosť a rešpektuje rôznorodosť podmienok pre existenciu rôznych kultúr. (podľa P.McLarena) Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 5. Ciele multikultúrnej výchovy Schopnosť • chápať úlohu jednotlivých kultúr a spoločenstiev v historickom kontexte, schopnosť chápať ich vklad do svetovej kultúrnej histórie. • prekonať egocentrický pohľad na svet. • vidieť a chápať vzájomnú komunikáciu a dynamiku kultúr v histórii. • viesť dialóg s inými kultúrami. • chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami. • chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry. • byť tolerantný a empatický k iným kultúram a schopnosť starostlivosti o iné kultúry. Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 6. Identita • Je podstatné poznať a pochopiť vlastnú históriu a korene. • Identita nie je statická, ale dynamická. • Ľudia sú členmi určitého národa a patria k určitej etnickej kultúre, ale sú aj občanmi sveta. • Ľudia sú súčasne podobní aj odlišní -a delia sa o rovnakú zemeguľu. • Aj napriek kultúrnej odlišnosti majú podobné emócie a potreby a ich spoločnou tradíciou je dlhá história ľudstva. Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 7. Identita národnostných menšín Je určovaná na základe jazyka, tradícií, náboženstva a kultúrneho dedičstva. • Jazykové práva sa týkajú používania menšinového jazyka vo verejnom živote. • Právo príslušníkov menšiny komunikovať v svojom jazyku s úradnými inštitúciami. • Právo používať osobné mená a topografické označenia v jazyku národnostnej menšiny. • Právo používať menšinový jazyk aj na univerzitnej úrovni, vo vedeckom výskume a v publikáciách. • Právo používať menšinový jazyk v kultúrnom živote. Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 8. Etnicita • Je spojená s prvkami príslušnej kultúry, je to systém kultúrnych , rasových, jazykových a teritoriálnych faktorov, historických osudov a predstáv o spoločnom pôvode, pôsobiacich v interakcii. • Formuje etnické vedomie človeka a jeho etnickú identitu. Hlavnou objektívnou zložkou etnicity je jazyk a teritórium, subjektívnu zložku tvoria postoje, zvyklosti a hodnotový systém. Každý jednotlivec si uchováva postoje, hodnoty, vieru a spôsoby správania zo svojej etnickej skupiny. Etnická identita zohráva významnú úlohu pri utváraní národa. • Etnicita a kultúra sú hodnoty, ktoré treba zachovať, pestovať a rozvíjať Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 9. Pozitíva multikultúrnej výchovy • Prináša spoluprácu rôznych kultúrnych skupín, hlavne menšín s väčšinovou kultúrou. • Umožňuje vzájomne si odovzdávať podnety, vymieňať si idey, významy, skúsenosti, artefakty. • Napomáha k rozvoju žiakov, pomáha im prekročiť vlastné kultúrne obmedzenia, potláča predsudky a uvoľňuje skryté zábrany. • V politickom a verejnom živote pomáha multikultúrna výchova hlavne prekonávať xenofóbiu a rasizmus. Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 10. Negatíva multikultúrnej výchovy • Keď sa nedocení technologický a ekonomický vplyv príslušníkov majoritnej kultúry, môžu vzniknúť v kultúrnom živote spoločnosti úplne protikladné efekty (jednostranná starostlivosť, kultúrne geto). • Snaha o pochopenie menšinovej kultúry môže viesť až k jej izolácii do rezervácie, alebo do múzea. Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 11. Multikultúrna výchova a školy Výučba multikultúrnej výchovy v školách si vyžaduje – vypracovanie učebných osnov, prípravu učebníc a učebných materiálov, – vývoj metodík, – výmenné pobyty študentov, – príprava pedagógov. Liek na rozumovú a citovú krátkozrakos? Publikácia - Ako reagovaø na kultúrnu ro Multikultúrna Multikultúrna Multikultúrna Multikultúrna Multikultúrna Multikultúrna Multi kulti na Multi kulti na výchova - ciele kurikula kolách--výchoviská na Sl výchova príruèka výchova - zmysel výchova - interkultúrne ko výchova - obsah výchova - priebeh M M Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 12. Multikultúrna výchova v náboženskej výchove • Dá sa implementovať do učebných osnov v každom ročníku ZŠ, SŠ, osemročných gymnázií • Dôraz sa kladie na toleranciu a znášanlivosť jednotlivých náboženstiev a cirkví Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 13. • Poukazuje na vznik nových náboženstiev a cirkví • Poukazuje aj na nebezpečenstvo siekt a pôsobenie členov siekt najmä na povedomie mladých ľudí Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 14. Katolícka Cirkev a multikultúrna výchova • Dokumenty 2. vatikánskeho koncilu – Ad gentes – dekrét o misijnej činnosti Cirkvi – Gaudium et spes – pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete – Lumen gentium – vieroučná konštitúcia o Cirkvi – Orientalium ecclesiarum – dekrét o výchovných katolíckych cirkvách – Dignitatis humanae – deklarácia o náboženskej slobode – Nostra aetate – deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským náboženstvám – Unitatis redintegratio – dekrét o ekumenizme Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 15. • Dokumenty Vatikánskych úradov – Pápežská rada pre kultúru a medzináboženský dialóg (Kde je tvoj Boh?, Ježiš Kristus prameň čistej vody) – Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich (Smernice pre pastoráciu Rómov, Posolstvo ku svetovému dňu turizmu 2006) – Pápežská komisia pre náboženské vzťahy so Židmi (Pripomíname si: reflexie nad šoa) Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 16. Mediálna výchova • Rozvoj mediálnej gramotnosti • Orientácia v množstve informácií ponúkaných médiami • Schopnosť výberu objektívnych informácií • Nie všetko, čo človek počuje alebo vidí v médiách, je pravda Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 17. Cieľové skupiny • deti, • mladiství, • dospelí, • starší ľudia • osoby so zdravotným postihnutím. Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 18. Cieľ • Umožniť ľuďom, aby mohli kriticky analyzovať mediálne produkty, pochopiť ekonomickú funkciu mediálneho priemyslu a samostatne vyrábať mediálny obsah. • V tejto súvislosti sú stanovené tri hlavné ciele: – zaručenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám – analýza a kritický prístup k mediálnemu obsahu a mediálnej kultúre, ako aj vlastné uvažovanie – vlastná výroba mediálnych textov a bezpečné zaobchádzanie s novými technológiami Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 19. Cielené požiadavky • Mediálne vzdelávanie ako súčasť vzdelávania učiteľov • Mediálna výchova na školách • Mediálne vzdelávanie na univerzitách a mimo škôl • Mediálne vzdelávanie starších osôb Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 20. Mediálna výchova a Európsky parlament • Uznesenie Európskeho parlamentu k mediálnej gramotnosti v digitálnom svete 2008/2129(INI) EP k mediálnej výchove • Štátny pedagogický ústav Mediálna výchova - Mediálna výchova - metodická príruèka pr uèebné texty pre žiak Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 21. Odkazy k mediálnej výchove • http://www.radaeuropy.sk/?736 - odporúčanie Rady Európy o mediálnej výchove • http://www.mediatvorive.cz/publikace/?id=3 online publikácie o mediálnej výchove v Čechách • http://www.afis.cz/bubaci/medfejeton.html - mediálna výchova vo svete, prehľad • http://www.medialnivychova.cz - český portál o mediálnej výchove • http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/ - kurz Základy mediálnej výchovy na Fakulte sociálnych vied UK • http://www.juniormedia.cz/vychova.html - o metodike mediálnej výchovy • http://www.amnezia.sk/article.php?631 - mediálna výchova v oblasti drog • http://www.attelier.sk/?p=287 - Kde sa vzala mediálna výchova • http://medialne.etrend.sk/tlac/sprava.php?sprava=5314 - v Česku sa začala vyučovať mediálna výchova Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 22. Katolícka cirkev a mediálna výchova • Dokumenty 2. vatikánskeho koncilu – Inter mirifica – dekrét o spoločenských komunikatívnych prostriedkoch • Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky – Communio et progressio „Spoločenstvo a rozvoj„ - inštrukcia k dekrétu Inter mirifica – Cirkev a internet – Etika a internet www.kbs.sk Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.
 • 23. Ďakujem za pozornosť Názov príspevku: Náboženská výchova v 21. storočí Autor: PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.