GI¸O ¸N §IÖN Tö Môn:  Sinh 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thanh ThuÇn Tr­êng THCS Nh©n Hoµ GD PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN...
KiÓm tra bµi cò Chän tõ thÝch hîp ë trong b¶ng ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: th©n rÔ l¸ nu«i d­ìng c©y hoa qu¶ h¹...
<ul><li>C©y rau m¸ khi bß trªn ®Êt Èm, ë mçi mÊu th©n cã hiÖn t­îng g×? </li></ul>Mçi mÊu th©n nh­ vËy khi t¸ch ra cã thÓ ...
Nhí l¹i kiÕn thøc vÒ c¸c lo¹i th©n, rÔ biÕn d¹ng t×m nh÷ng th«ng tin ®Ó ®iÒn vµo b¶ng sau: Th©n bß Th©n rÔ RÔ cñ L¸ Tªn c©...
Th©n bß Th©n rÔ RÔ cñ L¸ Tªn c©y stt C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng §Êt Èm N¬...
C©u hái cñng cè  C©u 1 . Trß ch¬i: C¸c nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái sau : Nhãm 1: H·y kÓ tªn mét sè c©y kh¸c cã kh¶ n¨ng s...
C©u 2 . H·y kÓ tªn 3 c©y cá d¹i cã c¸ch sinh s¶n b»ng th©n rÔ. C©u hái cñng cè  Muèn diÖt cá d¹i ng­êi ta ph¶i lµm thÕ n...
C©u 3. H·y quan s¸t cñ khoai t©y vµ cho biÕt c©y khoai t©y sinh s¶n b»ng g×? C©u hái cñng cè
C©u 4 . Muèn cñ khoai lang kh«ng mäc mÇm th× ph¶i cÊt gi÷ thÕ nµo? C©u hái cñng cè  Em h·y cho biÕt ng­êi ta trång khoai...
Häc thuéc ghi nhí SGK Lµm 4 c©u hái SGK §äc vµ chuÈn bÞ bµi 27: Sinh s¶n sinh d­ìng do con ng­êi H­íng dÉn vÒ nhµ
Cñ khoai lang ®Ó trªn ®Êt Èm.
Cñ gõng ®Ó trªn ®Êt Èm.
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 26 Sinh San Dinh Duong Tu Nhien

4,537 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 26 Sinh San Dinh Duong Tu Nhien

 1. 1. GI¸O ¸N §IÖN Tö Môn: Sinh 6 NGƯỜI THỰC HIỆN Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thanh ThuÇn Tr­êng THCS Nh©n Hoµ GD PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO – HẢI PHÒNG TRƯỜNG THCS NHÂN HOÀ Bài 26: SINH SẢN DINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
 2. 2. KiÓm tra bµi cò Chän tõ thÝch hîp ë trong b¶ng ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: th©n rÔ l¸ nu«i d­ìng c©y hoa qu¶ h¹t sinh s¶n 2. C¬ quan ………………... gåm : …………. , …………. , …………. Cã chøc n¨ng sinh s¶n duy tr× vµ ph¸t triÓn nßi gièng . <ul><li>C¬ quan sinh d­ìng gåm : ………..…. , …………. , ……... . Cã chøc n¨ng chÝnh lµ ……………………..…… </li></ul>C¬ thÓ thùc vËt cã hoa gåm hai lo¹i c¬ quan : Th©n, RÔ, L¸ Nu«i d­ìng c©y, Sinh s¶n, Hoa, Qu¶ H¹t,
 3. 3. <ul><li>C©y rau m¸ khi bß trªn ®Êt Èm, ë mçi mÊu th©n cã hiÖn t­îng g×? </li></ul>Mçi mÊu th©n nh­ vËy khi t¸ch ra cã thÓ thµnh mét c©y míi ®­îc kh«ng? V× sao? 2. Cñ gõng ®Ó ë n¬i Èm cã thÓ t¹o thµnh nh÷ng c©y míi ®­îc kh«ng? V× sao? 3. Cñ khoai lang ®Ó ë n¬i Èm cã thÓ t¹o thµnh nh÷ng c©y míi ®­îc kh«ng? V× sao? 4. L¸ thuèc báng r¬i xuèng n¬i Èm cã thÓ t¹o thµnh nh÷ng c©y míi ®­îc kh«ng? V× sao? H×nh 26.1.C©y rau m¸ bß trªn ®Êt Èm H×nh 26.3. Cñ khoai lang ®Ó ë n¬i Èm H×nh 26.2. Cñ gõng ®Ó ë n¬i Èm H×nh 26.4. L¸ thuèc báng r¬i xuèng n¬i Èm Quan s¸t c¸c h×nh 26. 1, 26. 2, 26. 3, 26. 4, ®èi chiÕu víi mÉu vËt, th¶o luËn nhãm vÒ c¸c c©u hái sau:
 4. 4. Nhí l¹i kiÕn thøc vÒ c¸c lo¹i th©n, rÔ biÕn d¹ng t×m nh÷ng th«ng tin ®Ó ®iÒn vµo b¶ng sau: Th©n bß Th©n rÔ RÔ cñ L¸ Tªn c©y stt C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng §Êt Èm N¬i Èm N¬i Èm N¬i Èm L¸ thuèc báng 4 Khoai lang 3 Gõng 2 Rau m¸ 1 Trong ®iÒu kiÖn nµo? PhÇn ®ã thuéc lo¹i c¬ quan nµo? Mäc tõ phÇn nµo cña c©y? Sù t¹o thµnh c©y míi
 5. 5. Th©n bß Th©n rÔ RÔ cñ L¸ Tªn c©y stt C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng C¬ quan sinh d­ìng §Êt Èm N¬i Èm N¬i Èm N¬i Èm Tõ c¸c phÇn kh¸c nhau cña c¬ quan …………….… ë mét sè c©y nh­: ……....…, ……….….. , ………… , …… , cã thÓ ph¸t triÓn thµnh c©y míi, trong ®iÒu kiÖn cã ……… Kh¶ n¨ng t¹o thµnh c©y míi tõ c¸c c¬ quan ………………….. ®­îc gäi lµ sinh s¶n sinh d­ìng tù nhiªn. sinh d­ìng rÔ cñ ®é Èm th©n bß l¸ th©n rÔ sinh d­ìng sinh d­ìng, th©n bß, th©n rÔ, rÔ cñ, l¸, ®é Èm L¸ thuèc báng 4 Khoai lang 3 Gõng 2 Rau m¸ 1 Trong ®iÒu kiÖn nµo? PhÇn ®ã thuéc lo¹i c¬ quan nµo? Mäc tõ phÇn nµo cña c©y? Sù t¹o thµnh c©y míi Xem l¹i b¶ng trªn , h·y chän tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng trong c©u d­íi ®©y ®Ó cã kh¸i niÖm ®¬n gi¶n vÒ sinh s¶n sinh d­ìng tù nhiªn:
 6. 6. C©u hái cñng cè C©u 1 . Trß ch¬i: C¸c nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái sau : Nhãm 1: H·y kÓ tªn mét sè c©y kh¸c cã kh¶ n¨ng sinh s¶n b»ng th©n bß mµ em biÕt? Nhãm 2: H·y kÓ tªn mét sè c©y kh¸c cã kh¶ n¨ng sinh s¶n b»ng l¸ mµ em biÕt? Sau 2 phót c¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn viÕt tªn c¸c c©y t×m ®­îc trong vßng 30s ®éi nµo viÕt ®­îc nhiÒu h¬n ®éi ®ã sÏ th¾ng vµ ®­îc nhËn quµ
 7. 7. C©u 2 . H·y kÓ tªn 3 c©y cá d¹i cã c¸ch sinh s¶n b»ng th©n rÔ. C©u hái cñng cè Muèn diÖt cá d¹i ng­êi ta ph¶i lµm thÕ nµo? V× sao ph¶i lµm nh­ vËy?
 8. 8. C©u 3. H·y quan s¸t cñ khoai t©y vµ cho biÕt c©y khoai t©y sinh s¶n b»ng g×? C©u hái cñng cè
 9. 9. C©u 4 . Muèn cñ khoai lang kh«ng mäc mÇm th× ph¶i cÊt gi÷ thÕ nµo? C©u hái cñng cè Em h·y cho biÕt ng­êi ta trång khoai lang b»ng c¸ch nµo. T¹i sao kh«ng trång b»ng cñ?
 10. 10. Häc thuéc ghi nhí SGK Lµm 4 c©u hái SGK §äc vµ chuÈn bÞ bµi 27: Sinh s¶n sinh d­ìng do con ng­êi H­íng dÉn vÒ nhµ
 11. 11. Cñ khoai lang ®Ó trªn ®Êt Èm.
 12. 12. Cñ gõng ®Ó trªn ®Êt Èm.

×