Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pancom m2

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จัดทําโดย สํานักงานเขตพื้นการศึกษา
 2. 2. สารบัญ หนากําหนดการสอนหนวยที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร จํานวน 8 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรที่ใชกันแพรหลายในปจจุบัน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรที่ใชในองคกรหนวยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลขอมูล จํานวน 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การประมวลผลขอมูลในชีวิตประจําวัน แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ขอมูล สารสนเทศและการประมวลผล แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การจัดเก็บสารสนเทศหนวยที่ 3 เรื่อง การติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง การคนหาขอมูลดวย Google แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การติดตอดวยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การติดตอดวยกระดานอิเล็กทรอนิกสหนวยที่ 4 เรื่อง การนําเสนองานผานเครือขาย จํานวน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง รูปแบบการนําเสนอ แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โปรแกรมชวยสรางงานนําเสนอ แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง โปรแกรม PowerPointหนวยที่ 5 เรื่อง การสราง Web ดวย Dreamweaver จํานวน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง เริ่มตนใชงาน Dreamweaver แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง สวนประกอบของโปรแกรม แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การจัดหนาเว็บดวยเลเอาตและเลเยอร แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง รูจักกับการเชื่อมโยง
 3. 3. หนวยที่ 6 เรื่อง การประยุกตใชงานขั้นสูง จํานวน 10 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง มารูจักกับ CSS Styles แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การใสภาพและขอความลงในเว็บเพจ แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การนําภาพมาเปนพื้นหลัง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 เรื่อง การสรางปุมอัตโนมัติแบบ Flash แผนการจัดการเรียนรูท่ี 5 เรื่อง การสรางฟอรม
 4. 4. กําหนดการสอนกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เวลา 40 ชั่วโมง ชื่อหนวย สาระการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง)หนวยที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2องคประกอบของระบบ องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 2คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอรที่ใชกันแพรหลายในปจจุบน ั 2 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรท่ใชในองคกร ี 2หนวยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลขอมูลในชีวิตประจําวัน 1การประมวลผลขอมูล ขอมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 2 การจัดเก็บสารสนเทศ 1หนวยที่ 3 เรื่อง การคนหาขอมูลดวย Google 2การติดตอสื่อสารผาน การติดตอดวยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  2เครือขายคอมพิวเตอร การติดตอดวยกระดานอิเล็กทรอนิกส 2หนวยที่ 4 เรื่อง รูปแบบการนําเสนอ 2การนําเสนองานผาน โปรแกรมชวยสรางงานนําเสนอ 2เครือขาย โปรแกรม PowerPoint 2หนวยที่ 5 เรื่อง เริ่มตนใชงาน Dreamweaver 1การสราง Web ดวย สวนประกอบของโปรแกรม 1Dreamweaver การจัดหนาเว็บดวยเลเอาตและเลเยอร 2 รูจักกับการเชื่อมโยง 2
 5. 5. กําหนดการสอนกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 เวลา 40 ชั่วโมง ชื่อหนวย สาระการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง)หนวยที่ 6 เรื่อง มารูจักกับ CSS Styles 2การประยุกตใชงานขั้นสูง การใสภาพและขอความลงในเว็บเพจ 2 การนําภาพมาเปนพื้นหลัง 2 การสรางปุมอัตโนมัติแบบ Flash 2 การสรางฟอรม 2 รวม 40
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2หนวยที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เวลาเรียน 8 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเรียน 2 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสารสนเทศผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกองคประกอบของระบบคอมพิวเตอรกับระบบสื่อสารไดสาระการเรียนรู ระบบคอมพิวเตอรและองคประกอบที่สาคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ํกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยใหนักเรียนบอกวา ฮารดแวรคออะไร ื ซอฟตแวร คืออะไร 2. ครูแจกใบความรูเรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 3. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด
 7. 7. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 2. แบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกบเทคโนโลยีการสื่อสาร ั 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกบเทคโนโลยีการสื่อสาร ั - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 8. 8. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 9. 9. ใบความรู เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีการสื่อสาร จากการเรียนที่ผานมาเราไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาแลว และไดรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเทคโนโลยีท่ใชจัดการกับขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อใหขอมูลขาว ีสารเหลานั้นสามารถถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ และสามารสงไปยังที่ตาง ๆ ไดตามตองการ อยางรวดเร็วทันใจ อีกทั้งผูตองการใชสารสนเทศยังสามารถสืบคนหาขอมูลและขาวสารที่ตองการไดอยางรวดเร็วเชนกัน นอกจากนั้น นักเรียนยังไดเรียนรูวาเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากการรวมเทคโนโลยีสองอยางเขาดวยกัน อยางแรกคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และอยางที่สองคือเทคโนโลยีการสื่อสาร คําวา เทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึง ความรูและวิธีการนําความรูไปใช สวนผลผลิตของเทคโนโลยีซึ่งทําใหเกิดการทํางานที่เราตองการนั้น เราเรียกวา ระบบฝายสงขอมูล ระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร ชอทางการสื่อสารฝายรับขอมูล ระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศประกอบดวยระบบคอมพิวเตอรกับการสื่อสาร จากรูปแสดงระบบสารสนเทศที่ประกอบดวยฝายสงขอมูลและฝายรับขอมูล แตละฝายประกอบดวยระบบคอมพิวเตอรกับระบบสื่อสาร และระบบสื่อสารของทั้งสองฝายเชื่อมตอถึงกันโดยสิ่งที่เรียกวา ชองทางการสื่อสาร (Communication Channel) ซึ่งอาจเปนสายโทรศัพท ใยแกวนําแสง หรือคลื่นวิทยุก็ได ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญกวานี้ และอาจประกอบดวยฝายสงและฝายรับอยางละหลายรอยหลายพันรายก็ได ตามตัวอยางสมมุติฝายสงขอมูลตองการสงขอมูลที่มีอยูในระบบคอมพิวเตอรของฝายตนไปใหแกฝายรับ ฝายสงขอมูลตองจัดเตรียมขอมูลใหอยูในรูปแบบพรอมสง และใชโปรแกรมพิเศษไปควบคุมระบบสื่อสารใหสงขอมูลไปตามชองทางการสื่อสาร ซึ่งในกรณีนี้ตอสายตรงอยูกับ 
 10. 10. ฝายรับขอมูลก็จะไปถึงฝายรับขอมูลโดยตรง ระบบสื่อสารของฝายรับขอมูล เมื่อรับขอมูลแลวก็จะสงตอใหกับระบบคอมพิวเตอรของฝายตัน ขอมูลก็จะปรากฎที่ระบบคอมพิวเตอรนั้น กรณีของระบบใหญซึ่งมีผูสงและผูรบจํานวนมากราย ตองมีวิธีการหาเสนทางระหวาง ัผูสงและผูรับเพื่อใหขอมูลไปถึงผูรบรายที่ตองการ อีกประการหนึ่ง ผูใชแตละรายมักจะเปน ัทั้งผูสงและผูรับ ยกตัวอยางเชน กรณีนักเรียนใชเครื่องคอมพิวเตอรในหองเรียนสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต โดยไปที่เว็บไซตของบริษัทคือ http://www.tipvarin.co.th คอมพิวเตอรของนักเรียนจะทําหนาที่เปนผูสงกอน คือ สั่งขอมูลรองขอวาตองการขอมูลจากเว็บไซตนี้ ตอมาคอมพิวเตอรของนักเรียนก็จะทําหนาที่เปนผูรับขอมูลที่ไดจากเว็บไซตนั้น เพื่อมาแสดงที่จอภาพ เปนตน
 11. 11. แบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากเทคโนโลยี 2 อยาง คืออะไรบาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. การสื่อสารระหวางผูสงและผูรับตองใชอะไรจึงจะสามารถสงผานกันได................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. จงยกตัวอยางชองทางการสื่อสารอยางนอย 3 ชองทาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. จงยกตัวอยางกรณีที่ผูสงและผูรับเปนคนเดียวกัน................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. กรณีที่ตองการสงผูสั่งจะตองเตรียมอะไรกอนสง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. 12. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2หนวยที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เวลาเรียน 8 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เวลาเรียน 2 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกองคประกอบของระบบคอมพิวเตอรไดสาระการเรียนรู ฮารดแวร ซอฟตแวร บุลากรคอมพิวเตอร ขอมูล กระบวนงานกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยใหนักเรียนบอกวา วาดภาพแสดง การสื่อสารขอมูลระวางผูสงและผูรับ 2. ครูแจกใบความรูเรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 3. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด
 14. 14. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบงาน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับระบบการสื่อสาร 2. ใบความรูเรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 3. แบบฝกหัด เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 15. 15. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 16. 16. ใบความรู เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ขอมูล โปรแกรม ซอฟตแวร หนวยประมวล ผลกลาง อุปกรณนําเขา อุปกรณสงออก คูมือการจัดเก็บ ขอมูล กระบวนงาน บุคลากรคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร คือ ระบบที่ทําหนาที่ประมวลผลขอมูล ขอมูล คือ ขอเท็จจิรงที่สามารถนําไปใชประโยชนได การประมวลผลขอมูล หมายถึง การที่คอมพิวเตอรทาการใด ๆ ํกับขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เปนประโยชนตามความประสงคของผูใชมากขึ้น เชน จากแฟมทะเบียนประวัตินักเรียนทั้งหองซึ่งมีอยู 35 คน ถาตองการทราบวานักเรียนกี่คนที่เปนนักเรียนชายและเปนนักเรียนหญิง คอมพิวเตอรสามารถทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมหรือซอฟตแวรเฉพาะเพื่อทํางานแลวใหคําตอบตามที่ตองการได
 17. 17. ระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยอุปกรณท่สําคัญดังตอไปนี้ ี 1. ฮารดแวร (Hardware) 2. ซอฟตแวร (Software) 3. บุคลากรคอมพิวเตอร (People) 4. ขอมูล (Data) 5. กระบวนงาน (Procedure)1. ฮารดแวร คือสวนประกอบของคอมพิวเตอรสวนตาง ๆ ที่มีตวตน สามารถมองเห็นได จับ ัตองได เชน ซีพียู จอภาพ เมาส แปนพิมพ เครื่องพิมพ เปนตน ซึ่งสวนเหลานี้แตะละสวนจะทําหนาที่แตกตางกันออกไปดังนี้คอ ื 1.1 หนวยรับขอมูลเขา เชน แปนพิมพ เมาส 1.2 หนวยประมวลผลกลาง (ซีพียู) 1.3 หนวยแสดงผลขอมูล หรือหนวยสงออก
 18. 18. 2. ซอฟตแวร คือ ชุดคําสั่ง (โปรแกรม) ที่สั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน จัดเปนสวนที่เปนนามธรรม คือ ไมมีตัวตน ไมสามารถมองเห็นได แตเปนสวนที่จําเปน ถาไมมีซอฟตแวรคอมพิวเตอรก็ไมสามารถทํางานได ซอฟตแวรถือวาเปนทรัพยสินทางปญญาอยางหนึ่ง และอยูภายใตการคุมครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ หมายถึง ผูใชงานที่ถูกตองจะตองไดรับการอนุญาตจากเจาของซอฟตแวรนั้น อาจจะไดรับอนุญาต หรือ ซื้อมา ซอฟตแวรนั้นเราแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 2.1 ซอฟตแวรระบบ เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานในสวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร ทําหนาที่ประสานงานระหวางฮารดแวรกบซอฟตแวรอื่น ั 2.2 ซอฟตแวรอรรถประโยชน เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่ชวยในการทํางานของระบบคอมพิวเตอรในหนาที่เฉพาะดานบางอยาง เชน การตรวจหาและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร การเรียงลําดับขอมูลเปนตน 2.3 ซอฟตแวรประยุกต ไดแกโปรแกรมที่ใชทํางานตามคําสั่ง หรือตามความตองการของผูใชคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรมประมวลผลคํา เชน Word หรือโปรแกรมคํานวณ เชนExcel เปนตน
 19. 19. 3. บุคลากรคอมพิวเตอร ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร เพราะแตเดิมนั้น คอมพิวเตอรเปนสิ่งที่ใชยาก บุคลากรที่จะทําหนาที่เปนผูใชงานคอมพิวเตอรจะตองมีความรูในระดับผูชํานาญการทีเดียว แตในปจจุบันนี้ การใชงานคอมพิวเตอรมีหลายระดับ ในระดับพื้นฐานนั้นการใชงานจะงายมาก เพราะทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรสมัยใหมไดรบการ ัออกแบบใหงายตอการใชงาน เรียกวา เปนมิตรตอผูใช ผูใชงานในระดับนี้ เมื่อไดรบการฝก ัหัดเพียงเล็กนอยก็สามารถเริ่มใชงานไดทันที อยางไรก็ตาม ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันมักมีการตอเชื่อมกับเครือขาย ซึ่งสวนนี้ยังมีความยุงยากพอสมควร นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร ซึ่งเปนโปรแกรมชนิดหนึ่งที่สามารถทําใหเกิดความผิดปกติในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร จึงจําเปนที่ตองใชบุคลากรคอมพิวเตอรที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลระบบคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรที่มคอมพิวเตอรจํานวนมาก ๆ บุลากร ีคอมพิวเตอรที่สําคัญไดแก 3.1 ผูดูแลระบบ (System Administrator) 3.2 นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) 3.3 นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 3.4 วิศวกรระบบ (System Engineer) 3.5 วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) 3.6 ผูใชคอมพิวเตอรระดับสูง (Super User) 3.7 ผูใชคอมพิวเตอรทั่วไป (User)4. ขอมูล คือทรัพยากรอันมีคาขององคกร ตองมีการจัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและตองมีวิธการใหเรียนกใชไดอยางทันการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว การจัดขอมูลอยางมี ีระบบ ใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (Database Management Program) ดังนั้น ในการจัดเก็บขอมูลจําเปนตองศึกษาระบบงานขององคกรเปนอยางดี เพื่อทําการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล เพื่อใหเรียกใชงานไดงายยิ่งขึ้น
 20. 20. 5. กระบวนงาน คือระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน กรณีท่มีผูใชระบบคอมพิวเตอรรวมกันหลายคน ีการมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีปฏิบติงาน จะทําใหเกิดการประสารงานที่ดขึ้น เชน การตั้ง ั ีชื่อแฟมขอมูล และในหนวยงานที่มีการบริหารงานคอมพิวเตอรและสารสนเทศอยางเปนระบบ จะมีการจัดทําคูมือตาง ๆ เกี่ยวกับระบบวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการวบรวมหนังสือคูมือเครื่อง คูมือซอฟตแวร คูมอการใชเครือขาย ฯลฯ ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา ื
 21. 21. แบบฝกหัด เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรมีทั้งหมดกี่อยางอะไรบาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ฮารดแวรแบงออกเปน 3 หนวยอะไรบาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ซอฟตแวรแบงออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ผูใชคอมพิวเตอรแบงออกเปนกี่ระดับ อะไรบาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. จงบอกวิธีการซื้อสินคาจากหางสรรพสินคาอยางเปนขึ้นตอนตั้งแตเริ่มตน................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 22. 22. ใบงาน ระบบคอมพิวเตอรกับการสื่อสารชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพแสดงระบบคอมพิวเตอรกับระบบการสื่อสารระหวาง ผูสงและผูรับ
 23. 23. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 24. 24. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2หนวยที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เวลาเรียน 8 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรที่ใชกันแพรหลายในปจจุบัน เวลาเรียน 2 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ระบบคอมพิวเตอรที่ใชกนแพรหลายในปจจุบน ั ัผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกหลักการพัฒนาในปจจุบนได ัสาระการเรียนรู การพัฒนาดานฮารดแวร การพัฒนาดานซอฟตแวร การพัฒนาดานระบบเครือขายกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูทบทวนความรูเดิมของนักเรียนโดยใหนักเรียนบอกวา วาดภาพแสดง สวนประกอบของ Hardware 2. ครูใหนักเรียนเตรียมความพรอมเพื่อชมวีดีทัศน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน 3. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน 4. ครูสงเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด ั
 25. 25. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. วีดีทัศน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน 2. แบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบน ั 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 26. 26. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 27. 27. แบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. CPU คืออะไร และมีการพัฒนาอยางไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. การเปลี่ยนแปลงระบบซอฟตแวรมีการเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งและเปลี่ยนอยางไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. GUI คืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. WWW และ HTTP ยอมาจากคําวาอะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. เครือขายอินเทอรเน็ตใชระบบการตอเชื่อมแบบใด................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 28. 28. ใบงาน สวนประกอบของ Hardwareชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนวาดภาพแสดงระบบคอมพิวเตอรที่เรียกวา Hardware
 29. 29. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 30. 30. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2หนวยที่ 1 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เวลาเรียน 8 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรที่ใชในองคกร เวลาเรียน 2 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ หลักการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในองคกรผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกหลักการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในองคการไดไดสาระการเรียนรู การพัฒนาดานฮารดแวร การพัฒนาดานซอฟตแวร การพัฒนาดานระบบเครือขายกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูใหนักเรียนเตรียมความพรอมเพื่อชมวีดีทัศน เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ในองคกร 2. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในองคกร 3. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด
 31. 31. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. วีดีทัศน เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรองคกร 2. แบบฝกหัด เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรองคกร 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรองคกร - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 32. 32. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 33. 33. แบบฝกหัด เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรองคกรชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนบอกแนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในองคเปนขอ ๆ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 34. 34. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 35. 35. แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปที่……….คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับขอที่ถูกที่สุด1. ระบบสื่อสารขอมูลจําเปนตองใชอะไรเพื่อสื่อสาร ก. สายโทรศัพท ข. ชองทางการสื่อสาร ค. คนสง ง. คนรับ2. องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรมีทั้งหมดกี่อยาง ก. 1 ข. 3 ค. 5 ง. 73. ซีพียู จัดอยูในสวนใด ก. ฮารดแวร ข. ซอฟตแวร ค. กระบวนงาน ง. ขอมูล4. โปรแกรม เวิรดXP จัดอยูในโปรแกรมใด ก. ระบบ ข. ประยุกต ค. อรรถประโยชน ง. จัดฐานขอมูล5. การศึกษาระบบเพื่อออกแบบระบบจําเปนตองใชบุคลากรใด ก. นักเขียนโปรแกรม ข. วิศวกรระบบ ค. ผูใชคอมพิวเตอรระดับสูง ง. นักวิเคราะหระบบ
 36. 36. เฉลย 1.ข 2.ค 3.ก 4.ข 5.ง
 37. 37. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2หนวยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลขอมูล เวลาเรียน 4 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การประมวลผลขอมูลในชีวิตประจําวัน เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความหมายของการประมวลผลขอมูลผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกความหมายของการประมวลผลขอมูลไดสาระการเรียนรู การประมวลผลขอมูลในชีวิตประจําวันกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูถามนักเรียนวา นักเรียนรูทางที่จะมาโรงเรียนไดอยางไร เกิดจากการมองเห็น ดวยตาของนักเรียน แลวสงไปยังสมองก็จะทําการประมวลผลตลอดเวลาเปนตน 2. ครูแจกใบความรูเรื่อง การประมวลผลขอมูล 3. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง การประมวลผลขอมูล 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด
 38. 38. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง การประมวลผลขอมูล 2. แบบฝกหัด เรื่อง การประมวลผลขอมูล 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง การประมวลผลขอมูล - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 39. 39. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 40. 40. ใบความรู เรื่อง การประมวลผลขอมูล การประมวลผลขอมูล คือ การกระทําการบางอยางหรือหลายอยาง กับขอมูลที่มีอยูเพื่อสรางสิ่งใหม หรือแปรรูปใหอยูในรูปแบบที่เปนประโยชนตามวัตถุประสงคของผูใช มนุษยและสัตวที่มีสติปญญาจะทําการประมวลผลขอมูลตามธรรมชาติอยูตลอดเวลา ยกตัวอยางเชนเวลาเราเดิน หรือนกบิน เราและนกตองคอยปรับทิศทางไมใหชนสิ่งกีดขวาง ไมใหเดินหรือบินไปชนกับวัตถุสิ่งของที่อยูขางหนา แมประทั้งเวลาเรารับประทานอาหารที่รานอาหารในโรงเรียนของเรา  เราก็ตอง ประมวลผลขอมูลเพื่อตัดสินใจวาจะไปที่รานไหนดี ซึ่งเราตองมีขอมูลเกี่ยวกับรานอาหารสะสมไวกอนในสมองของเรา เชน รายการและรสอาหาร ราคาอาหาร จนกระทั้งเมื่อสั่งอาหารมานั่งรับประทานแลว สมองของเราก็ตองประมวลผลอยูตลอดเวลา เชน ขณะตักขาวใสปาก เราตองใชสายตาและประสาทความรูสึกในการบังคบใหมือถือชอนไปตักขาวใหตรงจาน และยกชอนใสปากใหตรงปาก ไมใหเลอะเปนตน
 41. 41. ที่กลาวนี้คงเห็นความสําคัญของขอมูลตอการประมวลผลไดดี รางกายของเราเปนระบบประมวลผลขอมูลที่ซับซอนที่สุด โดยมีสมองเปนตัวประมวลผลกลาง มีเสนประสาทเปนเสนทางระบบสื่อสารขอมูล มีประสาทสัมผัสเปนหนวยรับขอมูลเขา คือ ตารับรูภาพ ลิ้นรับรูรส จมูกรับรูกลิ่น หูรับรูเสียง และผิวหนังรับรูการสัมผัส เราอาศัยขอมูลที่รับรูเหลานี้มาสรางประโยชนในการที่จะทําอะไรใหสําเร็จ เชน เดินทางไปถึงโรงเรียน ตักอาหารใสปากไมหก โดยรวมแลวก็คือ เพื่อใหชีวิตอยูในสังคม ไมใหเกิดความผิดพลาด และเปนภัยตอตนเอง การทํางานใด ๆ ก็เชนกัน ควรกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ชัดเจน ความสําเร็จจะเกิดไดก็ตองมีการวางแผนและออกแบบระบบการทํางานใหดีที่สุด เพื่อแกปญหาความผิดพลาดและความลาชาของงาน ระบบงานโดยทั่วไปหมายถึงกระบวนการทํางานที่ประกอบดวย คน วัตถุดิบ ขอมูล และเครื่องจักรที่จําเปน ระหวางองคประกอบทั้ง 4 ประการนี้จะตองมีการสื่อสาร ซึ่งก็คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน จากนั้นจึงนําขอมูลมาประมวลผลเพื่อคนหาขอมูลที่มีสาระ หรือสารสนเทศ สําหรับตัดสินใจทํางานใหสอดคลองกันไปในทิศทางที่ตองการ หรือที่เรียกวา เปนระบบ
 42. 42. แบบฝกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอรกับเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. การประมวลผลขอมูลคืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ระบบคืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. สารสนเทศ คืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. จงยกตัวอยางการประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวชีวิตประจําวันของนักเรียน................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×