Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
bµi 34 Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t
bµi 34:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>I.Môc tiªu bµi häc :Sau khi häc xong bµi nµy HS ph¶i </li></ul><ul><li>1.KiÕn thøc ...
Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t II.§å dïng d¹y-häc *GV:-Tranh phãng to h×nh 34.1 SGK. -MÉu:Qu¶ chß,kÐ,trinh n÷,b»ng l¨ng,xµ cõ,ho...
Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y-häc </li></ul><ul><li>*Më bµi :C©y th­êng sãng cè ®Þnh mét chç nh­ng qu¶...
Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t x Qu¶ tr©m bÇu 10 x H¹t hoa s÷a 9 x Qu¶ c©y xÊu hæ 8 x Qu¶ ®Ëu b¾p 7 x H¹t th«ng 6 x Qu¶ chi chi 5...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>GV:Qu¶ vµ h¹t cã nh÷ng c¸ch ph¸t t¸n nµo? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>KÕt luË...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi: </li></ul><ul><li>GV:yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm (lµm bµi tËp 3 t...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t Vá qu¶ tù nøt ®Ó h¹t tù tung ra ngoµi. Qu¶ cã h­¬ng th¬m,vÞ ngät,h¹t cã vá cøng.Qu¶ cã nhiÒu gai ...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>GV:T¹i sao n«ng d©n th­êng thu ho¹ch ®ç khi qu¶ míi giµ? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul>...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y- häc </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 1 </li></ul><ul><li>ThÝ nghiÖm vÒ nh÷n...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>V.DÆn dß </li></ul><ul><li>.Häc bµi tr¶ lêi c©u hái SGK. </li></ul><ul><li>.ChuÈn bÞ thÝ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat

3,144 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat

 1. 1. bµi 34 Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t
 2. 2. bµi 34:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>I.Môc tiªu bµi häc :Sau khi häc xong bµi nµy HS ph¶i </li></ul><ul><li>1.KiÕn thøc </li></ul><ul><li>-PH©n biÖt ®­îc c¸c c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t. </li></ul><ul><li>-T×m ra ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña qu¶ vµ h¹t phï hîp víi c¸ch ph¸t t¸n. </li></ul><ul><li>2.Kü n¨ng </li></ul><ul><li>-RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t nhËn biÕt. </li></ul><ul><li>-Kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ theo nhãm. </li></ul><ul><li>3.Th¸i ®é </li></ul><ul><li>-Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc thùc vËt. </li></ul>
 3. 3. Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t II.§å dïng d¹y-häc *GV:-Tranh phãng to h×nh 34.1 SGK. -MÉu:Qu¶ chß,kÐ,trinh n÷,b»ng l¨ng,xµ cõ,hoa s÷a. *HS:-KÎ phiÕu häc tËp vµo vë bµi tËp. -ChuÈn bÞ mÉu nh­ dÆn dß bµi tr­íc. §Æc ®iÓm thÝch nghi BT3 Tªn qu¶ vµ h¹t BT2 C¸ch ph¸t t¸n BT1
 4. 4. Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y-häc </li></ul><ul><li>*Më bµi :C©y th­êng sãng cè ®Þnh mét chç nh­ng qu¶ vµ h¹t cña chóng l¹i ®­îc ph¸t t¸n ®i xa h¬n n¬i nã sèng.VËy yÕu tè nµo ®Ó qu¶ vµ h¹t ph¸t t¸n ®­îc? </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 1 </li></ul><ul><li>T×m hiÓu c¸c c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t </li></ul><ul><li>*Môc tiªu: N¾m ®­îc ba c¸ch ph¸t t¸n tù nhiªn cña qu¶ vµ h¹t,®ã lµ:Tù ph¸t t¸n,nhê giã,nhê ®éng vËt. </li></ul><ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi: </li></ul><ul><li>GV:Cho HS lµm bµi tËp 1,2 ë phiÕu häc tËp vµ tr¶ lêi c©u hái:Qu¶ vµ h¹t th­êng ®­îc ph¸t t¸n ra xa c©y mÑ,yÕu tè nµo gióp qu¶ vµ h¹t ph¸t t¸n ®­îc? </li></ul><ul><li>HS:§iÒn vµo b¶ng trong SGK </li></ul>
 5. 5. Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t x Qu¶ tr©m bÇu 10 x H¹t hoa s÷a 9 x Qu¶ c©y xÊu hæ 8 x Qu¶ ®Ëu b¾p 7 x H¹t th«ng 6 x Qu¶ chi chi 5 x Qu¶ kÐ ®Çu ngùa 4 x Qu¶ bå c«ng anh 3 x Qu¶ c¶i 2 x Qu¶ trß 1 Tù ph¸t t¸n Nhê ®éng vËt Nhê giã C¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t Tªn qu¶ hoÆc h¹t STT
 6. 6. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>GV:Qu¶ vµ h¹t cã nh÷ng c¸ch ph¸t t¸n nµo? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>KÕt luËn :Cã ba c¸ch ph¸t t¸n qu¶ vµ h¹t:tù ph¸t t¸n,ph¸t t¸n nhê giã,nhê ®éng vËt. </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 2 </li></ul><ul><li>T×m hIÓu ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t </li></ul><ul><li>* Môc tiªu: Ph¸t hiÖn ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña qu¶ vµ h¹t phï hîp víi tõng c¸ch ph¸t t¸n. </li></ul>
 7. 7. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi: </li></ul><ul><li>GV:yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm (lµm bµi tËp 3 trong phiÕu bµi tËp) </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:Gäi HS tr×nh bµy vµ hái:H·y gi¶i thÝch hiÖn t­îng qu¶ d­a hÊu trªn ®¶o cña Mai An Tiªm? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:Ngoµi c¸c c¸ch ph¸t t¸n trªn cßn c¸ch ph¸t t¸n nµo kh¸c? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:Th«ng b¸o:Qu¶ vµ h¹t cã thÓ ph¸t t¸n nhê n­íc hay nhê ng­êi... </li></ul><ul><li>HS:Hoµn chØnh bµi tËp cña m×nh theo mÉu </li></ul>:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
 8. 8. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t Vá qu¶ tù nøt ®Ó h¹t tù tung ra ngoµi. Qu¶ cã h­¬ng th¬m,vÞ ngät,h¹t cã vá cøng.Qu¶ cã nhiÒu gai gãc b¸m. Qu¶ cã c¸ch hoÆc tóm l«ng nhÑ §Æc ®iÓm thÝch nghi BT3 Qu¶ c¸c c©y hä ®Ëu,xµ cõ,b»ng l¨ng. Qu¶ sim,qu¶ æi,qu¶ d­a hÊu,qu¶ kÐ,trinh n÷. Qu¶ trß,qu¶ tr©m bÇu,qu¶ bå c«ng anh,h¹t hoa s÷a. Tªn qu¶ vµ h¹t BT2 Tù ph¸t t¸n Ph¸t t¸n nhê ®éng vËt Ph¸t t¸n nhê giã C¸ch ph¸t t¸n BT1
 9. 9. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>GV:T¹i sao n«ng d©n th­êng thu ho¹ch ®ç khi qu¶ míi giµ? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:Sù ph¸t t¸n cã lîi g× cho thùc vËt? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>KÕt luËn chung: </li></ul><ul><li>-Qu¶ vµ h¹t cã nh÷ng ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi nhiÒu c¸ch ph¸t t¸n kh¸c nhau nh­:ph¸t t¸n nhê giã,nhê ®éng vËt,tù ph¸t t¸n. </li></ul><ul><li>-Con ng­êi còng gióp cho qu¶ vµ h¹t ph¸t t¸n ®i rÊt xa vµ ph¸t triÓn ë kh¾p n¬i. </li></ul>
 10. 10. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y- häc </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 1 </li></ul><ul><li>ThÝ nghiÖm vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm </li></ul><ul><li>*Môc tiªu :Qua thÝ nghiÖm HS thÊy ®­îc khi h¹t n¶y mÇm cÇn ®ñ n­íc,kh«ng khÝ,nhiÖt ®é thÝch hîp. </li></ul><ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi </li></ul><ul><li>+ThÝ nghiÖm 1: </li></ul><ul><li>GV:yªu cÇu HS ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµo b¶n t­êng tr×nh? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul>
 11. 11. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>V.DÆn dß </li></ul><ul><li>.Häc bµi tr¶ lêi c©u hái SGK. </li></ul><ul><li>.ChuÈn bÞ thÝ nghiÖm: </li></ul><ul><li>-Tæ 1:H¹t ®ç ®en trªn b«ng Èm. </li></ul><ul><li>-Tæ 2:H¹t ®ç ®en trªn b«ng kh«. </li></ul><ul><li>-Tæ 3:H¹t ®ç ®en ng©m trong n­íc. </li></ul><ul><li>-Tæ 4:H¹t ®ç ®en trªn b«ng Èm ®Æt trong tñ l¹nh. </li></ul>

×