SlideShare a Scribd company logo
“In Praise of Older Methods”: la traducció
          en l'ensenyament de llengües estrangeres.
               Alguns exercicis pràctics.
            Barry Pennock i Jose Santaemilia Ruiz
                 Universitat de València.
1.- INTRODUCCIÓ
    En el camp de l'ensenyament de llengües estrangeres, especialment de l'anglès,
“traducció” i “gramàtica” són dos conceptes que es presenten indissolublement units : la
raó fonamental n'és la importància que el métode “Grammar-Translation” (gramàtica i
traducció) ha tingut en la història de l'ensenyament de la llengua anglesa. A la base
d'aquest mètode hi és el més remot i ancestral plantejament didàctic : els cursos
d'idiomes van nàixer de l'esperit d'aventura i les creixents relacions internacionals entre
els països del món i, sobretot, de la necessitat d'escoltar-se, comunicar-se i traduir-se.
    L'anglès, tot i ser una llengua que trigà bastant a incorporar-se al circuit europeu
de les llengües prestigioses, ens ofereix abundants manuals per al seu ensenyament. Ja
al 1396, un autor avui desconegut va editar un llibre destinat als viatgers anglesos que
vulguessen visitar França : aquest llibre de text rudimentari es componia de diversos
diàlegs sobre temes quotidians, en versió bilingüe, anglesa i francesa. La traducció, com
podem veure, era a la base d'aquest mètode. William Caxton, el 1483, en va repetir la
fòrmula.
    Ja en el segle XVI, el Vocabulare (1530) de Noël de Berlaimont, que
originàriament va ser publicat en versió flamenca i francesa, va donar pas -en les seues
successives reimpressions i addicions- a la fòrmula de més èxit d'ensenyament de
llengües: els manuals poliglots. Els Colloquia en són la cristal.lització més notable : es
tractava de textos que incloïen nombrosos diàlegs de caràcter pràctic (en sis, set i fins
a vuit llengües distintes), unes escassíssimes nocions gramaticals i un glossari del
mots més habituals. Aquests manuals poliglots van conviure, des de finals del segle
XVI, amb les primeres gramàtiques de la llengua anglesa (entre les què podem
esmentar l´ Englishe Scholemaister (1580) de Jacques Bellot, l'English Schoolmaster
472              ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB

(1596) de Coote, la Grammaire Angloise (1622) de Georges Mason, l´English Grammar de
Ben Jonson (escrita cap al 1640) i diversos Nomenclators.       Tots els mètodes esmentats
incorporaven diàlegs o glossaris plurilingües per matèries.
    Molt posteriorment, en el segle XVIII, el mètode “Grammar-Translation» (gramática i
traducció) va institucionalitzar els principis pedagògics tradicionals de l'escolàstica: és a dir,
l'aprenentatge de llengües servia per a llegir textos i interpretar-los, auxiliats per la gramàtica i
el diccionari. El mètode se centra en la pràctica repetitiva d'estructures modèliques i en una
seqüencialització de les dificultats gramaticals. La traducció (una traducció tan literal com fos
possible, s'entén) hi era un suport indispensable per a la comprensió dels textos. Lectura i
traducció establien una continuada i profitosa associació.
    Les reformes posteriors dels mètodes d'ensenyament, per influència de les noves
escoles lingüístiques, van fer desaparèixer quasi totalment el de “gramàtica i traducció”. Des
d'aleshores, qualsevol utilització de la llengua materna dins de la classe ha estat considerada
tabú. La traducció semblava una d'aqueixes coses que, de tant en tant, i una mica d'amagades,
tot professor feia però no podia admetre. Amb l'adveniment del mètode “directe” i altres
propostes de caire “funcional”, “nocional” o simplement “comunicatiu”, l'anglès passava a ser
l'única llengua d'interrelació entre professor i alumnes: la llengua materna, per tant, en quedava
pràcticament desterrada. Per dir-ho gràficament, els professors no tenien un altre remei que
abandonar un mètode rebutjat en la teoria però utilitzat gairebé des de sempre. L'ús de la
traducció dins de la classe va convertir-se en una activitat passada de moda i amb un cert
caràcter retrògrad; a més, els exercicis de traducció demanaven massa temps.
    Avui dia, en la didàctica de l'anglès com a llengua estrangera (TEFL), les coses
semblen haver canviat pel que fa a la gramàtica. Més enllà del fet que, tradicionalment, la
immensa majoria dels llibres de text han estat -i encara estan- organitzats al voltant
d'estructures gramaticals, podem trobar avui gran nombre de manuals i llibres complementaris
que ofereixen al professor tot un seguit d'exercicis basats en problemes específicament
gramaticals. De fet, és ben difícil trobar un llibre de text que no incorpore, com a part integral
del treball de curs, un “Workbook” o llibre d'exercicis, exercicis que gairebé tots fan referència
a aspectes gramaticals.
    Evidentment s'han realitzat esforços per a presentar la gramàtica de manera atractiva i
estimulant: sembla que en aquest camp s'han superat els tediosos i interminables exercicis del
nostre passat recent (sense anar més lluny, de mètodes com l'estructuralista o comunicatiu, en
especial els “drills”). Podem dir que avui la gramàtica ha trobat el seu lloc dins dels mètodes
didàctics com a revisió i consolidació del material de classe, si bé no hauria de constituir el
centre neuràlgic al voltant del qual s'ha d'organitzar tot el curs.
BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ                                  473

2.- EL LLOC DE LA TRADUCCIO. ALGUNS EXERCICIS PRACTICS.
    En aquest paper no volem demostrar la validesa o invalidesa del mètode “Grammar-
Translation” ni exigir-ne la seua rehabilitació, sinó proposar que la traducció (com la
gramàtica) ha de ser considerada una eina vàlida per a l'ensenyament de l'anglès. La gramàtica
sembla ja haver estat acceptada per ensenyants i alumnes; creiem també arribada l'hora de la
traducció.
    La nostra idea és senzilla: assegurar als exercicis de traducció un lloc semblant al què
gaudeixen els nombrosos i sovint redundants exercicis gramaticals. Pel que fa a la gramàtica,
avui dia els professors sovint la fem servir per tal d'assegurar una coherència estructural al
nostre curs, per tal de mesurar-ne una progressió efectiva. ¿Per què, doncs, i malgrat haver-hi
algunes excepcions, continua ignorant-se majoritàriament la traducció?
    La traducció ofereix una re/visió i pràctica globalitzadora de totes les habilitats
lingüístiques que una llengua posa en joc; alguns manuals d'anglès comencen d'incorporar-la
entre els seus exercicis pràctics. Tan sols en farem referència a un dels primers: la sèrie
Headway, publicada per Oxford University Press. En el primer llibre, Headway Intermediate
(Soars, J. i Soars, L., 1986), la traducció ocupa una part de la secció final de cada unitat, que
serveix de revisió a aquesta. S'hi inclou la traducció per diverses raons: (1) perquè és una
manera de mesurar la correcció dels nostres alumnes; (2) perquè ajuda als alumnes “to develop
a cognitive awareness of its form and function, and of its place within the language system”
(1986: v); (3) perquè, malgrat tot, els alumnes van a traduir, ja conscientment o inconscient; i
(4) perquè la traducció és un mètode molt vàlid per posar de relleu les diferències entre la
llengua estrangera i la materna.
    Dins Headway Intermediate, els exercicis de traducció consisteixen en frases
descontextualitzades que inclouen diverses estructures, com el “simple past” o “present
perfect”. A continuació oferim uns exemples de la veu passiva (Unitat 13).

              Champagne is produced in France.
              Two people were killed last night.
              Oil has been found in the Antartic.
              This exercise must be done carefully.
                                      (1986: 73)

    Exercicis com aquest tenen un clar objectiu: la consolidació de les estructures i
funcions que s'acaben d'estudiar. Es fa així possible, com assenyalen els autors, la
interiorització per part de l'alumne de la forma externa, la funció i la posició de les unitats
lingüístiques dins del sistema. En l'aprenentatge d'una llengua tenim almenys dues llengües en
contacte:  la  llengua   que  estudiem  i,  com  a   referència  constant,  la  nostra.
474              ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB

    En molts casos, en especial en els nivells elementals de llengua, els alumnes tendeixen
a la traducció. És aquest un tret psicològic que convé no oblidar: ho vulguem o no, els nostres
alumnes traduiran paraules, conceptes i relacions gramaticals, buscant-hi la seguretat i la
coherència que ofereix la pròpia llengua. La llengua materna és el microcosmos natural amb
què enfrontem una segona, tercera o successives llengües. És l'únic i rígid model que volem
imposar a tota nova unitat lingüística. Traduir és, per tant, en els primers nivells d'aprenentatge,
un fet inevitable, subconscient. Cal, per tant, formalitzar-lo en exercicis ben estructurats,
pràctics, clars, que no demanen massa temps. L'alumne incrementarà així la seua confiança i
simplificarà la seua revisió mental del material d'estudi.
    Farem, però, un pas més enllà. Frases del tipus “Champagne is produced in France”,
que acabem de veure, ens són vàlides en determinats moments del procés cognitiu, però són
excessivament mecàniques i descontextualitzades. La repetició inconscient -si bé ha estat i
probablement és un dels eixos de totes les metodologies- pot arribar a desmotivar l'alumne. Ens
calen situacions reals, amb un llenguatge real i uns objectius reals. El següent exercici, prou
similar a l'anterior, aporta una variació substancial: les raons per les quals utilitzem la veu
passiva (és a dir, quan no coneixem o no ens interessa conèixer el subjecte de l'acció) són
explicitades. D'altra banda, algunes de les estructures passives angleses exigeixen solucions
diferents en català o espanyol :

    A                     B
    Suite Sleep         Pharmacists
    Chronic snorers are being         have been told they should
    offered a free night at Ipswich      monitor people who continually
    Hospital's new sleep centre,        come in with prescriptions for
    where doctors will try to cure       tranquillizers and report back to
    them.                   doctors who sanctioned them.

    C                 D
    Woman's              Tragic two-year-old Linda Prime
    arm torn             could be given a life saving liver
    off by jet            swap today.
    A woman's arm was         Linda, who has only two days to live, was rushed
    torn off when she walked     to hospital yesterday after a possible liver donor
    into a British Airways jet    was found.
    it was revealed yesterday.


    El segon llibre de la sèrie, Headway Upper-Intermediate                (1987),

no inclou exercicis de traducció en el llibre de l'alumne, ja que els autors

no ho consideren “essencial” en un nivell avançat (1987: iv). Tot seguit, però, mani-
BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ                                475

festen que la traducció pot constituir un “exercici molt valuós” (1987: iv) i

proporcionen, dins del llibre del professor, diverses frases opcionals per a traduir:

          If I had worked hard, I would have passed the exam.
          If she had driven more carefully, she might have passed the test.
          If I had been watching the road, I wouldn't have hit the tree.
                                        (1987: 68)

    En el darrer llibre de la sèrie, Headway Advanced (1989), no trobem cap exercici de
traducció, probablement perquè els autors no ho consideren ni “esencial” ni “valuós”. ¿A què
es deu aquest canvi? Els autors no ens n’ofereixen cap raó. Una en podria ser que, arribats a
aquest nivell, una activitat de caràcter lingüístic com és la traducció ja no seria vàlida: les
activitats comunicatives, per contra, esdevindrien proporcionalment més importants que les
controlades. Però els autors, en exposar els arguments a favor i en contra de les activitats
controlades de precisió lingüística, assenyalen que en els nivells mitjà-alt i avançat n'hi hauria
d'haver més. Aquesta contradicció pot ser explicada pel fet que la traducció no ha estat (ni està)
de moda en el món de l'ensenyament de l'anglès i que s'han publicat escassíssims treballs sobre
com i quan s'ha de utilitzar dins de les classes.
    La dialèctica entre fluïdesa (fluency) i precisió (accuracy) és un espai ideal on analitzar
l'ús de la traducció dins de la nostra classe. Dels breus comentaris fets per Soars i Soars (1989),
podem concloure que cal considerar la traducció, exclusivament, com una activitat de precisió
centrada en la competència lingüística de l'alumne. No hi ha cap referència a la traducció com a
forma creativa d'aprendre una llengua. Si bé coincidim en què la traducció pot constituir un
mètode molt útil de revisar el material lingüístic, hi ha d'altres papers que hi pot jugar i d'altres
necessitats que pot satisfer.
    Alan Duff, en el seu llibre Translation (1989), assigna a la traducció un paper més
central i creatiu. Contràriament al què hem vist en la sèrie Headway, els exercicis proposats per
Duff estan adreçats a alumnes avançats (“post-proficiency”): un i altre manual, però, addueixen
raons similars, sobretot l'enorme influència de la llengua materna en l'alumne i la necessitat de
contrastar estructures de la nostra llengua i de l'estrangera. Tanmateix, Duff va més enllà quan
afirma que traduir és més “natural” que moltes de les activitats que ténen lloc dins de la classe
de llengua. Afirma també que la traducció no només hi pot ser utilitzada com a un mitjà per a
obtenir una fi, sinó com una fi en si mateixa :


     Translators will always be needed. Without them, there would be no summit talks, no
     glasnost or perestroika, no Olympic games, no Hamlet, no War and Peace … And
     who is to do all this necessary work? Either the professionals themselves, or the
476              ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB
     students of language. Only translation can give them the training they need.
     (Duff,1989: 7)


    La proposta de Duff (formar també als estudiants d'anglès com a traductors) és
revolucionària i, si es posés en pràctica, implicaria un canvi radical en l'elaboració de manuals
didàctics. Aquest plantejament escapa als límits del nostre paper, però bo serà de tenir en
compte que molts estudiants d`anglès actuen de fet, durant les vacances o al lloc de treball, com
a improvisats intèrprets per als amics o col.legues.
    D'acord amb aquesta visió, molt més ambiciosa, Duff proporciona al professor
exercicis de diversos tipus: contrast d'estructures gramaticals, funcions i activitats d'interacció
oral. Un d'aquests exercicis està basat en les anomenades “transposicions” (formes diverses
d'expressar un mateix concepte o funció). Aquest exercici pot tenir un caracter intralingüístic o
interlingüístic. Quan parlem la nostra llengua o tractem de parlar-ne una altra, tenim al nostre
abast un stock d'expressions que varien segons el nostre interlocutor o l'espai en què ens
trobem. És el que anomenem “registres”, factor cabdal de la competència comunicativa, de la
nostra riquesa verbal. Vegem el següent exercici :


    1.- El professor escriu en la pissarra una paraula o expressió anglesa. Duff en
      suggereix algunes (“Thank you”, “I agree”, “No smoking”) però també hi
      podem afegir d'altres (“Could you open the window?”, “May I borrow
      your typewriter?”...)
    2.- Els alumnes assagen maneres diverses, en anglès, de dir el mateix missatge.
      Han d'indicar també, amb la major precissió possible, el context en què s'hi
      produeixen:
        - qui parla a qui (el professor a l'alumne, un amic a un altre, etc.)
        - el lloc on es troben (a l'escola, instruccions a l'autobús, etc.)
    3.- En grups de 3 o 4 alumnes, es repeteix el procediment amb noves paraules i
      expressions. Posteriorment, cada grup ha de comparar les seues solucions o
      propostes amb altres grups.
    4.- Cada grup tradueix a la seua llengua materna una de les paraules o
      expressions (i totes les seues possibles transposicions).

    Els exercicis de traducció, eminentment comunicatius, són força indicats per encetar
una classe i sol.licitar l'atenció dels nostres alumnes. Són els anomenats “warmers”, activitats
no controlades l'únic objectiu de les quals és posar en marxa la maquinària del llenguatge, tot
afavorint equivalències i associacions immediates i fluïdesa entre la llengua que estudiem i la
nostra. Una mostra d'aquests “warmers” podria ser la que oferim a l’apèndix 1.
BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ                               477

    El que es tracta és d'afavorir l'associació d'idees, no la traducció mecànica de paraules.
A més, cada títol de pel.lícula és un text en si mateix, i cada film és un món imaginatiu que els
alumnes poden sintèticament recrear. Obviament, en aquest exercici introductori no hi ha
respostes correctes o incorrectes: l'alumne parla i associa lliurement mots, expressions i fins i
tot gestos culturals.
    D'aquesta activitat lliure en podem passar a una altra de controlada: la interpretació
consecutiva, directa i inversa. És aquest, creiem, un exercici d'altíssima rendibilitat pedagògica.
Pot consistir en un diàleg (preferentment entre dues persones, per tal de mantenir un esquema
senzill) sobre temes i tòpics pertinents del nostre curs. Imaginem una jove i coneguda actriu
anglesa (a qui, per comoditat expressiva, batejarem amb el nom de “Lola Flowers”) que es
troba de visita a la ciutat de València per tal de prendre part en l'edició anual de la Mostra de
Cinema del Mediterrani. Un periodista d'una revista local vol entrevistar-la. Ja tenim el tema :
el cinema, els mitjans de comunicació, la vida dels famosos, etc. Ja tenim també el conflicte
lingüístic : l'actriu anglesa, evidentment, només parla anglès i el periodista valencià parla,
probablement, espanyol. Dos dels nostres alumnes encarnaran aquests dos papers, mentre altres
dos faran d'improvisats intèrprets (Vegeu aquest exercici a l'Apèndix 2).
    Insistim en la paraula “improvisats”: no es tracta específicament de què els nostres
alumnes milloren la seua pràctica traductora sinó que reexaminen i consoliden la llengua
estrangera en funció de la seua pròpia.
    Aquesta pràctica dossificada de la interpretació consecutiva suposa un repte als
coneixements globals de l'alumne i una exigència d'actualització oral. Es tracta de traslladar
idees completes, de ser capaços d'assegurar la continuïtat d'una comunicació en condicions
òptimes. Cal rebutjar enèrgicament la traducció paraula per paraula i encoratjar, per contra,
solucions globals, lliures i espontànies als problemes que l'altra llengua ens planteja.


3.- CONCLUSIO. ' IN PRAISE OF OLDER METHODS '
    La llista de les activitats podria ser més llarga. Haurem de concloure, però, tot
reafirmant, des de la nostra experiència, la validesa i altíssima rendibilitat didàctica dels
exercicis de traducció (majoritàriament contextualitzats i comunicatius) en l'ensenyament de
llengues estrangeres.
    Com j a hem assenyalat en aquest paper, hi ha nombroses raons per
considerar-ho així. La pràctica de la traducció com a mitjà, i no com a fi en
si mateixa, en camps com l'ensenyament de l'anglès com a llengua
estrangera ( TEFL ) o anglès per a propòsits específics (ESP), assegura un domi -
478              ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB

ni equilibrat de la llengua a estudiar. En nivells mitjans, on hi ha unes evidents limitacions
lèxiques, ajuda a reforçar i digerir una encara incerta gramàtica i un incipient vocabulari. En
nivells superiors, assolides ja per l'alumne les principals estructures gramaticals i lèxiques, la
traducció serveix per millorar la competència comunicativa oral i els “registres” de l'alumne.
Tot exercici de traducció constitueix una avaluació contínua i global del nivell de llengua
assolit per l'alumne. També és important la traducció per a desenvolupar habilitats específiques
de la llengua : pràctica de l'escriptura o lectura, adquisició i pràctica contextualitzada de
vocabulari, activitats de fluïdesa oral, etc.
    Hi ha, malgrat tot, un important rebuig al valor didàctic de la traducció en els camps
esmentats. Més enllà de plantejaments metodològics històrics, alguns consideren la traducció
com un “intermediari”, un entrebanc per l'aprenentatge d'un idioma. La utilització constant de
la traducció dins de la classe comportaria un perill : la substitució de la llengua estrangera per
la nostra, la “necessitat” constant de recòrrer a la nostra llengua per a encarar l'altra, la qual
cosa resultaria contraproduent. D'altres, també, descarten la traducció per considerar-la una
activitat no comunicativa.
    Aquestes raons -algunes fàcilment discutibles- no invaliden la importància potencial
dels exercicis de traducció. En la nostra pràctica docent, que avui es caracteritza per un
eclectisme de continguts i plantejaments, els mètodes tradicionals també poden aportar valors
positius: la traducció, indubtablement, n'és un dels principals.


BIBLIOGRAFIA :
DUFF, A. (1989)Translation, Oxford: Oxford University Press.
HOWATT, A.P.R. (1984) A History of English Language Teaching, Oxford: Oxford University
  Press.
MARTIN-GAMERO, S. (1961)La enseñanza del inglés en España, Madrid: Gredos.
SOARS, J. i SOARS, L. (1986) Headway Intermediate, Oxford: Oxford University Press.
____ (1987) (1987) Headway Upper-Intermediate, Oxford: Oxford University Press.
____.(1989) Headway Advanced, Oxford: Oxford University Press.
BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ                 479

APENDIX 1


                  CINEMA (1)

  CAN YOU MATCH THE FOLLOWING FILMS, IN ENGLISH AND SPANISH?

1.- Underworld (1927),           a) La tentación vive arriba
  Joseph von Sternberg.........

2.- The seven year itch (1955),       b) Con faldas y a lo loco
  Billy Wilder.................

3.- The magnificent Ambersons (1942),    c) La ley del silencio
  Orson Welles.................

4.- On the Waterfront (1954),        d) Centauros del desierto
  Elia Kazan...................

5.- High Noon (1952),            e) Pasión de los fuertes
  Fred Zinnemann...............

6.- Rosemary's Baby (1968),         f) Con la muerte en los
  Roman Polanski...............        talones

7.- Some like it hot (1959),        g) Solo ante el peligro
  Billy Wilder.................

8.- The Searchers (1956),          h) La ley del hampa
  John Ford....................

9.- My darling Clementine (1946),      i) La semilla del diablo
  John Ford....................

10.- North by Northwest (1959),       j) El cuarto mandamiento
  Alfred Hitchcock............
480                ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB

                         CINEMA (2)

  DO YOU REMEMBER THE SPANISH TITLES OF THE FOLLOWING FILMS?
    IF YOU DON'T, TRY TRANSLATING THEM YOURSELF.

1.- The robe (1953) ........................................
  Henry Koster

2.- Let's make love (1960)...................................
  George Cukor

3.- The day the Earth stood still (1951) ...................
  Robert Wise

4.- Touch of Evil (1958).....................................
  Orson Welles

5.- Out of the past (1947)...................................
  Jacques Tourneur

6.- Limelight (1952).........................................
  Charles Chaplin

7.- Leave her to heaven (1945)...............................
  John M. Stahl

8.- Dial M for Murder (1954).................................
  Alfred Hitchcock

9.- The Shining (1980).......................................
  Stanley Kubrick

10.- Star Wars (1977)........................................
  George Lucas
BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ                 481

                         CINEMA (3)

DO YOU REMEMBER THE ORIGINAL TITLES OF THE FOLLOWING FILMS?
IF YOU DON'T, TRY A LOGICAL TRANSLATION

1.- ................................... Escrito sobre el viento
  (1956), Douglas Sirk

2.- ...................................  El sueño eterno
  (1946), Howard Hawks

3.- ................................... Eva al desnudo
  (1950), Joseph L. Mankiewicz

4.- .................................   Lo que el viento se llevó
  (1939), Victor Fleming

5.- ...................................  Dinero caído del cielo
  (1981), Herbert Ross

6.- ................................... Cantando bajo la lluvia
  (1951), G.Kelly & S.Donen

7.- ...................................  ¡Qué bello es vivir!
  (1946), Frank Capra

8.- ...................................  Días de vino y rosas
  (1963), Blake Edwards

9.- ...................................  Una cara con ángel
  (1956), Stanley Donen

10.- ..................................  Murieron con las botas puestas
 (1942), Raoul Walsh
482                    ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB

APENDIX 2
                              STUDENT A

       ENTREVISTA CON LA JOVEN ACTRIZ BRITANICA LOLA FLOWERS

Van ustedes a leer la entrevista que el reportero de la prensa del corazón, Fred, de la revista
Dos Minutos, le hace a la joven y ambiciosa actriz británica Lola Flowers.

FRED: Es muy amable de tu parte, Lola, el conceder esta entrevista en exclusiva para los
   lectores de Dos Minutos. Mi primera pregunta, por supuesto, es : ¿qué has hecho
   últimamente?

LOLA: .........................................................

FRED: En efecto. ¿Cuáles son tus próximos planes?

LOLA: .........................................................

FRED: ¡Qué gran noticia! ¡Y en exclusiva para los lectores de Dos Minutos! Y, ¿quién va a ser
    el afortunado?

LOLA: .........................................................

FRED: ¿Boris? ¿De qué Boris hablamos?

LOLA: .........................................................

FRED: ¿Te refieres a Boris Karloff?

LOLA: .........................................................

FRED: ¡Pero es maravilloso! Dime, Lola : ¿cuándo comenzó este romance?

LOLA: .........................................................

FRED: ¿Os conocías ya?

LOLA: .........................................................

FRED: ¿Cómo te sentías en aquel momento?

LOLA: .........................................................

FRED: Ahora llegamos a la pregunta realmente importante: ¿cuándo vais a casaros?

LOLA: .........................................................

FRED: A nuestros lectores les encantaría saber quién será esa nueva actriz. Parece como si
   tuvieras información de primera mano, Lola. ¿Conseguirás tú el papel de Amor al
   primer mordisco, Lola?

LOLA: .........................................................

FRED: ¡Qué noticia! Primero Amor al primer mordisco en la pantalla y luego en la vida real.
    ¡Enhorabuena!
BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ                              483

                              STUDENT B

INTERVIEW WITH THE YOUNG BRITISH ACTRESS LOLA FLOWERS

FRED: .........................................................

LOLA: Oh, Fred, I've been so busy! I've been making TV appearances, doing commercials...
   But I'm sure your readers really want to know about my future plans.

FRED : .........................................................

LOLA: Well, first I'm going to make a film, and then... I really shouldn't tell you this, but… I'm
   going to get married

FRED: .........................................................

LOLA: Oh, I really can't tell you that! Boris would never forgive me.

FRED: .........................................................

LOLA: Oh, how careless of me! It just slipped out. I wasn't thinking. And now you're sure to
   guess who it is.

FRED: .........................................................

LOLA: There. You've guessed it! Boris will be furious, because we were planning a quiet
   wedding, without any publicity, and now...

FRED: .........................................................

LOLA: It was all of a sudden! We were at the València Film Festival in October. Boris was
   giving a party for some friends on a boat in the Albufera and I just happened to walk
   by, along the lake bank...

FRED: .........................................................

LOLA: No, I had just worshipped him from a distance, since I was a schoolgirl. Well, Boris
   saw me and turned to his agent and said: 'Who is that beautiful girl? Why haven't you
   invited her?' And then he just jumped off the boat and came up to me and asked me my
   name and invited me to a party.

FRED: .........................................................

LOLA: I was so thrilled! It was love at first sight.

FRED: .........................................................

LOLA: Well, Boris has a contract to make a new film, Love at first bite. The studio has been
   looking for a girl to star opposite him for weeks, and...

FRED: .........................................................

LOLA: I shouldn't tell you, because the studio hasn't announced it officially yet, but....Boris
   insisted, you see.
                   (Adaptat de Synthesis, Unitat 6.3)

More Related Content

What's hot

Cif llengua1
Cif llengua1Cif llengua1
Cif llengua1
Anna Tur
 
Currículum àmbit de llengües
Currículum àmbit de llengüesCurrículum àmbit de llengües
Currículum àmbit de llengües
Rocio Avila
 
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Nombre Apellidos
 
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Servei de Llengües Estrangeres
 
enfocament comunicatiu i textual
 enfocament comunicatiu i textual enfocament comunicatiu i textual
enfocament comunicatiu i textual
PaulaMesa13
 
Tractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILCTractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILC
Fred Sentandreu
 
TIL I TILC
TIL I TILCTIL I TILC
Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11
Arnau Cerdà
 
Les competencies-basiques-1
Les competencies-basiques-1Les competencies-basiques-1
Les competencies-basiques-1
esther_montesinos
 
Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18
Servei de Llengües Estrangeres
 
3. Ladquisició De La Segona Llengua
3. Ladquisició De La Segona Llengua3. Ladquisició De La Segona Llengua
3. Ladquisició De La Segona Llengua
tinoserracompany
 
Definicions TIL, TILC i 4C.
Definicions TIL, TILC i 4C.Definicions TIL, TILC i 4C.
Definicions TIL, TILC i 4C.
planificacio
 
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
Bea Verdeguer Crespo
 
1.1.l'escola i la llengua
1.1.l'escola i la llengua1.1.l'escola i la llengua
1.1.l'escola i la llengua
Ismael Castellano
 
Ensenyament llengua-oral
Ensenyament llengua-oralEnsenyament llengua-oral
Ensenyament llengua-oral
Esther Montesinos Anton
 

What's hot (18)

Cif llengua1
Cif llengua1Cif llengua1
Cif llengua1
 
Currículum àmbit de llengües
Currículum àmbit de llengüesCurrículum àmbit de llengües
Currículum àmbit de llengües
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
B03 lax
B03 laxB03 lax
B03 lax
 
Unitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengüesUnitat 2. tractament integrat de llengües
Unitat 2. tractament integrat de llengües
 
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
Avancem Junts cap al Tractament Integrat de Llengües (TIL)
 
enfocament comunicatiu i textual
 enfocament comunicatiu i textual enfocament comunicatiu i textual
enfocament comunicatiu i textual
 
Tractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILCTractament integrat de llengües i continguts TILC
Tractament integrat de llengües i continguts TILC
 
TIL I TILC
TIL I TILCTIL I TILC
TIL I TILC
 
Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11Sessió formació lic 9 5-11
Sessió formació lic 9 5-11
 
Seqüència didàctica TILC
Seqüència didàctica TILCSeqüència didàctica TILC
Seqüència didàctica TILC
 
Les competencies-basiques-1
Les competencies-basiques-1Les competencies-basiques-1
Les competencies-basiques-1
 
Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18Presentació avancem centres 2017 18
Presentació avancem centres 2017 18
 
3. Ladquisició De La Segona Llengua
3. Ladquisició De La Segona Llengua3. Ladquisició De La Segona Llengua
3. Ladquisició De La Segona Llengua
 
Definicions TIL, TILC i 4C.
Definicions TIL, TILC i 4C.Definicions TIL, TILC i 4C.
Definicions TIL, TILC i 4C.
 
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
ORIENTACIONS PER A L'ELABORACIÓ D'UNITATS QUE INTEGREN LLENGUA I CONTINGUTS E...
 
1.1.l'escola i la llengua
1.1.l'escola i la llengua1.1.l'escola i la llengua
1.1.l'escola i la llengua
 
Ensenyament llengua-oral
Ensenyament llengua-oralEnsenyament llengua-oral
Ensenyament llengua-oral
 

Viewers also liked

The role of translation in english language teaching
The role of translation in english language teachingThe role of translation in english language teaching
The role of translation in english language teaching
Osnovna šola Pivka
 
O USO DE ATIVIDADES TRADUTÓRIAS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRA...
O USO DE ATIVIDADES TRADUTÓRIAS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRA...O USO DE ATIVIDADES TRADUTÓRIAS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRA...
O USO DE ATIVIDADES TRADUTÓRIAS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRA...
Marione Frömming
 
ATTITUDES TO THE USE OF L1 AND TRANSLATION IN SECOND LANGUAGE TEACHING AND L...
ATTITUDES TO THE USE OF L1 AND TRANSLATION IN SECOND LANGUAGE TEACHING AND L...ATTITUDES TO THE USE OF L1 AND TRANSLATION IN SECOND LANGUAGE TEACHING AND L...
ATTITUDES TO THE USE OF L1 AND TRANSLATION IN SECOND LANGUAGE TEACHING AND L...
Astrid Aguiar
 
Genre approach to_goals_tv
Genre approach to_goals_tvGenre approach to_goals_tv
Genre approach to_goals_tv
University of Valencia
 
Materials designed for english language teaching a critical analysis
Materials designed for english language teaching  a critical analysisMaterials designed for english language teaching  a critical analysis
Materials designed for english language teaching a critical analysis
Osnovna šola Pivka
 
Use of l1 at primary level in l2 learning class room
Use of l1 at primary level in l2 learning class roomUse of l1 at primary level in l2 learning class room
Use of l1 at primary level in l2 learning class room
muhammad asif
 
L1 use in the L2 classroom
L1 use in the L2 classroomL1 use in the L2 classroom
L1 use in the L2 classroom
richpemberton
 
Translation Types
Translation TypesTranslation Types
Translation Types
Elena Shapa
 
Methods Of Translation
Methods Of TranslationMethods Of Translation
Methods Of Translation
Dr. Shadia Banjar
 
All you ever wanted to know about Coca-Cola Christmas commercials
All you ever wanted to know about Coca-Cola Christmas commercialsAll you ever wanted to know about Coca-Cola Christmas commercials
All you ever wanted to know about Coca-Cola Christmas commercials
Visual Communication Consultant, Presentation Specialist and Instructional Designer
 
Applied linguistics
Applied linguisticsApplied linguistics
Applied linguistics
Jordán Masías
 

Viewers also liked (12)

The role of translation in english language teaching
The role of translation in english language teachingThe role of translation in english language teaching
The role of translation in english language teaching
 
O USO DE ATIVIDADES TRADUTÓRIAS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRA...
O USO DE ATIVIDADES TRADUTÓRIAS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRA...O USO DE ATIVIDADES TRADUTÓRIAS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRA...
O USO DE ATIVIDADES TRADUTÓRIAS COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE LÍNGUA ESTRA...
 
ATTITUDES TO THE USE OF L1 AND TRANSLATION IN SECOND LANGUAGE TEACHING AND L...
ATTITUDES TO THE USE OF L1 AND TRANSLATION IN SECOND LANGUAGE TEACHING AND L...ATTITUDES TO THE USE OF L1 AND TRANSLATION IN SECOND LANGUAGE TEACHING AND L...
ATTITUDES TO THE USE OF L1 AND TRANSLATION IN SECOND LANGUAGE TEACHING AND L...
 
Genre approach to_goals_tv
Genre approach to_goals_tvGenre approach to_goals_tv
Genre approach to_goals_tv
 
Materials designed for english language teaching a critical analysis
Materials designed for english language teaching  a critical analysisMaterials designed for english language teaching  a critical analysis
Materials designed for english language teaching a critical analysis
 
Use of l1 at primary level in l2 learning class room
Use of l1 at primary level in l2 learning class roomUse of l1 at primary level in l2 learning class room
Use of l1 at primary level in l2 learning class room
 
L1 use in the L2 classroom
L1 use in the L2 classroomL1 use in the L2 classroom
L1 use in the L2 classroom
 
Translation Types
Translation TypesTranslation Types
Translation Types
 
Methods Of Translation
Methods Of TranslationMethods Of Translation
Methods Of Translation
 
All you ever wanted to know about Coca-Cola Christmas commercials
All you ever wanted to know about Coca-Cola Christmas commercialsAll you ever wanted to know about Coca-Cola Christmas commercials
All you ever wanted to know about Coca-Cola Christmas commercials
 
Applied linguistics
Applied linguisticsApplied linguistics
Applied linguistics
 
What happens online every 60 seconds
What happens online every 60 seconds What happens online every 60 seconds
What happens online every 60 seconds
 

Similar to Translation in the_teaching_of_foreign_languages

Solucionari basic 2
Solucionari basic 2Solucionari basic 2
Solucionari basic 2
mjvercher
 
Segona Sessió
Segona Sessió Segona Sessió
Segona Sessió
Sara Mari Garrido
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTIC
Anni Melià Pascual
 
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTEANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
MAICA CIMA
 
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-estevePresentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
rcastel7
 
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengüesLa mirada experta: ensenyar i aprendre llengües
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües
Rocio Avila
 
Integració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternal
SIAL
 
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...
Sergi BarcelóTrigueros
 
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzadaApr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Imma Clua
 
Taller de llenguatge oral i consciencia fonològic i ei
Taller de llenguatge oral i consciencia fonològic i eiTaller de llenguatge oral i consciencia fonològic i ei
Taller de llenguatge oral i consciencia fonològic i ei
joanetaflo
 
La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universi...
La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universi...La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universi...
La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universi...
Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
 
Portfolio europeu de les llengües
Portfolio europeu de les llengüesPortfolio europeu de les llengües
Portfolio europeu de les llengües
annexajoanpuigbert
 
Adquisició L2
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2
mjvercher
 
L'ús llenguatge l'escola
L'ús llenguatge l'escolaL'ús llenguatge l'escola
L'ús llenguatge l'escola
paleza
 
L'enseEnsenyament llengua-oral
L'enseEnsenyament llengua-oralL'enseEnsenyament llengua-oral
L'enseEnsenyament llengua-oral
esther_montesinos
 
Formacio pel
Formacio pelFormacio pel
Formacio pel
mbatiste
 

Similar to Translation in the_teaching_of_foreign_languages (20)

Solucionari basic 2
Solucionari basic 2Solucionari basic 2
Solucionari basic 2
 
Segona Sessió
Segona Sessió Segona Sessió
Segona Sessió
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTIC
PROJECTE LINGÜÍSTIC
 
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTEANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
ANGLÈS ALUMNAT NEE: MEMÒRIA DEL PROJECTE
 
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-estevePresentacio enfocament pluriling_olga-esteve
Presentacio enfocament pluriling_olga-esteve
 
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengüesLa mirada experta: ensenyar i aprendre llengües
La mirada experta: ensenyar i aprendre llengües
 
Accions d’impuls a la llengua francesa
Accions d’impuls a la llengua francesaAccions d’impuls a la llengua francesa
Accions d’impuls a la llengua francesa
 
Projecte linguistic
Projecte linguisticProjecte linguistic
Projecte linguistic
 
Ensenyar%20 Llengua%20 Avui[1]
Ensenyar%20 Llengua%20 Avui[1]Ensenyar%20 Llengua%20 Avui[1]
Ensenyar%20 Llengua%20 Avui[1]
 
Integració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternalIntegració des de l'escola maternal
Integració des de l'escola maternal
 
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...
El tractament de les varietats dialectals pel professorat de català com a lle...
 
Projecte Euromania Escola Montserrat
Projecte Euromania Escola MontserratProjecte Euromania Escola Montserrat
Projecte Euromania Escola Montserrat
 
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzadaApr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
Apr de-la-lect-i-lescriptura-v-actualitzada
 
Taller de llenguatge oral i consciencia fonològic i ei
Taller de llenguatge oral i consciencia fonològic i eiTaller de llenguatge oral i consciencia fonològic i ei
Taller de llenguatge oral i consciencia fonològic i ei
 
La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universi...
La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universi...La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universi...
La metodologia d’intercomprensió lingüística als serveis lingüístics universi...
 
Portfolio europeu de les llengües
Portfolio europeu de les llengüesPortfolio europeu de les llengües
Portfolio europeu de les llengües
 
Adquisició L2
Adquisició L2Adquisició L2
Adquisició L2
 
L'ús llenguatge l'escola
L'ús llenguatge l'escolaL'ús llenguatge l'escola
L'ús llenguatge l'escola
 
L'enseEnsenyament llengua-oral
L'enseEnsenyament llengua-oralL'enseEnsenyament llengua-oral
L'enseEnsenyament llengua-oral
 
Formacio pel
Formacio pelFormacio pel
Formacio pel
 

More from University of Valencia

Analysing Students’ Communicative Strategies in Synchronous Telecollaboration...
Analysing Students’ Communicative Strategies in Synchronous Telecollaboration...Analysing Students’ Communicative Strategies in Synchronous Telecollaboration...
Analysing Students’ Communicative Strategies in Synchronous Telecollaboration...
University of Valencia
 
Poster ipra 2011
Poster ipra 2011Poster ipra 2011
Poster ipra 2011
University of Valencia
 
Voice overs english_spanish
Voice overs english_spanishVoice overs english_spanish
Voice overs english_spanish
University of Valencia
 
Spoken core of british english
Spoken core of british englishSpoken core of british english
Spoken core of british english
University of Valencia
 
Styling the voice-selling_the_product
Styling the voice-selling_the_productStyling the voice-selling_the_product
Styling the voice-selling_the_product
University of Valencia
 
Coherence in english
Coherence in englishCoherence in english
Coherence in english
University of Valencia
 
Reformulation
ReformulationReformulation
Reformulation
University of Valencia
 
The changing voice_of_women
The changing voice_of_womenThe changing voice_of_women
The changing voice_of_women
University of Valencia
 

More from University of Valencia (8)

Analysing Students’ Communicative Strategies in Synchronous Telecollaboration...
Analysing Students’ Communicative Strategies in Synchronous Telecollaboration...Analysing Students’ Communicative Strategies in Synchronous Telecollaboration...
Analysing Students’ Communicative Strategies in Synchronous Telecollaboration...
 
Poster ipra 2011
Poster ipra 2011Poster ipra 2011
Poster ipra 2011
 
Voice overs english_spanish
Voice overs english_spanishVoice overs english_spanish
Voice overs english_spanish
 
Spoken core of british english
Spoken core of british englishSpoken core of british english
Spoken core of british english
 
Styling the voice-selling_the_product
Styling the voice-selling_the_productStyling the voice-selling_the_product
Styling the voice-selling_the_product
 
Coherence in english
Coherence in englishCoherence in english
Coherence in english
 
Reformulation
ReformulationReformulation
Reformulation
 
The changing voice_of_women
The changing voice_of_womenThe changing voice_of_women
The changing voice_of_women
 

Translation in the_teaching_of_foreign_languages

 • 1. “In Praise of Older Methods”: la traducció en l'ensenyament de llengües estrangeres. Alguns exercicis pràctics. Barry Pennock i Jose Santaemilia Ruiz Universitat de València. 1.- INTRODUCCIÓ En el camp de l'ensenyament de llengües estrangeres, especialment de l'anglès, “traducció” i “gramàtica” són dos conceptes que es presenten indissolublement units : la raó fonamental n'és la importància que el métode “Grammar-Translation” (gramàtica i traducció) ha tingut en la història de l'ensenyament de la llengua anglesa. A la base d'aquest mètode hi és el més remot i ancestral plantejament didàctic : els cursos d'idiomes van nàixer de l'esperit d'aventura i les creixents relacions internacionals entre els països del món i, sobretot, de la necessitat d'escoltar-se, comunicar-se i traduir-se. L'anglès, tot i ser una llengua que trigà bastant a incorporar-se al circuit europeu de les llengües prestigioses, ens ofereix abundants manuals per al seu ensenyament. Ja al 1396, un autor avui desconegut va editar un llibre destinat als viatgers anglesos que vulguessen visitar França : aquest llibre de text rudimentari es componia de diversos diàlegs sobre temes quotidians, en versió bilingüe, anglesa i francesa. La traducció, com podem veure, era a la base d'aquest mètode. William Caxton, el 1483, en va repetir la fòrmula. Ja en el segle XVI, el Vocabulare (1530) de Noël de Berlaimont, que originàriament va ser publicat en versió flamenca i francesa, va donar pas -en les seues successives reimpressions i addicions- a la fòrmula de més èxit d'ensenyament de llengües: els manuals poliglots. Els Colloquia en són la cristal.lització més notable : es tractava de textos que incloïen nombrosos diàlegs de caràcter pràctic (en sis, set i fins a vuit llengües distintes), unes escassíssimes nocions gramaticals i un glossari del mots més habituals. Aquests manuals poliglots van conviure, des de finals del segle XVI, amb les primeres gramàtiques de la llengua anglesa (entre les què podem esmentar l´ Englishe Scholemaister (1580) de Jacques Bellot, l'English Schoolmaster
 • 2. 472 ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB (1596) de Coote, la Grammaire Angloise (1622) de Georges Mason, l´English Grammar de Ben Jonson (escrita cap al 1640) i diversos Nomenclators. Tots els mètodes esmentats incorporaven diàlegs o glossaris plurilingües per matèries. Molt posteriorment, en el segle XVIII, el mètode “Grammar-Translation» (gramática i traducció) va institucionalitzar els principis pedagògics tradicionals de l'escolàstica: és a dir, l'aprenentatge de llengües servia per a llegir textos i interpretar-los, auxiliats per la gramàtica i el diccionari. El mètode se centra en la pràctica repetitiva d'estructures modèliques i en una seqüencialització de les dificultats gramaticals. La traducció (una traducció tan literal com fos possible, s'entén) hi era un suport indispensable per a la comprensió dels textos. Lectura i traducció establien una continuada i profitosa associació. Les reformes posteriors dels mètodes d'ensenyament, per influència de les noves escoles lingüístiques, van fer desaparèixer quasi totalment el de “gramàtica i traducció”. Des d'aleshores, qualsevol utilització de la llengua materna dins de la classe ha estat considerada tabú. La traducció semblava una d'aqueixes coses que, de tant en tant, i una mica d'amagades, tot professor feia però no podia admetre. Amb l'adveniment del mètode “directe” i altres propostes de caire “funcional”, “nocional” o simplement “comunicatiu”, l'anglès passava a ser l'única llengua d'interrelació entre professor i alumnes: la llengua materna, per tant, en quedava pràcticament desterrada. Per dir-ho gràficament, els professors no tenien un altre remei que abandonar un mètode rebutjat en la teoria però utilitzat gairebé des de sempre. L'ús de la traducció dins de la classe va convertir-se en una activitat passada de moda i amb un cert caràcter retrògrad; a més, els exercicis de traducció demanaven massa temps. Avui dia, en la didàctica de l'anglès com a llengua estrangera (TEFL), les coses semblen haver canviat pel que fa a la gramàtica. Més enllà del fet que, tradicionalment, la immensa majoria dels llibres de text han estat -i encara estan- organitzats al voltant d'estructures gramaticals, podem trobar avui gran nombre de manuals i llibres complementaris que ofereixen al professor tot un seguit d'exercicis basats en problemes específicament gramaticals. De fet, és ben difícil trobar un llibre de text que no incorpore, com a part integral del treball de curs, un “Workbook” o llibre d'exercicis, exercicis que gairebé tots fan referència a aspectes gramaticals. Evidentment s'han realitzat esforços per a presentar la gramàtica de manera atractiva i estimulant: sembla que en aquest camp s'han superat els tediosos i interminables exercicis del nostre passat recent (sense anar més lluny, de mètodes com l'estructuralista o comunicatiu, en especial els “drills”). Podem dir que avui la gramàtica ha trobat el seu lloc dins dels mètodes didàctics com a revisió i consolidació del material de classe, si bé no hauria de constituir el centre neuràlgic al voltant del qual s'ha d'organitzar tot el curs.
 • 3. BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ 473 2.- EL LLOC DE LA TRADUCCIO. ALGUNS EXERCICIS PRACTICS. En aquest paper no volem demostrar la validesa o invalidesa del mètode “Grammar- Translation” ni exigir-ne la seua rehabilitació, sinó proposar que la traducció (com la gramàtica) ha de ser considerada una eina vàlida per a l'ensenyament de l'anglès. La gramàtica sembla ja haver estat acceptada per ensenyants i alumnes; creiem també arribada l'hora de la traducció. La nostra idea és senzilla: assegurar als exercicis de traducció un lloc semblant al què gaudeixen els nombrosos i sovint redundants exercicis gramaticals. Pel que fa a la gramàtica, avui dia els professors sovint la fem servir per tal d'assegurar una coherència estructural al nostre curs, per tal de mesurar-ne una progressió efectiva. ¿Per què, doncs, i malgrat haver-hi algunes excepcions, continua ignorant-se majoritàriament la traducció? La traducció ofereix una re/visió i pràctica globalitzadora de totes les habilitats lingüístiques que una llengua posa en joc; alguns manuals d'anglès comencen d'incorporar-la entre els seus exercicis pràctics. Tan sols en farem referència a un dels primers: la sèrie Headway, publicada per Oxford University Press. En el primer llibre, Headway Intermediate (Soars, J. i Soars, L., 1986), la traducció ocupa una part de la secció final de cada unitat, que serveix de revisió a aquesta. S'hi inclou la traducció per diverses raons: (1) perquè és una manera de mesurar la correcció dels nostres alumnes; (2) perquè ajuda als alumnes “to develop a cognitive awareness of its form and function, and of its place within the language system” (1986: v); (3) perquè, malgrat tot, els alumnes van a traduir, ja conscientment o inconscient; i (4) perquè la traducció és un mètode molt vàlid per posar de relleu les diferències entre la llengua estrangera i la materna. Dins Headway Intermediate, els exercicis de traducció consisteixen en frases descontextualitzades que inclouen diverses estructures, com el “simple past” o “present perfect”. A continuació oferim uns exemples de la veu passiva (Unitat 13). Champagne is produced in France. Two people were killed last night. Oil has been found in the Antartic. This exercise must be done carefully. (1986: 73) Exercicis com aquest tenen un clar objectiu: la consolidació de les estructures i funcions que s'acaben d'estudiar. Es fa així possible, com assenyalen els autors, la interiorització per part de l'alumne de la forma externa, la funció i la posició de les unitats lingüístiques dins del sistema. En l'aprenentatge d'una llengua tenim almenys dues llengües en contacte: la llengua que estudiem i, com a referència constant, la nostra.
 • 4. 474 ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB En molts casos, en especial en els nivells elementals de llengua, els alumnes tendeixen a la traducció. És aquest un tret psicològic que convé no oblidar: ho vulguem o no, els nostres alumnes traduiran paraules, conceptes i relacions gramaticals, buscant-hi la seguretat i la coherència que ofereix la pròpia llengua. La llengua materna és el microcosmos natural amb què enfrontem una segona, tercera o successives llengües. És l'únic i rígid model que volem imposar a tota nova unitat lingüística. Traduir és, per tant, en els primers nivells d'aprenentatge, un fet inevitable, subconscient. Cal, per tant, formalitzar-lo en exercicis ben estructurats, pràctics, clars, que no demanen massa temps. L'alumne incrementarà així la seua confiança i simplificarà la seua revisió mental del material d'estudi. Farem, però, un pas més enllà. Frases del tipus “Champagne is produced in France”, que acabem de veure, ens són vàlides en determinats moments del procés cognitiu, però són excessivament mecàniques i descontextualitzades. La repetició inconscient -si bé ha estat i probablement és un dels eixos de totes les metodologies- pot arribar a desmotivar l'alumne. Ens calen situacions reals, amb un llenguatge real i uns objectius reals. El següent exercici, prou similar a l'anterior, aporta una variació substancial: les raons per les quals utilitzem la veu passiva (és a dir, quan no coneixem o no ens interessa conèixer el subjecte de l'acció) són explicitades. D'altra banda, algunes de les estructures passives angleses exigeixen solucions diferents en català o espanyol : A B Suite Sleep Pharmacists Chronic snorers are being have been told they should offered a free night at Ipswich monitor people who continually Hospital's new sleep centre, come in with prescriptions for where doctors will try to cure tranquillizers and report back to them. doctors who sanctioned them. C D Woman's Tragic two-year-old Linda Prime arm torn could be given a life saving liver off by jet swap today. A woman's arm was Linda, who has only two days to live, was rushed torn off when she walked to hospital yesterday after a possible liver donor into a British Airways jet was found. it was revealed yesterday. El segon llibre de la sèrie, Headway Upper-Intermediate (1987), no inclou exercicis de traducció en el llibre de l'alumne, ja que els autors no ho consideren “essencial” en un nivell avançat (1987: iv). Tot seguit, però, mani-
 • 5. BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ 475 festen que la traducció pot constituir un “exercici molt valuós” (1987: iv) i proporcionen, dins del llibre del professor, diverses frases opcionals per a traduir: If I had worked hard, I would have passed the exam. If she had driven more carefully, she might have passed the test. If I had been watching the road, I wouldn't have hit the tree. (1987: 68) En el darrer llibre de la sèrie, Headway Advanced (1989), no trobem cap exercici de traducció, probablement perquè els autors no ho consideren ni “esencial” ni “valuós”. ¿A què es deu aquest canvi? Els autors no ens n’ofereixen cap raó. Una en podria ser que, arribats a aquest nivell, una activitat de caràcter lingüístic com és la traducció ja no seria vàlida: les activitats comunicatives, per contra, esdevindrien proporcionalment més importants que les controlades. Però els autors, en exposar els arguments a favor i en contra de les activitats controlades de precisió lingüística, assenyalen que en els nivells mitjà-alt i avançat n'hi hauria d'haver més. Aquesta contradicció pot ser explicada pel fet que la traducció no ha estat (ni està) de moda en el món de l'ensenyament de l'anglès i que s'han publicat escassíssims treballs sobre com i quan s'ha de utilitzar dins de les classes. La dialèctica entre fluïdesa (fluency) i precisió (accuracy) és un espai ideal on analitzar l'ús de la traducció dins de la nostra classe. Dels breus comentaris fets per Soars i Soars (1989), podem concloure que cal considerar la traducció, exclusivament, com una activitat de precisió centrada en la competència lingüística de l'alumne. No hi ha cap referència a la traducció com a forma creativa d'aprendre una llengua. Si bé coincidim en què la traducció pot constituir un mètode molt útil de revisar el material lingüístic, hi ha d'altres papers que hi pot jugar i d'altres necessitats que pot satisfer. Alan Duff, en el seu llibre Translation (1989), assigna a la traducció un paper més central i creatiu. Contràriament al què hem vist en la sèrie Headway, els exercicis proposats per Duff estan adreçats a alumnes avançats (“post-proficiency”): un i altre manual, però, addueixen raons similars, sobretot l'enorme influència de la llengua materna en l'alumne i la necessitat de contrastar estructures de la nostra llengua i de l'estrangera. Tanmateix, Duff va més enllà quan afirma que traduir és més “natural” que moltes de les activitats que ténen lloc dins de la classe de llengua. Afirma també que la traducció no només hi pot ser utilitzada com a un mitjà per a obtenir una fi, sinó com una fi en si mateixa : Translators will always be needed. Without them, there would be no summit talks, no glasnost or perestroika, no Olympic games, no Hamlet, no War and Peace … And who is to do all this necessary work? Either the professionals themselves, or the
 • 6. 476 ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB students of language. Only translation can give them the training they need. (Duff,1989: 7) La proposta de Duff (formar també als estudiants d'anglès com a traductors) és revolucionària i, si es posés en pràctica, implicaria un canvi radical en l'elaboració de manuals didàctics. Aquest plantejament escapa als límits del nostre paper, però bo serà de tenir en compte que molts estudiants d`anglès actuen de fet, durant les vacances o al lloc de treball, com a improvisats intèrprets per als amics o col.legues. D'acord amb aquesta visió, molt més ambiciosa, Duff proporciona al professor exercicis de diversos tipus: contrast d'estructures gramaticals, funcions i activitats d'interacció oral. Un d'aquests exercicis està basat en les anomenades “transposicions” (formes diverses d'expressar un mateix concepte o funció). Aquest exercici pot tenir un caracter intralingüístic o interlingüístic. Quan parlem la nostra llengua o tractem de parlar-ne una altra, tenim al nostre abast un stock d'expressions que varien segons el nostre interlocutor o l'espai en què ens trobem. És el que anomenem “registres”, factor cabdal de la competència comunicativa, de la nostra riquesa verbal. Vegem el següent exercici : 1.- El professor escriu en la pissarra una paraula o expressió anglesa. Duff en suggereix algunes (“Thank you”, “I agree”, “No smoking”) però també hi podem afegir d'altres (“Could you open the window?”, “May I borrow your typewriter?”...) 2.- Els alumnes assagen maneres diverses, en anglès, de dir el mateix missatge. Han d'indicar també, amb la major precissió possible, el context en què s'hi produeixen: - qui parla a qui (el professor a l'alumne, un amic a un altre, etc.) - el lloc on es troben (a l'escola, instruccions a l'autobús, etc.) 3.- En grups de 3 o 4 alumnes, es repeteix el procediment amb noves paraules i expressions. Posteriorment, cada grup ha de comparar les seues solucions o propostes amb altres grups. 4.- Cada grup tradueix a la seua llengua materna una de les paraules o expressions (i totes les seues possibles transposicions). Els exercicis de traducció, eminentment comunicatius, són força indicats per encetar una classe i sol.licitar l'atenció dels nostres alumnes. Són els anomenats “warmers”, activitats no controlades l'únic objectiu de les quals és posar en marxa la maquinària del llenguatge, tot afavorint equivalències i associacions immediates i fluïdesa entre la llengua que estudiem i la nostra. Una mostra d'aquests “warmers” podria ser la que oferim a l’apèndix 1.
 • 7. BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ 477 El que es tracta és d'afavorir l'associació d'idees, no la traducció mecànica de paraules. A més, cada títol de pel.lícula és un text en si mateix, i cada film és un món imaginatiu que els alumnes poden sintèticament recrear. Obviament, en aquest exercici introductori no hi ha respostes correctes o incorrectes: l'alumne parla i associa lliurement mots, expressions i fins i tot gestos culturals. D'aquesta activitat lliure en podem passar a una altra de controlada: la interpretació consecutiva, directa i inversa. És aquest, creiem, un exercici d'altíssima rendibilitat pedagògica. Pot consistir en un diàleg (preferentment entre dues persones, per tal de mantenir un esquema senzill) sobre temes i tòpics pertinents del nostre curs. Imaginem una jove i coneguda actriu anglesa (a qui, per comoditat expressiva, batejarem amb el nom de “Lola Flowers”) que es troba de visita a la ciutat de València per tal de prendre part en l'edició anual de la Mostra de Cinema del Mediterrani. Un periodista d'una revista local vol entrevistar-la. Ja tenim el tema : el cinema, els mitjans de comunicació, la vida dels famosos, etc. Ja tenim també el conflicte lingüístic : l'actriu anglesa, evidentment, només parla anglès i el periodista valencià parla, probablement, espanyol. Dos dels nostres alumnes encarnaran aquests dos papers, mentre altres dos faran d'improvisats intèrprets (Vegeu aquest exercici a l'Apèndix 2). Insistim en la paraula “improvisats”: no es tracta específicament de què els nostres alumnes milloren la seua pràctica traductora sinó que reexaminen i consoliden la llengua estrangera en funció de la seua pròpia. Aquesta pràctica dossificada de la interpretació consecutiva suposa un repte als coneixements globals de l'alumne i una exigència d'actualització oral. Es tracta de traslladar idees completes, de ser capaços d'assegurar la continuïtat d'una comunicació en condicions òptimes. Cal rebutjar enèrgicament la traducció paraula per paraula i encoratjar, per contra, solucions globals, lliures i espontànies als problemes que l'altra llengua ens planteja. 3.- CONCLUSIO. ' IN PRAISE OF OLDER METHODS ' La llista de les activitats podria ser més llarga. Haurem de concloure, però, tot reafirmant, des de la nostra experiència, la validesa i altíssima rendibilitat didàctica dels exercicis de traducció (majoritàriament contextualitzats i comunicatius) en l'ensenyament de llengues estrangeres. Com j a hem assenyalat en aquest paper, hi ha nombroses raons per considerar-ho així. La pràctica de la traducció com a mitjà, i no com a fi en si mateixa, en camps com l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera ( TEFL ) o anglès per a propòsits específics (ESP), assegura un domi -
 • 8. 478 ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB ni equilibrat de la llengua a estudiar. En nivells mitjans, on hi ha unes evidents limitacions lèxiques, ajuda a reforçar i digerir una encara incerta gramàtica i un incipient vocabulari. En nivells superiors, assolides ja per l'alumne les principals estructures gramaticals i lèxiques, la traducció serveix per millorar la competència comunicativa oral i els “registres” de l'alumne. Tot exercici de traducció constitueix una avaluació contínua i global del nivell de llengua assolit per l'alumne. També és important la traducció per a desenvolupar habilitats específiques de la llengua : pràctica de l'escriptura o lectura, adquisició i pràctica contextualitzada de vocabulari, activitats de fluïdesa oral, etc. Hi ha, malgrat tot, un important rebuig al valor didàctic de la traducció en els camps esmentats. Més enllà de plantejaments metodològics històrics, alguns consideren la traducció com un “intermediari”, un entrebanc per l'aprenentatge d'un idioma. La utilització constant de la traducció dins de la classe comportaria un perill : la substitució de la llengua estrangera per la nostra, la “necessitat” constant de recòrrer a la nostra llengua per a encarar l'altra, la qual cosa resultaria contraproduent. D'altres, també, descarten la traducció per considerar-la una activitat no comunicativa. Aquestes raons -algunes fàcilment discutibles- no invaliden la importància potencial dels exercicis de traducció. En la nostra pràctica docent, que avui es caracteritza per un eclectisme de continguts i plantejaments, els mètodes tradicionals també poden aportar valors positius: la traducció, indubtablement, n'és un dels principals. BIBLIOGRAFIA : DUFF, A. (1989)Translation, Oxford: Oxford University Press. HOWATT, A.P.R. (1984) A History of English Language Teaching, Oxford: Oxford University Press. MARTIN-GAMERO, S. (1961)La enseñanza del inglés en España, Madrid: Gredos. SOARS, J. i SOARS, L. (1986) Headway Intermediate, Oxford: Oxford University Press. ____ (1987) (1987) Headway Upper-Intermediate, Oxford: Oxford University Press. ____.(1989) Headway Advanced, Oxford: Oxford University Press.
 • 9. BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ 479 APENDIX 1 CINEMA (1) CAN YOU MATCH THE FOLLOWING FILMS, IN ENGLISH AND SPANISH? 1.- Underworld (1927), a) La tentación vive arriba Joseph von Sternberg......... 2.- The seven year itch (1955), b) Con faldas y a lo loco Billy Wilder................. 3.- The magnificent Ambersons (1942), c) La ley del silencio Orson Welles................. 4.- On the Waterfront (1954), d) Centauros del desierto Elia Kazan................... 5.- High Noon (1952), e) Pasión de los fuertes Fred Zinnemann............... 6.- Rosemary's Baby (1968), f) Con la muerte en los Roman Polanski............... talones 7.- Some like it hot (1959), g) Solo ante el peligro Billy Wilder................. 8.- The Searchers (1956), h) La ley del hampa John Ford.................... 9.- My darling Clementine (1946), i) La semilla del diablo John Ford.................... 10.- North by Northwest (1959), j) El cuarto mandamiento Alfred Hitchcock............
 • 10. 480 ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB CINEMA (2) DO YOU REMEMBER THE SPANISH TITLES OF THE FOLLOWING FILMS? IF YOU DON'T, TRY TRANSLATING THEM YOURSELF. 1.- The robe (1953) ........................................ Henry Koster 2.- Let's make love (1960)................................... George Cukor 3.- The day the Earth stood still (1951) ................... Robert Wise 4.- Touch of Evil (1958)..................................... Orson Welles 5.- Out of the past (1947)................................... Jacques Tourneur 6.- Limelight (1952)......................................... Charles Chaplin 7.- Leave her to heaven (1945)............................... John M. Stahl 8.- Dial M for Murder (1954)................................. Alfred Hitchcock 9.- The Shining (1980)....................................... Stanley Kubrick 10.- Star Wars (1977)........................................ George Lucas
 • 11. BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ 481 CINEMA (3) DO YOU REMEMBER THE ORIGINAL TITLES OF THE FOLLOWING FILMS? IF YOU DON'T, TRY A LOGICAL TRANSLATION 1.- ................................... Escrito sobre el viento (1956), Douglas Sirk 2.- ................................... El sueño eterno (1946), Howard Hawks 3.- ................................... Eva al desnudo (1950), Joseph L. Mankiewicz 4.- ................................. Lo que el viento se llevó (1939), Victor Fleming 5.- ................................... Dinero caído del cielo (1981), Herbert Ross 6.- ................................... Cantando bajo la lluvia (1951), G.Kelly & S.Donen 7.- ................................... ¡Qué bello es vivir! (1946), Frank Capra 8.- ................................... Días de vino y rosas (1963), Blake Edwards 9.- ................................... Una cara con ángel (1956), Stanley Donen 10.- .................................. Murieron con las botas puestas (1942), Raoul Walsh
 • 12. 482 ACTES DEL I CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE TRADUCCIÓ,UAB APENDIX 2 STUDENT A ENTREVISTA CON LA JOVEN ACTRIZ BRITANICA LOLA FLOWERS Van ustedes a leer la entrevista que el reportero de la prensa del corazón, Fred, de la revista Dos Minutos, le hace a la joven y ambiciosa actriz británica Lola Flowers. FRED: Es muy amable de tu parte, Lola, el conceder esta entrevista en exclusiva para los lectores de Dos Minutos. Mi primera pregunta, por supuesto, es : ¿qué has hecho últimamente? LOLA: ......................................................... FRED: En efecto. ¿Cuáles son tus próximos planes? LOLA: ......................................................... FRED: ¡Qué gran noticia! ¡Y en exclusiva para los lectores de Dos Minutos! Y, ¿quién va a ser el afortunado? LOLA: ......................................................... FRED: ¿Boris? ¿De qué Boris hablamos? LOLA: ......................................................... FRED: ¿Te refieres a Boris Karloff? LOLA: ......................................................... FRED: ¡Pero es maravilloso! Dime, Lola : ¿cuándo comenzó este romance? LOLA: ......................................................... FRED: ¿Os conocías ya? LOLA: ......................................................... FRED: ¿Cómo te sentías en aquel momento? LOLA: ......................................................... FRED: Ahora llegamos a la pregunta realmente importante: ¿cuándo vais a casaros? LOLA: ......................................................... FRED: A nuestros lectores les encantaría saber quién será esa nueva actriz. Parece como si tuvieras información de primera mano, Lola. ¿Conseguirás tú el papel de Amor al primer mordisco, Lola? LOLA: ......................................................... FRED: ¡Qué noticia! Primero Amor al primer mordisco en la pantalla y luego en la vida real. ¡Enhorabuena!
 • 13. BARRY PENNOCK I JOSÉ SANTAEMILIA RUIZ 483 STUDENT B INTERVIEW WITH THE YOUNG BRITISH ACTRESS LOLA FLOWERS FRED: ......................................................... LOLA: Oh, Fred, I've been so busy! I've been making TV appearances, doing commercials... But I'm sure your readers really want to know about my future plans. FRED : ......................................................... LOLA: Well, first I'm going to make a film, and then... I really shouldn't tell you this, but… I'm going to get married FRED: ......................................................... LOLA: Oh, I really can't tell you that! Boris would never forgive me. FRED: ......................................................... LOLA: Oh, how careless of me! It just slipped out. I wasn't thinking. And now you're sure to guess who it is. FRED: ......................................................... LOLA: There. You've guessed it! Boris will be furious, because we were planning a quiet wedding, without any publicity, and now... FRED: ......................................................... LOLA: It was all of a sudden! We were at the València Film Festival in October. Boris was giving a party for some friends on a boat in the Albufera and I just happened to walk by, along the lake bank... FRED: ......................................................... LOLA: No, I had just worshipped him from a distance, since I was a schoolgirl. Well, Boris saw me and turned to his agent and said: 'Who is that beautiful girl? Why haven't you invited her?' And then he just jumped off the boat and came up to me and asked me my name and invited me to a party. FRED: ......................................................... LOLA: I was so thrilled! It was love at first sight. FRED: ......................................................... LOLA: Well, Boris has a contract to make a new film, Love at first bite. The studio has been looking for a girl to star opposite him for weeks, and... FRED: ......................................................... LOLA: I shouldn't tell you, because the studio hasn't announced it officially yet, but....Boris insisted, you see. (Adaptat de Synthesis, Unitat 6.3)