SlideShare a Scribd company logo
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' F206
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GMN020 Lê Thị Thanh Ái DHC23GMN01
2 231GMN021 Nguyễn Xuân Ái DHC23GMN01
3 211STA027 Hồ Thị Bình An DC21STA01
4 231NNA058 Lê Đình Vĩnh An DHC23NNA01
5 231GTH123 Lục Thị An DHC23GTH01
6 231CTT047 Hà Tuấn Anh DHC23CTT01
7 231STO005 Hoàng Minh Anh DHC23STO01
8 231NON006 Ksor Hoàng Anh DHC23NON01
9 231QTR031 Ngô Tuấn Anh DHC23QTR01
10 221STO017 Nguyễn Huỳnh Vân Anh DC22STO01
11 231NNA059 Nguyễn Minh Anh DHC23NNA01
12 231GTH105 Thân Thị Trang Anh DHC23GTH01
13 231GMN018 Võ Thị Kim Anh DHC23GMN01
14 231VNH005 Đặng Thị Quỳnh Ánh DHC23VNH01
15 231GMN024 Lê Thị Diễm Ánh DHC23GMN01
16 231GTH062 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DHC23GTH01
17 231GTH011 Phạm Thị Ngọc Ánh DHC23GTH02
18 231GTH072 Sô Thị Ánh DHC23GTH03
19 231GTH054 Lê Ngọc Bảo DHC23GTH01
20 231CTT024 Lương Chí Bảo DHC23CTT01
21 231STO020 Nguyễn Gia Bảo DHC23STO01
22 231NNA045 Nguyễn Thị Thu Bảo DHC23NNA01
23 231SVA022 Trần Nguyễn Gia Bảo DHC23SVA01
24 231GTH103 Vũ Cao Gia Bảo DHC23GTH02
25 211CTT002 Ngô Hữu Bằng DC21CTT01
26 231GTH078 Nguyễn Thị Ngọc Bích DHC23GTH03
27 231GTH021 Đoàn Ngọc Tâm Bình DHC23GTH02
28 231QTR034 Đỗ Văn Bình DHC23QTR01
29 231NNA018 Lê Nam Bình DHC23NNA01
30 231GTH005 Nguyễn Thị Như Bình DHC23GTH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phòng thi:
Môn học:
Nhóm thi: 002
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F207
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH160 Trần An Bình DHC23GTH01
2 231VNH003 Võ Thị Như Bình DHC23VNH01
3 231SVA009 Nguyễn Quỳnh Mai Chăm DHC23SVA01
4 231NNA008 Lê Thị Minh Châu DHC23NNA01
5 231GTH057 Trần Ngọc Châu DHC23GTH03
6 231QTR041 Lưu Nguyễn Linh Chi DHC23QTR01
7 231GTH080 Lưu Thị Yên Chi DHC23GTH02
8 231NNA048 Phạm Khánh Chi DHC23NNA01
9 231NON003 Nay Y Chí DHC23NON01
10 231NNA005 Dương Thị Kim Chung DHC23NNA01
11 231NNA010 Trần Ngọc Chung DHC23NNA01
12 231GTH128 Đặng Thị Thúy Diễm DHC23GTH01
13 231GTH108 Nguyễn Ngọc Bích Diễm DHC23GTH03
14 231GMN043 Nguyễn Thị Kiều Diễm DHC23GMN01
15 231GTH089 Nguyễn Thị Thúy Diễm DHC23GTH03
16 231GMN040 Phan Thị Trúc Diệp DHC23GMN01
17 231GTH046 Hồ Thị Diệu DHC23GTH01
18 231GTH141 Ksor Hờ Dơn DHC23GTH03
19 231GMN015 Nguyễn Thị Thùy Dung DHC23GMN01
20 231GTH155 Huỳnh Quốc Dũng DHC23GTH03
21 231NNA060 Cao Tấn Duy DHC23NNA01
22 231GTH109 Lê Ngọc Bảo Duy DHC23GTH03
23 231NNA019 Thạch Đình Duy DHC23NNA01
24 231CTT032 Ksơr Hờ Duyên DHC23CTT01
25 231GTH117 Lương Thanh Duyên DHC23GTH02
26 231GTH159 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DHC23GTH01
27 231GTH058 Phạm Thị Mỹ Duyên DHC23GTH03
28 231GTH019 Trần Thị Ngọc Duyên DHC23GTH02
29 231GMN023 Nguyễn Đặng Thùy Dương DHC23GMN01
30 211GTH051 Phan Nguyễn Thùy Dương DC21GTH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Môn học:
Nhóm thi: 003
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F208
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH044 Lê Thị Linh Đa DHC23GTH03
2 231CTT038 Đặng Bình Đại DHC23CTT01
3 231CTT001 Nguyễn Ngọc Đạt DHC23CTT01
4 231NNA046 Lê Bích Đăng DHC23NNA01
5 231GTH112 Nguyễn Thị Ngọc Điệp DHC23GTH02
6 231GTH091 Ksor H Đinh DHC23GTH02
7 231VNH007 Trương Ngọc Định DHC23VNH01
8 231NNA040 Đàm Khánh Đoan DHC23NNA01
9 211STA032 Lê Hạ Đoan DC21STA01
10 231GMN011 Lê Trần Nhật Đoan DHC23GMN01
11 231GTH116 Nguyễn Trình Tiểu Đoan DHC23GTH03
12 231GMN038 Trần Thu Đông DHC23GMN01
13 231NNA017 Nguyễn Hồng Đức DHC23NNA01
14 231CTT002 Nguyễn Minh Đức DHC23CTT01
15 231STO007 Phạm Minh Đức DHC23STO01
16 231CTT022 Võ Trần Anh Đức DHC23CTT01
17 231GTH007 Hoàng Nguyễn Bằng Giang DHC23GTH03
18 231STO006 Phạm Thị Hương Giang DHC23STO01
19 231GTH158 Trần Đoàn Châu Giang DHC23GTH01
20 231NNA055 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DHC23NNA01
21 231NNA028 Rơ Ô H' Gir DHC23NNA01
22 231NNA006 Đỗ Khánh Hà DHC23NNA01
23 231GTH079 Nguyễn Việt Hà DHC23GTH03
24 231GTH104 Đỗ Nam Hải DHC23GTH03
25 231CTT039 Trần Minh Hải DHC23CTT01
26 231NNA063 Trần Mỹ Hạnh DHC23NNA01
27 212GMN085 Nguyễn Thị Hoàn Hảo CC21GMN02
28 231NNA066 Nguyễn Happy DHC23NNA01
29 231GTH153 Hồ Thị Thúy Hằng DHC23GTH03
30 231GTH041 Lê Thu Hằng DHC23GTH03
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Môn học:
Nhóm thi: 004
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút:…90' Phòng thi: F205
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GMN041 Nguyễn Thị Diễm Hằng DHC23GMN01
2 231GTH110 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHC23GTH02
3 231QTR030 Phạm Thị Thu Hằng DHC23QTR01
4 231NNA043 Phan Thúy Hằng DHC23NNA01
5 231GTH090 Huỳnh Trần Gia Hân DHC23GTH02
6 231GTH073 Huỳnh Trần Khánh Hân DHC23GTH02
7 231GMN004 Lê Gia Hân DHC23GMN01
8 231NNA057 Lê Võ Quỳnh Hân DHC23NNA01
9 231GTH033 Nguyễn Hữu Khánh Hân DHC23GTH03
10 231QTR050 Huỳnh Công Hậu DHC23QTR01
11 231CTT046 Bùi Thị Nhung Hiền DHC23CTT01
12 231GTH012 Dương Thị Hiền DHC23GTH03
13 231GTH148 Nguyễn Thị Thu Hiền DHC23GTH03
14 231GTH064 Thái Thị Diệu Hiền DHC23GTH01
15 231NNA068 Đặng Trần Thanh Hiệp DHC23NNA01
16 231GMN045 Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu DHC23GMN01
17 231STO004 Nguyễn Thành Hiệu DHC23STO01
18 231CTT011 Đặng Thị Việt Hòa DHC23CTT01
19 231SVA017 Đầu Thị Khánh Hòa DHC23SVA01
20 231GTH143 Phạm Như Hòa DHC23GTH01
21 231GTH134 Ngô Thị Hoài DHC23GTH01
22 231GTH152 Nguyễn Thanh Hoài DHC23GTH02
23 231CTT037 Cao Minh Hoàn DHC23CTT01
24 231GMN009 Huỳnh Thị Thu Hồng DHC23GMN01
25 231NON001 Trần Thị Kim Hồng DHC23NON01
26 211GTH059 Vũ Thị Tuyết Hồng DC21GTH02
27 231NON005 Nay Hợp DHC23NON01
28 231QTR002 Nguyễn Trúc Thanh Hợp DHC23QTR01
29 231NNA002 Nguyễn Ngọc Huấn DHC23NNA01
30 231GTH135 Lê Thanh Huệ DHC23GTH03
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Môn học:
Nhóm thi: 005
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F204
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231SVA008 Nguyễn Thị Hồng Huệ DHC23SVA01
2 231STO003 Võ Lê Minh Hùng DHC23STO01
3 231CTT027 Đặng Phước Huy DHC23CTT01
4 231STO015 Huỳnh Trần Gia Huy DHC23STO01
5 211CTT016 Lê Công Huy DC21CTT01
6 231CTT017 Phạm Lê Huy DHC23CTT01
7 231NNA044 Nguyễn Mai Huyền DHC23NNA01
8 231NNA015 Nguyễn Thị Kim Huyền DHC23NNA01
9 231NNA025 Nguyễn Thị Thu Huyền DHC23NNA01
10 231GTH137 Đào Thu Hương DHC23GTH02
11 231GTH035 Nguyễn Ngọc Lan Hương DHC23GTH03
12 231QTR011 Nguyễn Ngô Quỳnh Hương DHC23QTR01
13 231QTR008 Nguyễn Nhật Hương DHC23QTR01
14 231CTT018 Đào Công Khả DHC23CTT01
15 231NON002 Sô Minh Khải DHC23NON01
16 231GTH120 Trần Ngọc Như Khương DHC23GTH02
17 231GTH082 Lê Thị Hiếu Kiên DHC23GTH01
18 231NON004 Huỳnh Tuấn Kiệt DHC23NON01
19 231NNA014 Dương Thị Thúy Kiều DHC23NNA01
20 231GTH042 Ksơr Hờ Lam DHC23GTH03
21 231GTH106 La Sô Phong Lan DHC23GTH01
22 231GTH088 Võ Kim Lanh DHC23GTH03
23 231GTH132 Nguyễn Lê Thạch Lâm DHC23GTH01
24 231GMN028 Hoàng Thị Lệ DHC23GMN01
25 231GMN010 Mai Kim Liên DHC23GMN01
26 231GMN047 Huỳnh Thị Trúc Liễu DHC23GMN01
27 231GTH047 Huỳnh Thục Linh DHC23GTH03
28 231GTH013 Lê Huyền Linh DHC23GTH03
29 211NNA004 Mai Gia Linh DC21NNA01
30 212GMN031 Nguyễn Hoài Trúc Linh CC21GMN01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Môn học:
Nhóm thi: 006
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F202
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231NNA023 Nguyễn Hoàng Nhã Linh DHC23NNA01
2 231VNH012 Nguyễn Thị Quỳnh Linh DHC23VNH01
3 231GTH059 Nguyễn Thị Trúc Linh DHC23GTH02
4 231GMN033 Thái Hồ Thúy Linh DHC23GMN01
5 231GMN044 Võ Thị Kiều Linh DHC23GMN01
6 231NNA004 Võ Thị Mỹ Linh DHC23NNA01
7 231GTH098 Phạm Thị Mỹ Loan DHC23GTH03
8 231GTH083 Trần Thị Mỹ Loan DHC23GTH02
9 231GMN037 Hoàng Phúc Lộc DHC23GMN01
10 231STO022 Cao Cẩm Ly DHC23STO01
11 231NNA027 Nguyễn Phạm Bích Ly DHC23NNA01
12 231SVA018 Nguyễn Thị Khánh Ly DHC23SVA01
13 231GMN035 Phan Cẩm Ly DHC23GMN01
14 231GTH129 Phan Thị Cẩm Ly DHC23GTH02
15 231QTR019 Văn Chí Mạnh DHC23QTR01
16 231SVA007 Nguyễn Huỳnh Hà Mi DHC23SVA01
17 231GMN039 Nguyễn Thị Ngọc Mi DHC23GMN01
18 231GTH138 Phạm Lê Trà Mi DHC23GTH02
19 231GTH032 Sô Thị Hà Mi DHC23GTH03
20 231QTR029 Thái Thị ái Mi DHC23QTR01
21 231GTH154 Hồ Thị Mịn DHC23GTH03
22 231GTH020 Ksor Minh DHC23GTH02
23 231NON008 La Lan Minh DHC23NON01
24 231NNA021 Nguyễn Diễm My DHC23NNA01
25 231GTH010 Nguyễn Thị Trà My DHC23GTH01
26 231VNH014 Nguyễn Hoàn Mỹ DHC23VNH01
27 231QTR023 Lê Trần Ly Na DHC23QTR01
28 231GTH043 R'ô H' Na DHC23GTH02
29 231CTT043 Trần Xuân Nam DHC23CTT01
30 231STO018 Đỗ Thị Nga DHC23STO01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Môn học:
Nhóm thi: 007
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F201
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH107 Kpă Hờ Linh Nga DHC23GTH03
2 231QTR028 Nguyễn Thanh Nga DHC23QTR01
3 231NNA041 Đào Thị Thúy Ngân DHC23NNA01
4 231GTH003 Mai Thảo Ngân DHC23GTH02
5 231GMN030 Ngô Thị Thúy Ngân DHC23GMN01
6 231GTH099 Đào Anh Ngọc DHC23GTH03
7 231QTR003 Đặng Thị ánh Ngọc DHC23QTR01
8 231GTH015 Đỗ Trương Hồng Ngọc DHC23GTH01
9 231CTT012 Hà Như Ngọc DHC23CTT01
10 231GTH086 Lê Hoài Bảo Ngọc DHC23GTH01
11 231STO017 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc DHC23STO01
12 231QTR015 Tăng Thị Hồng Ngọc DHC23QTR01
13 231GTH045 Trần Bích Ngọc DHC23GTH02
14 231QTR037 Trần Vũ Minh Ngọc DHC23QTR01
15 231QTR033 Võ Lâm Bảo Ngọc DHC23QTR01
16 231GTH075 Lê Hạnh Nguyên DHC23GTH01
17 231NNA003 Lê Thảo Bích Nguyên DHC23NNA01
18 231STO012 Nguyễn Võ Ngọc Nguyên DHC23STO01
19 231NNA026 Nguyễn Võ Như Nguyên DHC23NNA01
20 231GMN031 Phan Thị Thanh Nguyên DHC23GMN01
21 231NNA001 Trần Nguyễn Thảo Nguyên DHC23NNA01
22 231NNA016 Nguyễn Vũ Như Nguyệt DHC23NNA01
23 231CTT008 Đào Thị Minh Nhã DHC23CTT01
24 231VNH006 Bùi Thị Thanh Nhàn DHC23VNH01
25 231GMN032 Nguyễn Thị Nhanh DHC23GMN01
26 231CTT009 Đào Thị Minh Nhẹ DHC23CTT01
27 231SVA003 Đoàn Thị Tường Nhi DHC23SVA01
28 231GMN034 Hà Thị Kim Nhi DHC23GMN01
29 231GTH124 Hoàng Ngọc Yến Nhi DHC23GTH01
30 231GTH029 Lê Bình Nhi DHC23GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Môn học:
Nhóm thi: 008
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F203
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GMN006 Ngô Đỗ Yến Nhi DHC23GMN01
2 231GTH157 Nguyễn Phạm Yến Nhi DHC23GTH01
3 231GTH093 Nguyễn Thị Yến Nhi DHC23GTH02
4 231SVA021 Phan Yến Nhi DHC23SVA01
5 231QTR007 Trần Thị Lan Nhi DHC23QTR01
6 231GMN036 Trương Thị Tố Nhi DHC23GMN01
7 231CTT013 Rčom Nho DHC23CTT01
8 231GTH076 Nguyễn Thị Ngọc Nhung DHC23GTH03
9 231GTH094 Đoàn Thị Quỳnh Như DHC23GTH01
10 231NNA052 Huỳnh Thị Tâm Như DHC23NNA01
11 231GTH018 Nguyễn Thị Huyền Như DHC23GTH01
12 231NNA022 Nguyễn Thị Tâm Như DHC23NNA01
13 231GTH060 Nguyễn Thị Tố Như DHC23GTH02
14 231GTH048 Trần Lê Quỳnh Như DHC23GTH02
15 231VNH016 Trần Ngọc Quỳnh Như DHC23VNH01
16 231NNA061 Trần Võ Tâm Như DHC23NNA01
17 231GTH142 Alê Hờ Nhước DHC23GTH02
18 231GTH092 Nguyễn Vũ Tú Ni DHC23GTH02
19 231VNH019 H - Jê Ra Niê DHC23VNH01
20 231CTT025 Y Khương Niê DHC23CTT01
21 231GMN048 Ngô Thị Trinh Nữ DHC23GMN01
22 231GTH074 Châu Nguyễn Hàn Nhật Ny DHC23GTH01
23 231GTH023 Nguyễn Hoàng Yến Ny DHC23GTH03
24 231GMN025 Hồ Huỳnh Kim Oanh DHC23GMN01
25 231GMN027 Huỳnh Thị Kim Oanh DHC23GMN01
26 231NNA050 Trần Xuân Phát DHC23NNA01
27 231GTH028 Đặng Đình Phong DHC23GTH01
28 231CTT003 Nguyễn Tấn Phong DHC23CTT01
29 231SVA010 Vương Thiên Phú DHC23SVA01
30 231NNA032 Nguyễn Lê Hoàng Phúc DHC23NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Môn học:
Nhóm thi: 009
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231NNA053 Minh Thị Xuân Phương DHC23NNA01
2 231CTT014 Nguyễn Trần Tài Phương DHC23CTT01
3 231GTH065 Nguyễn Trúc Phương DHC23GTH03
4 231GMN046 Phạm Nguyễn Mai Phương DHC23GMN01
5 231NNA049 Tô Thị Bích Phương DHC23NNA01
6 231GTH136 Trần Thị Mai Phương DHC23GTH03
7 231GMN019 Trần Thị Thu Phương DHC23GMN01
8 231GTH095 Nguyễn Thị Phượng DHC23GTH01
9 231CTT035 Ka So Bá Quang DHC23CTT01
10 231SVA011 Lê Nhựt Quang DHC23SVA01
11 231GTH146 Lê Vinh Quang DHC23GTH02
12 231QTR025 Trương Võ Hoàng Quân DHC23QTR01
13 231NNA009 Trương Tường Quy DHC23NNA01
14 231GTH084 Ksơr Hờ Quý DHC23GTH01
15 231SVA019 Lý Nhật Quyên DHC23SVA01
16 231SVA004 Nguyễn Dương Mỹ Quyên DHC23SVA01
17 231GTH014 Nguyễn Thị Lệ Quyên DHC23GTH03
18 231GTH050 Võ Thị Mỹ Quyên DHC23GTH03
19 211CTT015 Võ Hùng Quyết DC21CTT01
20 231QTR040 Đoàn Diễm Quỳnh DHC23QTR01
21 221SVA012 Huỳnh Nguyễn Diễm Quỳnh DHC23SVA01
22 231QTR009 Huỳnh Võ Như Quỳnh DHC23QTR01
23 231NNA020 Lê Dương Hải Quỳnh DHC23NNA01
24 231QTR051 Lê Nguyễn Như Quỳnh DHC23QTR01
25 231GTH066 Nguyễn Như Quỳnh DHC23GTH03
26 231NNA064 Nguyễn Thị Như Quỳnh DHC23NNA01
27 212GMN067 Phạm Thị Như Quỳnh CC21GMN02
28 231GTH022 Phạm Trương Thúy Quỳnh DHC23GTH03
29 231GTH087 So Hờ Quỳnh DHC23GTH03
30 231GTH036 Trần Thị Trúc Quỳnh DHC23GTH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Môn học:
Nhóm thi: 010
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F302
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GMN016 Võ Ngô Như Quỳnh DHC23GMN01
2 231GMN001 Nay H' Rứ DHC23GMN01
3 231NNA056 Đỗ Thị Ngọc Sang DHC23NNA01
4 231GTH002 Nguyễn Nhật Sang DHC23GTH01
5 231CTT031 Bùi Thanh Sâm DHC23CTT01
6 231CTT004 Huỳnh Đức Sâm DHC23CTT01
7 231GMN003 Rah Lan H' Si DHC23GMN01
8 231GMN007 Rah Lan H' Súc DHC23GMN01
9 231QTR013 Trần Thị Thanh Sương DHC23QTR01
10 231QTR027 Lê Đức Tài DHC23QTR01
11 231SVA005 Phạm Tấn Tài DHC23SVA01
12 231QTR001 Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm DHC23QTR01
13 231NNA072 Nguyễn Thanh Tâm DHC23NNA01
14 231NNA011 Nguyễn Trần Mỹ Tâm DHC23NNA01
15 231GTH017 Phạm Hoài Tâm DHC23GTH01
16 231QTR020 Trương Ngọc Tân DHC23QTR01
17 231QTR042 Nguyễn Viết Trung Thành DHC23QTR01
18 231NNA054 Lê Thị Kiêm Thao DHC23NNA01
19 231GMN042 Hồ Như Thảo DHC23GMN01
20 231STO011 Nguyễn Thị Phương Thảo DHC23STO01
21 231GTH067 Phạm Trà Phương Thảo DHC23GTH02
22 231SVA012 Trần Thanh Thảo DHC23SVA01
23 231GMN022 Trương Anh Nguyên Thảo DHC23GMN01
24 231NNA039 Nguyễn Hồng Thắm DHC23NNA01
25 231GMN002 Nguyễn Thị Ngọc Thi DHC23GMN01
26 231STO009 Trần Hoài Bảo Thiên DHC23STO01
27 231CTT041 Trần Quốc Thiện DHC23CTT01
28 231GTH147 Nguyễn Hà Thị Thoa DHC23GTH01
29 231QTR012 Nguyễn Hoàng Minh Thông DHC23QTR01
30 231GMN013 Lê Đặng Kiều Thơ DHC23GMN01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Môn học:
Nhóm thi: 011
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F303
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 212GMN053 Phạm Minh Thơ CC21GMN02
2 231QTR016 Phan Thị Cẩm Thơm DHC23QTR01
3 231GTH071 Lê Thị Thu DHC23GTH03
4 231NNA047 Tô Thanh Thuy DHC23NNA01
5 231GTH113 Đào Thị Thủy DHC23GTH01
6 231GTH118 Huỳnh Thị Thủy DHC23GTH03
7 231GTH111 Huỳnh Thị Thu Thúy DHC23GTH02
8 231NNA038 Lưu Ngọc Thư DHC23NNA01
9 231NNA067 Nguyễn Anh Thư DHC23NNA01
10 231NNA033 Nguyễn Đỗ Minh Thư DHC23NNA01
11 231GTH096 Nguyễn Hoàng Thư DHC23GTH01
12 231NNA065 Nguyễn Thị Anh Thư DHC23NNA01
13 231VNH021 Nguyễn Thị Anh Thư DHC23VNH01
14 231GTH150 Phạm Hoàng Diệu Thư DHC23GTH01
15 231GTH126 Thái Thị Thư DHC23GTH03
16 231GMN005 Ksor H' Thương DHC23GMN01
17 231GTH068 Phạm Thị Thương DHC23GTH02
18 231SVA013 Huỳnh Huyền Tóc Tiên DHC23SVA01
19 231GTH125 Lê Mai Thủy Tiên DHC23GTH01
20 231GTH052 Lê Thị Thủy Tiên DHC23GTH02
21 231NNA036 Lương Quỳnh Diễm Tiên DHC23NNA01
22 231GTH004 Nguyễn Mỹ Hà Tiên DHC23GTH03
23 231GTH144 Nguyễn Thị Thủy Tiên DHC23GTH03
24 231STO002 Nguyễn Văn Tiên DHC23STO01
25 231GTH040 Trần Thị Thanh Tiền DHC23GTH02
26 231CTT042 Nguyễn Minh Tiến DHC23CTT01
27 231SVA023 Nguyễn Võ Chánh Tín DHC23SVA01
28 231GTH139 Nguyễn Thị Tâm Tình DHC23GTH01
29 231STO021 Nguyễn Thanh Tịnh DHC23STO01
30 231GTH024 Trương Công Vương Tịnh DHC23GTH03
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Môn học:
Nhóm thi: 012
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F304
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231NNA024 Lương Công Toàn DHC23NNA01
2 231GTH025 Võ Lê Toàn DHC23GTH01
3 231NNA071 Võ Thanh Trà DHC23NNA01
4 231NNA035 Dương Thị Hoàng Trang DHC23NNA01
5 231NNA007 Lê Thu Trang DHC23NNA01
6 231GTH130 Lê Thùy Trang DHC23GTH02
7 231NNA069 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang DHC23NNA01
8 231SVA015 Nguyễn Thị Đài Trang DHC23SVA01
9 231QTR035 Nguyễn Thị Ngọc Trang DHC23QTR01
10 231GTH100 Nguyễn Thu Trang DHC23GTH03
11 231GTH114 Phùng Thị Huyền Trang DHC23GTH01
12 231SVA020 Tạ Quỳnh Trang DHC23SVA01
13 231GTH119 Võ Nguyễn Huyền Trang DHC23GTH03
14 231GTH026 Hồ Nhật Đồng Trâm DHC23GTH01
15 231GTH131 Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm DHC23GTH02
16 231SVA001 Kiều Nguyên Trâm DHC23SVA01
17 231GTH008 Nguyễn Bình Phương Trâm DHC23GTH01
18 231GTH049 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm DHC23GTH01
19 231STO014 Nguyễn Thị Trâm DHC23STO01
20 231QTR045 Nguyễn Thị Bích Trâm DHC23QTR01
21 231GTH056 Phan Ngọc Trâm DHC23GTH03
22 231GTH101 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm DHC23GTH02
23 231GMN029 Trần Thị Bảo Trâm DHC23GMN01
24 231NNA051 Bùi Phan Bảo Trân DHC23NNA01
25 231GMN017 Nguyễn Huyền Bảo Trân DHC23GMN01
26 231STO010 Thái Huỳnh Trân DHC23STO01
27 231NNA029 Trần Ngọc Huyền Trân DHC23NNA01
28 211GTH038 Ngô Hòa Trinh DC21GTH01
29 231GTH069 Nguyễn Thị Tú Trinh DHC23GTH01
30 231GTH070 Trần Thị Tuyết Trinh DHC23GTH01
31 231GTH145 Võ Thị Trinh DHC23GTH02
32 231GMN008 Đoàn Thị Cẩm Trúc DHC23GMN01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Môn học:
Nhóm thi: 013
Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E401
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH061 Đoàn Thị Thanh Trúc DHC23GTH02
2 231GTH127 Lưu Nguyễn Thanh Trúc DHC23GTH01
3 231GTH037 Phạm Thị Ngọc Tú DHC23GTH01
4 211STO020 Nguyễn Minh Tuấn DC21STO01
5 231SVA016 Trần ánh Tuệ DHC23SVA01
6 231GTH121 Bùi Đặng Thanh Tuyền DHC23GTH02
7 231GTH055 Nguyễn Thị Huỳnh Than Tuyền DHC23GTH01
8 231GTH039 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DHC23GTH02
9 231STO008 Nguyễn Thị Cẩm Tuyến DHC23STO01
10 231STO016 Nguyễn Thị Thanh Tuyến DHC23STO01
11 231CTT030 Trần Đặng Thanh Tường DHC23CTT01
12 231SVA006 Đoàn Thị Thảo Uyên DHC23SVA01
13 231GTH085 Phạm Thị Hồng Uyển DHC23GTH01
14 231NNA031 Nguyễn Phúc Văn DHC23NNA01
15 211CTT011 Võ Lê Anh Văn DC21CTT01
16 221STI006 Bùi Nguyễn ái Vân DC22STI01
17 231GMN014 Đỗ Ngọc Bảo Vân DHC23GMN01
18 231GTH122 Nguyễn Khánh Vân DHC23GTH02
19 231GTH149 Hồ Thị Yến Vi DHC23GTH02
20 231GTH140 Trần Thị Tường Vi DHC23GTH01
21 231CTT044 Huỳnh Nguyễn Hoàng Vinh DHC23CTT01
22 231STO019 Hồ Minh Vũ DHC23STO01
23 231CTT033 Mạnh Gia Vũ DHC23CTT01
24 231QTR036 Trần Thị Thanh Vương DHC23QTR01
25 231GTH053 Đinh Nữ Yến Vy DHC23GTH02
26 231NNA062 Huỳnh Châu Thanh Vy DHC23NNA01
27 231GTH063 Trần Ngọc Khánh Vy DHC23GTH01
28 231GTH102 Trần Thị Tường Vy DHC23GTH02
29 231GTH030 Trần Yến Vy DHC23GTH02
30 212GMN009 Lê Thị Mỹ Xuân CC21GMN02
31 231STO013 Nguyễn Như ý DHC23STO01
32 231QTR032 Ksor H' Yuyên DHC23QTR01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F205
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221GMN007 Rah Lan H' A DC22GMN01
2 221STO007 Lê Trọng An DC22STO01
3 221NNA056 Nguyễn Thị Xuân An DC22NNA01
4 221GTH093 Trần Thị Thúy An DC22GTH01
5 221GTH022 Đặng Huyền Anh DC22GTH01
6 221GTH007 Lương Lan Anh DC22GTH01
7 221CTT024 Nguyễn Đức Anh DC22CTT01
8 221STO017 Nguyễn Huỳnh Vân Anh DC22STO01
9 221GTH112 Nguyễn Thị Quỳnh Anh DC22GTH03
10 221GTH139 Trương Lê Hoàng Anh DC22GTH01
11 221STO012 Bùi Xuân Bách DC22STO01
12 221CTT014 Nguyễn Phước Bảo DC22CTT01
13 221NNA019 Trà Duy Bảo DC22NNA01
14 221GTH037 Nguyễn Văn Bình DC22GTH01
15 221NNA032 Nguyễn Hoàng Bảo Chân DC22NNA01
16 221NNA036 Huỳnh Thị Trúc Chi DC22NNA01
17 221GTH152 Nguyễn Lê Thảo Chi DC22GTH01
18 221GTH038 Trương Thị Mỵ Chi DC22GTH02
19 221CTT009 Bùi Kim Chính DC22CTT01
20 221GTH103 Đặng Thị Thúy Diễm DC22GTH02
21 221NNA013 Trương Thị Minh Diện DC22NNA01
22 221GTH099 Nguyễn Phước Hoàng Diệp DC22GTH03
23 221GTH097 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DC22GTH02
24 211GTH001 Huỳnh Thị Anh Đào DC21GTH01
25 221CTT013 Nguyễn Châu Đạt DC22CTT01
26 221NNA029 Nguyễn Quốc Đạt DC22NNA01
27 221GTH165 Văn Ngọc Khánh Đoan DC22GTH03
28 221NNA012 Trương Thị Xuân Đông DC22NNA01
29 221GTH122 Huỳnh Ngọc Thảo Giang DC22GTH02
30 221NNA015 Lê Trần Tiểu Giang DC22NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Môn học:
Nhóm thi: 002
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F206
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221NNA038 Nguyễn Thị Hương Giang DC22NNA01
2 221GTH166 Phạm Huỳnh Hương Giang DC22GTH03
3 221GTH175 Võ Thị Thu Giang DC22GTH02
4 221GTH024 Alê H'binh DC22GTH01
5 221GTH073 Nay H'chuin DC22GTH02
6 221GTH005 Rcõm H'diệu DC22GTH02
7 221GTH062 Ksor H'ngé DC22GTH03
8 221GTH002 Ksor H'rương DC22GTH01
9 221GTH012 Rcom H'trang DC22GTH01
10 221GTH045 Rcom H'trinh DC22GTH02
11 221NNA026 Võ Trần Tuyết Ha DC22NNA01
12 221GMN024 Nguyễn Thị Ngọc Hà DC22GMN01
13 221GTH145 Nguyễn Phương Hạ DC22GTH01
14 221GTH132 Trương Thị Mỹ Hạ DC22GTH01
15 221GTH001 Đặng Mỹ Hạnh DC22GTH02
16 221GTH071 Võ Thị Mỹ Hạnh DC22GTH02
17 221GTH117 Trần Ngô Kim Hảo DC22GTH03
18 221NNA037 Trần Thị Như Hảo DC22NNA01
19 221NNA035 Nguyễn Thị Bích Hằng DC22NNA01
20 221SVA009 Trương Thị Mỹ Hằng DC22SVA01
21 221GTH169 Đào Thị Ngọc Hân DC22GTH02
22 221SVA010 Nguyễn Hoàng Thục Hân DC22SVA01
23 221GTH039 Trần Nguyễn Ngọc Hân DC22GTH03
24 221CTT022 Đào Anh Hậu DC22CTT01
25 221GMN005 Huỳnh Thị Hậu DC22GMN01
26 221GTH072 Ksor Hậu DC22GTH03
27 221GTH051 Nguyễn Công Hậu DC22GTH01
28 221GTH069 Nguyễn Thị Thanh Hậu DC22GTH01
29 221GTH159 Lê Thị Hồng Hiền DC22GTH01
30 221GTH021 Trần Nguyễn Minh Hiền DC22GTH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 003
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F203
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 211GTH119 Ksor Hiếu DC21GTH03
2 221CTT019 Nguyễn Văn Hiếu DC22CTT01
3 221GTH153 Bùi Trần Ngọc Hoa DC22GTH01
4 221STI010 Nguyễn Thị Thanh Hoa DC22STI01
5 221GTH055 Phạm Hồng Hoa DC22GTH03
6 221GTH010 Trần Hồng Hoa DC22GTH03
7 221GTH123 Võ Thị Mỹ Hòa DC22GTH02
8 221GTH011 Đặng Võ Nguyên Hồng DC22GTH01
9 221GTH177 Nguyễn Thị Bích Hồng DC22GTH03
10 221CTT023 Đỗ Thị Cúc Huệ DC22CTT01
11 221GTH133 Lương Thị Mỹ Huệ DC22GTH01
12 221SVA002 Trương Nguyễn ánh Huệ DC22SVA01
13 221GTH148 Ngô Đoàn Quang Huy DC22GTH02
14 221STO015 Nguyễn Thị Diệu Huyền DC22STO01
15 221GTH074 Phạm Thị Ngọc Huyền DC22GTH02
16 20571402090001
Thân Võ Ngân Huyền DC20STO01
17 221GTH008 Phú Mỹ Hưng DC22GTH02
18 221GTH053 Phùng Hưng DC22GTH03
19 221GMN032 Bùi Thị Minh Hương DC22GMN01
20 221GTH028 Nguyễn Trần Quỳnh Hương DC22GTH03
21 221GTH154 Phan Thị Thu Hương DC22GTH02
22 221GMN021 Trần Thị Thu Hương DC22GMN01
23 221CTT021 Phan Nhất Kha DC22CTT01
24 221STO008 Lê Tuấn Khanh DC22STO01
25 221CTT001 Nay Y Khanh DC22CTT01
26 221CTT016 Nguyễn Trùng Khánh DC22CTT01
27 221GTH064 Lê Thị Bích Khuê DC22GTH01
28 221GTH046 Trần Nhật Khuyên DC22GTH01
29 221CTT011 Lê Võ Tuấn Kiệt DC22CTT01
30 221NNA010 Trần Gia Kiệt DC22NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 -2024 (Đợt 3)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Môn học:
Nhóm thi: 004
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F204
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221GTH126 Lê Thị Thúy Kiều DC22GTH01
2 221GTH063 Nguyễn Thị Thanh Kiều DC22GTH03
3 221GTH013 Hoàng Kim DC22GTH01
4 221CTT020 Văn Tấn King DC22CTT01
5 221GTH128 Nguyễn Thái Kỳ DC22GTH02
6 221NNA027 Lê Thị Thanh Lam DC22NNA01
7 221GTH108 Mai Trúc Lam DC22GTH01
8 221STO011 Bùi Tấn Lập DC22STO01
9 221GTH025 Dư Thị Khánh Liên DC22GTH02
10 221GMN015 Ksor H' Lin DC22GMN01
11 221GTH091 Huỳnh Thị Trúc Linh DC22GTH03
12 221NNA066 Nguyễn Hoàng Nhật Linh DC22NNA01
13 221GTH190 Nguyễn Lê Nhật Linh DC22GTH03
14 221GTH138 Phạm Thùy Linh DC22GTH01
15 221NNA018 Thiều Khánh Linh DC22NNA01
16 221GTH026 Phạm Thị Loan DC22GTH02
17 221GTH164 Nguyễn Hải Luận DC22GTH02
18 221GTH157 Phạm Thanh Luyến DC22GTH03
19 221CTT036 Đỗ Hùng Lực DC22CTT01
20 221GTH031 Đỗ Thị Cẩm Ly DC22GTH02
21 221GTH179 Nguyễn Khánh Ly DC22GTH01
22 221GTH151 Nguyễn Thị Ly DC22GTH02
23 221GTH017 Trịnh Thị Khánh Ly DC22GTH03
24 221GTH052 Võ Thanh Trúc Ly DC22GTH03
25 221GTH118 Nguyễn Nhật Quỳnh Mai DC22GTH03
26 221GTH185 Trần Thị Thanh Mây DC22GTH01
27 221SVA013 Đặng Thị Anh Minh DC22SVA01
28 221NNA003 Đỗ Lê Quỳnh My DC22NNA01
29 221GMN020 Lê Thị Kiều My DC22GMN01
30 221NNA020 Nguyễn Dương Hoàng My DC22NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Môn học:
Nhóm thi: 005
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F202
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221CTT033 Phạm Thị Trà My DC22CTT01
2 221GTH170 Huỳnh Đặng Ly Na DC22GTH02
3 221GTH087 Trần Thị My Na DC22GTH01
4 221NNA009 Bùi Thúy Nga DC22NNA01
5 221GTH044 Lê Nguyễn Hoàng Ngân DC22GTH03
6 221GTH061 Nguyễn Thanh Ngân DC22GTH01
7 221SVA007 Cao Thị Hoài Ngọc DC22SVA01
8 221GMN026 Nguyễn Huỳnh Hoài Ngọc DC22GMN01
9 221GTH088 Nguyễn Thị Bích Ngọc DC22GTH01
10 221GTH081 Nguyễn Nữ Ngọc Nguyên DC22GTH02
11 221GTH089 Nguyễn Võ Khánh Nguyên DC22GTH02
12 221GTH186 Trần Thị Thảo Nguyên DC22GTH01
13 221GMN006 Nguyễn Thị ánh Nguyệt DC22GMN01
14 221STO006 Trần Thị Như Nguyệt DC22STO01
15 221GTH182 Nguyễn Thùy Huyền Nha DC22GTH03
16 221GTH083 Nguyễn Phương Nhã DC22GTH01
17 221GTH155 Nguyễn Trần Thanh Nhàn DC22GTH02
18 221VNH007 Phạm Nguyễn Thanh Nhân DC22VNH01
19 221GTH191 Cao Thị Yến Nhi DC22GTH03
20 221GTH113 Dương Thị Yến Nhi DC22GTH01
21 221GMN028 Hà Tiểu Nhi DC22GMN01
22 221GTH098 Nguyễn Quỳnh Nhi DC22GTH02
23 221SVA019 Phạm Tuyết Nhi DC22SVA01
24 221GTH084 Phan Thị Hồng Nhi DC22GTH02
25 221GMN019 Trần Yến Nhi DC22GMN01
26 221SVA023 Nguyễn Tự Nhiên DC22SVA01
27 221NNA050 Trần Thị Bích Nhiên DC22NNA01
28 221GTH056 Lê Thị Cẩm Nhung DC22GTH01
29 221NNA025 Nguyễn Lê Hồng Nhung DC22NNA01
30 221GTH130 Nguyễn Thị Cẩm Nhung DC22GTH03
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Môn học:
Nhóm thi: 006
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F201
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221GTH163 Nguyễn Thị Hồng Nhung DC22GTH02
2 221GTH006 Trần Thị Hồng Nhung DC22GTH02
3 221GTH048 Trần Thị Tuyết Nhung DC22GTH02
4 221GTH104 Đỗ Nữ Quỳnh Như DC22GTH02
5 221GTH086 Đỗ Trần Huỳnh Như DC22GTH03
6 221GTH095 Lê Quỳnh Như DC22GTH01
7 221GTH180 Lê Quỳnh Như DC22GTH01
8 221GTH143 Nguyễn Ngọc Quế Như DC22GTH03
9 221GTH057 Trần Nguyễn Huỳnh Như DC22GTH02
10 221GTH105 Trương Thị Quỳnh Như DC22GTH03
11 221GTH092 Dương An Ni DC22GTH03
12 221GTH171 Hồ Xuân Ni DC22GTH03
13 221GTH144 Nguyễn Thị Kiều Oanh DC22GTH03
14 221CTT015 Mạnh Thành Phát DC22CTT01
15 221GTH059 Alê Đoàn Phi DC22GTH03
16 221NNA064 Phạm Nhật Phi DC22NNA01
17 221NNA005 Lê Bằng Phong DC22NNA01
18 221CTT030 Lê Quốc Phong DC22CTT01
19 221STO021 Lê Gia Phúc DC22STO01
20 221GTH134 Nguyễn Hồng Phúc DC22GTH02
21 221GMN029 Đoàn Thảo Phương DC22GMN01
22 221STO022 Huỳnh Thị Thu Phương DC22STO01
23 221SVA001 Hving H Phương DC22SVA01
24 221GTH032 Nay H' Phương DC22GTH03
25 221CTT031 Nguyễn Lê Hoài Phương DC22CTT01
26 221STI012 Nguyễn Thanh Phương DC22STI01
27 221NNA055 Nguyễn Thị Minh Phương DC22NNA01
28 221NNA008 Nguyễn Trúc Phương DC22NNA01
29 221GTH033 Trần Thị Hà Phương DC22GTH03
30 221GTH188 Trần Thị Thu Phương DC22GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Môn học:
Nhóm thi: 007
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F207
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221CTT026 Nguyễn Lê Minh Quân DC22CTT01
2 221VNH013 Nguyễn Phan Anh Quý DC22VNH01
3 221STO010 Đỗ Thị Lệ Quyên DC22STO01
4 221GTH035 Phạm Thị Bích Quyên DC22GTH01
5 221GTH080 Phạm Thị Thu Quyên DC22GTH01
6 221GTH156 Trần Bích Quyên DC22GTH03
7 221GTH034 Trần Thị Diễm Quyên DC22GTH01
8 221GTH066 Trần Thị Lệ Quyên DC22GTH01
9 221GTH106 Đỗ Thị Diễm Quỳnh DC22GTH03
10 211GMN041 Hồ Dương Quỳnh DC22GMN01
11 221GTH041 Hồ Nguyễn Khánh Quỳnh DC22GTH02
12 221GMN018 Lương Hương Quỳnh DC22GMN01
13 221GTH009 Nguyễn Thị Quỳnh DC22GTH02
14 221GMN016 Phạm Thị Mộng Quỳnh DC22GMN01
15 221GTH149 Phạm Thúy Quỳnh DC22GTH02
16 221GTH036 Văn Thị Như Quỳnh DC22GTH02
17 221GTH158 Nguyễn Thị Sang DC22GTH01
18 221GTH042 Phạm ánh Sang DC22GTH03
19 221GMN008 Ksor H' Soát DC22GMN01
20 212GMN044 Bùi Thị Mỹ Tâm CC21GMN02
21 221GTH014 Trần Nguyễn Ngân Tâm DC22GTH03
22 221STO009 Võ Thị Mỹ Tâm DC22STO01
23 221GTH075 Ksor Tân DC22GTH03
24 221VNH004 Lê Hoàng Thái DC22VNH01
25 221VNH003 Nguyễn Thị Hồng Thanh DC22VNH01
26 221NNA004 Trần Thị Thu Thanh DC22NNA01
27 221NNA049 Cao Vi Thảo DC22NNA01
28 221GTH085 Huỳnh Trương Bích Thảo DC22GTH03
29 221GMN012 Lê Nguyễn Hương Thảo DC22GMN01
30 221GTH115 Lê Thị Kim Thảo DC22GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 008
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F208
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221SVA014 Nguyễn Thị Thu Thảo DC22SVA01
2 221GTH018 Trần Thị Thu Thảo DC22GTH02
3 221STO019 Trần Hồng Thắm DC22STO01
4 221GTH137 Nguyễn Thị Xuân Thân DC22GTH03
5 221GMN014 Trương Minh Thi DC22GMN01
6 221SVA006 Nguyễn Thịnh DC22SVA01
7 221GMN013 Nguyễn Dương Lệ Thu Thơm DC22GMN01
8 221NNA058 Hồ Nguyễn Hồng Thu DC22NNA01
9 221GTH068 Nguyễn Thị Thu DC22GTH02
10 221GMN025 Lê Hà Thanh Thuận DC22GMN01
11 221SVA017 Huỳnh Thị Minh Thủy DC22SVA01
12 221GMN031 Phạm Thị Thanh Thủy DC22GMN01
13 221GTH178 Phan Thanh Thủy DC22GTH03
14 221GMN001 Kpă H' Thúy DC22GMN01
15 221GTH078 Huỳnh Bạch Anh Thư DC22GTH03
16 221NNA042 Nguyễn Phạm Hoài Thư DC22NNA01
17 221NNA031 Phạm Hoài Thư DC22NNA01
18 221SVA003 Phạm Lê Minh Thư DC22SVA01
19 221GTH019 Phan Thị Anh Thư DC22GTH03
20 221GTH181 Trần Vũ Minh Thư DC22GTH02
21 221GTH109 Huỳnh Minh Thương DC22GTH02
22 221GTH102 Nguyễn Thị Hoài Thương DC22GTH01
23 221GTH131 Phạm Triệu Hoài Thương DC22GTH03
24 221GMN010 Trần Thị Hoài Thương DC22GMN01
25 221GTH015 Trần Thị Kim Thương DC22GTH03
26 221GTH020 Nguyễn Hoàng Ngọc Thy DC22GTH01
27 221GTH050 Huỳnh Thị Cẩm Tiên DC22GTH01
28 221NNA022 Ngô Thúy Tiên DC22NNA01
29 221NNA011 Lê Minh Tiến DC22NNA01
30 221GTH070 Trần Tiến DC22GTH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Môn học:
Nhóm thi: 009
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221CTT042 Võ Quang Tiến DC22CTT01
2 221CTT006 Phạm Xuân Tình DC22CTT01
3 221NNA001 Trần Thị Minh Tính DC22NNA01
4 221GTH189 Trần Tư Toàn DC22GTH03
5 221CTT028 Trương Văn Toàn DC22CTT01
6 221GTH076 Vạn Thị Thanh Trà DC22GTH01
7 221GTH127 Đỗ Thị Thanh Trang DC22GTH02
8 221GTH135 Nguyễn Thùy Đoan Trang DC22GTH02
9 221GMN023 Nguyễn Thủy Xuân Trang DC22GMN01
10 221NNA006 Trần Thị Minh Trang DC22NNA01
11 221GTH100 Trương Thị Trang DC22GTH03
12 221GMN030 Võ Thị Kiều Trang DC22GMN01
13 221NNA016 Dương Thị Ngọc Trâm DC22NNA01
14 221GTH029 Đặng Thị Quỳnh Trâm DC22GTH01
15 221GTH107 Nguyễn Lê Huyền Trâm DC22GTH01
16 221GTH111 Trần Thị Bích Trâm DC22GTH03
17 221GTH125 Trần Thị Nhật Trâm DC22GTH01
18 221SVA004 Bùi Nam Trân DC22SVA01
19 221GTH090 Đoàn Thị Huyền Trân DC22GTH02
20 221VNH008 Nguyễn Bảo Trân DC22VNH01
21 221GTH054 Trần Hồ Bảo Trân DC22GTH02
22 221GTH027 Trương Huỳnh Bảo Trân DC22GTH02
23 221VNH002 Huỳnh Thị Minh Triết DC22VNH01
24 221GTH172 Đặng Thị Lan Trinh DC22GTH03
25 211GTH038 Ngô Hòa Trinh DC21GTH01
26 221GMN003 Rmah Nay Vĩnh Trinh DC22GMN01
27 221CTT034 Lê Đàm Quốc Trọng DC22CTT01
28 221GTH136 Bùi Đặng Phương Trúc DC22GTH03
29 221GTH060 Nguyễn Vũ Hoài Trúc DC22GTH02
30 221GTH146 Bùi Trịnh Trung DC22GTH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Môn học:
Nhóm thi: 010
Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F303
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú
1 221STO003 Nguyễn Quốc Trung DC22STO01
2 221VNH005 Đoàn Ngọc Tú DC22VNH01
3 221GTH043 Đỗ Phạm Minh Tuấn DC22GTH02
4 221STI002 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DC22STI01
5 221GTH167 Trần Thanh Tuyền DC22GTH01
6 221GTH079 Nay Hờ Tuyết DC22GTH03
7 221NNA002 Trần Dương ánh Tuyết DC22NNA01
8 221GTH140 Nguyễn Thị Lam Tưởng DC22GTH02
9 221NNA067 Nguyễn Lê Xuân Ty DC22NNA01
10 221GTH141 Dương Bảo Uyên DC22GTH02
11 221NNA053 Nguyễn Nhật Uyên DC22NNA01
12 221STI006 Bùi Nguyễn ái Vân DC22STI01
13 221GTH176 Lê Vi DC22GTH02
14 221NNA023 Lương Thị Tường Vi DC22NNA01
15 221GTH124 Nguyễn Thị Điền Vi DC22GTH03
16 221STO002 Biện Mỹ Viên DC22STO01
17 221GTH101 Hà Minh Nhật Việt DC22GTH01
18 221NNA060 Hồ Thị Phương Việt DC22NNA01
19 221CTT017 Nguyễn Văn Việt DC22CTT01
20 221GMN027 Nguyễn Thành Vinh DC22GMN01
21 221GTH082 Nguyễn Hoàng Vũ DC22GTH03
22 221GTH183 Nguyễn Hoàng Vy DC22GTH03
23 221GTH168 Nguyễn Tường Vy DC22GTH01
24 221GMN017 Hồ Như ý DC22GMN01
25 221STO014 Phan Đặng Như ý DC22STO01
26 221GMN004 Ksor H' Yêm DC22GMN01
27 221GTH187 Đặng Thị Thu Yên DC22GTH02
28 211GTH097 Nguyễn Thị Hồng Yên DC21GTH01
29 221STO013 Hoàng Hải Yến DC22STO01
30 221NNA047 Phạm Thị Bảo Yến DC22NNA01
31 221GTH184 Võ Thị Yến DC22GTH03
32 221GMN009 Rah Lan H' Za Lin DC22GMN01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Môn học:
Nhóm thi:
Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F203
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH123 Lục Thị An DHC23GTH01
2 231GTH133 Nguyễn Ngọc Lan Anh DHC23GTH01
3 231GTH105 Thân Thị Trang Anh DHC23GTH01
4 231GTH062 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DHC23GTH01
5 231GTH011 Phạm Thị Ngọc Ánh DHC23GTH02
6 231GTH072 Sô Thị Ánh DHC23GTH03
7 231GTH054 Lê Ngọc Bảo DHC23GTH01
8 231GTH103 Vũ Cao Gia Bảo DHC23GTH02
9 231GTH078 Nguyễn Thị Ngọc Bích DHC23GTH03
10 231GTH021 Đoàn Ngọc Tâm Bình DHC23GTH02
11 231GTH005 Nguyễn Thị Như Bình DHC23GTH01
12 231GTH160 Trần An Bình DHC23GTH01
13 231GTH057 Trần Ngọc Châu DHC23GTH03
14 231GTH080 Lưu Thị Yên Chi DHC23GTH02
15 231GTH128 Đặng Thị Thúy Diễm DHC23GTH01
16 231GTH108 Nguyễn Ngọc Bích Diễm DHC23GTH03
17 231GTH089 Nguyễn Thị Thúy Diễm DHC23GTH03
18 231GTH046 Hồ Thị Diệu DHC23GTH01
19 231GTH141 Ksor Hờ Dơn DHC23GTH03
20 211GTH049 Nguyễn Thùy Dung DC21GTH01
21 231GTH155 Huỳnh Quốc Dũng DHC23GTH03
22 231GTH109 Lê Ngọc Bảo Duy DHC23GTH03
23 231GTH117 Lương Thanh Duyên DHC23GTH02
24 231GTH159 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DHC23GTH01
25 231GTH058 Phạm Thị Mỹ Duyên DHC23GTH03
26 231GTH115 Trần Cẩm Duyên DHC23GTH01
27 231GTH019 Trần Thị Ngọc Duyên DHC23GTH02
28 231GTH044 Lê Thị Linh Đa DHC23GTH03
29 231GTH112 Nguyễn Thị Ngọc Điệp DHC23GTH02
30 231GTH091 Ksor H Đinh DHC23GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi:
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F201
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH116 Nguyễn Trình Tiểu Đoan DHC23GTH03
2 231GTH007 Hoàng Nguyễn Bằng Giang DHC23GTH03
3 231GTH158 Trần Đoàn Châu Giang DHC23GTH01
4 231GTH079 Nguyễn Việt Hà DHC23GTH03
5 231GTH104 Đỗ Nam Hải DHC23GTH03
6 211GTH158 Lê Nguyễn Phương Hảo DC21GTH03
7 231GTH153 Hồ Thị Thúy Hằng DHC23GTH03
8 231GTH041 Lê Thu Hằng DHC23GTH03
9 231GTH110 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHC23GTH02
10 231GTH090 Huỳnh Trần Gia Hân DHC23GTH02
11 231GTH073 Huỳnh Trần Khánh Hân DHC23GTH02
12 231GTH033 Nguyễn Hữu Khánh Hân DHC23GTH03
13 231GTH012 Dương Thị Hiền DHC23GTH03
14 231GTH148 Nguyễn Thị Thu Hiền DHC23GTH03
15 231GTH064 Thái Thị Diệu Hiền DHC23GTH01
16 231GTH143 Phạm Như Hòa DHC23GTH01
17 231GTH134 Ngô Thị Hoài DHC23GTH01
18 231GTH152 Nguyễn Thanh Hoài DHC23GTH02
19 231GTH135 Lê Thanh Huệ DHC23GTH03
20 231GTH137 Đào Thu Hương DHC23GTH02
21 231GTH035 Nguyễn Ngọc Lan Hương DHC23GTH03
22 231GTH120 Trần Ngọc Như Khương DHC23GTH02
23 231GTH082 Lê Thị Hiếu Kiên DHC23GTH01
24 231GTH042 Ksơr Hờ Lam DHC23GTH03
25 231GTH106 La Sô Phong Lan DHC23GTH01
26 231GTH088 Võ Kim Lanh DHC23GTH03
27 231GTH132 Nguyễn Lê Thạch Lâm DHC23GTH01
28 231GTH047 Huỳnh Thục Linh DHC23GTH03
29 231GTH013 Lê Huyền Linh DHC23GTH03
30 231GTH059 Nguyễn Thị Trúc Linh DHC23GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Môn học:
Nhóm thi:
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F202
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH098 Phạm Thị Mỹ Loan DHC23GTH03
2 231GTH083 Trần Thị Mỹ Loan DHC23GTH02
3 231GTH129 Phan Thị Cẩm Ly DHC23GTH02
4 231GTH138 Phạm Lê Trà Mi DHC23GTH02
5 231GTH032 Sô Thị Hà Mi DHC23GTH03
6 231GTH154 Hồ Thị Mịn DHC23GTH03
7 231GTH020 Ksor Minh DHC23GTH02
8 231GTH010 Nguyễn Thị Trà My DHC23GTH01
9 231GTH043 R'ô H' Na DHC23GTH02
10 231GTH107 Kpă Hờ Linh Nga DHC23GTH03
11 231GTH003 Mai Thảo Ngân DHC23GTH02
12 231GTH099 Đào Anh Ngọc DHC23GTH03
13 231GTH015 Đỗ Trương Hồng Ngọc DHC23GTH01
14 231GTH086 Lê Hoài Bảo Ngọc DHC23GTH01
15 231GTH006 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc DHC23GTH02
16 231GTH045 Trần Bích Ngọc DHC23GTH02
17 231GTH075 Lê Hạnh Nguyên DHC23GTH01
18 231GTH124 Hoàng Ngọc Yến Nhi DHC23GTH01
19 231GTH029 Lê Bình Nhi DHC23GTH02
20 231GTH157 Nguyễn Phạm Yến Nhi DHC23GTH01
21 231GTH093 Nguyễn Thị Yến Nhi DHC23GTH02
22 231GTH076 Nguyễn Thị Ngọc Nhung DHC23GTH03
23 231GTH094 Đoàn Thị Quỳnh Như DHC23GTH01
24 231GTH018 Nguyễn Thị Huyền Như DHC23GTH01
25 231GTH060 Nguyễn Thị Tố Như DHC23GTH02
26 231GTH048 Trần Lê Quỳnh Như DHC23GTH02
27 231GTH142 Alê Hờ Nhước DHC23GTH02
28 231GTH092 Nguyễn Vũ Tú Ni DHC23GTH02
29 231GTH074 Châu Nguyễn Hàn Nhật Ny DHC23GTH01
30 231GTH023 Nguyễn Hoàng Yến Ny DHC23GTH03
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Môn học:
Nhóm thi:
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F204
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH028 Đặng Đình Phong DHC23GTH01
2 231GTH065 Nguyễn Trúc Phương DHC23GTH03
3 231GTH136 Trần Thị Mai Phương DHC23GTH03
4 231GTH095 Nguyễn Thị Phượng DHC23GTH01
5 231GTH146 Lê Vinh Quang DHC23GTH02
6 231GTH084 Ksơr Hờ Quý DHC23GTH01
7 231GTH014 Nguyễn Thị Lệ Quyên DHC23GTH03
8 231GTH050 Võ Thị Mỹ Quyên DHC23GTH03
9 231GTH066 Nguyễn Như Quỳnh DHC23GTH03
10 231GTH022 Phạm Trương Thúy Quỳnh DHC23GTH03
11 231GTH087 So Hờ Quỳnh DHC23GTH03
12 231GTH036 Trần Thị Trúc Quỳnh DHC23GTH01
13 231GTH002 Nguyễn Nhật Sang DHC23GTH01
14 231GTH051 Nguyễn Thị Sương DHC23GTH03
15 231GTH017 Phạm Hoài Tâm DHC23GTH01
16 221GTH075 Ksor Tân DC22GTH03
17 231GTH067 Phạm Trà Phương Thảo DHC23GTH02
18 231GTH147 Nguyễn Hà Thị Thoa DHC23GTH01
19 231GTH071 Lê Thị Thu DHC23GTH03
20 231GTH113 Đào Thị Thủy DHC23GTH01
21 231GTH118 Huỳnh Thị Thủy DHC23GTH03
22 231GTH111 Huỳnh Thị Thu Thúy DHC23GTH02
23 231GTH096 Nguyễn Hoàng Thư DHC23GTH01
24 231GTH150 Phạm Hoàng Diệu Thư DHC23GTH01
25 231GTH126 Thái Thị Thư DHC23GTH03
26 231GTH068 Phạm Thị Thương DHC23GTH02
27 231GTH125 Lê Mai Thủy Tiên DHC23GTH01
28 231GTH052 Lê Thị Thủy Tiên DHC23GTH02
29 231GTH004 Nguyễn Mỹ Hà Tiên DHC23GTH03
30 231GTH144 Nguyễn Thị Thủy Tiên DHC23GTH03
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Môn học:
Nhóm thi:
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F205
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GTH040 Trần Thị Thanh Tiền DHC23GTH02
2 231GTH139 Nguyễn Thị Tâm Tình DHC23GTH01
3 231GTH024 Trương Công Vương Tịnh DHC23GTH03
4 231GTH025 Võ Lê Toàn DHC23GTH01
5 231GTH130 Lê Thùy Trang DHC23GTH02
6 231GTH100 Nguyễn Thu Trang DHC23GTH03
7 231GTH114 Phùng Thị Huyền Trang DHC23GTH01
8 231GTH119 Võ Nguyễn Huyền Trang DHC23GTH03
9 231GTH026 Hồ Nhật Đồng Trâm DHC23GTH01
10 231GTH131 Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm DHC23GTH02
11 231GTH008 Nguyễn Bình Phương Trâm DHC23GTH01
12 231GTH049 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm DHC23GTH01
13 231GTH056 Phan Ngọc Trâm DHC23GTH03
14 231GTH101 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm DHC23GTH02
15 221GTH172 Đặng Thị Lan Trinh DC22GTH03
16 231GTH069 Nguyễn Thị Tú Trinh DHC23GTH01
17 231GTH070 Trần Thị Tuyết Trinh DHC23GTH01
18 231GTH145 Võ Thị Trinh DHC23GTH02
19 231GTH061 Đoàn Thị Thanh Trúc DHC23GTH02
20 231GTH127 Lưu Nguyễn Thanh Trúc DHC23GTH01
21 231GTH037 Phạm Thị Ngọc Tú DHC23GTH01
22 231GTH121 Bùi Đặng Thanh Tuyền DHC23GTH02
23 231GTH055 Nguyễn Thị Huỳnh Than Tuyền DHC23GTH01
24 231GTH039 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DHC23GTH02
25 231GTH085 Phạm Thị Hồng Uyển DHC23GTH01
26 231GTH122 Nguyễn Khánh Vân DHC23GTH02
27 231GTH149 Hồ Thị Yến Vi DHC23GTH02
28 231GTH140 Trần Thị Tường Vi DHC23GTH01
29 231GTH053 Đinh Nữ Yến Vy DHC23GTH02
30 231GTH063 Trần Ngọc Khánh Vy DHC23GTH01
31 231GTH102 Trần Thị Tường Vy DHC23GTH02
32 231GTH030 Trần Yến Vy DHC23GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E401
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GMN020 Lê Thị Thanh Ái DHC23GMN01
2 231GMN021 Nguyễn Xuân Ái DHC23GMN01
3 231STO005 Hoàng Minh Anh DHC23STO01
4 231GMN018 Võ Thị Kim Anh DHC23GMN01
5 231GMN024 Lê Thị Diễm Ánh DHC23GMN01
6 231STO020 Nguyễn Gia Bảo DHC23STO01
7 231GMN043 Nguyễn Thị Kiều Diễm DHC23GMN01
8 231GMN040 Phan Thị Trúc Diệp DHC23GMN01
9 231GMN015 Nguyễn Thị Thùy Dung DHC23GMN01
10 231GMN023 Nguyễn Đặng Thùy Dương DHC23GMN01
11 231GMN011 Lê Trần Nhật Đoan DHC23GMN01
12 231GMN038 Trần Thu Đông DHC23GMN01
13 231STO007 Phạm Minh Đức DHC23STO01
14 231STO006 Phạm Thị Hương Giang DHC23STO01
15 231GMN041 Nguyễn Thị Diễm Hằng DHC23GMN01
16 231GMN004 Lê Gia Hân DHC23GMN01
17 231GMN045 Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu DHC23GMN01
18 231STO004 Nguyễn Thành Hiệu DHC23STO01
19 231GMN009 Huỳnh Thị Thu Hồng DHC23GMN01
20 231STO003 Võ Lê Minh Hùng DHC23STO01
21 231STO015 Huỳnh Trần Gia Huy DHC23STO01
22 231GMN028 Hoàng Thị Lệ DHC23GMN01
23 231GMN010 Mai Kim Liên DHC23GMN01
24 231GMN047 Huỳnh Thị Trúc Liễu DHC23GMN01
25 231GMN033 Thái Hồ Thúy Linh DHC23GMN01
26 231GMN044 Võ Thị Kiều Linh DHC23GMN01
27 231GMN037 Hoàng Phúc Lộc DHC23GMN01
28 231STO022 Cao Cẩm Ly DHC23STO01
29 231GMN035 Phan Cẩm Ly DHC23GMN01
30 231GMN039 Nguyễn Thị Ngọc Mi DHC23GMN01
31 231STO018 Đỗ Thị Nga DHC23STO01
32 231GMN026 Lê Thị Thúy Ngân DHC23GMN01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Cơ sở Văn hóa VN
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Môn học:
Nhóm thi: 002
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E402
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GMN030 Ngô Thị Thúy Ngân DHC23GMN01
2 231STO017 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc DHC23STO01
3 221GMN026 Nguyễn Huỳnh Hoài Ngọc DC22GMN01
4 231STO012 Nguyễn Võ Ngọc Nguyên DHC23STO01
5 231GMN031 Phan Thị Thanh Nguyên DHC23GMN01
6 231GMN032 Nguyễn Thị Nhanh DHC23GMN01
7 231GMN034 Hà Thị Kim Nhi DHC23GMN01
8 231GMN006 Ngô Đỗ Yến Nhi DHC23GMN01
9 231GMN036 Trương Thị Tố Nhi DHC23GMN01
10 231GMN048 Ngô Thị Trinh Nữ DHC23GMN01
11 231GMN025 Hồ Huỳnh Kim Oanh DHC23GMN01
12 231GMN027 Huỳnh Thị Kim Oanh DHC23GMN01
13 231GMN046 Phạm Nguyễn Mai Phương DHC23GMN01
14 231GMN019 Trần Thị Thu Phương DHC23GMN01
15 231GMN016 Võ Ngô Như Quỳnh DHC23GMN01
16 231GMN001 Nay H' Rứ DHC23GMN01
17 231GMN003 Rah Lan H' Si DHC23GMN01
18 231GMN007 Rah Lan H' Súc DHC23GMN01
19 231GMN042 Hồ Như Thảo DHC23GMN01
20 231STO011 Nguyễn Thị Phương Thảo DHC23STO01
21 231GMN022 Trương Anh Nguyên Thảo DHC23GMN01
22 231GMN002 Nguyễn Thị Ngọc Thi DHC23GMN01
23 231STO009 Trần Hoài Bảo Thiên DHC23STO01
24 231GMN013 Lê Đặng Kiều Thơ DHC23GMN01
25 231GMN005 Ksor H' Thương DHC23GMN01
26 231STO002 Nguyễn Văn Tiên DHC23STO01
27 231STO021 Nguyễn Thanh Tịnh DHC23STO01
28 231STO014 Nguyễn Thị Trâm DHC23STO01
29 231GMN029 Trần Thị Bảo Trâm DHC23GMN01
30 231GMN017 Nguyễn Huyền Bảo Trân DHC23GMN01
31 231STO010 Thái Huỳnh Trân DHC23STO01
32 221GMN003 Rmah Nay Vĩnh Trinh DC22GMN01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Cơ sở Văn hóa VN
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Môn học:
Nhóm thi: 003
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GMN008 Đoàn Thị Cẩm Trúc DHC23GMN01
2 231STO008 Nguyễn Thị Cẩm Tuyến DHC23STO01
3 231STO016 Nguyễn Thị Thanh Tuyến DHC23STO01
4 231GMN014 Đỗ Ngọc Bảo Vân DHC23GMN01
5 231STO019 Hồ Minh Vũ DHC23STO01
6 231STO013 Nguyễn Như Ý DHC23STO01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Cơ sở Văn hóa VN
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F301
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231NON006 Ksor Hoàng Anh DHC23NON01
2 231NON003 Nay Y Chí DHC23NON01
3 231NON001 Trần Thị Kim Hồng DHC23NON01
4 231NON005 Nay Hợp DHC23NON01
5 231NON002 Sô Minh Khải DHC23NON01
6 231NON004 Huỳnh Tuấn Kiệt DHC23NON01
7 231NON008 La Lan Minh DHC23NON01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Dinh dưỡng - Thức ăn
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 003
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231NNA058 Lê Đình Vĩnh An DHC23NNA01
2 221NNA056 Nguyễn Thị Xuân An DC22NNA01
3 231NNA059 Nguyễn Minh Anh DHC23NNA01
4 231NNA045 Nguyễn Thị Thu Bảo DHC23NNA01
5 231NNA018 Lê Nam Bình DHC23NNA01
6 231NNA008 Lê Thị Minh Châu DHC23NNA01
7 231NNA048 Phạm Khánh Chi DHC23NNA01
8 231NNA005 Dương Thị Kim Chung DHC23NNA01
9 231NNA010 Trần Ngọc Chung DHC23NNA01
10 231NNA060 Cao Tấn Duy DHC23NNA01
11 231NNA019 Thạch Đình Duy DHC23NNA01
12 231NNA046 Lê Bích Đăng DHC23NNA01
13 231NNA040 Đàm Khánh Đoan DHC23NNA01
14 211STA032 Lê Hạ Đoan DC21STA01
15 231NNA017 Nguyễn Hồng Đức DHC23NNA01
16 231NNA055 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DHC23NNA01
17 231NNA028 Rơ Ô H' Gir DHC23NNA01
18 231NNA006 Đỗ Khánh Hà DHC23NNA01
19 231NNA063 Trần Mỹ Hạnh DHC23NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nguyễn Thị Thanh Tâm
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Ngữ âm - Âm vị học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: E403
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231CTT047 Hà Tuấn Anh DHC23CTT01
2 231CTT024 Lương Chí Bảo DHC23CTT01
3 211CTT002 Ngô Hữu Bằng DC21CTT01
4 231CTT032 Ksơr Hờ Duyên DHC23CTT01
5 231CTT038 Đặng Bình Đại DHC23CTT01
6 231CTT001 Nguyễn Ngọc Đạt DHC23CTT01
7 231CTT002 Nguyễn Minh Đức DHC23CTT01
8 231CTT022 Võ Trần Anh Đức DHC23CTT01
9 231CTT039 Trần Minh Hải DHC23CTT01
10 231CTT046 Bùi Thị Nhung Hiền DHC23CTT01
11 231CTT011 Đặng Thị Việt Hòa DHC23CTT01
12 231CTT037 Cao Minh Hoàn DHC23CTT01
13 231CTT027 Đặng Phước Huy DHC23CTT01
14 211CTT016 Lê Công Huy DC21CTT01
15 231CTT017 Phạm Lê Huy DHC23CTT01
16 231CTT018 Đào Công Khả DHC23CTT01
17 231CTT043 Trần Xuân Nam DHC23CTT01
18 231CTT012 Hà Như Ngọc DHC23CTT01
19 231CTT008 Đào Thị Minh Nhã DHC23CTT01
20 231CTT009 Đào Thị Minh Nhẹ DHC23CTT01
21 231CTT013 Rčom Nho DHC23CTT01
22 231CTT025 Y Khương Niê DHC23CTT01
23 211CTT006 Nguyễn Thị Kim Oanh DC21CTT01
24 231CTT003 Nguyễn Tấn Phong DHC23CTT01
25 211CTT007 Lê Công Phương DC21CTT01
26 231CTT014 Nguyễn Trần Tài Phương DHC23CTT01
27 231CTT035 Ka So Bá Quang DHC23CTT01
28 231CTT031 Bùi Thanh Sâm DHC23CTT01
29 231CTT004 Huỳnh Đức Sâm DHC23CTT01
30 231CTT041 Trần Quốc Thiện DHC23CTT01
31 231CTT042 Nguyễn Minh Tiến DHC23CTT01
32 211CTT009 Trần Thị Huyền Trân DC21CTT01
33 231CTT030 Trần Đặng Thanh Tường DHC23CTT01
34 211CTT011 Võ Lê Anh Văn DC21CTT01
35 231CTT044 Huỳnh Nguyễn Hoàng Vinh DHC23CTT01
36 231CTT033 Mạnh Gia Vũ DHC23CTT01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Kỹ thuật lập trình nâng cao
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F207
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231QTR031 Ngô Tuấn Anh DHC23QTR01
2 231QTR034 Đỗ Văn Bình DHC23QTR01
3 231QTR041 Lưu Nguyễn Linh Chi DHC23QTR01
4 231QTR030 Phạm Thị Thu Hằng DHC23QTR01
5 231QTR050 Huỳnh Công Hậu DHC23QTR01
6 231QTR002 Nguyễn Trúc Thanh Hợp DHC23QTR01
7 231QTR011 Nguyễn Ngô Quỳnh Hương DHC23QTR01
8 231QTR008 Nguyễn Nhật Hương DHC23QTR01
9 231QTR019 Văn Chí Mạnh DHC23QTR01
10 231QTR029 Thái Thị ái Mi DHC23QTR01
11 231QTR023 Lê Trần Ly Na DHC23QTR01
12 231QTR028 Nguyễn Thanh Nga DHC23QTR01
13 231QTR003 Đặng Thị ánh Ngọc DHC23QTR01
14 231QTR015 Tăng Thị Hồng Ngọc DHC23QTR01
15 231QTR037 Trần Vũ Minh Ngọc DHC23QTR01
16 231QTR033 Võ Lâm Bảo Ngọc DHC23QTR01
17 231QTR007 Trần Thị Lan Nhi DHC23QTR01
18 231QTR025 Trương Võ Hoàng Quân DHC23QTR01
19 231QTR040 Đoàn Diễm Quỳnh DHC23QTR01
20 231QTR009 Huỳnh Võ Như Quỳnh DHC23QTR01
21 231QTR051 Lê Nguyễn Như Quỳnh DHC23QTR01
22 231QTR013 Trần Thị Thanh Sương DHC23QTR01
23 231QTR027 Lê Đức Tài DHC23QTR01
24 231QTR001 Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm DHC23QTR01
25 231QTR020 Trương Ngọc Tân DHC23QTR01
26 231QTR042 Nguyễn Viết Trung Thành DHC23QTR01
27 231QTR012 Nguyễn Hoàng Minh Thông DHC23QTR01
28 231QTR016 Phan Thị Cẩm Thơm DHC23QTR01
29 231QTR035 Nguyễn Thị Ngọc Trang DHC23QTR01
30 231QTR045 Nguyễn Thị Bích Trâm DHC23QTR01
31 231QTR036 Trần Thị Thanh Vương DHC23QTR01
32 231QTR032 Ksor H' Yuyên DHC23QTR01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Marketing căn bản
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F302
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231NNA066 Nguyễn Happy DHC23NNA01
2 221NNA035 Nguyễn Thị Bích Hằng DC22NNA01
3 231NNA043 Phan Thúy Hằng DHC23NNA01
4 231NNA057 Lê Võ Quỳnh Hân DHC23NNA01
5 231NNA068 Đặng Trần Thanh Hiệp DHC23NNA01
6 231NNA002 Nguyễn Ngọc Huấn DHC23NNA01
7 231NNA044 Nguyễn Mai Huyền DHC23NNA01
8 231NNA015 Nguyễn Thị Kim Huyền DHC23NNA01
9 231NNA025 Nguyễn Thị Thu Huyền DHC23NNA01
10 231NNA014 Dương Thị Thúy Kiều DHC23NNA01
11 231NNA023 Nguyễn Hoàng Nhã Linh DHC23NNA01
12 231NNA004 Võ Thị Mỹ Linh DHC23NNA01
13 231NNA027 Nguyễn Phạm Bích Ly DHC23NNA01
14 231NNA021 Nguyễn Diễm My DHC23NNA01
15 231NNA041 Đào Thị Thúy Ngân DHC23NNA01
16 231NNA003 Lê Thảo Bích Nguyên DHC23NNA01
17 231NNA026 Nguyễn Võ Như Nguyên DHC23NNA01
18 231NNA001 Trần Nguyễn Thảo Nguyên DHC23NNA01
19 231NNA016 Nguyễn Vũ Như Nguyệt DHC23NNA01
20 231NNA052 Huỳnh Thị Tâm Như DHC23NNA01
21 231NNA022 Nguyễn Thị Tâm Như DHC23NNA01
22 231NNA061 Trần Võ Tâm Như DHC23NNA01
23 231NNA050 Trần Xuân Phát DHC23NNA01
24 231NNA032 Nguyễn Lê Hoàng Phúc DHC23NNA01
25 231NNA053 Minh Thị Xuân Phương DHC23NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Ngữ âm - Âm vị học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Môn học:
Nhóm thi: 002
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F206
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231NNA049 Tô Thị Bích Phương DHC23NNA01
2 231NNA009 Trương Tường Quy DHC23NNA01
3 211NNA018 Mai Thảo Quyên DC21NNA01
4 231NNA020 Lê Dương Hải Quỳnh DHC23NNA01
5 231NNA064 Nguyễn Thị Như Quỳnh DHC23NNA01
6 231NNA056 Đỗ Thị Ngọc Sang DHC23NNA01
7 231NNA072 Nguyễn Thanh Tâm DHC23NNA01
8 231NNA011 Nguyễn Trần Mỹ Tâm DHC23NNA01
9 231NNA054 Lê Thị Kiêm Thao DHC23NNA01
10 231NNA039 Nguyễn Hồng Thắm DHC23NNA01
11 231NNA047 Tô Thanh Thuy DHC23NNA01
12 231NNA038 Lưu Ngọc Thư DHC23NNA01
13 231NNA067 Nguyễn Anh Thư DHC23NNA01
14 231NNA033 Nguyễn Đỗ Minh Thư DHC23NNA01
15 231NNA065 Nguyễn Thị Anh Thư DHC23NNA01
16 231NNA036 Lương Quỳnh Diễm Tiên DHC23NNA01
17 231NNA024 Lương Công Toàn DHC23NNA01
18 231NNA071 Võ Thanh Trà DHC23NNA01
19 231NNA035 Dương Thị Hoàng Trang DHC23NNA01
20 231NNA007 Lê Thu Trang DHC23NNA01
21 231NNA069 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang DHC23NNA01
22 231NNA051 Bùi Phan Bảo Trân DHC23NNA01
23 231NNA029 Trần Ngọc Huyền Trân DHC23NNA01
24 231NNA031 Nguyễn Phúc Văn DHC23NNA01
25 231NNA062 Huỳnh Châu Thanh Vy DHC23NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Ngữ âm - Âm vị học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F208
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231VNH005 Đặng Thị Quỳnh ánh DHC23VNH01
2 231VNH003 Võ Thị Như Bình DHC23VNH01
3 231VNH007 Trương Ngọc Định DHC23VNH01
4 231VNH012 Nguyễn Thị Quỳnh Linh DHC23VNH01
5 231VNH014 Nguyễn Hoàn Mỹ DHC23VNH01
6 231VNH006 Bùi Thị Thanh Nhàn DHC23VNH01
7 211GMN080 Nay H' Nhoar DC21GMN02
8 231VNH016 Trần Ngọc Quỳnh Như DHC23VNH01
9 231VNH019 H - Jê Ra Niê DHC23VNH01
10 231VNH021 Nguyễn Thị Anh Thư DHC23VNH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Văn học dân gian
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F208
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231SVA022 Trần Nguyễn Gia Bảo DHC23SVA01
2 231SVA009 Nguyễn Quỳnh Mai Chăm DHC23SVA01
3 231SVA017 Đầu Thị Khánh Hòa DHC23SVA01
4 231SVA008 Nguyễn Thị Hồng Huệ DHC23SVA01
5 231SVA018 Nguyễn Thị Khánh Ly DHC23SVA01
6 231SVA007 Nguyễn Huỳnh Hà Mi DHC23SVA01
7 231SVA003 Đoàn Thị Tường Nhi DHC23SVA01
8 231SVA021 Phan Yến Nhi DHC23SVA01
9 231SVA010 Vương Thiên Phú DHC23SVA01
10 231SVA011 Lê Nhựt Quang DHC23SVA01
11 231SVA019 Lý Nhật Quyên DHC23SVA01
12 231SVA004 Nguyễn Dương Mỹ Quyên DHC23SVA01
13 221SVA012 Huỳnh Nguyễn Diễm Quỳnh DHC23SVA01
14 231SVA005 Phạm Tấn Tài DHC23SVA01
15 231SVA012 Trần Thanh Thảo DHC23SVA01
16 231SVA013 Huỳnh Huyền Tóc Tiên DHC23SVA01
17 231SVA023 Nguyễn Võ Chánh Tín DHC23SVA01
18 231SVA015 Nguyễn Thị Đài Trang DHC23SVA01
19 231SVA020 Tạ Quỳnh Trang DHC23SVA01
20 231SVA001 Kiều Nguyên Trâm DHC23SVA01
21 231SVA016 Trần ánh Tuệ DHC23SVA01
22 231SVA006 Đoàn Thị Thảo Uyên DHC23SVA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Văn học và sân khấu, điện ảnh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Môn học:
Nhóm thi: 001 001
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E401
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221NNA056 Nguyễn Thị Xuân An DC22NNA01
2 221CTT024 Nguyễn Đức Anh DC22CTT01
3 221CTT014 Nguyễn Phước Bảo DC22CTT01
4 221NNA019 Trà Duy Bảo DC22NNA01
5 221NNA032 Nguyễn Hoàng Bảo Chân DC22NNA01
6 221NNA036 Huỳnh Thị Trúc Chi DC22NNA01
7 221CTT009 Bùi Kim Chính DC22CTT01
8 221NNA013 Trương Thị Minh Diện DC22NNA01
9 221CTT013 Nguyễn Châu Đạt DC22CTT01
10 221NNA029 Nguyễn Quốc Đạt DC22NNA01
11 221NNA012 Trương Thị Xuân Đông DC22NNA01
12 221NNA015 Lê Trần Tiểu Giang DC22NNA01
13 221NNA038 Nguyễn Thị Hương Giang DC22NNA01
14 221NNA026 Võ Trần Tuyết Ha DC22NNA01
15 221NNA037 Trần Thị Như Hảo DC22NNA01
16 221NNA035 Nguyễn Thị Bích Hằng DC22NNA01
17 221CTT022 Đào Anh Hậu DC22CTT01
18 221CTT019 Nguyễn Văn Hiếu DC22CTT01
19 221CTT023 Đỗ Thị Cúc Huệ DC22CTT01
20 221CTT021 Phan Nhất Kha DC22CTT01
21 221CTT001 Nay Y Khanh DC22CTT01
22 221CTT016 Nguyễn Trùng Khánh DC22CTT01
23 221CTT011 Lê Võ Tuấn Kiệt DC22CTT01
24 221NNA010 Trần Gia Kiệt DC22NNA01
25 221CTT020 Văn Tấn King DC22CTT01
26 221NNA027 Lê Thị Thanh Lam DC22NNA01
27 221NNA066 Nguyễn Hoàng Nhật Linh DC22NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
Nguyễn Thị Thanh Tâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Khởi nghiệp
Môn học:
Nhóm thi: 002
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E402
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221NNA018 Thiều Khánh Linh DC22NNA01
2 221CTT036 Đỗ Hùng Lực DC22CTT01
3 221NNA003 Đỗ Lê Quỳnh My DC22NNA01
4 221NNA020 Nguyễn Dương Hoàng My DC22NNA01
5 221CTT033 Phạm Thị Trà My DC22CTT01
6 221NNA009 Bùi Thúy Nga DC22NNA01
7 221VNH007 Phạm Nguyễn Thanh Nhân DC22VNH01
8 221NNA050 Trần Thị Bích Nhiên DC22NNA01
9 221NNA025 Nguyễn Lê Hồng Nhung DC22NNA01
10 221CTT015 Mạnh Thành Phát DC22CTT01
11 221NNA064 Phạm Nhật Phi DC22NNA01
12 221NNA005 Lê Bằng Phong DC22NNA01
13 221CTT030 Lê Quốc Phong DC22CTT01
14 221CTT031 Nguyễn Lê Hoài Phương DC22CTT01
15 221NNA055 Nguyễn Thị Minh Phương DC22NNA01
16 221NNA008 Nguyễn Trúc Phương DC22NNA01
17 221CTT026 Nguyễn Lê Minh Quân DC22CTT01
18 221VNH013 Nguyễn Phan Anh Quý DC22VNH01
19 221VNH004 Lê Hoàng Thái DC22VNH01
20 221VNH003 Nguyễn Thị Hồng Thanh DC22VNH01
21 221NNA004 Trần Thị Thu Thanh DC22NNA01
22 221NNA049 Cao Vi Thảo DC22NNA01
23 221NNA058 Hồ Nguyễn Hồng Thu DC22NNA01
24 221NNA042 Nguyễn Phạm Hoài Thư DC22NNA01
25 221NNA031 Phạm Hoài Thư DC22NNA01
26 221NNA022 Ngô Thúy Tiên DC22NNA01
27 221NNA011 Lê Minh Tiến DC22NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Khởi nghiệp
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 003
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221CTT042 Võ Quang Tiến DC22CTT01
2 221CTT006 Phạm Xuân Tình DC22CTT01
3 221NNA001 Trần Thị Minh Tính DC22NNA01
4 221CTT028 Trương Văn Toàn DC22CTT01
5 221NNA006 Trần Thị Minh Trang DC22NNA01
6 221NNA016 Dương Thị Ngọc Trâm DC22NNA01
7 221VNH008 Nguyễn Bảo Trân DC22VNH01
8 221VNH002 Huỳnh Thị Minh Triết DC22VNH01
9 221CTT034 Lê Đàm Quốc Trọng DC22CTT01
10 221VNH005 Đoàn Ngọc Tú DC22VNH01
11 221NNA002 Trần Dương ánh Tuyết DC22NNA01
12 221NNA067 Nguyễn Lê Xuân Ty DC22NNA01
13 221NNA053 Nguyễn Nhật Uyên DC22NNA01
14 221NNA023 Lương Thị Tường Vi DC22NNA01
15 221NNA060 Hồ Thị Phương Việt DC22NNA01
16 221CTT017 Nguyễn Văn Việt DC22CTT01
17 221NNA047 Phạm Thị Bảo Yến DC22NNA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Khởi nghiệp
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F301
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221SVA009 Trương Thị Mỹ Hằng DC22SVA01
2 221SVA010 Nguyễn Hoàng Thục Hân DC22SVA01
3 221SVA002 Trương Nguyễn ánh Huệ DC22SVA01
4 221SVA013 Đặng Thị Anh Minh DC22SVA01
5 221SVA007 Cao Thị Hoài Ngọc DC22SVA01
6 221SVA019 Phạm Tuyết Nhi DC22SVA01
7 221SVA023 Nguyễn Tự Nhiên DC22SVA01
8 221SVA001 Hving H Phương DC22SVA01
9 221SVA014 Nguyễn Thị Thu Thảo DC22SVA01
10 221SVA006 Nguyễn Thịnh DC22SVA01
11 221SVA017 Huỳnh Thị Minh Thủy DC22SVA01
12 221SVA003 Phạm Lê Minh Thư DC22SVA01
13 221SVA004 Bùi Nam Trân DC22SVA01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Hán – Nôm cơ sở
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F206
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221GMN007 Rah Lan H' A DC22GMN01
2 221GMN024 Nguyễn Thị Ngọc Hà DC22GMN01
3 221GMN005 Huỳnh Thị Hậu DC22GMN01
4 221GMN032 Bùi Thị Minh Hương DC22GMN01
5 221GMN021 Trần Thị Thu Hương DC22GMN01
6 221GMN015 Ksor H' Lin DC22GMN01
7 221GMN020 Lê Thị Kiều My DC22GMN01
8 221GMN026 Nguyễn Huỳnh Hoài Ngọc DC22GMN01
9 221GMN006 Nguyễn Thị ánh Nguyệt DC22GMN01
10 221GMN028 Hà Tiểu Nhi DC22GMN01
11 221GMN019 Trần Yến Nhi DC22GMN01
12 221GMN029 Đoàn Thảo Phương DC22GMN01
13 211GMN041 Hồ Dương Quỳnh DC22GMN01
14 221GMN018 Lương Hương Quỳnh DC22GMN01
15 221GMN016 Phạm Thị Mộng Quỳnh DC22GMN01
16 221GMN008 Ksor H' Soát DC22GMN01
17 221GMN012 Lê Nguyễn Hương Thảo DC22GMN01
18 221GMN014 Trương Minh Thi DC22GMN01
19 221GMN013 Nguyễn Dương Lệ Thu Thơm DC22GMN01
20 221GMN025 Lê Hà Thanh Thuận DC22GMN01
21 221GMN031 Phạm Thị Thanh Thủy DC22GMN01
22 221GMN001 Kpă H' Thúy DC22GMN01
23 221GMN010 Trần Thị Hoài Thương DC22GMN01
24 221GMN023 Nguyễn Thủy Xuân Trang DC22GMN01
25 221GMN030 Võ Thị Kiều Trang DC22GMN01
26 221GMN003 Rmah Nay Vĩnh Trinh DC22GMN01
27 221GMN027 Nguyễn Thành Vinh DC22GMN01
28 221GMN017 Hồ Như ý DC22GMN01
29 221GMN004 Ksor H' Yêm DC22GMN01
30 221GMN009 Rah Lan H' Za Lin DC22GMN01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F203
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221GTH093 Trần Thị Thúy An DC22GTH01
2 221GTH022 Đặng Huyền Anh DC22GTH01
3 221GTH007 Lương Lan Anh DC22GTH01
4 221GTH112 Nguyễn Thị Quỳnh Anh DC22GTH03
5 221GTH139 Trương Lê Hoàng Anh DC22GTH01
6 221GTH037 Nguyễn Văn Bình DC22GTH01
7 221GTH152 Nguyễn Lê Thảo Chi DC22GTH01
8 221GTH038 Trương Thị Mỵ Chi DC22GTH02
9 221GTH103 Đặng Thị Thúy Diễm DC22GTH02
10 221GTH099 Nguyễn Phước Hoàng Diệp DC22GTH03
11 221GTH097 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DC22GTH02
12 211GTH001 Huỳnh Thị Anh Đào DC21GTH01
13 221GTH165 Văn Ngọc Khánh Đoan DC22GTH03
14 221GTH122 Huỳnh Ngọc Thảo Giang DC22GTH02
15 221GTH166 Phạm Huỳnh Hương Giang DC22GTH03
16 221GTH175 Võ Thị Thu Giang DC22GTH02
17 221GTH024 Alê H'binh DC22GTH01
18 221GTH073 Nay H'chuin DC22GTH02
19 221GTH005 Rcõm H'diệu DC22GTH02
20 221GTH062 Ksor H'ngé DC22GTH03
21 221GTH002 Ksor H'rương DC22GTH01
22 221GTH012 Rcom H'trang DC22GTH01
23 221GTH045 Rcom H'trinh DC22GTH02
24 221GTH145 Nguyễn Phương Hạ DC22GTH01
25 221GTH132 Trương Thị Mỹ Hạ DC22GTH01
26 221GTH001 Đặng Mỹ Hạnh DC22GTH02
27 221GTH071 Võ Thị Mỹ Hạnh DC22GTH02
28 211GTH158 Lê Nguyễn Phương Hảo DC21GTH03
29 221GTH117 Trần Ngô Kim Hảo DC22GTH03
30 221GTH169 Đào Thị Ngọc Hân DC22GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 002
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F202
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221GTH039 Trần Nguyễn Ngọc Hân DC22GTH03
2 221GTH072 Ksor Hậu DC22GTH03
3 221GTH051 Nguyễn Công Hậu DC22GTH01
4 221GTH069 Nguyễn Thị Thanh Hậu DC22GTH01
5 221GTH159 Lê Thị Hồng Hiền DC22GTH01
6 221GTH021 Trần Nguyễn Minh Hiền DC22GTH01
7 221GTH153 Bùi Trần Ngọc Hoa DC22GTH01
8 221GTH055 Phạm Hồng Hoa DC22GTH03
9 221GTH010 Trần Hồng Hoa DC22GTH03
10 221GTH123 Võ Thị Mỹ Hòa DC22GTH02
11 221GTH011 Đặng Võ Nguyên Hồng DC22GTH01
12 221GTH177 Nguyễn Thị Bích Hồng DC22GTH03
13 221GTH133 Lương Thị Mỹ Huệ DC22GTH01
14 221GTH148 Ngô Đoàn Quang Huy DC22GTH02
15 221GTH074 Phạm Thị Ngọc Huyền DC22GTH02
16 221GTH008 Phú Mỹ Hưng DC22GTH02
17 221GTH053 Phùng Hưng DC22GTH03
18 221GTH028 Nguyễn Trần Quỳnh Hương DC22GTH03
19 221GTH154 Phan Thị Thu Hương DC22GTH02
20 221GTH064 Lê Thị Bích Khuê DC22GTH01
21 221GTH046 Trần Nhật Khuyên DC22GTH01
22 221GTH126 Lê Thị Thúy Kiều DC22GTH01
23 221GTH063 Nguyễn Thị Thanh Kiều DC22GTH03
24 221GTH013 Hoàng Kim DC22GTH01
25 221GTH128 Nguyễn Thái Kỳ DC22GTH02
26 221GTH108 Mai Trúc Lam DC22GTH01
27 221GTH025 Dư Thị Khánh Liên DC22GTH02
28 221GTH091 Huỳnh Thị Trúc Linh DC22GTH03
29 221GTH190 Nguyễn Lê Nhật Linh DC22GTH03
30 221GTH138 Phạm Thùy Linh DC22GTH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 003
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F201
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221GTH026 Phạm Thị Loan DC22GTH02
2 221GTH164 Nguyễn Hải Luận DC22GTH02
3 221GTH157 Phạm Thanh Luyến DC22GTH03
4 221GTH031 Đỗ Thị Cẩm Ly DC22GTH02
5 221GTH179 Nguyễn Khánh Ly DC22GTH01
6 221GTH151 Nguyễn Thị Ly DC22GTH02
7 221GTH017 Trịnh Thị Khánh Ly DC22GTH03
8 221GTH052 Võ Thanh Trúc Ly DC22GTH03
9 221GTH118 Nguyễn Nhật Quỳnh Mai DC22GTH03
10 221GTH185 Trần Thị Thanh Mây DC22GTH01
11 221GTH170 Huỳnh Đặng Ly Na DC22GTH02
12 221GTH087 Trần Thị My Na DC22GTH01
13 221GTH044 Lê Nguyễn Hoàng Ngân DC22GTH03
14 221GTH061 Nguyễn Thanh Ngân DC22GTH01
15 221GTH088 Nguyễn Thị Bích Ngọc DC22GTH01
16 221GTH081 Nguyễn Nữ Ngọc Nguyên DC22GTH02
17 221GTH089 Nguyễn Võ Khánh Nguyên DC22GTH02
18 221GTH186 Trần Thị Thảo Nguyên DC22GTH01
19 221GTH182 Nguyễn Thùy Huyền Nha DC22GTH03
20 221GTH083 Nguyễn Phương Nhã DC22GTH01
21 221GTH155 Nguyễn Trần Thanh Nhàn DC22GTH02
22 221GTH191 Cao Thị Yến Nhi DC22GTH03
23 221GTH113 Dương Thị Yến Nhi DC22GTH01
24 221GTH098 Nguyễn Quỳnh Nhi DC22GTH02
25 221GTH084 Phan Thị Hồng Nhi DC22GTH02
26 221GTH056 Lê Thị Cẩm Nhung DC22GTH01
27 221GTH130 Nguyễn Thị Cẩm Nhung DC22GTH03
28 221GTH163 Nguyễn Thị Hồng Nhung DC22GTH02
29 221GTH006 Trần Thị Hồng Nhung DC22GTH02
30 221GTH048 Trần Thị Tuyết Nhung DC22GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 004
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F204
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221GTH104 Đỗ Nữ Quỳnh Như DC22GTH03
2 221GTH086 Đỗ Trần Huỳnh Như DC22GTH02
3 221GTH095 Lê Quỳnh Như DC22GTH02
4 221GTH180 Lê Quỳnh Như DC22GTH02
5 221GTH143 Nguyễn Ngọc Quế Như DC22GTH02
6 221GTH057 Trần Nguyễn Huỳnh Như DC22GTH01
7 221GTH105 Trương Thị Quỳnh Như DC22GTH03
8 221GTH092 Dương An Ni DC22GTH03
9 221GTH171 Hồ Xuân Ni DC22GTH03
10 221GTH144 Nguyễn Thị Kiều Oanh DC22GTH03
11 221GTH059 Alê Đoàn Phi DC22GTH02
12 221GTH134 Nguyễn Hồng Phúc DC22GTH02
13 221GTH032 Nay H' Phương DC22GTH03
14 221GTH033 Trần Thị Hà Phương DC22GTH02
15 221GTH188 Trần Thị Thu Phương DC22GTH03
16 221GTH035 Phạm Thị Bích Quyên DC22GTH03
17 221GTH080 Phạm Thị Thu Quyên DC22GTH03
18 221GTH156 Trần Bích Quyên DC22GTH02
19 221GTH034 Trần Thị Diễm Quyên DC22GTH02
20 221GTH066 Trần Thị Lệ Quyên DC22GTH01
21 221GTH106 Đỗ Thị Diễm Quỳnh DC22GTH03
22 221GTH041 Hồ Nguyễn Khánh Quỳnh DC22GTH03
23 221GTH009 Nguyễn Thị Quỳnh DC22GTH01
24 221GTH149 Phạm Thúy Quỳnh DC22GTH01
25 221GTH036 Văn Thị Như Quỳnh DC22GTH01
26 221GTH158 Nguyễn Thị Sang DC22GTH03
27 221GTH042 Phạm ánh Sang DC22GTH01
28 221GTH014 Trần Nguyễn Ngân Tâm DC22GTH02
29 221GTH075 Ksor Tân DC22GTH02
30 221GTH085 Huỳnh Trương Bích Thảo DC22GTH03
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 005
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F205
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221GTH115 Lê Thị Kim Thảo DC22GTH02
2 221GTH018 Trần Thị Thu Thảo DC22GTH02
3 221GTH137 Nguyễn Thị Xuân Thân DC22GTH03
4 221GTH068 Nguyễn Thị Thu DC22GTH02
5 221GTH178 Phan Thanh Thủy DC22GTH03
6 221GTH078 Huỳnh Bạch Anh Thư DC22GTH03
7 221GTH019 Phan Thị Anh Thư DC22GTH03
8 221GTH181 Trần Vũ Minh Thư DC22GTH02
9 221GTH109 Huỳnh Minh Thương DC22GTH02
10 221GTH102 Nguyễn Thị Hoài Thương DC22GTH01
11 221GTH131 Phạm Triệu Hoài Thương DC22GTH03
12 221GTH015 Trần Thị Kim Thương DC22GTH03
13 221GTH020 Nguyễn Hoàng Ngọc Thy DC22GTH01
14 221GTH050 Huỳnh Thị Cẩm Tiên DC22GTH01
15 221GTH070 Trần Tiến DC22GTH01
16 221GTH189 Trần Tư Toàn DC22GTH03
17 221GTH076 Vạn Thị Thanh Trà DC22GTH01
18 221GTH127 Đỗ Thị Thanh Trang DC22GTH02
19 221GTH135 Nguyễn Thùy Đoan Trang DC22GTH02
20 221GTH100 Trương Thị Trang DC22GTH03
21 221GTH029 Đặng Thị Quỳnh Trâm DC22GTH01
22 221GTH107 Nguyễn Lê Huyền Trâm DC22GTH01
23 221GTH111 Trần Thị Bích Trâm DC22GTH03
24 221GTH125 Trần Thị Nhật Trâm DC22GTH01
25 221GTH090 Đoàn Thị Huyền Trân DC22GTH02
26 221GTH054 Trần Hồ Bảo Trân DC22GTH02
27 221GTH027 Trương Huỳnh Bảo Trân DC22GTH02
28 221GTH172 Đặng Thị Lan Trinh DC22GTH03
29 221GTH136 Bùi Đặng Phương Trúc DC22GTH03
30 221GTH060 Nguyễn Vũ Hoài Trúc DC22GTH02
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 006
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F302
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221GTH146 Bùi Trịnh Trung DC22GTH02
2 221GTH043 Đỗ Phạm Minh Tuấn DC22GTH02
3 221GTH167 Trần Thanh Tuyền DC22GTH03
4 221GTH079 Nay Hờ Tuyết DC22GTH02
5 221GTH140 Nguyễn Thị Lam Tưởng DC22GTH03
6 221GTH141 Dương Bảo Uyên DC22GTH03
7 221GTH176 Lê Vi DC22GTH03
8 221GTH124 Nguyễn Thị Điền Vi DC22GTH02
9 221GTH101 Hà Minh Nhật Việt DC22GTH02
10 221GTH082 Nguyễn Hoàng Vũ DC22GTH01
11 221GTH183 Nguyễn Hoàng Vy DC22GTH03
12 221GTH168 Nguyễn Tường Vy DC22GTH03
13 221GTH187 Đặng Thị Thu Yên DC22GTH01
14 221GTH184 Võ Thị Yến DC22GTH01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' F302
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221STO007 Lê Trọng An DC22STO01
2 221STO017 Nguyễn Huỳnh Vân Anh DC22STO01
3 221STO012 Bùi Xuân Bách DC22STO01
4 221STO015 Nguyễn Thị Diệu Huyền DC22STO01
5 221STO008 Lê Tuấn Khanh DC22STO01
6 221STO011 Bùi Tấn Lập DC22STO01
7 221STO006 Trần Thị Như Nguyệt DC22STO01
8 221STO021 Lê Gia Phúc DC22STO01
9 221STO022 Huỳnh Thị Thu Phương DC22STO01
10 221STO010 Đỗ Thị Lệ Quyên DC22STO01
11 221STO009 Võ Thị Mỹ Tâm DC22STO01
12 221STO019 Trần Hồng Thắm DC22STO01
13 221STO003 Nguyễn Quốc Trung DC22STO01
14 221STO002 Biện Mỹ Viên DC22STO01
15 221STO014 Phan Đặng Như Ý DC22STO01
16 221STO013 Hoàng Hải Yến DC22STO01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Qui hoạch tuyến tính
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng thi:
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: ….. F208
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 221STI010 Nguyễn Thị Thanh Hoa DC22STI01
2 221STI012 Nguyễn Thanh Phương DC22STI01
3 221STI002 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DC22STI01
4 221STI006 Bùi Nguyễn Ái Vân DC22STI01
Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______
Cán bộ coi thi 1:……………………
Cán bộ coi thi 2:……………………
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Lý luận dạy học tin học
Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phòng thi:
Môn học:
Nhóm thi: 001
Ngày thi:
21/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' ST1
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp
Số
tờ
Chữ ký
Điểm
số
Điểm chữ
Ghi
chú
1 231GMN020 Lê Thị Thanh Ái DHC23GMN01
2 231GMN021 Nguyễn Xuân Ái DHC23GMN01
3 231NNA058 Lê Đình Vĩnh An DHC23NNA01
4 231GTH123 Lục Thị An DHC23GTH01
5 231CTT047 Hà Tuấn Anh DHC23CTT01
6 231STO005 Hoàng Minh Anh DHC23STO01
7 231NON006 Ksor Hoàng Anh DHC23NON01
8 231QTR031 Ngô Tuấn Anh DHC23QTR01
9 231NNA059 Nguyễn Minh Anh DHC23NNA01
10 231GTH105 Thân Thị Trang Anh DHC23GTH01
11 231GMN018 Võ Thị Kim Anh DHC23GMN01
12 231VNH005 Đặng Thị Quỳnh Ánh DHC23VNH01
13 231GMN024 Lê Thị Diễm Ánh DHC23GMN01
14 231GTH062 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DHC23GTH01
15 231GTH011 Phạm Thị Ngọc Ánh DHC23GTH02
16 231GTH072 Sô Thị Ánh DHC23GTH03
17 231GTH054 Lê Ngọc Bảo DHC23GTH01
18 231CTT024 Lương Chí Bảo DHC23CTT01
19 231STO020 Nguyễn Gia Bảo DHC23STO01
20 231NNA045 Nguyễn Thị Thu Bảo DHC23NNA01
21 231SVA022 Trần Nguyễn Gia Bảo DHC23SVA01
22 231GTH103 Vũ Cao Gia Bảo DHC23GTH02
23 231GTH078 Nguyễn Thị Ngọc Bích DHC23GTH03
24 231GTH021 Đoàn Ngọc Tâm Bình DHC23GTH02
25 231QTR034 Đỗ Văn Bình DHC23QTR01
26 231NNA018 Lê Nam Bình DHC23NNA01
27 231GTH005 Nguyễn Thị Như Bình DHC23GTH01
28 231GTH160 Trần An Bình DHC23GTH01
29 231VNH003 Võ Thị Như Bình DHC23VNH01
30 231SVA009 Nguyễn Quỳnh Mai Chăm DHC23SVA01
31 231NNA008 Lê Thị Minh Châu DHC23NNA01
32 231GTH057 Trần Ngọc Châu DHC23GTH03
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
Giáo dục Thể chất 2 (Điền kinh)
Phòng thi:
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf
DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf

More Related Content

Similar to DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf

Dt ds tada-1819-1
Dt ds tada-1819-1Dt ds tada-1819-1
Dt ds tada-1819-1
chinhhuynhvan
 
35 quyết định khen thưởng
35 quyết định khen thưởng35 quyết định khen thưởng
35 quyết định khen thưởng
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
Dukienhb1314 hk1 k1dh
Dukienhb1314 hk1 k1dhDukienhb1314 hk1 k1dh
Dukienhb1314 hk1 k1dh
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
Ds lop quan tri tài chinh d13
Ds lop quan tri tài chinh d13Ds lop quan tri tài chinh d13
Ds lop quan tri tài chinh d13
Như Bùi
 
Thong bao lich thi thang 05 nam 2014
Thong bao lich thi thang 05 nam 2014Thong bao lich thi thang 05 nam 2014
Thong bao lich thi thang 05 nam 2014Doan Tran Ngocvu
 
DANH SACH TRUNG TUYEN DIEM HOC TAP THPT 2022.kyso.pdf
DANH SACH TRUNG TUYEN DIEM HOC TAP THPT 2022.kyso.pdfDANH SACH TRUNG TUYEN DIEM HOC TAP THPT 2022.kyso.pdf
DANH SACH TRUNG TUYEN DIEM HOC TAP THPT 2022.kyso.pdf
thanhluan21
 
Hoc bong hoc ki I nam hoc 2016-2017
Hoc bong hoc ki I nam hoc 2016-2017Hoc bong hoc ki I nam hoc 2016-2017
Hoc bong hoc ki I nam hoc 2016-2017
HD.TDMU
 
Danh sách đk hội thao 30 4 khoa ngoại ngữ
Danh sách đk hội thao 30 4 khoa ngoại ngữDanh sách đk hội thao 30 4 khoa ngoại ngữ
Danh sách đk hội thao 30 4 khoa ngoại ngữ
Dieu Dang
 
Danh sách sơ tuyển xét học bạ_Đợt 2
Danh sách sơ tuyển xét học bạ_Đợt 2Danh sách sơ tuyển xét học bạ_Đợt 2
Danh sách sơ tuyển xét học bạ_Đợt 2
thanhluan21
 
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH NGOAI SU PHAM 2023.pdf
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH NGOAI SU PHAM 2023.pdfDPY_DS XET TUYEN CAC NGANH NGOAI SU PHAM 2023.pdf
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH NGOAI SU PHAM 2023.pdf
thanhluan21
 
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdfDANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
thanhluan21
 
Ket qua gvg (1)
Ket qua gvg (1)Ket qua gvg (1)
Ket qua gvg (1)tung434
 
Thực tập tốt nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh - HCE
Thực tập tốt nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh - HCEThực tập tốt nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh - HCE
Thực tập tốt nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh - HCE
Tri Tran
 
Toan3 k11n01 bangdiemthuongxuyen
Toan3 k11n01 bangdiemthuongxuyenToan3 k11n01 bangdiemthuongxuyen
Toan3 k11n01 bangdiemthuongxuyentuongnm
 
DANH SACH THU TU GIAY BAO NHAP HOC_HOC BA 2022_DOT 1.pdf
DANH SACH THU TU GIAY BAO NHAP HOC_HOC BA 2022_DOT 1.pdfDANH SACH THU TU GIAY BAO NHAP HOC_HOC BA 2022_DOT 1.pdf
DANH SACH THU TU GIAY BAO NHAP HOC_HOC BA 2022_DOT 1.pdf
thanhluan21
 
Quyết định hội đồng bảo vệ khóa luận khóa 45
Quyết định hội đồng bảo vệ khóa luận khóa 45Quyết định hội đồng bảo vệ khóa luận khóa 45
Quyết định hội đồng bảo vệ khóa luận khóa 45
Tri Tran
 
Slide_PhanTich_THPT2023_all [D_end].pptx
Slide_PhanTich_THPT2023_all [D_end].pptxSlide_PhanTich_THPT2023_all [D_end].pptx
Slide_PhanTich_THPT2023_all [D_end].pptx
TpChHaHcwwwhoahocorg
 

Similar to DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf (19)

Dt ds tada-1819-1
Dt ds tada-1819-1Dt ds tada-1819-1
Dt ds tada-1819-1
 
35 quyết định khen thưởng
35 quyết định khen thưởng35 quyết định khen thưởng
35 quyết định khen thưởng
 
Lichthithang7
Lichthithang7Lichthithang7
Lichthithang7
 
Dukienhb1314 hk1 k1dh
Dukienhb1314 hk1 k1dhDukienhb1314 hk1 k1dh
Dukienhb1314 hk1 k1dh
 
Ds lop quan tri tài chinh d13
Ds lop quan tri tài chinh d13Ds lop quan tri tài chinh d13
Ds lop quan tri tài chinh d13
 
Thong bao lich thi thang 05 nam 2014
Thong bao lich thi thang 05 nam 2014Thong bao lich thi thang 05 nam 2014
Thong bao lich thi thang 05 nam 2014
 
DANH SACH TRUNG TUYEN DIEM HOC TAP THPT 2022.kyso.pdf
DANH SACH TRUNG TUYEN DIEM HOC TAP THPT 2022.kyso.pdfDANH SACH TRUNG TUYEN DIEM HOC TAP THPT 2022.kyso.pdf
DANH SACH TRUNG TUYEN DIEM HOC TAP THPT 2022.kyso.pdf
 
Hoc bong hoc ki I nam hoc 2016-2017
Hoc bong hoc ki I nam hoc 2016-2017Hoc bong hoc ki I nam hoc 2016-2017
Hoc bong hoc ki I nam hoc 2016-2017
 
Danh sách đk hội thao 30 4 khoa ngoại ngữ
Danh sách đk hội thao 30 4 khoa ngoại ngữDanh sách đk hội thao 30 4 khoa ngoại ngữ
Danh sách đk hội thao 30 4 khoa ngoại ngữ
 
Danh sách sơ tuyển xét học bạ_Đợt 2
Danh sách sơ tuyển xét học bạ_Đợt 2Danh sách sơ tuyển xét học bạ_Đợt 2
Danh sách sơ tuyển xét học bạ_Đợt 2
 
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH NGOAI SU PHAM 2023.pdf
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH NGOAI SU PHAM 2023.pdfDPY_DS XET TUYEN CAC NGANH NGOAI SU PHAM 2023.pdf
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH NGOAI SU PHAM 2023.pdf
 
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdfDANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
 
Ket qua gvg (1)
Ket qua gvg (1)Ket qua gvg (1)
Ket qua gvg (1)
 
Thực tập tốt nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh - HCE
Thực tập tốt nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh - HCEThực tập tốt nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh - HCE
Thực tập tốt nghiệp - Khoa Quản trị Kinh doanh - HCE
 
Toan3 k11n01 bangdiemthuongxuyen
Toan3 k11n01 bangdiemthuongxuyenToan3 k11n01 bangdiemthuongxuyen
Toan3 k11n01 bangdiemthuongxuyen
 
DANH SACH THU TU GIAY BAO NHAP HOC_HOC BA 2022_DOT 1.pdf
DANH SACH THU TU GIAY BAO NHAP HOC_HOC BA 2022_DOT 1.pdfDANH SACH THU TU GIAY BAO NHAP HOC_HOC BA 2022_DOT 1.pdf
DANH SACH THU TU GIAY BAO NHAP HOC_HOC BA 2022_DOT 1.pdf
 
Mo lop 1
Mo lop 1 Mo lop 1
Mo lop 1
 
Quyết định hội đồng bảo vệ khóa luận khóa 45
Quyết định hội đồng bảo vệ khóa luận khóa 45Quyết định hội đồng bảo vệ khóa luận khóa 45
Quyết định hội đồng bảo vệ khóa luận khóa 45
 
Slide_PhanTich_THPT2023_all [D_end].pptx
Slide_PhanTich_THPT2023_all [D_end].pptxSlide_PhanTich_THPT2023_all [D_end].pptx
Slide_PhanTich_THPT2023_all [D_end].pptx
 

More from thanhluan21

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
Thong bao - DHPY (17.4.2024) Về việc sinh viên không đủ điều kiện ...
Thong bao - DHPY (17.4.2024) Về việc sinh viên không đủ điều kiện ...Thong bao - DHPY (17.4.2024) Về việc sinh viên không đủ điều kiện ...
Thong bao - DHPY (17.4.2024) Về việc sinh viên không đủ điều kiện ...
thanhluan21
 
Add more information to your upload1232434435
Add more information to your upload1232434435Add more information to your upload1232434435
Add more information to your upload1232434435
thanhluan21
 
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdfThong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
thanhluan21
 
Thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia tổ chức tại phú yên
Thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia tổ chức tại phú yênThi đánh giá năng lực Đại học quốc gia tổ chức tại phú yên
Thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia tổ chức tại phú yên
thanhluan21
 
Thong bao 922_(24.10.2023) Ke hoach thi KTHP HK1 (dot 2) nam hoc 2023-2024.ky...
Thong bao 922_(24.10.2023) Ke hoach thi KTHP HK1 (dot 2) nam hoc 2023-2024.ky...Thong bao 922_(24.10.2023) Ke hoach thi KTHP HK1 (dot 2) nam hoc 2023-2024.ky...
Thong bao 922_(24.10.2023) Ke hoach thi KTHP HK1 (dot 2) nam hoc 2023-2024.ky...
thanhluan21
 
Thong bao 954 (07.11.2023) bo sung thi KTHP HK1_dot 1_23-24 doi voi sv LTCQNN...
Thong bao 954 (07.11.2023) bo sung thi KTHP HK1_dot 1_23-24 doi voi sv LTCQNN...Thong bao 954 (07.11.2023) bo sung thi KTHP HK1_dot 1_23-24 doi voi sv LTCQNN...
Thong bao 954 (07.11.2023) bo sung thi KTHP HK1_dot 1_23-24 doi voi sv LTCQNN...
thanhluan21
 
lịch thi lai_hk2_2022-2023.pdf
lịch thi lai_hk2_2022-2023.pdflịch thi lai_hk2_2022-2023.pdf
lịch thi lai_hk2_2022-2023.pdf
thanhluan21
 
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT.pdf
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT.pdfDS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT.pdf
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT.pdf
thanhluan21
 
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT.pdf
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT.pdfDS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT.pdf
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT.pdf
thanhluan21
 
Ke hoach-DHPY (20.7.2023) Tu van tuyen sinh, huong dan dang ky nguyen vong.ky...
Ke hoach-DHPY (20.7.2023) Tu van tuyen sinh, huong dan dang ky nguyen vong.ky...Ke hoach-DHPY (20.7.2023) Tu van tuyen sinh, huong dan dang ky nguyen vong.ky...
Ke hoach-DHPY (20.7.2023) Tu van tuyen sinh, huong dan dang ky nguyen vong.ky...
thanhluan21
 
ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023.pdf
ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023.pdfĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023.pdf
ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023.pdf
thanhluan21
 
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH SU PHAM 2023.pdf
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH SU PHAM 2023.pdfDPY_DS XET TUYEN CAC NGANH SU PHAM 2023.pdf
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH SU PHAM 2023.pdf
thanhluan21
 
Ngoai SP.pdf
Ngoai SP.pdfNgoai SP.pdf
Ngoai SP.pdf
thanhluan21
 
NGOÀI SPthong bao TT.pdf
NGOÀI SPthong bao TT.pdfNGOÀI SPthong bao TT.pdf
NGOÀI SPthong bao TT.pdf
thanhluan21
 
SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdfSU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
thanhluan21
 
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdfcong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
thanhluan21
 
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdfDANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
thanhluan21
 
__CONG BO DANH SACH__NGOÀI SPthong bao TT.pdf
__CONG BO DANH SACH__NGOÀI SPthong bao TT.pdf__CONG BO DANH SACH__NGOÀI SPthong bao TT.pdf
__CONG BO DANH SACH__NGOÀI SPthong bao TT.pdf
thanhluan21
 
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdfcong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
thanhluan21
 

More from thanhluan21 (20)

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
Thong bao - DHPY (17.4.2024) Về việc sinh viên không đủ điều kiện ...
Thong bao - DHPY (17.4.2024) Về việc sinh viên không đủ điều kiện ...Thong bao - DHPY (17.4.2024) Về việc sinh viên không đủ điều kiện ...
Thong bao - DHPY (17.4.2024) Về việc sinh viên không đủ điều kiện ...
 
Add more information to your upload1232434435
Add more information to your upload1232434435Add more information to your upload1232434435
Add more information to your upload1232434435
 
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdfThong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
 
Thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia tổ chức tại phú yên
Thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia tổ chức tại phú yênThi đánh giá năng lực Đại học quốc gia tổ chức tại phú yên
Thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia tổ chức tại phú yên
 
Thong bao 922_(24.10.2023) Ke hoach thi KTHP HK1 (dot 2) nam hoc 2023-2024.ky...
Thong bao 922_(24.10.2023) Ke hoach thi KTHP HK1 (dot 2) nam hoc 2023-2024.ky...Thong bao 922_(24.10.2023) Ke hoach thi KTHP HK1 (dot 2) nam hoc 2023-2024.ky...
Thong bao 922_(24.10.2023) Ke hoach thi KTHP HK1 (dot 2) nam hoc 2023-2024.ky...
 
Thong bao 954 (07.11.2023) bo sung thi KTHP HK1_dot 1_23-24 doi voi sv LTCQNN...
Thong bao 954 (07.11.2023) bo sung thi KTHP HK1_dot 1_23-24 doi voi sv LTCQNN...Thong bao 954 (07.11.2023) bo sung thi KTHP HK1_dot 1_23-24 doi voi sv LTCQNN...
Thong bao 954 (07.11.2023) bo sung thi KTHP HK1_dot 1_23-24 doi voi sv LTCQNN...
 
lịch thi lai_hk2_2022-2023.pdf
lịch thi lai_hk2_2022-2023.pdflịch thi lai_hk2_2022-2023.pdf
lịch thi lai_hk2_2022-2023.pdf
 
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT.pdf
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT.pdfDS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT.pdf
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT.pdf
 
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT.pdf
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT.pdfDS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT.pdf
DS THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1_2023_PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT.pdf
 
Ke hoach-DHPY (20.7.2023) Tu van tuyen sinh, huong dan dang ky nguyen vong.ky...
Ke hoach-DHPY (20.7.2023) Tu van tuyen sinh, huong dan dang ky nguyen vong.ky...Ke hoach-DHPY (20.7.2023) Tu van tuyen sinh, huong dan dang ky nguyen vong.ky...
Ke hoach-DHPY (20.7.2023) Tu van tuyen sinh, huong dan dang ky nguyen vong.ky...
 
ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023.pdf
ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023.pdfĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023.pdf
ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023.pdf
 
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH SU PHAM 2023.pdf
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH SU PHAM 2023.pdfDPY_DS XET TUYEN CAC NGANH SU PHAM 2023.pdf
DPY_DS XET TUYEN CAC NGANH SU PHAM 2023.pdf
 
Ngoai SP.pdf
Ngoai SP.pdfNgoai SP.pdf
Ngoai SP.pdf
 
NGOÀI SPthong bao TT.pdf
NGOÀI SPthong bao TT.pdfNGOÀI SPthong bao TT.pdf
NGOÀI SPthong bao TT.pdf
 
SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdfSU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
 
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdfcong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
 
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdfDANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
DANH SACH DU THI NANG KHIEU GDMN NAM 2023 (dang Web).pdf
 
__CONG BO DANH SACH__NGOÀI SPthong bao TT.pdf
__CONG BO DANH SACH__NGOÀI SPthong bao TT.pdf__CONG BO DANH SACH__NGOÀI SPthong bao TT.pdf
__CONG BO DANH SACH__NGOÀI SPthong bao TT.pdf
 
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdfcong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
cong bo danh sach__SU PHẠM___Phuong an TT (2).pdf
 

Recently uploaded

BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VNKhí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
ThaiTrinh16
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
linhlevietdav
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
Luận Văn Uy Tín
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
nnguyenthao204
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
gorse871
 
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
NhNguynTQunh
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 

Recently uploaded (20)

BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VNKhí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
 
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docxTai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
Tai-lieu-Boi-Duong-HSG-môn-Ngữ-Văn-THPT-Tập-1.docx
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 

DS thi KTHP HK2 (dot 3) nam hoc 2023-2024.pdf

 • 1. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' F206 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GMN020 Lê Thị Thanh Ái DHC23GMN01 2 231GMN021 Nguyễn Xuân Ái DHC23GMN01 3 211STA027 Hồ Thị Bình An DC21STA01 4 231NNA058 Lê Đình Vĩnh An DHC23NNA01 5 231GTH123 Lục Thị An DHC23GTH01 6 231CTT047 Hà Tuấn Anh DHC23CTT01 7 231STO005 Hoàng Minh Anh DHC23STO01 8 231NON006 Ksor Hoàng Anh DHC23NON01 9 231QTR031 Ngô Tuấn Anh DHC23QTR01 10 221STO017 Nguyễn Huỳnh Vân Anh DC22STO01 11 231NNA059 Nguyễn Minh Anh DHC23NNA01 12 231GTH105 Thân Thị Trang Anh DHC23GTH01 13 231GMN018 Võ Thị Kim Anh DHC23GMN01 14 231VNH005 Đặng Thị Quỳnh Ánh DHC23VNH01 15 231GMN024 Lê Thị Diễm Ánh DHC23GMN01 16 231GTH062 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DHC23GTH01 17 231GTH011 Phạm Thị Ngọc Ánh DHC23GTH02 18 231GTH072 Sô Thị Ánh DHC23GTH03 19 231GTH054 Lê Ngọc Bảo DHC23GTH01 20 231CTT024 Lương Chí Bảo DHC23CTT01 21 231STO020 Nguyễn Gia Bảo DHC23STO01 22 231NNA045 Nguyễn Thị Thu Bảo DHC23NNA01 23 231SVA022 Trần Nguyễn Gia Bảo DHC23SVA01 24 231GTH103 Vũ Cao Gia Bảo DHC23GTH02 25 211CTT002 Ngô Hữu Bằng DC21CTT01 26 231GTH078 Nguyễn Thị Ngọc Bích DHC23GTH03 27 231GTH021 Đoàn Ngọc Tâm Bình DHC23GTH02 28 231QTR034 Đỗ Văn Bình DHC23QTR01 29 231NNA018 Lê Nam Bình DHC23NNA01 30 231GTH005 Nguyễn Thị Như Bình DHC23GTH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phòng thi:
 • 2. Môn học: Nhóm thi: 002 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F207 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH160 Trần An Bình DHC23GTH01 2 231VNH003 Võ Thị Như Bình DHC23VNH01 3 231SVA009 Nguyễn Quỳnh Mai Chăm DHC23SVA01 4 231NNA008 Lê Thị Minh Châu DHC23NNA01 5 231GTH057 Trần Ngọc Châu DHC23GTH03 6 231QTR041 Lưu Nguyễn Linh Chi DHC23QTR01 7 231GTH080 Lưu Thị Yên Chi DHC23GTH02 8 231NNA048 Phạm Khánh Chi DHC23NNA01 9 231NON003 Nay Y Chí DHC23NON01 10 231NNA005 Dương Thị Kim Chung DHC23NNA01 11 231NNA010 Trần Ngọc Chung DHC23NNA01 12 231GTH128 Đặng Thị Thúy Diễm DHC23GTH01 13 231GTH108 Nguyễn Ngọc Bích Diễm DHC23GTH03 14 231GMN043 Nguyễn Thị Kiều Diễm DHC23GMN01 15 231GTH089 Nguyễn Thị Thúy Diễm DHC23GTH03 16 231GMN040 Phan Thị Trúc Diệp DHC23GMN01 17 231GTH046 Hồ Thị Diệu DHC23GTH01 18 231GTH141 Ksor Hờ Dơn DHC23GTH03 19 231GMN015 Nguyễn Thị Thùy Dung DHC23GMN01 20 231GTH155 Huỳnh Quốc Dũng DHC23GTH03 21 231NNA060 Cao Tấn Duy DHC23NNA01 22 231GTH109 Lê Ngọc Bảo Duy DHC23GTH03 23 231NNA019 Thạch Đình Duy DHC23NNA01 24 231CTT032 Ksơr Hờ Duyên DHC23CTT01 25 231GTH117 Lương Thanh Duyên DHC23GTH02 26 231GTH159 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DHC23GTH01 27 231GTH058 Phạm Thị Mỹ Duyên DHC23GTH03 28 231GTH019 Trần Thị Ngọc Duyên DHC23GTH02 29 231GMN023 Nguyễn Đặng Thùy Dương DHC23GMN01 30 211GTH051 Phan Nguyễn Thùy Dương DC21GTH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • 3. Môn học: Nhóm thi: 003 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F208 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH044 Lê Thị Linh Đa DHC23GTH03 2 231CTT038 Đặng Bình Đại DHC23CTT01 3 231CTT001 Nguyễn Ngọc Đạt DHC23CTT01 4 231NNA046 Lê Bích Đăng DHC23NNA01 5 231GTH112 Nguyễn Thị Ngọc Điệp DHC23GTH02 6 231GTH091 Ksor H Đinh DHC23GTH02 7 231VNH007 Trương Ngọc Định DHC23VNH01 8 231NNA040 Đàm Khánh Đoan DHC23NNA01 9 211STA032 Lê Hạ Đoan DC21STA01 10 231GMN011 Lê Trần Nhật Đoan DHC23GMN01 11 231GTH116 Nguyễn Trình Tiểu Đoan DHC23GTH03 12 231GMN038 Trần Thu Đông DHC23GMN01 13 231NNA017 Nguyễn Hồng Đức DHC23NNA01 14 231CTT002 Nguyễn Minh Đức DHC23CTT01 15 231STO007 Phạm Minh Đức DHC23STO01 16 231CTT022 Võ Trần Anh Đức DHC23CTT01 17 231GTH007 Hoàng Nguyễn Bằng Giang DHC23GTH03 18 231STO006 Phạm Thị Hương Giang DHC23STO01 19 231GTH158 Trần Đoàn Châu Giang DHC23GTH01 20 231NNA055 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DHC23NNA01 21 231NNA028 Rơ Ô H' Gir DHC23NNA01 22 231NNA006 Đỗ Khánh Hà DHC23NNA01 23 231GTH079 Nguyễn Việt Hà DHC23GTH03 24 231GTH104 Đỗ Nam Hải DHC23GTH03 25 231CTT039 Trần Minh Hải DHC23CTT01 26 231NNA063 Trần Mỹ Hạnh DHC23NNA01 27 212GMN085 Nguyễn Thị Hoàn Hảo CC21GMN02 28 231NNA066 Nguyễn Happy DHC23NNA01 29 231GTH153 Hồ Thị Thúy Hằng DHC23GTH03 30 231GTH041 Lê Thu Hằng DHC23GTH03 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 • 4. Môn học: Nhóm thi: 004 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút:…90' Phòng thi: F205 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GMN041 Nguyễn Thị Diễm Hằng DHC23GMN01 2 231GTH110 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHC23GTH02 3 231QTR030 Phạm Thị Thu Hằng DHC23QTR01 4 231NNA043 Phan Thúy Hằng DHC23NNA01 5 231GTH090 Huỳnh Trần Gia Hân DHC23GTH02 6 231GTH073 Huỳnh Trần Khánh Hân DHC23GTH02 7 231GMN004 Lê Gia Hân DHC23GMN01 8 231NNA057 Lê Võ Quỳnh Hân DHC23NNA01 9 231GTH033 Nguyễn Hữu Khánh Hân DHC23GTH03 10 231QTR050 Huỳnh Công Hậu DHC23QTR01 11 231CTT046 Bùi Thị Nhung Hiền DHC23CTT01 12 231GTH012 Dương Thị Hiền DHC23GTH03 13 231GTH148 Nguyễn Thị Thu Hiền DHC23GTH03 14 231GTH064 Thái Thị Diệu Hiền DHC23GTH01 15 231NNA068 Đặng Trần Thanh Hiệp DHC23NNA01 16 231GMN045 Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu DHC23GMN01 17 231STO004 Nguyễn Thành Hiệu DHC23STO01 18 231CTT011 Đặng Thị Việt Hòa DHC23CTT01 19 231SVA017 Đầu Thị Khánh Hòa DHC23SVA01 20 231GTH143 Phạm Như Hòa DHC23GTH01 21 231GTH134 Ngô Thị Hoài DHC23GTH01 22 231GTH152 Nguyễn Thanh Hoài DHC23GTH02 23 231CTT037 Cao Minh Hoàn DHC23CTT01 24 231GMN009 Huỳnh Thị Thu Hồng DHC23GMN01 25 231NON001 Trần Thị Kim Hồng DHC23NON01 26 211GTH059 Vũ Thị Tuyết Hồng DC21GTH02 27 231NON005 Nay Hợp DHC23NON01 28 231QTR002 Nguyễn Trúc Thanh Hợp DHC23QTR01 29 231NNA002 Nguyễn Ngọc Huấn DHC23NNA01 30 231GTH135 Lê Thanh Huệ DHC23GTH03 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
 • 5. Môn học: Nhóm thi: 005 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F204 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231SVA008 Nguyễn Thị Hồng Huệ DHC23SVA01 2 231STO003 Võ Lê Minh Hùng DHC23STO01 3 231CTT027 Đặng Phước Huy DHC23CTT01 4 231STO015 Huỳnh Trần Gia Huy DHC23STO01 5 211CTT016 Lê Công Huy DC21CTT01 6 231CTT017 Phạm Lê Huy DHC23CTT01 7 231NNA044 Nguyễn Mai Huyền DHC23NNA01 8 231NNA015 Nguyễn Thị Kim Huyền DHC23NNA01 9 231NNA025 Nguyễn Thị Thu Huyền DHC23NNA01 10 231GTH137 Đào Thu Hương DHC23GTH02 11 231GTH035 Nguyễn Ngọc Lan Hương DHC23GTH03 12 231QTR011 Nguyễn Ngô Quỳnh Hương DHC23QTR01 13 231QTR008 Nguyễn Nhật Hương DHC23QTR01 14 231CTT018 Đào Công Khả DHC23CTT01 15 231NON002 Sô Minh Khải DHC23NON01 16 231GTH120 Trần Ngọc Như Khương DHC23GTH02 17 231GTH082 Lê Thị Hiếu Kiên DHC23GTH01 18 231NON004 Huỳnh Tuấn Kiệt DHC23NON01 19 231NNA014 Dương Thị Thúy Kiều DHC23NNA01 20 231GTH042 Ksơr Hờ Lam DHC23GTH03 21 231GTH106 La Sô Phong Lan DHC23GTH01 22 231GTH088 Võ Kim Lanh DHC23GTH03 23 231GTH132 Nguyễn Lê Thạch Lâm DHC23GTH01 24 231GMN028 Hoàng Thị Lệ DHC23GMN01 25 231GMN010 Mai Kim Liên DHC23GMN01 26 231GMN047 Huỳnh Thị Trúc Liễu DHC23GMN01 27 231GTH047 Huỳnh Thục Linh DHC23GTH03 28 231GTH013 Lê Huyền Linh DHC23GTH03 29 211NNA004 Mai Gia Linh DC21NNA01 30 212GMN031 Nguyễn Hoài Trúc Linh CC21GMN01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • 6. Môn học: Nhóm thi: 006 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F202 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231NNA023 Nguyễn Hoàng Nhã Linh DHC23NNA01 2 231VNH012 Nguyễn Thị Quỳnh Linh DHC23VNH01 3 231GTH059 Nguyễn Thị Trúc Linh DHC23GTH02 4 231GMN033 Thái Hồ Thúy Linh DHC23GMN01 5 231GMN044 Võ Thị Kiều Linh DHC23GMN01 6 231NNA004 Võ Thị Mỹ Linh DHC23NNA01 7 231GTH098 Phạm Thị Mỹ Loan DHC23GTH03 8 231GTH083 Trần Thị Mỹ Loan DHC23GTH02 9 231GMN037 Hoàng Phúc Lộc DHC23GMN01 10 231STO022 Cao Cẩm Ly DHC23STO01 11 231NNA027 Nguyễn Phạm Bích Ly DHC23NNA01 12 231SVA018 Nguyễn Thị Khánh Ly DHC23SVA01 13 231GMN035 Phan Cẩm Ly DHC23GMN01 14 231GTH129 Phan Thị Cẩm Ly DHC23GTH02 15 231QTR019 Văn Chí Mạnh DHC23QTR01 16 231SVA007 Nguyễn Huỳnh Hà Mi DHC23SVA01 17 231GMN039 Nguyễn Thị Ngọc Mi DHC23GMN01 18 231GTH138 Phạm Lê Trà Mi DHC23GTH02 19 231GTH032 Sô Thị Hà Mi DHC23GTH03 20 231QTR029 Thái Thị ái Mi DHC23QTR01 21 231GTH154 Hồ Thị Mịn DHC23GTH03 22 231GTH020 Ksor Minh DHC23GTH02 23 231NON008 La Lan Minh DHC23NON01 24 231NNA021 Nguyễn Diễm My DHC23NNA01 25 231GTH010 Nguyễn Thị Trà My DHC23GTH01 26 231VNH014 Nguyễn Hoàn Mỹ DHC23VNH01 27 231QTR023 Lê Trần Ly Na DHC23QTR01 28 231GTH043 R'ô H' Na DHC23GTH02 29 231CTT043 Trần Xuân Nam DHC23CTT01 30 231STO018 Đỗ Thị Nga DHC23STO01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 • 7. Môn học: Nhóm thi: 007 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F201 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH107 Kpă Hờ Linh Nga DHC23GTH03 2 231QTR028 Nguyễn Thanh Nga DHC23QTR01 3 231NNA041 Đào Thị Thúy Ngân DHC23NNA01 4 231GTH003 Mai Thảo Ngân DHC23GTH02 5 231GMN030 Ngô Thị Thúy Ngân DHC23GMN01 6 231GTH099 Đào Anh Ngọc DHC23GTH03 7 231QTR003 Đặng Thị ánh Ngọc DHC23QTR01 8 231GTH015 Đỗ Trương Hồng Ngọc DHC23GTH01 9 231CTT012 Hà Như Ngọc DHC23CTT01 10 231GTH086 Lê Hoài Bảo Ngọc DHC23GTH01 11 231STO017 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc DHC23STO01 12 231QTR015 Tăng Thị Hồng Ngọc DHC23QTR01 13 231GTH045 Trần Bích Ngọc DHC23GTH02 14 231QTR037 Trần Vũ Minh Ngọc DHC23QTR01 15 231QTR033 Võ Lâm Bảo Ngọc DHC23QTR01 16 231GTH075 Lê Hạnh Nguyên DHC23GTH01 17 231NNA003 Lê Thảo Bích Nguyên DHC23NNA01 18 231STO012 Nguyễn Võ Ngọc Nguyên DHC23STO01 19 231NNA026 Nguyễn Võ Như Nguyên DHC23NNA01 20 231GMN031 Phan Thị Thanh Nguyên DHC23GMN01 21 231NNA001 Trần Nguyễn Thảo Nguyên DHC23NNA01 22 231NNA016 Nguyễn Vũ Như Nguyệt DHC23NNA01 23 231CTT008 Đào Thị Minh Nhã DHC23CTT01 24 231VNH006 Bùi Thị Thanh Nhàn DHC23VNH01 25 231GMN032 Nguyễn Thị Nhanh DHC23GMN01 26 231CTT009 Đào Thị Minh Nhẹ DHC23CTT01 27 231SVA003 Đoàn Thị Tường Nhi DHC23SVA01 28 231GMN034 Hà Thị Kim Nhi DHC23GMN01 29 231GTH124 Hoàng Ngọc Yến Nhi DHC23GTH01 30 231GTH029 Lê Bình Nhi DHC23GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
 • 8. Môn học: Nhóm thi: 008 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F203 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GMN006 Ngô Đỗ Yến Nhi DHC23GMN01 2 231GTH157 Nguyễn Phạm Yến Nhi DHC23GTH01 3 231GTH093 Nguyễn Thị Yến Nhi DHC23GTH02 4 231SVA021 Phan Yến Nhi DHC23SVA01 5 231QTR007 Trần Thị Lan Nhi DHC23QTR01 6 231GMN036 Trương Thị Tố Nhi DHC23GMN01 7 231CTT013 Rčom Nho DHC23CTT01 8 231GTH076 Nguyễn Thị Ngọc Nhung DHC23GTH03 9 231GTH094 Đoàn Thị Quỳnh Như DHC23GTH01 10 231NNA052 Huỳnh Thị Tâm Như DHC23NNA01 11 231GTH018 Nguyễn Thị Huyền Như DHC23GTH01 12 231NNA022 Nguyễn Thị Tâm Như DHC23NNA01 13 231GTH060 Nguyễn Thị Tố Như DHC23GTH02 14 231GTH048 Trần Lê Quỳnh Như DHC23GTH02 15 231VNH016 Trần Ngọc Quỳnh Như DHC23VNH01 16 231NNA061 Trần Võ Tâm Như DHC23NNA01 17 231GTH142 Alê Hờ Nhước DHC23GTH02 18 231GTH092 Nguyễn Vũ Tú Ni DHC23GTH02 19 231VNH019 H - Jê Ra Niê DHC23VNH01 20 231CTT025 Y Khương Niê DHC23CTT01 21 231GMN048 Ngô Thị Trinh Nữ DHC23GMN01 22 231GTH074 Châu Nguyễn Hàn Nhật Ny DHC23GTH01 23 231GTH023 Nguyễn Hoàng Yến Ny DHC23GTH03 24 231GMN025 Hồ Huỳnh Kim Oanh DHC23GMN01 25 231GMN027 Huỳnh Thị Kim Oanh DHC23GMN01 26 231NNA050 Trần Xuân Phát DHC23NNA01 27 231GTH028 Đặng Đình Phong DHC23GTH01 28 231CTT003 Nguyễn Tấn Phong DHC23CTT01 29 231SVA010 Vương Thiên Phú DHC23SVA01 30 231NNA032 Nguyễn Lê Hoàng Phúc DHC23NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • 9. Môn học: Nhóm thi: 009 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231NNA053 Minh Thị Xuân Phương DHC23NNA01 2 231CTT014 Nguyễn Trần Tài Phương DHC23CTT01 3 231GTH065 Nguyễn Trúc Phương DHC23GTH03 4 231GMN046 Phạm Nguyễn Mai Phương DHC23GMN01 5 231NNA049 Tô Thị Bích Phương DHC23NNA01 6 231GTH136 Trần Thị Mai Phương DHC23GTH03 7 231GMN019 Trần Thị Thu Phương DHC23GMN01 8 231GTH095 Nguyễn Thị Phượng DHC23GTH01 9 231CTT035 Ka So Bá Quang DHC23CTT01 10 231SVA011 Lê Nhựt Quang DHC23SVA01 11 231GTH146 Lê Vinh Quang DHC23GTH02 12 231QTR025 Trương Võ Hoàng Quân DHC23QTR01 13 231NNA009 Trương Tường Quy DHC23NNA01 14 231GTH084 Ksơr Hờ Quý DHC23GTH01 15 231SVA019 Lý Nhật Quyên DHC23SVA01 16 231SVA004 Nguyễn Dương Mỹ Quyên DHC23SVA01 17 231GTH014 Nguyễn Thị Lệ Quyên DHC23GTH03 18 231GTH050 Võ Thị Mỹ Quyên DHC23GTH03 19 211CTT015 Võ Hùng Quyết DC21CTT01 20 231QTR040 Đoàn Diễm Quỳnh DHC23QTR01 21 221SVA012 Huỳnh Nguyễn Diễm Quỳnh DHC23SVA01 22 231QTR009 Huỳnh Võ Như Quỳnh DHC23QTR01 23 231NNA020 Lê Dương Hải Quỳnh DHC23NNA01 24 231QTR051 Lê Nguyễn Như Quỳnh DHC23QTR01 25 231GTH066 Nguyễn Như Quỳnh DHC23GTH03 26 231NNA064 Nguyễn Thị Như Quỳnh DHC23NNA01 27 212GMN067 Phạm Thị Như Quỳnh CC21GMN02 28 231GTH022 Phạm Trương Thúy Quỳnh DHC23GTH03 29 231GTH087 So Hờ Quỳnh DHC23GTH03 30 231GTH036 Trần Thị Trúc Quỳnh DHC23GTH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 • 10. Môn học: Nhóm thi: 010 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F302 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GMN016 Võ Ngô Như Quỳnh DHC23GMN01 2 231GMN001 Nay H' Rứ DHC23GMN01 3 231NNA056 Đỗ Thị Ngọc Sang DHC23NNA01 4 231GTH002 Nguyễn Nhật Sang DHC23GTH01 5 231CTT031 Bùi Thanh Sâm DHC23CTT01 6 231CTT004 Huỳnh Đức Sâm DHC23CTT01 7 231GMN003 Rah Lan H' Si DHC23GMN01 8 231GMN007 Rah Lan H' Súc DHC23GMN01 9 231QTR013 Trần Thị Thanh Sương DHC23QTR01 10 231QTR027 Lê Đức Tài DHC23QTR01 11 231SVA005 Phạm Tấn Tài DHC23SVA01 12 231QTR001 Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm DHC23QTR01 13 231NNA072 Nguyễn Thanh Tâm DHC23NNA01 14 231NNA011 Nguyễn Trần Mỹ Tâm DHC23NNA01 15 231GTH017 Phạm Hoài Tâm DHC23GTH01 16 231QTR020 Trương Ngọc Tân DHC23QTR01 17 231QTR042 Nguyễn Viết Trung Thành DHC23QTR01 18 231NNA054 Lê Thị Kiêm Thao DHC23NNA01 19 231GMN042 Hồ Như Thảo DHC23GMN01 20 231STO011 Nguyễn Thị Phương Thảo DHC23STO01 21 231GTH067 Phạm Trà Phương Thảo DHC23GTH02 22 231SVA012 Trần Thanh Thảo DHC23SVA01 23 231GMN022 Trương Anh Nguyên Thảo DHC23GMN01 24 231NNA039 Nguyễn Hồng Thắm DHC23NNA01 25 231GMN002 Nguyễn Thị Ngọc Thi DHC23GMN01 26 231STO009 Trần Hoài Bảo Thiên DHC23STO01 27 231CTT041 Trần Quốc Thiện DHC23CTT01 28 231GTH147 Nguyễn Hà Thị Thoa DHC23GTH01 29 231QTR012 Nguyễn Hoàng Minh Thông DHC23QTR01 30 231GMN013 Lê Đặng Kiều Thơ DHC23GMN01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
 • 11. Môn học: Nhóm thi: 011 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F303 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 212GMN053 Phạm Minh Thơ CC21GMN02 2 231QTR016 Phan Thị Cẩm Thơm DHC23QTR01 3 231GTH071 Lê Thị Thu DHC23GTH03 4 231NNA047 Tô Thanh Thuy DHC23NNA01 5 231GTH113 Đào Thị Thủy DHC23GTH01 6 231GTH118 Huỳnh Thị Thủy DHC23GTH03 7 231GTH111 Huỳnh Thị Thu Thúy DHC23GTH02 8 231NNA038 Lưu Ngọc Thư DHC23NNA01 9 231NNA067 Nguyễn Anh Thư DHC23NNA01 10 231NNA033 Nguyễn Đỗ Minh Thư DHC23NNA01 11 231GTH096 Nguyễn Hoàng Thư DHC23GTH01 12 231NNA065 Nguyễn Thị Anh Thư DHC23NNA01 13 231VNH021 Nguyễn Thị Anh Thư DHC23VNH01 14 231GTH150 Phạm Hoàng Diệu Thư DHC23GTH01 15 231GTH126 Thái Thị Thư DHC23GTH03 16 231GMN005 Ksor H' Thương DHC23GMN01 17 231GTH068 Phạm Thị Thương DHC23GTH02 18 231SVA013 Huỳnh Huyền Tóc Tiên DHC23SVA01 19 231GTH125 Lê Mai Thủy Tiên DHC23GTH01 20 231GTH052 Lê Thị Thủy Tiên DHC23GTH02 21 231NNA036 Lương Quỳnh Diễm Tiên DHC23NNA01 22 231GTH004 Nguyễn Mỹ Hà Tiên DHC23GTH03 23 231GTH144 Nguyễn Thị Thủy Tiên DHC23GTH03 24 231STO002 Nguyễn Văn Tiên DHC23STO01 25 231GTH040 Trần Thị Thanh Tiền DHC23GTH02 26 231CTT042 Nguyễn Minh Tiến DHC23CTT01 27 231SVA023 Nguyễn Võ Chánh Tín DHC23SVA01 28 231GTH139 Nguyễn Thị Tâm Tình DHC23GTH01 29 231STO021 Nguyễn Thanh Tịnh DHC23STO01 30 231GTH024 Trương Công Vương Tịnh DHC23GTH03 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • 12. Môn học: Nhóm thi: 012 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F304 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231NNA024 Lương Công Toàn DHC23NNA01 2 231GTH025 Võ Lê Toàn DHC23GTH01 3 231NNA071 Võ Thanh Trà DHC23NNA01 4 231NNA035 Dương Thị Hoàng Trang DHC23NNA01 5 231NNA007 Lê Thu Trang DHC23NNA01 6 231GTH130 Lê Thùy Trang DHC23GTH02 7 231NNA069 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang DHC23NNA01 8 231SVA015 Nguyễn Thị Đài Trang DHC23SVA01 9 231QTR035 Nguyễn Thị Ngọc Trang DHC23QTR01 10 231GTH100 Nguyễn Thu Trang DHC23GTH03 11 231GTH114 Phùng Thị Huyền Trang DHC23GTH01 12 231SVA020 Tạ Quỳnh Trang DHC23SVA01 13 231GTH119 Võ Nguyễn Huyền Trang DHC23GTH03 14 231GTH026 Hồ Nhật Đồng Trâm DHC23GTH01 15 231GTH131 Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm DHC23GTH02 16 231SVA001 Kiều Nguyên Trâm DHC23SVA01 17 231GTH008 Nguyễn Bình Phương Trâm DHC23GTH01 18 231GTH049 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm DHC23GTH01 19 231STO014 Nguyễn Thị Trâm DHC23STO01 20 231QTR045 Nguyễn Thị Bích Trâm DHC23QTR01 21 231GTH056 Phan Ngọc Trâm DHC23GTH03 22 231GTH101 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm DHC23GTH02 23 231GMN029 Trần Thị Bảo Trâm DHC23GMN01 24 231NNA051 Bùi Phan Bảo Trân DHC23NNA01 25 231GMN017 Nguyễn Huyền Bảo Trân DHC23GMN01 26 231STO010 Thái Huỳnh Trân DHC23STO01 27 231NNA029 Trần Ngọc Huyền Trân DHC23NNA01 28 211GTH038 Ngô Hòa Trinh DC21GTH01 29 231GTH069 Nguyễn Thị Tú Trinh DHC23GTH01 30 231GTH070 Trần Thị Tuyết Trinh DHC23GTH01 31 231GTH145 Võ Thị Trinh DHC23GTH02 32 231GMN008 Đoàn Thị Cẩm Trúc DHC23GMN01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 • 13. Môn học: Nhóm thi: 013 Ngày thi: 17/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E401 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH061 Đoàn Thị Thanh Trúc DHC23GTH02 2 231GTH127 Lưu Nguyễn Thanh Trúc DHC23GTH01 3 231GTH037 Phạm Thị Ngọc Tú DHC23GTH01 4 211STO020 Nguyễn Minh Tuấn DC21STO01 5 231SVA016 Trần ánh Tuệ DHC23SVA01 6 231GTH121 Bùi Đặng Thanh Tuyền DHC23GTH02 7 231GTH055 Nguyễn Thị Huỳnh Than Tuyền DHC23GTH01 8 231GTH039 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DHC23GTH02 9 231STO008 Nguyễn Thị Cẩm Tuyến DHC23STO01 10 231STO016 Nguyễn Thị Thanh Tuyến DHC23STO01 11 231CTT030 Trần Đặng Thanh Tường DHC23CTT01 12 231SVA006 Đoàn Thị Thảo Uyên DHC23SVA01 13 231GTH085 Phạm Thị Hồng Uyển DHC23GTH01 14 231NNA031 Nguyễn Phúc Văn DHC23NNA01 15 211CTT011 Võ Lê Anh Văn DC21CTT01 16 221STI006 Bùi Nguyễn ái Vân DC22STI01 17 231GMN014 Đỗ Ngọc Bảo Vân DHC23GMN01 18 231GTH122 Nguyễn Khánh Vân DHC23GTH02 19 231GTH149 Hồ Thị Yến Vi DHC23GTH02 20 231GTH140 Trần Thị Tường Vi DHC23GTH01 21 231CTT044 Huỳnh Nguyễn Hoàng Vinh DHC23CTT01 22 231STO019 Hồ Minh Vũ DHC23STO01 23 231CTT033 Mạnh Gia Vũ DHC23CTT01 24 231QTR036 Trần Thị Thanh Vương DHC23QTR01 25 231GTH053 Đinh Nữ Yến Vy DHC23GTH02 26 231NNA062 Huỳnh Châu Thanh Vy DHC23NNA01 27 231GTH063 Trần Ngọc Khánh Vy DHC23GTH01 28 231GTH102 Trần Thị Tường Vy DHC23GTH02 29 231GTH030 Trần Yến Vy DHC23GTH02 30 212GMN009 Lê Thị Mỹ Xuân CC21GMN02 31 231STO013 Nguyễn Như ý DHC23STO01 32 231QTR032 Ksor H' Yuyên DHC23QTR01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Kinh tế chính trị Mác - Lênin Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
 • 14. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F205 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GMN007 Rah Lan H' A DC22GMN01 2 221STO007 Lê Trọng An DC22STO01 3 221NNA056 Nguyễn Thị Xuân An DC22NNA01 4 221GTH093 Trần Thị Thúy An DC22GTH01 5 221GTH022 Đặng Huyền Anh DC22GTH01 6 221GTH007 Lương Lan Anh DC22GTH01 7 221CTT024 Nguyễn Đức Anh DC22CTT01 8 221STO017 Nguyễn Huỳnh Vân Anh DC22STO01 9 221GTH112 Nguyễn Thị Quỳnh Anh DC22GTH03 10 221GTH139 Trương Lê Hoàng Anh DC22GTH01 11 221STO012 Bùi Xuân Bách DC22STO01 12 221CTT014 Nguyễn Phước Bảo DC22CTT01 13 221NNA019 Trà Duy Bảo DC22NNA01 14 221GTH037 Nguyễn Văn Bình DC22GTH01 15 221NNA032 Nguyễn Hoàng Bảo Chân DC22NNA01 16 221NNA036 Huỳnh Thị Trúc Chi DC22NNA01 17 221GTH152 Nguyễn Lê Thảo Chi DC22GTH01 18 221GTH038 Trương Thị Mỵ Chi DC22GTH02 19 221CTT009 Bùi Kim Chính DC22CTT01 20 221GTH103 Đặng Thị Thúy Diễm DC22GTH02 21 221NNA013 Trương Thị Minh Diện DC22NNA01 22 221GTH099 Nguyễn Phước Hoàng Diệp DC22GTH03 23 221GTH097 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DC22GTH02 24 211GTH001 Huỳnh Thị Anh Đào DC21GTH01 25 221CTT013 Nguyễn Châu Đạt DC22CTT01 26 221NNA029 Nguyễn Quốc Đạt DC22NNA01 27 221GTH165 Văn Ngọc Khánh Đoan DC22GTH03 28 221NNA012 Trương Thị Xuân Đông DC22NNA01 29 221GTH122 Huỳnh Ngọc Thảo Giang DC22GTH02 30 221NNA015 Lê Trần Tiểu Giang DC22NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
 • 15. Môn học: Nhóm thi: 002 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F206 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221NNA038 Nguyễn Thị Hương Giang DC22NNA01 2 221GTH166 Phạm Huỳnh Hương Giang DC22GTH03 3 221GTH175 Võ Thị Thu Giang DC22GTH02 4 221GTH024 Alê H'binh DC22GTH01 5 221GTH073 Nay H'chuin DC22GTH02 6 221GTH005 Rcõm H'diệu DC22GTH02 7 221GTH062 Ksor H'ngé DC22GTH03 8 221GTH002 Ksor H'rương DC22GTH01 9 221GTH012 Rcom H'trang DC22GTH01 10 221GTH045 Rcom H'trinh DC22GTH02 11 221NNA026 Võ Trần Tuyết Ha DC22NNA01 12 221GMN024 Nguyễn Thị Ngọc Hà DC22GMN01 13 221GTH145 Nguyễn Phương Hạ DC22GTH01 14 221GTH132 Trương Thị Mỹ Hạ DC22GTH01 15 221GTH001 Đặng Mỹ Hạnh DC22GTH02 16 221GTH071 Võ Thị Mỹ Hạnh DC22GTH02 17 221GTH117 Trần Ngô Kim Hảo DC22GTH03 18 221NNA037 Trần Thị Như Hảo DC22NNA01 19 221NNA035 Nguyễn Thị Bích Hằng DC22NNA01 20 221SVA009 Trương Thị Mỹ Hằng DC22SVA01 21 221GTH169 Đào Thị Ngọc Hân DC22GTH02 22 221SVA010 Nguyễn Hoàng Thục Hân DC22SVA01 23 221GTH039 Trần Nguyễn Ngọc Hân DC22GTH03 24 221CTT022 Đào Anh Hậu DC22CTT01 25 221GMN005 Huỳnh Thị Hậu DC22GMN01 26 221GTH072 Ksor Hậu DC22GTH03 27 221GTH051 Nguyễn Công Hậu DC22GTH01 28 221GTH069 Nguyễn Thị Thanh Hậu DC22GTH01 29 221GTH159 Lê Thị Hồng Hiền DC22GTH01 30 221GTH021 Trần Nguyễn Minh Hiền DC22GTH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 16. Môn học: Nhóm thi: 003 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F203 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 211GTH119 Ksor Hiếu DC21GTH03 2 221CTT019 Nguyễn Văn Hiếu DC22CTT01 3 221GTH153 Bùi Trần Ngọc Hoa DC22GTH01 4 221STI010 Nguyễn Thị Thanh Hoa DC22STI01 5 221GTH055 Phạm Hồng Hoa DC22GTH03 6 221GTH010 Trần Hồng Hoa DC22GTH03 7 221GTH123 Võ Thị Mỹ Hòa DC22GTH02 8 221GTH011 Đặng Võ Nguyên Hồng DC22GTH01 9 221GTH177 Nguyễn Thị Bích Hồng DC22GTH03 10 221CTT023 Đỗ Thị Cúc Huệ DC22CTT01 11 221GTH133 Lương Thị Mỹ Huệ DC22GTH01 12 221SVA002 Trương Nguyễn ánh Huệ DC22SVA01 13 221GTH148 Ngô Đoàn Quang Huy DC22GTH02 14 221STO015 Nguyễn Thị Diệu Huyền DC22STO01 15 221GTH074 Phạm Thị Ngọc Huyền DC22GTH02 16 20571402090001 Thân Võ Ngân Huyền DC20STO01 17 221GTH008 Phú Mỹ Hưng DC22GTH02 18 221GTH053 Phùng Hưng DC22GTH03 19 221GMN032 Bùi Thị Minh Hương DC22GMN01 20 221GTH028 Nguyễn Trần Quỳnh Hương DC22GTH03 21 221GTH154 Phan Thị Thu Hương DC22GTH02 22 221GMN021 Trần Thị Thu Hương DC22GMN01 23 221CTT021 Phan Nhất Kha DC22CTT01 24 221STO008 Lê Tuấn Khanh DC22STO01 25 221CTT001 Nay Y Khanh DC22CTT01 26 221CTT016 Nguyễn Trùng Khánh DC22CTT01 27 221GTH064 Lê Thị Bích Khuê DC22GTH01 28 221GTH046 Trần Nhật Khuyên DC22GTH01 29 221CTT011 Lê Võ Tuấn Kiệt DC22CTT01 30 221NNA010 Trần Gia Kiệt DC22NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 -2024 (Đợt 3) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • 17. Môn học: Nhóm thi: 004 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F204 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GTH126 Lê Thị Thúy Kiều DC22GTH01 2 221GTH063 Nguyễn Thị Thanh Kiều DC22GTH03 3 221GTH013 Hoàng Kim DC22GTH01 4 221CTT020 Văn Tấn King DC22CTT01 5 221GTH128 Nguyễn Thái Kỳ DC22GTH02 6 221NNA027 Lê Thị Thanh Lam DC22NNA01 7 221GTH108 Mai Trúc Lam DC22GTH01 8 221STO011 Bùi Tấn Lập DC22STO01 9 221GTH025 Dư Thị Khánh Liên DC22GTH02 10 221GMN015 Ksor H' Lin DC22GMN01 11 221GTH091 Huỳnh Thị Trúc Linh DC22GTH03 12 221NNA066 Nguyễn Hoàng Nhật Linh DC22NNA01 13 221GTH190 Nguyễn Lê Nhật Linh DC22GTH03 14 221GTH138 Phạm Thùy Linh DC22GTH01 15 221NNA018 Thiều Khánh Linh DC22NNA01 16 221GTH026 Phạm Thị Loan DC22GTH02 17 221GTH164 Nguyễn Hải Luận DC22GTH02 18 221GTH157 Phạm Thanh Luyến DC22GTH03 19 221CTT036 Đỗ Hùng Lực DC22CTT01 20 221GTH031 Đỗ Thị Cẩm Ly DC22GTH02 21 221GTH179 Nguyễn Khánh Ly DC22GTH01 22 221GTH151 Nguyễn Thị Ly DC22GTH02 23 221GTH017 Trịnh Thị Khánh Ly DC22GTH03 24 221GTH052 Võ Thanh Trúc Ly DC22GTH03 25 221GTH118 Nguyễn Nhật Quỳnh Mai DC22GTH03 26 221GTH185 Trần Thị Thanh Mây DC22GTH01 27 221SVA013 Đặng Thị Anh Minh DC22SVA01 28 221NNA003 Đỗ Lê Quỳnh My DC22NNA01 29 221GMN020 Lê Thị Kiều My DC22GMN01 30 221NNA020 Nguyễn Dương Hoàng My DC22NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
 • 18. Môn học: Nhóm thi: 005 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F202 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221CTT033 Phạm Thị Trà My DC22CTT01 2 221GTH170 Huỳnh Đặng Ly Na DC22GTH02 3 221GTH087 Trần Thị My Na DC22GTH01 4 221NNA009 Bùi Thúy Nga DC22NNA01 5 221GTH044 Lê Nguyễn Hoàng Ngân DC22GTH03 6 221GTH061 Nguyễn Thanh Ngân DC22GTH01 7 221SVA007 Cao Thị Hoài Ngọc DC22SVA01 8 221GMN026 Nguyễn Huỳnh Hoài Ngọc DC22GMN01 9 221GTH088 Nguyễn Thị Bích Ngọc DC22GTH01 10 221GTH081 Nguyễn Nữ Ngọc Nguyên DC22GTH02 11 221GTH089 Nguyễn Võ Khánh Nguyên DC22GTH02 12 221GTH186 Trần Thị Thảo Nguyên DC22GTH01 13 221GMN006 Nguyễn Thị ánh Nguyệt DC22GMN01 14 221STO006 Trần Thị Như Nguyệt DC22STO01 15 221GTH182 Nguyễn Thùy Huyền Nha DC22GTH03 16 221GTH083 Nguyễn Phương Nhã DC22GTH01 17 221GTH155 Nguyễn Trần Thanh Nhàn DC22GTH02 18 221VNH007 Phạm Nguyễn Thanh Nhân DC22VNH01 19 221GTH191 Cao Thị Yến Nhi DC22GTH03 20 221GTH113 Dương Thị Yến Nhi DC22GTH01 21 221GMN028 Hà Tiểu Nhi DC22GMN01 22 221GTH098 Nguyễn Quỳnh Nhi DC22GTH02 23 221SVA019 Phạm Tuyết Nhi DC22SVA01 24 221GTH084 Phan Thị Hồng Nhi DC22GTH02 25 221GMN019 Trần Yến Nhi DC22GMN01 26 221SVA023 Nguyễn Tự Nhiên DC22SVA01 27 221NNA050 Trần Thị Bích Nhiên DC22NNA01 28 221GTH056 Lê Thị Cẩm Nhung DC22GTH01 29 221NNA025 Nguyễn Lê Hồng Nhung DC22NNA01 30 221GTH130 Nguyễn Thị Cẩm Nhung DC22GTH03 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 19. Môn học: Nhóm thi: 006 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F201 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GTH163 Nguyễn Thị Hồng Nhung DC22GTH02 2 221GTH006 Trần Thị Hồng Nhung DC22GTH02 3 221GTH048 Trần Thị Tuyết Nhung DC22GTH02 4 221GTH104 Đỗ Nữ Quỳnh Như DC22GTH02 5 221GTH086 Đỗ Trần Huỳnh Như DC22GTH03 6 221GTH095 Lê Quỳnh Như DC22GTH01 7 221GTH180 Lê Quỳnh Như DC22GTH01 8 221GTH143 Nguyễn Ngọc Quế Như DC22GTH03 9 221GTH057 Trần Nguyễn Huỳnh Như DC22GTH02 10 221GTH105 Trương Thị Quỳnh Như DC22GTH03 11 221GTH092 Dương An Ni DC22GTH03 12 221GTH171 Hồ Xuân Ni DC22GTH03 13 221GTH144 Nguyễn Thị Kiều Oanh DC22GTH03 14 221CTT015 Mạnh Thành Phát DC22CTT01 15 221GTH059 Alê Đoàn Phi DC22GTH03 16 221NNA064 Phạm Nhật Phi DC22NNA01 17 221NNA005 Lê Bằng Phong DC22NNA01 18 221CTT030 Lê Quốc Phong DC22CTT01 19 221STO021 Lê Gia Phúc DC22STO01 20 221GTH134 Nguyễn Hồng Phúc DC22GTH02 21 221GMN029 Đoàn Thảo Phương DC22GMN01 22 221STO022 Huỳnh Thị Thu Phương DC22STO01 23 221SVA001 Hving H Phương DC22SVA01 24 221GTH032 Nay H' Phương DC22GTH03 25 221CTT031 Nguyễn Lê Hoài Phương DC22CTT01 26 221STI012 Nguyễn Thanh Phương DC22STI01 27 221NNA055 Nguyễn Thị Minh Phương DC22NNA01 28 221NNA008 Nguyễn Trúc Phương DC22NNA01 29 221GTH033 Trần Thị Hà Phương DC22GTH03 30 221GTH188 Trần Thị Thu Phương DC22GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 • 20. Môn học: Nhóm thi: 007 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F207 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221CTT026 Nguyễn Lê Minh Quân DC22CTT01 2 221VNH013 Nguyễn Phan Anh Quý DC22VNH01 3 221STO010 Đỗ Thị Lệ Quyên DC22STO01 4 221GTH035 Phạm Thị Bích Quyên DC22GTH01 5 221GTH080 Phạm Thị Thu Quyên DC22GTH01 6 221GTH156 Trần Bích Quyên DC22GTH03 7 221GTH034 Trần Thị Diễm Quyên DC22GTH01 8 221GTH066 Trần Thị Lệ Quyên DC22GTH01 9 221GTH106 Đỗ Thị Diễm Quỳnh DC22GTH03 10 211GMN041 Hồ Dương Quỳnh DC22GMN01 11 221GTH041 Hồ Nguyễn Khánh Quỳnh DC22GTH02 12 221GMN018 Lương Hương Quỳnh DC22GMN01 13 221GTH009 Nguyễn Thị Quỳnh DC22GTH02 14 221GMN016 Phạm Thị Mộng Quỳnh DC22GMN01 15 221GTH149 Phạm Thúy Quỳnh DC22GTH02 16 221GTH036 Văn Thị Như Quỳnh DC22GTH02 17 221GTH158 Nguyễn Thị Sang DC22GTH01 18 221GTH042 Phạm ánh Sang DC22GTH03 19 221GMN008 Ksor H' Soát DC22GMN01 20 212GMN044 Bùi Thị Mỹ Tâm CC21GMN02 21 221GTH014 Trần Nguyễn Ngân Tâm DC22GTH03 22 221STO009 Võ Thị Mỹ Tâm DC22STO01 23 221GTH075 Ksor Tân DC22GTH03 24 221VNH004 Lê Hoàng Thái DC22VNH01 25 221VNH003 Nguyễn Thị Hồng Thanh DC22VNH01 26 221NNA004 Trần Thị Thu Thanh DC22NNA01 27 221NNA049 Cao Vi Thảo DC22NNA01 28 221GTH085 Huỳnh Trương Bích Thảo DC22GTH03 29 221GMN012 Lê Nguyễn Hương Thảo DC22GMN01 30 221GTH115 Lê Thị Kim Thảo DC22GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 21. Môn học: Nhóm thi: 008 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F208 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221SVA014 Nguyễn Thị Thu Thảo DC22SVA01 2 221GTH018 Trần Thị Thu Thảo DC22GTH02 3 221STO019 Trần Hồng Thắm DC22STO01 4 221GTH137 Nguyễn Thị Xuân Thân DC22GTH03 5 221GMN014 Trương Minh Thi DC22GMN01 6 221SVA006 Nguyễn Thịnh DC22SVA01 7 221GMN013 Nguyễn Dương Lệ Thu Thơm DC22GMN01 8 221NNA058 Hồ Nguyễn Hồng Thu DC22NNA01 9 221GTH068 Nguyễn Thị Thu DC22GTH02 10 221GMN025 Lê Hà Thanh Thuận DC22GMN01 11 221SVA017 Huỳnh Thị Minh Thủy DC22SVA01 12 221GMN031 Phạm Thị Thanh Thủy DC22GMN01 13 221GTH178 Phan Thanh Thủy DC22GTH03 14 221GMN001 Kpă H' Thúy DC22GMN01 15 221GTH078 Huỳnh Bạch Anh Thư DC22GTH03 16 221NNA042 Nguyễn Phạm Hoài Thư DC22NNA01 17 221NNA031 Phạm Hoài Thư DC22NNA01 18 221SVA003 Phạm Lê Minh Thư DC22SVA01 19 221GTH019 Phan Thị Anh Thư DC22GTH03 20 221GTH181 Trần Vũ Minh Thư DC22GTH02 21 221GTH109 Huỳnh Minh Thương DC22GTH02 22 221GTH102 Nguyễn Thị Hoài Thương DC22GTH01 23 221GTH131 Phạm Triệu Hoài Thương DC22GTH03 24 221GMN010 Trần Thị Hoài Thương DC22GMN01 25 221GTH015 Trần Thị Kim Thương DC22GTH03 26 221GTH020 Nguyễn Hoàng Ngọc Thy DC22GTH01 27 221GTH050 Huỳnh Thị Cẩm Tiên DC22GTH01 28 221NNA022 Ngô Thúy Tiên DC22NNA01 29 221NNA011 Lê Minh Tiến DC22NNA01 30 221GTH070 Trần Tiến DC22GTH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
 • 22. Môn học: Nhóm thi: 009 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221CTT042 Võ Quang Tiến DC22CTT01 2 221CTT006 Phạm Xuân Tình DC22CTT01 3 221NNA001 Trần Thị Minh Tính DC22NNA01 4 221GTH189 Trần Tư Toàn DC22GTH03 5 221CTT028 Trương Văn Toàn DC22CTT01 6 221GTH076 Vạn Thị Thanh Trà DC22GTH01 7 221GTH127 Đỗ Thị Thanh Trang DC22GTH02 8 221GTH135 Nguyễn Thùy Đoan Trang DC22GTH02 9 221GMN023 Nguyễn Thủy Xuân Trang DC22GMN01 10 221NNA006 Trần Thị Minh Trang DC22NNA01 11 221GTH100 Trương Thị Trang DC22GTH03 12 221GMN030 Võ Thị Kiều Trang DC22GMN01 13 221NNA016 Dương Thị Ngọc Trâm DC22NNA01 14 221GTH029 Đặng Thị Quỳnh Trâm DC22GTH01 15 221GTH107 Nguyễn Lê Huyền Trâm DC22GTH01 16 221GTH111 Trần Thị Bích Trâm DC22GTH03 17 221GTH125 Trần Thị Nhật Trâm DC22GTH01 18 221SVA004 Bùi Nam Trân DC22SVA01 19 221GTH090 Đoàn Thị Huyền Trân DC22GTH02 20 221VNH008 Nguyễn Bảo Trân DC22VNH01 21 221GTH054 Trần Hồ Bảo Trân DC22GTH02 22 221GTH027 Trương Huỳnh Bảo Trân DC22GTH02 23 221VNH002 Huỳnh Thị Minh Triết DC22VNH01 24 221GTH172 Đặng Thị Lan Trinh DC22GTH03 25 211GTH038 Ngô Hòa Trinh DC21GTH01 26 221GMN003 Rmah Nay Vĩnh Trinh DC22GMN01 27 221CTT034 Lê Đàm Quốc Trọng DC22CTT01 28 221GTH136 Bùi Đặng Phương Trúc DC22GTH03 29 221GTH060 Nguyễn Vũ Hoài Trúc DC22GTH02 30 221GTH146 Bùi Trịnh Trung DC22GTH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 • 23. Môn học: Nhóm thi: 010 Ngày thi: 18/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F303 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221STO003 Nguyễn Quốc Trung DC22STO01 2 221VNH005 Đoàn Ngọc Tú DC22VNH01 3 221GTH043 Đỗ Phạm Minh Tuấn DC22GTH02 4 221STI002 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DC22STI01 5 221GTH167 Trần Thanh Tuyền DC22GTH01 6 221GTH079 Nay Hờ Tuyết DC22GTH03 7 221NNA002 Trần Dương ánh Tuyết DC22NNA01 8 221GTH140 Nguyễn Thị Lam Tưởng DC22GTH02 9 221NNA067 Nguyễn Lê Xuân Ty DC22NNA01 10 221GTH141 Dương Bảo Uyên DC22GTH02 11 221NNA053 Nguyễn Nhật Uyên DC22NNA01 12 221STI006 Bùi Nguyễn ái Vân DC22STI01 13 221GTH176 Lê Vi DC22GTH02 14 221NNA023 Lương Thị Tường Vi DC22NNA01 15 221GTH124 Nguyễn Thị Điền Vi DC22GTH03 16 221STO002 Biện Mỹ Viên DC22STO01 17 221GTH101 Hà Minh Nhật Việt DC22GTH01 18 221NNA060 Hồ Thị Phương Việt DC22NNA01 19 221CTT017 Nguyễn Văn Việt DC22CTT01 20 221GMN027 Nguyễn Thành Vinh DC22GMN01 21 221GTH082 Nguyễn Hoàng Vũ DC22GTH03 22 221GTH183 Nguyễn Hoàng Vy DC22GTH03 23 221GTH168 Nguyễn Tường Vy DC22GTH01 24 221GMN017 Hồ Như ý DC22GMN01 25 221STO014 Phan Đặng Như ý DC22STO01 26 221GMN004 Ksor H' Yêm DC22GMN01 27 221GTH187 Đặng Thị Thu Yên DC22GTH02 28 211GTH097 Nguyễn Thị Hồng Yên DC21GTH01 29 221STO013 Hoàng Hải Yến DC22STO01 30 221NNA047 Phạm Thị Bảo Yến DC22NNA01 31 221GTH184 Võ Thị Yến DC22GTH03 32 221GMN009 Rah Lan H' Za Lin DC22GMN01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
 • 24. Môn học: Nhóm thi: Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F203 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH123 Lục Thị An DHC23GTH01 2 231GTH133 Nguyễn Ngọc Lan Anh DHC23GTH01 3 231GTH105 Thân Thị Trang Anh DHC23GTH01 4 231GTH062 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DHC23GTH01 5 231GTH011 Phạm Thị Ngọc Ánh DHC23GTH02 6 231GTH072 Sô Thị Ánh DHC23GTH03 7 231GTH054 Lê Ngọc Bảo DHC23GTH01 8 231GTH103 Vũ Cao Gia Bảo DHC23GTH02 9 231GTH078 Nguyễn Thị Ngọc Bích DHC23GTH03 10 231GTH021 Đoàn Ngọc Tâm Bình DHC23GTH02 11 231GTH005 Nguyễn Thị Như Bình DHC23GTH01 12 231GTH160 Trần An Bình DHC23GTH01 13 231GTH057 Trần Ngọc Châu DHC23GTH03 14 231GTH080 Lưu Thị Yên Chi DHC23GTH02 15 231GTH128 Đặng Thị Thúy Diễm DHC23GTH01 16 231GTH108 Nguyễn Ngọc Bích Diễm DHC23GTH03 17 231GTH089 Nguyễn Thị Thúy Diễm DHC23GTH03 18 231GTH046 Hồ Thị Diệu DHC23GTH01 19 231GTH141 Ksor Hờ Dơn DHC23GTH03 20 211GTH049 Nguyễn Thùy Dung DC21GTH01 21 231GTH155 Huỳnh Quốc Dũng DHC23GTH03 22 231GTH109 Lê Ngọc Bảo Duy DHC23GTH03 23 231GTH117 Lương Thanh Duyên DHC23GTH02 24 231GTH159 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DHC23GTH01 25 231GTH058 Phạm Thị Mỹ Duyên DHC23GTH03 26 231GTH115 Trần Cẩm Duyên DHC23GTH01 27 231GTH019 Trần Thị Ngọc Duyên DHC23GTH02 28 231GTH044 Lê Thị Linh Đa DHC23GTH03 29 231GTH112 Nguyễn Thị Ngọc Điệp DHC23GTH02 30 231GTH091 Ksor H Đinh DHC23GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 25. Môn học: Nhóm thi: Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F201 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH116 Nguyễn Trình Tiểu Đoan DHC23GTH03 2 231GTH007 Hoàng Nguyễn Bằng Giang DHC23GTH03 3 231GTH158 Trần Đoàn Châu Giang DHC23GTH01 4 231GTH079 Nguyễn Việt Hà DHC23GTH03 5 231GTH104 Đỗ Nam Hải DHC23GTH03 6 211GTH158 Lê Nguyễn Phương Hảo DC21GTH03 7 231GTH153 Hồ Thị Thúy Hằng DHC23GTH03 8 231GTH041 Lê Thu Hằng DHC23GTH03 9 231GTH110 Nguyễn Thị Thúy Hằng DHC23GTH02 10 231GTH090 Huỳnh Trần Gia Hân DHC23GTH02 11 231GTH073 Huỳnh Trần Khánh Hân DHC23GTH02 12 231GTH033 Nguyễn Hữu Khánh Hân DHC23GTH03 13 231GTH012 Dương Thị Hiền DHC23GTH03 14 231GTH148 Nguyễn Thị Thu Hiền DHC23GTH03 15 231GTH064 Thái Thị Diệu Hiền DHC23GTH01 16 231GTH143 Phạm Như Hòa DHC23GTH01 17 231GTH134 Ngô Thị Hoài DHC23GTH01 18 231GTH152 Nguyễn Thanh Hoài DHC23GTH02 19 231GTH135 Lê Thanh Huệ DHC23GTH03 20 231GTH137 Đào Thu Hương DHC23GTH02 21 231GTH035 Nguyễn Ngọc Lan Hương DHC23GTH03 22 231GTH120 Trần Ngọc Như Khương DHC23GTH02 23 231GTH082 Lê Thị Hiếu Kiên DHC23GTH01 24 231GTH042 Ksơr Hờ Lam DHC23GTH03 25 231GTH106 La Sô Phong Lan DHC23GTH01 26 231GTH088 Võ Kim Lanh DHC23GTH03 27 231GTH132 Nguyễn Lê Thạch Lâm DHC23GTH01 28 231GTH047 Huỳnh Thục Linh DHC23GTH03 29 231GTH013 Lê Huyền Linh DHC23GTH03 30 231GTH059 Nguyễn Thị Trúc Linh DHC23GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3)
 • 26. Môn học: Nhóm thi: Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F202 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH098 Phạm Thị Mỹ Loan DHC23GTH03 2 231GTH083 Trần Thị Mỹ Loan DHC23GTH02 3 231GTH129 Phan Thị Cẩm Ly DHC23GTH02 4 231GTH138 Phạm Lê Trà Mi DHC23GTH02 5 231GTH032 Sô Thị Hà Mi DHC23GTH03 6 231GTH154 Hồ Thị Mịn DHC23GTH03 7 231GTH020 Ksor Minh DHC23GTH02 8 231GTH010 Nguyễn Thị Trà My DHC23GTH01 9 231GTH043 R'ô H' Na DHC23GTH02 10 231GTH107 Kpă Hờ Linh Nga DHC23GTH03 11 231GTH003 Mai Thảo Ngân DHC23GTH02 12 231GTH099 Đào Anh Ngọc DHC23GTH03 13 231GTH015 Đỗ Trương Hồng Ngọc DHC23GTH01 14 231GTH086 Lê Hoài Bảo Ngọc DHC23GTH01 15 231GTH006 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc DHC23GTH02 16 231GTH045 Trần Bích Ngọc DHC23GTH02 17 231GTH075 Lê Hạnh Nguyên DHC23GTH01 18 231GTH124 Hoàng Ngọc Yến Nhi DHC23GTH01 19 231GTH029 Lê Bình Nhi DHC23GTH02 20 231GTH157 Nguyễn Phạm Yến Nhi DHC23GTH01 21 231GTH093 Nguyễn Thị Yến Nhi DHC23GTH02 22 231GTH076 Nguyễn Thị Ngọc Nhung DHC23GTH03 23 231GTH094 Đoàn Thị Quỳnh Như DHC23GTH01 24 231GTH018 Nguyễn Thị Huyền Như DHC23GTH01 25 231GTH060 Nguyễn Thị Tố Như DHC23GTH02 26 231GTH048 Trần Lê Quỳnh Như DHC23GTH02 27 231GTH142 Alê Hờ Nhước DHC23GTH02 28 231GTH092 Nguyễn Vũ Tú Ni DHC23GTH02 29 231GTH074 Châu Nguyễn Hàn Nhật Ny DHC23GTH01 30 231GTH023 Nguyễn Hoàng Yến Ny DHC23GTH03 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • 27. Môn học: Nhóm thi: Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F204 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH028 Đặng Đình Phong DHC23GTH01 2 231GTH065 Nguyễn Trúc Phương DHC23GTH03 3 231GTH136 Trần Thị Mai Phương DHC23GTH03 4 231GTH095 Nguyễn Thị Phượng DHC23GTH01 5 231GTH146 Lê Vinh Quang DHC23GTH02 6 231GTH084 Ksơr Hờ Quý DHC23GTH01 7 231GTH014 Nguyễn Thị Lệ Quyên DHC23GTH03 8 231GTH050 Võ Thị Mỹ Quyên DHC23GTH03 9 231GTH066 Nguyễn Như Quỳnh DHC23GTH03 10 231GTH022 Phạm Trương Thúy Quỳnh DHC23GTH03 11 231GTH087 So Hờ Quỳnh DHC23GTH03 12 231GTH036 Trần Thị Trúc Quỳnh DHC23GTH01 13 231GTH002 Nguyễn Nhật Sang DHC23GTH01 14 231GTH051 Nguyễn Thị Sương DHC23GTH03 15 231GTH017 Phạm Hoài Tâm DHC23GTH01 16 221GTH075 Ksor Tân DC22GTH03 17 231GTH067 Phạm Trà Phương Thảo DHC23GTH02 18 231GTH147 Nguyễn Hà Thị Thoa DHC23GTH01 19 231GTH071 Lê Thị Thu DHC23GTH03 20 231GTH113 Đào Thị Thủy DHC23GTH01 21 231GTH118 Huỳnh Thị Thủy DHC23GTH03 22 231GTH111 Huỳnh Thị Thu Thúy DHC23GTH02 23 231GTH096 Nguyễn Hoàng Thư DHC23GTH01 24 231GTH150 Phạm Hoàng Diệu Thư DHC23GTH01 25 231GTH126 Thái Thị Thư DHC23GTH03 26 231GTH068 Phạm Thị Thương DHC23GTH02 27 231GTH125 Lê Mai Thủy Tiên DHC23GTH01 28 231GTH052 Lê Thị Thủy Tiên DHC23GTH02 29 231GTH004 Nguyễn Mỹ Hà Tiên DHC23GTH03 30 231GTH144 Nguyễn Thị Thủy Tiên DHC23GTH03 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
 • 28. Môn học: Nhóm thi: Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F205 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GTH040 Trần Thị Thanh Tiền DHC23GTH02 2 231GTH139 Nguyễn Thị Tâm Tình DHC23GTH01 3 231GTH024 Trương Công Vương Tịnh DHC23GTH03 4 231GTH025 Võ Lê Toàn DHC23GTH01 5 231GTH130 Lê Thùy Trang DHC23GTH02 6 231GTH100 Nguyễn Thu Trang DHC23GTH03 7 231GTH114 Phùng Thị Huyền Trang DHC23GTH01 8 231GTH119 Võ Nguyễn Huyền Trang DHC23GTH03 9 231GTH026 Hồ Nhật Đồng Trâm DHC23GTH01 10 231GTH131 Huỳnh Nguyễn Bảo Trâm DHC23GTH02 11 231GTH008 Nguyễn Bình Phương Trâm DHC23GTH01 12 231GTH049 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm DHC23GTH01 13 231GTH056 Phan Ngọc Trâm DHC23GTH03 14 231GTH101 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm DHC23GTH02 15 221GTH172 Đặng Thị Lan Trinh DC22GTH03 16 231GTH069 Nguyễn Thị Tú Trinh DHC23GTH01 17 231GTH070 Trần Thị Tuyết Trinh DHC23GTH01 18 231GTH145 Võ Thị Trinh DHC23GTH02 19 231GTH061 Đoàn Thị Thanh Trúc DHC23GTH02 20 231GTH127 Lưu Nguyễn Thanh Trúc DHC23GTH01 21 231GTH037 Phạm Thị Ngọc Tú DHC23GTH01 22 231GTH121 Bùi Đặng Thanh Tuyền DHC23GTH02 23 231GTH055 Nguyễn Thị Huỳnh Than Tuyền DHC23GTH01 24 231GTH039 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DHC23GTH02 25 231GTH085 Phạm Thị Hồng Uyển DHC23GTH01 26 231GTH122 Nguyễn Khánh Vân DHC23GTH02 27 231GTH149 Hồ Thị Yến Vi DHC23GTH02 28 231GTH140 Trần Thị Tường Vi DHC23GTH01 29 231GTH053 Đinh Nữ Yến Vy DHC23GTH02 30 231GTH063 Trần Ngọc Khánh Vy DHC23GTH01 31 231GTH102 Trần Thị Tường Vy DHC23GTH02 32 231GTH030 Trần Yến Vy DHC23GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2
 • 29. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E401 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GMN020 Lê Thị Thanh Ái DHC23GMN01 2 231GMN021 Nguyễn Xuân Ái DHC23GMN01 3 231STO005 Hoàng Minh Anh DHC23STO01 4 231GMN018 Võ Thị Kim Anh DHC23GMN01 5 231GMN024 Lê Thị Diễm Ánh DHC23GMN01 6 231STO020 Nguyễn Gia Bảo DHC23STO01 7 231GMN043 Nguyễn Thị Kiều Diễm DHC23GMN01 8 231GMN040 Phan Thị Trúc Diệp DHC23GMN01 9 231GMN015 Nguyễn Thị Thùy Dung DHC23GMN01 10 231GMN023 Nguyễn Đặng Thùy Dương DHC23GMN01 11 231GMN011 Lê Trần Nhật Đoan DHC23GMN01 12 231GMN038 Trần Thu Đông DHC23GMN01 13 231STO007 Phạm Minh Đức DHC23STO01 14 231STO006 Phạm Thị Hương Giang DHC23STO01 15 231GMN041 Nguyễn Thị Diễm Hằng DHC23GMN01 16 231GMN004 Lê Gia Hân DHC23GMN01 17 231GMN045 Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu DHC23GMN01 18 231STO004 Nguyễn Thành Hiệu DHC23STO01 19 231GMN009 Huỳnh Thị Thu Hồng DHC23GMN01 20 231STO003 Võ Lê Minh Hùng DHC23STO01 21 231STO015 Huỳnh Trần Gia Huy DHC23STO01 22 231GMN028 Hoàng Thị Lệ DHC23GMN01 23 231GMN010 Mai Kim Liên DHC23GMN01 24 231GMN047 Huỳnh Thị Trúc Liễu DHC23GMN01 25 231GMN033 Thái Hồ Thúy Linh DHC23GMN01 26 231GMN044 Võ Thị Kiều Linh DHC23GMN01 27 231GMN037 Hoàng Phúc Lộc DHC23GMN01 28 231STO022 Cao Cẩm Ly DHC23STO01 29 231GMN035 Phan Cẩm Ly DHC23GMN01 30 231GMN039 Nguyễn Thị Ngọc Mi DHC23GMN01 31 231STO018 Đỗ Thị Nga DHC23STO01 32 231GMN026 Lê Thị Thúy Ngân DHC23GMN01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Cơ sở Văn hóa VN Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 • 30. Môn học: Nhóm thi: 002 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E402 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GMN030 Ngô Thị Thúy Ngân DHC23GMN01 2 231STO017 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc DHC23STO01 3 221GMN026 Nguyễn Huỳnh Hoài Ngọc DC22GMN01 4 231STO012 Nguyễn Võ Ngọc Nguyên DHC23STO01 5 231GMN031 Phan Thị Thanh Nguyên DHC23GMN01 6 231GMN032 Nguyễn Thị Nhanh DHC23GMN01 7 231GMN034 Hà Thị Kim Nhi DHC23GMN01 8 231GMN006 Ngô Đỗ Yến Nhi DHC23GMN01 9 231GMN036 Trương Thị Tố Nhi DHC23GMN01 10 231GMN048 Ngô Thị Trinh Nữ DHC23GMN01 11 231GMN025 Hồ Huỳnh Kim Oanh DHC23GMN01 12 231GMN027 Huỳnh Thị Kim Oanh DHC23GMN01 13 231GMN046 Phạm Nguyễn Mai Phương DHC23GMN01 14 231GMN019 Trần Thị Thu Phương DHC23GMN01 15 231GMN016 Võ Ngô Như Quỳnh DHC23GMN01 16 231GMN001 Nay H' Rứ DHC23GMN01 17 231GMN003 Rah Lan H' Si DHC23GMN01 18 231GMN007 Rah Lan H' Súc DHC23GMN01 19 231GMN042 Hồ Như Thảo DHC23GMN01 20 231STO011 Nguyễn Thị Phương Thảo DHC23STO01 21 231GMN022 Trương Anh Nguyên Thảo DHC23GMN01 22 231GMN002 Nguyễn Thị Ngọc Thi DHC23GMN01 23 231STO009 Trần Hoài Bảo Thiên DHC23STO01 24 231GMN013 Lê Đặng Kiều Thơ DHC23GMN01 25 231GMN005 Ksor H' Thương DHC23GMN01 26 231STO002 Nguyễn Văn Tiên DHC23STO01 27 231STO021 Nguyễn Thanh Tịnh DHC23STO01 28 231STO014 Nguyễn Thị Trâm DHC23STO01 29 231GMN029 Trần Thị Bảo Trâm DHC23GMN01 30 231GMN017 Nguyễn Huyền Bảo Trân DHC23GMN01 31 231STO010 Thái Huỳnh Trân DHC23STO01 32 221GMN003 Rmah Nay Vĩnh Trinh DC22GMN01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Cơ sở Văn hóa VN Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
 • 31. Môn học: Nhóm thi: 003 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GMN008 Đoàn Thị Cẩm Trúc DHC23GMN01 2 231STO008 Nguyễn Thị Cẩm Tuyến DHC23STO01 3 231STO016 Nguyễn Thị Thanh Tuyến DHC23STO01 4 231GMN014 Đỗ Ngọc Bảo Vân DHC23GMN01 5 231STO019 Hồ Minh Vũ DHC23STO01 6 231STO013 Nguyễn Như Ý DHC23STO01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Cơ sở Văn hóa VN Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • 32. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F301 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231NON006 Ksor Hoàng Anh DHC23NON01 2 231NON003 Nay Y Chí DHC23NON01 3 231NON001 Trần Thị Kim Hồng DHC23NON01 4 231NON005 Nay Hợp DHC23NON01 5 231NON002 Sô Minh Khải DHC23NON01 6 231NON004 Huỳnh Tuấn Kiệt DHC23NON01 7 231NON008 La Lan Minh DHC23NON01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Dinh dưỡng - Thức ăn Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 33. Môn học: Nhóm thi: 003 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231NNA058 Lê Đình Vĩnh An DHC23NNA01 2 221NNA056 Nguyễn Thị Xuân An DC22NNA01 3 231NNA059 Nguyễn Minh Anh DHC23NNA01 4 231NNA045 Nguyễn Thị Thu Bảo DHC23NNA01 5 231NNA018 Lê Nam Bình DHC23NNA01 6 231NNA008 Lê Thị Minh Châu DHC23NNA01 7 231NNA048 Phạm Khánh Chi DHC23NNA01 8 231NNA005 Dương Thị Kim Chung DHC23NNA01 9 231NNA010 Trần Ngọc Chung DHC23NNA01 10 231NNA060 Cao Tấn Duy DHC23NNA01 11 231NNA019 Thạch Đình Duy DHC23NNA01 12 231NNA046 Lê Bích Đăng DHC23NNA01 13 231NNA040 Đàm Khánh Đoan DHC23NNA01 14 211STA032 Lê Hạ Đoan DC21STA01 15 231NNA017 Nguyễn Hồng Đức DHC23NNA01 16 231NNA055 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DHC23NNA01 17 231NNA028 Rơ Ô H' Gir DHC23NNA01 18 231NNA006 Đỗ Khánh Hà DHC23NNA01 19 231NNA063 Trần Mỹ Hạnh DHC23NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nguyễn Thị Thanh Tâm DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Ngữ âm - Âm vị học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 • 34. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: E403 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231CTT047 Hà Tuấn Anh DHC23CTT01 2 231CTT024 Lương Chí Bảo DHC23CTT01 3 211CTT002 Ngô Hữu Bằng DC21CTT01 4 231CTT032 Ksơr Hờ Duyên DHC23CTT01 5 231CTT038 Đặng Bình Đại DHC23CTT01 6 231CTT001 Nguyễn Ngọc Đạt DHC23CTT01 7 231CTT002 Nguyễn Minh Đức DHC23CTT01 8 231CTT022 Võ Trần Anh Đức DHC23CTT01 9 231CTT039 Trần Minh Hải DHC23CTT01 10 231CTT046 Bùi Thị Nhung Hiền DHC23CTT01 11 231CTT011 Đặng Thị Việt Hòa DHC23CTT01 12 231CTT037 Cao Minh Hoàn DHC23CTT01 13 231CTT027 Đặng Phước Huy DHC23CTT01 14 211CTT016 Lê Công Huy DC21CTT01 15 231CTT017 Phạm Lê Huy DHC23CTT01 16 231CTT018 Đào Công Khả DHC23CTT01 17 231CTT043 Trần Xuân Nam DHC23CTT01 18 231CTT012 Hà Như Ngọc DHC23CTT01 19 231CTT008 Đào Thị Minh Nhã DHC23CTT01 20 231CTT009 Đào Thị Minh Nhẹ DHC23CTT01 21 231CTT013 Rčom Nho DHC23CTT01 22 231CTT025 Y Khương Niê DHC23CTT01 23 211CTT006 Nguyễn Thị Kim Oanh DC21CTT01 24 231CTT003 Nguyễn Tấn Phong DHC23CTT01 25 211CTT007 Lê Công Phương DC21CTT01 26 231CTT014 Nguyễn Trần Tài Phương DHC23CTT01 27 231CTT035 Ka So Bá Quang DHC23CTT01 28 231CTT031 Bùi Thanh Sâm DHC23CTT01 29 231CTT004 Huỳnh Đức Sâm DHC23CTT01 30 231CTT041 Trần Quốc Thiện DHC23CTT01 31 231CTT042 Nguyễn Minh Tiến DHC23CTT01 32 211CTT009 Trần Thị Huyền Trân DC21CTT01 33 231CTT030 Trần Đặng Thanh Tường DHC23CTT01 34 211CTT011 Võ Lê Anh Văn DC21CTT01 35 231CTT044 Huỳnh Nguyễn Hoàng Vinh DHC23CTT01 36 231CTT033 Mạnh Gia Vũ DHC23CTT01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Kỹ thuật lập trình nâng cao Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
 • 36. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F207 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231QTR031 Ngô Tuấn Anh DHC23QTR01 2 231QTR034 Đỗ Văn Bình DHC23QTR01 3 231QTR041 Lưu Nguyễn Linh Chi DHC23QTR01 4 231QTR030 Phạm Thị Thu Hằng DHC23QTR01 5 231QTR050 Huỳnh Công Hậu DHC23QTR01 6 231QTR002 Nguyễn Trúc Thanh Hợp DHC23QTR01 7 231QTR011 Nguyễn Ngô Quỳnh Hương DHC23QTR01 8 231QTR008 Nguyễn Nhật Hương DHC23QTR01 9 231QTR019 Văn Chí Mạnh DHC23QTR01 10 231QTR029 Thái Thị ái Mi DHC23QTR01 11 231QTR023 Lê Trần Ly Na DHC23QTR01 12 231QTR028 Nguyễn Thanh Nga DHC23QTR01 13 231QTR003 Đặng Thị ánh Ngọc DHC23QTR01 14 231QTR015 Tăng Thị Hồng Ngọc DHC23QTR01 15 231QTR037 Trần Vũ Minh Ngọc DHC23QTR01 16 231QTR033 Võ Lâm Bảo Ngọc DHC23QTR01 17 231QTR007 Trần Thị Lan Nhi DHC23QTR01 18 231QTR025 Trương Võ Hoàng Quân DHC23QTR01 19 231QTR040 Đoàn Diễm Quỳnh DHC23QTR01 20 231QTR009 Huỳnh Võ Như Quỳnh DHC23QTR01 21 231QTR051 Lê Nguyễn Như Quỳnh DHC23QTR01 22 231QTR013 Trần Thị Thanh Sương DHC23QTR01 23 231QTR027 Lê Đức Tài DHC23QTR01 24 231QTR001 Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm DHC23QTR01 25 231QTR020 Trương Ngọc Tân DHC23QTR01 26 231QTR042 Nguyễn Viết Trung Thành DHC23QTR01 27 231QTR012 Nguyễn Hoàng Minh Thông DHC23QTR01 28 231QTR016 Phan Thị Cẩm Thơm DHC23QTR01 29 231QTR035 Nguyễn Thị Ngọc Trang DHC23QTR01 30 231QTR045 Nguyễn Thị Bích Trâm DHC23QTR01 31 231QTR036 Trần Thị Thanh Vương DHC23QTR01 32 231QTR032 Ksor H' Yuyên DHC23QTR01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Marketing căn bản
 • 37. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F302 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231NNA066 Nguyễn Happy DHC23NNA01 2 221NNA035 Nguyễn Thị Bích Hằng DC22NNA01 3 231NNA043 Phan Thúy Hằng DHC23NNA01 4 231NNA057 Lê Võ Quỳnh Hân DHC23NNA01 5 231NNA068 Đặng Trần Thanh Hiệp DHC23NNA01 6 231NNA002 Nguyễn Ngọc Huấn DHC23NNA01 7 231NNA044 Nguyễn Mai Huyền DHC23NNA01 8 231NNA015 Nguyễn Thị Kim Huyền DHC23NNA01 9 231NNA025 Nguyễn Thị Thu Huyền DHC23NNA01 10 231NNA014 Dương Thị Thúy Kiều DHC23NNA01 11 231NNA023 Nguyễn Hoàng Nhã Linh DHC23NNA01 12 231NNA004 Võ Thị Mỹ Linh DHC23NNA01 13 231NNA027 Nguyễn Phạm Bích Ly DHC23NNA01 14 231NNA021 Nguyễn Diễm My DHC23NNA01 15 231NNA041 Đào Thị Thúy Ngân DHC23NNA01 16 231NNA003 Lê Thảo Bích Nguyên DHC23NNA01 17 231NNA026 Nguyễn Võ Như Nguyên DHC23NNA01 18 231NNA001 Trần Nguyễn Thảo Nguyên DHC23NNA01 19 231NNA016 Nguyễn Vũ Như Nguyệt DHC23NNA01 20 231NNA052 Huỳnh Thị Tâm Như DHC23NNA01 21 231NNA022 Nguyễn Thị Tâm Như DHC23NNA01 22 231NNA061 Trần Võ Tâm Như DHC23NNA01 23 231NNA050 Trần Xuân Phát DHC23NNA01 24 231NNA032 Nguyễn Lê Hoàng Phúc DHC23NNA01 25 231NNA053 Minh Thị Xuân Phương DHC23NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Ngữ âm - Âm vị học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 • 38. Môn học: Nhóm thi: 002 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F206 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231NNA049 Tô Thị Bích Phương DHC23NNA01 2 231NNA009 Trương Tường Quy DHC23NNA01 3 211NNA018 Mai Thảo Quyên DC21NNA01 4 231NNA020 Lê Dương Hải Quỳnh DHC23NNA01 5 231NNA064 Nguyễn Thị Như Quỳnh DHC23NNA01 6 231NNA056 Đỗ Thị Ngọc Sang DHC23NNA01 7 231NNA072 Nguyễn Thanh Tâm DHC23NNA01 8 231NNA011 Nguyễn Trần Mỹ Tâm DHC23NNA01 9 231NNA054 Lê Thị Kiêm Thao DHC23NNA01 10 231NNA039 Nguyễn Hồng Thắm DHC23NNA01 11 231NNA047 Tô Thanh Thuy DHC23NNA01 12 231NNA038 Lưu Ngọc Thư DHC23NNA01 13 231NNA067 Nguyễn Anh Thư DHC23NNA01 14 231NNA033 Nguyễn Đỗ Minh Thư DHC23NNA01 15 231NNA065 Nguyễn Thị Anh Thư DHC23NNA01 16 231NNA036 Lương Quỳnh Diễm Tiên DHC23NNA01 17 231NNA024 Lương Công Toàn DHC23NNA01 18 231NNA071 Võ Thanh Trà DHC23NNA01 19 231NNA035 Dương Thị Hoàng Trang DHC23NNA01 20 231NNA007 Lê Thu Trang DHC23NNA01 21 231NNA069 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang DHC23NNA01 22 231NNA051 Bùi Phan Bảo Trân DHC23NNA01 23 231NNA029 Trần Ngọc Huyền Trân DHC23NNA01 24 231NNA031 Nguyễn Phúc Văn DHC23NNA01 25 231NNA062 Huỳnh Châu Thanh Vy DHC23NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Ngữ âm - Âm vị học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI
 • 39. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F208 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231VNH005 Đặng Thị Quỳnh ánh DHC23VNH01 2 231VNH003 Võ Thị Như Bình DHC23VNH01 3 231VNH007 Trương Ngọc Định DHC23VNH01 4 231VNH012 Nguyễn Thị Quỳnh Linh DHC23VNH01 5 231VNH014 Nguyễn Hoàn Mỹ DHC23VNH01 6 231VNH006 Bùi Thị Thanh Nhàn DHC23VNH01 7 211GMN080 Nay H' Nhoar DC21GMN02 8 231VNH016 Trần Ngọc Quỳnh Như DHC23VNH01 9 231VNH019 H - Jê Ra Niê DHC23VNH01 10 231VNH021 Nguyễn Thị Anh Thư DHC23VNH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Văn học dân gian Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 40. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 19/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F208 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231SVA022 Trần Nguyễn Gia Bảo DHC23SVA01 2 231SVA009 Nguyễn Quỳnh Mai Chăm DHC23SVA01 3 231SVA017 Đầu Thị Khánh Hòa DHC23SVA01 4 231SVA008 Nguyễn Thị Hồng Huệ DHC23SVA01 5 231SVA018 Nguyễn Thị Khánh Ly DHC23SVA01 6 231SVA007 Nguyễn Huỳnh Hà Mi DHC23SVA01 7 231SVA003 Đoàn Thị Tường Nhi DHC23SVA01 8 231SVA021 Phan Yến Nhi DHC23SVA01 9 231SVA010 Vương Thiên Phú DHC23SVA01 10 231SVA011 Lê Nhựt Quang DHC23SVA01 11 231SVA019 Lý Nhật Quyên DHC23SVA01 12 231SVA004 Nguyễn Dương Mỹ Quyên DHC23SVA01 13 221SVA012 Huỳnh Nguyễn Diễm Quỳnh DHC23SVA01 14 231SVA005 Phạm Tấn Tài DHC23SVA01 15 231SVA012 Trần Thanh Thảo DHC23SVA01 16 231SVA013 Huỳnh Huyền Tóc Tiên DHC23SVA01 17 231SVA023 Nguyễn Võ Chánh Tín DHC23SVA01 18 231SVA015 Nguyễn Thị Đài Trang DHC23SVA01 19 231SVA020 Tạ Quỳnh Trang DHC23SVA01 20 231SVA001 Kiều Nguyên Trâm DHC23SVA01 21 231SVA016 Trần ánh Tuệ DHC23SVA01 22 231SVA006 Đoàn Thị Thảo Uyên DHC23SVA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Văn học và sân khấu, điện ảnh TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • 41. Môn học: Nhóm thi: 001 001 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E401 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221NNA056 Nguyễn Thị Xuân An DC22NNA01 2 221CTT024 Nguyễn Đức Anh DC22CTT01 3 221CTT014 Nguyễn Phước Bảo DC22CTT01 4 221NNA019 Trà Duy Bảo DC22NNA01 5 221NNA032 Nguyễn Hoàng Bảo Chân DC22NNA01 6 221NNA036 Huỳnh Thị Trúc Chi DC22NNA01 7 221CTT009 Bùi Kim Chính DC22CTT01 8 221NNA013 Trương Thị Minh Diện DC22NNA01 9 221CTT013 Nguyễn Châu Đạt DC22CTT01 10 221NNA029 Nguyễn Quốc Đạt DC22NNA01 11 221NNA012 Trương Thị Xuân Đông DC22NNA01 12 221NNA015 Lê Trần Tiểu Giang DC22NNA01 13 221NNA038 Nguyễn Thị Hương Giang DC22NNA01 14 221NNA026 Võ Trần Tuyết Ha DC22NNA01 15 221NNA037 Trần Thị Như Hảo DC22NNA01 16 221NNA035 Nguyễn Thị Bích Hằng DC22NNA01 17 221CTT022 Đào Anh Hậu DC22CTT01 18 221CTT019 Nguyễn Văn Hiếu DC22CTT01 19 221CTT023 Đỗ Thị Cúc Huệ DC22CTT01 20 221CTT021 Phan Nhất Kha DC22CTT01 21 221CTT001 Nay Y Khanh DC22CTT01 22 221CTT016 Nguyễn Trùng Khánh DC22CTT01 23 221CTT011 Lê Võ Tuấn Kiệt DC22CTT01 24 221NNA010 Trần Gia Kiệt DC22NNA01 25 221CTT020 Văn Tấn King DC22CTT01 26 221NNA027 Lê Thị Thanh Lam DC22NNA01 27 221NNA066 Nguyễn Hoàng Nhật Linh DC22NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… Nguyễn Thị Thanh Tâm TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Khởi nghiệp
 • 42. Môn học: Nhóm thi: 002 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: E402 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221NNA018 Thiều Khánh Linh DC22NNA01 2 221CTT036 Đỗ Hùng Lực DC22CTT01 3 221NNA003 Đỗ Lê Quỳnh My DC22NNA01 4 221NNA020 Nguyễn Dương Hoàng My DC22NNA01 5 221CTT033 Phạm Thị Trà My DC22CTT01 6 221NNA009 Bùi Thúy Nga DC22NNA01 7 221VNH007 Phạm Nguyễn Thanh Nhân DC22VNH01 8 221NNA050 Trần Thị Bích Nhiên DC22NNA01 9 221NNA025 Nguyễn Lê Hồng Nhung DC22NNA01 10 221CTT015 Mạnh Thành Phát DC22CTT01 11 221NNA064 Phạm Nhật Phi DC22NNA01 12 221NNA005 Lê Bằng Phong DC22NNA01 13 221CTT030 Lê Quốc Phong DC22CTT01 14 221CTT031 Nguyễn Lê Hoài Phương DC22CTT01 15 221NNA055 Nguyễn Thị Minh Phương DC22NNA01 16 221NNA008 Nguyễn Trúc Phương DC22NNA01 17 221CTT026 Nguyễn Lê Minh Quân DC22CTT01 18 221VNH013 Nguyễn Phan Anh Quý DC22VNH01 19 221VNH004 Lê Hoàng Thái DC22VNH01 20 221VNH003 Nguyễn Thị Hồng Thanh DC22VNH01 21 221NNA004 Trần Thị Thu Thanh DC22NNA01 22 221NNA049 Cao Vi Thảo DC22NNA01 23 221NNA058 Hồ Nguyễn Hồng Thu DC22NNA01 24 221NNA042 Nguyễn Phạm Hoài Thư DC22NNA01 25 221NNA031 Phạm Hoài Thư DC22NNA01 26 221NNA022 Ngô Thúy Tiên DC22NNA01 27 221NNA011 Lê Minh Tiến DC22NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Khởi nghiệp Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 43. Môn học: Nhóm thi: 003 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F301 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221CTT042 Võ Quang Tiến DC22CTT01 2 221CTT006 Phạm Xuân Tình DC22CTT01 3 221NNA001 Trần Thị Minh Tính DC22NNA01 4 221CTT028 Trương Văn Toàn DC22CTT01 5 221NNA006 Trần Thị Minh Trang DC22NNA01 6 221NNA016 Dương Thị Ngọc Trâm DC22NNA01 7 221VNH008 Nguyễn Bảo Trân DC22VNH01 8 221VNH002 Huỳnh Thị Minh Triết DC22VNH01 9 221CTT034 Lê Đàm Quốc Trọng DC22CTT01 10 221VNH005 Đoàn Ngọc Tú DC22VNH01 11 221NNA002 Trần Dương ánh Tuyết DC22NNA01 12 221NNA067 Nguyễn Lê Xuân Ty DC22NNA01 13 221NNA053 Nguyễn Nhật Uyên DC22NNA01 14 221NNA023 Lương Thị Tường Vi DC22NNA01 15 221NNA060 Hồ Thị Phương Việt DC22NNA01 16 221CTT017 Nguyễn Văn Việt DC22CTT01 17 221NNA047 Phạm Thị Bảo Yến DC22NNA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Khởi nghiệp Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 44. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' Phòng thi: F301 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221SVA009 Trương Thị Mỹ Hằng DC22SVA01 2 221SVA010 Nguyễn Hoàng Thục Hân DC22SVA01 3 221SVA002 Trương Nguyễn ánh Huệ DC22SVA01 4 221SVA013 Đặng Thị Anh Minh DC22SVA01 5 221SVA007 Cao Thị Hoài Ngọc DC22SVA01 6 221SVA019 Phạm Tuyết Nhi DC22SVA01 7 221SVA023 Nguyễn Tự Nhiên DC22SVA01 8 221SVA001 Hving H Phương DC22SVA01 9 221SVA014 Nguyễn Thị Thu Thảo DC22SVA01 10 221SVA006 Nguyễn Thịnh DC22SVA01 11 221SVA017 Huỳnh Thị Minh Thủy DC22SVA01 12 221SVA003 Phạm Lê Minh Thư DC22SVA01 13 221SVA004 Bùi Nam Trân DC22SVA01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Hán – Nôm cơ sở Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 45. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F206 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GMN007 Rah Lan H' A DC22GMN01 2 221GMN024 Nguyễn Thị Ngọc Hà DC22GMN01 3 221GMN005 Huỳnh Thị Hậu DC22GMN01 4 221GMN032 Bùi Thị Minh Hương DC22GMN01 5 221GMN021 Trần Thị Thu Hương DC22GMN01 6 221GMN015 Ksor H' Lin DC22GMN01 7 221GMN020 Lê Thị Kiều My DC22GMN01 8 221GMN026 Nguyễn Huỳnh Hoài Ngọc DC22GMN01 9 221GMN006 Nguyễn Thị ánh Nguyệt DC22GMN01 10 221GMN028 Hà Tiểu Nhi DC22GMN01 11 221GMN019 Trần Yến Nhi DC22GMN01 12 221GMN029 Đoàn Thảo Phương DC22GMN01 13 211GMN041 Hồ Dương Quỳnh DC22GMN01 14 221GMN018 Lương Hương Quỳnh DC22GMN01 15 221GMN016 Phạm Thị Mộng Quỳnh DC22GMN01 16 221GMN008 Ksor H' Soát DC22GMN01 17 221GMN012 Lê Nguyễn Hương Thảo DC22GMN01 18 221GMN014 Trương Minh Thi DC22GMN01 19 221GMN013 Nguyễn Dương Lệ Thu Thơm DC22GMN01 20 221GMN025 Lê Hà Thanh Thuận DC22GMN01 21 221GMN031 Phạm Thị Thanh Thủy DC22GMN01 22 221GMN001 Kpă H' Thúy DC22GMN01 23 221GMN010 Trần Thị Hoài Thương DC22GMN01 24 221GMN023 Nguyễn Thủy Xuân Trang DC22GMN01 25 221GMN030 Võ Thị Kiều Trang DC22GMN01 26 221GMN003 Rmah Nay Vĩnh Trinh DC22GMN01 27 221GMN027 Nguyễn Thành Vinh DC22GMN01 28 221GMN017 Hồ Như ý DC22GMN01 29 221GMN004 Ksor H' Yêm DC22GMN01 30 221GMN009 Rah Lan H' Za Lin DC22GMN01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 46. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F203 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GTH093 Trần Thị Thúy An DC22GTH01 2 221GTH022 Đặng Huyền Anh DC22GTH01 3 221GTH007 Lương Lan Anh DC22GTH01 4 221GTH112 Nguyễn Thị Quỳnh Anh DC22GTH03 5 221GTH139 Trương Lê Hoàng Anh DC22GTH01 6 221GTH037 Nguyễn Văn Bình DC22GTH01 7 221GTH152 Nguyễn Lê Thảo Chi DC22GTH01 8 221GTH038 Trương Thị Mỵ Chi DC22GTH02 9 221GTH103 Đặng Thị Thúy Diễm DC22GTH02 10 221GTH099 Nguyễn Phước Hoàng Diệp DC22GTH03 11 221GTH097 Huỳnh Thị Mỹ Duyên DC22GTH02 12 211GTH001 Huỳnh Thị Anh Đào DC21GTH01 13 221GTH165 Văn Ngọc Khánh Đoan DC22GTH03 14 221GTH122 Huỳnh Ngọc Thảo Giang DC22GTH02 15 221GTH166 Phạm Huỳnh Hương Giang DC22GTH03 16 221GTH175 Võ Thị Thu Giang DC22GTH02 17 221GTH024 Alê H'binh DC22GTH01 18 221GTH073 Nay H'chuin DC22GTH02 19 221GTH005 Rcõm H'diệu DC22GTH02 20 221GTH062 Ksor H'ngé DC22GTH03 21 221GTH002 Ksor H'rương DC22GTH01 22 221GTH012 Rcom H'trang DC22GTH01 23 221GTH045 Rcom H'trinh DC22GTH02 24 221GTH145 Nguyễn Phương Hạ DC22GTH01 25 221GTH132 Trương Thị Mỹ Hạ DC22GTH01 26 221GTH001 Đặng Mỹ Hạnh DC22GTH02 27 221GTH071 Võ Thị Mỹ Hạnh DC22GTH02 28 211GTH158 Lê Nguyễn Phương Hảo DC21GTH03 29 221GTH117 Trần Ngô Kim Hảo DC22GTH03 30 221GTH169 Đào Thị Ngọc Hân DC22GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 47. Môn học: Nhóm thi: 002 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F202 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GTH039 Trần Nguyễn Ngọc Hân DC22GTH03 2 221GTH072 Ksor Hậu DC22GTH03 3 221GTH051 Nguyễn Công Hậu DC22GTH01 4 221GTH069 Nguyễn Thị Thanh Hậu DC22GTH01 5 221GTH159 Lê Thị Hồng Hiền DC22GTH01 6 221GTH021 Trần Nguyễn Minh Hiền DC22GTH01 7 221GTH153 Bùi Trần Ngọc Hoa DC22GTH01 8 221GTH055 Phạm Hồng Hoa DC22GTH03 9 221GTH010 Trần Hồng Hoa DC22GTH03 10 221GTH123 Võ Thị Mỹ Hòa DC22GTH02 11 221GTH011 Đặng Võ Nguyên Hồng DC22GTH01 12 221GTH177 Nguyễn Thị Bích Hồng DC22GTH03 13 221GTH133 Lương Thị Mỹ Huệ DC22GTH01 14 221GTH148 Ngô Đoàn Quang Huy DC22GTH02 15 221GTH074 Phạm Thị Ngọc Huyền DC22GTH02 16 221GTH008 Phú Mỹ Hưng DC22GTH02 17 221GTH053 Phùng Hưng DC22GTH03 18 221GTH028 Nguyễn Trần Quỳnh Hương DC22GTH03 19 221GTH154 Phan Thị Thu Hương DC22GTH02 20 221GTH064 Lê Thị Bích Khuê DC22GTH01 21 221GTH046 Trần Nhật Khuyên DC22GTH01 22 221GTH126 Lê Thị Thúy Kiều DC22GTH01 23 221GTH063 Nguyễn Thị Thanh Kiều DC22GTH03 24 221GTH013 Hoàng Kim DC22GTH01 25 221GTH128 Nguyễn Thái Kỳ DC22GTH02 26 221GTH108 Mai Trúc Lam DC22GTH01 27 221GTH025 Dư Thị Khánh Liên DC22GTH02 28 221GTH091 Huỳnh Thị Trúc Linh DC22GTH03 29 221GTH190 Nguyễn Lê Nhật Linh DC22GTH03 30 221GTH138 Phạm Thùy Linh DC22GTH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 48. Môn học: Nhóm thi: 003 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F201 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GTH026 Phạm Thị Loan DC22GTH02 2 221GTH164 Nguyễn Hải Luận DC22GTH02 3 221GTH157 Phạm Thanh Luyến DC22GTH03 4 221GTH031 Đỗ Thị Cẩm Ly DC22GTH02 5 221GTH179 Nguyễn Khánh Ly DC22GTH01 6 221GTH151 Nguyễn Thị Ly DC22GTH02 7 221GTH017 Trịnh Thị Khánh Ly DC22GTH03 8 221GTH052 Võ Thanh Trúc Ly DC22GTH03 9 221GTH118 Nguyễn Nhật Quỳnh Mai DC22GTH03 10 221GTH185 Trần Thị Thanh Mây DC22GTH01 11 221GTH170 Huỳnh Đặng Ly Na DC22GTH02 12 221GTH087 Trần Thị My Na DC22GTH01 13 221GTH044 Lê Nguyễn Hoàng Ngân DC22GTH03 14 221GTH061 Nguyễn Thanh Ngân DC22GTH01 15 221GTH088 Nguyễn Thị Bích Ngọc DC22GTH01 16 221GTH081 Nguyễn Nữ Ngọc Nguyên DC22GTH02 17 221GTH089 Nguyễn Võ Khánh Nguyên DC22GTH02 18 221GTH186 Trần Thị Thảo Nguyên DC22GTH01 19 221GTH182 Nguyễn Thùy Huyền Nha DC22GTH03 20 221GTH083 Nguyễn Phương Nhã DC22GTH01 21 221GTH155 Nguyễn Trần Thanh Nhàn DC22GTH02 22 221GTH191 Cao Thị Yến Nhi DC22GTH03 23 221GTH113 Dương Thị Yến Nhi DC22GTH01 24 221GTH098 Nguyễn Quỳnh Nhi DC22GTH02 25 221GTH084 Phan Thị Hồng Nhi DC22GTH02 26 221GTH056 Lê Thị Cẩm Nhung DC22GTH01 27 221GTH130 Nguyễn Thị Cẩm Nhung DC22GTH03 28 221GTH163 Nguyễn Thị Hồng Nhung DC22GTH02 29 221GTH006 Trần Thị Hồng Nhung DC22GTH02 30 221GTH048 Trần Thị Tuyết Nhung DC22GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 49. Môn học: Nhóm thi: 004 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F204 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GTH104 Đỗ Nữ Quỳnh Như DC22GTH03 2 221GTH086 Đỗ Trần Huỳnh Như DC22GTH02 3 221GTH095 Lê Quỳnh Như DC22GTH02 4 221GTH180 Lê Quỳnh Như DC22GTH02 5 221GTH143 Nguyễn Ngọc Quế Như DC22GTH02 6 221GTH057 Trần Nguyễn Huỳnh Như DC22GTH01 7 221GTH105 Trương Thị Quỳnh Như DC22GTH03 8 221GTH092 Dương An Ni DC22GTH03 9 221GTH171 Hồ Xuân Ni DC22GTH03 10 221GTH144 Nguyễn Thị Kiều Oanh DC22GTH03 11 221GTH059 Alê Đoàn Phi DC22GTH02 12 221GTH134 Nguyễn Hồng Phúc DC22GTH02 13 221GTH032 Nay H' Phương DC22GTH03 14 221GTH033 Trần Thị Hà Phương DC22GTH02 15 221GTH188 Trần Thị Thu Phương DC22GTH03 16 221GTH035 Phạm Thị Bích Quyên DC22GTH03 17 221GTH080 Phạm Thị Thu Quyên DC22GTH03 18 221GTH156 Trần Bích Quyên DC22GTH02 19 221GTH034 Trần Thị Diễm Quyên DC22GTH02 20 221GTH066 Trần Thị Lệ Quyên DC22GTH01 21 221GTH106 Đỗ Thị Diễm Quỳnh DC22GTH03 22 221GTH041 Hồ Nguyễn Khánh Quỳnh DC22GTH03 23 221GTH009 Nguyễn Thị Quỳnh DC22GTH01 24 221GTH149 Phạm Thúy Quỳnh DC22GTH01 25 221GTH036 Văn Thị Như Quỳnh DC22GTH01 26 221GTH158 Nguyễn Thị Sang DC22GTH03 27 221GTH042 Phạm ánh Sang DC22GTH01 28 221GTH014 Trần Nguyễn Ngân Tâm DC22GTH02 29 221GTH075 Ksor Tân DC22GTH02 30 221GTH085 Huỳnh Trương Bích Thảo DC22GTH03 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 50. Môn học: Nhóm thi: 005 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F205 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GTH115 Lê Thị Kim Thảo DC22GTH02 2 221GTH018 Trần Thị Thu Thảo DC22GTH02 3 221GTH137 Nguyễn Thị Xuân Thân DC22GTH03 4 221GTH068 Nguyễn Thị Thu DC22GTH02 5 221GTH178 Phan Thanh Thủy DC22GTH03 6 221GTH078 Huỳnh Bạch Anh Thư DC22GTH03 7 221GTH019 Phan Thị Anh Thư DC22GTH03 8 221GTH181 Trần Vũ Minh Thư DC22GTH02 9 221GTH109 Huỳnh Minh Thương DC22GTH02 10 221GTH102 Nguyễn Thị Hoài Thương DC22GTH01 11 221GTH131 Phạm Triệu Hoài Thương DC22GTH03 12 221GTH015 Trần Thị Kim Thương DC22GTH03 13 221GTH020 Nguyễn Hoàng Ngọc Thy DC22GTH01 14 221GTH050 Huỳnh Thị Cẩm Tiên DC22GTH01 15 221GTH070 Trần Tiến DC22GTH01 16 221GTH189 Trần Tư Toàn DC22GTH03 17 221GTH076 Vạn Thị Thanh Trà DC22GTH01 18 221GTH127 Đỗ Thị Thanh Trang DC22GTH02 19 221GTH135 Nguyễn Thùy Đoan Trang DC22GTH02 20 221GTH100 Trương Thị Trang DC22GTH03 21 221GTH029 Đặng Thị Quỳnh Trâm DC22GTH01 22 221GTH107 Nguyễn Lê Huyền Trâm DC22GTH01 23 221GTH111 Trần Thị Bích Trâm DC22GTH03 24 221GTH125 Trần Thị Nhật Trâm DC22GTH01 25 221GTH090 Đoàn Thị Huyền Trân DC22GTH02 26 221GTH054 Trần Hồ Bảo Trân DC22GTH02 27 221GTH027 Trương Huỳnh Bảo Trân DC22GTH02 28 221GTH172 Đặng Thị Lan Trinh DC22GTH03 29 221GTH136 Bùi Đặng Phương Trúc DC22GTH03 30 221GTH060 Nguyễn Vũ Hoài Trúc DC22GTH02 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 51. Môn học: Nhóm thi: 006 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' Phòng thi: F302 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221GTH146 Bùi Trịnh Trung DC22GTH02 2 221GTH043 Đỗ Phạm Minh Tuấn DC22GTH02 3 221GTH167 Trần Thanh Tuyền DC22GTH03 4 221GTH079 Nay Hờ Tuyết DC22GTH02 5 221GTH140 Nguyễn Thị Lam Tưởng DC22GTH03 6 221GTH141 Dương Bảo Uyên DC22GTH03 7 221GTH176 Lê Vi DC22GTH03 8 221GTH124 Nguyễn Thị Điền Vi DC22GTH02 9 221GTH101 Hà Minh Nhật Việt DC22GTH02 10 221GTH082 Nguyễn Hoàng Vũ DC22GTH01 11 221GTH183 Nguyễn Hoàng Vy DC22GTH03 12 221GTH168 Nguyễn Tường Vy DC22GTH03 13 221GTH187 Đặng Thị Thu Yên DC22GTH01 14 221GTH184 Võ Thị Yến DC22GTH01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • 52. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 90' F302 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221STO007 Lê Trọng An DC22STO01 2 221STO017 Nguyễn Huỳnh Vân Anh DC22STO01 3 221STO012 Bùi Xuân Bách DC22STO01 4 221STO015 Nguyễn Thị Diệu Huyền DC22STO01 5 221STO008 Lê Tuấn Khanh DC22STO01 6 221STO011 Bùi Tấn Lập DC22STO01 7 221STO006 Trần Thị Như Nguyệt DC22STO01 8 221STO021 Lê Gia Phúc DC22STO01 9 221STO022 Huỳnh Thị Thu Phương DC22STO01 10 221STO010 Đỗ Thị Lệ Quyên DC22STO01 11 221STO009 Võ Thị Mỹ Tâm DC22STO01 12 221STO019 Trần Hồng Thắm DC22STO01 13 221STO003 Nguyễn Quốc Trung DC22STO01 14 221STO002 Biện Mỹ Viên DC22STO01 15 221STO014 Phan Đặng Như Ý DC22STO01 16 221STO013 Hoàng Hải Yến DC22STO01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Qui hoạch tuyến tính Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Phòng thi:
 • 53. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 20/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: ….. F208 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 221STI010 Nguyễn Thị Thanh Hoa DC22STI01 2 221STI012 Nguyễn Thanh Phương DC22STI01 3 221STI002 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DC22STI01 4 221STI006 Bùi Nguyễn Ái Vân DC22STI01 Số SV trong danh sách: _____Số SV dự thi:______ Cán bộ coi thi 1:…………………… Cán bộ coi thi 2:…………………… TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Lý luận dạy học tin học Phú Yên, ngày 22 tháng 5 năm 2024 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Thị Thanh Tâm Phòng thi:
 • 54. Môn học: Nhóm thi: 001 Ngày thi: 21/6/2024 Giờ thi: 07g45 Số phút: 120' ST1 STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú 1 231GMN020 Lê Thị Thanh Ái DHC23GMN01 2 231GMN021 Nguyễn Xuân Ái DHC23GMN01 3 231NNA058 Lê Đình Vĩnh An DHC23NNA01 4 231GTH123 Lục Thị An DHC23GTH01 5 231CTT047 Hà Tuấn Anh DHC23CTT01 6 231STO005 Hoàng Minh Anh DHC23STO01 7 231NON006 Ksor Hoàng Anh DHC23NON01 8 231QTR031 Ngô Tuấn Anh DHC23QTR01 9 231NNA059 Nguyễn Minh Anh DHC23NNA01 10 231GTH105 Thân Thị Trang Anh DHC23GTH01 11 231GMN018 Võ Thị Kim Anh DHC23GMN01 12 231VNH005 Đặng Thị Quỳnh Ánh DHC23VNH01 13 231GMN024 Lê Thị Diễm Ánh DHC23GMN01 14 231GTH062 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DHC23GTH01 15 231GTH011 Phạm Thị Ngọc Ánh DHC23GTH02 16 231GTH072 Sô Thị Ánh DHC23GTH03 17 231GTH054 Lê Ngọc Bảo DHC23GTH01 18 231CTT024 Lương Chí Bảo DHC23CTT01 19 231STO020 Nguyễn Gia Bảo DHC23STO01 20 231NNA045 Nguyễn Thị Thu Bảo DHC23NNA01 21 231SVA022 Trần Nguyễn Gia Bảo DHC23SVA01 22 231GTH103 Vũ Cao Gia Bảo DHC23GTH02 23 231GTH078 Nguyễn Thị Ngọc Bích DHC23GTH03 24 231GTH021 Đoàn Ngọc Tâm Bình DHC23GTH02 25 231QTR034 Đỗ Văn Bình DHC23QTR01 26 231NNA018 Lê Nam Bình DHC23NNA01 27 231GTH005 Nguyễn Thị Như Bình DHC23GTH01 28 231GTH160 Trần An Bình DHC23GTH01 29 231VNH003 Võ Thị Như Bình DHC23VNH01 30 231SVA009 Nguyễn Quỳnh Mai Chăm DHC23SVA01 31 231NNA008 Lê Thị Minh Châu DHC23NNA01 32 231GTH057 Trần Ngọc Châu DHC23GTH03 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024 (Đợt 3) Giáo dục Thể chất 2 (Điền kinh) Phòng thi: