คำอธิบายรายวิชา

187 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชา

  1. 1. Course Outline 887100 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศ(Information Technology Fundamental)3(3-0-6) credits อาจารย์ ผู้สอน ผศ.วิชย บุญเจือ ักลุ่ม 1 วันจันทร์ 09.00-12.00 ห้อง SD-516กลุ่ม 2 วันพฤหัสบดี 09.00-12.00 ห้อง MIT- S2กลุ่ม 3 วันศุกร์ 13.00-10.00 ห้อง SD-318คาอธิบายรายวิชา แนะนำควำมรู้ในภำพรวมของเทคโนโลยีสำรสนเทศประกอบไปด้วย ภำพจำลองของระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศควำมสำคัญของข้อมูลและสำรสนเทศ กำรบริ หำรควำมซับซ้อน กระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้ำสู่องค์กำร กำรบริ หำรโครงกำร กำรบริ หำรสำรสนเทศ กำรประกันและรักษำควำมมันคงของสำรสนเทศ เทคโนโลยีระบบ ่สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร กำรเป็ นนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแขนงวิชำกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนำกำรของเทคโนโลยี ั ้คอมพิวเตอร์ กำรปฏิสัมพันธ์กบผูใช้อินเทอร์เน็ต WWW ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม กำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำนต่ำง ๆ Introduce pervasive themes in IT including IT system model, data and information, management of complexity,redesigning processes and application of IT in business, project management, information management, informationassurance and security, information and communication technologies, IT professionalism, IT and related disciplines,history of computing technology, user interaction, Internet and World Wide Web, social impact, application domains์์วัตถุประสงค์ ทวไป ่ั  มีควำมรู้ในเรื่ องระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์  มีควำมรู ้ในเรื่ องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ  รู้จกพัฒนำกำรของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ั  สำมำรถประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศใช้ในชีวิตประจำวันได้สั งเขปหัวข้ อเนือหารายวิชา ้  ควำมรู ้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศในองค์กร (Introduction of Information Systems and Information Systems in Organizations)
  2. 2.  แนวควำมคิดในเรื่ องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Concepts)  ระบบสำรสนเทศธุรกิจ (Business Information Systems)  วิธีกำรจัดทำระบบสำรสนเทศคอมพิวเตอร์ (System Development)  ระบบสำรสนเทศและอินเทอร์ เน็ตต่อวงกำรธุรกิจและสังคม (Information Systems in Business and Society)แผนการสอน สั ปดาห์ เรียน เนือหาบรรยาย ้ วันเรียน สัปดำห์ที่ 1 1. แนะนำควำมรู้ในภำพรวมของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 มิ.ย. 2555 สัปดำห์ที่ 2 2. กระบวนกำรกำรเปลี่ยนแปลง และประยุกต์ระบบเข้ำสู่ องค์กำร และกำร เป็ นนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ แขนงวิชำกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง และกำรบริ หำร ควำมซับซ้อน สัปดำห์ที่ 3 3. เทคโนโลยีสำรสนเทศ : ฮำร์ดแวร์ สัปดำห์ที่ 4 4. เทคโนโลยีสำรสนเทศ : ซอฟต์แวร์ สัปดำห์ที่ 5 5. กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ สัปดำห์ที่ 6 6. เทคโนโลยีระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร สัปดำห์ที่ 7 7. Internet and WWW สัปดำห์ที่ 8 8. E-commerce สัปดำห์ที่ 9-10 สอบกลางภาค 26 ก.ค. - 10 ส.ค. 2555 สัปดำห์ที่ 11 9. Enterprise system สัปดำห์ที่ 12 10 Information and Decision Support Systems สัปดำห์ที่ 13 11 Knowledge Management and Specialized Information Systems สัปดำห์ที่ 14 12 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรบริ หำรโครงกำร สัปดำห์ที่ 15 13 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรบริ หำรโครงกำร (ต่อ) สัปดำห์ที่ 16 14 กำรประกันและรักษำควำมมันคงของสำรสนเทศ และผลกระทบที่เกิด ่ ต่อสังคม สัปดำห์ที่ 17 รำยงำน : History of computing technology พัฒนำกำรของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รำยงำน : Computer Technology and user interaction เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และกำรปฏิสัมพันธ์กบผูใช้ั ้ สัปดำห์ที่ 18-19 สอบปลายภาค 2 ต.ค. - 15 ต.ค. 2555หนังสื อตาราและเอกสารการสอน1. Ralph M. Stair & George W. Reynolds, Principle of Information Systems, 8th. edition,Thomson Course Technology, 2008.2. เอกสำรประกอบกำรบรรยำย ดำวน์โหลดที่ http://www.informatics.buu.ac.th/~wichai
  3. 3. 3. หนังสื อและเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศกิจกรรมการเรียนการสอน1. บรรยำย 2. นำเสนอ/อภิปรำย 3. ทำรำยงำน/โครงงำน/กำรบ้ำน 4. สอบย่อยสื่ อการสอน1. ตำรำ 2. เอกสำรประกอบกำรสอน3. โปรแกรมนำเสนอ 4. ระบบเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตการศึกษาด้ วยตนเองและงานทีกาหนด ่1. ผูเ้ รี ยนต้องอ่ำนเอกสำรและหนังสื อตำมเวลำที่กำหนด2. ผูเ้ รี ยนต้องทำแบบฝึ กตำมเรื่ องที่เรี ยนส่ งตำมเวลำกำหนด3. ผูเ้ รี ยนต้องทำรำยงำนตำมเรื่ องที่กำหนดส่ งตำมเวลำกำหนดการวัดผลเข้ำเรี ยนและควำมมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน 10 %กำรบ้ำน/รำยงำน 20 %คะแนนสอบกลำงภำค 35 % - - ->คะแนนสอบปลำยภำค 35 % - - ->

×