SlideShare a Scribd company logo
SpareBank 1 Gruppen
1. halvår 2015
Konst. adm. dir. Turid Grotmoll
12. august 2015
Godt resultat for konsernet hittil i år
2
386
687
1 009
845
2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
168
302
671
467
2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK)
10,5
15,6
25,7
17,6
2012 2013 2014 2015
Egenkapitalavkastning per 2. kvartal (%)
15,9 14,6
17,8
21,0
2012 2013 2014 2015
Kapitaldekning per 2. kvartal (%)
Solid underliggende drift i samtlige datterselskap
3
325
665
42 25
304
634
53 32
Livsforsikrings-
virksomhet
Skadeforsikrings-
virksomhet
ODIN
Forvaltning
Fordrings-
administrasjon
Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
2014 2015
Forretningsområde
Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
God underliggende drift
Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK
 Brutto premieinntekter: 2 323 (2 121)
 Risikoresultat: 162 (185)
 Administrasjonsresultat: 4 (-5)
 Renteresultat: 188 (328)
 Resultat før skatt: 304 (325)
 Egenkapitalavkastning : 14,7 % (17,3 %)
5
172
141
39
125
179
2. kv
2014
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
2. kv
2015
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
238 236
284
325
304
2011 2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Vekst i bufferkapital
6
• Bufferkapital har økt med 1,9 pp siden
årsskiftet, fra 20,3 % til 22,2 %.
• Kursreguleringsfondet utgjorde 1 612 mill.
kroner per 2. kvartal og har økt med 95
mill. kroner i år.
14,8 15,5
19,4
22,2
2012 2013 2014 2015
Utvikling i bufferkapital per 2. kvartal (%)
Kursreguleringsfond
Tilleggsavsetninger
Delårsresultat
Kjernekap. utover minstekrav
Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader
 Brutto premieinntekter: 2 678 (2 661)
 Forsikringsresultat: 415 (483)
 Brutto avviklingsgevinster 251 (245)
 Netto finansresultat: 143 (284)
 Resultat før skatt: 634 (665)
 Egenkapitalavkastning : 21,5 % (25,4 %)
7
472
632
532
251
383
2. kv
2014
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
2. kv
2015
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
107
236
438
665
634
2011 2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
53,2 55,6
50,3
19,5 22,2
19,8
72,7 77,7
70,1
2. kv
2014
2. kv
2015
Året
2014
Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%)
Skadeprosent Kostnadsprosent
Forsikringsresultatet er preget av
• Betydelige naturskadeerstatninger fra
stormene «Nina» og «Ole» på 111 (28)
mill. kroner.
• Nedgang i øvrige erstatninger
sammenlignet med fjoråret og få
storskader.
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på
251 (245) mill. kroner per 2. kvartal.
Utvikling i combined ratio
• CR for egen regning: 77,7 % (72,7 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Solid underliggende forsikringsdrift
8
415
483
286265
2014 2015
Forsikringsresultat
Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling
Forsikringsresultat per 2. kvartal (MNOK)
ODIN Forvaltning AS
Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK
ODIN Forvaltning
Økning i forvaltningskapital og resultatforbedring
10
 Driftsinntekter: 175 (161)
 Resultat før skatt: 53 (42)
 Forvaltningskapital: 37 468 (34 380)
 Egenkapitalavkastning : 45,7 % (40,0 %)
24 25
22 22
31
2. kv
2014
3. kv
2014
4. kv
2014
1. kv
2015
2. kv
2015
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)
24
-2
16
42
53
2011 2012 2013 2014 2015
Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
Fordringsadministrasjon
Factoring
• Stort press på rente- og factoringmarginer.
• Utlånsvekst og økt klientomsetning
Portefølje
• God innfordring har gitt resultatfremgang.
• Porteføljevolumet var 2.648 (2.200) mill.
kroner per 2. kvartal.
Inkasso (Conecto)
• Moderat bedring i resultat, som
hovedsakelig skyldes reduksjon i
driftskostnader.
Fordringsadministrasjon
Positiv resultatutvikling på alle forretningsområder
12
13
6
4
24
16
9
4
30
Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
2014 2015
Provisjoner fra produktselskapene per 2. kvartal
(Tall i MNOK)
13
2015
560
105
298
405
2013
274
2012
513
76
214
90
425
2014
69
210
126
148
135
157
ODIN Forvaltning SB1 SkadeforsikringSB1 Forsikring
Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter
* Tall pr. 31.12.
Egenkapitalavkastning etter skatt
14
Per 2. kv
2015
Gjennomsnitt
tre siste år *
Gjennomsnitt
fem siste år *
SpareBank 1 Gruppen 17,6 % 19,0 % 17,4 %
Tryg 21,9 % 22,2 % 17,3 %
Eika Gruppen 13.aug 20,3 % 13,8 %
Gjensidige 18,3 % 16,4 % 14,8 %
Sampo 16,3 % 13,5 % 12,8 %
DNB 14,1 % 12,9 % 12,7 %
Storebrand 5,9 % 10,1 % 9,4 %
Appendiks
SpareBank 1-alliansen
Eiere og alliansepartnere:
* Selskaper som er direkte eiet av de fleste
alliansepartnerne - med ulike eierandeler:
BN Bank*
Bank 1 Oslo Akershus*
SpareBank 1 Kredittkort*
SpareBank 1 Boligkreditt*
SpareBank 1 Markets*
SpareBank 1 Næringskreditt*
SpareBank 1
Banksamarbeidet DA*
* Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1
Gruppen
Selskapet skal utvikle og levere felles IT-
og mobilløsninger, merkevare- og
markedsføringskonsepter,
forretningskonsepter, produkter og
tjenester, kompetanse, analyser,
prosesser, beste-praksis og innkjøp.
Kompetansesentre:
• Betaling/Trondheim,
• Kreditt/Stavanger
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
SpareBank 1 Verdipapirservice
ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Medlemskort
forvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finans
factoring og porteføljekjøp
SpareBank 1 Gruppen AS*
Conecto
inkasso
* Felleseid konsern med heleide produktselskaper:
SpareBank 1 Forsikring
19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
Resultat per 2. kvartal 2015
18
2. kvartal 1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 471,6 633,7 664,9 1 829,0
- ODIN Forvaltning 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2
- SpareBank 1 Medlemskort 1,8 1,5 4,2 4,2 4,7
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 14,2 9,9 27,9 20,7 46,1
- Conecto AS -0,2 1,2 4,2 4,1 4,1
- Konsernjusteringer -130,9 21,5 -132,7 24,4 89,2
Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 702,1 893,8 1 086,1 2 567,8
Driftskostnader morselskap -7,2 -15,5 -30,5 -41,3 -89,2
Netto finans morselskap -2,8 -14,3 -18,4 -34,4 -68,8
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -1,8 -1,8 -3,7
RESULTAT FØR SKATT 467,0 671,4 844,7 1 008,6 2 406,2
Skattekostnad -117,2 -135,4 -191,8 -224,0 -556,0
RESULTAT ETTER SKATT 349,8 536,0 652,8 784,5 1 850,1
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
19
2. Kv
2015
1. Kv
2015
4. Kv
2014
3. Kv
2014
2. Kv
2014
1. Kv
2014
4. Kv
2013
3. Kv
2013
2. Kv
2013
SB1 Gruppen konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1
Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 %
Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 %
Livsforsikringsvirksomhet
Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 106,8 104,3
Administrasjonsresultat brutto (MNOK) -8,0 1,8 -8,0 -4,4 -7,1 -0,7 -77,7 9,1 -10,9
Renteresultat (MNOK) 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1
Resultat etter skatt (MNOK) 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4
Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 %
Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984 923 719
Skadeforsikringsvirksomhet
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1
Netto finansinntekter (MNOK) 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7
Resultat etter skatt (MNOK) 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9
Skadeprosent f.e.r (%) 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 %
Combined ratio f.e.r (%) 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 %
Bestandspremie (MNOK) 5259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 5 308
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2
Resultat etter skatt (MNOK) 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 27 318
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 10,2 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 -24,5 2,9 -0,7
Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9
Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 3,3 3,3 0,2 -0,2 0,9 2,1 -29,1 -3,0 -3,6
*) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
20
2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv
Beløp i mill. kroner 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0
- Bruk av tilleggsavsetninger - - - - - - - - -
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6
- ODIN Forvaltning AS 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7
- SpareBank 1 Medlemskort AS 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9
- Fordringsadministrasjon 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4 4,0 -1,0
- Konsernjusteringer -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2 -23,1 5,5
Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8
Driftskostnader morselskap -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 -22,6 -5,1
Netto finans morselskap -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 -23,9 -15,5
Gevinst ved salg av verdipapirer - - - - - - -2,7 - -
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet - 1,6 - - - - - - -
Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1
Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 -0,9 -1,8
RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3
Skattekostnad fra videreført virksomhet -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 -107,0 -85,9
RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 216,3
Resultat fra avviklet virksomhet - - - - - - - -3,6 -129,3
RESULTAT ETTER SKATT 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2 87,1
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per 2. kvartal 2015
21
2. kvartal 1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Risikoinntekter 496,4 451,4 987,9 901,1 1 855,8
Risikokostnader -408,1 -356,8 -822,8 -724,9 -1 480,4
Risikoresultat brutto 88,3 94,7 165,1 176,2 375,3
Reassuranse og sikkerhetsavsetning 4,5 -3,8 -3,0 9,1 0,7
Risikoresultat netto 92,8 90,9 162,1 185,3 376,0
Oppreservering fra risikoresultat -0,1 -4,7 -0,1 -13,9 -28,8
Risikoresultat netto etter oppreservering 92,7 86,2 162,0 171,4 347,3
Gebyrer 227,9 210,2 450,0 418,4 854,9
Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,7 -142,6 -299,0 -278,0 -573,7
Provisjoner -80,3 -74,8 -157,2 -148,2 -301,4
Administrasjonsresultat brutto -8,0 -7,1 -6,2 -7,8 -20,2
Reassuransens effekt på admin. resultat 5,8 5,2 10,2 3,1 12,2
Administrasjonsresultat netto -2,2 -1,9 4,1 -4,7 -8,0
Netto finansinntekter 173,5 320,8 416,3 561,0 750,4
Garantert rente -115,0 -118,1 -228,2 -233,3 -464,8
Renteresultat 58,5 202,7 188,1 327,7 285,6
Oppreservering fra renteresultat -0,4 -42,8 -0,5 -75,0 28,3
Renteresultat etter oppreservering 58,2 160,0 187,5 252,6 313,8
Eiers bidrag til oppreservering -0,5 -2,5 -0,9 -5,0 -16,8
Vederlag for rentegaranti 7,9 9,5 16,4 14,1 26,8
Samlet resultat før tilleggsavsetninger 156,1 251,2 369,1 428,4 663,1
Avsetning til tilleggsavsetninger -19,3 -100,9 -113,0 -158,8 -241,0
Resultat til kunder -31,3 -28,0 -53,8 -44,9 -75,9
Avkastning på finansielle eiendeler selskapsporteføljen 24,9 58,3 53,9 108,9 199,1
Andre inntekter og kostnader til selskapet 48,7 -8,5 47,4 -8,4 -39,9
Resultat til eier før skatt 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5
Skattekostnad -40,6 -24,6 -63,4 -65,6 -70,3
Resultat til eier etter skatt 138,4 147,5 240,3 259,8 435,2
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 2. kvartal 2015
22
Beløp i mill. kroner
Kollektiv-
porteføljen
Gamle individuelle
produkter
Investeringsvalgs-
porteføljen
Selskaps-
porteføljen Totalt
Risikoresultat 173,8 -1,3 -0,1 0,0 172,4
Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administrasjonsresultat 5,1 -7,4 -3,9 -0,1 -6,2
Renteresultat 75,8 105,9 5,2 1,1 188,1
Oppreservering -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7
Eiers bidrag til oppreservering -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9
Vederlag for rentegaranti 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4
Resultat til kunde -69,5 -97,2 0,0 0,0 -166,8
Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 101,4 101,4
Sum 200,1 0,0 1,2 102,5 303,8
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
23
2. kvartal 1. halvår Året
Mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 100,3 90,6 198,5 179,4 369,4
Individuelle kapitalforsikringer 179,4 170,0 356,7 337,7 685,4
Kollektive pensjonsforsikringer 68,7 57,1 380,7 323,5 498,9
Ulykkesforsikringer 69,4 64,3 137,6 127,3 259,5
Gruppelivsforsikringer 170,7 153,8 407,6 423,5 724,8
Unit Link - Renteforsikringer 4,9 7,2 11,0 14,3 29,3
Unit Link - Kapitalforsikringer 43,9 34,5 90,7 73,3 148,6
Innskuddstjenestepensjon 364,2 327,8 739,9 641,7 1 322,7
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 001,5 905,3 2 322,6 2 120,7 4 038,6
Overførte premiereserver fra andre selskaper 141,9 152,6 283,3 262,0 495,9
Avgitt gjenforsikringspremie -47,8 -48,2 -96,7 -96,6 -186,9
Premieinntekter for egen regning 1 095,6 1 009,8 2 509,3 2 286,2 4 347,6
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for kundeporteføljer med garanti per
utgangen av kvartalet
Verdijusert avkastning
kollektivporteføljer (%):
Bokført avkastning (%):
Kilde: selskapspresentasjoner
1,9
1,4 1,3 1,3
2,7
2,4
2,2
2,1
SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea
1. Kv.
2015
1. Kv.
2015
1. Kv.
2015
1. Kv.
2015
2. Kv.
2015
2. Kv.
2015
2. Kv.
2015
2. Kv.
2015
1,3 1,4
1,2
0,1
2,2
3,0
2,1
1,9
SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea
1. Kv.
2015
1. Kv.
2015
1. Kv.
2015
1. Kv.
2015
2. Kv.
2015
2. Kv.
2015
2. Kv.
2015
2. Kv.
2015
24
SpareBank 1 Forsikring AS
Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for
2. kvartal 2015
0,4
2,2
3,1
8,6
10,2
Omløpsrenter
Hold til forfall
Eiendom
Aksjer Norge
Aksjer utland
Prosent
25
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 2. kvartal
26
1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014
Immaterielle eiendeler 173 206 191
Investeringer 4 264 3 711 4 086
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 342 278 320
Fordringer 124 138 310
Andre eiendeler 152 154 173
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5
Investeringer i kollektivporteføljen 19 895 18 807 19 204
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 14 454 11 636 13 035
SUM EIENDELER 39 403 34 931 37 324
Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073
Opptjent egenkapital 1 285 1 060 1 105
Ansvarlig lånekapital 200 200 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 895 18 781 19 272
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 14 634 11 779 13 190
Avsetning for forpliktelser 615 471 542
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 215 177 194
Forpliktelser 375 257 563
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 112 133 186
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 403 34 931 37 324
Aktivaallokering per portefølje per 2. kvartal 2015
(2. kvartal 2014)
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 14,5 (11,6) mrd. NOK 19,9 (18,8) mrd. NOK 4,3 (3,7) mrd. NOK 10,9 (11,2) mrd.
27
13,0%
17,3%
0,9%
37,2%
31,6%
Aksjer
Annet
Obligasjoner- amortisert kost
Obligasjoner- markedsverdi
Eiendom
Kollektivportefølje
61,2%19,8%
17,1%
1,8%
Obligasjoner- markedsverdi
Obligasjoner- amortisert kost
Aksjer
Eiendom
Annet
Selskapsportefølje
55,3%
44,5%
0,2%
Aksjer
Annet
Obligasjoner
Investeringsvalgportefølje
14,4%
11,2%
9,6%
64,8%
Obligasjoner- amortisert kost
Eiendom
Annet
Obligasjoner- markedsverdi
Aksjer
SB1 Skadeforsikring konsern
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat per 2. kvartal 2015
28
2. kvartal 1. halvår Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Forfalt brutto premie 1 335,0 1 376,1 2 907,2 2 921,8 5 393,5
Opptjente premier f.e.r. 1 300,2 1 267,6 2 578,7 2 514,7 5 102,2
Påløpne erstatninger f.e.r. -722,5 -674,3 -1 584,2 -1 528,3 -2 567,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -288,3 -247,6 -565,3 -478,2 -1 010,0
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,8 4,3 3,0 6,2 11,4
Andre tekniske avsetninger -15,9 -21,9 -17,2 -31,7 -61,2
Forsikringsresultat 275,3 328,2 415,1 482,7 1 474,6
Netto finansinntekter 31,0 180,6 142,9 283,9 428,9
Andre kostnader 76,8 -16,2 75,7 -17,8 -67,5
Resultat før sikkerhetsavsetninger 383,1 492,6 633,7 748,9 1 836,0
Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 -21,0 0,0 -84,0 -7,0
Resultat før skatt 383,1 471,6 633,7 664,9 1 829,0
Skattekostnad -101,0 -104,0 -169,6 -146,0 -452,3
Resultat etter skatt 282,1 367,6 464,1 518,9 1 376,7
ODIN Forvaltning
Resultat per 2. kvartal 2015
29
2. kvartal 1. halvår Året
Mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014
Driftsinntekter 91,5 81,3 175,4 161,0 322,7
Lønnskostnader -33,7 -30,7 -64,0 -57,9 -113,3
Avskrivninger -3,3 -3,4 -6,7 -6,9 -13,4
Andre driftskostnader -23,9 -23,4 -53,1 -54,8 -108,2
Sum driftskostnader -60,9 -57,6 -123,9 -119,5 -234,9
Driftsresultat 30,5 23,7 51,5 41,4 87,8
Finanskostnader 0,5 0,5 1,3 1,0 1,5
Resultat før skatt 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2
Skattekostnad -8,3 -6,4 -14,1 -11,1 -24,1
Resultat etter skatt 22,7 17,8 38,7 31,4 65,2

More Related Content

Viewers also liked

Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentation of results Q1 - 2013 - SpareBank 1 Gruppen AS
Presentation of results Q1 - 2013 - SpareBank 1 Gruppen ASPresentation of results Q1 - 2013 - SpareBank 1 Gruppen AS
Presentation of results Q1 - 2013 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 GruppenPresentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 GruppenSpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentation Q2 2013 for SpareBank 1 Gruppen - English version
Presentation Q2 2013 for SpareBank 1 Gruppen - English versionPresentation Q2 2013 for SpareBank 1 Gruppen - English version
Presentation Q2 2013 for SpareBank 1 Gruppen - English version
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great Infographics
SlideShare
 
You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!
Jesse Desjardins - @jessedee
 
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareSTOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
Empowered Presentations
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
SlideShare
 
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingHow To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
Content Marketing Institute
 
Masters of SlideShare
Masters of SlideShareMasters of SlideShare
Masters of SlideShare
Kapost
 
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
Oneupweb
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
SlideShare
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
SlideShare
 

Viewers also liked (20)

Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon foreløpig årsresultat 2014 - Q4-2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentation of results Q1 - 2013 - SpareBank 1 Gruppen AS
Presentation of results Q1 - 2013 - SpareBank 1 Gruppen ASPresentation of results Q1 - 2013 - SpareBank 1 Gruppen AS
Presentation of results Q1 - 2013 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 GruppenPresentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
Presentasjon klimaregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen
 
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1 2014 SpareBank 1 Gruppen AS
 
Presentation Q2 2013 for SpareBank 1 Gruppen - English version
Presentation Q2 2013 for SpareBank 1 Gruppen - English versionPresentation Q2 2013 for SpareBank 1 Gruppen - English version
Presentation Q2 2013 for SpareBank 1 Gruppen - English version
 
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
Presentasjon - SpareBank 1 Gruppen - Q1-2013
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q1 2016
 
SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016SpareBank 1 Group Q1 2016
SpareBank 1 Group Q1 2016
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q3 2016
 
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen ASPresentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Presentasjon Q1-2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great Infographics
 
You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!
 
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareSTOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingHow To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
 
Masters of SlideShare
Masters of SlideShareMasters of SlideShare
Masters of SlideShare
 
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 

Similar to Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen

Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Per Aarsleff A/S
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
Lars Kalsen
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
PostNord
 
Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014
PostNord
 
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastBudgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastTommy Abildgaard
 
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradragMando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
danskotc
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
PostNord
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013PostNord
 
Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015
PostNord
 
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
PostNord
 
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
PostNord
 
Aarsleff IR Q4 2012/2013
Aarsleff IR Q4 2012/2013Aarsleff IR Q4 2012/2013
Aarsleff IR Q4 2012/2013
Per Aarsleff A/S
 
Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016
Claus Thykjær
 
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts TrafikselskabBestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelse & Repræsentantskab 2004|2005|2006 VAT
 
Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015
PostNord
 
Innovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilmInnovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilmSocialOnline
 

Similar to Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen (20)

Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
Delårsrapport 1/10 2013-30/06 2014
 
Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007Generalforsamling MP Pension 2007
Generalforsamling MP Pension 2007
 
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
Præsentation af regnskabsmeddelelse 2015
 
Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014Delårsrapport for januar-juni 2014
Delårsrapport for januar-juni 2014
 
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q2 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecastBudgetprocedure 2013 16 slidecast
Budgetprocedure 2013 16 slidecast
 
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradragMando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
Mando 44 – Investér i tysk solpark og opnå fradrag
 
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
Presentation: Delårsrapport for januar-marts 2016
 
Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013Delårsrapport for januar-mars 2013
Delårsrapport for januar-mars 2013
 
Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015Delarsrapport Januar - Marts 2015
Delarsrapport Januar - Marts 2015
 
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
Presentation: delårsrapport for januar-juni 2017 (da)
 
EG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 DanishEG Årsrapport 2012 Danish
EG Årsrapport 2012 Danish
 
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
Presentation: Delårsrapport januari-september 2015
 
Aarsleff IR Q4 2012/2013
Aarsleff IR Q4 2012/2013Aarsleff IR Q4 2012/2013
Aarsleff IR Q4 2012/2013
 
Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016Budgettemamøde marts 2016
Budgettemamøde marts 2016
 
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
Kvartalspresentasjon Q3 2009 SpareBank 1 Gruppen presentert av adm. direktør ...
 
Budgetter
BudgetterBudgetter
Budgetter
 
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts TrafikselskabBestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
Bestyrelsesmøde den 13. december 2004 | Vejle Amts Trafikselskab
 
Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015Delårsrapport for januar-juni 2015
Delårsrapport for januar-juni 2015
 
Innovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilmInnovation manddag ufilm
Innovation manddag ufilm
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
SpareBank 1 Gruppen AS
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
SpareBank 1 Gruppen AS
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASSpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS
 

More from SpareBank 1 Gruppen AS (19)

Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2018
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q2 2018
 
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
SpareBank 1 Gruppen Analytikerpresentasjon Q1 2018
 
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 GruppenAnalytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2018 SpareBank 1 Gruppen
 
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 AllianceEnglish versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
English versjon: Preliminary Result 2017, SpareBank 1 Alliance
 
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 GruppenForeløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
Foreløpig resultat 2017 SpareBank 1 Gruppen
 
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen, 2.kvartal 2017
 
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
Analytikerpresentasjon SpareBank1 Gruppen 1. kvartal 2017
 
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
ENG_Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen Q4 2016
 
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
NEW! Analytikerpresentasjon SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2016.
 
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
Halvårsrapport 2015 - SpareBank 1 Gruppen
 
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen ASKvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
Kvartalsrapport Q1 - 2015 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport for 2014 - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 GruppenRapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
Rapport for 3. kvartal 2014 - SpareBank 1 Gruppen
 
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen ASRapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
Rapport for 2. kvartal og 1. halvår - SpareBank 1 Gruppen AS
 
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen ASÅrsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
Årsrapport 2013 for SpareBank 1 Gruppen AS
 

Presentasjon 2. kvartal 2015 - SpareBank Gruppen

 • 1. SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015 Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015
 • 2. Godt resultat for konsernet hittil i år 2 386 687 1 009 845 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 168 302 671 467 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) 10,5 15,6 25,7 17,6 2012 2013 2014 2015 Egenkapitalavkastning per 2. kvartal (%) 15,9 14,6 17,8 21,0 2012 2013 2014 2015 Kapitaldekning per 2. kvartal (%)
 • 3. Solid underliggende drift i samtlige datterselskap 3 325 665 42 25 304 634 53 32 Livsforsikrings- virksomhet Skadeforsikrings- virksomhet ODIN Forvaltning Fordrings- administrasjon Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 2014 2015
 • 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) God underliggende drift Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK  Brutto premieinntekter: 2 323 (2 121)  Risikoresultat: 162 (185)  Administrasjonsresultat: 4 (-5)  Renteresultat: 188 (328)  Resultat før skatt: 304 (325)  Egenkapitalavkastning : 14,7 % (17,3 %) 5 172 141 39 125 179 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 238 236 284 325 304 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
 • 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Vekst i bufferkapital 6 • Bufferkapital har økt med 1,9 pp siden årsskiftet, fra 20,3 % til 22,2 %. • Kursreguleringsfondet utgjorde 1 612 mill. kroner per 2. kvartal og har økt med 95 mill. kroner i år. 14,8 15,5 19,4 22,2 2012 2013 2014 2015 Utvikling i bufferkapital per 2. kvartal (%) Kursreguleringsfond Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kjernekap. utover minstekrav
 • 7. Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader  Brutto premieinntekter: 2 678 (2 661)  Forsikringsresultat: 415 (483)  Brutto avviklingsgevinster 251 (245)  Netto finansresultat: 143 (284)  Resultat før skatt: 634 (665)  Egenkapitalavkastning : 21,5 % (25,4 %) 7 472 632 532 251 383 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 107 236 438 665 634 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
 • 8. 53,2 55,6 50,3 19,5 22,2 19,8 72,7 77,7 70,1 2. kv 2014 2. kv 2015 Året 2014 Combined ratio f.e.r. i kvartalet (%) Skadeprosent Kostnadsprosent Forsikringsresultatet er preget av • Betydelige naturskadeerstatninger fra stormene «Nina» og «Ole» på 111 (28) mill. kroner. • Nedgang i øvrige erstatninger sammenlignet med fjoråret og få storskader. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 251 (245) mill. kroner per 2. kvartal. Utvikling i combined ratio • CR for egen regning: 77,7 % (72,7 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Solid underliggende forsikringsdrift 8 415 483 286265 2014 2015 Forsikringsresultat Forsikringsresultat ekskl. natur og avvikling Forsikringsresultat per 2. kvartal (MNOK)
 • 10. Hovedtall per 2. kv 2015 (2. kv 2014) i MNOK ODIN Forvaltning Økning i forvaltningskapital og resultatforbedring 10  Driftsinntekter: 175 (161)  Resultat før skatt: 53 (42)  Forvaltningskapital: 37 468 (34 380)  Egenkapitalavkastning : 45,7 % (40,0 %) 24 25 22 22 31 2. kv 2014 3. kv 2014 4. kv 2014 1. kv 2015 2. kv 2015 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) 24 -2 16 42 53 2011 2012 2013 2014 2015 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)
 • 12. Factoring • Stort press på rente- og factoringmarginer. • Utlånsvekst og økt klientomsetning Portefølje • God innfordring har gitt resultatfremgang. • Porteføljevolumet var 2.648 (2.200) mill. kroner per 2. kvartal. Inkasso (Conecto) • Moderat bedring i resultat, som hovedsakelig skyldes reduksjon i driftskostnader. Fordringsadministrasjon Positiv resultatutvikling på alle forretningsområder 12 13 6 4 24 16 9 4 30 Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 2014 2015
 • 13. Provisjoner fra produktselskapene per 2. kvartal (Tall i MNOK) 13 2015 560 105 298 405 2013 274 2012 513 76 214 90 425 2014 69 210 126 148 135 157 ODIN Forvaltning SB1 SkadeforsikringSB1 Forsikring
 • 14. Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter * Tall pr. 31.12. Egenkapitalavkastning etter skatt 14 Per 2. kv 2015 Gjennomsnitt tre siste år * Gjennomsnitt fem siste år * SpareBank 1 Gruppen 17,6 % 19,0 % 17,4 % Tryg 21,9 % 22,2 % 17,3 % Eika Gruppen 13.aug 20,3 % 13,8 % Gjensidige 18,3 % 16,4 % 14,8 % Sampo 16,3 % 13,5 % 12,8 % DNB 14,1 % 12,9 % 12,7 % Storebrand 5,9 % 10,1 % 9,4 %
 • 15.
 • 17. SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
 • 18. Resultat per 2. kvartal 2015 18 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 471,6 633,7 664,9 1 829,0 - ODIN Forvaltning 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2 - SpareBank 1 Medlemskort 1,8 1,5 4,2 4,2 4,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 14,2 9,9 27,9 20,7 46,1 - Conecto AS -0,2 1,2 4,2 4,1 4,1 - Konsernjusteringer -130,9 21,5 -132,7 24,4 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 702,1 893,8 1 086,1 2 567,8 Driftskostnader morselskap -7,2 -15,5 -30,5 -41,3 -89,2 Netto finans morselskap -2,8 -14,3 -18,4 -34,4 -68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -1,8 -1,8 -3,7 RESULTAT FØR SKATT 467,0 671,4 844,7 1 008,6 2 406,2 Skattekostnad -117,2 -135,4 -191,8 -224,0 -556,0 RESULTAT ETTER SKATT 349,8 536,0 652,8 784,5 1 850,1
 • 19. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 19 2. Kv 2015 1. Kv 2015 4. Kv 2014 3. Kv 2014 2. Kv 2014 1. Kv 2014 4. Kv 2013 3. Kv 2013 2. Kv 2013 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 418,2 87,1 Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % 20,5 % 15,6 % Kapitaldekning per kvartal (%) 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % 15,0 % 14,6 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % 13,6 % 13,1 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 106,8 104,3 Administrasjonsresultat brutto (MNOK) -8,0 1,8 -8,0 -4,4 -7,1 -0,7 -77,7 9,1 -10,9 Renteresultat (MNOK) 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 101,0 38,1 Resultat etter skatt (MNOK) 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 158,8 93,4 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % 17,8 % 15,5 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % 17,8 % 17,6 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984 923 719 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 230,3 98,1 Netto finansinntekter (MNOK) 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 129,1 70,7 Resultat etter skatt (MNOK) 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 302,3 115,9 Skadeprosent f.e.r (%) 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % 64,3 % 73,4 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % 16,4 % 18,9 % Combined ratio f.e.r (%) 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % 80,7 % 92,3 % Bestandspremie (MNOK) 5259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 5 283 5 308 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 74,5 69,2 Resultat etter skatt (MNOK) 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 10,8 5,6 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 30 416 27 318 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % 8,6 % 8,1 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % 5,0 % 5,0 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 10,2 13,2 10,3 8,3 8,1 9,9 -24,5 2,9 -0,7 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 5,9 2,9 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 3,3 3,3 0,2 -0,2 0,9 2,1 -29,1 -3,0 -3,6 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 • 20. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 20 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv Beløp i mill. kroner 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 201,7 137,0 - Bruk av tilleggsavsetninger - - - - - - - - - - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 376,0 173,6 - ODIN Forvaltning AS 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 15,0 7,7 - SpareBank 1 Medlemskort AS 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 2,6 1,9 - Fordringsadministrasjon 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4 4,0 -1,0 - Konsernjusteringer -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2 -23,1 5,5 Sum resultat datterselskaper før skatt 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 576,2 324,8 Driftskostnader morselskap -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 -22,6 -5,1 Netto finans morselskap -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 -23,9 -15,5 Gevinst ved salg av verdipapirer - - - - - - -2,7 - - Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet - 1,6 - - - - - - - Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 339,4 365,6 529,7 304,1 Merverdiavskrivninger -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 -0,9 -1,8 RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 528,8 302,3 Skattekostnad fra videreført virksomhet -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 -107,0 -85,9 RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 421,7 216,3 Resultat fra avviklet virksomhet - - - - - - - -3,6 -129,3 RESULTAT ETTER SKATT 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4 418,2 87,1
 • 21. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 2. kvartal 2015 21 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Risikoinntekter 496,4 451,4 987,9 901,1 1 855,8 Risikokostnader -408,1 -356,8 -822,8 -724,9 -1 480,4 Risikoresultat brutto 88,3 94,7 165,1 176,2 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning 4,5 -3,8 -3,0 9,1 0,7 Risikoresultat netto 92,8 90,9 162,1 185,3 376,0 Oppreservering fra risikoresultat -0,1 -4,7 -0,1 -13,9 -28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 92,7 86,2 162,0 171,4 347,3 Gebyrer 227,9 210,2 450,0 418,4 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,7 -142,6 -299,0 -278,0 -573,7 Provisjoner -80,3 -74,8 -157,2 -148,2 -301,4 Administrasjonsresultat brutto -8,0 -7,1 -6,2 -7,8 -20,2 Reassuransens effekt på admin. resultat 5,8 5,2 10,2 3,1 12,2 Administrasjonsresultat netto -2,2 -1,9 4,1 -4,7 -8,0 Netto finansinntekter 173,5 320,8 416,3 561,0 750,4 Garantert rente -115,0 -118,1 -228,2 -233,3 -464,8 Renteresultat 58,5 202,7 188,1 327,7 285,6 Oppreservering fra renteresultat -0,4 -42,8 -0,5 -75,0 28,3 Renteresultat etter oppreservering 58,2 160,0 187,5 252,6 313,8 Eiers bidrag til oppreservering -0,5 -2,5 -0,9 -5,0 -16,8 Vederlag for rentegaranti 7,9 9,5 16,4 14,1 26,8 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 156,1 251,2 369,1 428,4 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger -19,3 -100,9 -113,0 -158,8 -241,0 Resultat til kunder -31,3 -28,0 -53,8 -44,9 -75,9 Avkastning på finansielle eiendeler selskapsporteføljen 24,9 58,3 53,9 108,9 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet 48,7 -8,5 47,4 -8,4 -39,9 Resultat til eier før skatt 179,1 172,1 303,8 325,3 505,5 Skattekostnad -40,6 -24,6 -63,4 -65,6 -70,3 Resultat til eier etter skatt 138,4 147,5 240,3 259,8 435,2
 • 22. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 2. kvartal 2015 22 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 173,8 -1,3 -0,1 0,0 172,4 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 5,1 -7,4 -3,9 -0,1 -6,2 Renteresultat 75,8 105,9 5,2 1,1 188,1 Oppreservering -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,7 Eiers bidrag til oppreservering -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 Vederlag for rentegaranti 16,4 0,0 0,0 0,0 16,4 Resultat til kunde -69,5 -97,2 0,0 0,0 -166,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 101,4 101,4 Sum 200,1 0,0 1,2 102,5 303,8
 • 23. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 23 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 100,3 90,6 198,5 179,4 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 179,4 170,0 356,7 337,7 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 68,7 57,1 380,7 323,5 498,9 Ulykkesforsikringer 69,4 64,3 137,6 127,3 259,5 Gruppelivsforsikringer 170,7 153,8 407,6 423,5 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 4,9 7,2 11,0 14,3 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 43,9 34,5 90,7 73,3 148,6 Innskuddstjenestepensjon 364,2 327,8 739,9 641,7 1 322,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 001,5 905,3 2 322,6 2 120,7 4 038,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 141,9 152,6 283,3 262,0 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -47,8 -48,2 -96,7 -96,6 -186,9 Premieinntekter for egen regning 1 095,6 1 009,8 2 509,3 2 286,2 4 347,6
 • 24. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijusert avkastning kollektivporteføljer (%): Bokført avkastning (%): Kilde: selskapspresentasjoner 1,9 1,4 1,3 1,3 2,7 2,4 2,2 2,1 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 1,3 1,4 1,2 0,1 2,2 3,0 2,1 1,9 SpareBank 1 Storebrand DNB Nordea 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 1. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 2. Kv. 2015 24
 • 25. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for ulike aktiva i kollektivporteføljen for 2. kvartal 2015 0,4 2,2 3,1 8,6 10,2 Omløpsrenter Hold til forfall Eiendom Aksjer Norge Aksjer utland Prosent 25
 • 26. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 2. kvartal 26 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2014 Immaterielle eiendeler 173 206 191 Investeringer 4 264 3 711 4 086 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 342 278 320 Fordringer 124 138 310 Andre eiendeler 152 154 173 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 0 0 5 Investeringer i kollektivporteføljen 19 895 18 807 19 204 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 14 454 11 636 13 035 SUM EIENDELER 39 403 34 931 37 324 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 285 1 060 1 105 Ansvarlig lånekapital 200 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 895 18 781 19 272 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 14 634 11 779 13 190 Avsetning for forpliktelser 615 471 542 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 215 177 194 Forpliktelser 375 257 563 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 112 133 186 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 39 403 34 931 37 324
 • 27. Aktivaallokering per portefølje per 2. kvartal 2015 (2. kvartal 2014) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 14,5 (11,6) mrd. NOK 19,9 (18,8) mrd. NOK 4,3 (3,7) mrd. NOK 10,9 (11,2) mrd. 27 13,0% 17,3% 0,9% 37,2% 31,6% Aksjer Annet Obligasjoner- amortisert kost Obligasjoner- markedsverdi Eiendom Kollektivportefølje 61,2%19,8% 17,1% 1,8% Obligasjoner- markedsverdi Obligasjoner- amortisert kost Aksjer Eiendom Annet Selskapsportefølje 55,3% 44,5% 0,2% Aksjer Annet Obligasjoner Investeringsvalgportefølje 14,4% 11,2% 9,6% 64,8% Obligasjoner- amortisert kost Eiendom Annet Obligasjoner- markedsverdi Aksjer SB1 Skadeforsikring konsern
 • 28. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 2. kvartal 2015 28 2. kvartal 1. halvår Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Forfalt brutto premie 1 335,0 1 376,1 2 907,2 2 921,8 5 393,5 Opptjente premier f.e.r. 1 300,2 1 267,6 2 578,7 2 514,7 5 102,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -722,5 -674,3 -1 584,2 -1 528,3 -2 567,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -288,3 -247,6 -565,3 -478,2 -1 010,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,8 4,3 3,0 6,2 11,4 Andre tekniske avsetninger -15,9 -21,9 -17,2 -31,7 -61,2 Forsikringsresultat 275,3 328,2 415,1 482,7 1 474,6 Netto finansinntekter 31,0 180,6 142,9 283,9 428,9 Andre kostnader 76,8 -16,2 75,7 -17,8 -67,5 Resultat før sikkerhetsavsetninger 383,1 492,6 633,7 748,9 1 836,0 Endring av sikkerhetsavsetning 0,0 -21,0 0,0 -84,0 -7,0 Resultat før skatt 383,1 471,6 633,7 664,9 1 829,0 Skattekostnad -101,0 -104,0 -169,6 -146,0 -452,3 Resultat etter skatt 282,1 367,6 464,1 518,9 1 376,7
 • 29. ODIN Forvaltning Resultat per 2. kvartal 2015 29 2. kvartal 1. halvår Året Mill. kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Driftsinntekter 91,5 81,3 175,4 161,0 322,7 Lønnskostnader -33,7 -30,7 -64,0 -57,9 -113,3 Avskrivninger -3,3 -3,4 -6,7 -6,9 -13,4 Andre driftskostnader -23,9 -23,4 -53,1 -54,8 -108,2 Sum driftskostnader -60,9 -57,6 -123,9 -119,5 -234,9 Driftsresultat 30,5 23,7 51,5 41,4 87,8 Finanskostnader 0,5 0,5 1,3 1,0 1,5 Resultat før skatt 31,0 24,2 52,8 42,4 89,2 Skattekostnad -8,3 -6,4 -14,1 -11,1 -24,1 Resultat etter skatt 22,7 17,8 38,7 31,4 65,2