SlideShare a Scribd company logo
1 of 107
‫فن‬
‫التسويق‬
‫انطلق‬
‫خبطوات‬‫عملية‬‫لتصميم‬‫محلة‬‫تسوي‬‫قية‬
‫وفق‬‫مبادئ‬‫وأسس‬‫علم‬‫وفن‬‫التسويق‬
‫وتقديم‬ ‫إعداد‬
‫عفـارة‬ ‫حممـود‬ ‫الدكتور‬
www.facebook.com/Dr.MahmoudAfara
‫فن‬
‫التسويق‬
‫التسويق‬ ‫مفهوم‬
‫اهلدف‬‫من‬‫التسويق‬‫هو‬
‫جعل‬‫املبيعات‬‫تزداد‬
‫بشكل‬‫كبري‬.
‫بيرت‬‫دركر‬
‫التسويق‬ ‫مفهوم‬
‫التسويق‬‫هو‬‫مزيج‬‫من‬
،‫البيع‬‫واإلعالن‬‫والعالقات‬
‫العامة‬.
‫الرأي‬‫الشعبي‬‫عن‬‫التسويق‬
‫التسويق‬ ‫مفهوم‬
‫أداء‬‫أنشطة‬‫العمل‬‫التي‬
‫توجه‬‫تدفق‬‫البضائع‬
‫واخلدمات‬‫من‬‫املنتج‬‫إىل‬
‫املستهلك‬‫أو‬‫املستخدم‬.
‫احتاد‬‫التسويق‬‫األمريكي‬
‫التسويق‬ ‫مفهوم‬
‫هو‬‫عملية‬‫ختطيط‬‫وتنفيذ‬
‫مفهوم‬‫األفكار‬‫والسلع‬
‫واخلدمات‬‫وتسعريها‬‫وتروجيه‬‫ا‬
‫وتوزيعها‬‫إلجياد‬‫عمليات‬‫تبا‬‫دل‬
‫ترضي‬‫أهداف‬‫املستهلك‬
‫واملؤسسة‬.
‫اجلمعية‬‫األمريكية‬‫للتسويق‬
‫التسويق‬ ‫مفهوم‬
‫هو‬‫العملية‬‫التي‬‫يتم‬
‫بواسطتها‬‫اختاذ‬‫القرارات‬
‫بشأن‬‫كل‬‫األنشطة‬‫التي‬
‫تسهل‬‫التبادل‬‫املرضي‬
‫بني‬‫املستهلك‬‫واملنظ‬‫مة‬.
‫روبرت‬‫دي‬
‫التسويق‬ ‫مفهوم‬
‫إن‬‫وظيفة‬‫التسويق‬‫هي‬‫حتوي‬‫ل‬
‫اإلحتياجات‬‫اإلجتماعية‬‫إىل‬
‫فرص‬‫مرحبة‬.
‫التسويق‬ ‫مفهوم‬
‫مجيع‬‫التعريفات‬‫تعني‬‫نفس‬
‫الشيء‬:
‫اكتشف‬‫ما‬‫حيتاجه‬‫العمالء‬‫ثم‬
‫قم‬‫بتقدميه‬‫هلم‬.
‫نيل‬‫جونز‬
‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬10
‫فعال‬ ‫لتسويق‬
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
1.‫حدد‬‫مكانة‬‫التسويق‬‫يف‬‫املنظمة‬
2.‫حدد‬‫مكانك‬‫وقوتك‬‫يف‬‫السوق‬
•‫حتليل‬‫املنافسني‬
•‫منوذج‬‫بورتر‬(‫لتحليل‬‫املنافسة‬)
•‫التحليل‬‫املوقفي‬(SOWT)
•‫تطوير‬‫مصفوفة‬(SOWT)
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
3.‫قم‬‫بتجزئة‬‫السوق‬‫الكلي‬
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
4.‫قم‬‫بعملية‬‫اإلستهداف‬
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
5.‫ثبت‬‫صورة‬‫املنتج‬‫يف‬‫أذهان‬‫العمالء‬
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
6.‫صمم‬‫مزيج‬‫تسويقي‬‫فعال‬(4P’s)
.1‫املنتج‬Product
.2‫التسعري‬Price
.3‫التوزيع‬Place
.4‫الرتويج‬Promotion
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
7.‫كل‬‫ما‬‫حتتاجه‬‫هو‬‫بناء‬‫عالمة‬‫جتارية‬
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
8.‫حافظ‬‫على‬‫عمالئك‬‫احلاليني‬
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
9.‫اهتم‬‫بعملية‬‫التنفيذ‬
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
10.‫إعمل‬‫يف‬‫إطار‬‫األخالق‬‫واملبادئ‬
‫فعال‬ ‫لتسويق‬ ‫العشرة‬ ‫اخلطوات‬
‫املنظمة‬ ‫يف‬ ‫التسويق‬ ‫مكانة‬ ‫حدد‬
‫التسويق‬ ‫وإدارة‬ ‫التنظيمي‬ ‫اهليكل‬
‫العامة‬ ‫االدارة‬
‫االنتاج‬ ‫ادارة‬
‫ادارة‬
‫البشرية‬ ‫املوارد‬
‫التسويق‬ ‫ادارة‬‫املالية‬ ‫االدارة‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
1
‫التسويق‬ ‫وظيفة‬ ‫وأهمية‬ ‫موقع‬
‫األخرى‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
1‫املنظمة‬ ‫يف‬ ‫التسويق‬ ‫مكانة‬ ‫حدد‬
‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫حتليل‬‫املنافسني‬
‫منوذج‬‫بورتر‬‫لتحليل‬‫املناف‬‫سة‬
‫التحليل‬‫املوقفي‬(SWOT)
‫تطوير‬‫مصفوفة‬(SWOT)
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2
‫املنافسة‬ ‫حتليل‬
‫من‬‫هم‬‫املنافسني‬‫احلقيقني‬‫لنا‬‫؟‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫حتليل‬
‫حملة‬‫عن‬‫اسرتاتيجياتهم‬‫؟‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫حتليل‬
‫ما‬‫هي‬‫اهم‬‫نقاط‬‫القوة‬‫التي‬‫لديهم‬‫؟‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫حتليل‬
‫ما‬‫هي‬‫اهم‬‫نقاط‬‫الضعف‬‫التي‬‫لديهم‬‫؟‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫حتليل‬
‫مقارنة‬‫أداء‬‫املنافسني‬‫مقارنة‬‫بأدائنا‬‫؟‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫لتحليل‬ ‫بورتر‬ ‫منوذج‬
‫حتليل‬‫الصناعة‬(‫درجة‬‫املنافسة‬‫يف‬‫الصناعة‬):
‫عدد‬‫املنافسني‬
‫منو‬‫الصناعة‬
‫كثافة‬‫األصول‬
‫متيز‬‫املنتج‬
‫معوقات‬‫اخلروج‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫لتحليل‬ ‫بورتر‬ ‫منوذج‬
‫معوقات‬‫دخول‬‫منافسني‬‫جدد‬:
‫اقتصاديات‬‫احلجم‬‫الكبري‬
‫هوية‬‫املنتج‬
‫السيطرة‬‫على‬‫عناصر‬‫التوزيع‬
‫تكاليف‬‫التحول‬
‫السياسات‬‫احلكومية‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫لتحليل‬ ‫بورتر‬ ‫منوذج‬
‫البدائل‬:
‫التشابه‬‫الوظيفي‬
‫االسعار‬
‫وجودة‬‫املنتج‬
‫هوية‬‫املنتج‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫لتحليل‬ ‫بورتر‬ ‫منوذج‬
‫القوى‬‫التفاوضية‬‫للمزودين‬:
‫تركز‬‫املزودين‬
‫عدد‬‫املشرتين‬
‫تكاليف‬‫التحول‬
‫املواد‬‫األولية‬‫البديلة‬
‫التكامل‬‫األمامي‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املنافسة‬ ‫لتحليل‬ ‫بورتر‬ ‫منوذج‬
‫القوى‬‫التفاوضية‬‫للمشرتين‬:
‫تركز‬‫املشرتين‬
‫عدد‬‫املزودين‬
‫تكاليف‬‫التحول‬
‫املنتجات‬‫البديلة‬
‫التكامل‬‫اخللفي‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املوقفي‬ ‫التحليل‬
‫التحليل‬‫املوقفي‬(‫سوات‬)
‫البيئة‬‫الداخلية‬
‫نقاط‬‫القوة‬:
‫نقاط‬‫الضعف‬:
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫املوقفي‬ ‫التحليل‬
‫التحليل‬‫املوقفي‬(‫سوات‬)
‫البيئة‬‫اخلارجية‬
‫الفرص‬:
‫التهديدات‬:
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫مصفوفة‬ ‫تطوير‬SWOT
‫الداخلية‬ ‫البيئة‬
‫القوة‬ ‫نقاط‬‫الضعف‬ ‫نقاط‬
.............................................
.........................................
.............................................
.........................................
‫الخارجية‬ ‫البيئة‬
‫الضعف‬ ‫نقاط‬‫التهديدات‬
.............................................
.........................................
.............................................
.........................................
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
2‫السوق‬ ‫يف‬ ‫وقوتك‬ ‫مكانك‬ ‫حدد‬
‫جز‬‫ء‬‫فرصك‬ ‫واكتشف‬ ‫الكلي‬ ‫السوق‬
‫األسواق‬ ‫جتزئة‬ ‫مفهوم‬Segmentation
‫تقسيم‬‫السوق‬‫الكلي‬‫إىل‬‫أجزاء‬‫صغرية‬‫وفق‬‫معاي‬‫ري‬
‫حمددة‬‫يشرتكون‬‫فيها‬.
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
3
‫جز‬‫ء‬‫فرصك‬ ‫واكتشف‬ ‫الكلي‬ ‫السوق‬
‫شروط‬‫وجود‬‫السوق‬:
‫توفر‬‫احلاجة‬‫للحصول‬‫على‬‫اخلدمة‬‫أو‬‫السلع‬‫ة‬
‫توفر‬‫القدرة‬‫الشرائية‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
3
‫جز‬‫ء‬‫فرصك‬ ‫واكتشف‬ ‫الكلي‬ ‫السوق‬
‫معايري‬‫جتزئة‬‫األسواق‬:
‫العمر‬:(‫كبار‬،‫شباب‬،‫أطفال‬،‫مراهقني‬،‫كبار‬‫يف‬‫الس‬‫ن‬)
‫اجلنس‬:(‫ذكر‬،‫أنثى‬)
‫التقسيم‬‫اجلغرايف‬
‫املستوى‬‫التعليمي‬
‫منط‬‫احلياة‬
‫القيم‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
3
‫جز‬‫ء‬‫فرصك‬ ‫واكتشف‬ ‫الكلي‬ ‫السوق‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
3
‫اإلستهداف‬ ‫مرحلة‬
‫االستهداف‬ ‫مفهوم‬Targeting
‫هو‬‫إختيار‬‫السوق‬‫الذي‬‫تنوي‬
‫الشركة‬‫العمل‬‫فيه‬‫ودراسته‬‫بع‬‫مق‬
‫أكثر‬‫لوضع‬‫إسرتاتيجية‬‫تسوي‬‫قية‬
‫تناسب‬‫السوق‬‫املستهدف‬.
‫االحـــــــــالل‬
‫اإلحالل‬ ‫مفهوم‬Positioning
‫هو‬‫عبارة‬‫عن‬‫تثبيت‬‫صورة‬‫وشكل‬‫للمنت‬‫ج‬
‫يف‬‫أذهان‬‫العمالء‬.
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
4
‫فعال‬ ‫تسويقي‬ ‫مزيج‬ ‫صمم‬
‫التسويقي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬
4p’s
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
5
‫جز‬‫ء‬‫فرصك‬ ‫واكتشف‬ ‫الكلي‬ ‫السوق‬
‫اإلستهداف‬ ‫مرحلة‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
3
‫وتطوي‬ ‫املنتج‬‫ره‬‫التسعري‬‫التوزيع‬‫الرتويج‬
‫التسويقي‬ ‫املزيج‬
Marketing Mix
‫املستهدف‬ ‫السوق‬
Target Market
‫عناصر‬‫املنتج‬
•‫املنتجات‬ ‫تنوع‬
•‫اجلودة‬
•‫التصميم‬
‫وتطويره‬ ‫املنتج‬
‫عناصر‬‫املنتج‬
•‫املزايا‬
•‫ا‬‫التجاري‬ ‫العالمة‬ ‫سم‬‫ة‬
•‫التغليف‬
‫وتطويره‬ ‫املنتج‬
‫عناصر‬‫املنتج‬
•‫األحجام‬
•‫الضمانات‬
‫وتطويره‬ ‫املنتج‬
‫فعال‬ ‫تسويقي‬ ‫مزيج‬ ‫صمم‬
‫التسويقي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬
‫السعر‬:‫ما‬‫هي‬‫طريقة‬‫التسعري‬‫املناسبة‬‫؟‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
5
‫إسرتاتيجيات‬‫التسعري‬
.1‫إسرتاتيجية‬‫التكلفة‬
.2‫اسرتاتيجية‬‫األهداف‬
.3‫اسرتاتيجية‬‫الصورة‬‫الذهنية‬
‫التسعري‬
‫إسرتاتيجية‬
‫التكلف‬‫ة‬
‫التسعري‬
‫إسرتاتيجي‬‫ة‬
‫األهداف‬
‫التسعري‬
‫إسرتاتيجية‬
‫الذهنية‬ ‫الصورة‬
‫التسعري‬
‫التس‬ ‫إسرتاتيجيات‬‫عري‬
‫و‬(‫املنافسة‬)
‫التسعري‬
‫ما‬‫هو‬‫أثر‬‫زيادة‬‫السعر‬‫بنسبة‬1%‫على‬‫األرباح‬
‫النهائية‬‫للشركات‬‫التالية‬‫؟‬
‫كوكــــاكوال‬‫نستلـــــــــه‬ ‫فوجي‬ ‫أفالم‬
‫فيليبـــــــس‬ ‫فـــــــــــورد‬
‫التسعري‬
‫كوكــــاكوال‬
6,4%
‫بنسبة‬ ‫السعر‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬1%‫النهائية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬!!
‫التسعري‬
‫فوجي‬ ‫أفالم‬
16,7%
‫التسعري‬
‫بنسبة‬ ‫السعر‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬1%‫النهائية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬!!
‫نستله‬
17,5%
‫التسعري‬
‫بنسبة‬ ‫السعر‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬1%‫النهائية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬!!
‫فورد‬
26%
‫التسعري‬
‫بنسبة‬ ‫السعر‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬1%‫النهائية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬!!
‫فيليبس‬
28,7%
‫التسعري‬
‫بنسبة‬ ‫السعر‬ ‫زيادة‬ ‫أثر‬1%‫النهائية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬!!
‫فعال‬ ‫تسويقي‬ ‫مزيج‬ ‫صمم‬
‫التسويقي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
5
‫التوزيع‬:‫ماهي‬‫افضل‬
‫طريقة‬‫للتواجد‬‫يف‬‫السو‬‫ق‬
‫املستهدف‬‫؟‬
‫فعال‬ ‫تسويقي‬ ‫مزيج‬ ‫صمم‬
‫التسويقي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
5
‫الرتويج‬
‫تصميم‬‫املزيج‬‫الرتوجيي‬:
‫اإلعالنات‬Advertising
‫الشخصي‬ ‫البيع‬Personal Selling
‫األحداث‬Events
‫العامة‬ ‫العالقات‬Public relations
‫املبيعات‬ ‫ترويج‬Sales Promotion
‫املباشر‬ ‫التسويق‬Direct marketing
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫اإلعالنات‬Advertising
•‫اجلرائد‬ ‫إعالنات‬
•‫اجملالت‬ ‫إعالنات‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫اإلعالنات‬Advertising
•‫الربوشورات‬
•‫والنشرات‬ ‫امللصقات‬
•‫آب‬ ‫رول‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫اإلعالنات‬Advertising
‫هامة‬ ‫مالحظة‬:
‫احلملة‬ ‫تصميم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫جيب‬
‫هوية‬ ‫وحيمل‬ ‫منسجم‬ ‫اإلعالنية‬
‫واحدة‬.
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫اإلعالنات‬Advertising
‫إعالنية‬ ‫محلة‬ ‫منوذج‬
‫واحده‬ ‫هوية‬ ‫ذات‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫اإلعالنات‬Advertising
‫واحده‬ ‫هوية‬ ‫ذات‬ ‫إعالنية‬ ‫محلة‬ ‫منوذج‬
‫إعالن‬‫الصحف‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫التفصيلي‬ ‫الربوشور‬
‫آب‬ ‫رول‬
‫التذاكر‬ ‫بيع‬ ‫نقطة‬
‫الدخول‬ ‫تذاكر‬
‫الشخصي‬ ‫البيع‬Personal Selling
•‫املبيعات‬ ‫عروض‬
•‫دائمــة‬ ‫اجتماعات‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫الشخصي‬ ‫البيع‬Personal Selling
•‫مشجعــة‬ ‫حوافــز‬
•‫عامـة‬ ‫معــــارض‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫األحداث‬Events
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫العامة‬ ‫العالقات‬Public relations
•‫اخبار‬
•‫صحفية‬ ‫تصرحيات‬
•‫مسنارات‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫العامة‬ ‫العالقات‬Public relations
•‫سنوية‬ ‫تقارير‬
•‫العمالء‬ ‫احتفاالت‬
•‫بعمالئنا‬ ‫املباشر‬ ‫االتصال‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫املبيعات‬ ‫تشجيع‬Sales Promotion
•‫والعاب‬ ‫مسابقات‬
•‫وهدايا‬ ‫جوائز‬
•‫الكوبونات‬
•‫التخفيض‬
•‫املبكر‬ ‫التسجيل‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫املباشر‬ ‫التسويق‬Direct marketing
•‫اإلمييل‬ ‫عرب‬
•‫االلكرتوني‬ ‫املوقع‬ ‫عرب‬
•‫التلفاز‬ ‫عرب‬
•‫الراديو‬ ‫عرب‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫املباشر‬ ‫التسويق‬Direct marketing
•‫الفاكس‬ ‫عرب‬
•‫التلفون‬ ‫عرب‬
•‫التقليدي‬ ‫الربيد‬ ‫عرب‬
‫الرتوجيي‬ ‫املزيج‬ ‫عناصر‬Promotion Mix
‫التسويق‬ ‫املزيج‬ ‫عجلة‬ ‫يف‬ ‫التوازن‬‫ي‬
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
‫وتطويره‬ ‫املنتج‬‫التســعــيـــــــر‬
‫الــــتوزيــــــــع‬‫التــــرويــــــج‬
‫التسويق‬ ‫املزيج‬ ‫عجلة‬ ‫يف‬ ‫التوازن‬‫ي‬
‫وتطويره‬ ‫املنتج‬‫التســعــيـــــــر‬
‫الــــتوزيــــــــع‬‫التــــرويــــــج‬
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
‫التسويق‬ ‫املزيج‬ ‫عجلة‬ ‫يف‬ ‫التوازن‬‫ي‬
‫وتطويره‬ ‫املنتج‬‫التســعــيـــــــر‬
‫الــــتوزيــــــــع‬‫التــــرويــــــج‬
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
‫التسويق‬ ‫املزيج‬ ‫عجلة‬ ‫يف‬ ‫التوازن‬‫ي‬
‫التسويق‬ ‫املزيج‬ ‫عجلة‬ ‫يف‬ ‫التوازن‬‫ي‬
‫التسويق‬ ‫املزيج‬ ‫عجلة‬ ‫يف‬ ‫التوازن‬‫ي‬
‫املستهلك‬ ‫وسلوك‬ ‫الشرائي‬ ‫القرار‬ ‫مراحل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
6
‫ال‬‫بد‬‫من‬‫دراسة‬‫ومعرفة‬
‫سلوك‬‫املستهلك‬‫وحاجات‬‫ه‬
‫وكيفية‬‫اختاذه‬‫للقرار‬
‫الشرائي‬.
‫املستهلك‬ ‫وسلوك‬ ‫الشرائي‬ ‫القرار‬ ‫مراحل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
6
‫الذ‬ ‫تحقيق‬‫ات‬
‫المكانة‬‫و‬‫التقد‬‫ير‬
‫اإلنتماء‬‫والمحبة‬
‫والسالمة‬ ‫األمن‬
‫الحاجات‬‫الفسيلوجية‬
‫اإلنسانية‬ ‫للحاجات‬ ‫ماسلو‬ ‫هرم‬
‫املستهلك‬ ‫وسلوك‬ ‫الشرائي‬ ‫القرار‬ ‫مراحل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
6
‫مراحل‬‫اختاذ‬‫القرار‬‫الشرائي‬‫للمستهلك‬:
•‫مرحلة‬‫الشعور‬‫باحلاجة‬‫للمنتج‬‫والشراء‬.
•‫مرحلة‬‫مجع‬‫املعلومات‬.
•‫مرحلة‬‫تقييم‬‫البدائل‬‫املختلفة‬.
•‫مرحلة‬‫اختاذ‬‫القرار‬‫الشرائي‬.
•‫مرحلة‬‫ما‬‫بعد‬‫الشراء‬.
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
1.‫ربط‬‫املنتج‬‫بفائدة‬‫واحدة‬‫رئيسية‬:
•‫مرسيدس‬-‫األرقى‬‫مكانة‬
•‫بي‬‫إم‬‫دبليو‬-‫أحسن‬‫أداء‬‫يف‬‫القيادة‬
•‫فولفو‬-‫األكثر‬‫أمان‬
•‫هيونداي‬-‫قل‬
ٌ
‫األ‬‫تكلفة‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
‫ميكن‬‫ربط‬‫املنتج‬‫بفائدتني‬Second benefit positioning
‫فولفو‬:
•‫االمان‬
•‫األطول‬‫عمرا‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
‫كما‬‫ميكن‬‫ربطها‬‫بثالث‬‫فوائد‬Triple benefit positioning
‫معجون‬‫اسنان‬‫أكوا‬‫فريش‬:
.1‫احلماية‬‫ضد‬‫التسوس‬.
.2‫النفس‬‫الطيب‬.
.3‫وبياض‬‫األسنان‬.
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
2.‫اإلجابة‬‫على‬‫سؤال‬:
‫ملاذا‬‫جيب‬‫أن‬‫أشرتي‬‫منك‬‫؟‬
‫جيب‬‫أن‬‫التكتفي‬‫بفائدة‬‫واحدة‬‫أو‬‫اثنتان‬
‫أي‬‫ماهي‬‫القيمة‬‫الكلية‬‫ملنتجك‬‫؟‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
3.‫إختيار‬‫إسم‬‫العالمة‬‫التجارية‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
4.‫بناء‬‫إرتباطات‬‫بالعالمة‬‫التجارية‬:
•‫إرتباطات‬‫إجيابية‬
•‫إرتباطات‬‫قوية‬
.....‫اإلرتباطات‬‫املميزة‬‫والفريدة‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
‫مترين‬:(‫ماكدونالدز‬)
‫هذه‬‫جمموعة‬‫من‬‫الكلمات‬‫التي‬‫يرددها‬‫الناس‬‫وهلا‬‫إرتباط‬‫مبطاعم‬
‫ماكدونالدز‬:
‫األقواس‬‫الذهبية‬‫بيج‬‫ماك‬
‫رونالد‬‫ماكدونالد‬‫متعة‬
‫أطفال‬‫الثبات‬
‫هدر‬‫الورق‬‫اجلودة‬
‫سعرات‬‫حرارية‬‫عالية‬‫الصدقة‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
5.‫إطالق‬‫الكلمة‬‫التي‬‫تعرب‬‫عن‬‫العالمة‬:
•‫فولفو‬‫األمان‬
•‫بي‬‫إم‬‫دبليو‬‫األداء‬‫الدافع‬‫القوي‬
•‫مرسيدس‬‫اهلندسة‬
•‫فيدرال‬‫إكسربس‬‫خالل‬‫الليل‬
•‫آبل‬‫للكمبيوتر‬‫التصاميم‬‫الفنية‬
•‫كوداك‬‫الفلم‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
6.‫الشعار‬:
‫أطلقت‬‫بعض‬‫الشركات‬‫شعارا‬‫للتذكري‬‫بعالمتها‬‫التجارية‬‫ويتم‬‫ت‬‫رديده‬‫يف‬
‫كل‬‫إعالن‬‫تقدمه‬.
•‫اخلطوط‬‫الربيطانية‬:‫خطوط‬‫الطريان‬‫العاملية‬‫املفضلة‬
•AT&T:‫اإلختيار‬‫الصحيح‬
•‫جنرال‬‫إلكرتيك‬:‫حنن‬‫نأتي‬‫باألشياء‬‫اجلميلة‬‫إىل‬‫احلياة‬
•‫بايسون‬:‫كلك‬‫حركات‬
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
7.‫األلوان‬:
•‫األمحر‬‫يف‬‫املشروبات‬:
•‫األزرق‬‫يف‬‫املشروبات‬:
•‫الـــــــــــــــــوان‬CAT:
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
8.‫التصميم‬‫و‬‫الرموز‬.
‫التجارية‬ ‫العالمة‬ ‫بناء‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
7
‫جتارية‬ ‫عالمة‬ ‫بناء‬ ‫خطوات‬
9.‫املدة‬‫الزمنية‬‫والتكرار‬
‫احلاليني‬ ‫عمالئك‬ ‫على‬ ‫حافظ‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
8
‫مهمة‬ ‫دراسة‬:
‫إن‬‫تكلفة‬‫جذب‬‫عميل‬‫جديد‬‫تساوي‬‫مخسة‬
‫أضعاف‬‫تكلفة‬‫اإلحتفاظ‬‫بعميل‬‫حايل‬.
‫احلاليني‬ ‫عمالئك‬ ‫على‬ ‫حافظ‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
8
‫يعلن‬‫ستو‬‫ليونارد‬‫الذي‬‫يدير‬‫إحدى‬‫أكرب‬‫األسواق‬‫التجاري‬‫ة‬‫يف‬
‫العامل‬‫عن‬‫قاعدتني‬‫ملوظفيه‬:
‫الن‬‫العميل‬‫الواحد‬‫لدى‬‫ستو‬=50000$
(100$*50‫أسبوع‬*10‫سنوات‬=50000‫دوالر‬.
‫احلاليني‬ ‫عمالئك‬ ‫على‬ ‫حافظ‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
8
‫مترين‬
‫؟‬ ‫عميلك‬ ‫قيمة‬ ‫ما‬
‫التنفيذ‬ ‫بعملية‬ ‫إهتم‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
9
‫ليفتويتش‬ ‫جون‬ ‫يقول‬
(‫إن‬‫أعظم‬‫مايف‬‫التسويق‬‫هو‬‫أنه‬‫شيء‬‫يستغرق‬‫س‬‫اعة‬
‫يف‬‫تعلمه‬،‫ويستغرق‬‫العمر‬‫بأسره‬‫يف‬‫إحرتافه‬).
‫التنفيذ‬ ‫بعملية‬ ‫إهتم‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
9
‫بوناما‬ ‫توماس‬ ‫ويناقش‬
‫بأن‬‫معظم‬‫إسرتاتيجيات‬‫التسويق‬‫جيدة‬‫ول‬‫كن‬
‫التسويق‬‫يفشل‬‫دائما‬‫يف‬‫مرحلة‬‫التنفيذ‬.
‫واملبادئ‬ ‫األخالق‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫إعمل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
10
‫إن‬‫عامل‬‫األعمال‬‫اليوم‬
‫مبني‬‫بشكل‬‫كبري‬
‫على‬‫املبادئ‬‫واألخالق‬
‫التي‬‫يتحلى‬‫بها‬‫رجا‬‫ل‬
‫األعمال‬
‫واملبادئ‬ ‫األخالق‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫إعمل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
10
•‫اإلتقان‬‫يف‬‫العمل‬‫واجلود‬‫ة‬
(‫لنبلوهم‬‫أيهم‬‫أحسن‬
‫عمال‬)
‫واملبادئ‬ ‫األخالق‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫إعمل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
10
•‫الصدق‬‫يف‬‫تنفيذ‬‫الوعود‬
‫واملبادئ‬ ‫األخالق‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫إعمل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
10
•‫حتمل‬‫مسؤولية‬‫املنافس‬‫ة‬
‫والنجاح‬
(‫وأن‬‫ليس‬‫لإلنسان‬‫إال‬‫ما‬
‫سعى‬)
‫واملبادئ‬ ‫األخالق‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫إعمل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
10
•‫الصدق‬‫يف‬‫اإلعالن‬‫والبي‬‫ع‬
(‫إنكم‬‫ختتصمون‬‫إيل‬‫ولعل‬
‫بعضكم‬‫أحلن‬‫حبجته‬‫من‬
‫بعض‬،‫فمن‬‫قضيت‬‫له‬‫حب‬‫ق‬
‫أخيه‬‫شيئا‬‫بقوله‬،‫فإمن‬‫ا‬
‫أقطع‬‫له‬‫قطعة‬‫من‬‫النار‬‫فال‬
‫يأخذه‬)
‫واملبادئ‬ ‫األخالق‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫إعمل‬
‫فعال‬‫لتسويق‬‫العشرة‬‫اخلطوات‬
10
•‫األمانة‬:
(‫من‬‫غشنا‬‫فليس‬‫منا‬)
‫ن‬‫والوفاء‬ ‫بالحب‬ ‫لقاكم‬
‫عـفارة‬ ‫محمـود‬ ‫الدكتور‬
www.facebook.com/Dr.MahmoudAfara
HR@OUTLOOK.COM.TR
00905535330331
00905438688113

More Related Content

What's hot

Marketing basics أساسيات التسويق
Marketing basics أساسيات التسويق  Marketing basics أساسيات التسويق
Marketing basics أساسيات التسويق Fahad Alharbi
 
مفهوم التسويق
مفهوم التسويقمفهوم التسويق
مفهوم التسويقSanaa Zouitine
 
مدخل الى علم التسويق الإلكتروني محمد الحلاق
مدخل الى علم التسويق الإلكتروني   محمد الحلاقمدخل الى علم التسويق الإلكتروني   محمد الحلاق
مدخل الى علم التسويق الإلكتروني محمد الحلاقMohammad Al Hallaq
 
التسويق الالكتروني
التسويق الالكترونيالتسويق الالكتروني
التسويق الالكترونيmahmudseyhmuhammed
 
التسويق الالكتروني
التسويق الالكترونيالتسويق الالكتروني
التسويق الالكترونيHani Adel
 
‫‫الوحدة الاولي عناصر المزيج التسويقي الالكتروني ‫(1)‬ ‫‬
‫‫الوحدة الاولي عناصر المزيج التسويقي الالكتروني ‫(1)‬ ‫‬‫‫الوحدة الاولي عناصر المزيج التسويقي الالكتروني ‫(1)‬ ‫‬
‫‫الوحدة الاولي عناصر المزيج التسويقي الالكتروني ‫(1)‬ ‫‬fmaz1400
 
المبيعات - Sales
المبيعات - Salesالمبيعات - Sales
المبيعات - SalesAmr Atef
 
المحاضرة الحادية عشر الترويج و رتنشيط المبيعات من دبلومة التسويق والمبيعات د ...
المحاضرة الحادية عشر الترويج و رتنشيط المبيعات من دبلومة التسويق والمبيعات د ...المحاضرة الحادية عشر الترويج و رتنشيط المبيعات من دبلومة التسويق والمبيعات د ...
المحاضرة الحادية عشر الترويج و رتنشيط المبيعات من دبلومة التسويق والمبيعات د ...Elsayed Nasser
 
العلاقات العامة والتسويق
العلاقات العامة والتسويقالعلاقات العامة والتسويق
العلاقات العامة والتسويقObaid Saad Alabdali
 
المهارات الفعالة للبيع و العرض و الترويج
المهارات الفعالة للبيع و العرض و الترويجالمهارات الفعالة للبيع و العرض و الترويج
المهارات الفعالة للبيع و العرض و الترويجKhalil Hamad
 
حل المشكلات واتخاذ القرارات
حل المشكلات واتخاذ القراراتحل المشكلات واتخاذ القرارات
حل المشكلات واتخاذ القراراتosmanabdelrhman
 
محاضرات عن ادارة التسويق
محاضرات عن ادارة التسويقمحاضرات عن ادارة التسويق
محاضرات عن ادارة التسويقMoselhy Hussein
 
التسويق الإلكتروني
التسويق الإلكترونيالتسويق الإلكتروني
التسويق الإلكترونيIhssan Alhaj
 
العملية البيعية
العملية البيعيةالعملية البيعية
العملية البيعيةfarouk7444
 
المهارات البيعية - عبد الحميد الكاشف
المهارات البيعية  - عبد الحميد الكاشفالمهارات البيعية  - عبد الحميد الكاشف
المهارات البيعية - عبد الحميد الكاشفAbdel Hamid Kashef
 
الحملة التسويقية
الحملة التسويقيةالحملة التسويقية
الحملة التسويقيةu083125
 

What's hot (20)

الفصل الثاني استراتيجية التسويق
الفصل الثاني استراتيجية التسويقالفصل الثاني استراتيجية التسويق
الفصل الثاني استراتيجية التسويق
 
تسويق
تسويقتسويق
تسويق
 
Marketing basics أساسيات التسويق
Marketing basics أساسيات التسويق  Marketing basics أساسيات التسويق
Marketing basics أساسيات التسويق
 
مفهوم التسويق
مفهوم التسويقمفهوم التسويق
مفهوم التسويق
 
مدخل الى علم التسويق الإلكتروني محمد الحلاق
مدخل الى علم التسويق الإلكتروني   محمد الحلاقمدخل الى علم التسويق الإلكتروني   محمد الحلاق
مدخل الى علم التسويق الإلكتروني محمد الحلاق
 
التسويق الالكتروني
التسويق الالكترونيالتسويق الالكتروني
التسويق الالكتروني
 
التسويق الالكتروني
التسويق الالكترونيالتسويق الالكتروني
التسويق الالكتروني
 
‫‫الوحدة الاولي عناصر المزيج التسويقي الالكتروني ‫(1)‬ ‫‬
‫‫الوحدة الاولي عناصر المزيج التسويقي الالكتروني ‫(1)‬ ‫‬‫‫الوحدة الاولي عناصر المزيج التسويقي الالكتروني ‫(1)‬ ‫‬
‫‫الوحدة الاولي عناصر المزيج التسويقي الالكتروني ‫(1)‬ ‫‬
 
المبيعات - Sales
المبيعات - Salesالمبيعات - Sales
المبيعات - Sales
 
التسويق
التسويقالتسويق
التسويق
 
المحاضرة الحادية عشر الترويج و رتنشيط المبيعات من دبلومة التسويق والمبيعات د ...
المحاضرة الحادية عشر الترويج و رتنشيط المبيعات من دبلومة التسويق والمبيعات د ...المحاضرة الحادية عشر الترويج و رتنشيط المبيعات من دبلومة التسويق والمبيعات د ...
المحاضرة الحادية عشر الترويج و رتنشيط المبيعات من دبلومة التسويق والمبيعات د ...
 
العلاقات العامة والتسويق
العلاقات العامة والتسويقالعلاقات العامة والتسويق
العلاقات العامة والتسويق
 
المهارات الفعالة للبيع و العرض و الترويج
المهارات الفعالة للبيع و العرض و الترويجالمهارات الفعالة للبيع و العرض و الترويج
المهارات الفعالة للبيع و العرض و الترويج
 
حل المشكلات واتخاذ القرارات
حل المشكلات واتخاذ القراراتحل المشكلات واتخاذ القرارات
حل المشكلات واتخاذ القرارات
 
التسويق الالكتروني
التسويق الالكترونيالتسويق الالكتروني
التسويق الالكتروني
 
محاضرات عن ادارة التسويق
محاضرات عن ادارة التسويقمحاضرات عن ادارة التسويق
محاضرات عن ادارة التسويق
 
التسويق الإلكتروني
التسويق الإلكترونيالتسويق الإلكتروني
التسويق الإلكتروني
 
العملية البيعية
العملية البيعيةالعملية البيعية
العملية البيعية
 
المهارات البيعية - عبد الحميد الكاشف
المهارات البيعية  - عبد الحميد الكاشفالمهارات البيعية  - عبد الحميد الكاشف
المهارات البيعية - عبد الحميد الكاشف
 
الحملة التسويقية
الحملة التسويقيةالحملة التسويقية
الحملة التسويقية
 

Viewers also liked

باللغه العربيه ملخص مهارات البيع بمنهجية كوتا
باللغه العربيه ملخص مهارات البيع بمنهجية كوتا باللغه العربيه ملخص مهارات البيع بمنهجية كوتا
باللغه العربيه ملخص مهارات البيع بمنهجية كوتا Ashraf Osman
 
كتاب التسويق للجميع
كتاب التسويق للجميعكتاب التسويق للجميع
كتاب التسويق للجميعShabayek.com
 
مهارات البيع Selling - skills
مهارات البيع Selling - skills مهارات البيع Selling - skills
مهارات البيع Selling - skills tamer elmoghazy
 
Selling skills- مهارات البيع
Selling skills- مهارات البيع Selling skills- مهارات البيع
Selling skills- مهارات البيع cigrat
 
كتاب 151 فكرة سريعة لزيادة المبيعات
كتاب 151 فكرة سريعة لزيادة المبيعاتكتاب 151 فكرة سريعة لزيادة المبيعات
كتاب 151 فكرة سريعة لزيادة المبيعاتAhmed Al-Shamy
 
خطوات أنشاء اعلان الفيسبوك
خطوات أنشاء اعلان الفيسبوكخطوات أنشاء اعلان الفيسبوك
خطوات أنشاء اعلان الفيسبوكMohammed Reiad
 
تويوتا من صناعة النسيج لصناعة السيارات !
تويوتا من صناعة النسيج لصناعة السيارات !تويوتا من صناعة النسيج لصناعة السيارات !
تويوتا من صناعة النسيج لصناعة السيارات !Bezaat
 
التسويق الاعلامي
التسويق الاعلاميالتسويق الاعلامي
التسويق الاعلاميAboubakr Khallaf
 
توصيف مقرر تقييم وتشخيص الموهوبين والمتفوقين
توصيف مقرر تقييم وتشخيص الموهوبين والمتفوقينتوصيف مقرر تقييم وتشخيص الموهوبين والمتفوقين
توصيف مقرر تقييم وتشخيص الموهوبين والمتفوقيند.سميرة أبكر
 
شغف التغير الإجتماعي
شغف التغير الإجتماعيشغف التغير الإجتماعي
شغف التغير الإجتماعيHamad Al-Kaltham
 
Social Network Website 'Midterm Project'
Social Network Website 'Midterm Project'Social Network Website 'Midterm Project'
Social Network Website 'Midterm Project'Basel Issmail
 
دوافع العاملين في المؤسسات
دوافع العاملين في المؤسساتدوافع العاملين في المؤسسات
دوافع العاملين في المؤسساتMohammed Al Sulaimani
 

Viewers also liked (15)

باللغه العربيه ملخص مهارات البيع بمنهجية كوتا
باللغه العربيه ملخص مهارات البيع بمنهجية كوتا باللغه العربيه ملخص مهارات البيع بمنهجية كوتا
باللغه العربيه ملخص مهارات البيع بمنهجية كوتا
 
كتاب التسويق للجميع
كتاب التسويق للجميعكتاب التسويق للجميع
كتاب التسويق للجميع
 
مهارات البيع Selling - skills
مهارات البيع Selling - skills مهارات البيع Selling - skills
مهارات البيع Selling - skills
 
Selling skills- مهارات البيع
Selling skills- مهارات البيع Selling skills- مهارات البيع
Selling skills- مهارات البيع
 
كتاب 151 فكرة سريعة لزيادة المبيعات
كتاب 151 فكرة سريعة لزيادة المبيعاتكتاب 151 فكرة سريعة لزيادة المبيعات
كتاب 151 فكرة سريعة لزيادة المبيعات
 
Oracle Database
Oracle DatabaseOracle Database
Oracle Database
 
Yourprezi
YourpreziYourprezi
Yourprezi
 
خطوات أنشاء اعلان الفيسبوك
خطوات أنشاء اعلان الفيسبوكخطوات أنشاء اعلان الفيسبوك
خطوات أنشاء اعلان الفيسبوك
 
تويوتا من صناعة النسيج لصناعة السيارات !
تويوتا من صناعة النسيج لصناعة السيارات !تويوتا من صناعة النسيج لصناعة السيارات !
تويوتا من صناعة النسيج لصناعة السيارات !
 
التسويق الاعلامي
التسويق الاعلاميالتسويق الاعلامي
التسويق الاعلامي
 
مراحل التسويق الفعال
مراحل التسويق الفعالمراحل التسويق الفعال
مراحل التسويق الفعال
 
توصيف مقرر تقييم وتشخيص الموهوبين والمتفوقين
توصيف مقرر تقييم وتشخيص الموهوبين والمتفوقينتوصيف مقرر تقييم وتشخيص الموهوبين والمتفوقين
توصيف مقرر تقييم وتشخيص الموهوبين والمتفوقين
 
شغف التغير الإجتماعي
شغف التغير الإجتماعيشغف التغير الإجتماعي
شغف التغير الإجتماعي
 
Social Network Website 'Midterm Project'
Social Network Website 'Midterm Project'Social Network Website 'Midterm Project'
Social Network Website 'Midterm Project'
 
دوافع العاملين في المؤسسات
دوافع العاملين في المؤسساتدوافع العاملين في المؤسسات
دوافع العاملين في المؤسسات
 

Similar to إعداد مدراء التسويق والخطط التسويقية

محاضرات التسويق الاستراتيجي 01
محاضرات التسويق الاستراتيجي 01محاضرات التسويق الاستراتيجي 01
محاضرات التسويق الاستراتيجي 01Reem Kaddoury
 
التسويق في المشاريع
التسويق في المشاريعالتسويق في المشاريع
التسويق في المشاريعMarwaBadr11
 
صناعة المحتوي التسويقي
صناعة المحتوي التسويقيصناعة المحتوي التسويقي
صناعة المحتوي التسويقيAhmed Fares
 
نظم المعلومات التسويقية
نظم المعلومات التسويقيةنظم المعلومات التسويقية
نظم المعلومات التسويقيةHAZEM ABO ELNIL
 
Marketing Manager Challenges(Arabic)
Marketing Manager Challenges(Arabic)Marketing Manager Challenges(Arabic)
Marketing Manager Challenges(Arabic)Amir Fawzy
 
Random 141231210144-conversion-gate02
Random 141231210144-conversion-gate02Random 141231210144-conversion-gate02
Random 141231210144-conversion-gate02Mohamed Mnessar
 
sssddsdqndwqknhfskijdbnfbdbuiiwuefelokfnd1
sssddsdqndwqknhfskijdbnfbdbuiiwuefelokfnd1sssddsdqndwqknhfskijdbnfbdbuiiwuefelokfnd1
sssddsdqndwqknhfskijdbnfbdbuiiwuefelokfnd1twitchpc17
 
التسويق الالكتروني اليوم الاول
التسويق الالكتروني اليوم الاولالتسويق الالكتروني اليوم الاول
التسويق الالكتروني اليوم الاولHesham Mohamed
 
خطة-تسويقية.pptx
خطة-تسويقية.pptxخطة-تسويقية.pptx
خطة-تسويقية.pptxAmrRizk13
 
Muhammad Essam Digital Marketing Portfolio
Muhammad Essam Digital Marketing PortfolioMuhammad Essam Digital Marketing Portfolio
Muhammad Essam Digital Marketing PortfolioMuhammad Essam
 
التسويق المتكامل والتعرف على أنماط العملاء
التسويق المتكامل والتعرف على أنماط العملاءالتسويق المتكامل والتعرف على أنماط العملاء
التسويق المتكامل والتعرف على أنماط العملاءرؤية للحقائب التدريبية
 
Marketing and sales training program
Marketing and sales training programMarketing and sales training program
Marketing and sales training programBE INNOVATOR
 
التسويق الاستراتيجي 03
التسويق الاستراتيجي 03التسويق الاستراتيجي 03
التسويق الاستراتيجي 03Reem Kaddoury
 
E marketing and social media
E marketing and social mediaE marketing and social media
E marketing and social mediaHAZEM ABO ELNIL
 

Similar to إعداد مدراء التسويق والخطط التسويقية (20)

محاضرات التسويق الاستراتيجي 01
محاضرات التسويق الاستراتيجي 01محاضرات التسويق الاستراتيجي 01
محاضرات التسويق الاستراتيجي 01
 
التسويق في المشاريع
التسويق في المشاريعالتسويق في المشاريع
التسويق في المشاريع
 
07
0707
07
 
Marketing princple
Marketing princpleMarketing princple
Marketing princple
 
12_1.ppt
12_1.ppt12_1.ppt
12_1.ppt
 
كيف تكون رقم واحد في جوجل؟
كيف تكون رقم واحد في جوجل؟كيف تكون رقم واحد في جوجل؟
كيف تكون رقم واحد في جوجل؟
 
التسويق الإلكتروني
التسويق الإلكترونيالتسويق الإلكتروني
التسويق الإلكتروني
 
صناعة المحتوي التسويقي
صناعة المحتوي التسويقيصناعة المحتوي التسويقي
صناعة المحتوي التسويقي
 
نظم المعلومات التسويقية
نظم المعلومات التسويقيةنظم المعلومات التسويقية
نظم المعلومات التسويقية
 
Marketing Manager Challenges(Arabic)
Marketing Manager Challenges(Arabic)Marketing Manager Challenges(Arabic)
Marketing Manager Challenges(Arabic)
 
Random 141231210144-conversion-gate02
Random 141231210144-conversion-gate02Random 141231210144-conversion-gate02
Random 141231210144-conversion-gate02
 
sssddsdqndwqknhfskijdbnfbdbuiiwuefelokfnd1
sssddsdqndwqknhfskijdbnfbdbuiiwuefelokfnd1sssddsdqndwqknhfskijdbnfbdbuiiwuefelokfnd1
sssddsdqndwqknhfskijdbnfbdbuiiwuefelokfnd1
 
التسويق الالكتروني اليوم الاول
التسويق الالكتروني اليوم الاولالتسويق الالكتروني اليوم الاول
التسويق الالكتروني اليوم الاول
 
خطة-تسويقية.pptx
خطة-تسويقية.pptxخطة-تسويقية.pptx
خطة-تسويقية.pptx
 
Market with dunia
Market with duniaMarket with dunia
Market with dunia
 
Muhammad Essam Digital Marketing Portfolio
Muhammad Essam Digital Marketing PortfolioMuhammad Essam Digital Marketing Portfolio
Muhammad Essam Digital Marketing Portfolio
 
التسويق المتكامل والتعرف على أنماط العملاء
التسويق المتكامل والتعرف على أنماط العملاءالتسويق المتكامل والتعرف على أنماط العملاء
التسويق المتكامل والتعرف على أنماط العملاء
 
Marketing and sales training program
Marketing and sales training programMarketing and sales training program
Marketing and sales training program
 
التسويق الاستراتيجي 03
التسويق الاستراتيجي 03التسويق الاستراتيجي 03
التسويق الاستراتيجي 03
 
E marketing and social media
E marketing and social mediaE marketing and social media
E marketing and social media
 

إعداد مدراء التسويق والخطط التسويقية