Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai 10 S 7

514 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bai 10 S 7

  1. 2. Tröôøng THCS PHÖÔÙC LONG – GV : Nguyeãn Thanh Long – SINH HOÏC 7 – KIEÅM TRA BAØI CUÕ  Tìm ra ñaëc ñieåm caáu taïo naøo cuûa söùa thích nghi vôùi loái soáng di chuyeån töï do ?  1- Cô theå hình duø 2- Mieäng ôû döôùi .  Haõy dieãn taû baèng lôøi caùch di chuyeån cuûa söùa trong nöôùc nhö theá naøo ?  Khi söùa di chuyeån , duø phoàng leân , nöôùc bieån ñöôc huùt vaøo . Khi duø cuïp laïi , nöôùc bò eùp maïnh thoaùt ra ôû phía mieäng giuùp söùa lao nhanh veà phía tröôùc .  Tìm söï khaùc nhau veà caùch sinh saûn voâ tính moïc choài giöõa san hoâ vaø thuûy töùc ?  - ÔÛ thuûy töùc , khi tröôûng thaønh , choài taùch ra soáng ñoäc laäp . - ÔÛ san hoâ , choài vaãn dính cô theå meï  taäp ñoaøn .
  2. 3. Chaøo caùc anh chò . Caùc anh chò nhaän ra em laø ai khoâng ? Tröôøng THCS PHÖÔÙC LONG – GV : Nguyeãn Thanh Long – SINH HOÏC 7 – Baøi 10 : ÑAËC ÑÆEM CHUNG vaø VAI TROØ CUÛA NGAØNH RUOÄT KHOANG . Caùc anh chò aï ! Tuy cuõng laø loaøi vaät nhöng Jerry cuõng chöa hieåu heát ñoàng loaïi cuûa mình . Vì vaäy töø hoâm nay caùc anh chò cho Jerry tham gia cuøng tìm hieåu vôùi nheù ??? Taïi sao söùa , thuûy töùc , san hoâ , haûi quyø coù hình daïng , kích thöôùc vaø loái soáng khaùc nhau nhöng ñeàu thuoäc ngaønh ruoät khoang ? Chuùng mình cuøng giaûi toûa thaéc maéc treân qua baøi :
  3. 4. Tröôøng THCS PHÖÔÙC LONG – GV : Nguyeãn Thanh Long – SINH HOÏC 7 – Baøi 10 : ÑAËC ÑÆEM CHUNG vaø VAI TROØ CUÛA NGAØNH RUOÄT KHOANG . Bµi 10 : ÑAËC ÑIEÅM CHUNG VAØ VAI TROØ CUÛA NGAØNH RUOÄT KHOANG
  4. 5. Tröôøng THCS PHÖÔÙC LONG – GV : Nguyeãn Thanh Long – SINH HOÏC 7 – I- ÑAËC ÑIEÅM CHUNG . Jerry coù hình naøy , caùc anh chò quan saùt ñeå choïn caùc cuïm töø thích hôïp vaøo baûng ôû trang 37 SGK , ruùt ra ñaëc ñieåm chung . Khoang ruoät Taàng keo Lôùp trong Lôùp ngoaøi Tua mieäng
  5. 6. Bảng: Đặc điểm chung của một số đại diện ruột khoang. Tröôøng THCS PHÖÔÙC LONG – GV : Nguyeãn Thanh Long – SINH HOÏC 7 – I- ÑAËC ÑIEÅM CHUNG . Toûa troøn Toûa troøn Toûa troøn Saâu ño Loän ñaàu Co boùp duø Khoâng di chuyeån Dò döôõng Dò döôõng Dò döôõng Teá baøo gai Teá baøo gai Teá baøo gai 2 2 2 Hình tuùi Hình tuùi Hình tuùi Ñôn ñoäc Ñôn ñoäc Taäp ñoaøn Lối sống 7 Kiểu ruột 6 số lớp tế bào cuả thành cơ thể 5 Cách tự vệ 4 Cách dinh dưỡng 3 Cách di chuyển 2 Kiểu đối xứng 1 San hô Sứa Thủy tức STT
  6. 7. Tröôøng THCS PHÖÔÙC LONG – GV : Nguyeãn Thanh Long – SINH HOÏC 7 – I- ÑAËC ÑIEÅM CHUNG . Jerry laäp laïi xem ñuùng khoâng nheù… I- ÑAËC ÑIEÅM CHUNG : Tuy raát khaùc nhau veà kích thöôùc , hình daïng vaø loái soáng nhöng caùc loaøi ruoät khoang ñeàu coù chung 4 ñaëc ñieåm :  Ñoái xöùng toûa troøn .  Ruoät daïng tuùi .  Thaønh cô theå goàm 2 lôùp teá baøo .  Töï veä , taán coâng baèng teá baøo gai .
  7. 8. I- ÑAËC ÑIEÅM CHUNG : Tuy raát khaùc nhau veà kích thöôùc , hình daïng vaø loái soáng nhöng caùc loaøi ruoät khoang ñeàu coù chung 4 ñaëc ñieåm :  Ñoái xöùng toûa troøn .  Ruoät daïng tuùi .  Thaønh cô theå goàm 2 lôùp teá baøo .  Töï veä , taán coâng baèng teá baøo gai . Caùc ñoäng vaät ngaønh ruoät khoang lôïi haïi nhö theá naøo vaäy caùc anh chò ? II- VAI TROØ :  Ích lôïi :  Trong töï nhieân : taïo veû ñeïp , caûnh quan ñoäc ñaùo .  Laøm thöïc phaåm : söùa sen , söùa roâ …  Laøm ñoà trang trí , trang söùc : caùc loaøi san hoâ .  Laø nguoàn cung caáp nguyeân lieäu voâi : san hoâ ñaù .  Hoùa thaïch san hoâ goùp phaàn nghieân cöùu ñòa chaát .  Taùc haïi :  Söùa gaây ngöùa , moät soá coøn gaây ñoäc .  Taïo ñaù ngaàm gaây caûn trôû giao thoâng ñöôøng bieån .

×