Global places

1,266 views

Published on

Στον ψηφιακό διασυνδεδεμένο κόσμο η γνώση γίνεται λιγότερο θέμα εμπιστοσύνης σε όσα έχουν να μεταδώσουν οι αυθεντίες. Παίρνει πιο έντονα τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής διαδικασίας. Στηρίζεται περισσότερο στην κουλτούρα της συμμετοχής και του διαλόγου, του μοιράσματος, στη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναζητούν και να θέτουν τα σημαντικά ερωτήματα.

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,266
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
615
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Global places

 1. 1. Παγκόςμιεσ γειτονιζσ:ςυμμετζχω δθμιουργικάμε το παιδί μου… ΢οφία Θ.Παπαδημητρίου Υπ. Ψηφιακών και Κοινωνικών Μέςων Εκπαιδευτικήσ Ραδιοτηλεόραςησ, ΥΠΔΒΜΘ Υπ. Διδάκτορασ ΢χολήσ Ανθρωπιςτικών ΢πουδών, ΕΑΠ
 2. 2. Τα νζα χαρακτθριςτικά που ζφερε το Web 2.0 • Ο Ιςτόσ χρθςιμοποιείται ςαν πλατφόρμα δθμιουργίασ, επαναπροςδιοριςμοφ και μοιράςματοσ του περιεχομζνου - cloud computing. • Aνοικτότθτα και διάδραςθ του χριςτθ - data and content sharing. Ζμφαςθ • ςτο περιεχόμενο που δθμιουργεί ο χριςτθσ - user generated content (UGC) . • ςτθ ςυνεργατικι προςπάκεια με τθ χριςθ διαφόρων λογιςμικϊν. • ςε νζουσ τρόπουσ διάδραςθσ με τισ web-based εφαρμογζσ.18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 3. 3. H ανάδυςθ ενόσ νζου εκπαιδευτικοφ παραδείγματοσ : Εκπαίδευςθ 2.0 • Εκπαιδευτικοί και μακθτζσ αξιοποιοφν τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει το Web 2.0, για ανταλλαγι ιδεϊν, γνϊςεων και πλθροφοριϊν, ςυνεργαςία μεταξφ ομάδων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, άνοιγμα ςτθν παγκόςμια κοινότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, ενεργό ςυμμετοχι ςτθν παραγωγι (αντί τθσ μετάδοςθσ) τθσ γνϊςθσ και ςτθν πρόςβαςθ ςτον παγκόςμιο και ανοιχτό ψθφιακό πλοφτο των ιδεϊν και των καινοτομιϊν.18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 4. 4. Ινδία (2010): το πρϊτο tablet - υπολογιςτισ των 35$ Η αποςτολή του OLPC είναι να ενδυναμώςει τα φτωχότερα παιδιά του κόςμου μέςα από την εκπαίδευςη18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 5. 5. Afghanistan: Δκπλένληαο ηηο λέεο γπλαίθεο
 6. 6. Rwanda: κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ θνηλσλία κέζα από ηελ εθπαίδεπζε
 7. 7. Khan Academyελεφκερθ εκπαίδευςθ παγκόςμιου επιπζδου για όλουσ και παντοφ!• 2004• 2700 videos• 300 άςκιςεισ πρακτικισ• Salman Khan: Let’s use video to reinvent education• “Είναι παράξενο από τον κόςμο των «επενδφςεων» να δθμιουργείσ «κοινωνικι αξία»!!!”• όραμα: μια «global one world classroom!»18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 8. 8. Khan Academy: ελεφκερθ εκπαίδευςθ παγκόςμιου επιπζδου για όλουσ και παντοφ!18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 9. 9. The Open University Ξεκίνθςε τθ λειτουργία του τον Ιανουάριο 1971 Αξιοποιεί αποκλειςτικά τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 250000 φοιτθτζσ ςτο μεγαλφτερο πανεπιςτιμιο με τθν πλειονότθτα των κεματικϊν ενοτιτων ςτο διαδίκτυο 10.000 ΑμΕΑ και Περιςςότεροι από 25.000 φοιτθτζσ του ΟU ηουν εκτόσ Ηνωμζνου ΒαςιλείουThe Open Learn Πάνω από 600 προγράμματα ςπουδϊν ελεφκερα ςτο διαδίκτυο Διακζςιμα από τθν ειςαγωγι ζωσ προχωρθμζνο επίπεδο Δραςτθριότθτεσ αυτοαξιολόγθςθσ Σφνδεςθ ςε φόρουμ ςυηθτιςεων , κοινότθτεσ μάκθςθσ Join us on YouTube Join us on iTunes 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 10. 10. The Open University18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 11. 11. TED Conversations Οι ιδζεσ που ακοφγονται ςτο ΤΕD από διαπρεπείσ επιςτιμονεσ, καλλιτζχνεσ, δθμιουργοφσ και μεγάλουσ δαςκάλουσ μποροφν να αλλάξουν τον τρόπο ςκζψθσ, να εμπνεφςουν τθ δράςθ μασ, να δϊςουν νζεσ προοπτικζσ και νόθμα ςτθ ηωι μασ. Οι ςπουδαίοι δάςκαλοι ξαναβρίςκουν ςιμερα τθν αίγλθ και τθν απιχθςι τουσ, μεταμορφϊνουν τθν εμπειρία τθσ μάκθςθσ μζςα και ζξω από τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ.18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 12. 12. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 13. 13. Europeana:ε Ψεθηαθή Βηβιηνζήθε γηα ηνλ Δπξσπατθό πνιηηηζκό 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 14. 14. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 15. 15. Η μάθηςη απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική ςυμμετοχή του μαθητή revised18/2/2012 Bloom’s taxonomy Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 16. 16. Το Διεκνζσ Γραφείο τθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Unesco (2002) προτείνει τρεισ αρχζσ που αναγνωρίηονται ωσ θ βάςθ πάνω ςτθν οποία οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να ςχεδιάηουν τα περιβάλλοντα μάκθςθσ του ςθμερινοφ ςχολείου:  περιβάλλοντα μάκθςθσ που ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να μακαίνουν ενεργθτικά,  να ςυνεργάηονται με άλλουσ μακθτζσ και  να χρθςιμοποιοφν δραςτθριότθτεσ που ζχουν νόθμα.18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 17. 17. Η Εκπαιδευτικι τθλεόραςθ ςιμερα: ανοιχτι πλατφόρμα ςυνεργαςίασ & ςυνδθμιουργίασ για μακθτζσ, δαςκάλουσ, κακθγθτζσ Στα ςυνεργατικά περιβάλλοντα μάκθςθσ υποςτθρίηεται: • θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μελϊν του δικτφου με ςυηθτιςεισ, ςχολιαςμό, εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (social objects) • θ δθμιουργία ι ςυν-δθμιουργία ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε χϊρουσ οικοδόμθςθσ γνϊςθσ.18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 18. 18. Πιαηθόξκα User Generated Content✓ Έμθαζη ζηο User Generated Content:✓ Μαθηηές & Εκπαιδεσηικοί καηατφρούν ηα δικά ηοσς μικρά videos.✓ Διάλογος, υηθοθορίες και μοίραζμα ζσμβαίνοσν γύρφ από ηα videos.✓ Διαζσνδεδεμένη με ηα κσριόηερα Social Networks.18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 19. 19. Η παρουςία τθσ Εκπαιδευτικισ Τθλεόραςθσ ςτα Social Media18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 20. 20. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 21. 21. Scoop.it 67 Score Visitors 2058 (+3) Created Feb 27 Updated Oct 26 Posts 85 Followers 56 Reactions 79 Digital and Social Media in Education“Ψθφιακά και Κοινωνικά Μζςα ςτθν εκπαίδευςθ”
 22. 22. Scoop.it 47 Score Visitors 1723 (+1) Created Mar 8 Updated Aug 7 Posts 101 Followers 16 Reactions 45i-create : 100 χρόνια μετά
 23. 23. Educational TV BlogΕπιμζλεια ψθφιακοφ περιεχομζνου Έμη δηάζεκα πεηξάκαηα ζθέςεο: από ηελ Αξραία Διιάδα ζηελ ΚβαληνκεραληθήΟ θαζέλαο έρεη κηα ηζηνξία γηαέλαλ εκπλεπζκέλν δάζθαιν18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 24. 24. Γεκηνύξγεζε ηε δηθή ζνπ Internet TV ζε 6 βήκαηα TEDxAthens Challenge: Μία μερσξηζηή αλαδήηεζε γύξσ από ηελ παηδεία18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 25. 25. Η i-create ζήκεξα18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 26. 26. Σπκκεηείραλ ζπλνιηθά 190 ζρνιεία θαη αλέβεθαλζηελ i-create 90 βίληεν, 27 blogs θαη 73 αθίζεο 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 27. 27. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 28. 28. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 29. 29. 376 ζργα-ςυμμετοχζσ από ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα, αλλά και από τθν ομογζνεια. Μεταξφ αυτϊν πολλά ζργα από μακθτζσ Ειδικισ Αγωγισ.
 30. 30. Γηαδξαζηηθά παηρλίδηα18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 31. 31. Γθόι ζηε βία - Έλα παηρλίδη είλαη ΟΧΙ πόιεκνο… Μηα θακπάληα θνηλσληθήο επζύλεο18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 32. 32. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 33. 33. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 34. 34. Κοινωνικά Δίκτυα - Social Networks The OLPC Wiki http://tomathimamas.wikispaces.com/ http://www.youtube.com/schools http://www.youtube.com/education18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 35. 35. Blogs Μαμάδφν Μπαμπάδφν18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 36. 36. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 37. 37. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 38. 38. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 39. 39. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 40. 40. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 41. 41. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 42. 42. 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 43. 43. Διευκφνςεισ:• http://one.laptop.org/ • http://www.wordle.com/• http://www.khanacademy.org/ • http://www.jigsawplanet.com/• http://www.open.ac.uk/ • https://bubbl.us/• http://www.open.edu/openlearn/ • http://www.inspiration.com/Kidspiration• http://www.youtube.com/oulearn• http://www.open.edu/itunes/ • http://wiki.laptop.org/go/Main_Page• http://www.ted.com/ • http://tomathimamas.wikispaces.com/• http://www.europeana.eu/ • http://mamadesmpampades.gr/bloggers/• http://www.edutv.gr • http://livingvalues-axieszois.blogspot.com/• http://www.i-create.gr • http://kapetansos.blogspot.com/• http://blogs.sch.gr/dertv/ • http://ictspeciallove.blogspot.com/• http://www.youtube.com/schools • http://elenelli.blogspot.com/• http://www.youtube.com/education • http://elenib-ophelia.blogspot.com/• http://karenogen.edu.glogster.com/web- • http://sofia-esperanza.blogspot.com/ 20-tools/• http://www.kinoumeno.gr/ 18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα
 44. 44. Εσταριζηώ για ηη ζσμμεηοτή ζας! Σοθία Παπαδημηηρίοσ sofipapadi@gmail.com @sofipapadi Sofia Papadimitriou18/2/2012 Γονέας ζηον 21ο αιώνα

×