Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Bài giảng, ngực bụng] day hoc tim

834 views

Published on

Giải phẫu

Published in: Education
 • Be the first to comment

[Bài giảng, ngực bụng] day hoc tim

 1. 1. GIAÛI PHAÃU HOÏC TIM MUÏC TIEÂU  Moâ taû vò trí, chöùc naêng, lieân quan caùc maët cuûa tim  Moâ taû hình theå trong vaø caáu taïo cuûa tim  Moâ taû sô ñoà maïch maùu cuûa tim  Ñoái chieáu tim vaø caùc loå van tim leân loàng ngöïc
 2. 2. 1.ÑAÏI CÖÔNG  Laø khoái cô ñaët bieät  Boán buoàng  Vöøa huùt maùu, vöøa ñaåy maùu  Naèm trung thaát giöõa  To baèng naém tay ngöôøi lôùn  Truïc töø ñaùy tôùi ñænh 12cm, ngang 8cm  260gr nöõ, 270gr nam
 3. 3. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN HÌNH THAÙP BA MAËT, MOÄT ÑAÙY VAØ MOÄT ÑÆNH 2.1.ÑAÙY TIM  Quay phía sau  Maët sau hai taâm nhæ  Raõnh lieân nhæ  Beân phaûi raõnh laø taâm nhæ phaûi, lieân quan maøng phoåi phaûi vaø TK hoøanh phaûi
 4. 4. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN HÌNH THAÙP BA MAËT, MOÄT ÑAÙY VAØ MOÄT ÑÆNH  Phía treân coù TM chuû treân  Phía döôùi coù TM chuû döôùi  Raõnh taän cuøng, noái bôø phaûi TM chuû treân vaø chuû döôùi  Xoang TM chuû  Taâm nhæ traùi  Hoøan toøan quay ra phía sau  Boán TM phoåi ñoå
 5. 5. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN HÌNH THAÙP BA MAËT, MOÄT ÑAÙY VAØ MOÄT ÑÆNH 2.2.MAËT ÖÙC SÖÔØN  Maët tröôùc  Raõnh vaønh  Hai taâm nhæ ôû treân  Hai taâm thaát ôû döôùi  Taâm nhæ bò caùc maïch maùu lôùn che khuaát  Hai tieåu nhæ phaûi vaø traùi
 6. 6. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN HÌNH THAÙP BA MAËT, MOÄT ÑAÙY VAØ MOÄT ÑÆNH  Phaàn taâm thaát coù raõnh gian thaát tröôùc, chaïy töø sau ra phía beân phaûi ñænh tim  ÑM vaønh traùi vaø TM tim lôùn naèm trong raõnh gian thaát tröôùc
 7. 7. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN HÌNH THAÙP BA MAËT, MOÄT ÑAÙY VAØ MOÄT ÑÆNH  Maët öùc söôøn cuûa tim lieân quan ôû tröôùc vôùi maët sau xöông öùc vaø caùc suïn söôøn töø III-VI. ÔÛ treû em coù tuyeán öùc chen giöõa tim vaø thaønh ngöïc  Ñoái chieáu maët öùc söôøn leân thaønh ngöïc theo hình töù giaùc 4 goùc laø khoang gian söôøn II vaø V caïnh öùc phaûi
 8. 8. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN HÌNH THAÙP BA MAËT, MOÄT ÑAÙY VAØ MOÄT ÑÆNH  2.3. MAËT HOØANH  Coøn goïi laø maët döôùi  Lieân quan vôùi cô hoøanh  Qua cô hoøanh lieân quan vôùi thuøy traùi gan vaø ñaùy daï daøy  Raõnh vaønh  Raõnh gian thaát sau coù:  ÑM vaønh phaûi
 9. 9. 2.HÌNH THEÅ NGOØAI VAØ LIEÂN QUAN HÌNH THAÙP BA MAËT, MOÄT ÑAÙY VAØ MOÄT ÑÆNH 2.4. MAËT PHOÅI  Goïi laø maët traùi  Lieân quan vôùi phoåi vaø maøng phoåi traùi 2.5. ÑÆNH TIM  Cheách sang traùi  Moûm tim ñaäp ôû khoang lieân söôøn V  Khuyeát ñænh tim, nôi gaëp nhau cuûa raõnh gian thaát tröôùc vaø sau
 10. 10. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT  VAÙCH NHÆ THAÁT  Ngaên caùch taâm nhæ phaûi vaø thaát traùi  Do phaàn maøng cuûa vaùch lieân thaát dính leäch sang phaûi
 11. 11. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT  VAÙCH GIAN NHÆ  Töông öùng vôùi raõnh gian nhæ ôû ngoøai  Hai vaùch saùp nhaäp laïi  Hoá baàu duïc  Vieàn hoá baàu duïc  Van hoá baàu duïc o Loå baàu duïc (Botal)
 12. 12. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT  VAÙCH GIAN THAÁT  Ngaên caùch 2 taâm thaát  Töông öùng vôùi 2 raõnh gian thaát beân ngoøai  Phaàn maøng  Phaàn cô o Taät thoâng lieân thaát
 13. 13. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT 3.1.TAÂM NHÆ  Thaønh moûng hôn taâm thaát  Coù caùc TM ñoå vaøo  Thoâng vôùi tieåu nhæ ôû phía tröôùc  Thoâng vôùi taâm thaát cuøng beân bôûi loå nhæ thaát coù van ñaäy kín
 14. 14. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT TAÂM NHÆ PHAÛI  TM Chuû treân  TM chuû döôùi  Hoá baàu duïc  Vieàn hoá baàu duïc  Tieåu nhæ phaûi  Loå ñoå xoang TM vaønh
 15. 15. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT  TAÂM NHÆ TRAÙI  Tieåu nhæ traùi  Boán TM phoåi  Van hoá baàu duïc  Loå nhæ thaát traùi
 16. 16. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT 3.2. TAÂM THAÁT  Thaønh daày hôn taâm nhæ  Saàn suøi  Coù caùc ÑM lôùn ñi ra, coù van ñaäy kín
 17. 17. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT TAÂM THAÁT PHAÛI  Nhoû, moûng hôn thaát traùi  Loå nhæ thaát phaûi: Van ba laù  ÑM phoåi: Van ÑM phoåi  Ba cô nhuù: Tröôùc, sau, vaùch  Caùc thöøng gaân noái vôùi caùc laù van
 18. 18. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT TAÂM THAÁT TRAÙI  Cô daày hôn thaát phaûi  ÑM chuû ñi ra  Loå nhæ thaát traùi: Van hai laù  Coù hai cô nhuù: Tröôùc vaø sau
 19. 19. 3. HÌNH THEÅ TRONG TIM ÑÖÔÏC CHIA LAØM 4 BUOÀNG, HAI TAÂM NHÆ VAØ HAI TAÂM THAÁT
 20. 20. ỐNG TĨNH MẠCH
 21. 21. LỖ BẦU DỤC
 22. 22. ỐNG ĐỘNG MẠCH
 23. 23. 4. CAÁU TAÏO CUÛA TIM NGOÏAI TAÂM MAÏC, CÔ TIM, NOÄI TAÂM MAÏC 4.1.NGOÏAI TAÂM MAÏC  Ngoïai taâm maïc sôïi  Ngoïai taâm maïc thanh maïc:  Laù thaønh  Laù taïng } Khoang maøng ngoøai tim
 24. 24. 4. CAÁU TAÏO CUÛA TIM NGOÏAI TAÂM MAÏC, CÔ TIM, NOÄI TAÂM MAÏC 4.2. Cô tim:  Daày moûng tuøy choå  Cô tim co boùp vaø cô tim daãn truyeàn 4.2.1. Cô tim co boùp:  Baùm vaøo 4 voøng sôïi  Caùc sôïi cô rieâng cho töøng taâm nhæ hoaëc thaát  Caùc sôïi chung cho
 25. 25. 4. CAÁU TAÏO CUÛA TIM NGOÏAI TAÂM MAÏC, CÔ TIM, NOÄI TAÂM MAÏC 4.2.2. Caùc sôïi cô daãn truyeàn  Nuùt xoang:  Naèm thaønh phaûi nhæ phaûi  Ngoøai loå TM chuû treân  Nuùt chuû nhòp
 26. 26. 4. CAÁU TAÏO CUÛA TIM NGOÏAI TAÂM MAÏC, CÔ TIM, NOÄI TAÂM MAÏC 4.2.2. Caùc sôïi cô daãn truyeàn  Nuùt nhæ thaát:  Naèm trong thaønh taâm nhæ phaûi  Giöõa laù trong van ba laù vaø loå xoang TM vaønh  Giöõa hai nuùt coù ba boù gian nuùt
 27. 27. 4. CAÁU TAÏO CUÛA TIM NGOÏAI TAÂM MAÏC, CÔ TIM, NOÄI TAÂM MAÏC 4.2.2. Caùc sôïi cô daãn truyeàn  Thaân chung nhæ thaát (Boù Hiss):  Maët phaûi cuûa vaùch nhæ thaát  Nhaùnh phaûi, nhaùnh traùi  Maïng Purkinje
 28. 28. 4. CAÁU TAÏO CUÛA TIM NGOÏAI TAÂM MAÏC, CÔ TIM, NOÄI TAÂM MAÏC 4.3. Noäi taâm maïc  Raát moûng  Dính vaøo taát caû caùc maët trong buoàng tim  Lieân tieáp noäi maïc maïch maùu töø tim ra hoaëc vaøo
 29. 29. 5. MAÏCH VAØ TK TIM 5.1.ÑOÄNG MAÏCH  ÑM VAØNH PHAÛI:  Taùch töø cung ÑM chuû  Phía treân van ÑM chuû  Giöõa thaân ÑM phoåi vaø tieåu nhæ phaûi  Xuoáng maët hoøanh cuûa tim vaøo raõnh gian thaát sau, taän
 30. 30. 5. MAÏCH VAØ TK TIM 5.1.ÑOÄNG MAÏCH  ÑM VAØNH TRAÙI:  Taùch töø cung ÑM chuû  Phía treân van ÑM chuû  Giöõa thaân ÑM phoåi vaø tieåu nhæ traùi  Chia hai nhaùnh chính:
 31. 31. 5. MAÏCH VAØ TK TIM 5.2. TM TIM  TM tim lôùn  TM tim giöõa  TM sau taâm thaát traùi  TM tim tröôùc  TM tim beù  TM cheách nhæ traùi  TM tim cöïc nhoû
 32. 32. 5. MAÏCH VAØ TK TIM 5.2. TM TIM  Xoang TM vaønh  Nhaän haàu heát maùu TM cuûa tim  Ñoå vaøo nhæ phaûi  Naèm trong raõnh vaønh ôû maët hoøanh tim  Daøi 2.5cm
 33. 33. 5. MAÏCH VAØ TK TIM 5.3.BAÏCH MAÏCH  Doøng traùi:  Theo ÑM vaønh traùi  Nhaän BH tim traùi, ñoå vaøo chuoãi haïch khí pheá quaûn  Doøng phaûi:  Theo ÑM vaønh phaûi  Nhaän BH tim phaûi,
 34. 34. 5. MAÏCH VAØ TK TIM  Heä thoáng daãn truyeàn  Caùc sôïi giao caûm töø haïch coå vaø haïch ngöïc treân  Caùc sôïi ñoái giao caûm töø TK lang thang  Caùc sôïi taïo thaønh ñaùm roái tim qua haïch tim, naèm döôùi cung ÑM chuû vaøo tim
 35. 35. 5. MAÏCH VAØ TK TIM Left CoronaryArtery Right CoronaryArtery

×