SlideShare a Scribd company logo
1
Delårsrapport
SpareBank 1 Gruppen
3. kvartal 2011
2                                                                  SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
  Innhold
  03      Resultatutvikling
  10      Resultatregnskap
  12      Utvidet resultatregnskap
  13      Balanse
  14      Egenkapital
  15      Kontantstrømoppstilling
  16      Kapitaldekning
  17      Noter til regnskapet
  Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – November 2011 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
  Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no


  Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
3
Resultatutvikling
for 3. kvartal 2011
SVEKKET RESULTAT HITTIL I ÅR SOM FØLGE AV                  KONSERN
SVAKE AKSJEMARKEDER OG HØY SKADEPROSENT                   SpareBank 1 Gruppen oppnådde ved utgangen av 3. kvartal
• Konsernresultat før skatt hittil i år ble 247,7 (642,6)          2011 et resultat før skatt på 247,7 mill. kroner, som er en
  mill. kroner. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde          svekkelse på 395,0 mill. kroner fra samme periode i fjor.
  -60,1 (347,4) mill. kroner. Resultat etter skatt ble 244,8        Resultat før skatt i 3. kvartal isolert ble et underskudd på 60,1
  (507,5) mill. kroner hittil i år og -4,3 (259,1) mill. kroner       mill. kroner, sammenlignet med et overskudd på 347,4 mill.
  i 3. kvartal. Annualisert egenkapitalavkastning ble 6,7          kroner i samme kvartal i fjor. Resultatnedgangen skyldes i
  (15,8) % hittil i år.                           hovedsak den negative markedsutviklingen i 3. kvartal.
• Gode buffere i SpareBank 1 Livsforsikring bidro til at
  selskapet i mindre grad ble påvirket av markedsuroen           Konsernresultat før skatt*:
  i 3. kvartal.                               1000
• Negativ aksjeavkastning kombinert med høyt innslag
                                       800        818
  av storskader, medførte svekket resultat hittil i år i
  SpareBank 1 Skadeforsikring konsern. God bestands-             600                     643
                                   MNOK
  vekst i skadekonsernet, med en premiebestand per 30.
                                       400
  september på ca. 5,1 mrd. kroner, som tilsvarer en                 358            347
                                       200                                 248
  økning på 8,7%.
• Svake aksjemarkeder bidro til et fall på 9,8 mrd. kroner           0                           -60
  i forvaltningskapitalen hittil i år i ODIN Forvaltning.
                                       -200
• Svekket resultat i SpareBank 1 Markets som følge av                    2009            2010         2011

  store investeringer knyttet til oppbygging av et                    Resultat før skatt i         Resultat før skatt
                                             3. kvartal              - per 3. kvartal
  ledende kapitalmarkedsmiljø, samt svært vanskelige
  markedsforhold i 3. kvartal.                       * Konsernresultat før skatt for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo KonsernResultat SpareBank 1 Gruppen konsern:                    Konsernets skatteprosent var 1,2% per 3. kvartal, som er en
                                       reduksjon på 19,9 prosentpoeng fra samme tidspunkt i fjor.
               3. kvartal   Per 3. kvartal  Året
                                       Den lave skatteprosenten skyldes både beregnet effekt av
Mill. kroner        2011   2010  2011   2010  2010
                                       fritaksmetoden og effekten av at avsetningen til kurs-
Sum resultat datter-
selskaper før skatt    -26,1  318,1  347,0  661,4 1 036,0      reguleringsfond i livselskapet, etter godkjenning fra
Driftskostnader                               skattemyndighetene, kommer inn under skattelovens
morselskap         -16,0  40,7  -59,2   8,8   -7,6
Netto finans                                 bestemmelse om fradragsrett for forsikringsmessige
morselskap         -18,0  -11,4  -40,1  -27,6  -43,2     avsetninger. Resultat etter skatt ble 244,8 mill. kroner, mot
Resultat før skatt     -60,1  347,4  247,7  642,6  985,1
Skattekostnad        55,8  -88,4   -2,8  -135,1  -153,6     507,5 mill. kroner per 3. kvartal i fjor. Dette ga en annualisert
Resultat etter skatt    -4,3  259,1  244,8  507,5  831,6
                                       egenkapitalavkastning hittil i år på 6,7%, mot 15,8% for
Kontrollerende
interesses andel      -3,1  263,9  247,3  513,1  841,0      samme periode i fjor. Konsernets resultat etter skatt i
Ikke-kontrollerende
                                       3. kvartal isolert ble et underskudd på 4,3 mill. kroner,
interesses andel      -1,1   -4,8  -2,4   -5,6   -9,5
                                       sammenlignet med et overskudd på 259,1 mill. kroner i
                                       3. kvartal 2010.
4                                                      SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
                                     SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS
  Samlet forvaltningskapital i konsernet var 41,3 mrd. kroner
  ved utgangen av september, som var en økning på 0,6 mrd.       Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS:
  kroner siden årsskiftet.                                     3. kvartal   Per 3. kvartal  Året
                                     Mill. kroner        2011   2010  2011   2010  2010

  Kapitaldekningen per 3. kvartal var 16,3 %, mot 16,1 %        Risikoresultat etter
  ved årsskiftet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 14,0%, opp      tekniske avsetninger     63,5  71,6  203,0   260,1  325,4
                                     Administrasjonsresultat -19,8    -44,6  -62,7  -125,2  -186,9
  1,4 prosentpoeng fra årsskiftet.                   Renteresultat        51,6  70,8  365,4   268,6  317,3
                                     Oppreservering        0,0  -12,0  -33,0   -36,0  -45,3
                                     Vederlag for
  Ved utgangen av 3. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen       rentegaranti         5,7  7,5   17,0   22,4   29,9
                                     Samlet resultat før
  i alt 1.220 faste årsverk. Siden 31. desember 2010 er antall
                                     tilleggsavsetninger     101,0  93,2  489,6  389,9  440,4
  årsverk økt med 59. Det var en økning på 24 årsverk i        Ufordelt resultat
                                     til kunder         -44,7  -39,6  -223,6  -161,0  -161,7
  SpareBank 1 Skadeforsikring AS og 18 i SpareBank 1          Avkastning på
  Markets AS.                             selskapets midler      21,4  32,1  50,0   49,1   71,6
                                     Resultat til eier før skatt 77,7   85,8  316,1  277,9  350,4
                                     Skattekostnad        36,9  -24,9   2,1  -42,7  -60,2
  Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per september     Resultat til eier
                                     etter skatt         114,6  60,9  318,2  235,2  290,2
  var 3,4%. Sykefraværet i 3. kvartal isolert var 2,4% og lege-
  meldt sykefravær var 1,9%.
                                     SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før
                                     skatt på 316,1 mill. kroner per 3. kvartal, opp 38,1 mill.
  RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER
                                     kroner fra samme periode i fjor. Resultat før skatt utgjorde
  Resultat datterselskaper før skatt:                 77,7 mill. kroner i 3. kvartal isolert, mot 85,8 mill. kroner
                                     for samme kvartal i 2010.
               3. kvartal   Per 3. kvartal  Året
  Mill. kroner      2011   2010  2011   2010  2010

  Resultat datter-                           Netto risikoresultat ble 203,0 mill. kroner, en nedgang på
  selskaper før skatt                         57,2 mill. kroner fra 3. kvartal i fjor. Svekkelsen skyldes
  SpareBank 1
  Livsforsikring AS    77,7   85,8  316,1  277,9  350,4   hovedsakelig høyere kostnader i forbindelse med meldte
  SpareBank 1 Skade-                          uføreerstatninger.
  forsikring konsern*   -88,8  253,9   17,7  333,6  641,1
  ODIN Forvaltning AS    6,3   17,0   30,4  48,2   64,6
  SpareBank 1
                                     Netto administrasjonsresultat ble minus 62,7 mill. kroner
  Markets AS       -51,8  -29,0  -77,3  -33,6  -57,6
  SpareBank 1                             ved utgangen av september, som var 62,5 mill. kroner bedre
  Medlemskort AS       2,0   2,7   7,6   9,3   11,1
  SpareBank 1 Gruppen
                                     enn på samme tidspunkt i fjor. Korrigert for inntektsføringen
  Finans konsern**     12,2   -4,9   22,0   2,0   8,6  på 16,0 mill. kroner knyttet til endringen i AFP-ordningen
  Konsernjusteringer    16,4   -7,4   30,6   23,9   17,6
  Sum resultat datter-                         i 2010, er den underliggende bedringen i administrasjons-
  selskaper før skatt   -26,1  318,1  347,0  661,4 1 036,0   resultatet på 78,5 mill. kroner. Driftskostnadene eksklusive

  *) Unison Forsikring AS ble konsolidert inn i SB1 Skadeforsikring  provisjoner utgjorde 396,3 mill. kroner etter 3. kvartal
    fra og med 1. juli 2010.                     2011, mot 422,6 mill. kroner på samme tid i fjor.
  **) Conecto AS ble 100 % eid av SB1 Gruppen Finans med
    regnskapsmessig virkning fra og med 10. september 2010.
    Resultat før dette er ført direkte mot egenkapitalen.
                                     Ved beregning av pensjonsforpliktelsene for selskapets
                                     ansatte per 30.09.2011 framkom det et estimatavvik på
  Resultatbidraget fra datterselskapene ble 347,0 mill. kroner,    30,1 mill. kroner hittil i år, som er belastet resultatet.
  som var 314,4 mill. kroner lavere enn i fjor. Konsernets       Tilsvarende belastning ved utgangen av 3. kvartal 2010
  delårsresultat påvirkes av den negative utviklingen i aksje-     var 19,0 mill. kroner.
  markedene, som har medført både redusert forvaltningskapital
  i ODIN Forvaltning og negativ avkastning i aksjeporteføljen     Renteresultat i forhold til kundene (finansinntekter i kunde-
  i SpareBank 1 Skadeforsikring. Livsforsikringsselskapet har     porteføljene redusert med garantert avkastning) ble 365,4
  bygget gode buffere, og resultatet har derfor i mindre grad blitt  mill. kroner, som var 96,8 mill. kroner bedre enn per 3.
  påvirket av markedsuroen i 3. kvartal.                kvartal i fjor. Innen individuell renteforsikring ble 33,0
                                     mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven grunnet økt

Recommended for you

Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
kvartalsrapportinvestorrelasjoner
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen

http://investor.sparebank1.no

kvartalsrapportidebøen2.kvartal
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen

Last ned rapporten på http://investor.sparebank1.no

kvartalsrapportsparebank1ideben
5
 levealder. Denne avsetningen ansees nå å være tilstrekkelig.                    Forvaltningskapitalen utgjorde 25,7 mrd. kroner per 30.
 Vederlaget for rentegarantien utgjorde 17,0 mill. kroner, mot                    september. Dette var 0,8 mrd. kroner lavere enn ved utgangen
 22,4 mill. kroner i samme periode i fjor.                              av 2010. Nedgangen skyldtes i hovedsak innfrielsen av
                                                   det ansvarlige lånet, samt markedsutviklingen.
 SpareBank 1 Gruppen AS vedtok i løpet av 3. kvartal 2011
 av skattemessige grunner å overføre 223,0 mill. kroner til                     Avkastningen i selskapsporteføljen var 3,2 % per 30.
 selskapet som konsernbidrag.                                    september 2011. Verdijustert avkastning i de tre kollektiv-
                                                   porteføljene for ordinær bestand, kollektiv pensjons-
 Selskapets kapitaldekning var 18,5% ved utgangen av 3.                       forsikring og gammel individuell bestand var henholdsvis
 kvartal 2011, mot 19,3% ved årsskiftet. Et tidsbegrenset                      0,4%, 1,4% og 0,4%. Bokført avkastning ble henholdsvis
 ansvarlig lån pålydende 200 mill. kroner med forfall 15. juni                    4,4%, 4,8% og 4,6%. Eiendomsverdiene ble nedregulert
 2016 ble, med Finanstilsynets godkjennelse, innfridd (call                     med 43,9 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, noe som
 opsjon) 15. juni 2011. Hele den ansvarlige kapitalen består                     tilsvarte 1,1 % av bokført verdi. Selskapets to direkte-eide
 nå av kjernekapital. Estimert solvensmargin ved utgangen                      eiendommer ble i juni utskilt og lagt til egne datterselskaper.
 av september var 286%, mot 290% ved årsskiftet.                           Salg av en eiendom i 3. kvartal medførte et tap på 4,2 mill.
                                                   kroner.
 Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år,
 2.124 mill. kroner. Dette tilsvarte 14,1% av de forsikrings-                    Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings-
 messige avsetningene. Bufferkapitalen ved årsskiftet utgjorde                    valg utgjorde 6,5 mrd. kroner per 30. september 2011, mot
 14,6%.                                               6,7 mrd. kroner ved årsskiftet. Midlene fordelte seg med
                                                   53,8% i aksjefond, 26,5% i obligasjonsfond og 19,7% i
 Kursreguleringsfondet utgjorde 13,0 mill. kroner ved                        pengemarkedsfond.
 utgangen av september, mot 616,9 mill. kroner ved årsskiftet.
                                                   Utvikling i premieinntekter:
                                   1
 Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis :                                               3. kvartal       Per 3. kvartal     Året
                                                   Mill. kroner          2011   2010      2011   2010     2010
     20

                 16,1 %                               Individuelle rente-/
         15,4 %                   15,2 %                 pensjonsforsikringer   68,7       68,6    212,8   226,9    306,7
                        14,6 %                 14,1 %
     15                                14,0 %          Individuelle kapital-
                                                   forsikringer      143,3      129,5     422,9   385,4    519,1
Prosent
                                                   Kollektive pensjons-
     10                                             forsikringer       73,3      105,4     371,1   429,5    549,5
                                                   Ulykkesforsikringer    50,0      46,1     147,0   136,0    183,1
                                                   Gruppelivsforsikringer 130,5       130,1     479,5   465,7    587,7
      5                                             Unit Link
                                                   - Renteforsikringer    8,3       10,4     28,4   34,9     46,6
                                                   Unit Link
      0                                             - Kapitalforsikringer   38,4       53,9    136,6   168,2    237,0
          2. kv       3. kv   4. kv      1. kv   2. kv    3. kv    Innskudds-
          2010        2010    2010      2011    2011    2011     tjenestepensjon     256,6      224,6     728,4   641,2    864,2
                                                   Sum brutto forfalte
           Kursreguleringsfond             Tilleggsavsetninger
                                                   premieinntekter     769,0      768,6 2 526,8 2 487,9 3 293,8
           Delårsresultat               Kjernekap. utover minstekrav
                                                   Overførte premiereserver
                                                   fra andre selskaper   189,1       64,8    444,6   226,1    352,5
                                                   Avgitt
                                                   gjenforsikringspremie  -42,9      -34,2    -123,9  -119,7    -152,0
                                                   Premieinntekter for
                                                   egen regning      915,2      799,2 2 847,4 2 594,2 3 494,2
 Aktivaallokering per portefølje per 30.09.2011:

        Kollektivporteføljen                      Selskapsporteføljen                  Investeringsvalgporteføljen

                       Sum: 15,5 mrd. kroner                  Sum: 2,5 mrd. kroner                      Sum: 6,5mrd. kroner


                          Obligasjoner                      Obligasjoner
                          markedsverdi 35,1%                   markedsverdi 61,2%
                          Obligasjoner                      Obligasjoner
                          amortisert kost 28,4%                  amortisert kost 28,0%
                          Eiendom 21,2%                      Eiendom 21,1%                         Obligasjoner 45,8%

                          Annet 2,2%                       Annet -10,3%                          Annet 1,1%

                          Aksjer 13,1%                      Aksjer 0,0%                          Aksjer 53,2%
 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
6                                                     SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
  Brutto premieinntekter eksklusive tilflyttet kapital ble      SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN
  2.527 mill. kroner etter 3. kvartal, mot 2.488 mill. kroner for   Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring konsern:
  samme periode i fjor. Dette tilsvarte en økning på 1,6%.
                                                  3. kvartal   Per 3. kvartal  Året
  Brutto utbetalte erstatninger ble 1.326 mill. kroner ved      Mill. kroner       2011   2010  2011   2010  2010
  utgangen av september, som er en reduksjon på 110 mill.
                                    Forfalt brutto premie 1 142,9 1 059,1 4 076,8 3 556,2 4 731,8
  kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Erstatnings-      Opptjente premier f.e.r. 1 230,6 1 077,0 3 469,1 3 049,4 4 184,4
  avsetningene økte med 105 mill. kroner hittil i år, mot en     Påløpne
                                    erstatninger f.e.r.   -1 042,8 -722,7 -2 867,3 -2 339,3 -3 208,5
  økning på 135 mill. kroner på samme tid i fjor. Erstatnings-    Forsikringsrelaterte
  kostnader i forbindelse med uførhet forklarer store deler av    driftskostnader f.e.r   -258,7 -244,1 -755,0 -611,0 -880,6
                                    Andre forsikringsrelaterte
  økningen.                              inntekter/kostnader     17,6  17,4  30,3   16,6  132,0
                                    Andre tekniske
                                    avsetninger         53,8  -6,3  101,6   28,2   39,6
  Selskapets salgsvolumer etter 3. kvartal 2011 viste en vekst    Forsikringsresultat     0,5  121,3  -21,2  143,9  266,9
                                    Netto finansinntekter   -62,3  149,0  99,5  231,6  432,7
  på 7,3% i forhold til samme periode forrige år. Veksten var     Andre kostnader       0,0  -0,7   0,0   -2,7   -2,7
  hovedsakelig innen pensjonsforsikringer i bedriftsmarkedet.     Driftsresultat       -61,8  269,7  78,3  372,8  696,9
                                    Endring av
                                    sikkerhetsavsetning    -27,0  -15,8  -60,5  -39,2  -55,8
  Selskapet hadde en skatteinntekt på 2,1 mill. kroner ved      Resultat før skatt     -88,8  253,9  17,7  333,6  641,1
                                    Skattekostnad        7,6  -54,0  -17,3  -60,8  -60,1
  utløpet av 3. kvartal, mot en skattekostnad på 42,7 mill.      Resultat etter skatt    -81,2  199,9   0,4  272,8  581,1
  kroner på samme tidspunkt i fjor. Årsaken til den lave
  skattekostnaden sammenlignet med en normalskattesats på       Resultat før skatt for konsernet ble 17,7 mill. kroner ved
  28% er både beregnet effekt av fritaksmetoden for aksje-      utgangen av 3. kvartal, mot 333,6 mill. kroner for samme
  relaterte investeringer og den positive effekten av at den     periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert utgjorde
  skattemessige fradragsretten for avsetninger til kursregulerings-  et underskudd på 88,8 mill. kroner, sammenlignet med et
  fond er avklart.                          overskudd på 253,9 mill. kroner i samme kvartal i fjor.
                                    Resultatsvekkelsen skyldes både kursfall på børsene og
  I selvangivelsene for 2009 og 2010 ble det krevet fradrag for    økt skadeprosent.
  avsetning til kursreguleringsfond med til sammen 669
  mill. kroner. Ved beregning av skattekostnaden forrige år var    Finansinntektene per 3. kvartal ble 99,5 mill. kroner,
  rettstilstanden uavklart, og det ble derfor gjort en korreksjon   sammenlignet med 231,6 mill. kroner samme periode i
  for usikkerheten knyttet til om skattemyndighetene ville      fjor. I 3. kvartal var netto finansinntekter minus 62,3 mill.
  godkjenne fradraget. Det er nå avklart at avsetningen kommer    kroner, mot 149,0 mill. kroner i samme kvartal i fjor.
  inn under skattelovens bestemmelse om fradragsrett for       Finansavkastningen ble 1,1% hittil i år, mot 2,7% per 3.
  forsikringsmessige avsetninger. Tilbakeføringen av korreksjonen   kvartal 2010. Markedsutviklingen i 3. kvartal medførte
  reduserte skattekostnaden med 169,5 mill. kroner. Kursfallet    negativ avkastning i aksjeporteføljen. Avkastningen for
  på aksjer så langt i år har medført en oppløsning av kurs-     eiendom og i obligasjonsporteføljen har vært positiv.
  reguleringsfondet, som nå blir skattbar inntekt. Følgelig, har
  dette gitt en økning i skattekostnaden på 117,1 mill. kroner.    Forsikringsresultatet ble minus 21,2 mill. kroner per 3.
  Fradragsretten for avsetninger til kursreguleringsfond vil på    kvartal, noe som er en nedgang på 165,1 mill. kroner
  grunn av fritaksmetoden medføre større svingninger i skatte-    sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. Forsikrings-
  kostnaden framover.                         resultatet utgjorde 0,5 mill. kroner i 3. kvartal isolert, mot
                                    121,3 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet hittil i
                                    år er påvirket av et svekket naturskaderesultat som følge av
                                    flomskader og et høyt innslag av storskader i forhold til
                                    samme periode i fjor. I tillegg inneholdt 2010-resultatet
                                    en inntektsføring av engangseffekter knyttet til pensjon
                                    som følge av avvikling av barne- og ektefellepensjon, samt
                                    opphør av gammel AFP ordning på til sammen 42 mill. kroner.


                                    Skadeprosenten for egen regning ble 82,7% per 3. kvartal
7
     2011, som er 5,9 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende      ODIN FORVALTNING AS
     periode i fjor. Brutto skadeprosent ble 82,9%, mot 77,7%      Resultat ODIN Forvaltning AS:
     forrige år. Påløpte erstatninger for egen regning hittil i år har
                                                    3. kvartal   Per 3. kvartal  Året
     økt med 528,1 mill. kroner sammenlignet med i fjor.         Mill. kroner      2011   2010  2011   2010  2010
     Det har påløpt skader for til sammen 44 mill. kroner i
                                       Forvaltningshonorar   69,4   78,0  241,7  235,9  317,9
     forbindelse med terroranslaget 22. juli 2011.            Sum driftsinntekter   69,4   78,0  241,7  235,9  317,9
                                       Lønnskostnader     -26,4  -27,1  -83,0  -76,9  -104,2
                                       Avskrivninger      -5,1   -3,6  -13,4  -11,2  -14,8
     Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 21,8 % ved        Andre driftskostnader  -32,5  -31,1  -116,3  -101,5  -137,8
     utgangen av september, som er 1,8 prosentpoeng høyere enn      Sum driftskostnader   -64,0  -61,9  -212,7  -189,6  -256,8
                                       Driftsresultat      5,4   16,2   29,0   46,3   61,1
     på tilsvarende tidspunkt i fjor. Brutto kostnadsprosent ble     Netto finansinntekter   0,9   0,9   1,4   1,8   3,6
                                       Resultat før skatt    6,3   17,0   30,4   48,2   64,6
     21,5%, mot 19,8% i fjor.
                                       Skattekostnad      -2,0   -4,7   -8,6  -13,2  -19,3
                                       Resultat etter skatt   4,3   12,3   21,8   34,9   45,3

     Combined ratio for egen regning utgjorde 104,4 % per 3.
     kvartal, som var en økning på 7,7 prosentpoeng sammen-       ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt per 3.
     lignet med samme periode i fjor.                  kvartal 2011 på 30,4 mill. kroner, mot 48,2 mill. kroner i
                                       samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert
     Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis:      utgjorde 6,3 mill. kroner, som var 10,8 mill. kroner lavere

     120                                 enn i samme kvartal i fjor.
                         105,5       105,8
                   100,3         101,9
     100  92,9
              89,8                        Fortsatt svake aksjemarkeder i 3. kvartal medførte et fall i
                         21,9       21,0
                   23,8          22,4
      80  17,1                             forvaltningskapitalen på 9,8 mrd. kroner hittil i år, slik at
              22,7          83,6       84,7
                   76,6          79,4
         75,9
Prosent
                                       forvaltningskapitalen var 22,5 mrd. kroner per 30. september
      60       67,1
                                       2011. Det ble netto innløst ca. 1,6 mrd. kroner i aksjefond,
      40                                 mens verdifallet utgjorde 8,2 mrd. kroner per 3. kvartal.
                                       Markedsandelen for aksjefond var 8,8% ved utgangen av
      20
                                       september, mot 10,7% ved årsskiftet. Fallet i markedsandel i
      0                                 aksjefond skyldes en kombinasjon av svak absolutt avkastning
         2. kv   3. kv   4. kv    1. kv   2. kv  3. kv
         2010   2010   2010    2011    2011  2011
                                       i de nordiske aksjemarkedene, hvor ODIN Forvaltning har
          Kostnadsprosent      Skadeprosent
                                       en større del av sin forvaltningskapital, enn det norske
                                       fondsmarkedet, svakere relativ avkastning og høyere netto
     Premieinntekt for egen regning var 3.469 mill. kroner ved      innløsning enn markedet for øvrig. Det var netto nytegning
     utgangen av september, som er en økning på 419,8 mill.       på 200 mill. kroner i kombinasjonsfond. Markedsandelen
     kroner, eller 13,8 %, sammenlignet med samme periode i fjor.    for kombinasjonsfond, som ODIN Forvaltning startet med
     Veksten skyldes blant annet at inntektene fra Unison For-      i februar 2011, var 3,8% ved utgangen av september.
     sikring AS er konsolidert inn.

                                       SPAREBANK 1 MARKETS AS
     Konsernet har hatt en positiv utvikling i premiebestand.
     Den totale bestandsøkningen har vært på 409 mill. kroner      Resultat SpareBank 1 Markets AS:
     hittil i år, til 5,1 mrd. kroner, hvorav morselskapet står for en
                                                    3. kvartal   Per 3. kvartal  Året
     bestandsøkning på 249 mill. kroner og Unison Forsikring AS     Mill. kroner      2011   2010  2011   2010  2010
     for 160 mill. kroner.
                                       Sum driftsinntekter   10,6   14,4   63,9   61,1   77,9
                                       Andre inntekter     2,0   1,4   7,0   3,7   5,3
     Kapitaldekningen, eksklusiv resultatet hittil i år, var 27,6 %   Lønn, bonus og andre
                                       personalkostnader    -42,5  -31,7  -90,6  -61,8  -89,7
     ved utgangen av september, sammenlignet med 32,5 % ved       Avskrivninger      -1,9   -1,8   -5,9   -5,0   -6,9
     årsskiftet.                             Andre driftskostnader  -19,9  -10,8  -50,0  -30,4  -43,2
                                       Driftsresultat     -51,7  -28,6  -75,6  -32,3  -56,5
                                       Netto finansinntekter  -0,1   -0,4   -1,7   -1,2   -1,0
                                       Resultat før skatt   -51,8  -29,0  -77,3  -33,6  -57,6
                                       Skattekostnad      14,5   8,1   21,7   9,4   16,8
                                       Resultat etter skatt  -37,3  -20,9  -55,7  -24,2  -40,8
8                                                     SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
  SpareBank 1 Markets AS hadde et resultat før skatt på         SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et resultat
  minus 77,3 mill. kroner per 3. kvartal, mot minus 33,6        før skatt per 3. kvartal på 22,0 mill. kroner, som var 20,0 mill.
  mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3.     kroner bedre enn per 3. kvartal i fjor. Resultat før skatt i 3.
  kvartal isolert utgjorde minus 51,8 mill. kroner, som var       kvartal isolert utgjorde 12,2 mill. kroner, mot et underskudd
  svekkelse på 22,8 mill. kroner fra samme kvartal i fjor.       på 4,9 mill. kroner i samme kvartal 2010. SpareBank 1
  Resultatet i 3. kvartal er preget av en fortsatt negativ       Gruppen Finans har i 3. kvartal 2011 jobbet med samordning
  markedsutvikling, samt en stigende kostnadsbase som          på markedssiden mellom de ulike forretningsområdene. I
  følge av rekruttering og høye engangskostnader i forbindelse     tillegg har det vært fokus på konsolidering og kontinuerlig
  med reetableringen av selskapet.                   forbedring i virksomhetsområdene. Selskapet kan vise til en
                                     god, men noe avtagende, vekst i både factoring- og portefølje-
  Kurtasjeinntektene fra tradisjonell aksje- og derivatmegling     virksomheten siste år. Delkonsernet har økt sine
  utgjorde 27,7 mill. kroner, som er 1,2 mill. kroner bedre enn     merverdiavskrivninger med 2,8 mill. kroner som følge av
  ved utgangen av september i fjor. Markedet har i perioden       oppkjøpet av Conecto AS.
  vært preget av at aktørene er avventende til den videre
  økonomisk utvikling, noe som gir begrenset omsetning.
                                     SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS
  Corporate finance inntekter ble 27,4 mill. kroner hittil i år,
  som er en økning på 10,1 mill. kroner fra samme periode        Forretningsområdet Factoring
  i fjor. Det har vært en nedgang i øvrige inntekter på til       Resultat før skatt per 3. kvartal ble 11,0 mill. kroner, som
  sammen 8,4 mill. kroner hittil i år i forhold til samme        er en økning på 11,5 mill. kroner fra samme periode i fjor.
  periode i fjor.                            Resultat før skatt i 3. kvartal ble 6,1 mill. kroner, mot et
                                     underskudd på 4,2 mill. kroner i samme kvartal i fjor.
  Driftskostnader per 3. kvartal 2011 ble 146,6 mill. kroner,      Resultatfremgangen hittil i år skyldes reduserte tap og
  mot 97,2 mill. kroner per 3. kvartal 2010. Kostnadsnivået       tapsavsetninger i forhold til forrige år. Det har per 3. kvartal
  er som forventet stigende som følge av nyansettelser og        2011 ikke vært tap, mens det i 3. kvartal i fjor ble det
  rekrutteringskostnader. Selskapet hadde 93 ansatte ved        avsatt 10,0 mill. kroner.
  utgangen av september.
                                     Klientomsetningen ved utgangen av september var 10,0
  SpareBank 1 Gruppen AS eide 97,2% av aksjene i SpareBank 1      mrd. kroner, som er en økning på 36,5% sammenlignet med
  Markets AS ved utgangen av september 2011.              samme periode i fjor.


                                     Forretningsområdet Portefølje
  SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN
                                     Resultat før skatt per 3. kvartal ble 2,5 mill. kroner, opp 1,1
  Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans konsern:             mill. kroner fra samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3.
                                     kvartal utgjorde 0,9 mill. kroner, mot 0,4 mill. kroner
                3. kvartal   Per 3. kvartal  Året
                                     forrige år. Forretningsområdet hadde ved utgangen av
  Mill. kroner       2011   2010  2011   2010  2010
                                     september et samlet porteføljevolum på 1,0 mrd. kroner,
  SpareBank 1 Gruppen
  Finans AS         5,2   -6,8   7,2   -6,6   -5,7  mot 620 mill. kroner ved årsskiftet. Bokført verdi på porte-
   Ledelse         -1,8   -2,9   -6,2   -7,5   -9,3  føljene utgjorde 67,7 mill. kroner.
   Forretningsområdet
   Factoring        6,1   -4,2   11,0   -0,5   2,0
   Forretningsområdet
   Portefølje        0,9   0,4   2,5   1,4   1,7  CONECTO AS
  Conecto AS*        9,3   3,2   21,5   12,6   19,5
  Sum resultat datter-
                                     Resultat før skatt hittil i år ble 21,5 mill. kroner, som var 8,9
  selskaper før skatt   14,5   -3,6   28,7   6,0   13,9
  Merverdiavskrivninger  -2,2   -1,3   -6,7   -3,9   -5,3  mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Resultat før
  Resultat før skatt    12,2   -4,9   22,0   2,0   8,6
                                     skatt i 3. kvartal utgjorde 9,3 mill. kroner, mot 3,2 mill.
  Skattekostnad      -3,8    1,1   -7,3   -1,5   -4,3
  Resultat etter skatt   8,4   -3,7   14,7   0,5   4,3  kroner i 3. kvartal 2010. Høyere inntekter og lavere kostnads-

  *) Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning AS ble fusjonert per 1.  nivå hittil i 2011 enn på samme tid i fjor, har bidratt til
  januar 2011. Conecto AS ble kjøpt med regnskapsmessig virkning    resultatfremgangen.
  fra og med 10. september 2010

Recommended for you

Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS

Se årsrapporten til Bank 1 Oslo AS - et heleidet selskap i SpareBank 1 Gruppen AS.

livsforsikringreiseforsikringbarneforsikring
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
boliglnsparingips
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS

Her er oppdatert presentasjon - Endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS. Presentert 11. februar 2011. Oppdatert 13. mai 2011.

kvartalsrapportsparebank1ideben
9
SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS                      UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET

Resultat SpareBank 1 Medlemskort AS:                 SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 SR-Bank,
                                   SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken
               3. kvartal   Per 3. kvartal  Året
Mill. kroner        2011   2010  2011   2010  2010
                                   Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS samt LO og LO
                                   forbund. Eierbankene er også konsernets primære distribusjons-
Driftsinntekter       14,2   16,0  43,9   47,4  62,2
Lønnskostnader       -1,6   -1,9  -5,6   -4,6  -6,1  kanal. Konsernets eierbanker er meget godt kapitalisert og
Driftskostnader                            viser god drifts- og markedsutvikling. Dette gir SpareBank 1
Medlemskort         -1,9   0,0  -2,9   -0,7  -2,8
Driftskostnader LOfavør   -7,9  -10,1  -24,3  -28,8  -36,4  Gruppen AS et godt grunnlag for videre vekst samt for å møte
Driftskostnader Reskontro  -1,0   -1,6  -4,2   -4,6  -6,5  finansmarkedenes utfordringer.
Sum driftskostnader     -12,4  -13,6  -37,0  -38,7  -51,8
Driftsresultat        1,8   2,5   6,9   8,7  10,4
Netto finansinntekter     0,2   0,2   0,7   0,6   0,8
                                   Innenfor livsforikringsvirksomheten forventes en betydelig
Resultat før skatt      2,0   2,7   7,6   9,3  11,1
Skattekostnad        -0,6   -0,7  -2,1   -2,6  -3,1  bedring i administrasjonsresultatet for 2011 i forhold til
Resultat etter skatt     1,5   1,9   5,5   6,7   8,0
                                   fjoråret. Selskapet har god bufferkapital til å møte usikker-
                                   heten i finansmarkedene.
SpareBank 1 Medlemskort AS drifter LO-forbundenes
felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. Selskapet      Hittil i år har skadeselskapet hatt en krevende utvikling
krever inn forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt      knyttet til forsikringsteknisk lønnsomhet. Det vil bli
drifter og administrerer fordelsprogrammet LOfavør for        gjennomført tiltak som forventes å gi vesentlig reduksjon av
omlag 870.000 medlemmer. Selskapet samarbeider tett          skadekostnadene i konsernet med begynnende effekt i
med LO og forbundene, i tillegg til de øvrige selskapene i      siste kvartal inneværende år.
SpareBank 1-alliansen.
                                   Sunn vekst og sterk kostnadskontroll forventes å sikre en
Resultat før skatt per 3. kvartal 2011 ble 7,6 mill. kroner,     fortsatt god resultatutviking innen forretningsområdene
mot 9,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultat før      factoring og inkasso.
skatt i 3. kvartal isolert utgjorde 2,0 mill. kroner, som er 0,7
mill. kroner lavere enn i 3. kvartal 2010. Inntektene utgjorde    SpareBank 1 Markets vil i resten av inneværende år fortsette
43,9 mill. kroner hittil i år, sammenlignet med 47,4 mill.      arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø.
kroner i fjor. Omsetningssvekkelsen skyldes lavere inntekter     Det forventes ikke måloppfyllende lønnsomhet i 2011,
på LOfavør, hovedsakelig på provisjoner fra EnterCard.        men styret mener det i løpet av dette året vil være etablert
Driftskostnader hittil i år utgjorde 37,0 mill. kroner, som var    en god plattform for fremtidig markedsvekst og lønnsomhets-
1,7 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i 2010.      utvikling.


                                   Den urolige økonomiske situasjonen internasjonalt har gitt
SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP)
                                   betydelig økt volatilitet i finansmarkedene. Foreløpig har
Driftskostnadene i morselskapet ble 59,2 mill. kroner hittil i    denne uroen i begrenset grad påvirket den realøkonomiske
år, mot en inntektsføring på 8,8 mill. kroner i samme periode     situasjonen i Norge. Men fortsatt uro i finansmarkedene vil
i fjor. Korrigert for blant annet inntektsføringer av engangs-    påvirke SpareBank 1 Gruppens samlede resultat ettersom
karakter gjort per 3. kvartal i fjor, er driftskostnadene       finansresultatene utgjør en betydelig del av konsernets
hittil i år omtrent på nivå med fjoråret. Driftskostnader i 3.    samlede inntjening.
kvartal isolert utgjorde 16,0 mill. kroner, mot en inntekts-
føring på 40,7 mill. kroner for samme kvartal i fjor.         Regnskapet per 3. kvartal 2011 er ikke revidert.


Morselskapet hadde netto finanskostnader på 40,1 mill.
kroner, som er 12,5 mill. kroner høyere enn ved utgangen
av september i fjor. Dette skyldes hovedsakelig høyere        Oslo, 28. oktober 2011
netto rentebærende gjeld hittil i år i forhold til samme       Styret i SpareBank 1 Gruppen AS
periode i fjor.
10                                                  SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
   RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN

                                               Konsernet

   Mill. kroner                            30.09.11  30.09.10  3. kv 2011  3. kv 2010  31.12.10

   Brutto premieinntekter forsikring                  6 770   6 061    2 272    2 023   8 214
   - avgitt reassuranse                         -453    417     -126     147    -535
   Netto premieinntekter forsikring                   6 317   5 644    2 146    1 876   7 679
   Renteinntekter                             109     75      42      36     98
   Rentekostnader                             -83     61     -27      23    -85
   Netto renteinntekter                          26     14      15      12     13
   Provisjonsinntekter                          565    526     167     170    716
   Provisjonskostnader                          -671    625     -217     210    -846
   Netto provisjonsinntekter                       -106    -99     -50     -40    -131
   Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi     -877    669     -914     636   1 547
   Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg     1     16      -      1     31
   Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost          25     65      -      8     75
   Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall           187    194      60      64    259
   Netto inntekter investeringseiendommer                 185    299      86      71    399
   Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper               3     -      -      -     -
   Andre inntekter                            250    202      78      65    384
   Sum inntekter                            6 013   7 005    1 420    2 694   10 257

   Forsikringsytelser og erstatninger                  4 861   5 210    1 245    1 833   7 497
   Reassurandørens andel av erstatninger                 -236    -335      -9     -147    -488
   Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring            -604     83     -313     189    290
   Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring           194    135      37      29    142
   Avsetning til tilleggsavsetninger                    -     -      -      -     -
   Tap på utlån, garantier mv                        -     11      -      6     10
   Driftskostnader                           1 445   1 141     482     397   1 674
   Avskrivninger og nedskrivninger                     63     69      23      22     91
   Andre kostnader                             42     48      16      19     55
   Sum kostnader                            5 765   6 362    1 480    2 346   9 272
   Driftsresultat                             248    643     -60     347    985
   Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert
   virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden
   Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad            248    643     -60     347    985
   Skattekostnad                              3    135     -56      88    154
   Resultat etter skatt                          245    507      -4     259    832

   Delårsresultatet tilordnes:
   Kontrollerende interesses andel                    247    513      -3     264    841
   Ikke kontrollerende interesses andel                  -3     -6      -1     -5     -9

   Resultat per aksje i hele kroner                    137    285      -2     145    467
   Utvannet resultat per aksje i hele kroner               139    288      -2     148    472
11
RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.)

                                             Morselskapet

Mill. kroner                            30.09.11  30.09.10  3. kv 2011   3. kv 2010  31.12.10

Brutto premieinntekter forsikring                    -     -       -       -     -
- avgitt reassuranse                           -     -       -       -     -
Netto premieinntekter forsikring                     -     -       -       -     -
Renteinntekter                             20     13       3       4     16
Rentekostnader                             -64     44      -22      17    -61
Netto renteinntekter                          -44    -31      -18      -12    -46
Provisjonsinntekter                           -     -       -       -     -
Provisjonskostnader                           -     -       -       -     -
Netto provisjonsinntekter                        -     -       -       -     -
Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi       1     3       -       5     -1
Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg     -     -       -       -     4
Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost           -     -       -       -     -
Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall            -     -       -       -     -
Netto inntekter investeringseiendommer                  -     -       -       -     -
Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper              606    606      32      -4    606
Andre inntekter                             -     -       -       -     -
Sum inntekter                             563    579      14      -11    563

Forsikringsytelser og erstatninger                    -     -      -       -     -
Reassurandørens andel av erstatninger                  -     -      -       -     -
Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring              -     -      -       -     -
Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring            -     -      -       -     -
Avsetning til tilleggsavsetninger                    -     -      -       -     -
Tap på utlån, garantier mv                        -     -      -       -     -
Driftskostnader                             41    -33      9      -49    -26
Avskrivninger og nedskrivninger                     18     24      7       9     33
Andre kostnader                             -     -      -       -     -
Sum kostnader                              59     -9      16      -41     8
Driftsresultat                             504    588      30       29    555
Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert
virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden
Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad            504    588      30       29    555
Skattekostnad                              59    118      -       8    109
Resultat etter skatt                          445    470      30       21    446
12                                                      SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
   UTVIDET RESULTATREGNSKAP

   Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer.

   Konsernet

   Mill. kroner                              30.09.11    30.09.10  3. kv 2011  3. kv 2010  31.12.10

   Resultat fra resultatregnskapet                       245      507      -4     259    832
   Estimatavvik i pensjonsavtalen                       -109      -89     -83      23    -76
   Revaluering eiendom                             -3      -15      -      -    -13
   Justering av forsikringsforpliktelser                     -       6      -      -     3
   Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg                   -       -      -      -     -1
   Skatt                                    31      27      23      -6     24
   Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer        164      438     -64     276    769

   Andel kontrollerende interesse                       167      443     -63     280    779
   Andel ikke kontrollerende interesse                     -3       -6      -1      -5     -9   Morselskapet

   Mill. kroner                              30.09.11    30.09.10  3. kv 2011  3. kv 2010  31.12.10

   Resultat fra resultatregnskapet                      445      470      -1      21    446
   Estimatavvik i pensjonsavtalen                       -35      -16     -28      7     -1
   Skatt                                    10       5      8      -2     -
   Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer        420      458     -22      26    446

Recommended for you

Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

Her kan du se og laste ned rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

kvartalsrapportidebenq2
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS

Regnskap per første halvår 2009 for Bank 1 Oslo.

sparebank1investorbank1
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

Her kan du se og laste ned rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen

kvartalsrapportrelationssparebank1
13
BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN

    Morselskapet                                       Konsernet

  30.09.11   31.12.10   Mill. kroner                          30.09.11   31.12.10

                EIENDELER
    107        94  Eiendel ved utsatt skatt                       -       -
     -        -  Goodwill                              852      851
     -        -  Andre immaterielle eiendeler                    199      143
   4 986      4 470  Investering i datterselskaper                     -       -
     10        10  Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap     9       9
    152       128  Eiendom, anlegg og utstyr                      983     1 340
     -        -  Fordring på reassurandør                     1 441     1 494
     -        -  Fordring på forsikringstaker                   1 580     1 394
    101       243  Andre eiendeler                          1 009      616
     -        -  Investeringseiendommer                      4 235     4 095
     -        -  Obligasjoner holdt til forfall                  4 501     4 679
     -        -  Obligasjoner til amortisert kost                 1 366     1 249
     18        18  Verdipapirer – tilgjengelig for salg                 19      20
    123       123  Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner       712      658
     -        -  Verdipapirer til virkelig verdi                 22 844    23 024
     1        1  Finansielle derivater                         6      131
    242        94  Bankinnskudd og kontanter                     1 570      985
   5 739      5 179  SUM EIENDELER                          41 326    40 690

                EGENKAPITAL OG GJELD
   1 970      2 030  Innskutt egenkapital                       1 970     2 030
   1 208       728  Opptjent egenkapital                       3 036     2 692
     -        -  Verdireguleringsfond                         -      71
     -        -  Minoritetsinteresser                         -1      15
   3 178      2 758  Sum egenkapital                          5 005     4 809

    438       434  Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner             638      849
     -        -  Kursreguleringsfond                         13      617
     -        -  Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring         22 024    22 316
     -        -  Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring        8 823     8 067
    104        75  Netto pensjonsforpliktelser                     391      325
     -        -  Forpliktelse ved utsatt skatt                    159      253
     -        -  Betalbar skatt                            47      85
   1 713      1 377  Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer           1 713     1 377
     -        -  Gjeld vedrørende gjenforsikring                   70      78
     -        -  Finansielle derivater                        262      160
    306       535  Andre forpliktelser                        1 506     1 130
     -        -  Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner      675      624
   5 739      5 179  SUM EGENKAPITAL OG GJELD                     41 326    40 690
14                                            SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
   BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL

   Konsernet
                                                      Ikke
                          Aksje-  Overkurs-   Opptjent  Verdireg. kontrollerende     Sum
   Mill. kroner                  kapital    fond  egenkapital    fond    interesse  egenkapital   Egenkapital 01.01.10              1 782     248    2 038      65       30    4 163

   Delårsresultat                   -      -     513      -       -6     507
   Estimatavvik pensjon                -      -     -64      -       -     -64
   Revaluering eiendom etter IAS 16          -      -      -     -10       -     -10
   Utbetalt utbytte                  -      -     -120      -       -     -120
   Avgang minoritetsaksjonær             -      -      -      -       -5      -5
   Korrigeringer tidligere år             -      -     -15      15       -      -
   Egenkapital 30.09.10              1 782     248    2 352      70       19    4 471

   Egenkapital 01.01.11              1 782     248    2 692      71       15    4 809
   Delårsresultat                   -      -     247      -       -3     245
   Estimatavvik pensjon                -      -     -78      -       -     -78
   Revaluering eiendom etter IAS 16          -      -      -      -3       -      -3
   Utbetalt utbytte                  -      -     -440      -       -     -440
   Kapitalforhøyelse                 88     352      -      -       -     440
   Ikke registert kapitalnedsettelse         -     -500     500      -       -      -
   Avgang minoritetsaksjonær             -      -      -      -      -14     -14
   Korrigeringer tidligere år             -      -      -8      -       -      -8
   Andre føringer direkte mot egenkapital       -      -     123     -69       -      54
   Egenkapital 30.09.11              1 870     100    3 036      -       -1    5 005
   Morselskapet
                                       Aksje-  Overkurs-   Opptjent      Sum
   Mill. kroner                               kapital    fond  egenkapital  egenkapital

   Egenkapital per 01.01.10                         1 782     827      823     3 432

   Delårsresultat                                -      -      470      470
   Estimatavvik pensjon                             -      -      -12      -12
   Utbetalt utbytte                               -      -     -120      -120
   Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo                 -     -579     -421     -1 000
   Egenkapital per 30.09.10                         1 782     248      740     2 770

   Egenkapital per 01.01.11                         1 782     248      728     2 758
   Delårsresultat                                -      -      445      445
   Estimatavvik pensjon                             -      -      -25      -25
   Utbetalt utbytte                               -      -     -440     -440
   Kapitalforhøyelse                              88     352       -      440
   Ikke registert kapitalnedsettelse                      -     -500      500       -
   Egenkapital per 30.09.11                         1 870     100     1 208     3 178
15
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

          Morselskapet                                         Konsernet**

    30.09.11    30.09.10    31.12.10  Mill. kroner                    30.09.11    30.09.10    31.12.10

                         Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
      445       470       446  Årsresultat etter skatt                 245      507       832
                         Andel av resultat fra tilknyttede selskaper
                         og felleskontrollert virksomhet
       -       -        -  regnskapsført etter egenkapitalmetoden          -       -        -
       18       24       33  Avskrivninger og nedskrivninger             63       69       91
       -       -        -  Verdiregulering investeringseiendommer          48       57      -148
       -       -        -  Tap på utlån/garantier                  -       11       10
       -       -        -  Økning fordring på reassurandør              -      -406      -343
       -       -        -  Reduksjon fordring på reassurandør            53       -        -
       -               -  Økning av utlån til kunder               -53       -        -
       -      147       127  Reduksjon av utlån til kunder               -     20 558     20 612
       -       -        -  Endring i forsikringstekniske avsetninger       -140     2 210      3 007
      -86      -53      -153  Endring i andre tidsavgrensningsposter         -281      -595      -651
                         Økning innskudd fra og gjeld til
       -       10        -  kunder og kredittinstitusjoner              51        -        -
                         Reduksjon innskudd fra og gjeld til
       -        -      -502  kunder og kredittsinstitusjoner              -     -16 349     -16 835
      377       598       -47  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter    -15      6 062      6 575

                         Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
       -1       -2       -1  Økning av verdipapirer til virkelig verdi         -        -       -
       -       -        -  Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi      306      1 929     1 004
       -       -        -  Økning av verdipapirer som holdes til forfall       -        -      -143
       -       -        -  Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall     61       164       -
       -       -2       -2  Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg       -        -       -
       -       -        -  Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg      1       17       23
      -526      -413      -413  Utbetaling av konsernbidrag *)              -        -       -
       -       -        -  Reduksjon/(økning) av investeringseiendommer      -188      -173      -94
      -42      -36       -51  Økning av egne eiendom anlegg og utstyr          -        -       -
       -       -        -  Reduksjon av egne eiendom anlegg og utstyr       295        -       -
      -569      -453      -467  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter     475      1 937      790

                         Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
       4        -        -  Innbetalinger av ansvarlig lånekapital           -               -
                         Utbetalinger ved tilbakebetalinger av
       -        -      -250  ansvarlig lånekapital                 -211      -666      -921
      440        -       -  Innbetalinger av ny egenkapital             440        -       -
                         Likviditetseffekt som følge av
       -       -        -  utskilling av Bank 1 Oslo AS               -     -1 130     -1 130
      -440      -120      -120  Utbetaling av utbytte                 -440      -120      -120
                         Økning av gjeld stiftet ved
      336       191       876  utstedelse av verdipapirer               336        -        -
                         Reduksjon av gjeld stiftet ved
       -        -        -  utstedelse av verdipapirer                -     -6 189     -5 504
      340       71       506  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter     125     -8 105     -7 674

      148       216       -8  Netto kontantstrøm for perioden             585      -105      -309

                         Beholdning av kontanter og
       94      101       101  kontantekvivalenter per 01.01.             985      1 295     1 295

                         Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter
      242       318       94  per utgangen av perioden               1 570      1 189      985*) Gjelder utbetaling av konsernbidrag, som er ført som en økning av investering i datterselskap. Mottatt konsernbidrag i
  SpareBank 1 Gruppen AS er ført over resultatet.
**) Proforma kontantstrømmen justert for utskillelsen av Bank 1 Oslo AS per 31.12.2010 er vist i note 54 i årsregnskapet for 2010.
16                                        SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
   KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN

                                               Konsernet

   Mill. kroner                                    30.09.11   31.12.10

   Kjernekapital
   Egenkapital ekskl.naturskadefond                           3 618      3 701
   Fondsobligasjoner                                   200       200
   - 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner             -       -5
   - Minstekrav til reassuransedekning                          -37       -34
   - Fradrag for foreslått utbytte                             -      -440
   - Fradrag urealiserte gevinster investeringseiendommer/varige driftsmidler        -       -71
   - Goodwill                                      -852      -851
   - Andre immaterielle eiendeler                            -199      -143
   Sum kjernekapital                                  2 731      2 357

   Tilleggskapital
   Evigvarende ansvarlig lån                               283      283
   Tidsbegrenset ansvarlig lån                              151      351
   45 % av urealisert gevinst på eiendom                          -       32
   50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner              -       -5
   Sum tillegskapital                                   434      661

   Sum netto ansvarlig kapital                             3 164      3 018

   Risikovektet balanse                                19 462     18 718

   Kjernekapitaldekningsgrad                              14,0 %     12,6 %
   Kapitaldekningsgrad                                 16,3 %     16,1 %

Recommended for you

Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...

Hent presentasjonen som ble brukt på presse- og analytikerkonferansen i Oslo 29. april 2011. Presentasjonen ble holdt av adm. direktør Kirsten Idebøen.

q1sparebank1ideben
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
kvartalsrapportbank1valutakalkulator
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
sparebanken telemarksparebank 1 telemark
17
Noter
NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet for 3. kvartal 2011 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet for
3. kvartal 2011 er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapet for 3. kvartal 2011 inneholder ikke all informasjon som
kreves i et fullstendig årsregnskap. Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2011.
En beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2010.
Års- og delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS godkjent av EU.
NOTE 2: ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende
og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig under nåværende
omstendigheter. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige utfall. Estimater og
antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld er drøftes i note 4
og 21 i årsrapporten for 2010.
NOTE 3: NÆRSTÅENDE PARTER

Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanlige
forretningsmessige vilkår. For tjenester ytet direkte til konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS utfører for datterselskaper
og Alliansen gjennom Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For øvrige transaksjoner mellom
SpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette prisen på transaksjoner.
NOTE 4: SEGMENTINFORMASJON

Resultat per 30.09.11 fordelt på de ulike primærsegmenter

             Livs-      Skade-      Fonds-              Inkasso og
            forsikrings-   forsikrings-   forvaltning     Megler-     factoring-     Øvrige      Konsern-
            virksomhet    virksomhet    virksomhet    virksomhet    virksomhet    virksomhet    posteringer     Sum
Mill. kroner    30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10

Sum inntekter 1)    2 178  3 512  3 352  3 062   235   227    71    76   174   110   608   627   -606   -610   6 013  7 005
Nedskrivninger       -    -    3    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     3    -
Andel av
resultat fra TS      -    -    -    -    -    -    -    -    -     -   -    -    -    -    -    -
Segmentresultat     346   298    18   334    30    48   -77   -34    22     2  512   597   -603   -602   248   643
Resultat etter skatt   340   249    -   273    22    35   -56   -24    15     -  451   476   -527   -502   245   507
Minoritetens andel
av resultat        -    -    -    -    -    -    3    -6    -    -     -    -     -    -    3    -6
Eiendeler pr. segment 25 693  25 616  12 758  11 648   254   274   949   679  1 024   824   5 784  5 248  -5 085  -4 515  41 376  39 774
Sum forpliktelser   23 252  23 408  9 394  8 573   78    87   745   572   629   427   2 595  2 478   -321   -213  36 371  35 333

1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert.
SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering.
18                                                           SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011
   NOTE 5: FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON

   SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen:

                                         30.09.11           31.12.10            30.09.10

   Diskonteringsrente                              2,60 %            3,50 %             3,50 %
   G-regulering                                 3,75 %            3,75 %             3,75 %
   Fremtidig lønnsutvikling                           4,00 %            4,00 %             4,00 %
   Forventet avkastning på midlene                        4,10 %            4,60 %             5,80 %
   Forventet AFP-uttak fra 62 år                          40 %             40 %              40 %
   Pensjonsregulering                              0,80 %            1,30 %             2,50 %
   Dødelighet                                   K2005             K2005             K2005
   Uførhet                                    IR2003            IR2003             IR2003

   Avgang                              4% under 50 år og        4% under 50 år og       4% under 50 år og
                                     2 % over 50 år         2 % over 50 år         2 % over 50 år

   SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen.
   Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen.
   SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005.
   NOTE 6: NØKKELTALL

   Nøkkeltall per segment for periode 3. kvartal 2009 - 3. kvartal 2011.
   Dersom ikke annet er angitt, gjelder alle tall kvartalene isolert                       3. kv. 2011 2. kv. 2011 1. kv. 2011 4. kv. 2010 3. kv. 2010 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009

   Konsern*
   Kapitaldekning per kvartal (%)       16,3 %   16,2 %   16,1 %    16,1 %   16,7 %   17,8 %    20,3 %  20,9 %   16,1 %
   Kjernekapitaldekning
   per kvartal (%)              14,0 %   13,9 %   12,6 %    12,5 %   11,5 %   12,7 %    14,6 %  15,0 %   10,7 %
   Resultat etter skatt akk.
   (mill. kroner)               244,8    249,1    151,9    831,6    507,5   248,4      92,8  735,1    567,2
   EK-avkastning p.a. (%)           6,7 %   10,1 %   12,4 %    18,7 %   15,8 %   11,9 %     8,8 %  16,6 %   19,1 %

   Livsforsikring
   Brutto forfalt premie (mill. kroner)    769,0    739,5   1 018,2    805,9   768,6    737,9    981,3   720,5    731,1
    Bedrift                  460,4    422,3    696,4    465,0   460,1    414,4    661,9   390,0    423,2
    Privat                  308,6    317,2    321,9    340,9   308,6    323,5    319,4   330,5    307,9
   Forvaltningskapital per kvartal
   (mill. kroner)               25 693   25 811   26 215    26 483   25 616   25 072    25 218  24 294   23 783
   Kapitaldekning per kvartal (%)       18,5 %   17,1 %   19,2 %    19,3 %   20,1 %   22,1 %    18,4 %  19,0 %   18,3 %

   Skadeforsikring
   Opptjente premie f.e.r (mill. kroner)   1 230,6   1 137,7   1 100,8   1 135,1   1 077,0  1 007,0     965,4   983,1    971,8
    Privat                  1 023,7    977,7    938,1    951,8    916,3   876,1     846,1   857,2    847,3
    Bedrift                  185,7    138,7    141,2    158,4    137,3   107,6     96,0   100,2    99,3
    div. reass. og pooler            21,2    21,3    21,5     24,9    23,4    23,3     23,2   25,7    25,3
   Netto finansinntekter (mill. kroner)     -62,3    66,8    95,1    201,1    149,0   -15,0     97,6   126,3    160,3
   Finansavkastning h.i.å (%)         1,10 %   1,80 %   1,10 %    4,90 %   2,66 %   1,01 %    1,20 %  6,80 %   5,17 %
   Skadeprosent f.e.r (%)           84,7 %   79,4 %   83,6 %    76,6 %   67,1 %   75,9 %    88,3 %  74,8 %   69,2 %
   Kostnadsprosent f.e.r (%)         21,0 %   22,4 %   21,9 %    23,8 %   22,7 %   17,1 %    20,2 %  24,8 %   21,8 %

   ODIN
   Forvaltningskapital per kvartal
   (mill. kroner)               22 539   30 101   33 348    32 292   29 034   26 845    30 354   27 981   25 388
   Markedsandel aksjefond
   per kvartal (%)               8,8 %    9,9 %   10,6 %    10,7 %   11,4 %   11,5 %    11,8 %  11,6 %   12,4 %
   Markedsandel kombinasjonsfond
   per kvartal (%)               3,8 %    3,5 %    3,2 %        -     -      -      -     -      -

   *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo konsern
19
Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen

Recommended for you

Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09

Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften. Oppdaterte kapitalbehovsberegninger per 31.12.09. Fullstendig Pilar 3-rapport med beskrivelse av ICAAP i SpareBank 1 Gruppen per 01.01.10 vil foreligge etter ferdigstillelse av ICAAP i 2. kvartal 2010 (ICAAP eksklusiv Bank 1 Oslo).

sparebank1 pilar3 finans ir investor relasjoner ic
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
sparebank1livsforsikringåreregnskap
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
livsforsikringkredittkortnettbank

More Related Content

What's hot

SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 

What's hot (20)

SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport for 1. kvartal 2009
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
 
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon endelig regnskap 2010 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
 
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
Pilar 3 rapport for SpareBank 1 Gruppen per 31.12.09
 
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
 
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 

Similar to Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen

Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Gunvor Austheim
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest
 
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASRapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Mats Loitegaard
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
SpareBank1BV
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest
 
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus
 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Gunvor Austheim
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 

Similar to Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen (20)

Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
 
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 1Q 2009
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 1. kvartal 2009
 
1kvartal2010
1kvartal20101kvartal2010
1kvartal2010
 
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASRapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Rapport for 3. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BVDelårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
Delårsrapport 3. kvartal 2015 for SpareBank 1 BV
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
 
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
SpareBank 1 Østfold Akershus 2. kvartalsrapport 2012
 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
 
Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010Delårsrapport 3. kvartal 2010
Delårsrapport 3. kvartal 2010
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 

Rapport for 3. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen

 • 2. 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling 16 Kapitaldekning 17 Noter til regnskapet Utgiver: SpareBank 1 Gruppen AS – November 2011 – Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Besøksadresse: Hammersborggata 2. Telefon 21 02 50 50 – Telefaks 21 02 50 51 – E-post: post@sparebank1.no – www.sparebank1.no Grafisk produksjon: Fagtrykk Idé as
 • 3. 3 Resultatutvikling for 3. kvartal 2011 SVEKKET RESULTAT HITTIL I ÅR SOM FØLGE AV KONSERN SVAKE AKSJEMARKEDER OG HØY SKADEPROSENT SpareBank 1 Gruppen oppnådde ved utgangen av 3. kvartal • Konsernresultat før skatt hittil i år ble 247,7 (642,6) 2011 et resultat før skatt på 247,7 mill. kroner, som er en mill. kroner. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde svekkelse på 395,0 mill. kroner fra samme periode i fjor. -60,1 (347,4) mill. kroner. Resultat etter skatt ble 244,8 Resultat før skatt i 3. kvartal isolert ble et underskudd på 60,1 (507,5) mill. kroner hittil i år og -4,3 (259,1) mill. kroner mill. kroner, sammenlignet med et overskudd på 347,4 mill. i 3. kvartal. Annualisert egenkapitalavkastning ble 6,7 kroner i samme kvartal i fjor. Resultatnedgangen skyldes i (15,8) % hittil i år. hovedsak den negative markedsutviklingen i 3. kvartal. • Gode buffere i SpareBank 1 Livsforsikring bidro til at selskapet i mindre grad ble påvirket av markedsuroen Konsernresultat før skatt*: i 3. kvartal. 1000 • Negativ aksjeavkastning kombinert med høyt innslag 800 818 av storskader, medførte svekket resultat hittil i år i SpareBank 1 Skadeforsikring konsern. God bestands- 600 643 MNOK vekst i skadekonsernet, med en premiebestand per 30. 400 september på ca. 5,1 mrd. kroner, som tilsvarer en 358 347 200 248 økning på 8,7%. • Svake aksjemarkeder bidro til et fall på 9,8 mrd. kroner 0 -60 i forvaltningskapitalen hittil i år i ODIN Forvaltning. -200 • Svekket resultat i SpareBank 1 Markets som følge av 2009 2010 2011 store investeringer knyttet til oppbygging av et Resultat før skatt i Resultat før skatt 3. kvartal - per 3. kvartal ledende kapitalmarkedsmiljø, samt svært vanskelige markedsforhold i 3. kvartal. * Konsernresultat før skatt for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo Konsern Resultat SpareBank 1 Gruppen konsern: Konsernets skatteprosent var 1,2% per 3. kvartal, som er en reduksjon på 19,9 prosentpoeng fra samme tidspunkt i fjor. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Den lave skatteprosenten skyldes både beregnet effekt av Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 fritaksmetoden og effekten av at avsetningen til kurs- Sum resultat datter- selskaper før skatt -26,1 318,1 347,0 661,4 1 036,0 reguleringsfond i livselskapet, etter godkjenning fra Driftskostnader skattemyndighetene, kommer inn under skattelovens morselskap -16,0 40,7 -59,2 8,8 -7,6 Netto finans bestemmelse om fradragsrett for forsikringsmessige morselskap -18,0 -11,4 -40,1 -27,6 -43,2 avsetninger. Resultat etter skatt ble 244,8 mill. kroner, mot Resultat før skatt -60,1 347,4 247,7 642,6 985,1 Skattekostnad 55,8 -88,4 -2,8 -135,1 -153,6 507,5 mill. kroner per 3. kvartal i fjor. Dette ga en annualisert Resultat etter skatt -4,3 259,1 244,8 507,5 831,6 egenkapitalavkastning hittil i år på 6,7%, mot 15,8% for Kontrollerende interesses andel -3,1 263,9 247,3 513,1 841,0 samme periode i fjor. Konsernets resultat etter skatt i Ikke-kontrollerende 3. kvartal isolert ble et underskudd på 4,3 mill. kroner, interesses andel -1,1 -4,8 -2,4 -5,6 -9,5 sammenlignet med et overskudd på 259,1 mill. kroner i 3. kvartal 2010.
 • 4. 4 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 SPAREBANK 1 LIVSFORSIKRING AS Samlet forvaltningskapital i konsernet var 41,3 mrd. kroner ved utgangen av september, som var en økning på 0,6 mrd. Resultat SpareBank 1 Livsforsikring AS: kroner siden årsskiftet. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Kapitaldekningen per 3. kvartal var 16,3 %, mot 16,1 % Risikoresultat etter ved årsskiftet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 14,0%, opp tekniske avsetninger 63,5 71,6 203,0 260,1 325,4 Administrasjonsresultat -19,8 -44,6 -62,7 -125,2 -186,9 1,4 prosentpoeng fra årsskiftet. Renteresultat 51,6 70,8 365,4 268,6 317,3 Oppreservering 0,0 -12,0 -33,0 -36,0 -45,3 Vederlag for Ved utgangen av 3. kvartal var det i SpareBank 1 Gruppen rentegaranti 5,7 7,5 17,0 22,4 29,9 Samlet resultat før i alt 1.220 faste årsverk. Siden 31. desember 2010 er antall tilleggsavsetninger 101,0 93,2 489,6 389,9 440,4 årsverk økt med 59. Det var en økning på 24 årsverk i Ufordelt resultat til kunder -44,7 -39,6 -223,6 -161,0 -161,7 SpareBank 1 Skadeforsikring AS og 18 i SpareBank 1 Avkastning på Markets AS. selskapets midler 21,4 32,1 50,0 49,1 71,6 Resultat til eier før skatt 77,7 85,8 316,1 277,9 350,4 Skattekostnad 36,9 -24,9 2,1 -42,7 -60,2 Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder per september Resultat til eier etter skatt 114,6 60,9 318,2 235,2 290,2 var 3,4%. Sykefraværet i 3. kvartal isolert var 2,4% og lege- meldt sykefravær var 1,9%. SpareBank 1 Livsforsikring AS oppnådde et resultat før skatt på 316,1 mill. kroner per 3. kvartal, opp 38,1 mill. RESULTATUTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER kroner fra samme periode i fjor. Resultat før skatt utgjorde Resultat datterselskaper før skatt: 77,7 mill. kroner i 3. kvartal isolert, mot 85,8 mill. kroner for samme kvartal i 2010. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Resultat datter- Netto risikoresultat ble 203,0 mill. kroner, en nedgang på selskaper før skatt 57,2 mill. kroner fra 3. kvartal i fjor. Svekkelsen skyldes SpareBank 1 Livsforsikring AS 77,7 85,8 316,1 277,9 350,4 hovedsakelig høyere kostnader i forbindelse med meldte SpareBank 1 Skade- uføreerstatninger. forsikring konsern* -88,8 253,9 17,7 333,6 641,1 ODIN Forvaltning AS 6,3 17,0 30,4 48,2 64,6 SpareBank 1 Netto administrasjonsresultat ble minus 62,7 mill. kroner Markets AS -51,8 -29,0 -77,3 -33,6 -57,6 SpareBank 1 ved utgangen av september, som var 62,5 mill. kroner bedre Medlemskort AS 2,0 2,7 7,6 9,3 11,1 SpareBank 1 Gruppen enn på samme tidspunkt i fjor. Korrigert for inntektsføringen Finans konsern** 12,2 -4,9 22,0 2,0 8,6 på 16,0 mill. kroner knyttet til endringen i AFP-ordningen Konsernjusteringer 16,4 -7,4 30,6 23,9 17,6 Sum resultat datter- i 2010, er den underliggende bedringen i administrasjons- selskaper før skatt -26,1 318,1 347,0 661,4 1 036,0 resultatet på 78,5 mill. kroner. Driftskostnadene eksklusive *) Unison Forsikring AS ble konsolidert inn i SB1 Skadeforsikring provisjoner utgjorde 396,3 mill. kroner etter 3. kvartal fra og med 1. juli 2010. 2011, mot 422,6 mill. kroner på samme tid i fjor. **) Conecto AS ble 100 % eid av SB1 Gruppen Finans med regnskapsmessig virkning fra og med 10. september 2010. Resultat før dette er ført direkte mot egenkapitalen. Ved beregning av pensjonsforpliktelsene for selskapets ansatte per 30.09.2011 framkom det et estimatavvik på Resultatbidraget fra datterselskapene ble 347,0 mill. kroner, 30,1 mill. kroner hittil i år, som er belastet resultatet. som var 314,4 mill. kroner lavere enn i fjor. Konsernets Tilsvarende belastning ved utgangen av 3. kvartal 2010 delårsresultat påvirkes av den negative utviklingen i aksje- var 19,0 mill. kroner. markedene, som har medført både redusert forvaltningskapital i ODIN Forvaltning og negativ avkastning i aksjeporteføljen Renteresultat i forhold til kundene (finansinntekter i kunde- i SpareBank 1 Skadeforsikring. Livsforsikringsselskapet har porteføljene redusert med garantert avkastning) ble 365,4 bygget gode buffere, og resultatet har derfor i mindre grad blitt mill. kroner, som var 96,8 mill. kroner bedre enn per 3. påvirket av markedsuroen i 3. kvartal. kvartal i fjor. Innen individuell renteforsikring ble 33,0 mill. kroner avsatt til å styrke premiereserven grunnet økt
 • 5. 5 levealder. Denne avsetningen ansees nå å være tilstrekkelig. Forvaltningskapitalen utgjorde 25,7 mrd. kroner per 30. Vederlaget for rentegarantien utgjorde 17,0 mill. kroner, mot september. Dette var 0,8 mrd. kroner lavere enn ved utgangen 22,4 mill. kroner i samme periode i fjor. av 2010. Nedgangen skyldtes i hovedsak innfrielsen av det ansvarlige lånet, samt markedsutviklingen. SpareBank 1 Gruppen AS vedtok i løpet av 3. kvartal 2011 av skattemessige grunner å overføre 223,0 mill. kroner til Avkastningen i selskapsporteføljen var 3,2 % per 30. selskapet som konsernbidrag. september 2011. Verdijustert avkastning i de tre kollektiv- porteføljene for ordinær bestand, kollektiv pensjons- Selskapets kapitaldekning var 18,5% ved utgangen av 3. forsikring og gammel individuell bestand var henholdsvis kvartal 2011, mot 19,3% ved årsskiftet. Et tidsbegrenset 0,4%, 1,4% og 0,4%. Bokført avkastning ble henholdsvis ansvarlig lån pålydende 200 mill. kroner med forfall 15. juni 4,4%, 4,8% og 4,6%. Eiendomsverdiene ble nedregulert 2016 ble, med Finanstilsynets godkjennelse, innfridd (call med 43,9 mill. kroner ved utgangen av 3. kvartal, noe som opsjon) 15. juni 2011. Hele den ansvarlige kapitalen består tilsvarte 1,1 % av bokført verdi. Selskapets to direkte-eide nå av kjernekapital. Estimert solvensmargin ved utgangen eiendommer ble i juni utskilt og lagt til egne datterselskaper. av september var 286%, mot 290% ved årsskiftet. Salg av en eiendom i 3. kvartal medførte et tap på 4,2 mill. kroner. Samlet utgjorde bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, 2.124 mill. kroner. Dette tilsvarte 14,1% av de forsikrings- Finansielle eiendeler knyttet til forsikringer med investerings- messige avsetningene. Bufferkapitalen ved årsskiftet utgjorde valg utgjorde 6,5 mrd. kroner per 30. september 2011, mot 14,6%. 6,7 mrd. kroner ved årsskiftet. Midlene fordelte seg med 53,8% i aksjefond, 26,5% i obligasjonsfond og 19,7% i Kursreguleringsfondet utgjorde 13,0 mill. kroner ved pengemarkedsfond. utgangen av september, mot 616,9 mill. kroner ved årsskiftet. Utvikling i premieinntekter: 1 Utvikling i bufferkapital, kvartalsvis : 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 20 16,1 % Individuelle rente-/ 15,4 % 15,2 % pensjonsforsikringer 68,7 68,6 212,8 226,9 306,7 14,6 % 14,1 % 15 14,0 % Individuelle kapital- forsikringer 143,3 129,5 422,9 385,4 519,1 Prosent Kollektive pensjons- 10 forsikringer 73,3 105,4 371,1 429,5 549,5 Ulykkesforsikringer 50,0 46,1 147,0 136,0 183,1 Gruppelivsforsikringer 130,5 130,1 479,5 465,7 587,7 5 Unit Link - Renteforsikringer 8,3 10,4 28,4 34,9 46,6 Unit Link 0 - Kapitalforsikringer 38,4 53,9 136,6 168,2 237,0 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv Innskudds- 2010 2010 2010 2011 2011 2011 tjenestepensjon 256,6 224,6 728,4 641,2 864,2 Sum brutto forfalte Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger premieinntekter 769,0 768,6 2 526,8 2 487,9 3 293,8 Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav Overførte premiereserver fra andre selskaper 189,1 64,8 444,6 226,1 352,5 Avgitt gjenforsikringspremie -42,9 -34,2 -123,9 -119,7 -152,0 Premieinntekter for egen regning 915,2 799,2 2 847,4 2 594,2 3 494,2 Aktivaallokering per portefølje per 30.09.2011: Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen Sum: 15,5 mrd. kroner Sum: 2,5 mrd. kroner Sum: 6,5mrd. kroner Obligasjoner Obligasjoner markedsverdi 35,1% markedsverdi 61,2% Obligasjoner Obligasjoner amortisert kost 28,4% amortisert kost 28,0% Eiendom 21,2% Eiendom 21,1% Obligasjoner 45,8% Annet 2,2% Annet -10,3% Annet 1,1% Aksjer 13,1% Aksjer 0,0% Aksjer 53,2% 1 For 1., 2. og 3. kvartal er delårsresultatet hittil i år inkludert.
 • 6. 6 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Brutto premieinntekter eksklusive tilflyttet kapital ble SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING KONSERN 2.527 mill. kroner etter 3. kvartal, mot 2.488 mill. kroner for Resultat SpareBank 1 Skadeforsikring konsern: samme periode i fjor. Dette tilsvarte en økning på 1,6%. 3. kvartal Per 3. kvartal Året Brutto utbetalte erstatninger ble 1.326 mill. kroner ved Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 utgangen av september, som er en reduksjon på 110 mill. Forfalt brutto premie 1 142,9 1 059,1 4 076,8 3 556,2 4 731,8 kroner i forhold til samme tidspunkt i fjor. Erstatnings- Opptjente premier f.e.r. 1 230,6 1 077,0 3 469,1 3 049,4 4 184,4 avsetningene økte med 105 mill. kroner hittil i år, mot en Påløpne erstatninger f.e.r. -1 042,8 -722,7 -2 867,3 -2 339,3 -3 208,5 økning på 135 mill. kroner på samme tid i fjor. Erstatnings- Forsikringsrelaterte kostnader i forbindelse med uførhet forklarer store deler av driftskostnader f.e.r -258,7 -244,1 -755,0 -611,0 -880,6 Andre forsikringsrelaterte økningen. inntekter/kostnader 17,6 17,4 30,3 16,6 132,0 Andre tekniske avsetninger 53,8 -6,3 101,6 28,2 39,6 Selskapets salgsvolumer etter 3. kvartal 2011 viste en vekst Forsikringsresultat 0,5 121,3 -21,2 143,9 266,9 Netto finansinntekter -62,3 149,0 99,5 231,6 432,7 på 7,3% i forhold til samme periode forrige år. Veksten var Andre kostnader 0,0 -0,7 0,0 -2,7 -2,7 hovedsakelig innen pensjonsforsikringer i bedriftsmarkedet. Driftsresultat -61,8 269,7 78,3 372,8 696,9 Endring av sikkerhetsavsetning -27,0 -15,8 -60,5 -39,2 -55,8 Selskapet hadde en skatteinntekt på 2,1 mill. kroner ved Resultat før skatt -88,8 253,9 17,7 333,6 641,1 Skattekostnad 7,6 -54,0 -17,3 -60,8 -60,1 utløpet av 3. kvartal, mot en skattekostnad på 42,7 mill. Resultat etter skatt -81,2 199,9 0,4 272,8 581,1 kroner på samme tidspunkt i fjor. Årsaken til den lave skattekostnaden sammenlignet med en normalskattesats på Resultat før skatt for konsernet ble 17,7 mill. kroner ved 28% er både beregnet effekt av fritaksmetoden for aksje- utgangen av 3. kvartal, mot 333,6 mill. kroner for samme relaterte investeringer og den positive effekten av at den periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert utgjorde skattemessige fradragsretten for avsetninger til kursregulerings- et underskudd på 88,8 mill. kroner, sammenlignet med et fond er avklart. overskudd på 253,9 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Resultatsvekkelsen skyldes både kursfall på børsene og I selvangivelsene for 2009 og 2010 ble det krevet fradrag for økt skadeprosent. avsetning til kursreguleringsfond med til sammen 669 mill. kroner. Ved beregning av skattekostnaden forrige år var Finansinntektene per 3. kvartal ble 99,5 mill. kroner, rettstilstanden uavklart, og det ble derfor gjort en korreksjon sammenlignet med 231,6 mill. kroner samme periode i for usikkerheten knyttet til om skattemyndighetene ville fjor. I 3. kvartal var netto finansinntekter minus 62,3 mill. godkjenne fradraget. Det er nå avklart at avsetningen kommer kroner, mot 149,0 mill. kroner i samme kvartal i fjor. inn under skattelovens bestemmelse om fradragsrett for Finansavkastningen ble 1,1% hittil i år, mot 2,7% per 3. forsikringsmessige avsetninger. Tilbakeføringen av korreksjonen kvartal 2010. Markedsutviklingen i 3. kvartal medførte reduserte skattekostnaden med 169,5 mill. kroner. Kursfallet negativ avkastning i aksjeporteføljen. Avkastningen for på aksjer så langt i år har medført en oppløsning av kurs- eiendom og i obligasjonsporteføljen har vært positiv. reguleringsfondet, som nå blir skattbar inntekt. Følgelig, har dette gitt en økning i skattekostnaden på 117,1 mill. kroner. Forsikringsresultatet ble minus 21,2 mill. kroner per 3. Fradragsretten for avsetninger til kursreguleringsfond vil på kvartal, noe som er en nedgang på 165,1 mill. kroner grunn av fritaksmetoden medføre større svingninger i skatte- sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. Forsikrings- kostnaden framover. resultatet utgjorde 0,5 mill. kroner i 3. kvartal isolert, mot 121,3 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet hittil i år er påvirket av et svekket naturskaderesultat som følge av flomskader og et høyt innslag av storskader i forhold til samme periode i fjor. I tillegg inneholdt 2010-resultatet en inntektsføring av engangseffekter knyttet til pensjon som følge av avvikling av barne- og ektefellepensjon, samt opphør av gammel AFP ordning på til sammen 42 mill. kroner. Skadeprosenten for egen regning ble 82,7% per 3. kvartal
 • 7. 7 2011, som er 5,9 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende ODIN FORVALTNING AS periode i fjor. Brutto skadeprosent ble 82,9%, mot 77,7% Resultat ODIN Forvaltning AS: forrige år. Påløpte erstatninger for egen regning hittil i år har 3. kvartal Per 3. kvartal Året økt med 528,1 mill. kroner sammenlignet med i fjor. Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Det har påløpt skader for til sammen 44 mill. kroner i Forvaltningshonorar 69,4 78,0 241,7 235,9 317,9 forbindelse med terroranslaget 22. juli 2011. Sum driftsinntekter 69,4 78,0 241,7 235,9 317,9 Lønnskostnader -26,4 -27,1 -83,0 -76,9 -104,2 Avskrivninger -5,1 -3,6 -13,4 -11,2 -14,8 Kostnadsprosent for egen regning utgjorde 21,8 % ved Andre driftskostnader -32,5 -31,1 -116,3 -101,5 -137,8 utgangen av september, som er 1,8 prosentpoeng høyere enn Sum driftskostnader -64,0 -61,9 -212,7 -189,6 -256,8 Driftsresultat 5,4 16,2 29,0 46,3 61,1 på tilsvarende tidspunkt i fjor. Brutto kostnadsprosent ble Netto finansinntekter 0,9 0,9 1,4 1,8 3,6 Resultat før skatt 6,3 17,0 30,4 48,2 64,6 21,5%, mot 19,8% i fjor. Skattekostnad -2,0 -4,7 -8,6 -13,2 -19,3 Resultat etter skatt 4,3 12,3 21,8 34,9 45,3 Combined ratio for egen regning utgjorde 104,4 % per 3. kvartal, som var en økning på 7,7 prosentpoeng sammen- ODIN Forvaltning AS oppnådde et resultat før skatt per 3. lignet med samme periode i fjor. kvartal 2011 på 30,4 mill. kroner, mot 48,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert Utvikling i combined ratio for egen regning, kvartalsvis: utgjorde 6,3 mill. kroner, som var 10,8 mill. kroner lavere 120 enn i samme kvartal i fjor. 105,5 105,8 100,3 101,9 100 92,9 89,8 Fortsatt svake aksjemarkeder i 3. kvartal medførte et fall i 21,9 21,0 23,8 22,4 80 17,1 forvaltningskapitalen på 9,8 mrd. kroner hittil i år, slik at 22,7 83,6 84,7 76,6 79,4 75,9 Prosent forvaltningskapitalen var 22,5 mrd. kroner per 30. september 60 67,1 2011. Det ble netto innløst ca. 1,6 mrd. kroner i aksjefond, 40 mens verdifallet utgjorde 8,2 mrd. kroner per 3. kvartal. Markedsandelen for aksjefond var 8,8% ved utgangen av 20 september, mot 10,7% ved årsskiftet. Fallet i markedsandel i 0 aksjefond skyldes en kombinasjon av svak absolutt avkastning 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2010 2010 2010 2011 2011 2011 i de nordiske aksjemarkedene, hvor ODIN Forvaltning har Kostnadsprosent Skadeprosent en større del av sin forvaltningskapital, enn det norske fondsmarkedet, svakere relativ avkastning og høyere netto Premieinntekt for egen regning var 3.469 mill. kroner ved innløsning enn markedet for øvrig. Det var netto nytegning utgangen av september, som er en økning på 419,8 mill. på 200 mill. kroner i kombinasjonsfond. Markedsandelen kroner, eller 13,8 %, sammenlignet med samme periode i fjor. for kombinasjonsfond, som ODIN Forvaltning startet med Veksten skyldes blant annet at inntektene fra Unison For- i februar 2011, var 3,8% ved utgangen av september. sikring AS er konsolidert inn. SPAREBANK 1 MARKETS AS Konsernet har hatt en positiv utvikling i premiebestand. Den totale bestandsøkningen har vært på 409 mill. kroner Resultat SpareBank 1 Markets AS: hittil i år, til 5,1 mrd. kroner, hvorav morselskapet står for en 3. kvartal Per 3. kvartal Året bestandsøkning på 249 mill. kroner og Unison Forsikring AS Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 for 160 mill. kroner. Sum driftsinntekter 10,6 14,4 63,9 61,1 77,9 Andre inntekter 2,0 1,4 7,0 3,7 5,3 Kapitaldekningen, eksklusiv resultatet hittil i år, var 27,6 % Lønn, bonus og andre personalkostnader -42,5 -31,7 -90,6 -61,8 -89,7 ved utgangen av september, sammenlignet med 32,5 % ved Avskrivninger -1,9 -1,8 -5,9 -5,0 -6,9 årsskiftet. Andre driftskostnader -19,9 -10,8 -50,0 -30,4 -43,2 Driftsresultat -51,7 -28,6 -75,6 -32,3 -56,5 Netto finansinntekter -0,1 -0,4 -1,7 -1,2 -1,0 Resultat før skatt -51,8 -29,0 -77,3 -33,6 -57,6 Skattekostnad 14,5 8,1 21,7 9,4 16,8 Resultat etter skatt -37,3 -20,9 -55,7 -24,2 -40,8
 • 8. 8 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 SpareBank 1 Markets AS hadde et resultat før skatt på SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et resultat minus 77,3 mill. kroner per 3. kvartal, mot minus 33,6 før skatt per 3. kvartal på 22,0 mill. kroner, som var 20,0 mill. mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kroner bedre enn per 3. kvartal i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal isolert utgjorde minus 51,8 mill. kroner, som var kvartal isolert utgjorde 12,2 mill. kroner, mot et underskudd svekkelse på 22,8 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. på 4,9 mill. kroner i samme kvartal 2010. SpareBank 1 Resultatet i 3. kvartal er preget av en fortsatt negativ Gruppen Finans har i 3. kvartal 2011 jobbet med samordning markedsutvikling, samt en stigende kostnadsbase som på markedssiden mellom de ulike forretningsområdene. I følge av rekruttering og høye engangskostnader i forbindelse tillegg har det vært fokus på konsolidering og kontinuerlig med reetableringen av selskapet. forbedring i virksomhetsområdene. Selskapet kan vise til en god, men noe avtagende, vekst i både factoring- og portefølje- Kurtasjeinntektene fra tradisjonell aksje- og derivatmegling virksomheten siste år. Delkonsernet har økt sine utgjorde 27,7 mill. kroner, som er 1,2 mill. kroner bedre enn merverdiavskrivninger med 2,8 mill. kroner som følge av ved utgangen av september i fjor. Markedet har i perioden oppkjøpet av Conecto AS. vært preget av at aktørene er avventende til den videre økonomisk utvikling, noe som gir begrenset omsetning. SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS AS Corporate finance inntekter ble 27,4 mill. kroner hittil i år, som er en økning på 10,1 mill. kroner fra samme periode Forretningsområdet Factoring i fjor. Det har vært en nedgang i øvrige inntekter på til Resultat før skatt per 3. kvartal ble 11,0 mill. kroner, som sammen 8,4 mill. kroner hittil i år i forhold til samme er en økning på 11,5 mill. kroner fra samme periode i fjor. periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal ble 6,1 mill. kroner, mot et underskudd på 4,2 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Driftskostnader per 3. kvartal 2011 ble 146,6 mill. kroner, Resultatfremgangen hittil i år skyldes reduserte tap og mot 97,2 mill. kroner per 3. kvartal 2010. Kostnadsnivået tapsavsetninger i forhold til forrige år. Det har per 3. kvartal er som forventet stigende som følge av nyansettelser og 2011 ikke vært tap, mens det i 3. kvartal i fjor ble det rekrutteringskostnader. Selskapet hadde 93 ansatte ved avsatt 10,0 mill. kroner. utgangen av september. Klientomsetningen ved utgangen av september var 10,0 SpareBank 1 Gruppen AS eide 97,2% av aksjene i SpareBank 1 mrd. kroner, som er en økning på 36,5% sammenlignet med Markets AS ved utgangen av september 2011. samme periode i fjor. Forretningsområdet Portefølje SPAREBANK 1 GRUPPEN FINANS KONSERN Resultat før skatt per 3. kvartal ble 2,5 mill. kroner, opp 1,1 Resultat SpareBank 1 Gruppen Finans konsern: mill. kroner fra samme periode i fjor. Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde 0,9 mill. kroner, mot 0,4 mill. kroner 3. kvartal Per 3. kvartal Året forrige år. Forretningsområdet hadde ved utgangen av Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 september et samlet porteføljevolum på 1,0 mrd. kroner, SpareBank 1 Gruppen Finans AS 5,2 -6,8 7,2 -6,6 -5,7 mot 620 mill. kroner ved årsskiftet. Bokført verdi på porte- Ledelse -1,8 -2,9 -6,2 -7,5 -9,3 føljene utgjorde 67,7 mill. kroner. Forretningsområdet Factoring 6,1 -4,2 11,0 -0,5 2,0 Forretningsområdet Portefølje 0,9 0,4 2,5 1,4 1,7 CONECTO AS Conecto AS* 9,3 3,2 21,5 12,6 19,5 Sum resultat datter- Resultat før skatt hittil i år ble 21,5 mill. kroner, som var 8,9 selskaper før skatt 14,5 -3,6 28,7 6,0 13,9 Merverdiavskrivninger -2,2 -1,3 -6,7 -3,9 -5,3 mill. kroner bedre enn i samme periode i fjor. Resultat før Resultat før skatt 12,2 -4,9 22,0 2,0 8,6 skatt i 3. kvartal utgjorde 9,3 mill. kroner, mot 3,2 mill. Skattekostnad -3,8 1,1 -7,3 -1,5 -4,3 Resultat etter skatt 8,4 -3,7 14,7 0,5 4,3 kroner i 3. kvartal 2010. Høyere inntekter og lavere kostnads- *) Conecto AS og Actor Fordringsforvaltning AS ble fusjonert per 1. nivå hittil i 2011 enn på samme tid i fjor, har bidratt til januar 2011. Conecto AS ble kjøpt med regnskapsmessig virkning resultatfremgangen. fra og med 10. september 2010
 • 9. 9 SPAREBANK 1 MEDLEMSKORT AS UTSIKTENE FOR RESTEN AV ÅRET Resultat SpareBank 1 Medlemskort AS: SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken 3. kvartal Per 3. kvartal Året Mill. kroner 2011 2010 2011 2010 2010 Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS samt LO og LO forbund. Eierbankene er også konsernets primære distribusjons- Driftsinntekter 14,2 16,0 43,9 47,4 62,2 Lønnskostnader -1,6 -1,9 -5,6 -4,6 -6,1 kanal. Konsernets eierbanker er meget godt kapitalisert og Driftskostnader viser god drifts- og markedsutvikling. Dette gir SpareBank 1 Medlemskort -1,9 0,0 -2,9 -0,7 -2,8 Driftskostnader LOfavør -7,9 -10,1 -24,3 -28,8 -36,4 Gruppen AS et godt grunnlag for videre vekst samt for å møte Driftskostnader Reskontro -1,0 -1,6 -4,2 -4,6 -6,5 finansmarkedenes utfordringer. Sum driftskostnader -12,4 -13,6 -37,0 -38,7 -51,8 Driftsresultat 1,8 2,5 6,9 8,7 10,4 Netto finansinntekter 0,2 0,2 0,7 0,6 0,8 Innenfor livsforikringsvirksomheten forventes en betydelig Resultat før skatt 2,0 2,7 7,6 9,3 11,1 Skattekostnad -0,6 -0,7 -2,1 -2,6 -3,1 bedring i administrasjonsresultatet for 2011 i forhold til Resultat etter skatt 1,5 1,9 5,5 6,7 8,0 fjoråret. Selskapet har god bufferkapital til å møte usikker- heten i finansmarkedene. SpareBank 1 Medlemskort AS drifter LO-forbundenes felles medlemsdatabase for medlemskortleveranse. Selskapet Hittil i år har skadeselskapet hatt en krevende utvikling krever inn forsikringspremie for kollektiv forsikring, samt knyttet til forsikringsteknisk lønnsomhet. Det vil bli drifter og administrerer fordelsprogrammet LOfavør for gjennomført tiltak som forventes å gi vesentlig reduksjon av omlag 870.000 medlemmer. Selskapet samarbeider tett skadekostnadene i konsernet med begynnende effekt i med LO og forbundene, i tillegg til de øvrige selskapene i siste kvartal inneværende år. SpareBank 1-alliansen. Sunn vekst og sterk kostnadskontroll forventes å sikre en Resultat før skatt per 3. kvartal 2011 ble 7,6 mill. kroner, fortsatt god resultatutviking innen forretningsområdene mot 9,3 mill. kroner for samme periode i fjor. Resultat før factoring og inkasso. skatt i 3. kvartal isolert utgjorde 2,0 mill. kroner, som er 0,7 mill. kroner lavere enn i 3. kvartal 2010. Inntektene utgjorde SpareBank 1 Markets vil i resten av inneværende år fortsette 43,9 mill. kroner hittil i år, sammenlignet med 47,4 mill. arbeidet med å bygge et kraftfullt kapitalmarkedsmiljø. kroner i fjor. Omsetningssvekkelsen skyldes lavere inntekter Det forventes ikke måloppfyllende lønnsomhet i 2011, på LOfavør, hovedsakelig på provisjoner fra EnterCard. men styret mener det i løpet av dette året vil være etablert Driftskostnader hittil i år utgjorde 37,0 mill. kroner, som var en god plattform for fremtidig markedsvekst og lønnsomhets- 1,7 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i 2010. utvikling. Den urolige økonomiske situasjonen internasjonalt har gitt SPAREBANK 1 GRUPPEN AS (MORSELSKAP) betydelig økt volatilitet i finansmarkedene. Foreløpig har Driftskostnadene i morselskapet ble 59,2 mill. kroner hittil i denne uroen i begrenset grad påvirket den realøkonomiske år, mot en inntektsføring på 8,8 mill. kroner i samme periode situasjonen i Norge. Men fortsatt uro i finansmarkedene vil i fjor. Korrigert for blant annet inntektsføringer av engangs- påvirke SpareBank 1 Gruppens samlede resultat ettersom karakter gjort per 3. kvartal i fjor, er driftskostnadene finansresultatene utgjør en betydelig del av konsernets hittil i år omtrent på nivå med fjoråret. Driftskostnader i 3. samlede inntjening. kvartal isolert utgjorde 16,0 mill. kroner, mot en inntekts- føring på 40,7 mill. kroner for samme kvartal i fjor. Regnskapet per 3. kvartal 2011 er ikke revidert. Morselskapet hadde netto finanskostnader på 40,1 mill. kroner, som er 12,5 mill. kroner høyere enn ved utgangen av september i fjor. Dette skyldes hovedsakelig høyere Oslo, 28. oktober 2011 netto rentebærende gjeld hittil i år i forhold til samme Styret i SpareBank 1 Gruppen AS periode i fjor.
 • 10. 10 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 3. kv 2011 3. kv 2010 31.12.10 Brutto premieinntekter forsikring 6 770 6 061 2 272 2 023 8 214 - avgitt reassuranse -453 417 -126 147 -535 Netto premieinntekter forsikring 6 317 5 644 2 146 1 876 7 679 Renteinntekter 109 75 42 36 98 Rentekostnader -83 61 -27 23 -85 Netto renteinntekter 26 14 15 12 13 Provisjonsinntekter 565 526 167 170 716 Provisjonskostnader -671 625 -217 210 -846 Netto provisjonsinntekter -106 -99 -50 -40 -131 Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi -877 669 -914 636 1 547 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 1 16 - 1 31 Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost 25 65 - 8 75 Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall 187 194 60 64 259 Netto inntekter investeringseiendommer 185 299 86 71 399 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 3 - - - - Andre inntekter 250 202 78 65 384 Sum inntekter 6 013 7 005 1 420 2 694 10 257 Forsikringsytelser og erstatninger 4 861 5 210 1 245 1 833 7 497 Reassurandørens andel av erstatninger -236 -335 -9 -147 -488 Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring -604 83 -313 189 290 Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring 194 135 37 29 142 Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - - Tap på utlån, garantier mv - 11 - 6 10 Driftskostnader 1 445 1 141 482 397 1 674 Avskrivninger og nedskrivninger 63 69 23 22 91 Andre kostnader 42 48 16 19 55 Sum kostnader 5 765 6 362 1 480 2 346 9 272 Driftsresultat 248 643 -60 347 985 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 248 643 -60 347 985 Skattekostnad 3 135 -56 88 154 Resultat etter skatt 245 507 -4 259 832 Delårsresultatet tilordnes: Kontrollerende interesses andel 247 513 -3 264 841 Ikke kontrollerende interesses andel -3 -6 -1 -5 -9 Resultat per aksje i hele kroner 137 285 -2 145 467 Utvannet resultat per aksje i hele kroner 139 288 -2 148 472
 • 11. 11 RESULTATREGNSKAP SPAREBANK 1 GRUPPEN (forts.) Morselskapet Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 3. kv 2011 3. kv 2010 31.12.10 Brutto premieinntekter forsikring - - - - - - avgitt reassuranse - - - - - Netto premieinntekter forsikring - - - - - Renteinntekter 20 13 3 4 16 Rentekostnader -64 44 -22 17 -61 Netto renteinntekter -44 -31 -18 -12 -46 Provisjonsinntekter - - - - - Provisjonskostnader - - - - - Netto provisjonsinntekter - - - - - Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi 1 3 - 5 -1 Netto inntekter fra finansielle eiendeler tilgjengelig for salg - - - - 4 Netto inntekter fra obligasjoner til amortisert kost - - - - - Netto inntekter fra obligasjoner holde-til-forfall - - - - - Netto inntekter investeringseiendommer - - - - - Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper 606 606 32 -4 606 Andre inntekter - - - - - Sum inntekter 563 579 14 -11 563 Forsikringsytelser og erstatninger - - - - - Reassurandørens andel av erstatninger - - - - - Til/(fra) kursreguleringsfond i livsforsikring - - - - - Midler tilført forsikringskunder i livsforsikring - - - - - Avsetning til tilleggsavsetninger - - - - - Tap på utlån, garantier mv - - - - - Driftskostnader 41 -33 9 -49 -26 Avskrivninger og nedskrivninger 18 24 7 9 33 Andre kostnader - - - - - Sum kostnader 59 -9 16 -41 8 Driftsresultat 504 588 30 29 555 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet regnskapsført etter egenkapitalmetoden Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad 504 588 30 29 555 Skattekostnad 59 118 - 8 109 Resultat etter skatt 445 470 30 21 446
 • 12. 12 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 UTVIDET RESULTATREGNSKAP Konsolidert oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer. Konsernet Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 3. kv 2011 3. kv 2010 31.12.10 Resultat fra resultatregnskapet 245 507 -4 259 832 Estimatavvik i pensjonsavtalen -109 -89 -83 23 -76 Revaluering eiendom -3 -15 - - -13 Justering av forsikringsforpliktelser - 6 - - 3 Verdiendring aksjer tilgjengelig for salg - - - - -1 Skatt 31 27 23 -6 24 Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 164 438 -64 276 769 Andel kontrollerende interesse 167 443 -63 280 779 Andel ikke kontrollerende interesse -3 -6 -1 -5 -9 Morselskapet Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 3. kv 2011 3. kv 2010 31.12.10 Resultat fra resultatregnskapet 445 470 -1 21 446 Estimatavvik i pensjonsavtalen -35 -16 -28 7 -1 Skatt 10 5 8 -2 - Totalt regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer 420 458 -22 26 446
 • 13. 13 BALANSE SPAREBANK 1 GRUPPEN Morselskapet Konsernet 30.09.11 31.12.10 Mill. kroner 30.09.11 31.12.10 EIENDELER 107 94 Eiendel ved utsatt skatt - - - - Goodwill 852 851 - - Andre immaterielle eiendeler 199 143 4 986 4 470 Investering i datterselskaper - - 10 10 Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert selskap 9 9 152 128 Eiendom, anlegg og utstyr 983 1 340 - - Fordring på reassurandør 1 441 1 494 - - Fordring på forsikringstaker 1 580 1 394 101 243 Andre eiendeler 1 009 616 - - Investeringseiendommer 4 235 4 095 - - Obligasjoner holdt til forfall 4 501 4 679 - - Obligasjoner til amortisert kost 1 366 1 249 18 18 Verdipapirer – tilgjengelig for salg 19 20 123 123 Utlån til kunder og fordringer på kredittinstitusjoner 712 658 - - Verdipapirer til virkelig verdi 22 844 23 024 1 1 Finansielle derivater 6 131 242 94 Bankinnskudd og kontanter 1 570 985 5 739 5 179 SUM EIENDELER 41 326 40 690 EGENKAPITAL OG GJELD 1 970 2 030 Innskutt egenkapital 1 970 2 030 1 208 728 Opptjent egenkapital 3 036 2 692 - - Verdireguleringsfond - 71 - - Minoritetsinteresser -1 15 3 178 2 758 Sum egenkapital 5 005 4 809 438 434 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner 638 849 - - Kursreguleringsfond 13 617 - - Forsikringsmessige avsetninger i livsforsikring 22 024 22 316 - - Premie og erstatningsavsetninger i skadeforsikring 8 823 8 067 104 75 Netto pensjonsforpliktelser 391 325 - - Forpliktelse ved utsatt skatt 159 253 - - Betalbar skatt 47 85 1 713 1 377 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 713 1 377 - - Gjeld vedrørende gjenforsikring 70 78 - - Finansielle derivater 262 160 306 535 Andre forpliktelser 1 506 1 130 - - Innskudd fra og gjeld til kunder og kredittinstitusjoner 675 624 5 739 5 179 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 326 40 690
 • 14. 14 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 BEVEGELSE I KONSERNETS EGENKAPITAL Konsernet Ikke Aksje- Overkurs- Opptjent Verdireg. kontrollerende Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital fond interesse egenkapital Egenkapital 01.01.10 1 782 248 2 038 65 30 4 163 Delårsresultat - - 513 - -6 507 Estimatavvik pensjon - - -64 - - -64 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -10 - -10 Utbetalt utbytte - - -120 - - -120 Avgang minoritetsaksjonær - - - - -5 -5 Korrigeringer tidligere år - - -15 15 - - Egenkapital 30.09.10 1 782 248 2 352 70 19 4 471 Egenkapital 01.01.11 1 782 248 2 692 71 15 4 809 Delårsresultat - - 247 - -3 245 Estimatavvik pensjon - - -78 - - -78 Revaluering eiendom etter IAS 16 - - - -3 - -3 Utbetalt utbytte - - -440 - - -440 Kapitalforhøyelse 88 352 - - - 440 Ikke registert kapitalnedsettelse - -500 500 - - - Avgang minoritetsaksjonær - - - - -14 -14 Korrigeringer tidligere år - - -8 - - -8 Andre føringer direkte mot egenkapital - - 123 -69 - 54 Egenkapital 30.09.11 1 870 100 3 036 - -1 5 005 Morselskapet Aksje- Overkurs- Opptjent Sum Mill. kroner kapital fond egenkapital egenkapital Egenkapital per 01.01.10 1 782 827 823 3 432 Delårsresultat - - 470 470 Estimatavvik pensjon - - -12 -12 Utbetalt utbytte - - -120 -120 Kapitalnedsettelse/utfisjonering Bank 1 Oslo - -579 -421 -1 000 Egenkapital per 30.09.10 1 782 248 740 2 770 Egenkapital per 01.01.11 1 782 248 728 2 758 Delårsresultat - - 445 445 Estimatavvik pensjon - - -25 -25 Utbetalt utbytte - - -440 -440 Kapitalforhøyelse 88 352 - 440 Ikke registert kapitalnedsettelse - -500 500 - Egenkapital per 30.09.11 1 870 100 1 208 3 178
 • 15. 15 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morselskapet Konsernet** 30.09.11 30.09.10 31.12.10 Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 31.12.10 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 445 470 446 Årsresultat etter skatt 245 507 832 Andel av resultat fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet - - - regnskapsført etter egenkapitalmetoden - - - 18 24 33 Avskrivninger og nedskrivninger 63 69 91 - - - Verdiregulering investeringseiendommer 48 57 -148 - - - Tap på utlån/garantier - 11 10 - - - Økning fordring på reassurandør - -406 -343 - - - Reduksjon fordring på reassurandør 53 - - - - Økning av utlån til kunder -53 - - - 147 127 Reduksjon av utlån til kunder - 20 558 20 612 - - - Endring i forsikringstekniske avsetninger -140 2 210 3 007 -86 -53 -153 Endring i andre tidsavgrensningsposter -281 -595 -651 Økning innskudd fra og gjeld til - 10 - kunder og kredittinstitusjoner 51 - - Reduksjon innskudd fra og gjeld til - - -502 kunder og kredittsinstitusjoner - -16 349 -16 835 377 598 -47 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -15 6 062 6 575 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -1 -2 -1 Økning av verdipapirer til virkelig verdi - - - - - - Reduksjon av verdipapirer til virkelig verdi 306 1 929 1 004 - - - Økning av verdipapirer som holdes til forfall - - -143 - - - Reduksjon av verdipapirer som holdes til forfall 61 164 - - -2 -2 Økning av verdipapirer tilgjengelig for salg - - - - - - Reduksjon av verdipapirer tilgjengelig for salg 1 17 23 -526 -413 -413 Utbetaling av konsernbidrag *) - - - - - - Reduksjon/(økning) av investeringseiendommer -188 -173 -94 -42 -36 -51 Økning av egne eiendom anlegg og utstyr - - - - - - Reduksjon av egne eiendom anlegg og utstyr 295 - - -569 -453 -467 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 475 1 937 790 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 4 - - Innbetalinger av ansvarlig lånekapital - - Utbetalinger ved tilbakebetalinger av - - -250 ansvarlig lånekapital -211 -666 -921 440 - - Innbetalinger av ny egenkapital 440 - - Likviditetseffekt som følge av - - - utskilling av Bank 1 Oslo AS - -1 130 -1 130 -440 -120 -120 Utbetaling av utbytte -440 -120 -120 Økning av gjeld stiftet ved 336 191 876 utstedelse av verdipapirer 336 - - Reduksjon av gjeld stiftet ved - - - utstedelse av verdipapirer - -6 189 -5 504 340 71 506 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 125 -8 105 -7 674 148 216 -8 Netto kontantstrøm for perioden 585 -105 -309 Beholdning av kontanter og 94 101 101 kontantekvivalenter per 01.01. 985 1 295 1 295 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 242 318 94 per utgangen av perioden 1 570 1 189 985 *) Gjelder utbetaling av konsernbidrag, som er ført som en økning av investering i datterselskap. Mottatt konsernbidrag i SpareBank 1 Gruppen AS er ført over resultatet. **) Proforma kontantstrømmen justert for utskillelsen av Bank 1 Oslo AS per 31.12.2010 er vist i note 54 i årsregnskapet for 2010.
 • 16. 16 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 KAPITALDEKNING SPAREBANK 1 GRUPPEN Konsernet Mill. kroner 30.09.11 31.12.10 Kjernekapital Egenkapital ekskl.naturskadefond 3 618 3 701 Fondsobligasjoner 200 200 - 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -5 - Minstekrav til reassuransedekning -37 -34 - Fradrag for foreslått utbytte - -440 - Fradrag urealiserte gevinster investeringseiendommer/varige driftsmidler - -71 - Goodwill -852 -851 - Andre immaterielle eiendeler -199 -143 Sum kjernekapital 2 731 2 357 Tilleggskapital Evigvarende ansvarlig lån 283 283 Tidsbegrenset ansvarlig lån 151 351 45 % av urealisert gevinst på eiendom - 32 50 % fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - -5 Sum tillegskapital 434 661 Sum netto ansvarlig kapital 3 164 3 018 Risikovektet balanse 19 462 18 718 Kjernekapitaldekningsgrad 14,0 % 12,6 % Kapitaldekningsgrad 16,3 % 16,1 %
 • 17. 17 Noter NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for 3. kvartal 2011 for konsernet inkluderer SpareBank 1 Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet for 3. kvartal 2011 er satt opp i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapet for 3. kvartal 2011 inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Konsernet har ikke foretatt vesentlige endringer i anvendte regnskapsprinsipper og beregningsmetoder i 2011. En beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som er benyttet ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsrapporten for 2010. Års- og delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IFRS godkjent av EU. NOTE 2: ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses rimelig under nåværende omstendigheter. De regnskapsestimater som følger av dette vil per definisjon sjelden være fullt i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld er drøftes i note 4 og 21 i årsrapporten for 2010. NOTE 3: NÆRSTÅENDE PARTER Det overordnede prinsipp for transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og nærstående parter er at disse skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår. For tjenester ytet direkte til konsernselskaper, samt for fellestjenester som SpareBank 1 Gruppen AS utfører for datterselskaper og Alliansen gjennom Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA benyttes kostnadsdelingsprinsippet uten fortjenestepåslag. For øvrige transaksjoner mellom SpareBank 1 Gruppen AS og konsernselskaper benyttes påslag og markedsmessige vurderinger for å fastsette prisen på transaksjoner. NOTE 4: SEGMENTINFORMASJON Resultat per 30.09.11 fordelt på de ulike primærsegmenter Livs- Skade- Fonds- Inkasso og forsikrings- forsikrings- forvaltning Megler- factoring- Øvrige Konsern- virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet virksomhet posteringer Sum Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 30.09.11 30.09.10 Sum inntekter 1) 2 178 3 512 3 352 3 062 235 227 71 76 174 110 608 627 -606 -610 6 013 7 005 Nedskrivninger - - 3 - - - - - - - - - - - 3 - Andel av resultat fra TS - - - - - - - - - - - - - - - - Segmentresultat 346 298 18 334 30 48 -77 -34 22 2 512 597 -603 -602 248 643 Resultat etter skatt 340 249 - 273 22 35 -56 -24 15 - 451 476 -527 -502 245 507 Minoritetens andel av resultat - - - - - - 3 -6 - - - - - - 3 -6 Eiendeler pr. segment 25 693 25 616 12 758 11 648 254 274 949 679 1 024 824 5 784 5 248 -5 085 -4 515 41 376 39 774 Sum forpliktelser 23 252 23 408 9 394 8 573 78 87 745 572 629 427 2 595 2 478 -321 -213 36 371 35 333 1) Kostnader relatert direkte til inntekten er inkludert. SpareBank 1 Gruppen konsern har ingen sekundærsegmentrapportering.
 • 18. 18 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 NOTE 5: FORUTSETNINGER FOR SPAREBANK 1 GRUPPEN YTELSESPENSJON SpareBank 1 Gruppen har brukt følgende forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelsen: 30.09.11 31.12.10 30.09.10 Diskonteringsrente 2,60 % 3,50 % 3,50 % G-regulering 3,75 % 3,75 % 3,75 % Fremtidig lønnsutvikling 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet avkastning på midlene 4,10 % 4,60 % 5,80 % Forventet AFP-uttak fra 62 år 40 % 40 % 40 % Pensjonsregulering 0,80 % 1,30 % 2,50 % Dødelighet K2005 K2005 K2005 Uførhet IR2003 IR2003 IR2003 Avgang 4% under 50 år og 4% under 50 år og 4% under 50 år og 2 % over 50 år 2 % over 50 år 2 % over 50 år SpareBank 1 Gruppen viser til enhver tid markedsverdi på pensjonsforpliktelsen. Estimatavvik føres direkte mot egenkapitalen. SpareBank 1 Gruppen benytter fra og med 4. kvartal 2007 ny tariff K2005. NOTE 6: NØKKELTALL Nøkkeltall per segment for periode 3. kvartal 2009 - 3. kvartal 2011. Dersom ikke annet er angitt, gjelder alle tall kvartalene isolert 3. kv. 2011 2. kv. 2011 1. kv. 2011 4. kv. 2010 3. kv. 2010 2. kv. 2010 1. kv. 2010 4. kv. 2009 3. kv. 2009 Konsern* Kapitaldekning per kvartal (%) 16,3 % 16,2 % 16,1 % 16,1 % 16,7 % 17,8 % 20,3 % 20,9 % 16,1 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 14,0 % 13,9 % 12,6 % 12,5 % 11,5 % 12,7 % 14,6 % 15,0 % 10,7 % Resultat etter skatt akk. (mill. kroner) 244,8 249,1 151,9 831,6 507,5 248,4 92,8 735,1 567,2 EK-avkastning p.a. (%) 6,7 % 10,1 % 12,4 % 18,7 % 15,8 % 11,9 % 8,8 % 16,6 % 19,1 % Livsforsikring Brutto forfalt premie (mill. kroner) 769,0 739,5 1 018,2 805,9 768,6 737,9 981,3 720,5 731,1 Bedrift 460,4 422,3 696,4 465,0 460,1 414,4 661,9 390,0 423,2 Privat 308,6 317,2 321,9 340,9 308,6 323,5 319,4 330,5 307,9 Forvaltningskapital per kvartal (mill. kroner) 25 693 25 811 26 215 26 483 25 616 25 072 25 218 24 294 23 783 Kapitaldekning per kvartal (%) 18,5 % 17,1 % 19,2 % 19,3 % 20,1 % 22,1 % 18,4 % 19,0 % 18,3 % Skadeforsikring Opptjente premie f.e.r (mill. kroner) 1 230,6 1 137,7 1 100,8 1 135,1 1 077,0 1 007,0 965,4 983,1 971,8 Privat 1 023,7 977,7 938,1 951,8 916,3 876,1 846,1 857,2 847,3 Bedrift 185,7 138,7 141,2 158,4 137,3 107,6 96,0 100,2 99,3 div. reass. og pooler 21,2 21,3 21,5 24,9 23,4 23,3 23,2 25,7 25,3 Netto finansinntekter (mill. kroner) -62,3 66,8 95,1 201,1 149,0 -15,0 97,6 126,3 160,3 Finansavkastning h.i.å (%) 1,10 % 1,80 % 1,10 % 4,90 % 2,66 % 1,01 % 1,20 % 6,80 % 5,17 % Skadeprosent f.e.r (%) 84,7 % 79,4 % 83,6 % 76,6 % 67,1 % 75,9 % 88,3 % 74,8 % 69,2 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,0 % 22,4 % 21,9 % 23,8 % 22,7 % 17,1 % 20,2 % 24,8 % 21,8 % ODIN Forvaltningskapital per kvartal (mill. kroner) 22 539 30 101 33 348 32 292 29 034 26 845 30 354 27 981 25 388 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,8 % 9,9 % 10,6 % 10,7 % 11,4 % 11,5 % 11,8 % 11,6 % 12,4 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 3,8 % 3,5 % 3,2 % - - - - - - *) Nøkkeltall for konsernet for 2009 vises eksklusiv Bank 1 Oslo konsern
 • 19. 19