SlideShare a Scribd company logo
3. kvartal 2010
Resultatfremleggelse
fra S
f SpareBank 1 Gruppen
     B k G

Kirsten Idebøen, adm. direktør
                 28. kt b
                 28 oktober 2010
Hovedpunkter

  •  God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal

  •  SpareBank 1 Skadeforsikring hadde i 3. kvartal den laveste kvartalsvise
    skadeprosenten på fire år

  •  Argo Securities etablerer, i samarbeid med alliansebankene, SpareBank 1 Markets.
    Formålet er å styrke SpareBank 1s slagkraft innen markets-området

  •  Strategisk satsing innenfor fordringsforvaltning
     – Kjøp av inkassoselskapet Conecto AS ble gjennomført i 3. kvartal
     – Ny struktur i SpareBank 1 Gruppen Finans med fokus på vekst, kontroll og effektivisering
      y       p       pp          p     ,     g        g


  •  Lønnsomhetsprosjektet Delta leverer foran plan, og bidrar med en netto
    resultatforbedring p MNOK 77 hittil i år
             g på
2
God resultatutvikling hittil i år for SpareBank 1 Gruppen


      Resultat før skatt konsern, kvartalsvis                     •  Resultat før skatt per 3. kvartal ble MNOK 643 (818).
                                                Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 347 (358)
                                                           3              (358)*
    450
    400                    374
                                              •  Resultat etter skatt per 3. kvartal ble MNOK 508 (567).
                             358            347     Resultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 259
    350
                                                (330)
    300
 MNOK
    250                                         •  Annualisert EK-avkastning hittil i år ble på 15,8 % (19,1
    200        163                         164        %) og 24,4 % (35,0 %) i 3. kvartal isolert
    150                             131

    100                 87                       •  Forvaltningskapitalen var per 30.09.10 NOK 39,8 mrd.,
          68
     50          24
                                                opp NOK 3,3 mrd. fra 31.12.09
      0
             2008           2009           2010       •  Kjerne- og kapitaldekning utgjorde 11,5 % og 16,7 %
                                                per 30.09.10**, mot 15,0 % og 20,9 % ved årsskiftet
 Resultat før skatt 1. kv    Resultat før skatt 2. kv    Resultat før skatt 3. kv
                                              •  Det ble i 3. kvartal inntektsført MNOK 43 knyttet til
                                                arbeidsgiveravgift, i en 10 år gammel skattesak, som
                                                SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har dekket på vegne
* Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern.
                                                av First Securities
Inklusiv Bank 1 Oslo konsern ville resultat før skatt per 3. kvartal 2009 vært MNOK 974

** Resultat hittil i år er ikke inkludert i beregningen av kapitaldekningen  3
Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering
  av lønnsomhetseffekter og har hatt en netto regnskapsmessig effekt
  hittil i år på MNOK 77
REALISERTE EFFEKTER PER 30. SEPTEMBER 2010*             RESULTATEFFEKT AV LØNNSOMHETSPROSJEKT DELTA
(eksklusive Bank 1 Oslo)                      PER 30. SEPTEMBER 2010 (MNOK)
    Realisering av lønnsomhetseffekter over tid
      (Millioner kroner, akkumulert årstakt)                   132


    Plan                       361    Øvrige selskap    2
                                                                        77
                                                                        77
    Hittil realisert
                          321              34
                       306           SB1 Skade
                                         34  34
                    286                                 55
                                                      55   55
                 262
                                         96
                                     SB1 Liv 96   96
              148                                                     77
                                                                     77   77

            79    16  21                               Varig lønnsomhetsforbedring  Engangs implementerings-  Netto regnskapsmessig
                                      i regnskapet per 30.09.10   kostnader per 30.09.10**  effekt per 30.09.10

   1H 2009     2H 2009  1H 2010   3Q 2010   2H 2010
*Et gjennomført tiltak kvalifiserer til fullårseffekt. Metoden   **Kostnader på MNOK 55 stammer hovedsakelig fra IT-utvikling
sikrer fokus på gjennomføring                    og konsulentbruk. MNOK 20 ble kostnadsført i 3. kvartal 2010
4
SpareBank 1
  Livsforsikring
  Li f  ik i
  Godt risikoresultat og solide buffere
5
SpareBank 1 Livsforsikring
  Godt risikoresultat og solide buffere
             g
                               Resultat før skatt, kvartalsvis
                                      300
                                                           206
•  Resultat før skatt ble MNOK 278 (311) per 3. kvartal.         200
   Resultat før skatt i 3. kvartal utgjør MNOK 86 (81)
   R  lt t f  k tt 3 k t l t j                                             81     92 100 86
                                      100        44        24
                               MNOK
                                        0

                                      -100    -52
•  Netto risikoresultatet ble MNOK 260 (277) hittil i år.
                                      -200
   Netto risikores ltatet i 3 k artal ble MNOK 72 (87)
      risikoresultatet 3. kvartal
                                      -300

                                      -400          -335
                                               2008          2009         2010
•  Renteresultatet ble MNOK 269 (432) per 3. kvartal
   Renteresultat var MNOK 71 (132) i 3. kvartal
                    3                  Resultat før skatt 1. kv   Resultat før skatt 2. kv    Resultat før skatt 3. kv                                Utvikling i netto risikoresultat
•  Avsetninger for økt levealder utgjorde MNOK 36 per            400
                                                        352
   3.
   3 kvartal og MNOK 12 i 3 kvartal
               3.                       350
                                   MNOK
                                       300             277
                                                               260
                                       250
•  Forvaltningskapitalen per 30.09.10 var NOK 25,6             200
                                               210

   mrd.,
   mrd opp NOK 1,3 mrd. fra årsskiftet
          1 3 mrd                          150   130

                                       100

                                        50

                                          0
                                             2008       2009         2010
                                                Per 3. kvartal    Året6
SpareBank 1 Livsforsikring
  Solid bufferkapital

•  Kapital- og kjernekapitaldekning var beregnet til
   20,1 % og 18,3 % per 30.09.10, mot 19,0 % og       Utvikling i bufferkapital
   16,1 % per 31.12.09
                                  18 %
                                                                16,1
                                                                16 1 %
•  Bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år,       16 %                        15,4 %
                                              13,7 %
   utgjorde NOK 2,5 mrd. per 3. kvartal, tilsvarende       14 %                   13,0 %
                                  12 %      11,7 %      11,7 %
   16,1 % (13,7 %) av de forsikringsmessige
                              sent
                                  10 %
   avsetningene
                             Pros
                                  8%
                                     6,0 %
                                  6%
•  Estimert solvensmargin ved utgangen av 3.           4%
   kvartal ble 306 % (242 %)                   2%
                                  0%
                                     1. kv  2. kv  3. kv  4. kv  1. kv  2. kv  3. kv
•  Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 274, mot              2009  2009   2009   2009   2010   2010   2010
   MNOK 289 ved u ga ge a 2009
     O 89 ed utgangen av 009                  Kjernekap. utover minstekrav   Delårsresultat
                                   Tilleggsavsetninger        Kursreguleringsfond


•  Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 410, mot
   MNOK 327 ved årsskiftet


7
SpareBank 1 Livsforsikring
 Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i å
                                  år
 (ekskl. verdiendring anlegg)


                  2. kv    3. kv*  2. kv  3. kv  2. kv   3. kv   2. kv  3. kv
                  2010     2010   2010  2010  2010   2010    2010  2010
               5         4,6
                                 4,1          4,0
               4                                    3,7


               3
          Prosent
                   2,1
               2
                             1,6
                             16                  1,5
                                                15
                                     1,4

               1


               0
                  SpareBank 1      Storebrand      Vital      Nordea* Bokført avkastning per 3. kvartal ble 4,0 %


    Kilde: selskapspresentasjoner
 8
SpareBank 1
  Skadeforsikring konsern
  Sk d f  ik i  k
  Positiv utvikling i forsikringsresultatet hittil i år
9
SpareBank 1 Skadeforsikring konsern
   Positiv utvikling i forsikringsresultatet hittil i år
           g      g

                                              Resultat før skatt, kvartalsvis
•   Resultat før skatt hittil i år ble MNOK 334 (506). Resultat før skatt i
   3. kvartal ble MNOK 254 (251), inklusiv resultat før skatt fra Unison
   Forsikring på MNOK -9 fra oppkjøpstidspunktet, hvorav MNOK 7 var
   engangskostnader knyttet til oppkjøpet
                                           300
                                                               251         254
•   Forsikringsresultat per 3 k
   F  ik i    lt t   3. kvartal bl MNOK 144 (118)
                   t l ble                     250
                                           2 0
   Forsikringsresultat i 3. kvartal utgjorde MNOK 121 (96)                             207
                                           200
                                        NOK
•   Combined ratio f.e.r. ble 96,8 % (95,1 %) per 30.09.10 og 89,8 %
                                           150
                                        MN
   (90,9
   (90 9 %) i 3 kvartal isolert
         3.                                        125

    –  Kostnadsprosent f.e.r. var 20,0 % (21,7 %) per 3. kvartal og 22,7
                                           100
                                               54     58   48
      % (21,8 %) i 3. kvartal isolert                                                36 43
                                           50
    –  Skadeprosent f.e.r. utgjorde 76,7 % (73,4 %) per 3. kvartal.
      Skadeprosent f.e.r i 3. kvartal var 67,1 % (69,2 %)
                                            0
                                                  2008        2009         2010
•   Netto finansinntekter hittil i år ble MNOK 232 (405).
   Finansavkastningen per 3. kvartal ble 2,7 % (5,2 %)                  Resultat før skatt 1. kv        Resultat før skatt 2. kv
                                              Resultat før skatt 3. kv
•   Positiv bestandsvekst innen både PM og BM per 30.09.10. Total
   bestandsvekst på MNOK 255 (196) fra årsskiftet, tilsvarende 6,3 %
   (5,1 %)
10
SpareBank 1 Skadeforsikring
   Lav skadeprosent i 3. kvartal
            3

     Combined ratio f
     C bi d ti f.e.r - akkumulert
               kk  l t
                                                Combined ratio f.e.r - kvartalsvis

                           108,5 %
     100,6
     100 6 %                                  120,0
                                          120 0 %                            20,2 %
           95,1 %                  100,6 %                                108,6 %
100 %              97,2 % 96,2%               96,8 %
                                 18,6 %
                                               100,6 %
      21,1 %
                                                               99,6 %
                                                                     20,2 %
                                     20,0 %
            21,7 %
                      22,5 %
                 21,7 %
                                          100,0 %        93,9 %                  92,9 %
                                                          90,9 %
                                                21,1 %
                                                                              89,8 %
                                                               24,8 %
                                                                          17,1 %
                                                     22,2 %
80 %
                                                          21 %
                                                                               22, %
                                          80,0 %
                                                           1,8
                                                                                ,7
                                                                          1
                                                     2
60 %
                                          60,0 %
                           88,3 %


                                 82,0 %
      79,5 %
                                                                     88,3 %
                                     76,7 %
            75,6 %
                      73,8 %
                 73,4 %
                                                79,5 %
                                                                          75 %
                                                               74 %
40 %
                                                     71, %
                                                          69,2 %
                                                                               67,1 %
                                          40,0 %
                                                                          5,9
                                                                4,8
                                                      ,7
                                                            2
                                                                                1
                                     7
            7
                      7
                 7
20 %                                        20,0 %


 0%                                         0,0 %
     Per 1.
     P 1   Per 2.
         P 2   Per 3.
             P 3   Per 4.
                 P 4   Per 1.
                     P 1   Per 2
                         P 2.  Per 3.
                             P 3                 1.
                                               1 kv 2009 2 kv 2009 3 kv 2009 4 kv 2009 1 kv 2010 2 kv 2010 3 kv 2010
                                                    2.    3.    4.    1.    2.    3.
    kv 2009 kv 2009 kv 2009 kv 2009 kv 2010 kv 2010 kv 2010                        Skadeprosent    Kostnadsprosent

           Skadeprosent       Kostnadsprosent
11
ODIN F
     Forvaltning
        lt i
   Stigende forvaltningskapital
12
ODIN Forvaltning
   Stigende forvaltningskapital
                                     Resultat før skatt, kvartalsvis

 •  Resultat før skatt ble MNOK 48 (18) hittil i å
                          år
   Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 17
   (16)                             35    30
                                          29
                                  30
                                            26
 •  Forvaltningskapitalen har økt med NOK 1,0 mrd. fra      25
   årsskiftet og utgjorde NOK 29,0 mrd. per 30.09.10       20                   16       17 17
                                                           14
                                  15
                                                    10
 •  ODIN inngikk i september avtale om kjøp av
      i  ikk   t  b   t l  kj             10
   SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning AS og vil fra tidlig      5
   2011 utvide fondstilbudet med kombinasjonsfond
                               MNOK
                                   0
                                   -5
                               M
 •  ODIN lanserte i oktober en massemarkedsversjon        -10             -7
   av ODIN Eiendom, et nordisk bransjefond som                 2008        2009         2010
   investerer i aksjer i eiendomsselskaper og
   eiendomsrelatert virksomhet og som har g 17 %
                   g     gitt         Resultat før skatt 1. kv          Resultat før skatt 2. kv
                                   Resultat f skatt 3 k
                                   R  lt t før k tt 3. kv
   årlig avkastning siden etableringen for over 10 år
   siden
13
Argo Securities
   A  S  iti
   Økt slagkraft gjennom ”SpareBank 1
   Markets
   Markets” samarbeidet
14
Argo Securities
 Økt slagkraft gjennom ”SpareBank 1 Markets” samarbeidet
            SpareBank Markets

   Resultat før skatt, kvartalsvis                 •  Resultat før skatt hittil i år ble MNOK -34 (-39) Resultat før
           2009               2010        skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK -29 (-15)
                                                        29 ( 15)
 0,0                                    –  Det var i 3. kvartal foretatt en avsetning for bonus til ansatte
 -5,0                      -2,7  -1,9
-10,0
-15,0     -12,9 -11,9
                                    •  Positiv omsetningsutvikling hittil i år sammenlignet med
-20,0
               -14,6
               14 6
                                      samme periode i fj
                                           i d  fjor
-25,0                                    –  Kurtasjeinntekter ble MNOK 27 (17)
-30,0
                               -29,0     –  Fremmedkapitalinntekter ble MNOK 12 (5)
-35,0                                    –  Corporate Finance inntekter utgjorde MNOK 17 (1)
       Resultat f skatt 1 k
       R  lt t før k tt 1. kv     Resultat f skatt 2 k
                       R  lt t før k tt 2. kv
       Resultat før skatt 3. kv
                                    •  SpareBank 1 Nord-Norge Markets, SpareBank 1 SMN
 Plassering Oslo Børs’ meglerstatistikk
                                      Markets, SpareBank 1 SR-Bank Markets og Argo Securities
                                      etablerer ”SpareBank 1 Markets”
                                            p
                     8
           15
                14                     –  Finansavisen 26.10.10: ”Bankeide meglerhus som kan stille
                                        garanti for emisjoner er blitt foretrukket som tilretteleggere i
       26                                 det turbulente markedet de siste to år”

   32                                   –  SpareBank 1 Markets er et formalisert samarbeid for å styrke
                                        markets-området, blant annet med en felles bok på NOK 2,4
                                        mrd. som skal benyttes for å garantere transaksjoner innenfor
                                        egen- og fremmedkapital
   3. kv  4. kv  1. kv   2. kv  3. kv
   2009  2009  2010   2010   2010
15
SpareBank 1 Gruppen
   Finans k
   Fi   konsern
   Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon
16
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern
    Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon
    Resultat før skatt per 3. kvartal 2010

         Per 3 kv
         P 3. k 2009             Per 3 kv
                            P 3. k 2010
                                                    •  SpareBank 1 Gruppen Finans konsern fikk et
                                                      resultat før skatt på MNOK 2 (20) hittil i år
                                                      −  Forretningsområdet Factoring hadde et resultat
                            20,4
    20
                                            20,2
                                                        før skatt på MNOK -0,5 (5), preget av
                                                        tapsavsetning p MNOK 10,5 knyttet til et
                                                         p      g på    ,  y
                                                        konkursengasjement, hvorav MNOK 5,5 ble
MNOK
    16
                                                        avsatt i 3. kvartal
    12                           11,4                       −  Klientomsetningen per 3. kvartal på NOK 7 mrd.
                                                           økte med 23,1 % sammenlignet med samme
                                                           periode i 2009
    8
              5,0
                                                         −  SpareBank 1 Factoring vokser sterkest i markedet
                                                           og har nå en markedsandel på 11 % (4. plass)
    4
                         1,4              1,2       2,0

    0
      0,0
       ,                             0,0
                                    ,                  −  Resultat før skatt i Actor Fordringsforvaltning på
                 -0,5 -1,2                                   MNOK 11 (20) var påvirket av lovpålagt
                                                        reduksjon i salærsatser og økte
                                             SB1G Finans
                              valtning
    -4
                              drings-                                       onecto
                      rtefølje
                ctoring
                                                        bemanningskostnader
                                              onsern    -8
                                              G
                             Ford                                       Co
         -7,5
          75
                             forv
                                              ko
               Fac


                     Por
         Ledelse
                                       **Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10 september 2010.
 Conecto                        10.    2010
Resultat frem til overtagelsestidspunkt er ført mot egenkapitalen17
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern
   Forenklet juridisk struktur gjennomført i 3. kvartal

          Gammel struktur                   Ny struktur
                                     y

            SpareBank 1
                                      SpareBank 1
             Gruppen
                                       Gruppen            SpareBank 1
           Gruppen Finans
                                      SpareBank 1
             Holding
                                     Gruppen Finans
             (100%)
                                       (100%)
   SpareBank 1     Actor
                      Actor Portefølje        Actor Fordrings-
    Factoring  Fordringsforvaltning           Conecto
                        (100%)            forvaltning
    (100%)      (100%)               (100%)
                                       (100%)


                         Actor
                      Verdigjenvinning
                        (100%)
18
SpareBank 1 Gruppen Finans konsern
   Kjøp av fakturainkassoselskapet Conecto AS, i 3. kvartal, styrker
   SpareBank 1 Gruppens motsykliske virksomhet


   •   SpareBank 1-eide Actor Fordringsforvaltning                       Plassering                       Omsetning
                                                  31.12.2009           Selskap         i mill. kroner
      og Conecto ligger samlet på 3. plass i størrelse
                                                       1 Lindorff                     870
      av inkassoselskaper i Norge                                    2 Kredinor                     370
                                                       3 Conecto/Actor Fordringsforvaltning       157*
                                                       4 Aktiv Kapital                  102
                                                       5 Gothia AS                    100
                                                       6 Intrum Justitia                  78
   •   Actor Fordringsforvaltning og Conecto vil                             7 Sergel                      70
      fusjoneres per 1. januar 2011. Fusjonen vil                            8 Creno                       60
      bidra til:
      − Inntektsmessig diversifisering                                   Selskap      Omsetnig i mill. kroner Antall ansatte
      − Økt tilgang til kompetanse og systemer                        Conecto                  78         86
                                                  Actor Fordringsforvaltning**       79         59
      − Forbedret kvalitet, konkurransedyktighet
        og forretningsmodeller
   * Viser samlet omsetning for Conecto og Actor Fordringsforvaltning
   ** Omsetning for Actor Fordringsforvaltning per 31.12.2009 inkluderer Actor Verdigjenvinning19
Konkurransedyktig egenkapitalavkastning mot
   utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern

                           3. kvartal 2010*  Året 2009**


              SpareBank 1 Gruppen
              S  B k G           15,8
                              15 8 %     17,1
                                      17 1 %
              Handelsbanken          12,8 %     12,6 %
              DnB NOR             12,4 %
                               ,       10,6 %
                                       ,
              Nordea             11,0 %     11,3 %
              Storebrand            6,3 %     8,2 %
              Gjensidige            N/A      15,2 %
              Danske Bank           N/A       1,7 %
   * Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 2010
20  ** Kilde: Selskapenes årsrapporter for 2009
Hele Norges sparebank
   21
21
Appendiks
   A  dik
22
SpareBank 1-alliansen
   SpareBank 1        SpareBank 1    SpareBank 1     Sparebanken     Samarbeidende
                                                          LO/LO-forbund
    SR-Bank           SMN      Nord-Norge       Hedmark       Sparebanker
                                                            (10 %)
    (19,5 %)         (19,5 %)      (19,5 %)        (12 %)       (19,5 %)
                          SpareBank 1 Gruppen AS


    Argo           SpareBank 1       ODIN
   Securities         Livsforsikring    Forvaltning
   (76,75%)            (100%)       (100%)
                                            Alliansesamarbeidet

   SpareBank 1         SpareBank 1      SpareBank 1
   Medlemskort        Gruppen Finans    Skadeforsikring    Bredt samarbeid
    (100%)           (100%)        (100%)
                                       - Teknologi
                                       - Merkevare/kommunikasjon
                                       - Kompetanse
                                       - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis
                Actor Fordrings-     UNISON        - Innkjøp
   Conecto
                 forvaltning
   (100%)
                  (100%)        (100%)
                                      Regionale kompetansesentra
                                       - Betalingsområdet: Trondheim
        (Bankeid virksomhet)                     - Kreditt: Stavanger
                                       -L i
                                        Læring: TTromsø
      SpareBank 1 Boligkreditt
       EiendomsMegler 1
          BNbank
     SpareBank 1 Oslo og Akershus
23
Resultatutvikling per selskap hittil i år

                              Resultat før skatt i datterselskaper

                                550
                                             506
                                500
 •  Solide buffere i SpareBank 1 Livsforsikring
                                450
                                400
 •  Positiv utvikling i forsikringsresultatet i        350
                                     311
                                                 334
   SpareBank 1 Skadeforsikring. Unison
                            MNOK
                                300      278
   Forsikring er nå et heleid datterselskap av        250

   SpareBank 1 Skadeforsikring                200

                                 50                        48

                                                     18
 •  Stigende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning
     g        g  p           g                                   6
                                                                   2
                                 0
                                                               usteringer
                                              Skadefors.
                                      Livsfors.
                                                               Øvrige/
                                       SB1
                                                        ODIN
                                               SB1
                                                              ju
                                Resultat før skatt per 3. kv 2009    Resultat før skatt per 3. kv 2010
24
SpareBank 1 Gruppen konsern
   Resultat per 3 kvartal 2010
         3.
                                                   Per 3. kvartal      Året
             Beløp i m ill. kroner                            2010    2009      2009

            Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
             - SpareBank 1 Livsforsikring                          277,9    311,2     392,2
              - Bruk av tilleggsavsetninger                         0,0     0,0      0,0
             - SpareBank 1 Skadeforsikring                         333,6    505,8     621,1
             - ODIN Forvaltning                               48,2     18,1     42,1
             - Argo Securities                               -33,6    -39,4     -48,9
            - SpareBank 1 Medlemskort
              S   B k M dl     k t                           9,3
                                                     93     11,4
                                                           11 4     12,1
                                                                  12 1
             - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern                       2,0     20,2     22,5
             - Konsernjusteringer                              *23,9     13,4      4,8
            Sum resultat datterselskaper før skatt                     661,4    840,7    1 046,0
            Driftskostnader morselskap                           ** 8,8    -38,6     -54,1
            Netto finans morselskap                             -27 6
                                                     27,6    -26 5
                                                           26,5     -36 3
                                                                  36,3
            Gevinst ved salg av verdipapirer                         0,0     29,2     29,2
            Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet             0,0     13,5     10,8
            Resultat før avskrivninger m erv erdier                    642,6    818,4     995,5
            Avskrivning merverdier                              0,0     0,0      0,0
            Resultat før skatt                               642,6    818,4     995,5
            Skattekostnad                                 -135,1    -251,2    -260,5
            Resultat etter skatt                              507,5    567,2     735,1

             Majoritetens andel av resultat etter skatt                   513,3    574,3     743,9
             Minoritetens andel av resultat etter skatt                   -5,8     -7,1      -8,8

                                                   Per 3. kvartal      Året
            Nøkkeltall                                  2010    2009      2009
            Egenkapitalavkastning                             15,8 % 19,1 %        17,1 %

* Består hovedsakelig av estimatavvik på pensjon, verdiregulering eiendom og justering av forsikringsforpliktelser
** I 3. kvartal 2010 ble det gjort en inntektsføring på MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har dekket på vegne av First
   3
Securities AS i forbindelse med en 10 år gammel rettssak.25
SpareBank 1 Gruppen konsern
   Kvartalsvise resultater
                            3. kv   2. kv   1. kv   4. kv   3. kv   2. kv   1. kv
   Beløp i m ill. kroner              2010   2010   2010   2009   2009   2009   2009

   Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
    - SpareBank 1 Livsforsikring            85,8   100,3   91,9   81,0   81,2   205,6   24,4
     - Bruk av tilleggsavsetninger           0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   -42,0   42,0
    - SpareBank 1 Skadeforsikring           253,9   43,4   36,3   115,3   272,8   184,9   48,1
    - ODIN Forvaltning                 17,0
                             17 0   16,7
                                  16 7   14,4
                                       14 4   24,0
                                            24 0   16,0
                                                 16 0    9,6
                                                       96    -7,5
                                                            75
    - Argo Securities                 -29,0   -1,9   -2,7   -9,5   -14,6   -11,9   -12,9
    - SpareBank 1 Medlemskort              2,7    3,3    3,4    0,7    1,8    4,1    5,6
    - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern        -4,9    7,0   -0,1    2,3    3,9   11,0    5,3
    - Konsernjusteringer                -7,4   16,3   15,1   -8,6   12,0   -6,0    7,4
   Sum resultat datterselskaper før skatt      318,1
                            318 1   185,1
                                 185 1   158,2
                                      158 2   205,2
                                           205 2   373,1
                                                373 1   355,4
                                                     355 4   112,3
                                                          112 3
   Driftskostnader holding               40,7   -11,9   -20,0   -15,5   -13,2   -12,1   -13,3
   Netto finans holding                -11,4   -9,3   -6,9   -9,8   -2,1   -7,0   -17,3
   Gevinst ved salg av verdipapirer holding       0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   29,2    0,0
   Andel tilknyttede selskap              0,0    0,0    0,0   -2,8    0,0    8,4    5,1
   Resultat før av skriv ninger m erv erdier     347,4
                            347 4   163,9
                                 163 9   131,3
                                      131 3   177,2
                                           177 2   357,7
                                                357 7   373,8
                                                     373 8   86,8
                                                           86 8
   Avskrivning merverdier                0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
   Resultat før skatt                347,4   163,9   131,3   177,2   357,7   373,8   86,8
   Skattekostnad                   -88,4   -8,3   -38,5   -9,3   -27,3  -131,4   -92,5
   Resultat etter skatt               259,1   155,6   92,8   167,9   330,4   242,4   - 5,7

   Majoritetens andel av resultat etter skatt     263,9   156,1   93,3   169,6   333,1   244,6    -3,4
   Minoritetens andel av resultat etter skatt     -4,9   -0,4   -0,5   -1,7   -2,6   -2,1    -2,3
26
SpareBank 1 Livsforsikring
   Resultat per 3. kvartal 2010
                              3. kv    2. kv    1. kv    3. kv     Per 3. kvartal    Året
       Beløp i mill. kroner              2010    2010    2010    2009    2010    2009    2009
        Risikoinntekter                 327,3    321,7    315,3    303,9    964,3   919,0   1 220,6
        Risikokostnader                -250,1   -213,4   -209,3   -208,0   -672,8   -610,5   -829,4
       Risikoresultat                  77,1
                                77 1    108,3
                                     108 3    106,0
                                           106 0    95,9
                                                  95 9    291,5
                                                       291 5    308,5
                                                             308 5    391,2
                                                                   391 2
        Tekniske avsetninger               -5,5    -11,6    -14,2    -8,5    -31,3   -31,1    -38,9
       Risikoresultat etter tekniske avsetninger     71,6    96,7    91,8    87,4    260,1    277,4    352,3
       Fortjenesteelement for risiko           0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
        Gebyrer                     161,1    164,1    146,3    148,2    471,4   423,1    563,2
        Driftskostnader ekskl. provisjoner       -147,0   -144,5   -131,2   -132,7   -422,6   -404,7   -554,7
        Provisjoner                   -58,7    -59,4    -55,9    -49,7   -174,0   -144,3   -201,6
       Administrasjonsresultat             -44,6    -39,8    -40,8    -34,2   -125,2   -125,9   -193,1
        Netto finansinntekter              177,0    234,0    176,3    241,8    587,4   765,5   1 002,4
        Garantert rente                -106,3   -105,5   -107,0   -110,3   -318,8   -333,3   -445,0
       Renteresultat                   70,8    128,5    69,3    131,5    268,6    432,2    557,4
        Oppreservering                 -12,0
                                12,0    -12,0
                                      12,0    -12,0
                                            12,0     0,0    -36,0
                                                        36,0     0,0   -74,5
                                                                    74,5
       Renteresultat etter oppreservering        58,8    116,5    57,3    131,5    232,6    432,2    482,9
        Vederlag for rentegaranti             7,5     9,7     5,2     3,7    22,4    10,9    14,6
       Samlet resultat før tilleggsavsetninger      93,2    183,1    113,6    188,3    389,9    594,6    656,7
        Avsetning til tilleggsavsetninger         0,0     0,0     0,0   -88,6     0,0   -156,8   -127,9
        Resultat til kunder               -39,6    -79,3    -42,2    -5,1   -161,0   -159,4   -209,5
        Avkastning på selskapets midler
        A k t i    å  l k  t  idl         32,1
                                32 1    -3,5
                                       35    20,5
                                            20 5    -13,4
                                                  13 4     49,1
                                                         49 1    32,7
                                                               32 7    73,0
                                                                    73 0
               *
       Resultat til eier før skatt            85,8    100,3    91,9    81,2    277,9    311,2    392,2
        Skattekostnad                  -24,9    -17,8     0,0     0,0    -42,7     0,0     0,0
       Resultat til eier                 60,9    82,5    91,9    81,2    235,2    311,2    392,2


       Nøkkeltall                   3. kv    2. kv    1. kv    3. kv    Per 3. kvartal     Året
                              2010    2010    2010    2009    2010    2009     2009
       Kapitaldekning                                         20,1 %   18,3 %    19,0 %
       Bufferkapital i % inkl. resultat hittil i år                          16,1 %   13,7 %    11,7 %

Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht regnskapsstandarden IAS 12 Konsernbidraget i
                                                   iht.             12.
2. kvartal 2010 medførte at selskapet fikk netto utsatt skattegjeld med MNOK 10,8. Selskapets skattekostnad hittil i år utgjorde MNOK 42,727
SpareBank 1 Livsforsikring
   Resultat per portefølje per 3 kvartal 2010
                 3.                  Kollektiv
                  Kollektiv-    Gamle individuelle Investeringsvalgs-
                                     Investeringsvalgs   Selskaps
                                                 Selskaps-
 Beløp i mill. kroner       porteføljen     produkter      porteføljen    porteføljen    Totalt
 Risikoresultat                252,2         7,5         0,4       0,0    260,1
 Fortjenesteelement for risiko          0,0         0,0         0,0        0,0     0,0
 Administrasjonsresultat            25,2        -42,7        -107,8       0,0   -125,2
 Renteresultat                 188,6
                        188 6        78,0
                                  78 0         0,5
                                             05        1,5
                                                      15    268,6
                                                           268 6
 Oppreservering                 -0,2        -35,8         0,0       0,0    -36,0
 Vederlag for rentegaranti           22,4         0,0         0,0       0,0    22,4
 Resultat til kunde              -155,5        -4,6         -1,0       0,0   -161,0
 Avkastning på selskapets midler         0,0         0,0         0,0       49,1    49,1
 Sum                     332,8
                       332 8         2,5
                                   25        -107,9
                                            107 9       50,6
                                                     50 6   277,9
                                                          277 9
28
SpareBank 1 Livsforsikring
   Utvikling i premieinntekter                         3. kv   2. kv   1. kv   3. kv    Per 3. kvartal    Året
Beløp i mill. kroner               2010    2010    2010    2009    2010    2009    2009
 Individuelle
 I di id ll rente-/pensjonsforsikringer
           /   j  f ik i       68,6
                           68 6    83,1
                                83 1    75,2
                                      75 2    64,1
                                           64 1   226,9
                                                226 9   192,2
                                                      192 2    269,6
                                                            269 6
 Individuelle kapitalforsikringer         129,5   128,9   126,9   121,7   385,4   361,2    486,7
 Kollektive pensjonsforsikringer          105,4    72,1   252,1   109,4   429,5   476,9    564,1
 Ulykkesforsikringer                46,1    45,4    44,5    43,1   136,0   127,1    171,0
 Gruppelivsforsikringer              130,1   125,8   209,8   128,7   465,7   456,9    575,0
 Unit Link - Renteforsikringer           10,4    10,8    13,7    11,2    34,9    33,9    47,9
 Unit Link - Kapitalforsikringer          53,9    55,4    59,0    67,8   168,2   188,8    258,3
 Innskuddstjenestepensjon             224,6   216,6   200,0   185,2   641,2   569,0    753,7
Sum brutto forfalte premieinntekter         768,6   737,9   981,3   731,1  2 487,9  2 405,9   3 126,4
 Overførte premiereserver fra andre selskaper
       p               p     64,8
                            ,    80,5
                                 ,    80,8
                                       ,    90,9
                                            ,    226,1
                                                  ,    240,4
                                                        ,    285,4
                                                             ,
 Avgitt gjenforsikringspremie           -34,2   -42,0   -43,5   -39,0   -119,7   -118,7   -157,7
Premieinntekter for egen regning          799,2   776,4  1 018,6   783,0  2 594,2  2 527,5   3 254,1
29
SpareBank 1 Livsforsikring
 Aktivaallokering per portefølje

   Per 30.09.2010       *)   Kollektivporteføljen               Selskapsporteføljen                 Investeringsvalgporteføljen

                                   0,1 (0,1)
                                   0 1 (0 1) %
37,4 (34,2) %    14,0 (14,5) % **         46,9 (48,7) %         20,2 (19,4) %
                                                         34,7 (31,5) %
                    5,1 (5,2) %
                   21,4 (21,7) %                    21,6 (17,0) %
     22,0 (24,3) %                                          6,0 (7,1) %
                                   11,2 (14,7) %                         59,3 (61,4) %
   Aksjer        Annet               Aksjer       Annet
   Eiendom       Hold til forfall         Eiendom       Hold til forfall
   Obligasjoner                      Obligasjoner                      Aksjer  Annet   Obligasjoner    NOK 15 8 (15,5) mrd.
      15,8 (15 5) mrd                NOK 2 8 (2,5) mrd.
                               2,8 (2 5) mrd                   NOK 6 3 (5,6) mrd.
                                                           6,3 (5 6) mrd


 * Tall i parentes er per 31.12.09
 **Endringen skyldes at aksjeandelen i porteføljen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring ble redusert til 10 %


30
SpareBank 1 Livsforsikring
Avkastning ordinær k d
A k t i   di  kundeportefølje med garanti per 30 09 10
              t f lj  d   ti   30.09.10

                    Prosent

      Aksjer Norge     1,7

      Aksjer utland        3,3

     Pengemarked      1,8

    Obligasjon Norge              4,6

    Obligasjon utland                        8,2
                                    82

     Hold til forfall          4,1

        Eiendom                   7,1


               0  2    4        6     8     1031
SpareBank 1 Livsforsikring
 Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i å
                               år


               2. kv  3. kv  2. kv  3. kv  2. kv     3. kv     2. kv  3. kv
               2010  2010  2010  2010  2010      2010     2010   2010

             5

                    4,0
             4                         3,8

                           3,2
                           32                   3,1
             3   2,8
        Prosent
                               2,1
             2                             1,6
                                          16
                       1,6
                       16


             1


             0
                SpareBank 1  Storebrand      Vital       Nordea
32 Kilde: selskapspresentasjoner
SpareBank 1 Livsforsikring
   Balanse per 30 09 2010
         30.09.2010

                                  Per 3. kvartal    Året
                                             et
       Beløp i mill. kroner                 2010   2009    2009
        Immaterielle eiendeler                 28     61    38
        Investeringer                    2 837   2 013   2 498
        Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser    228    217    221
        Fordringer                       119    585    90
        Andre eiendeler                    170    300    241
        Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter     0     0     0
        Investeringer i kollektivporteføljen        15 978   15 386  15 629
        Investeringer i investeringsvalgporteføljen     6 256   5 221   5 576
       SUM EIENDELER                    25 616   23 783  24 294
        Innskutt egenkapital                 1 602   1 243   1 243
        Opptjent egenkapital                  622    616    397
        Ansvarlig lånekapital                 400    525    525
        Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte    15 843   15 449  15 513
        Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg     6 348   5 300   5 658
        Avsetning for forpliktelser              149    100    88
        Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper        133    127    129
        Forpliktelser                     443    307    658
        Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter      77    118    83
       SUM EGENKAPITAL OG GJELD               25 616   23 783  24 294
33
SpareBank 1 Skadeforsikring
   Resultat per 3 kvartal 2010
         3.

                            3. kv   2. kv    1. kv    3. kv     Per 3. kvartal    Året
   Beløp i mill kroner
        mill.                  2010    2010    2010    2009    2010    2009    2009
   Forfalt brutto premie              1 059,1  1 171,9   1 325,2    944,7   3 556,2   3 266,8   4 271,2
   Opptjente premier f.e.r.             1 077,0  1 007,0    965,4    971,0   3 049,4   2 831,3   3 814,3
   Påløpne erstatninger f.e.r.            -722,7   -764,0   -852,5   -671,6  -2 339,3  -2 077,3  -2 813,1
   Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r.    -244,1   -171,8   -195,1   -211,3   -611,0   -614,2   -858,0
   Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader    17,4    -0,5
                                    0,5    -0,4
                                          0,4    -1,6
                                                1,6    16,6     -0,1
                                                            0,1    0,8
   Andre tekniske avsetninger              -6,3     4,6    29,9     9,2    28,2    -21,1    -27,5
   Forsikringsresultat                121,3    75,3    -52,8    95,6    143,9    118,4    116,6
   Netto finansinntekter                149,0   -15,0    97,6    160,3    231,6    404,5    532,6
   Andre kostnader                   -0,7    -1,0    -1,0    -1,1    -2,7     -4,7    -5,8
   Resultat før sikkerhetsavsetninger         269,7    59,4    43,8    254,8    372,8    518,2    643,3
   Endring av sikkerhetsavsetning           -15,8   -15,9    -7,5    -4,2    -39,2    -12,4    -22,2
   Resultat før skatt                 253,9    43,4    36,3    250,6    333,6    505,8    621,1
   Skattekostnad                    -54,0   -12,2     5,4   -58,3    -60,8   -124,5   -118,1
   Resultat etter skatt                199,9    31,2    41,7    192,3    272,8    381,3    503,0


                            3. kv   2. kv    1. kv    3. kv    Per 3. kvartal     Året
   Nøkkeltall                    2010    2010    2010    2009    2010    2009     2009
   Skadeprosent f.e.r.                67,1 %   75,9 %   88,3 %   69,2 %   76,7 %   73,4  %   73,8  %
   Kostnadsprosent f.e.r.              22,7 %   17,1 %   20,2 %   21,8 %   20,0 %   21,7  %   22,5  %
   Combined ratio f e r
           f.e.r.               89,8
                            89 8 %   92,9
                                  92 9 %   108,5
                                       108 5 %   90,9
                                              90 9 %   96,8
                                                    96 8 %   95,1
                                                         95 1  %   96,2
                                                                96 2  %
   Kapitaldekning                                          27,2 %   27,0  %   34,2  %
34
SpareBank 1 Skadeforsikring
   Aktivaallokering av finansielle eiendeler

   Per 30 09 2010
     30.09.2010   *)
                     65,3 (64,3) %
      Omløpsobligasjoner
      HTF-obligasjoner                       11,5 (11,0) %
      Eiendom
      Aksjer
                                         14,6 (14,4) %
      Bank
      Hedgefond

                   0,1 (0,3) %          8,4 (7,1) %
                           0,1 (2,9) %                          NOK 8,1 (8,2) mrd.


 * Tall i parentes er per 31.12.0935
ODIN Forvaltning
   Resultat per 3 kvartal 2010
         3.                      3. kv    2. kv    1. kv    3. kv    Per 3. kvartal    Året
     Beløp i mill. kroner       2010    2010    2010    2009    2010    2009    2009
     Forvaltningshonorar          78,0    79,6    78,3    66,9    235,9   170,2    244,8
     Tegnings- og innløsningshonorar     0,0     0,0     0,0     6,1    0,0    19,1    25,9
     Sum driftsinntekter          78,0    79,6    78,3    73,0   235,9   189,3    270,7
     Lønnskostnad             27,1    24,1    25,6    23,4    76,9    61,1    88,1
     Avskrivninger              3,6     3,7     3,9     4,0    11,2    12,0    16,0
     Annen driftskostnad          31,1    35,8    34,6    28,0    101,5    90,6   124,2
     Sum driftskostnader          61,9    63,6    64,1    55,4   189,6   163,8    228,3
     Driftsresultat            16,2    16,0    14,2    17,6    46,3    25,6    42,4
     Finanskostnader             0,9     0,7     0,3    -1,7    1,8    -7,4    -0,3
     Resultat før skatt          17,0    16,7    14,4    16,0    48,2    18,1    42,1
     Skattekostnad
     Sk tt k t d               4,7
                         47     4,6
                               46     3,9
                                     39     4,4
                                           44    13,2
                                                13 2     5,1
                                                      51    13,5
                                                           13 5
     Resultat               12,3    12,1    10,5    11,5    34,9    13,1    28,6
36
EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT
DELPROSJEKT              SpareBank 1 Skadeforsikring    RAPPORTDATO               15.10.2010
        Realiserte effekter per kvartal                Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal
             (MNOK)                               (Årsverk)


                                 84                               48 48  48
    Plan                       79 80         Plan
    Effekt av                                Effekt av
    realiserte tiltak                            realiserte tiltak                           57


                        47


                   37
                      31                                        18
                                                     15      15
                 22
              16                                        10
                                               9
                                                          6
          7                                         4
        2                                     2

   Q2-09   Q3-09    Q4-09   Q1-10   Q2-10   Q3-10  Q4-10    Q2-09   Q3-09    Q4-09   Q1-10  Q2-10   Q3-10  Q4-10
37
EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT
DELPROSJEKT             SpareBank 1 Livsforsikring        RAPPORTDATO              15.10.2010
         Realiserte effekter per kvartal                 Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal
              (MNOK)                                (Årsverk)


                                   191                                   101
     Plan                                   Plan
                                                             94    94
    Effekt av                        172         Effekt av
    realiserte tiltak                166             realiserte tiltak
                               162
                         150                              79       78    78
                      137                                    71
                                                    68 68
                   119


                                                 50
                86

           66

                                            25  24
              43
                                         20

     18   18
   13


   Q2-09    Q3-09   Q4-09   Q1-10    Q2-10    Q3-10  Q4-10    Q2-09   Q3-09    Q4-09  Q1-10   Q2-10   Q3-10   Q4-10
38
Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger noe etter på bemanningsreduksjon. Dette skyldes
   hovedsakelig prioritering av tiltak som gir best mulig lønnsomhetseffekt, uavhengig om
   det
   d t medfører bemanningskonsekvenser eller ikke
      df   b    i  k   k     ll ikk

   REALISERTE EFFEKTER PER 30. SEPTEMBER 2010 (eksklusive Bank 1 Oslo)


                  Realisering av bemanningskonsekvenser over tid
                          (Årsverk, akkumulert)

                  Plan                         157
                                       150
                  Hittil realisert
                                          136

                                 116
                                    105
                              92

                            76
                     29
                  24
                  1H 2009       2H 2009  1H 2010   3Q 2010   2H 2010       Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer39
EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT
DELPROSJEKT              Bank 1 Oslo             RAPPORTDATO                15.10.2010
         Realiserte effekter per kvartal               Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal
              (MNOK)                               (Årsverk)
                                                (Å   k)


                                  89                              21    21  21
     Plan                         84          Plan
     Effekt av                                 Effekt av               19    19
     realiserte tiltak                             realiserte tiltak         18
                         71 70  71

                      61
                    59

                                                      12
               46
                 44                                       10
                                                 9

         29                              7   7   7     7
            25


    14 14
    Q2-09   Q3-09    Q4-09   Q1-10   Q2-10  Q3-10   Q4-10    Q2-09    Q3-09    Q4-09  Q1-10   Q2-10   Q3-10   Q4-10
   Rapportering fra SB1 Gruppen inkluderer f.o.m. 01.01.2010 ikke Bank 1 Oslo, men banken inngår fortsatt i Delta-
                             prosjektet
                               j kt t40

More Related Content

What's hot

Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011
Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011
Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011SpareBank 1 Gruppen AS
 

What's hot (20)

Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 GruppenKvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
Kvartalsrapport - 2. kvartal 2012 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2011
 
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2009 SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. kvartal 2011 - SpareBank 1 Gruppen
 
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
SpareBank 1 Gruppen rapport 1. halvår 2009
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009
 
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2008 for Bank 1 Oslo AS
 
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo ASÅrsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
Årsrapport 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2008 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q1 2011 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo ASDelårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
Delårsrapport 2. kvartal 2009 - Bank 1 Oslo AS
 
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
Kvartalspresentasjon Q1 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av konstituert ad...
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen - Q2-2012
 
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
Kvartalspresentasjon for SpareBank 1 Gruppen Q4-2011
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 3. kvartal 2011
 
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring ASÅrsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
Årsrapport 2011 fra SpareBank 1 Livsforsikring AS
 
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 GruppenQ4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen ASRapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport Q2-2011 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011
Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011
Årsrapport for SpareBank 1 Gruppen 2011
 

Similar to Kvartalspresentasjon Q3 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkSpareBank 1 Telemark
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest
 
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1.kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1.kv. 2010Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1.kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1.kv. 2010
Helgeland Sparebank
 
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
SpareBank 1 Telemark
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Gunvor Austheim
 
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

Similar to Kvartalspresentasjon Q3 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen (20)

Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
Rapport for SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2010
 
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2009 for SpareBank 1 Telemark
 
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 3. kvartal 2009 for SpareBank 1 Telemark
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 TelemarkDelårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
Delårsrapport 1. kvartal 2010 fra SpareBank 1 Telemark
 
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 GruppenRapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 3. kvartal 2009
 
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1.kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1.kv. 2010Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1.kv. 2010
Helgeland Sparebank, regnskapspresentasjon 1.kv. 2010
 
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 TelemarkHalvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
Halvårsrapport 2010 for SpareBank 1 Telemark
 
Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009Kvartalsrapport 3 2009
Kvartalsrapport 3 2009
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
Helgeland Sparebank regnskapspresentasjon 1. kvartal 2011
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
Kvartalsrapport 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
SpareBank 1 Nordvest totalrapport 2. kvartal 2009
 
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
Totalrapport SpareBank 1 Nordvest 2Q 2009
 
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen ASQ3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
Q3- 2012 - Kvartalsrapport for SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (20)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal 2016-NY!
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q3-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank GruppenPresentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2015 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Kvartalspresentasjon Q3 2010 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør Kirsten Idebøen

 • 1. 3. kvartal 2010 Resultatfremleggelse fra S f SpareBank 1 Gruppen B k G Kirsten Idebøen, adm. direktør 28. kt b 28 oktober 2010
 • 2. Hovedpunkter • God resultatutvikling for SpareBank 1 Gruppen i 3. kvartal • SpareBank 1 Skadeforsikring hadde i 3. kvartal den laveste kvartalsvise skadeprosenten på fire år • Argo Securities etablerer, i samarbeid med alliansebankene, SpareBank 1 Markets. Formålet er å styrke SpareBank 1s slagkraft innen markets-området • Strategisk satsing innenfor fordringsforvaltning – Kjøp av inkassoselskapet Conecto AS ble gjennomført i 3. kvartal – Ny struktur i SpareBank 1 Gruppen Finans med fokus på vekst, kontroll og effektivisering y p pp p , g g • Lønnsomhetsprosjektet Delta leverer foran plan, og bidrar med en netto resultatforbedring p MNOK 77 hittil i år g på 2
 • 3. God resultatutvikling hittil i år for SpareBank 1 Gruppen Resultat før skatt konsern, kvartalsvis • Resultat før skatt per 3. kvartal ble MNOK 643 (818). Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 347 (358) 3 (358)* 450 400 374 • Resultat etter skatt per 3. kvartal ble MNOK 508 (567). 358 347 Resultat etter skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 259 350 (330) 300 MNOK 250 • Annualisert EK-avkastning hittil i år ble på 15,8 % (19,1 200 163 164 %) og 24,4 % (35,0 %) i 3. kvartal isolert 150 131 100 87 • Forvaltningskapitalen var per 30.09.10 NOK 39,8 mrd., 68 50 24 opp NOK 3,3 mrd. fra 31.12.09 0 2008 2009 2010 • Kjerne- og kapitaldekning utgjorde 11,5 % og 16,7 % per 30.09.10**, mot 15,0 % og 20,9 % ved årsskiftet Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv • Det ble i 3. kvartal inntektsført MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift, i en 10 år gammel skattesak, som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har dekket på vegne * Sammenligningstall for 2009 er omarbeidet og vises eksklusive Bank 1 Oslo konsern. av First Securities Inklusiv Bank 1 Oslo konsern ville resultat før skatt per 3. kvartal 2009 vært MNOK 974 ** Resultat hittil i år er ikke inkludert i beregningen av kapitaldekningen 3
 • 4. Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger fortsatt foran plan mht. realisering av lønnsomhetseffekter og har hatt en netto regnskapsmessig effekt hittil i år på MNOK 77 REALISERTE EFFEKTER PER 30. SEPTEMBER 2010* RESULTATEFFEKT AV LØNNSOMHETSPROSJEKT DELTA (eksklusive Bank 1 Oslo) PER 30. SEPTEMBER 2010 (MNOK) Realisering av lønnsomhetseffekter over tid (Millioner kroner, akkumulert årstakt) 132 Plan 361 Øvrige selskap 2 77 77 Hittil realisert 321 34 306 SB1 Skade 34 34 286 55 55 55 262 96 SB1 Liv 96 96 148 77 77 77 79 16 21 Varig lønnsomhetsforbedring Engangs implementerings- Netto regnskapsmessig i regnskapet per 30.09.10 kostnader per 30.09.10** effekt per 30.09.10 1H 2009 2H 2009 1H 2010 3Q 2010 2H 2010 *Et gjennomført tiltak kvalifiserer til fullårseffekt. Metoden **Kostnader på MNOK 55 stammer hovedsakelig fra IT-utvikling sikrer fokus på gjennomføring og konsulentbruk. MNOK 20 ble kostnadsført i 3. kvartal 2010 4
 • 5. SpareBank 1 Livsforsikring Li f ik i Godt risikoresultat og solide buffere 5
 • 6. SpareBank 1 Livsforsikring Godt risikoresultat og solide buffere g Resultat før skatt, kvartalsvis 300 206 • Resultat før skatt ble MNOK 278 (311) per 3. kvartal. 200 Resultat før skatt i 3. kvartal utgjør MNOK 86 (81) R lt t f k tt 3 k t l t j 81 92 100 86 100 44 24 MNOK 0 -100 -52 • Netto risikoresultatet ble MNOK 260 (277) hittil i år. -200 Netto risikores ltatet i 3 k artal ble MNOK 72 (87) risikoresultatet 3. kvartal -300 -400 -335 2008 2009 2010 • Renteresultatet ble MNOK 269 (432) per 3. kvartal Renteresultat var MNOK 71 (132) i 3. kvartal 3 Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv Utvikling i netto risikoresultat • Avsetninger for økt levealder utgjorde MNOK 36 per 400 352 3. 3 kvartal og MNOK 12 i 3 kvartal 3. 350 MNOK 300 277 260 250 • Forvaltningskapitalen per 30.09.10 var NOK 25,6 200 210 mrd., mrd opp NOK 1,3 mrd. fra årsskiftet 1 3 mrd 150 130 100 50 0 2008 2009 2010 Per 3. kvartal Året 6
 • 7. SpareBank 1 Livsforsikring Solid bufferkapital • Kapital- og kjernekapitaldekning var beregnet til 20,1 % og 18,3 % per 30.09.10, mot 19,0 % og Utvikling i bufferkapital 16,1 % per 31.12.09 18 % 16,1 16 1 % • Bufferkapitalen, inkludert resultat hittil i år, 16 % 15,4 % 13,7 % utgjorde NOK 2,5 mrd. per 3. kvartal, tilsvarende 14 % 13,0 % 12 % 11,7 % 11,7 % 16,1 % (13,7 %) av de forsikringsmessige sent 10 % avsetningene Pros 8% 6,0 % 6% • Estimert solvensmargin ved utgangen av 3. 4% kvartal ble 306 % (242 %) 2% 0% 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv • Tilleggsavsetninger utgjorde MNOK 274, mot 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 MNOK 289 ved u ga ge a 2009 O 89 ed utgangen av 009 Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • Kursreguleringsfondet utgjorde MNOK 410, mot MNOK 327 ved årsskiftet 7
 • 8. SpareBank 1 Livsforsikring Verdijustert avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i å år (ekskl. verdiendring anlegg) 2. kv 3. kv* 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 5 4,6 4,1 4,0 4 3,7 3 Prosent 2,1 2 1,6 16 1,5 15 1,4 1 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea * Bokført avkastning per 3. kvartal ble 4,0 % Kilde: selskapspresentasjoner 8
 • 9. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Sk d f ik i k Positiv utvikling i forsikringsresultatet hittil i år 9
 • 10. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Positiv utvikling i forsikringsresultatet hittil i år g g Resultat før skatt, kvartalsvis • Resultat før skatt hittil i år ble MNOK 334 (506). Resultat før skatt i 3. kvartal ble MNOK 254 (251), inklusiv resultat før skatt fra Unison Forsikring på MNOK -9 fra oppkjøpstidspunktet, hvorav MNOK 7 var engangskostnader knyttet til oppkjøpet 300 251 254 • Forsikringsresultat per 3 k F ik i lt t 3. kvartal bl MNOK 144 (118) t l ble 250 2 0 Forsikringsresultat i 3. kvartal utgjorde MNOK 121 (96) 207 200 NOK • Combined ratio f.e.r. ble 96,8 % (95,1 %) per 30.09.10 og 89,8 % 150 MN (90,9 (90 9 %) i 3 kvartal isolert 3. 125 – Kostnadsprosent f.e.r. var 20,0 % (21,7 %) per 3. kvartal og 22,7 100 54 58 48 % (21,8 %) i 3. kvartal isolert 36 43 50 – Skadeprosent f.e.r. utgjorde 76,7 % (73,4 %) per 3. kvartal. Skadeprosent f.e.r i 3. kvartal var 67,1 % (69,2 %) 0 2008 2009 2010 • Netto finansinntekter hittil i år ble MNOK 232 (405). Finansavkastningen per 3. kvartal ble 2,7 % (5,2 %) Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat før skatt 3. kv • Positiv bestandsvekst innen både PM og BM per 30.09.10. Total bestandsvekst på MNOK 255 (196) fra årsskiftet, tilsvarende 6,3 % (5,1 %) 10
 • 11. SpareBank 1 Skadeforsikring Lav skadeprosent i 3. kvartal 3 Combined ratio f C bi d ti f.e.r - akkumulert kk l t Combined ratio f.e.r - kvartalsvis 108,5 % 100,6 100 6 % 120,0 120 0 % 20,2 % 95,1 % 100,6 % 108,6 % 100 % 97,2 % 96,2% 96,8 % 18,6 % 100,6 % 21,1 % 99,6 % 20,2 % 20,0 % 21,7 % 22,5 % 21,7 % 100,0 % 93,9 % 92,9 % 90,9 % 21,1 % 89,8 % 24,8 % 17,1 % 22,2 % 80 % 21 % 22, % 80,0 % 1,8 ,7 1 2 60 % 60,0 % 88,3 % 82,0 % 79,5 % 88,3 % 76,7 % 75,6 % 73,8 % 73,4 % 79,5 % 75 % 74 % 40 % 71, % 69,2 % 67,1 % 40,0 % 5,9 4,8 ,7 2 1 7 7 7 7 20 % 20,0 % 0% 0,0 % Per 1. P 1 Per 2. P 2 Per 3. P 3 Per 4. P 4 Per 1. P 1 Per 2 P 2. Per 3. P 3 1. 1 kv 2009 2 kv 2009 3 kv 2009 4 kv 2009 1 kv 2010 2 kv 2010 3 kv 2010 2. 3. 4. 1. 2. 3. kv 2009 kv 2009 kv 2009 kv 2009 kv 2010 kv 2010 kv 2010 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent Kostnadsprosent 11
 • 12. ODIN F Forvaltning lt i Stigende forvaltningskapital 12
 • 13. ODIN Forvaltning Stigende forvaltningskapital Resultat før skatt, kvartalsvis • Resultat før skatt ble MNOK 48 (18) hittil i å år Resultat før skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK 17 (16) 35 30 29 30 26 • Forvaltningskapitalen har økt med NOK 1,0 mrd. fra 25 årsskiftet og utgjorde NOK 29,0 mrd. per 30.09.10 20 16 17 17 14 15 10 • ODIN inngikk i september avtale om kjøp av i ikk t b t l kj 10 SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning AS og vil fra tidlig 5 2011 utvide fondstilbudet med kombinasjonsfond MNOK 0 -5 M • ODIN lanserte i oktober en massemarkedsversjon -10 -7 av ODIN Eiendom, et nordisk bransjefond som 2008 2009 2010 investerer i aksjer i eiendomsselskaper og eiendomsrelatert virksomhet og som har g 17 % g gitt Resultat før skatt 1. kv Resultat før skatt 2. kv Resultat f skatt 3 k R lt t før k tt 3. kv årlig avkastning siden etableringen for over 10 år siden 13
 • 14. Argo Securities A S iti Økt slagkraft gjennom ”SpareBank 1 Markets Markets” samarbeidet 14
 • 15. Argo Securities Økt slagkraft gjennom ”SpareBank 1 Markets” samarbeidet SpareBank Markets Resultat før skatt, kvartalsvis • Resultat før skatt hittil i år ble MNOK -34 (-39) Resultat før 2009 2010 skatt i 3. kvartal utgjorde MNOK -29 (-15) 29 ( 15) 0,0 – Det var i 3. kvartal foretatt en avsetning for bonus til ansatte -5,0 -2,7 -1,9 -10,0 -15,0 -12,9 -11,9 • Positiv omsetningsutvikling hittil i år sammenlignet med -20,0 -14,6 14 6 samme periode i fj i d fjor -25,0 – Kurtasjeinntekter ble MNOK 27 (17) -30,0 -29,0 – Fremmedkapitalinntekter ble MNOK 12 (5) -35,0 – Corporate Finance inntekter utgjorde MNOK 17 (1) Resultat f skatt 1 k R lt t før k tt 1. kv Resultat f skatt 2 k R lt t før k tt 2. kv Resultat før skatt 3. kv • SpareBank 1 Nord-Norge Markets, SpareBank 1 SMN Plassering Oslo Børs’ meglerstatistikk Markets, SpareBank 1 SR-Bank Markets og Argo Securities etablerer ”SpareBank 1 Markets” p 8 15 14 – Finansavisen 26.10.10: ”Bankeide meglerhus som kan stille garanti for emisjoner er blitt foretrukket som tilretteleggere i 26 det turbulente markedet de siste to år” 32 – SpareBank 1 Markets er et formalisert samarbeid for å styrke markets-området, blant annet med en felles bok på NOK 2,4 mrd. som skal benyttes for å garantere transaksjoner innenfor egen- og fremmedkapital 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 2009 2009 2010 2010 2010 15
 • 16. SpareBank 1 Gruppen Finans k Fi konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon 16
 • 17. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Strategisk satsing innenfor fordringsadministrasjon Resultat før skatt per 3. kvartal 2010 Per 3 kv P 3. k 2009 Per 3 kv P 3. k 2010 • SpareBank 1 Gruppen Finans konsern fikk et resultat før skatt på MNOK 2 (20) hittil i år − Forretningsområdet Factoring hadde et resultat 20,4 20 20,2 før skatt på MNOK -0,5 (5), preget av tapsavsetning p MNOK 10,5 knyttet til et p g på , y konkursengasjement, hvorav MNOK 5,5 ble MNOK 16 avsatt i 3. kvartal 12 11,4 − Klientomsetningen per 3. kvartal på NOK 7 mrd. økte med 23,1 % sammenlignet med samme periode i 2009 8 5,0 − SpareBank 1 Factoring vokser sterkest i markedet og har nå en markedsandel på 11 % (4. plass) 4 1,4 1,2 2,0 0 0,0 , 0,0 , − Resultat før skatt i Actor Fordringsforvaltning på -0,5 -1,2 MNOK 11 (20) var påvirket av lovpålagt reduksjon i salærsatser og økte SB1G Finans valtning -4 drings- onecto rtefølje ctoring bemanningskostnader onsern -8 G Ford Co -7,5 75 forv ko Fac Por Ledelse * *Conecto ble kjøpt med regnskapsmessig virkning fra 10 september 2010. Conecto 10. 2010 Resultat frem til overtagelsestidspunkt er ført mot egenkapitalen 17
 • 18. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Forenklet juridisk struktur gjennomført i 3. kvartal Gammel struktur Ny struktur y SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen Gruppen SpareBank 1 Gruppen Finans SpareBank 1 Holding Gruppen Finans (100%) (100%) SpareBank 1 Actor Actor Portefølje Actor Fordrings- Factoring Fordringsforvaltning Conecto (100%) forvaltning (100%) (100%) (100%) (100%) Actor Verdigjenvinning (100%) 18
 • 19. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Kjøp av fakturainkassoselskapet Conecto AS, i 3. kvartal, styrker SpareBank 1 Gruppens motsykliske virksomhet • SpareBank 1-eide Actor Fordringsforvaltning Plassering Omsetning 31.12.2009 Selskap i mill. kroner og Conecto ligger samlet på 3. plass i størrelse 1 Lindorff 870 av inkassoselskaper i Norge 2 Kredinor 370 3 Conecto/Actor Fordringsforvaltning 157* 4 Aktiv Kapital 102 5 Gothia AS 100 6 Intrum Justitia 78 • Actor Fordringsforvaltning og Conecto vil 7 Sergel 70 fusjoneres per 1. januar 2011. Fusjonen vil 8 Creno 60 bidra til: − Inntektsmessig diversifisering Selskap Omsetnig i mill. kroner Antall ansatte − Økt tilgang til kompetanse og systemer Conecto 78 86 Actor Fordringsforvaltning** 79 59 − Forbedret kvalitet, konkurransedyktighet og forretningsmodeller * Viser samlet omsetning for Conecto og Actor Fordringsforvaltning ** Omsetning for Actor Fordringsforvaltning per 31.12.2009 inkluderer Actor Verdigjenvinning 19
 • 20. Konkurransedyktig egenkapitalavkastning mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 3. kvartal 2010* Året 2009** SpareBank 1 Gruppen S B k G 15,8 15 8 % 17,1 17 1 % Handelsbanken 12,8 % 12,6 % DnB NOR 12,4 % , 10,6 % , Nordea 11,0 % 11,3 % Storebrand 6,3 % 8,2 % Gjensidige N/A 15,2 % Danske Bank N/A 1,7 % * Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 2010 20 ** Kilde: Selskapenes årsrapporter for 2009
 • 22. Appendiks A dik 22
 • 23. SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Sparebanken Samarbeidende LO/LO-forbund SR-Bank SMN Nord-Norge Hedmark Sparebanker (10 %) (19,5 %) (19,5 %) (19,5 %) (12 %) (19,5 %) SpareBank 1 Gruppen AS Argo SpareBank 1 ODIN Securities Livsforsikring Forvaltning (76,75%) (100%) (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 Medlemskort Gruppen Finans Skadeforsikring Bredt samarbeid (100%) (100%) (100%) - Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis Actor Fordrings- UNISON - Innkjøp Conecto forvaltning (100%) (100%) (100%) Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim (Bankeid virksomhet) - Kreditt: Stavanger -L i Læring: TTromsø SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus 23
 • 24. Resultatutvikling per selskap hittil i år Resultat før skatt i datterselskaper 550 506 500 • Solide buffere i SpareBank 1 Livsforsikring 450 400 • Positiv utvikling i forsikringsresultatet i 350 311 334 SpareBank 1 Skadeforsikring. Unison MNOK 300 278 Forsikring er nå et heleid datterselskap av 250 SpareBank 1 Skadeforsikring 200 50 48 18 • Stigende forvaltningskapital i ODIN Forvaltning g g p g 6 2 0 usteringer Skadefors. Livsfors. Øvrige/ SB1 ODIN SB1 ju Resultat før skatt per 3. kv 2009 Resultat før skatt per 3. kv 2010 24
 • 25. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat per 3 kvartal 2010 3. Per 3. kvartal Året Beløp i m ill. kroner 2010 2009 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 277,9 311,2 392,2 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 333,6 505,8 621,1 - ODIN Forvaltning 48,2 18,1 42,1 - Argo Securities -33,6 -39,4 -48,9 - SpareBank 1 Medlemskort S B k M dl k t 9,3 93 11,4 11 4 12,1 12 1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 2,0 20,2 22,5 - Konsernjusteringer *23,9 13,4 4,8 Sum resultat datterselskaper før skatt 661,4 840,7 1 046,0 Driftskostnader morselskap ** 8,8 -38,6 -54,1 Netto finans morselskap -27 6 27,6 -26 5 26,5 -36 3 36,3 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 29,2 29,2 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 13,5 10,8 Resultat før avskrivninger m erv erdier 642,6 818,4 995,5 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 642,6 818,4 995,5 Skattekostnad -135,1 -251,2 -260,5 Resultat etter skatt 507,5 567,2 735,1 Majoritetens andel av resultat etter skatt 513,3 574,3 743,9 Minoritetens andel av resultat etter skatt -5,8 -7,1 -8,8 Per 3. kvartal Året Nøkkeltall 2010 2009 2009 Egenkapitalavkastning 15,8 % 19,1 % 17,1 % * Består hovedsakelig av estimatavvik på pensjon, verdiregulering eiendom og justering av forsikringsforpliktelser ** I 3. kvartal 2010 ble det gjort en inntektsføring på MNOK 43 knyttet til arbeidsgiveravgift som SpareBank 1 Gruppen AS tidligere har dekket på vegne av First 3 Securities AS i forbindelse med en 10 år gammel rettssak. 25
 • 26. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i m ill. kroner 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 85,8 100,3 91,9 81,0 81,2 205,6 24,4 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,0 42,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring 253,9 43,4 36,3 115,3 272,8 184,9 48,1 - ODIN Forvaltning 17,0 17 0 16,7 16 7 14,4 14 4 24,0 24 0 16,0 16 0 9,6 96 -7,5 75 - Argo Securities -29,0 -1,9 -2,7 -9,5 -14,6 -11,9 -12,9 - SpareBank 1 Medlemskort 2,7 3,3 3,4 0,7 1,8 4,1 5,6 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern -4,9 7,0 -0,1 2,3 3,9 11,0 5,3 - Konsernjusteringer -7,4 16,3 15,1 -8,6 12,0 -6,0 7,4 Sum resultat datterselskaper før skatt 318,1 318 1 185,1 185 1 158,2 158 2 205,2 205 2 373,1 373 1 355,4 355 4 112,3 112 3 Driftskostnader holding 40,7 -11,9 -20,0 -15,5 -13,2 -12,1 -13,3 Netto finans holding -11,4 -9,3 -6,9 -9,8 -2,1 -7,0 -17,3 Gevinst ved salg av verdipapirer holding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 Andel tilknyttede selskap 0,0 0,0 0,0 -2,8 0,0 8,4 5,1 Resultat før av skriv ninger m erv erdier 347,4 347 4 163,9 163 9 131,3 131 3 177,2 177 2 357,7 357 7 373,8 373 8 86,8 86 8 Avskrivning merverdier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 347,4 163,9 131,3 177,2 357,7 373,8 86,8 Skattekostnad -88,4 -8,3 -38,5 -9,3 -27,3 -131,4 -92,5 Resultat etter skatt 259,1 155,6 92,8 167,9 330,4 242,4 - 5,7 Majoritetens andel av resultat etter skatt 263,9 156,1 93,3 169,6 333,1 244,6 -3,4 Minoritetens andel av resultat etter skatt -4,9 -0,4 -0,5 -1,7 -2,6 -2,1 -2,3 26
 • 27. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per 3. kvartal 2010 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Risikoinntekter 327,3 321,7 315,3 303,9 964,3 919,0 1 220,6 Risikokostnader -250,1 -213,4 -209,3 -208,0 -672,8 -610,5 -829,4 Risikoresultat 77,1 77 1 108,3 108 3 106,0 106 0 95,9 95 9 291,5 291 5 308,5 308 5 391,2 391 2 Tekniske avsetninger -5,5 -11,6 -14,2 -8,5 -31,3 -31,1 -38,9 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 71,6 96,7 91,8 87,4 260,1 277,4 352,3 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gebyrer 161,1 164,1 146,3 148,2 471,4 423,1 563,2 Driftskostnader ekskl. provisjoner -147,0 -144,5 -131,2 -132,7 -422,6 -404,7 -554,7 Provisjoner -58,7 -59,4 -55,9 -49,7 -174,0 -144,3 -201,6 Administrasjonsresultat -44,6 -39,8 -40,8 -34,2 -125,2 -125,9 -193,1 Netto finansinntekter 177,0 234,0 176,3 241,8 587,4 765,5 1 002,4 Garantert rente -106,3 -105,5 -107,0 -110,3 -318,8 -333,3 -445,0 Renteresultat 70,8 128,5 69,3 131,5 268,6 432,2 557,4 Oppreservering -12,0 12,0 -12,0 12,0 -12,0 12,0 0,0 -36,0 36,0 0,0 -74,5 74,5 Renteresultat etter oppreservering 58,8 116,5 57,3 131,5 232,6 432,2 482,9 Vederlag for rentegaranti 7,5 9,7 5,2 3,7 22,4 10,9 14,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 93,2 183,1 113,6 188,3 389,9 594,6 656,7 Avsetning til tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 -88,6 0,0 -156,8 -127,9 Resultat til kunder -39,6 -79,3 -42,2 -5,1 -161,0 -159,4 -209,5 Avkastning på selskapets midler A k t i å l k t idl 32,1 32 1 -3,5 35 20,5 20 5 -13,4 13 4 49,1 49 1 32,7 32 7 73,0 73 0 * Resultat til eier før skatt 85,8 100,3 91,9 81,2 277,9 311,2 392,2 Skattekostnad -24,9 -17,8 0,0 0,0 -42,7 0,0 0,0 Resultat til eier 60,9 82,5 91,9 81,2 235,2 311,2 392,2 Nøkkeltall 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Kapitaldekning 20,1 % 18,3 % 19,0 % Bufferkapital i % inkl. resultat hittil i år 16,1 % 13,7 % 11,7 % Selskapets regnskap viste ikke skattekostnaden i 2009 ettersom utsatt skattefordel ikke ble innregnet iht regnskapsstandarden IAS 12 Konsernbidraget i iht. 12. 2. kvartal 2010 medførte at selskapet fikk netto utsatt skattegjeld med MNOK 10,8. Selskapets skattekostnad hittil i år utgjorde MNOK 42,7 27
 • 28. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje per 3 kvartal 2010 3. Kollektiv Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Investeringsvalgs Selskaps Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 252,2 7,5 0,4 0,0 260,1 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 25,2 -42,7 -107,8 0,0 -125,2 Renteresultat 188,6 188 6 78,0 78 0 0,5 05 1,5 15 268,6 268 6 Oppreservering -0,2 -35,8 0,0 0,0 -36,0 Vederlag for rentegaranti 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4 Resultat til kunde -155,5 -4,6 -1,0 0,0 -161,0 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 49,1 49,1 Sum 332,8 332 8 2,5 25 -107,9 107 9 50,6 50 6 277,9 277 9 28
 • 29. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Individuelle I di id ll rente-/pensjonsforsikringer / j f ik i 68,6 68 6 83,1 83 1 75,2 75 2 64,1 64 1 226,9 226 9 192,2 192 2 269,6 269 6 Individuelle kapitalforsikringer 129,5 128,9 126,9 121,7 385,4 361,2 486,7 Kollektive pensjonsforsikringer 105,4 72,1 252,1 109,4 429,5 476,9 564,1 Ulykkesforsikringer 46,1 45,4 44,5 43,1 136,0 127,1 171,0 Gruppelivsforsikringer 130,1 125,8 209,8 128,7 465,7 456,9 575,0 Unit Link - Renteforsikringer 10,4 10,8 13,7 11,2 34,9 33,9 47,9 Unit Link - Kapitalforsikringer 53,9 55,4 59,0 67,8 168,2 188,8 258,3 Innskuddstjenestepensjon 224,6 216,6 200,0 185,2 641,2 569,0 753,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 768,6 737,9 981,3 731,1 2 487,9 2 405,9 3 126,4 Overførte premiereserver fra andre selskaper p p 64,8 , 80,5 , 80,8 , 90,9 , 226,1 , 240,4 , 285,4 , Avgitt gjenforsikringspremie -34,2 -42,0 -43,5 -39,0 -119,7 -118,7 -157,7 Premieinntekter for egen regning 799,2 776,4 1 018,6 783,0 2 594,2 2 527,5 3 254,1 29
 • 30. SpareBank 1 Livsforsikring Aktivaallokering per portefølje Per 30.09.2010 *) Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Investeringsvalgporteføljen 0,1 (0,1) 0 1 (0 1) % 37,4 (34,2) % 14,0 (14,5) % ** 46,9 (48,7) % 20,2 (19,4) % 34,7 (31,5) % 5,1 (5,2) % 21,4 (21,7) % 21,6 (17,0) % 22,0 (24,3) % 6,0 (7,1) % 11,2 (14,7) % 59,3 (61,4) % Aksjer Annet Aksjer Annet Eiendom Hold til forfall Eiendom Hold til forfall Obligasjoner Obligasjoner Aksjer Annet Obligasjoner NOK 15 8 (15,5) mrd. 15,8 (15 5) mrd NOK 2 8 (2,5) mrd. 2,8 (2 5) mrd NOK 6 3 (5,6) mrd. 6,3 (5 6) mrd * Tall i parentes er per 31.12.09 **Endringen skyldes at aksjeandelen i porteføljen knyttet til kollektiv pensjonsforsikring ble redusert til 10 % 30
 • 31. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær k d A k t i di kundeportefølje med garanti per 30 09 10 t f lj d ti 30.09.10 Prosent Aksjer Norge 1,7 Aksjer utland 3,3 Pengemarked 1,8 Obligasjon Norge 4,6 Obligasjon utland 8,2 82 Hold til forfall 4,1 Eiendom 7,1 0 2 4 6 8 10 31
 • 32. SpareBank 1 Livsforsikring Bokført avkastning for kundeporteføljer med garanti hittil i å år 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2. kv 3. kv 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 5 4,0 4 3,8 3,2 32 3,1 3 2,8 Prosent 2,1 2 1,6 16 1,6 16 1 0 SpareBank 1 Storebrand Vital Nordea 32 Kilde: selskapspresentasjoner
 • 33. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 30 09 2010 30.09.2010 Per 3. kvartal Året et Beløp i mill. kroner 2010 2009 2009 Immaterielle eiendeler 28 61 38 Investeringer 2 837 2 013 2 498 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 228 217 221 Fordringer 119 585 90 Andre eiendeler 170 300 241 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 0 Investeringer i kollektivporteføljen 15 978 15 386 15 629 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 6 256 5 221 5 576 SUM EIENDELER 25 616 23 783 24 294 Innskutt egenkapital 1 602 1 243 1 243 Opptjent egenkapital 622 616 397 Ansvarlig lånekapital 400 525 525 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 15 843 15 449 15 513 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 6 348 5 300 5 658 Avsetning for forpliktelser 149 100 88 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 133 127 129 Forpliktelser 443 307 658 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 77 118 83 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 25 616 23 783 24 294 33
 • 34. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 3 kvartal 2010 3. 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill kroner mill. 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Forfalt brutto premie 1 059,1 1 171,9 1 325,2 944,7 3 556,2 3 266,8 4 271,2 Opptjente premier f.e.r. 1 077,0 1 007,0 965,4 971,0 3 049,4 2 831,3 3 814,3 Påløpne erstatninger f.e.r. -722,7 -764,0 -852,5 -671,6 -2 339,3 -2 077,3 -2 813,1 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -244,1 -171,8 -195,1 -211,3 -611,0 -614,2 -858,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 17,4 -0,5 0,5 -0,4 0,4 -1,6 1,6 16,6 -0,1 0,1 0,8 Andre tekniske avsetninger -6,3 4,6 29,9 9,2 28,2 -21,1 -27,5 Forsikringsresultat 121,3 75,3 -52,8 95,6 143,9 118,4 116,6 Netto finansinntekter 149,0 -15,0 97,6 160,3 231,6 404,5 532,6 Andre kostnader -0,7 -1,0 -1,0 -1,1 -2,7 -4,7 -5,8 Resultat før sikkerhetsavsetninger 269,7 59,4 43,8 254,8 372,8 518,2 643,3 Endring av sikkerhetsavsetning -15,8 -15,9 -7,5 -4,2 -39,2 -12,4 -22,2 Resultat før skatt 253,9 43,4 36,3 250,6 333,6 505,8 621,1 Skattekostnad -54,0 -12,2 5,4 -58,3 -60,8 -124,5 -118,1 Resultat etter skatt 199,9 31,2 41,7 192,3 272,8 381,3 503,0 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Nøkkeltall 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Skadeprosent f.e.r. 67,1 % 75,9 % 88,3 % 69,2 % 76,7 % 73,4 % 73,8 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,7 % 17,1 % 20,2 % 21,8 % 20,0 % 21,7 % 22,5 % Combined ratio f e r f.e.r. 89,8 89 8 % 92,9 92 9 % 108,5 108 5 % 90,9 90 9 % 96,8 96 8 % 95,1 95 1 % 96,2 96 2 % Kapitaldekning 27,2 % 27,0 % 34,2 % 34
 • 35. SpareBank 1 Skadeforsikring Aktivaallokering av finansielle eiendeler Per 30 09 2010 30.09.2010 *) 65,3 (64,3) % Omløpsobligasjoner HTF-obligasjoner 11,5 (11,0) % Eiendom Aksjer 14,6 (14,4) % Bank Hedgefond 0,1 (0,3) % 8,4 (7,1) % 0,1 (2,9) % NOK 8,1 (8,2) mrd. * Tall i parentes er per 31.12.09 35
 • 36. ODIN Forvaltning Resultat per 3 kvartal 2010 3. 3. kv 2. kv 1. kv 3. kv Per 3. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2009 Forvaltningshonorar 78,0 79,6 78,3 66,9 235,9 170,2 244,8 Tegnings- og innløsningshonorar 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 19,1 25,9 Sum driftsinntekter 78,0 79,6 78,3 73,0 235,9 189,3 270,7 Lønnskostnad 27,1 24,1 25,6 23,4 76,9 61,1 88,1 Avskrivninger 3,6 3,7 3,9 4,0 11,2 12,0 16,0 Annen driftskostnad 31,1 35,8 34,6 28,0 101,5 90,6 124,2 Sum driftskostnader 61,9 63,6 64,1 55,4 189,6 163,8 228,3 Driftsresultat 16,2 16,0 14,2 17,6 46,3 25,6 42,4 Finanskostnader 0,9 0,7 0,3 -1,7 1,8 -7,4 -0,3 Resultat før skatt 17,0 16,7 14,4 16,0 48,2 18,1 42,1 Skattekostnad Sk tt k t d 4,7 47 4,6 46 3,9 39 4,4 44 13,2 13 2 5,1 51 13,5 13 5 Resultat 12,3 12,1 10,5 11,5 34,9 13,1 28,6 36
 • 37. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Skadeforsikring RAPPORTDATO 15.10.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 84 48 48 48 Plan 79 80 Plan Effekt av Effekt av realiserte tiltak realiserte tiltak 57 47 37 31 18 15 15 22 16 10 9 6 7 4 2 2 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 37
 • 38. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT SpareBank 1 Livsforsikring RAPPORTDATO 15.10.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) 191 101 Plan Plan 94 94 Effekt av 172 Effekt av realiserte tiltak 166 realiserte tiltak 162 150 79 78 78 137 71 68 68 119 50 86 66 25 24 43 20 18 18 13 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 38
 • 39. Lønnsomhetsprosjektet Delta ligger noe etter på bemanningsreduksjon. Dette skyldes hovedsakelig prioritering av tiltak som gir best mulig lønnsomhetseffekt, uavhengig om det d t medfører bemanningskonsekvenser eller ikke df b i k k ll ikk REALISERTE EFFEKTER PER 30. SEPTEMBER 2010 (eksklusive Bank 1 Oslo) Realisering av bemanningskonsekvenser over tid (Årsverk, akkumulert) Plan 157 150 Hittil realisert 136 116 105 92 76 29 24 1H 2009 2H 2009 1H 2010 3Q 2010 2H 2010 Av reduksjon i årsverk kommer en stor andel fra naturlig avgang og reduksjon i bruk av vikarer 39
 • 40. EFFEKTREALISERING LØNNSOMHETSPROSJEKT DELPROSJEKT Bank 1 Oslo RAPPORTDATO 15.10.2010 Realiserte effekter per kvartal Realiserte bemanningsreduksjoner per kvartal (MNOK) (Årsverk) (Å k) 89 21 21 21 Plan 84 Plan Effekt av Effekt av 19 19 realiserte tiltak realiserte tiltak 18 71 70 71 61 59 12 46 44 10 9 29 7 7 7 7 25 14 14 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Rapportering fra SB1 Gruppen inkluderer f.o.m. 01.01.2010 ikke Bank 1 Oslo, men banken inngår fortsatt i Delta- prosjektet j kt t 40