SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
106 107
Būvinženieris Nr. 96
Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata
rgoefektīvākās ēkas dienasgrāmata
Ekonomikas ministrija Klimata un enerģētikas
ministrija
Arvien attīstās tehnoloģiskie risināju-
mi, ir pieejams Eiropas Savienības
finansiālais atbalsts, un Krievijas kara
Ukrainā izraisītā energokrīze skaudri
apliecinājusi nepieciešamību mazināt
energopatēriņu.
Tomēr ar dzīvojamo ēku energoefektivitātes
paaugstināšanu Latvijā joprojām iet kā pa cel-
miem. Lai sasniegtu ambiciozos klimata mēr-
ķus, enerģētikā nepieciešamas strukturālas
pārmaiņas, kas ietver arī iedzīvotāju lomas
maiņu, viņiem kļūstot par aktīviem līdzdalīb-
niekiem pārejā uz oglekļa mazietilpīgu sa-
biedrību. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
zinātnieki ir izstrādājuši politikas simulācijas
rīku enerģijas kopienām, lai pārvarētu ēku
oglekļa neitralitātes plaisu.
Joprojām dominē zemas
energoefektivitātes mājas
Iedomāsimies dzīvokļu īpašnieku kopsapulci,
kurā tiek apspriesta nepieciešamība un iespē-
jas veikt daudzdzīvokļu mājas energoefektivi-
tātes paaugstināšanas darbus. Kāds atbalsta
siltināšanu, uzskatot, ka tas ilgtermiņā būs ie-
guvums visiem mājas iedzīvotājiem, cits skaļi
iebilst, apšaubot gaidāmo darbu kvalitāti un
tēriņu lietderību, kāds uzskata, ka vispirms
jāsakārto iekšpagalms, bet dažs vēlas mainīt
tikai stāvvadus, vēl kāds neizprot kopīpašuma
nozīmi, bet kāds diskusijā vispār neiesaistās,
gaidot, kad pārējie izvillosies un pieņems lē-
mumu viņa vietā, vēl kāds nav izlēmis, kas
viņam būtu izdevīgāk, bet cits sapulci neap-
meklē vispār, jo netic, ka kaut kas varētu mai-
nīties. Viņiem ir ļoti grūti vienoties uzņemties
atbildību par savas mājas nākotni un saistī-
bām, ko šāds lēmums nes līdzi.
Rezultātā, lai arī pakāpeniski pieaug to
Ar naudu un tehnoloģijām vien
energoefektivitāti nesasniegt
jeb
cik būtiski ir ņemt vērā sociālās
uzvedības aspektus
Andra Blumberga, RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju
fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu
institūta tenūrprofesore
108 109
Būvinženieris Nr. 96
Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata
daudzdzīvokļu ēku skaits, kurās veikti ener-
goefektivitātes uzlabošanas pasākumi, par
spīti tehnoloģiskām iespējām un finansiālam
atbalstam (lai arī kampaņveidīgam) kopējā
dzīvojamajā fondā Latvijā joprojām dominē
neatjaunotas mājas ar zemu energoefektivitā-
ti. Arī kopumā Eiropas Savienībā (ES) rādītā-
ji ir zemi – ap 75% visu ēku uzskatāmas par
energoneefektīvām.
Ēku sektors veido vairāk nekā 40% no ko-
pējā enerģijas patēriņa ES un rada ap 30%
CO2
emisiju. Tādēļ efektivitātes uzlabošanai
tieši šajā sektorā ir milzīga loma Eiropas Zaļā
kursa mērķu sasniegšanā.
Energokopienas iedzīvotāju
iesaistei nozarē
Attīstītas tehnoloģijas un finansiāls atbalsts ir
tikai daļa no problēmas risinājumu kopuma.
Proti, inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus nav
iespējams iedzīvināt, neanalizējot cilvēku uzve-
dību un iemeslus, kāpēc viņi šīs tehnoloģijas
nelieto. Tas pats attiecas uz finansējumu – pie-
ejamība vien negarantē tā izmantošanu. Jaunā-
kie finanšu institūcijas ALTUM dati rāda, ka no
vairāk nekā 57 miljoniem eiro, kas līdz 2026. ga-
dam pieejams daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo
energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, pagai-
dām ir rezervēta vien apmēram ceturtā daļa.
Lai nodrošinātu energoefektivitātes tehno-
loģiju izplatību, jāanalizē cilvēku motivācija
un lēmumu pieņemšanas struktūra, pamato-
joties uz tradīcijām, vērtībām, ieradumiem,
attieksmi un uzskatiem. Ir arī jāmainās cilvē-
ku lomai – viņi vairs nav tikai pasīvi subjekti,
uz kuriem tiek attiecināta enerģētikas politi-
ka, bet gan aktīvi nozares līdzdalībnieki –, un
politikas veidotājiem viņi tā arī jāuztver.
Kļūt par aktīviem nozares dalībniekiem
iedzīvotāji var ar energokopienu (energo-
kvartālu) dibināšanu un sadarbību enerģijas
ražošanā, izmantojot atjaunojamos enerģijas
avotus, un sadalē.
Latvijas Zinātnes padomes projektā Tilts
uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: soci-
ālās un humanitārās zinātnes satiekas ar ener-
ģētikas pētījumiem (Bridge, projekta Nr. lzp-
2020/1-0256) izstrādāts modelēšanas instru-
mentu kopums – viena un vairāku spēlētāju
spēle, kā arī politikas simulācijas rīks. Spēles
dalībniekiem palīdzēs vienoties par kompro-
misiem attiecībā uz atjaunojamās enerģijas
sistēmām un energoefektivitātes pasāku-
miem, parādīs, kā maksimāli palielināt atjau-
nojamo energoresursu ražošanu un samazi-
nāt enerģijas patēriņu. Savukārt simulācijas
rīks politikas veidotājiem palīdzēs pieņemt
datos balstītus lēmumus un īstenot efektīvu
uz patērētāju iesaisti vērstu rīcību. Šie instru-
menti palīdzēs mazināt oglekļa neitralitātes
plaisu, izmantojot sociāli tehnoloģisku pāreju
enerģētikā.
Modelē energokvartālu un risinājumus
Viena spēlētāja spēlē dalībnieki tiek aicināti
veikt enerģijas taupīšanas, ražošanas un iz-
mantošanas izvēles, lai sasniegtu pašu noteik-
tus mērķus savā ēkā. Piemēram, dalībnieki var
izvēlēties, vai siltināt tikai nama ārsienas vai arī
jumtu, pagrabu, mainīt logus, kādus siltināša-
nas materiālus lietot un cik biezā kārtā tos likt.
Viņiem dotas iespējas arī lemt, vai, kur uz ēkas
un cik saules paneļu izvietot, vai izmantot sil-
tumsūkni, vai izvēlēties elektroautomašīnas,
vai izmantot tās arī kā enerģijas uzkrāšanas
tehnoloģiju, lai līdzsvarotu elektrības ražoša-
nas un patēriņa svārstības utt. Spēle ļauj novēr-
tēt izvēļu ekonomisko ietekmi un izdevīgumu,
salāgojot investīcijas ar iespējām tās atpelnīt.
1. attēlā ir parādītas energokvartālā ietilpstošās
tehnoloģijas un to mijiedarbība.
Viena spēlētāja spēle izstrādāta gan vien-
kāršākā, gan padziļinātā līmenī, kur intere-
senti ar plašākām zināšanām enerģētikā var
iegūt papildu informāciju. Šī spēle ir brīvi pie-
ejama ikvienam interesentam adresē: https://
ej.uz/energoefektivitātesspēle.
Savukārt daudzu spēlētāju spēle piedāvā
modelēt energokopienu, izveidojot virtuālu
kvartālu, kas identisks reālajam. Pirms spēles
sākuma tajā var izveidot kopienu no ēkām, kas
atrodas kvartālā, un ievadīt vienkāršu infor-
māciju par katru no tām. Kopienas dalībnieki
(piemēram, kvartāla māju vecākie) vispirms
nosaka mērķi, piemēram, panākt resursu ie-
taupījumu, kļūt videi draudzīgākiem utt., pēc
tam izdara savas izvēles – kāds, piemēram,
lemj siltināt sava nama sienas, cits – likt saules
paneļus visā jumta platībā, bet atteikties no sil-
tināšanas, vēl kāds – mainīt visu autoparku.
Kad izvēles izdarītas, spēle rāda gan katra spē-
lētāja rīcības sekas un ieguvumus, izmaksas,
gaidāmo ietaupījumu, gan ietekmi uz kopienu.
Tālākās kārtās un izveidotā sarunu telpā dalīb-
nieki vienojas par nākamajiem soļiem, lai sa-
sniegtukompromisuunlaivides,ekonomiskos
un sociālos labumus gūtu visi.
Beidzot spēli, visiem dalībniekiem ir
skaidrs, cik līdzekļu būs nepieciešams, cik il-
gā laikā tos būs iespējams atpelnīt, kā mainī-
sies energopatēriņš, cik no tā būs iespējams
nodrošināt ar pašu saražoto elektroenerģiju,
bet cik būs nepieciešams pirkt klāt no tīkla.
Ceļā uz kompromisu vairāku spēlētāju spēlē
izgaismo arī tā dēvētos bezbiļetniekus – dalīb-
niekus, kuri sola piedalīties kopējā labuma
sasniegšanā, taču to nedara vai izvēlas veikt
tikai nelielus ieguldījumus, kas nav salīdzinā-
mi ar pārējo veikto. Ir ļoti būtiski pazīt bezbi-
ļetniekus, lai izvēlētos veiksmīgākas taktikas
kopienas kopējo mērķu sasniegšanai.
Daudzu spēlētāju spēle ikvienam ir pieeja-
ma šeit: https://ej.uz/daudzspēlētājuspēle. Lai
atvieglotu lēmumu pieņemšanu, spēles sāku-
ma punkts ir optimāls risinājums konkrētajai
energokopienai.
Vairāku spēlētāju spēlē balstīts arī politikas
simulācijas rīks: https://ej.uz/energoefektivitā-
tespolitika.
Politikas veidotāji var modelēt energoko-
pienas un salīdzināt, kā potenciāli politikas
pasākumi – nodokļu politikas maiņa, neto ie-
pirkuma nosacījumu maiņa utt. – ietekmēs
dažādas kopienas, piemēram, deviņstāvu ēku
kompleksu Purvciemā vai Hruščova laika ne-
lielu divstāvu ēku puduri kādā Latvijas pilsē-
tā. Modelēšanas rezultāti palīdzēs pieņemt
datos balstītus lēmumus par efektīviem atbal-
sta mehānismiem un to apmēru dažādām
1.attēls. Energokvartālā ietilpstošās tehnoloģijas un to mijiedarbība.
110
Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata
kopienām un naudas izlietojumu virzīt mērķēti.
2. attēlā parādīta energokopienas izveides
politikas rīka saskarne.
Cietumnieka dilemma un energoaudits
Izstrādājot modelēšanas instrumentus, izman-
tota tā dēvētā cietumnieku dilemma, viena no
populārākajām spēļu teorijām, kas demonstrē
sadarbības sarežģīto raksturu – kā salāgot indi-
vīdu egoistisko uzvedību ar kolektīva interesēm.
Vienojoties un darbojoties kopā, ilgtermiņā ie-
spējams sasniegt lielāku labumu. Dalībniekiem
citam citu piekrāpjot, ilgtermiņā katrs saņems
mazāku labumu, spēlējot vienam pret otru – ie-
guvējs būs tikai viens, paredz teorija.
Savukārt skaitliskās modelēšanas pamatā ir
ēku energoaudita aprēķins stundas griezumā.
Veicot ēku energoauditu, tiek rēķināts gada
energopatēriņš uz vienu kvadrātmetru, ņemot
vērā dažādus parametrus – sienu biezumu, sil-
tumvadītspējas koeficientu, ēkas platību, logu
platību un novietojumu utt. Tā kā energoko-
pienas enerģiju savu vajadzību segšanai ražo
pašas, nepieciešams salāgot energopatēriņa rā-
dījumus ar ražošanas jaudām – saules enerģi-
jas tehnoloģiju saražoto enerģiju, automašīnu
baterijās akumulēto enerģiju, citiem avotiem.
Izstrādātos instrumentus jau testējušas gan
privātpersonas, gan nekustamā īpašuma ap-
saimniekošanas uzņēmumi, kā arī politikas
veidotāji. Saņemtās atsauksmes apliecina, cik
būtiski ir ņemt vērā dažādus psiholoģiskos un
sociālos uzvedības aspektus, veidojot maza
mēroga kooperatīvās enerģijas sistēmas – sis-
tēmdinamikas modeļi palīdz atšķetināt sarež-
ģītas problēmas. BI
2.attēls. Energokopienas izveides politikas rīka saskarne.

More Related Content

Similar to Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtiski ir ņemt vērā sociālās uzvedības aspektus

Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Klimats un enerģētika (1.daļa)
Klimats un enerģētika (1.daļa)Klimats un enerģētika (1.daļa)
Klimats un enerģētika (1.daļa)ZalaBriviba
 
Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa)
Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa)Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa)
Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa)ZalaBriviba
 
Eiropas pilsētas testē energopozitīvus kvartālus un gandrīz nulles enerģija...
Eiropas pilsētas testē energopozitīvus kvartālus un gandrīz nulles enerģija...Eiropas pilsētas testē energopozitīvus kvartālus un gandrīz nulles enerģija...
Eiropas pilsētas testē energopozitīvus kvartālus un gandrīz nulles enerģija...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtiski ir ņemt vērā sociālās uzvedības aspektus (11)

Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
 
Energoefektivitātes ceļvedis biznesam
Energoefektivitātes ceļvedis biznesamEnergoefektivitātes ceļvedis biznesam
Energoefektivitātes ceļvedis biznesam
 
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
Vai pēc atjaunošanas ēka sasniegs paredzēto enerģijas ietaupījumu?
 
Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi
Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi
Eiropas Zaļais kurss: Lieli mērķi, lieli soļi
 
Klimats un enerģētika (1.daļa)
Klimats un enerģētika (1.daļa)Klimats un enerģētika (1.daļa)
Klimats un enerģētika (1.daļa)
 
Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa)
Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa)Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa)
Klimata pārmaiņas dzīvesveids un patēriņš (2.daļa)
 
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumosZaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
 
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
 
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumosZaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana apgaismojuma iepirkumos
 
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpasValsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
Valsts iestādēm top energoefektīvākās telpas
 
Eiropas pilsētas testē energopozitīvus kvartālus un gandrīz nulles enerģija...
Eiropas pilsētas testē energopozitīvus kvartālus un gandrīz nulles enerģija...Eiropas pilsētas testē energopozitīvus kvartālus un gandrīz nulles enerģija...
Eiropas pilsētas testē energopozitīvus kvartālus un gandrīz nulles enerģija...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 

Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtiski ir ņemt vērā sociālās uzvedības aspektus

 • 1. 106 107 Būvinženieris Nr. 96 Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata rgoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Ekonomikas ministrija Klimata un enerģētikas ministrija Arvien attīstās tehnoloģiskie risināju- mi, ir pieejams Eiropas Savienības finansiālais atbalsts, un Krievijas kara Ukrainā izraisītā energokrīze skaudri apliecinājusi nepieciešamību mazināt energopatēriņu. Tomēr ar dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijā joprojām iet kā pa cel- miem. Lai sasniegtu ambiciozos klimata mēr- ķus, enerģētikā nepieciešamas strukturālas pārmaiņas, kas ietver arī iedzīvotāju lomas maiņu, viņiem kļūstot par aktīviem līdzdalīb- niekiem pārejā uz oglekļa mazietilpīgu sa- biedrību. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki ir izstrādājuši politikas simulācijas rīku enerģijas kopienām, lai pārvarētu ēku oglekļa neitralitātes plaisu. Joprojām dominē zemas energoefektivitātes mājas Iedomāsimies dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurā tiek apspriesta nepieciešamība un iespē- jas veikt daudzdzīvokļu mājas energoefektivi- tātes paaugstināšanas darbus. Kāds atbalsta siltināšanu, uzskatot, ka tas ilgtermiņā būs ie- guvums visiem mājas iedzīvotājiem, cits skaļi iebilst, apšaubot gaidāmo darbu kvalitāti un tēriņu lietderību, kāds uzskata, ka vispirms jāsakārto iekšpagalms, bet dažs vēlas mainīt tikai stāvvadus, vēl kāds neizprot kopīpašuma nozīmi, bet kāds diskusijā vispār neiesaistās, gaidot, kad pārējie izvillosies un pieņems lē- mumu viņa vietā, vēl kāds nav izlēmis, kas viņam būtu izdevīgāk, bet cits sapulci neap- meklē vispār, jo netic, ka kaut kas varētu mai- nīties. Viņiem ir ļoti grūti vienoties uzņemties atbildību par savas mājas nākotni un saistī- bām, ko šāds lēmums nes līdzi. Rezultātā, lai arī pakāpeniski pieaug to Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtiski ir ņemt vērā sociālās uzvedības aspektus Andra Blumberga, RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta tenūrprofesore
 • 2. 108 109 Būvinženieris Nr. 96 Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata daudzdzīvokļu ēku skaits, kurās veikti ener- goefektivitātes uzlabošanas pasākumi, par spīti tehnoloģiskām iespējām un finansiālam atbalstam (lai arī kampaņveidīgam) kopējā dzīvojamajā fondā Latvijā joprojām dominē neatjaunotas mājas ar zemu energoefektivitā- ti. Arī kopumā Eiropas Savienībā (ES) rādītā- ji ir zemi – ap 75% visu ēku uzskatāmas par energoneefektīvām. Ēku sektors veido vairāk nekā 40% no ko- pējā enerģijas patēriņa ES un rada ap 30% CO2 emisiju. Tādēļ efektivitātes uzlabošanai tieši šajā sektorā ir milzīga loma Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanā. Energokopienas iedzīvotāju iesaistei nozarē Attīstītas tehnoloģijas un finansiāls atbalsts ir tikai daļa no problēmas risinājumu kopuma. Proti, inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus nav iespējams iedzīvināt, neanalizējot cilvēku uzve- dību un iemeslus, kāpēc viņi šīs tehnoloģijas nelieto. Tas pats attiecas uz finansējumu – pie- ejamība vien negarantē tā izmantošanu. Jaunā- kie finanšu institūcijas ALTUM dati rāda, ka no vairāk nekā 57 miljoniem eiro, kas līdz 2026. ga- dam pieejams daudzdzīvokļu māju energoefek- tivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu, pagai- dām ir rezervēta vien apmēram ceturtā daļa. Lai nodrošinātu energoefektivitātes tehno- loģiju izplatību, jāanalizē cilvēku motivācija un lēmumu pieņemšanas struktūra, pamato- joties uz tradīcijām, vērtībām, ieradumiem, attieksmi un uzskatiem. Ir arī jāmainās cilvē- ku lomai – viņi vairs nav tikai pasīvi subjekti, uz kuriem tiek attiecināta enerģētikas politi- ka, bet gan aktīvi nozares līdzdalībnieki –, un politikas veidotājiem viņi tā arī jāuztver. Kļūt par aktīviem nozares dalībniekiem iedzīvotāji var ar energokopienu (energo- kvartālu) dibināšanu un sadarbību enerģijas ražošanā, izmantojot atjaunojamos enerģijas avotus, un sadalē. Latvijas Zinātnes padomes projektā Tilts uz oglekļa neitralitāti enerģijas kopienās: soci- ālās un humanitārās zinātnes satiekas ar ener- ģētikas pētījumiem (Bridge, projekta Nr. lzp- 2020/1-0256) izstrādāts modelēšanas instru- mentu kopums – viena un vairāku spēlētāju spēle, kā arī politikas simulācijas rīks. Spēles dalībniekiem palīdzēs vienoties par kompro- misiem attiecībā uz atjaunojamās enerģijas sistēmām un energoefektivitātes pasāku- miem, parādīs, kā maksimāli palielināt atjau- nojamo energoresursu ražošanu un samazi- nāt enerģijas patēriņu. Savukārt simulācijas rīks politikas veidotājiem palīdzēs pieņemt datos balstītus lēmumus un īstenot efektīvu uz patērētāju iesaisti vērstu rīcību. Šie instru- menti palīdzēs mazināt oglekļa neitralitātes plaisu, izmantojot sociāli tehnoloģisku pāreju enerģētikā. Modelē energokvartālu un risinājumus Viena spēlētāja spēlē dalībnieki tiek aicināti veikt enerģijas taupīšanas, ražošanas un iz- mantošanas izvēles, lai sasniegtu pašu noteik- tus mērķus savā ēkā. Piemēram, dalībnieki var izvēlēties, vai siltināt tikai nama ārsienas vai arī jumtu, pagrabu, mainīt logus, kādus siltināša- nas materiālus lietot un cik biezā kārtā tos likt. Viņiem dotas iespējas arī lemt, vai, kur uz ēkas un cik saules paneļu izvietot, vai izmantot sil- tumsūkni, vai izvēlēties elektroautomašīnas, vai izmantot tās arī kā enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju, lai līdzsvarotu elektrības ražoša- nas un patēriņa svārstības utt. Spēle ļauj novēr- tēt izvēļu ekonomisko ietekmi un izdevīgumu, salāgojot investīcijas ar iespējām tās atpelnīt. 1. attēlā ir parādītas energokvartālā ietilpstošās tehnoloģijas un to mijiedarbība. Viena spēlētāja spēle izstrādāta gan vien- kāršākā, gan padziļinātā līmenī, kur intere- senti ar plašākām zināšanām enerģētikā var iegūt papildu informāciju. Šī spēle ir brīvi pie- ejama ikvienam interesentam adresē: https:// ej.uz/energoefektivitātesspēle. Savukārt daudzu spēlētāju spēle piedāvā modelēt energokopienu, izveidojot virtuālu kvartālu, kas identisks reālajam. Pirms spēles sākuma tajā var izveidot kopienu no ēkām, kas atrodas kvartālā, un ievadīt vienkāršu infor- māciju par katru no tām. Kopienas dalībnieki (piemēram, kvartāla māju vecākie) vispirms nosaka mērķi, piemēram, panākt resursu ie- taupījumu, kļūt videi draudzīgākiem utt., pēc tam izdara savas izvēles – kāds, piemēram, lemj siltināt sava nama sienas, cits – likt saules paneļus visā jumta platībā, bet atteikties no sil- tināšanas, vēl kāds – mainīt visu autoparku. Kad izvēles izdarītas, spēle rāda gan katra spē- lētāja rīcības sekas un ieguvumus, izmaksas, gaidāmo ietaupījumu, gan ietekmi uz kopienu. Tālākās kārtās un izveidotā sarunu telpā dalīb- nieki vienojas par nākamajiem soļiem, lai sa- sniegtukompromisuunlaivides,ekonomiskos un sociālos labumus gūtu visi. Beidzot spēli, visiem dalībniekiem ir skaidrs, cik līdzekļu būs nepieciešams, cik il- gā laikā tos būs iespējams atpelnīt, kā mainī- sies energopatēriņš, cik no tā būs iespējams nodrošināt ar pašu saražoto elektroenerģiju, bet cik būs nepieciešams pirkt klāt no tīkla. Ceļā uz kompromisu vairāku spēlētāju spēlē izgaismo arī tā dēvētos bezbiļetniekus – dalīb- niekus, kuri sola piedalīties kopējā labuma sasniegšanā, taču to nedara vai izvēlas veikt tikai nelielus ieguldījumus, kas nav salīdzinā- mi ar pārējo veikto. Ir ļoti būtiski pazīt bezbi- ļetniekus, lai izvēlētos veiksmīgākas taktikas kopienas kopējo mērķu sasniegšanai. Daudzu spēlētāju spēle ikvienam ir pieeja- ma šeit: https://ej.uz/daudzspēlētājuspēle. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, spēles sāku- ma punkts ir optimāls risinājums konkrētajai energokopienai. Vairāku spēlētāju spēlē balstīts arī politikas simulācijas rīks: https://ej.uz/energoefektivitā- tespolitika. Politikas veidotāji var modelēt energoko- pienas un salīdzināt, kā potenciāli politikas pasākumi – nodokļu politikas maiņa, neto ie- pirkuma nosacījumu maiņa utt. – ietekmēs dažādas kopienas, piemēram, deviņstāvu ēku kompleksu Purvciemā vai Hruščova laika ne- lielu divstāvu ēku puduri kādā Latvijas pilsē- tā. Modelēšanas rezultāti palīdzēs pieņemt datos balstītus lēmumus par efektīviem atbal- sta mehānismiem un to apmēru dažādām 1.attēls. Energokvartālā ietilpstošās tehnoloģijas un to mijiedarbība.
 • 3. 110 Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata kopienām un naudas izlietojumu virzīt mērķēti. 2. attēlā parādīta energokopienas izveides politikas rīka saskarne. Cietumnieka dilemma un energoaudits Izstrādājot modelēšanas instrumentus, izman- tota tā dēvētā cietumnieku dilemma, viena no populārākajām spēļu teorijām, kas demonstrē sadarbības sarežģīto raksturu – kā salāgot indi- vīdu egoistisko uzvedību ar kolektīva interesēm. Vienojoties un darbojoties kopā, ilgtermiņā ie- spējams sasniegt lielāku labumu. Dalībniekiem citam citu piekrāpjot, ilgtermiņā katrs saņems mazāku labumu, spēlējot vienam pret otru – ie- guvējs būs tikai viens, paredz teorija. Savukārt skaitliskās modelēšanas pamatā ir ēku energoaudita aprēķins stundas griezumā. Veicot ēku energoauditu, tiek rēķināts gada energopatēriņš uz vienu kvadrātmetru, ņemot vērā dažādus parametrus – sienu biezumu, sil- tumvadītspējas koeficientu, ēkas platību, logu platību un novietojumu utt. Tā kā energoko- pienas enerģiju savu vajadzību segšanai ražo pašas, nepieciešams salāgot energopatēriņa rā- dījumus ar ražošanas jaudām – saules enerģi- jas tehnoloģiju saražoto enerģiju, automašīnu baterijās akumulēto enerģiju, citiem avotiem. Izstrādātos instrumentus jau testējušas gan privātpersonas, gan nekustamā īpašuma ap- saimniekošanas uzņēmumi, kā arī politikas veidotāji. Saņemtās atsauksmes apliecina, cik būtiski ir ņemt vērā dažādus psiholoģiskos un sociālos uzvedības aspektus, veidojot maza mēroga kooperatīvās enerģijas sistēmas – sis- tēmdinamikas modeļi palīdz atšķetināt sarež- ģītas problēmas. BI 2.attēls. Energokopienas izveides politikas rīka saskarne.