Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี       (คอมพิวเตอร)     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       ...
สารบัญ                                     หนากําหนดการสอนหนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลย...
หนวยที่ 6 เรื่อง ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชสรางสรรคงาน จํานวน 4 ชั่วโมง   แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ความหมายขอ...
กําหนดการสอนกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)      ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1                ...
กําหนดการสอนกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)       ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1               ...
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)           ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่...
7. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู    8. จากงานที่นักเรียนลงมือกระทํา ครูใหนักเรียนบอกวาอะไรคือขอ...
กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบร...
ใบความรู             เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ     มนุษยเปนสัตวสังคม มีการตั้งถิ่นฐานอยูกันเป...
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีใหมที่เพิ่งมีข้นในชวงเวลาประมาณ 20 ป ที่ผานมานี้เอง                   ...
แบบฝกหัด                  เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อ-สกุล...............................
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2  พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายก...
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่อง เท...
สื่อ/แหลงการเรียนรู    1. วีดีทัศน เรื่อง ประวัตความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ                 ิ ...
กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบร...
แบบฝกหัด               เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อ-สกุล..................................
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2  พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายก...
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่อง เท...
สื่อ/แหลงการเรียนรู    1. ใบความรูเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน    2. แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโล...
กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบร...
ใบความรู          เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน     คนเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ใช...
แบบฝกหัด                เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวตประจําวัน       ิชื่อ-สกุล.................
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2  พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายก...
แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปที่……….คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับขอที่ถูกที่...
เฉลย 1.ข 2.ค 3.ก 4.ง 5.ง
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)         ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ...
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางาน    6. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ    7. ครูใหนักเรียนทํา...
กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบร...
ใบความรู              เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ              ความหมายของขอมูล    ขอม...
วิธีการนําขอมูลไปใช   ขอมูลที่หาหรือรวบรวมมาไดในชั้นตนนั้น เรียกวา ขอมูลดิบ ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดมากนัก...
แบบฝกหัด                        เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศชื่อ-สกุล................................
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2  พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายก...
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ข...
สื่อ/แหลงการเรียนรู    1. วีดีทัศน เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ    2. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ    3...
กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบร...
แบบฝกหัด                        เรื่อง ความรูจากสารสนเทศชื่อ-สกุล...................................
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2  พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายก...
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)        ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ข...
สื่อ/แหลงการเรียนรู    1. ใบความรูเรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ    2. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูชวยในการตัดสิน...
กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบร...
ใบความรู              เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ     การใชความรูเพื่อชวยในการตัดสินใจ ตัวอยางต...
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Pancom m1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
 • Be the first to like this

Pancom m1

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดทําโดย สํานักงานเขตพื้นการศึกษา
 2. 2. สารบัญ หนากําหนดการสอนหนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวตประจําวัน จํานวน 3 ชั่วโมง ิ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประวัติโดยยอของเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวันหนวยที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ จํานวน 3 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง จากขอมูลมาเปนสารสนเทศ แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง จากสารสนเทศมาเปนความรู แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจหนวยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล จํานวน 12 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอรคืออะไร แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การนับเลข แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การแบงประเภทของคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6 เรื่อง ประโยชนของคอมพิวเตอรและการนําไปใชงานหนวยที่ 4 เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การสื่อสารและเครือขายสื่อสาร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรหนวยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบตาง ๆ จํานวน 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง หองสมุดแหลงความรู แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Digital Library หองสมุดเครือขายคอมพิวเตอร แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง แหลงขอมูลของประเทศไทยบนเครือขายคอมพิวเตอร
 3. 3. หนวยที่ 6 เรื่อง ซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ใชสรางสรรคงาน จํานวน 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง ความหมายของซอฟตแวร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง ประเภทของซอฟตแวรหนวยที่ 6 เรื่อง การตกแตงภาพดวย PhotoShop จํานวน 8 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง สวนประกอบของโปรแกรม แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การใชเครื่องมืออยางงาย แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง การตัดตอภาพอยางงาย
 4. 4. กําหนดการสอนกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เวลา 40 ชั่วโมง ชื่อหนวย สาระการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง)หนวยที่ 1 เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 1เทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติโดยยอของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1กับชีวตประจําวัน ิ เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวัน 1หนวยที่ 2 เรื่อง จากขอมูลมาเปนสารสนเทศ 1ขอมูลและสารสนเทศ จากสารสนเทศมาเปนความรู 1 ความรูชวยในการตัดสินใจ 1หนวยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอรคืออะไร 2คอมพิวเตอรกับการ การนับเลข 2ประมวลผลขอมูล เลขฐานสองกับระบบดิจิทัล 2 การแบงประเภทของคอมพิวเตอร 2 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร 2 ประโยชนของคอมพิวเตอรและการนําไปใช 2หนวยที่ 4 เรื่อง การสื่อสารและเครือขายสื่อสาร 2เครือขายคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอร 2 ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 2
 5. 5. กําหนดการสอนกลุมสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เวลา 40 ชั่วโมง ชื่อหนวย สาระการเรียนรู เวลา(ชั่วโมง)หนวยที่ 5 เรื่อง หองสมุดแหลงความรู 1สื่อสารสนเทศแบบตาง ๆ Digital Library หองสมุดเครือขายคอมพิวเตอร 1 แหลงขอมูลของประเทศไทยบนเครือขาย 2 คอมพิวเตอรหนวยที่ 6 เรื่องซอฟตแวรสาเร็จรูปที่ใช ํ ความหมายของซอฟตแวร 2สรางสรรคงาน ประเภทของซอฟตแวร 2หนวยที่ 7 เรื่อง สวนประกอบของโปรแกรม 2การตกแตงภาพดวย การใชเครื่องมืออยางงาย 3PhotoShop การตัดตอภาพอยางงาย 3 รวม 40
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวัน เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได นักเรียนบอกความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศไดสาระการเรียนรู ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูถามนักเรียนวา มีเพื่อในหองเรียนเดียวกันกี่คน 2. ครูใหนักเรียนบอกชื่อทีละคนแลวจดรายชื่อไวทุกคน 3. ครูถามตอวา ไดรายชื่อครบหรือยัง เมื่อครบแลวครูใหนักเรียนเรียงลําดับรายชื่อ ตามตัวอักษรโดยเรียงจากนอยไปหามาก คือ ก-ฮ 4. ครูสงเกตพฤติกรรมการทํางาน ั 5. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. 7. 7. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู 8. จากงานที่นักเรียนลงมือกระทํา ครูใหนักเรียนบอกวาอะไรคือขอมูลและอะไรคือ ขอมูลสารสนเทศสื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 8. 8. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 9. 9. ใบความรู เรื่อง กําเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศ มนุษยเปนสัตวสังคม มีการตั้งถิ่นฐานอยูกันเปนหมูเหลาตั้งแตโบราณกาลมาแลวกลุมเล็กที่สุดเรียกวาครอบครัว ถัดขึ้นมาเปนหมูบาน ตําบล ฯลฯ จนในที่สุดเปนเมือง เปนประเทศ มนุษยแตละหมูเหลามีการติดตอพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนอาหาร สิ่งของเครื่องใชยารักษาโรค ฯลฯ ที่ชุมชนตนไมสามารถผลิตไดหรือผลิตไดไมเพียงพอ จนเกิดเปนการคาขายระหวางหมูบาน ระหวางตําบล เมือง และประเทศ การติดตอเชนนี้ ทําใหเกิดการสงและรับขอมูลขาวสารถึงกัน แรก ๆ ก็เปนการบอกกันปากตอปากตอมามีการสื่อสารกันดวยตัวอักษรที่จารึกบนวัสดุตาง ๆซึ่งตอมากลายเปนการสงจดหมายถึงกันความตองการการสื่อสารดวยวิธีการที่หลากหลายขึ้นมีความรวมเร็วมากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซึ่งอาศัยหลักวิชาทาง วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เปลี่ยนคําพูด ขอความหรือภาพเปนสัญญาณไฟฟาสงไปตามสาย หรือเปลี่ยนเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา (เรียกวา คลื่นวิทยุ) กระจายไปในอากาศ เมื่อถึงปลายทาง สัญญาณหรือคลื่นที่สงไปนั้นก็จะถูกคืนสภาพใหกลับเปนคําพูด ขอความหรือภาพเหมือนกับที่สงออกไปจากตนทาง ทําใหที่อยูคนละซีกโลกกันสามารถรับรูขอมูลขาวของกันและกันไดภายในชั่วพริบตา
 10. 10. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยีใหมที่เพิ่งมีข้นในชวงเวลาประมาณ 20 ป ที่ผานมานี้เอง ึเปนเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมสองเทคโนโลยีเขาดวยกัน คือ เทคโนโลยีโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คําวา สารสนเทศ หมายถึงตัวเนื้อหาของขอมูลขาวสาร เราใชคอมพิวเตอรทําหนาที่รวบรวม จัดเก็บ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสารสนเทศ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมซึ่ ง พั ฒ นาเครื อ ข า ยโทรศั พ ท แ ละเครื อ ข า ยวิ ท ยุ ม าสร า งระบบเครื อ ข า ยคอมพิวเตอรขึ้น เปนการนําเอาความสามารถของคอมพิวเตอร (คํานวณ เปรียบเทียบ และตรวจสอบไดรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา) มารวมกับความสามารถของระบบโทรคมนาคม (ติดตอไดรวดเร็วและกวางไกล) ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง เทคโนโลยีท่ใชระบบเครือีขายคอมพิวเตอรมาจัดการกับสารสนเทศนั่นเอง
 11. 11. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. บอกความหมายของสารสนเทศ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. อธิบายการสงสัญญาณดวยหลักทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. จงบอกความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. จงบอกความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเทคโนโลยีมาใช................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. 12. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวัน เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ประวัติโดยยอของเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ประวัตความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ิผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดสาระการเรียนรู ประวัติความเปนมาและการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูทบทวนเกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ครูใหนักเรียนเตรียมความพรอมเพื่อชมวีดีทัศน 3. ใหนักเรียนชมวีดีทัศน เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาทําแบบฝกหัด
 14. 14. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. วีดีทัศน เรื่อง ประวัตความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ิ 2. แบบฝกหัด เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 15. 15. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 16. 16. แบบฝกหัด เรื่อง ประวัติความเปนมาของเทคโนโลยีสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สด ุ1. ใครคือผูประดิษฐโทรเลขคนแรก................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. บิดาแหงคอมพิวเตอรคือใคร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ใครคือผูออกแบบวงจรตรรกะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ใครคือบิดาแหงสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Personal Computer คืออะไร ใครคือผูผลิต................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 17. 17. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจําวัน เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวตประจําวัน เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ิสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัดผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวันได นักเรียนบอกความสําคัญของเทคโนโลยีที่ใชในชีวิตประจําวันไดสาระการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ความแมนยําและถูกตองของขอมูลสารสนเทศจากแหลงที่เชื่อถือไดกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูใหนักเรียนบอกสิ่งที่รจักภายในบานที่นักเรียนคิดวาเปนเทคโนโลยีสารสนเทศ ู 2. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 3. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด
 19. 19. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 2. แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 20. 20. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 21. 21. ใบความรู เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน คนเราทุกวันนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ใชชีวิตอยูในเมือง ไมสามารถจะอยูไดโดยไมมีการติดตอกับโลกภายนอก การรับรูขาวสาร เชน การอานหนังสือพิมพ การฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน ก็เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแบบหนึ่ง การใชโทรศัพท โทรสาร ก็เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้น การถอนเงินจากเครื่องจายเงินอัตโนมัติ (ตู เอ ที เอ็ม) ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน ไมแตเฉพาะคนในเมืองเทานั้น แมแตคนในชนบทก็มีสวนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันดวย เชนเมื่อไปทําบัตรประชาชนที่อําเภอ ทางอําเภอจะเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูล กลางของสํานักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตอเชื่อมกันเปนเครือขายที่สามารถเรียกใชงานไดทันที เชนนี้เรียกวา ระบบออนไลน (หรือสายตรง) ระบบเชนนี้มีประโยชนมาก เพราะจําทําใหผูใชไดรับขอมูลที่ถูกตองและตรงกัน และที่เราจะพบไดอีกที่คือระบบเวชระเบียนการคนหาประวัติผูปวย ซึ่งจะเก็บขอมูลไวที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เมื่อมีการเรียกใชงานก็จะสงขอมูลไปยังเครื่องที่เรียกใชงานเปนตน
 22. 22. แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวตประจําวัน ิชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. จงบอกเทคโนโลยีที่นักเรียนรูจักมา 5 อยาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายคืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. จงยกตัวอยางงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับนักเรียนนอกเหนือ จากตัวอยางในใบความรู................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 23. 23. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 24. 24. แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้นประถมศึกษาปที่……….คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X ทับขอที่ถูกที่สุด1. สารสนเทศหมายถึง ก. ขอมูล ข. ขอมูลที่มีการประมวลผลแลว ค. เครื่องคอมพิวเตอร ง. เทคโนโลยี2. บิดาแหงคอมพิวเตอรคือใคร ก. จอรช บูล ข. เอ็ดแว็ก ค. ชารล แบบเบจ ง. คิลบี และ นอยส3. ใครคือผูออกแบบวงจรตรรกะ ก. จอรช บูล ข. เอ็ดแว็ก ค. ชารล แบบเบจ ง. คิลบี และ นอยส4. อุปกรณใดที่ใชการประมวลผลออนไลน ก. คอมพิวเตอร ข. โทรเลข ค. เครื่องบันทึกเวลา ง. เครื่องถอนเงินสด (ATM)5. โปรแกรมคือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Internet Explorer ง. Basic Program
 25. 25. เฉลย 1.ข 2.ค 3.ก 4.ง 5.ง
 26. 26. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง จากขอมูลมาเปนสารสนเทศ เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความหมายขอมูล วิธีการหาขอมูล การนําขอมูลไปใชผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกความหมายขอมูลได นักเรียนรูจักวิธีการนําขอมูลไปใชไดสาระการเรียนรู ความหมายขอมูล วิธีการหาขอมูล ขอมูลที่มีการจดบันทึกและไมมีการจดบันทึก การนําขอมูลไปใช การประมวลผลขอมูลกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูถามนักเรียนโดยครูเปนผูชี้มือถามนักเรียนวาชื่ออะไรแลวจดบันทึกไว 2. ครูใหครูถามนักเรียนตอไปอีกจนกวาจะครบ 10 คน แลวจดบันทึกทุก ๆ คน 3. ครูใหหัวหนาชั้นเรียนไปขอรายชื่อนักเรียนทั้งชั้นจากฝายทะเบียน 4. เมื่อไดขอมูลมาแลว ครูถามบอกใหนักเรียนเขาใจวา ชื่อของนักเรียนหมายถึง ขอมูล ซึ่งอาจไดมาจากการสอบถามหรือการขอจากแหลงอื่น ดังที่หัวหนาชั้น ไปขอมาจากฝายทะเบียน เพื่อใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้นใหศึกษาใบความรู
 27. 27. 5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 6. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ 7. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ 8. ครูสังเกตการปฏิบัติงานและบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูสื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ 2. แบบฝกหัด เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 28. 28. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 29. 29. ใบความรู เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศ ความหมายของขอมูล ขอมูลคือ ขอเท็จจริงของเหตุการณหรือสิ่งที่สนใจ ที่บงบอกถึงสถานะทางกายภาพบางอยางในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เชน มีแสงสวางหรือไมมี สวิตชปดหรือเปด อุณหภูมิที่องศาเซลเซียส จํานวนนักเรียนกี่คน ชื่อ อายุ เพศ ของนักเรียนแตละคน เปนตน วิธีการหาขอมูล ในการหาขอมูลนั้น เรามีวิธีการหาขอมูลโดยการแบงตามกรณีการจัดเก็บดังนี้ กรณีท่ี 1 ขอมูลที่มีการจดบันทึกไวเรียบรอยแลว ใหผูหาขอมูลไปติดตอหนวยงานที่ทําการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้น เชน ครูใหนักเรียนไปขอรายชื่อนักเรียนทั้งหมอจากฝายทะเบียน ซึ่งฝายทะเบียนเปนผูที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลนั้นไว เรามาสามารถนํามาใชงานไดทันที (ปจจุบันสวนใหญมีการจัดเก็บโดยใชคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถเรียกมาใชงานไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น) กรณีท่ี 2 ขอมูลที่ไมมีการจดบันทึกไว เชน ผูหาขอมูลตองทําการสํารวจขอมูลเอง โดยการสอบถาม เชน ครูสอบถามชื่อนักเรียนแตละคนในหองวาชื่ออะไรกันบางแลวจดบันทึกไวเองเพื่อนําไปใชงานตอไป
 30. 30. วิธีการนําขอมูลไปใช ขอมูลที่หาหรือรวบรวมมาไดในชั้นตนนั้น เรียกวา ขอมูลดิบ ยังไมสามารถนําไปใชประโยชนไดมากนัก จะตองนําไปทําการประมวลผลเสียกอนการประมวลผลขอมูล การประมวลผลขอมูล คือ การนําขอมูลไปจัดหมวดหมู คํานวณหาคาบางอยางที่สนใจเชน ถาอยากทราบวาอัตราสวนเปรียบเทียบวามีนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงกี่คน ซึ่งเราไดนําขอมูลมาผานการนับ หรือการทําสถิติบันทึก เพื่อใหไดจํานวนนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงดังตัวอยางตอไปนี้ตัวอยางขอมูล ลําดับที่ ชื่อ – สกุล อายุ เพศ 1 เด็กชายสมปอง สีดาดาด 13 ชาย 2 เด็กหญิงสมศรี มีชูสาร 12 หญิง 3 เด็กชายอานนท อานัย 13 ชาย ฯลฯการประมวลผล รายการ ขีดนับจํานวน จํานวนตัวเลข คิดเปนรอยละนักเรียนชาย 22 46.80นักเรียนหญิง 25 53.20รวม 47 100.00จากขอการประมวลผลขอมูลทําใหเราทราบวา มีนักเรียนราย 22 คน คิดเปนรอยละ 46.80 ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนหญิง 25 คน คิดเปนรอยละ 53.20 ของนักเรียนทั้งหมด รวมทั้งหมด47 คน ซึ่งขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว เราเรียกกวา สารสนเทศ ที่สามารถนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดตอไป
 31. 31. แบบฝกหัด เรื่อง จากขอมูลเปนสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณที่สุด1. บอกความหมายของขอมูล................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. วิธีการหาขอมูลมีกี่วิธีอะไรบาง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. สารสนเทศคืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. ขอมูลดิบ คืออะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. จากใบความรู อะไรคือสารสนเทศ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 32. 32. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 33. 33. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 2 เรื่อง จากสารสนเทศมาเปนความรู เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความรูจากสารสนเทศผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนบอกประโยชนจากการสาสนเทศไดสาระการเรียนรู การเก็บรวบรวมสารสนเทศเพื่อเปนความรูกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูทบทวนเกี่ยวกับสารสนเทศคืออะไร 2. ครูใหนักเรียนเตรียมความพรอมเพื่อชมวีดีทัศน 3. ใหนักเรียนชมวีดีทัศน เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ 4. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ 5. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาทําแบบฝกหัด
 34. 34. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. วีดีทัศน เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ 2. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 35. 35. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 36. 36. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูจากสารสนเทศชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................คําชี้แจง จากเสนทางตอไปนี้จงหาเสนจากนครราชสีมาถึงฉะเชิงเทราจะใช เสนทางใดจึงจะไดระยะทางใกลที่สุด................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 37. 37. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑการใหคะแนน ดี ให 2 พอใช ให 1 ควรปรับปรุง ให 0เกณฑการประเมิน การผานการประเมินทุกรายการตองได 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุป 2 2 2 รวม ผาน ไมผานเกณฑ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรือรน การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไมนอยกวารอยละ 50ขอเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครูผูสอน ) ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 38. 38. แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1หนวยที่ 2 เรื่อง ขอมูลและสารสนเทศ เวลาเรียน 3 ชั่วโมงแผนการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ เวลาเรียน 1 ชั่วโมงสอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรมสาระสําคัญ ความรูชวยในการตัดสินใจผลการเรียนรูที่คาดหวัง นักเรียนสามารถใชสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจไดสาระการเรียนรู การใชความรูจากสารสนเทศเพื่อชวยในการตัดสินใจกระบวนการจัดการเรียนรู 1. ครูใหสมมุติเหตุการใหนักเรียนเดินทางโดยการเปรียบเทียบการเดินทาง 3 ดาน คือ การเดินทางโดยรถโดยสาร รถไฟ เครื่องบิน 2. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรู เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ 3. ครูแจกแบบฝกหัด เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรูและทําแบบฝกหัด
 39. 39. สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. ใบความรูเรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ 2. แบบฝกหัด เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูการวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝกหัด 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝกหัด เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในชีวิตประจําวัน - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล ใชการผานเกณฑ รอยละ 70 ขึ้นไป
 40. 40. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกขอเสนอแนะ ของผูบริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา…………. ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู ผลการเรียนรูท่เี กิดขึ้นกับผูเรียน (เกง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน (……………….. ……….) ตําแหนง……………………………………………… ………../…………./………….
 41. 41. ใบความรู เรื่อง ความรูชวยในการตัดสินใจ การใชความรูเพื่อชวยในการตัดสินใจ ตัวอยางตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบการเงินทางเพื่อใชความรูจากสารสนเทศในการประยุกตในกับชีวิตประจําวันตารางการโดยสาร จากกรุงเทพ ถึง เชียงใหม ลําดับที่ การเดินทาง ระยะเวลา จํานวนเที่ยว จํานวนเงิน 1 รถโดยสารประจํา 18 ชั่วโมง 16 480 2 รถไฟ 14 ชั่วโมง 11 320 3 เครื่องบิน 2 ชั่วโมง 2 1,850เมื่อเราพิจารณาแลววา เมื่อตองการเดินทางดวนตองเดินทางดวยเครื่องบิน แตตองวางแผนดานเวลาใหดี เมื่อตองการเดินทางแบบสบาย ๆ ไปเรื่อย ๆ ไมตองรอนานเกินไปก็รถโดยสาร เมื่อตองการประหยัดคาใชจาย ตองเดินทางดวยรถไฟ จากขอมูลสารสนเทศ ทําใหเราไดรบความรูและนําความรูที่ไดรับมาชวยในการตัด ัสินใจในการเดินทาง ทําใหเราใชเวลาและเงินไดอยางคุมคา

×