Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pancom m1

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําโดย สํานักงานเขตพื้นการศึกษา
 2. 2. สารบัญ หนากําหนดการสอนหนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวตประจําวัน จํานวน 3 ชั่วโมง ิ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประวัติโดยยอของเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวันหนวยที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ จํานวน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง จากขอมูลมาเปนสารสนเทศ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง จากสารสนเทศมาเปนความรู แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจหนวยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล จํานวน 12 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอรคืออะไร แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การนับเลข แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การแบงประเภทของคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง ประโยชนของคอมพิวเตอรและการนําไปใชงานหนวยที่ 4 เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การสื่อสารและเครือขายสื่อสาร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรหนวยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบตาง ๆ จํานวน 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง หองสมุดแหลงความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Digital Library หองสมุดเครือขายคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง แหลงขอมูลของประเทศไทยบนเครือขายคอมพิวเตอร
 3. 3. หนวยที่ 6 เรื่อง ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชสรางสรรคงาน จํานวน 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ความหมายของซอฟตแวร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ประเภทของซอฟตแวรหนวยที่ 6 เรื่อง การตกแตงภาพดวย PhotoShop จํานวน 8 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง สวนประกอบของโปรแกรม แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การใชเครื่องมืออยางงาย แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การตัดตอภาพอยางงาย
 4. 4. กําหนดการสอนกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เวลา 40 ชั่วโมง ชื่อหนวย สาระการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง)หนวยที่ 1 เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1เทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติโดยยอของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1กับชีวตประจําวัน ิ เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวัน 1หนวยที่ 2 เรื่อง จากขอมูลมาเปนสารสนเทศ 1ขอมูลและสารสนเทศ จากสารสนเทศมาเปนความรู 1 ความรูชวยในการตัดสินใจ 1หนวยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอรคืออะไร 2คอมพิวเตอรกับการ การนับเลข 2ประมวลผลขอมูล เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล 2 การแบงประเภทของคอมพิวเตอร 2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 2 ประโยชนของคอมพิวเตอรและการนําไปใช 2หนวยที่ 4 เรื่อง การสื่อสารและเครือขายสื่อสาร 2เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอร 2 ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 2
 5. 5. กําหนดการสอนกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เวลา 40 ชั่วโมง ชื่อหนวย สาระการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง)หนวยที่ 5 เรื่อง หองสมุดแหลงความรู 1สื่อสารสนเทศแบบตาง ๆ Digital Library หองสมุดเครือขายคอมพิวเตอร 1 แหลงขอมูลของประเทศไทยบนเครือขาย 2 คอมพิวเตอรหนวยที่ 6 เรื่องซอฟตแวรสาเร็จรูปที่ใช ํ ความหมายของซอฟตแวร 2สรางสรรคงาน ประเภทของซอฟตแวร 2หนวยที่ 7 เรื่อง สวนประกอบของโปรแกรม 2การตกแตงภาพดวย การใชเครื่องมืออยางงาย 3PhotoShop การตัดตอภาพอยางงาย 3 รวม 40
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวัน เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได นักเรียนบอกความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศไดสาระการเรียนรู ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูถามนักเรียนวา มีเพื่อในหองเรียนเดียวกันกี่คน 2. ครูใหนักเรียนบอกชื่อทีละคนแลวจดรายชื่อไวทุกคน 3. ครูถามตอวา ไดรายชื่อครบหรือยัง เมื่อครบแลวครูใหนักเรียนเรียงลําดับรายชื่อ ตามตัวอักษรโดยเรียงจากนอยไปหามาก คือ ก-ฮ 4. ครูสงเกตพฤติกรรมการทํางาน ั 5. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. 7. 7. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู 8. จากงานที่นักเรียนลงมือกระทํา ครูใหนักเรียนบอกวาอะไรคือขอมูลและอะไรคือ ขอมูลสารสนเทศสื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 8. 8. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 9. 9. ใบความรู เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษยเปนสัตวสังคม มีการตั้งถิ่นฐานอยูกันเปนหมูเหลาตั้งแตโบราณกาลมาแลวกลุมเล็กที่สุดเรียกวาครอบครัว ถัดขึ้นมาเปนหมูบาน ตําบล ฯลฯ จนในที่สุดเปนเมือง เปนประเทศ มนุษยแตละหมูเหลามีการติดตอพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนอาหาร สิ่งของเครื่องใชยารักษาโรค ฯลฯ ที่ชุมชนตนไมสามารถผลิตไดหรือผลิตไดไมเพียงพอ จนเกิดเปนการคาขายระหวางหมูบาน ระหวางตําบล เมือง และประเทศ การติดตอเชนนี้ ทําใหเกิดการสงและรับขอมูลขาวสารถึงกัน แรก ๆ ก็เปนการบอกกันปากตอปากตอมามีการสื่อสารกันดวยตัวอักษรที่จารึกบนวัสดุตาง ๆซึ่งตอมากลายเปนการสงจดหมายถึงกันความตองการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลายขึ้นมีความรวมเร็วมากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งอาศัยหลักวิชาทาง วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปลี่ยนคําพูด ขอความหรือภาพเปนสัญญาณไฟฟาสงไปตามสาย หรือเปลี่ยนเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา (เรียกวา คลื่นวิทยุ) กระจายไปในอากาศ เมื่อถึงปลายทาง สัญญาณหรือคลื่นที่สงไปนั้นก็จะถูกคืนสภาพใหกลับเปนคําพูด ขอความหรือภาพเหมือนกับที่สงออกไปจากตนทาง ทําใหที่อยูคนละซีกโลกกันสามารถรับรูขอมูลขาวของกันและกันไดภายในชั่วพริบตา
 10. 10. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีใหมที่เพิ่งมีข้นในชวงเวลาประมาณ 20 ป ที่ผานมานี้เอง ึเปนเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมสองเทคโนโลยีเขาดวยกัน คือ เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คําวา สารสนเทศ หมายถึงตัวเนื้อหาของขอมูลขาวสาร เราใชคอมพิวเตอรทําหนาที่รวบรวม จัดเก็บ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสารสนเทศ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมซึ่ ง พั ฒ นาเครื อ ข า ยโทรศั พ ท แ ละเครื อ ข า ยวิ ท ยุ ม าสร า งระบบเครื อ ข า ยคอมพิวเตอรขึ้น เปนการนําเอาความสามารถของคอมพิวเตอร (คํานวณ เปรียบเทียบ และตรวจสอบไดรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา) มารวมกับความสามารถของระบบโทรคมนาคม (ติดตอไดรวดเร็วและกวางไกล) ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง เทคโนโลยีท่ใชระบบเครือีขายคอมพิวเตอรมาจัดการกับสารสนเทศนั่นเอง
 11. 11. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. บอกความหมายของสารสนเทศ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. อธิบายการสงสัญญาณดวยหลักทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. จงบอกความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. จงบอกความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเทคโนโลยีมาใช................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. 12. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวัน เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประวัติโดยยอของเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ประวัตความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ิผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดสาระการเรียนรู ประวัติความเปนมาและการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูทบทวนเกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ครูใหนักเรียนเตรียมความพรอมเพื่อชมวีดีทัศน 3. ใหนักเรียนชมวีดีทัศน เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาทําแบบฝกหัด
 14. 14. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. วีดีทัศน เรื่อง ประวัตความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ิ 2. แบบฝกหัด เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 15. 15. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 16. 16. แบบฝกหัด เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สด ุ1. ใครคือผูประดิษฐโทรเลขคนแรก................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. บิดาแหงคอมพิวเตอรคือใคร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ใครคือผูออกแบบวงจรตรรกะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ใครคือบิดาแหงสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Personal Computer คืออะไร ใครคือผูผลิต................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 17. 17. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวัน เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวตประจําวัน เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ิสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัดผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนบอกความสําคัญของเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวันไดสาระการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ความแมนยําและถูกตองของขอมูลสารสนเทศจากแหลงที่เชื่อถือไดกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูใหนักเรียนบอกสิ่งที่รจักภายในบานที่นักเรียนคิดวาเปนเทคโนโลยีสารสนเทศ ู 2. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 3. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด
 19. 19. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 2. แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 20. 20. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 21. 21. ใบความรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน คนเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ใชชีวิตอยูในเมือง ไมสามารถจะอยูไดโดยไมมีการติดตอกับโลกภายนอก การรับรูขาวสาร เชน การอานหนังสือพิมพ การฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน ก็เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแบบหนึ่ง การใชโทรศัพท โทรสาร ก็เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น การถอนเงินจากเครื่องจายเงินอัตโนมัติ (ตู เอ ที เอ็ม) ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ไมแตเฉพาะคนในเมืองเทานั้น แมแตคนในชนบทก็มีสวนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันดวย เชนเมื่อไปทําบัตรประชาชนที่อําเภอ ทางอําเภอจะเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล กลางของสํานักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตอเชื่อมกันเปนเครือขายที่สามารถเรียกใชงานไดทันที เชนนี้เรียกวา ระบบออนไลน (หรือสายตรง) ระบบเชนนี้มีประโยชนมาก เพราะจําทําใหผูใชไดรับขอมูลที่ถูกตองและตรงกัน และที่เราจะพบไดอีกที่คือระบบเวชระเบียนการคนหาประวัติผูปวย ซึ่งจะเก็บขอมูลไวที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เมื่อมีการเรียกใชงานก็จะสงขอมูลไปยังเครื่องที่เรียกใชงานเปนตน
 22. 22. แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวตประจําวัน ิชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. จงบอกเทคโนโลยีที่นักเรียนรูจักมา 5 อยาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายคืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. จงยกตัวอยางงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับนักเรียนนอกเหนือ จากตัวอยางในใบความรู................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 23. 23. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 24. 24. แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปที่……….คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับขอที่ถูกที่สุด1. สารสนเทศหมายถึง ก. ขอมูล ข. ขอมูลที่มีการประมวลผลแลว ค. เครื่องคอมพิวเตอร ง. เทคโนโลยี2. บิดาแหงคอมพิวเตอรคือใคร ก. จอรช บูล ข. เอ็ดแว็ก ค. ชารล แบบเบจ ง. คิลบี และ นอยส3. ใครคือผูออกแบบวงจรตรรกะ ก. จอรช บูล ข. เอ็ดแว็ก ค. ชารล แบบเบจ ง. คิลบี และ นอยส4. อุปกรณใดที่ใชการประมวลผลออนไลน ก. คอมพิวเตอร ข. โทรเลข ค. เครื่องบันทึกเวลา ง. เครื่องถอนเงินสด (ATM)5. โปรแกรมคือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Internet Explorer ง. Basic Program
 25. 25. เฉลย 1.ข 2.ค 3.ก 4.ง 5.ง
 26. 26. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง จากขอมูลมาเปนสารสนเทศ เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความหมายขอมูล วิธีการหาขอมูล การนําขอมูลไปใชผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกความหมายขอมูลได นักเรียนรูจักวิธีการนําขอมูลไปใชไดสาระการเรียนรู ความหมายขอมูล วิธีการหาขอมูล ขอมูลที่มีการจดบันทึกและไมมีการจดบันทึก การนําขอมูลไปใช การประมวลผลขอมูลกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูถามนักเรียนโดยครูเปนผูชี้มือถามนักเรียนวาชื่ออะไรแลวจดบันทึกไว 2. ครูใหครูถามนักเรียนตอไปอีกจนกวาจะครบ 10 คน แลวจดบันทึกทุก ๆ คน 3. ครูใหหัวหนาชั้นเรียนไปขอรายชื่อนักเรียนทั้งชั้นจากฝายทะเบียน 4. เมื่อไดขอมูลมาแลว ครูถามบอกใหนักเรียนเขาใจวา ชื่อของนักเรียนหมายถึง ขอมูล ซึ่งอาจไดมาจากการสอบถามหรือการขอจากแหลงอื่น ดังที่หัวหนาชั้น ไปขอมาจากฝายทะเบียน เพื่อใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้นใหศึกษาใบความรู
 27. 27. 5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 6. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ 7. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ 8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูสื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ 2. แบบฝกหัด เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 28. 28. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 29. 29. ใบความรู เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ ความหมายของขอมูล ขอมูลคือ ขอเท็จจริงของเหตุการณหรือสิ่งที่สนใจ ที่บงบอกถึงสถานะทางกายภาพบางอยางในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เชน มีแสงสวางหรือไมมี สวิตชปดหรือเปด อุณหภูมิที่องศาเซลเซียส จํานวนนักเรียนกี่คน ชื่อ อายุ เพศ ของนักเรียนแตละคน เปนตน วิธีการหาขอมูล ในการหาขอมูลนั้น เรามีวิธีการหาขอมูลโดยการแบงตามกรณีการจัดเก็บดังนี้ กรณีท่ี 1 ขอมูลที่มีการจดบันทึกไวเรียบรอยแลว ใหผูหาขอมูลไปติดตอหนวยงานที่ทําการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้น เชน ครูใหนักเรียนไปขอรายชื่อนักเรียนทั้งหมอจากฝายทะเบียน ซึ่งฝายทะเบียนเปนผูที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้นไว เรามาสามารถนํามาใชงานไดทันที (ปจจุบันสวนใหญมีการจัดเก็บโดยใชคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถเรียกมาใชงานไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น) กรณีท่ี 2 ขอมูลที่ไมมีการจดบันทึกไว เชน ผูหาขอมูลตองทําการสํารวจขอมูลเอง โดยการสอบถาม เชน ครูสอบถามชื่อนักเรียนแตละคนในหองวาชื่ออะไรกันบางแลวจดบันทึกไวเองเพื่อนําไปใชงานตอไป
 30. 30. วิธีการนําขอมูลไปใช ขอมูลที่หาหรือรวบรวมมาไดในชั้นตนนั้น เรียกวา ขอมูลดิบ ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดมากนัก จะตองนําไปทําการประมวลผลเสียกอนการประมวลผลขอมูล การประมวลผลขอมูล คือ การนําขอมูลไปจัดหมวดหมู คํานวณหาคาบางอยางที่สนใจเชน ถาอยากทราบวาอัตราสวนเปรียบเทียบวามีนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงกี่คน ซึ่งเราไดนําขอมูลมาผานการนับ หรือการทําสถิติบันทึก เพื่อใหไดจํานวนนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงดังตัวอยางตอไปนี้ตัวอยางขอมูล ลําดับที่ ชื่อ – สกุล อายุ เพศ 1 เด็กชายสมปอง สีดาดาด 13 ชาย 2 เด็กหญิงสมศรี มีชูสาร 12 หญิง 3 เด็กชายอานนท อานัย 13 ชาย ฯลฯการประมวลผล รายการ ขีดนับจํานวน จํานวนตัวเลข คิดเปนรอยละนักเรียนชาย 22 46.80นักเรียนหญิง 25 53.20รวม 47 100.00จากขอการประมวลผลขอมูลทําใหเราทราบวา มีนักเรียนราย 22 คน คิดเปนรอยละ 46.80 ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนหญิง 25 คน คิดเปนรอยละ 53.20 ของนักเรียนทั้งหมด รวมทั้งหมด47 คน ซึ่งขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว เราเรียกกวา สารสนเทศ ที่สามารถนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดตอไป
 31. 31. แบบฝกหัด เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. บอกความหมายของขอมูล................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. วิธีการหาขอมูลมีกี่วิธีอะไรบาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. สารสนเทศคืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ขอมูลดิบ คืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. จากใบความรู อะไรคือสารสนเทศ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 32. 32. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 33. 33. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง จากสารสนเทศมาเปนความรู เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความรูจากสารสนเทศผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกประโยชนจากการสาสนเทศไดสาระการเรียนรู การเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อเปนความรูกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูทบทวนเกี่ยวกับสารสนเทศคืออะไร 2. ครูใหนักเรียนเตรียมความพรอมเพื่อชมวีดีทัศน 3. ใหนักเรียนชมวีดีทัศน เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ 4. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ 5. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาทําแบบฝกหัด
 34. 34. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. วีดีทัศน เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ 2. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 35. 35. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 36. 36. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง จากเสนทางตอไปนี้จงหาเสนจากนครราชสีมาถึงฉะเชิงเทราจะใช เสนทางใดจึงจะไดระยะทางใกลที่สุด................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 37. 37. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 38. 38. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความรูชวยในการตัดสินใจผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนสามารถใชสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจไดสาระการเรียนรู การใชความรูจากสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูใหสมมุติเหตุการใหนักเรียนเดินทางโดยการเปรียบเทียบการเดินทาง 3 ดาน คือ การเดินทางโดยรถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน 2. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ 3. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด
 39. 39. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ 2. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 40. 40. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 41. 41. ใบความรู เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ การใชความรูเพื่อชวยในการตัดสินใจ ตัวอยางตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบการเงินทางเพื่อใชความรูจากสารสนเทศในการประยุกตในกับชีวิตประจําวันตารางการโดยสาร จากกรุงเทพ ถึง เชียงใหม ลําดับที่ การเดินทาง ระยะเวลา จํานวนเที่ยว จํานวนเงิน 1 รถโดยสารประจํา 18 ชั่วโมง 16 480 2 รถไฟ 14 ชั่วโมง 11 320 3 เครื่องบิน 2 ชั่วโมง 2 1,850เมื่อเราพิจารณาแลววา เมื่อตองการเดินทางดวนตองเดินทางดวยเครื่องบิน แตตองวางแผนดานเวลาใหดี เมื่อตองการเดินทางแบบสบาย ๆ ไปเรื่อย ๆ ไมตองรอนานเกินไปก็รถโดยสาร เมื่อตองการประหยัดคาใชจาย ตองเดินทางดวยรถไฟ จากขอมูลสารสนเทศ ทําใหเราไดรบความรูและนําความรูที่ไดรับมาชวยในการตัด ัสินใจในการเดินทาง ทําใหเราใชเวลาและเงินไดอยางคุมคา

×