ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

19,285 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
560
Comments
4
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จัดทําโดย สํ านักงานเขตพืนการศึกษา ้
 2. 2. สารบัญ หน้ากําหนดการสอนหน่ วยที่ 1 เรื่อง ความรู้ เกียวกับอินเทอร์ เน็ต จํานวน 8 ชั่วโมง ่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง อินเทอร์เน็ตคืออะไร แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง อินเทอร์เน็ตทําอะไรได้บาง ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง อุปกรณ์และวิธีการติดตั้ง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหน่ วยที่ 2 เรื่อง การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต จํานวน 8 ชั่วโมง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง เว็บเพจคืออะไร แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง การจัดกลุ่ม เว็บ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง การใช้โปรแกรม Internet Explorer แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตหน่ วยที่ 3 เรื่อง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 8 ชั่วโมง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ไปรษณี ยที่ให้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ ์ ่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรื่ อง การเริ่ มต้นใช้งานเพื่อขอที่อยูจาก Thaimail แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง การเขียนจดหมายและการส่ งจดหมาย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การส่ งจดหมายพร้อมด้วยข้อมูลอื่น ๆหน่ วยที่ 4 เรื่อง การสร้ างเว็บเพจอย่ างง่ าย จํานวน 12 ชั่วโมง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง มารู ้จกโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ ั แผนการจัดการเรี ยนรู ้ท่ี 2 เรื่ อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Word แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 เรื่ อง การกําหนดพื้นหลัง แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การแทรกวัตถุต่าง ๆ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 เรื่ อง การเชื่อมโยงข้อมูลหน่ วยที่ 5 เรื่อง การประยุกต์ เพือใช้ งานอาชีพ จํานวน 4 ชั่วโมง ่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ค้นหาข้อมูลและนําเสนอเว็บที่มีความสําคัญ
 3. 3. กําหนดการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เวลา 40 ชัวโมง ่ ชื่อหน่วย สาระการเรี ยนรู ้ เวลา(ชัวโมง) ่หน่ วยที่ 1 เรื่อง อินเทอร์เน็ตคืออะไร 2ความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตทําอะไรได้บาง้ 2 อุปกรณ์และวิธีการติดตั้ง 2 โปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 2หน่ วยที่ 2 เรื่อง เว็บเพจคืออะไร 2การใช้งานอินเทอร์เน็ต การจัดกลุ่ม เว็บ 2 การใช้โปรแกรม Internet Explorer 2 การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 2หน่ วยที่ 3 เรื่อง ไปรษณี ยที่ให้บริ การจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ์ 2จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ่ การเริ่ มต้นใช้งานเพื่อขอที่อยูจาก Thaimail 2 การเขียนจดหมายและการส่ งจดหมาย 2 การส่ งจดหมายพร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ 2
 4. 4. กําหนดการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เวลา 40 ชัวโมง ่ ชื่อหน่วย สาระการเรี ยนรู ้ เวลา(ชัวโมง) ่ หน่ วยที่ 4 เรื่อง มารู ้จกโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ ั 2 การสร้างเว็บเพจอย่างง่าย การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Word 2 การกําหนดพื้นหลัง 2 การแทรกวัตถุต่าง ๆ 3 การเชื่อมโยงข้อมูล 3 หน่ วยที่ 5 เรื่อง ค้นหาข้อมูลและนําเสนอเว็บที่มี 4การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ ความสําคัญ รวม 40
 5. 5. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6หน่ วยที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวลาเรี ยน 8 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง อินเทอร์เน็ตคืออะไร เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ ความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นมาผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนอธิบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้ นักเรี ยนบอกประวัติความเป็ นมาของอินเทอร์เน็ตได้สาระการเรียนรู้ ความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นของอินเทอร์เน็ตกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนมีเพื่อนต่างจังหวัดหรื อไม่ ใครมียกมือขึ้น เป็ นการนํา เข้าสู่บทเรี ยน 2. ครู ถามต่อว่า แล้วนักเรี ยนติดต่อกับเพื่อนอย่างไร นักเรี ยนอาจจะตอบว่า โทรศัพท์ จดหมาย และอื่น ๆ 3. ครู เสริ มนักเรี ยนว่า การใช้จดหมายติดต่อ จะต้องใช้เวลานาน อาจประมาณ 3-5 วัน การใช้โทรศัพท์ เป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย เนื่องจากโทรศัพท์แพง ครู มีวิธีการติด ต่อกับเพื่อนได้สะดวกและรวดเร็ ว ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ส่ งไปไกลแค่ไหนก็
 6. 6. ใช้เวลาเท่ากัน ในประเทศ หรื อต่างประเทศก็ได้ เสี ยค่าใช้จ่ายเท่ากัน ครู ถามต่อว่า ่ นักเรี ยนอยากรู ้หรื อไม่วาจะติดต่อกันอย่างไร ถ้าอยากรู ้ลองอ่านดูซิ 4. ครู แจกใบความรู ้เรื่ อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นมา 5. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นมา 6. ครู สงเกตพฤติกรรมขณะที่นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้และทําแบบฝึ กหัด ั ัสื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้เรื่ อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นมา 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นมา 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นมา - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 7. 7. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 8. 8. ใบความรู้ เรื่อง อินเทอร์ เน็ตและประวัติความเป็ นมาอินเทอร์ เน็ตคืออะไร อินเทอร์เน็ต (Internet) คือกลุ่มเครื อข่ายย่อย ๆ ของคอมพิวเตอร์จํานวนมากที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานการสื่ อสาร (Protocol)เดียวกัน จนเป็ นสังคมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่ งคอมพิวเตอร์ ่ที่อยูในเครื อข่ายแต่ละเครื่ อง สามารถรับส่ งข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ กัน เช่น ตัวอักษรภาพ เสี ยง รวมทั้งสามารถสื บค้นข้อมูลข่ายสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ วประวัติและความเป็ นมาของอินเทอร์ เน็ต เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ถือกําเนิดในยุคของสงครามเย็นระหว่างประเทศมหาอํานาจ(สหรัฐอเมริ กา) กับรัสเซี ย เนื่องจากกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริ กาในขณะนั้นได้เกิดแนวคิดที่ตองการทําให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้โดยคอมพิวเตอร์ ้สามารถสังการและทํางานได้ดวยตัวเอง โดยไม่จาเป็ นต้องมีผคอยควบคุมดูแล หากมีการ ่ ้ ํ ู้โจมตีดวยระเบิดปรมาณู หรื อขีปนาวุธนิวเคลียร์เข้ามาถล่มจุดยุทธศาสตร์ที่เมืองใดเมืองหนึ่ง ้อาจทําให้ระบบคอมพิวเตอร์บางส่ วนถูกทําลายไปแต่ส่วนที่เหลือจะต้องสามารถปฏิบติงาน ัได้ ซึ่ งเป้ าหมายนี้เองจึงได้เกิดโครงการวิจยและพัฒนาระบบเครื อข่ายดังกล่าวขึ้น เรี ยกว่า ัARPA (Advanced Research Projects Agency) และได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว จนในที่สุดได้กลายมาเป็ นเครื อข่ายที่มีชื่อว่า “อินเทอร์เน็ต” (Internet) ในปั จจุบน ั
 9. 9. แบบฝึ กหัด เรื่อง อินเทอร์ เน็ตและประวัติความเป็ นมาชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ั1. อธิ บายเกี่ยวกับคําว่า อินเทอร์เน็ต พอเข้าใจ................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. หน่วยงานใดเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นใช้อินเทอร์เน็ต................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. อินเทอร์เน็ตถูกใช้ข้ ึนเพื่อประโยชน์อะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. โครงการที่วิจยและพัฒนาระบบชื่ออะไร ั................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. อินเทอร์เน็ตสามารถรับส่ งข้อมูลอะไรได้บาง ้................................................................................................................................................................................................................................................................................................ แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0
 10. 10. เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ………. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6หน่ วยที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวลาเรี ยน 8 ชัวโมง ่
 11. 11. แผนการเรียนรู้ ท่ี 2 เรื่ อง อินเทอร์เน็ตทําอะไรได้บาง ้ เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ ความสามารถในการใช้อินเทอร์เน็ตผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้สาระการเรียนรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะต่าง ๆกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ทบทวนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง 2. ครู ถามแล้วอินเทอร์เน็ตทําอะไรได้บาง ้ 3. ครู แจกใบความรู ้เรื่ อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะต่าง ๆ 4. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะต่าง ๆ 5. ครู สงเกตพฤติกรรมขณะที่นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้และทําแบบฝึ กหัด ั ัสื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้เรื่ อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะต่าง ๆ 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะต่าง ๆ
 12. 12. 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะต่าง ๆ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไปกิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
 13. 13. บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./…………. ใบความรู้ เรื่อง อินเทอร์ เน็ตทําอะไรได้ บ้าง
 14. 14. อินเทอร์ เน็ตคืออะไร ่ ั การใช้อินเทอร์เน็ตนั้น จะมีประโยชน์หรื อโทษ ขึ้นอยูกบวัตถุประสงค์ของผูใช้งาน้ ่ ั ้เอง เนื่องจากอินเทอร์เน็ตนั้นเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ศึกษาได้ทุก ๆ เรื่ อง ขึ้นอยูกบผูจะขอใช้บริ การอะไร ซึ่ งมีลกษณะการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้ ั1. การค้ นหาข้ อมูล เราสามารถค้นหาข้อมูลและสิ่ งที่ตองการอยากรู ้ได้ โดยการค้นหาจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ้บนอินเทอร์เน็ต World Wide Web หรื อ WWW. เป็ นบริ หารข้อมูลแบบต่าง ๆ ซึ่ งมีการเชื่อมโยงถึงกันได้ ตัวอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลด้วย Google จาก www.google.co.th2. เพือการศึกษา ่ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาปั จจุบนมีเว็บที่บริ การเรี ยนออนไลน์มากมาย ัหลากหลายวิชา มีท้ งแบบข้อความเพื่ออ่าน ัภาพประกอบ เสี ยงบรรยาย หรื อวีดีโอสอนก็มีดังตัวอย่างนี้3. เพือความบันเทิงและข่ าวสาร ่
 15. 15. นอกจากที่กล่าวมาเรายังสามารถดูหนัง ฟังเพลง หรื ออ่านหนังสื อพิมพ์ นิ ตยาสารเพื่อให้มีความรู ้เพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างนี้4. เพือการสนทนาหรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ่ เราสามารถติดต่อกันได้โดยการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การสนทนาด้วยการพิมพ์ข้อความโต้ตอบ หรื อการสนทนาผ่านระบบเสี ยงการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์และ อื่น ๆดังตัวอย่างนี้ 5. เพืองานธุรกิจ ่ นอกจากที่ได้กล่าวมา เรายังสามารถใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจได้ เช่น ซื้ อขายสิ นค้า ออนไลน์ การทํางานเกี่ยวกับการเงิน เช่น โอนเงินระหว่างธนาคารและอื่น ๆ อีกมากมาย แบบฝึ กหัด
 16. 16. เรื่อง อินเทอร์ เน็ตทําอะไรได้บาง ้ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ั1. บอกประโยชน์การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 3 อย่าง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. เราสามารถค้นหาข้อมูลที่ตองการได้จากเว็บอะไร ้................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ถ้าต้องการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันจะใช้วิธีการติดต่ออย่างไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจมีวิธีการทํางานอย่างไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. นักเรี ยนคิดว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หรื อไม่เพราะอะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียน
 17. 17. เกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6หน่ วยที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวลาเรี ยน 8 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่ อง อุปกรณ์และวิธีการติดตั้ง เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนบอกอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการติดตั้งได้ ํ นักเรี ยนบอกขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้อินเทอร์เน็ตได้สาระการเรียนรู้ อุปกรณ์และหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด วิธีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตกระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครู ยกภาพประกอบอุปกรณ์ที่จาเป็ นให้นกเรี ยนดูและอธิบายหน้าที่ของอุปรณ์ ํ ั 2. ครู บอกขั้นตอนการใช้บริ การอินเทอร์เน็ต 3. ครู ให้นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ อง ขั้นตอนการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ั 4. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต 5. ครู สงเกตพฤติกรรมขณะที่นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้และทําแบบฝึ กหัด ั ั
 19. 19. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้เรื่ อง ขั้นตอนการติดตั้งอินเทอร์เน็ต 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง อุปกรณ์และวิธีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 20. 20. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 21. 21. ภาพประกอบอุปกรณ์ ทจําเป็ นในการติดตั้งอินเทอร์ เน็ต ี่1. คู่สายโทรศัพท์ (เช่ น โทรศัพท์ บ้าน)2. โมเด็ม MODEMแบบ Internal แบบ External(เวลาติดตั้งต้ องติดตั้งในเครื่อง) ติดตั้งภายนอก
 22. 22. ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งอินเทอร์ เน็ตหากจะใช้ Internet ควรต้ องมีอะไรบ้ าง ? 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต่อเชื่อมอยู่ในเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต การต่อเครื่ องเครื่ อง ่ ั คอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ลักษณะการต่อจะขึ้นอยูกบความเร็ ว ของสายที่ต่อเชื่อม 2. หากท่ านต้ องการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตจากทีบ้าน โดยการต่อคอมพิวเตอร์ที่บานให้เข้า ่ ้ สู่ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านต้องมี Modem (โมเด็ม) หรื อตัวแปลงสัญญาณ โมเด็มจะเป็ นตัวช่วยให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ของท่านรับข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ได้ความเร็ วของ Modem ควรจะเป็ นอย่างตํ่า 14.1 kbps หรื อมากกว่านั้น (kilobyte per second = อัตราความเร็ วในการส่ งข้อมูล) 3. หากท่ านใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตจากที่ทางาน มหาวิทยาลัยหรื อโรงเรี ยน สําหรับ ํ หน่วยงานใหญ่ ๆ มักจะมีการต่อเชื่อมเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้สายเช่า ซึ่ งมี ความเร็ วในการส่ งสัญญาณสูงแทนโมเด็ม และจะต้องมีโปรแกรมที่ช่วยให้ท่านเข้าสู่ ่ ั ระบบอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยูกบว่าท่านจะเลือกใช้บริ การอะไร ตัวอย่างเช่น หารกจะใช้ E- Mail (Electronic Mail) หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปแกรมที่จะใช้ได้ เช่น Pine , Eudora , Netscape Mail, Microsoft Explorer แต่ถาจะใช้ WWW ก็ตองใช้โปรแกรม ้ ้ Netscape เป็ นต้น 4. Internet Account ท่ านต้ องเปิ ดบัญชีอนเทอร์ เน็ต เหมือนกับต้องจดทะเบียนมีชื่อและ ิ ่ ่ ที่อยูบนอินเทอร์เน็ต เพื่อที่วาเวลาติดต่อสื่ อสารกับใครบนอินเทอร์เน็ต จะได้มีขอมูล ้ ส่ งกลับมาหาท่านได้ถูกที่
 23. 23. ขั้นตอนการติดตั้ง1. ติดตั้งอุปกรณ์ Modem ให้เรี ยบร้อย ถ้าเป็ นแบบภายนอกก็ติดตั้งเองได้ แต่ถาเป็ นแบบ ้ภายในควรให้ช่างผูชานาญในการติดตั้งเป็ นอยูติดตั้งให้ และต่อเชื่อมสารโทรศัพท์บานเข้า ้ํ ่ ้กับ ช่อง Line ของ Modem ต่อเข้ากับช่อง Line2. เลือกผูให้บริ หารอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับผูใช้บริ การ จะได้ Username และ Password เพื่อ ้ ้ใช้ในการติดต่อ
 24. 24. 3. สร้าง Shortcut เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่ องเรากับผูให้บริ การ มีวิธีการสร้างดังนี้ ้ สําหรับ Windows2000 หรื อ Windows XP 1. คลิกที่ Start เลือกคําสัง Setting เลือก Network and Dial-Up Connections ่ 2. ดับเบิลคลิกที่ Make New Connection จะปรากฎภาพดังนี้ 3. คลิกที่ปุ่ม Next แล้วเลือก Dial-up to private network คลิก Next
 25. 25. 4. จะปรากฎข้อมูลดังรู ปนี้ ให้เลือกเติมข้อมูลดังนี้ 4.1 คลิกที่น้ ี 4.2 คลิกที่ช่อง Phone Number พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ในการติดต่อที่ได้มา เช่น 044740999 เป็ นต้น 4.3 คลิกปุ่ ม Next เมื่อบันทึกรายการเสร็ จ5. จะปรากฎข้อมูลดังรู ปนี้ คลิกปุ่ ม Next
 26. 26. 6. จะปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 6.1 เปลี่ยนชื่อให้ตรงตามผูให้บริ การอินเทอร์เน็ต ้ 6.2 คลิกเพื่อสร้าง Shortcut ไปไว้ท่ีหน้าจอ7. การเชื่อมต่อ7.1 ใส่ Username ให้ตรงกับที่ได้ พิมพ์ให้เหมือนทุกตัว7.2 ใส่ Password ให้ตรงกับที่ได้ พิมพ์ให้เหมือนทุกตัว7.3 คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเริ่ มเชื่อมต่อ หากไม่ มีปัญหาอะไรเราก็สามารถต่ อเชื่อมได้ โดยระบบจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นขันตอนเมื่อพบ ้ ปัญหาใด ๆ
 27. 27. แบบฝึ กหัด เรื่อง อุปกรณ์ และวิธีการติดตั้งอินเทอร์ เน็ตชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ั1. Modem มี 2 แบบ คืออะไรบ้าง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. การต่อสายโทรศัพท์เข้าที่ Modem ต่อที่ช่องใด................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. จงบอกวิธีการติดตั้งการเชื่อมต่อแบบเป็ นขั้นตอน................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 28. 28. แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 29. 29. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6หน่ วยที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวลาเรี ยน 8 ชัวโมง ่แผนการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่ อง โปรแกรมที่ใช้งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ โปรแกรมที่ใช้งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนบอกประเภทของโปรแกรมที่ใช้งานกับอินเทอร์เน็ตได้สาระการเรียนรู้ โปรแกรมประเภทท่องเว็บ (WWW) โปรแกรมประเภทสนทนา โปรแกรมสร้างเว็บเพจกระบวนการจัดการเรียนรู้ ่ 1. ครู ถามนักเรี ยนว่า นักเรี ยนรู ้หรื อยังที่จะติดต่อกับเพื่อนที่อยูไกล ๆ ได้อย่างไร 2. ครู ถามต่อว่า นักเรี ยนเคยดูทีวเี วลาที่รัฐมนตรี ประชุมหรื อไม่ เขามีประชุมแบบ ไม่ตองเดินทางมา สามารถเห็นทั้งภาพและเสี ยง แล้วเขาใช้โปรแกรมอะไร ้ 3. จากตัวอย่างเราสามารถเข้าไปอ่านข่าวได้ อ่านเรื่ องที่เราอยากรู ้ได้ โปรแกรม ั ใดที่สามารถทําได้ ครู อธิบายประเภทโปรแกรมที่ใช้กบอินเทอร์เน็ตให้นกเรี ยน ั 4. ครู แจกนักเรี ยนทําแบบทดสอบ 5. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง อินเทอร์เน็ตและประวัติความเป็ นมา
 30. 30. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ ั 1. ใบความรู ้เรื่ อง ประเภทโปรแกรมที่ใช้กบอินเทอร์เน็ต 2. แบบทดสอบ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบทดสอบ 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบบทดสอบ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 31. 31. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 32. 32. ใบความรู้ เรื่อง ประเภทโปรแกรมที่ใช้ กบอินเทอร์ เน็ต ั1. โปรแกรมประเภทบราวเซอร์ โปรแกรมประเภทนี้เป็ นโปรแกรมที่ใช้สาหรับท่องเว็บไปยังเว็บไซด์ต่าง ๆ ที่ตองการ ํ ้โดยปกติแล้วเราจะคุนเคยกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Internet Explorer ที่มาพร้อมกับวินโดว์ แต่ ้ความเป็ นจริ งแล้วยังมีอีกหลายโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ และปั จจุบนมีการพัฒนาทําให้ ัสามารถใช้คาสังเป็ นภาษาไทยได้ ํ ่2. โปรแกรมประเภทสร้ างเว็บเพจ โปรแกรมประเภทนี้เป็ นโปรแกรมสําหรับสร้างหน้าเว็บเพจที่เราใช้เข้าไปดู ซึ่ ง ่โปรแกรมประเภทนี้ มีอยูมากมายหลายโปรแกรม ที่โครงสร้างหลักแล้ว Web ส่ วนใหญ่ใช้โครงสร้างภาษา HTML ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บ เช่น โปรแกรม PHP โปรแกรมJAVA และอื่น ๆ แต่เรามาดูโปรแกรมที่คุยเคยกันดีกว่านั้นคือโปรแกรม Word ก็สามารถสร้างเว็บได้
 33. 33. 3. โปรแกรมประเภทสนทนา สําหรับโปรแกรมประเภทนี้ เป็ นโปรแกรมที่ใช้ติดต่อหรื อสารระหว่างกันซึ่ งอาจ ่ติดต่อด้วยการพิมพ์ผานทางแป้ นพิมพ์ การคุยผ่านไมโครโฟน และผ่านกล้องวีดีโอ ซึ่ งทําให้เห็นทั้งภาพและเสี ยงขณะที่คุยกัน มีโปรแกรมหลายประเภทที่ใช้เกี่ยวกับการสนทนา แต่Windows ก็มีโปรแกรมที่เรี ยกว่า NetMeeting
 34. 34. แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (ลงชื่อ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….
 35. 35. แบบทดสอบชื่อ-สกุล………………………………………………..เลขที่…..ชั้ นประถมศึกษาปี ที่……….คําชี้แจง ให้นกเรี ยนทําเครื่ องหมาย X ทับข้อที่ถูกที่สุด ั1. อินเทอร์เน็ตติดต่อกันได้อย่างไร ก. นําเครื่ องมาไว้ใกล้ ๆ กัน ข. ติดต่อกันด้วยระบบเครื อข่ายเชื่อมเข้าหากัน ค. ติดต่อกันด้วยสายไฟฟ้ า ง. ติดต่อกันด้วยแผ่นดิสก์2. ประเทศใดเป็ นผูริเริ่ มใช้อินเทอร์เน็ต ้ ก. ไทย ข. ญี่ปุ่น ค. อังกฤษ ง. สหรัฐอเมริ กา3. อินเทอร์เน็ตสื่ อสารอะไรได้บาง ้ ก. ภาพ ข. เสี ยง ค. ข้อมูล ง. ข้อความ ภาพ เสี ยง4. ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลควรใช้ WWW ใด ก. thaimail ข. google ค. mm&m ง. ttota5. โปรแกรมใดเป็ นโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Internet Explorer ง. NetMeeting
 36. 36. เฉลย 1.ข 2.ง 3.ง 4.ข 5.ค
 37. 37. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6หน่ วยที่ 2 เรื่ อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต เวลาเรี ยน 8 ชัวโมง่แผนการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ อง เว็บเพจคืออะไร เวลาเรี ยน 2 ชัวโมง ่สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรี ยนที่ ….มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร การแก้ปัญหา การทํางานและอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และมีคุณธรรมสาระสํ าคัญ เว็บไซต์ เว็บเพจ และโฮมเพจผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ นักเรี ยนบอกความหมายของเว็บไซต์ เว็บเพจ และโฮมเพจได้สาระการเรียนรู้ ความหมายของเว็บไซต์ เว็บเพจ และโฮมเพจกระบวนการจัดการเรียนรู้ ่ 1. ครู ถามนักเรี ยนว่านักเรี ยนรู ้หรื อไม่วาเว็บเพจคืออะไร 2. ครู ถามนักเรี ยนต่อไปว่า เว็บเพจกับเว็บไซต์ต่างกันอย่างไร 3. ครู แจกใบความรู ้เรื่ อง เว็บไซต์ 4. ครู แจกแบบฝึ กหัด เรื่ อง เว็บไซต์ 5. ครู สงเกตพฤติกรรมขณะที่นกเรี ยนศึกษาใบความรู ้และทําแบบฝึ กหัด ั ั
 38. 38. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้ 1. ใบความรู ้เรื่ อง เว็บไซต์ 2. แบบฝึ กหัด เรื่ อง เว็บไซต์ 3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจแบบฝึ กหัด 2. เครื่ องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึ กหัด เรื่ อง เว็บไซต์ - แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 39. 39. กิจกรรมเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………บันทึกข้ อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (……………….. ……….) ตําแหน่ง ผูอานวยการสถานศึกษา…………. ้ํ ………../……………../……….บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน (เก่ง ดี มีสุข)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ปั ญหา / อุปสรรค……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ลงชื่อ ……………………………….…ผูสอน ้ (……………….. ……….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….
 40. 40. ใบความรู้ เรื่อง เว็บไซต์เว็บไซต์ เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่ อประสมต่าง ๆ เช่น ่ภาพ เสี ยง ข้อความ ของแต่ละบริ ษทหรื อหน่วยงานโดยเรี ยกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ วา เว็บเพจ ั ่(Web Page) และเรี ยกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์วา โฮมเพจ (Home Page) หรื ออาจกล่าว ่ ็ได้วา เว็บไซต์กคือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคําว่า เว็บไซต์จะใช้สาหรับผูที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิ ร์ฟเวอร์หรื อจดทะเบียนเป็ นของตนเองเรี ยบร้อยแล้ว ํ ้เช่น www.google.co.th ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การสื บค้นข้อมูลเป็ นต้น ่สรุ ป เว็บไซต์ คือ ชื่อเรี ยกหรื อที่อยูของเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริ การ เว็บเพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน โฮมเพจ คือ หน้าแรกที่เข้าสู่ เว็บไซต์น้ น ๆ ั
 41. 41. ส่ วนประกอบของเว็บเพจที่สาคัญ มีดงนี้ ํ ั 1. ข้อความ (Text) ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข ซึ่ งอาจเป็ นภาษาอังกฤษ ไทย หรื อภาษาอื่น ๆ ก็ได้ 2. กราฟิ ก (Graphics) ได้แก่ ภาพวาดและรู ปภาพต่าง ๆ 3. มัลติมีเดีย (Multimedia) ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทศน์ เสี ยง ั 4. ลิงก์ (Link) ข้อความหรื อรู ปภาพที่มีลกษณะพิเศษ ซึ่ งสามารถเชื่อมโยงไปยัง ั ่เว็บเพจอื่น ๆ ได้ เราสามารถตรวจสอบได้วาส่ วนใดเป็ นลิงก์โดยนําเมาส์ไปนี้สญลักษณ์เมาส์ ัจะเปลี่ยนเป็ นมือ แสดงว่าส่ วนนั้นเป็ นลิงก์ Graphic Multimedia Link Text
 42. 42. แบบฝึ กหัด เรื่อง เว็บเพจชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้ น..................คําชี้แจ้ ง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี้ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ั1. บอกความหมายของเว็บไซต์................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. ข้อมูลที่แสดงบนเว็บเพจประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. การสังเกตจุดเชื่อมโยงสามารถสังเกตได้จากอะไร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 43. 43. แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรียนเกณฑ์ การให้ คะแนน ดี ให้ 2 พอใช้ ให้ 1 ควรปรับปรุ ง ให้ 0เกณฑ์ การประเมิน การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้ 1 ขึ้นไป เลขที่ ชื่อ – สกุล คะแนน สรุ ป 2 2 2 รวม ่ ผ่าน ไม่ผานเกณฑ์ การสนใจในการตอบคําถาม ความกระตือรื อร้น การแสดงความคิดเห็นคะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผูประเมิน ( ครู ผสอน ) ้ ู้ ( ………………………………………… ) ………. / …………… / ……….

×