Câaâu hỏi kiểm tra baøi cũ So saùnh ñiểm giống vaø khaùc nhau của tế baøo biểu bì vảy haønh vaø tế baøo thịt quả caø chua?
<ul><li>* Giống nhau: Đều coù maøng, nhaân, tế baøo chất. </li></ul><ul><li>*Khaùc nhau: </li></ul><ul><li>Tế baøo biểu b...
BÀI 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT 1.Hình dạng vaø kích thước của tế baøo a/Hình dạng :
Teá baøo ? Trong cuøng 1 cơ quan coù nhiều loại tế baøo khaùc nhau VD:Reã caây gồm caùc tế baøo bieåu bì, loâng huùt, maïc...
Hình ña giaùc Hình caàu Hình sao Hình sôïi
<ul><li>* KẾT LUẬN </li></ul><ul><li>Tất cả caùc cơ quan cuả thực vật ( reã, thaân,laù,…) ñều ñược cấu tạo bằng tế baøo </...
b/ Kích thước 0.001-0.003 0.001-0.003 Teá baøo moâ phaân sinh ngoïn 0.55 0.55 Teá baøo thòt quaû caø chua 5.0 45 Teá baøo ...
* KẾT LUẬN -Tế baøo thực vật coù kích thước khaùc nhau VD: + Kích thước rất nhỏ như: Tế baøo moâ phaân sinh ngọn, biểu bì ...
2. Cấu tạo tế bào.
V aù ch tế bào Màng sinh chất Chất tế bào nhaân Khoâng bào Lục lạp V aù ch tế bào bên cạnh
* KẾT LUẬN Tế baøo gồm coù. + Váaùch tế baøo:Laøm cho tế baøo coù hình dạng nhất đñịnh + Maøng sinh chất: Bao bọc ngoaøi c...
3. Moâ
Trong cuøng 1 moâ caùc teá baøo coù hình daïng, caáu taïo gioáng nhau Teá baøo ôû caùc moâ khaùc nhau coù hình daïng, caáu...
* KẾT LUẬN - Moâ laø một nhoùm tế baøo coù hình dạng, cấu tạo giống nhau. Cuøng thực hiện một chức năng rieâng. - Thực vậ...
ÑAÙNH DAÁU X VAØO CAÂU ÑUÙNG 1/Teá baøo thöïc vaät goàm nhöõng thaønh phaàn chuû yeáu naøo? a.Vaùch teá baøo, maøng sinh ...
<ul><li>2/chöùc naêng cuûa nhaân laø? </li></ul><ul><li>Chöùa caùc baøo quan </li></ul><ul><li>b.Ñieàu khieån hoaït ñoäng ...
<ul><li>DAËN DOØ: </li></ul><ul><li>Hoïc baøi, soaïn tröôùc baøi 8: “SÖÏ LÔÙN LEÂN VAØ PHAÂN CHIA CUÛA TEÁ BAØO” </li></ul...
T H Ư C V Â T B A O N N T Â Ê H K H Ô N B G A O A N G S I N H C H Â T C M T T Â H B Ê O A T Ê T Ê
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 7 Cau Tao Te Bao Thuc Vat

5,499 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 7 Cau Tao Te Bao Thuc Vat

 1. 1. Câaâu hỏi kiểm tra baøi cũ So saùnh ñiểm giống vaø khaùc nhau của tế baøo biểu bì vảy haønh vaø tế baøo thịt quả caø chua?
 2. 2. <ul><li>* Giống nhau: Đều coù maøng, nhaân, tế baøo chất. </li></ul><ul><li>*Khaùc nhau: </li></ul><ul><li>Tế baøo biểu bì vảy haønh coù hình ña giaùc daøi, xếp saùt nhau. </li></ul><ul><li>Tế baøo thịt quả caø chua hình trứng, caùc tế baøo rời. </li></ul>
 3. 3. BÀI 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT 1.Hình dạng vaø kích thước của tế baøo a/Hình dạng :
 4. 4. Teá baøo ? Trong cuøng 1 cơ quan coù nhiều loại tế baøo khaùc nhau VD:Reã caây gồm caùc tế baøo bieåu bì, loâng huùt, maïch raây, maïch goã,..
 5. 5. Hình ña giaùc Hình caàu Hình sao Hình sôïi
 6. 6. <ul><li>* KẾT LUẬN </li></ul><ul><li>Tất cả caùc cơ quan cuả thực vật ( reã, thaân,laù,…) ñều ñược cấu tạo bằng tế baøo </li></ul><ul><li>Tế baøo coù nhiều hình dạng khaùc nhau: hình trứng, đña giaùc, caàu,... </li></ul>
 7. 7. b/ Kích thước 0.001-0.003 0.001-0.003 Teá baøo moâ phaân sinh ngoïn 0.55 0.55 Teá baøo thòt quaû caø chua 5.0 45 Teá baøo teùp böôûi 0.04 550 Teá baøo sôïi gai Ñöôøng kính (mm) Chieàu daøi (mm) Teá baøo
 8. 8. * KẾT LUẬN -Tế baøo thực vật coù kích thước khaùc nhau VD: + Kích thước rất nhỏ như: Tế baøo moâ phaân sinh ngọn, biểu bì vảy haønh,… + Kích thước lớn như :Tế baøo sợi gai, teùp bưởi,…
 9. 9. 2. Cấu tạo tế bào.
 10. 10. V aù ch tế bào Màng sinh chất Chất tế bào nhaân Khoâng bào Lục lạp V aù ch tế bào bên cạnh
 11. 11. * KẾT LUẬN Tế baøo gồm coù. + Váaùch tế baøo:Laøm cho tế baøo coù hình dạng nhất đñịnh + Maøng sinh chất: Bao bọc ngoaøi chất tế baøo + Chất tế baøo: chứa caùc baøo quan như lục lạp (chứa diệp lục ) + Nhaân: Điều khiển hoạt ñộng sống của tế baøo + Khoâng baøo:Chứa dịch tế baøo.
 12. 12. 3. Moâ
 13. 13. Trong cuøng 1 moâ caùc teá baøo coù hình daïng, caáu taïo gioáng nhau Teá baøo ôû caùc moâ khaùc nhau coù hình daïng, caáu taïo khoâng gioáng nhau
 14. 14. * KẾT LUẬN - Moâ laø một nhoùm tế baøo coù hình dạng, cấu tạo giống nhau. Cuøng thực hiện một chức năng rieâng. - Thực vật coù caùc loại moâ sau: Moâ mềm, moâ bì, moâ dẫn, moâ tiết,…
 15. 15. ÑAÙNH DAÁU X VAØO CAÂU ÑUÙNG 1/Teá baøo thöïc vaät goàm nhöõng thaønh phaàn chuû yeáu naøo? a.Vaùch teá baøo, maøng sinh chaát, nhaân b. Vaùch teá baøo, khoâng baøo, nöôùc c. Chaát teá baøo, khoâng baøo d. Caâu a vaø c ñuùng X
 16. 16. <ul><li>2/chöùc naêng cuûa nhaân laø? </li></ul><ul><li>Chöùa caùc baøo quan </li></ul><ul><li>b.Ñieàu khieån hoaït ñoäng soáng cuûa teá baøo </li></ul><ul><li>c. Laøm cho teá baøo coù hình daïng nhaát ñònh </li></ul><ul><li>d. Chöùa dòch teá baøo </li></ul>X
 17. 17. <ul><li>DAËN DOØ: </li></ul><ul><li>Hoïc baøi, soaïn tröôùc baøi 8: “SÖÏ LÔÙN LEÂN VAØ PHAÂN CHIA CUÛA TEÁ BAØO” </li></ul><ul><li>-Veõ hình 8.1-8.2 SGK vaøo vôû. </li></ul>
 18. 18. T H Ư C V Â T B A O N N T Â Ê H K H Ô N B G A O A N G S I N H C H Â T C M T T Â H B Ê O A T Ê T Ê

×