SlideShare a Scribd company logo
Ympäristöviisas viljelijä
Perämeren luonnonlaitumet - hieno esimerkki
viljelijöiden ympäristönhoitotyöstä
Taimi Mahosenaho ja Maarit Satomaa
ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset
27.1.2021
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Perämeren luonnonlaitumet - hieno esimerkki
viljelijöiden ympäristönhoitotyöstä
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Taustaa ja historiaa – ProAgria Oulu/
Oulun MKN mukana suunnittelussa
• Neuvonta osana EU tukijärjestelmän suunnittelua ja toimeenpanoa
EU kauden alusta 1995 alkaen - 25 vuotta takana
• Rantalaidunten hoidon neuvonnassa viljelijä ja maanomistaja aina
ollut ratkaisevassa asemassa
– Maisema- ja ympäristöasiantuntija Taimi Mahosenaho ja
kotieläinasiantuntija Kyllikki Lumijärvi vieneet osaltaan alusta asti
hoitosuunnitteluun liittyvää prosessia osaksi ProAgrian
viljelysuunnittelua ja tukineuvontaa
– Maarit Satomaa käytännön neuvonnassa, suunnittelijana ja
tapahtumien järjestäjänä – Sanna Suomela, emolehmät, lihanaudat
– Hyvä yhteistyö viranomaisten ja viljelijöiden kanssa
mahdollistanut kehittämistoimia ->
– Esim. hoitosuunnitelmien kustannuksiin liittyen kerättiin
todellista työmenekkiarvioita eri kohteilla ja tehtiin
menestyksekkäästi lausunto ministeriöön
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Ympäristönhoito luo menestyksen
mahdollisuuksia kotieläintiloille
• Perämeren rantalaiduntajista tullut
valtakunnallisestikin menestyviä kärkitiloja omassa
tuotantosuunnassaan
• Taustalla hyvä yhteistyö viranomaisten, viljelijöiden,
neuvonnan ja maanomistajien kanssa sekä
PITKÄJÄNTEINEN TYÖ ja halu kehittyä lajissaan
• Luonnonhoidon lisäksi tiloilla kehitetään myös muita
tärkeitä teemoja kuten lähiruoka, brändäys,
johtaminen, vastuullisuus -> vuorovaikutteisuus
– Useita tiloja mukana esim. ProAgria Oulun
ProLiideri - hankkeessa – vastuullinen johtaja,
kestävä yritystoiminta
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Merenrantalaitumilla vaikutus myös ilmastoon
• Muokkaamattomat pitkäikäiset nurmialueet/
laitumet ja kosteikkoalueet ovat oikein hoidettuina
hyödyllisiä myös ilmastovaikutuksia
tarkasteltaessa
• CAP 27 -> siirtymäkausi menossa 2021-2022 -
>uuden järjestelmän toimeenpano 2023
• Ruoantuotannossa liha- ja kasvisruoan
ilmastovaikutusten vertailussa tulee ottaa useita
seikkoja huomioon -> Niittylihan arvo
Monivuotisella nurmella tärkeä osuus maatalouden hiilen sidonnassa –
siihen kuuluu olennaisesti karjatalous! –Pohjoisessa asia korostuu.
UUSIA OPPEJA
JA VÄLINEITÄ
LUOMUVILJELYYN
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Pohjois-
Pohjanmaallakin
brändätään
luonnonlaidunlihaa
YmpäristöAgro ja YmpäristöAgro II –hankkeissa ns.
pienryhmätoimintaa luonnonlaidunten ympärillä,
lähiruoan tuotantoketjujen toimivuuteen liittyen.
ProAgria Oulun kannalta merkittävä onnistuminen
on ollut jakaa tiloille asiantuntijuutta laajalla
skaalalla ja kehittyä samalla – maiseman- ja
luonnonhoidon asiantuntija, kotieläinasiantuntija,
maatalouden tukiin ja talouteen liittyvät palvelut,
yritysasiantuntija, elintarvikeasiantuntija
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Kuvat: Taimi Mahosenaho, Maarit Satomaa, Arja Keränen, Tiia Keränen, Soila Hiltunen
ProAgria Oulun ja Maa- ja kotitalousnaisten
YMPÄRISTÖ AGRO ja Mikä Muuttuu
vuosien 2008-2015 neuvonnassa
P-P alueella - Perämeren rannikko aktiivinen alue
Koko POP alueella oli
• Tapahtumia -551 kpl
• Osallistujia – yli 30 000 hlö P-P alueella
–sis. Infopisteet ja yhteistyötapahtumat
• Perämeren alueen viljelijät osallistuneet aktiivisesti
neuvontatapahtumiin - ympäristöasiat kiinnostaneet
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
LOPPURAPORTTI YMPÄRISTÖAGRO 2008-2015
www.proagriaoulu.fi -> Hankkeet->Päättyneet
hankkeet
https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoagro_i_ja_ii/
Kuvat: Taimi Mahosenaho, Maarit Satomaa,
Arja Keränen, Tiia Keränen, Soila Hiltunen
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Ilmastovaikutukset rantalaitumilla
• JUURI NYT ILMASTO JA YMPÄRSITÖ ASIAT ESILLÄ EU:ssa
• Maatalouden tukipolitiikan CAP-27 uudistus -> ekojärjestelmä
• SEKÄ myös -> LULUCF asetuksen tulkinnat
• (Land Use maankäyttö
• -Land Use Change maankäytön muutokset
• -Forestry metsä)
• - LUOKISSA VOIDAAN valita tarkasteluun myös->
• Managed grasslands – hoidettu ruohikkomaa
• Managed wetlands- hoidetut kosteikot -> haluttaessa tulossa
• Muut tarkasteltava luokat ovat: metsitys, metsäkato, hoidettu metsämaa,
hoidettu viljelysmaa
Neuvotteluissa:
Miten kokonaisuuteen vaikuttavat vertailuvuodet
metsämaan kompensaatio – hiilinielujen myynti muille,
päästökauppa, taakan jako..jne.
Ruoantuotanto – ympäristö – tulevaisuus
Kaupunki-maaseutu vuorovaikutus - Suomi osana muuta
maailmaa
(kuva c ProAgria)
LULUCF-asetuksella luodaan säännöt sille, miten maankäytön, sen muutosten ja
metsätaloussektorin päästöt ja nielut otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa
kaudella 2021–2030. TAVOITE ON VAHVISTAA HIILINIELUJA.
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Maa- ja metsätalous ovat lähes ainoita toimialoja, jotka voivat
myös sitoa hiilidioksidia.
Metsäpinta-alaa on 73 prosenttia Suomen maa-alasta,
kun taas Euroopan metsäala on 33 prosenttia Euroopan maa-
alasta.
Suomen ilmastopäästöt ovat Ilmastoviisas maatilayritys kirjan
mukaan 1,3 % EU:n päästöistä ja hiilinielut 47 % EU:n
hiilinieluista.
Myös kasvipeitteinen niitty tai oikein hoidettu vihreä
monivuotinen nurmi yhteyttää ja voi sitoa hiiltä.
-monikerroksisuus ja kasvuston korkeus vaikuttavat biomassan
määrään (pellolla myös maan kasvukunto tärkeää)
Maatalouden ilmastotiekartassa todettiin, -> maatalouden
ilmastopäästöistä 75 % tulee maaperästä, johtuen esimerkiksi
muokkauksesta - Suomalaisen karjan ilmastopäästöjen osuus sen
mukaan pieni – koska ruokinta perustuu laajaan nurmialaan
Ilmastovaikutukset
rantalaitumilla
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
MERENRANTANIITYILLÄ ILMASTOON JA LUONNON
MONIMUOTOISUUTEEN VAIKUTTAVAT
1. Muokkaamattomuus -> kasvihuonekaasuja ei vapaudu kun ei
ojiteta, ei lannoiteta eikä muokata – ei ole mulloksella.
Antaa luonnonkasvilajeille mahdollisuudet
1. Tiheä vihreä kasvu sitoo hiiltä (ja estää ravinnevalumia) ja
hoito luo elinympäristöjä linnustolle
2. Veden pinnan korkeus -> hapettomat olot maassa rajoittavat
eloperäisen kasviaineksen hajoamista. Vesi luo linnuille elinympäristöjä.
(hapellisissa oloissa orgaaninen aines hajoaisi ja vapautuisi hiilidioksidina ilmaan)
Ilmastovaikutukset rantalaitumilla
”Tuleeko
tulevaisuudessa
rantaniittyjen
hoitomenetelmissä
uuteen
määrittelyyn
monikerroksisuus-
(avoimilla aloilla
niityt, puut,
pensaat) sekä
ruohon pituus?”
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Maatalouden kosteikkojen sekä maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja maiseman hoidon
ympäristösopimukset Pohjois-Pohjanmaalla
(kosteikot, perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, reuna-alueet
– Merenrantaniityt suurin pinta-ala = Perinnebiotooppia
Vuosi Kosteikko MOMA
kpl ha kpl ha
2015 15 95 133 4 734
2016 16 98 170 4 916
2017 16 98 175 4 920
2018 22 144 190 4 949
2019 39 217 191 4 913
2020 38 216 172 4 909
Tämän lisäksi meillä
hoidettuja kosteikkoja
metsäpuolella ja
energiaturvesoiden
jälkikäyttömuotona
Kun pohditaan mitkä ehkä
voisivat liittyä
Managed wetlands-
Managed grasslands
LULUCF
maankäyttömuotojen
tarkasteluun
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
HIILESTÄ KIINNI RAHOITUSHAKU
HELMIKUUSSA 2021
Maa- ja metsätalousalueiden
maankäyttösektorin hiilinieluihin ja ilmastotoimenpiteisiin liittyvä
Maa- ja metsätalousministeriön rahoitushaku
Webinaari pe 29.1.2021 klo 9-11
Hiilestä kiinni –kehittämishankkeiden haku
->Yrityksille, laitoksille, kunnille, järjestöille jne.
Ilmoittautumiset webinaariin viimeistään keskiviikkona 27.1.2021. täältä.
-> mmm.fi -> Tiedotteet https://mmm.fi/tiedotteet
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Pohjois-Pohjanmaa
ELYN alue 1997
2020
YHTEENSÄ
LYPSYKARJATILAT 3527 956
EMOLEHMÄTILAT 179 205
LYPSYLEHMÄT 48866 43240
EMOLEHMÄT 2395
8570
HUOMATTAVA
LISÄYS
Nyt varsinkin koronaviruksen aikana on myös
huomattu, kuinka tärkeää on turvata myös
paikallinen ja maakohtainen riittävä
ruoantuotannon pinta-ala
-> Merenrantaniityt tuottavat monia
ympäristöhyötyjä, lähiluontomatkailua sekä
luonnonlaidunlihaa
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ Eläinmääriä Suomessa
2020
YHT Nautoja 846 000 -laskusuunta
Lypsylehmät 260 000
Hiehot 137 000
Emolehmät 62 000 - noususuunta
Lampaat 140 000 - noususuunta
Hevoset maatiloilla n. 15 000?
https://stat.luke.fi/kotielainten-lukumaara
UUSIA OPPEJA
JA VÄLINEITÄ
LUOMUVILJELYYN
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Myös vesienhoito kytkeytyy
rantalaidunnukseen
• Kesäkuussa 2018 valtakunnallisen
vesistökunnostusverkoston
vuosiseminaarin osallistujat tutustuivat ja
vaikuttuivat Liminganlahden
rantalaidunalueista
• Luonnonhoitotyöstä kertoi Niemelän Tilan
isäntä Marko Pietilä
• Vesienhoitoon liittyviä ristiriitoja voidaan
vähentää avoimella keskustelulla ja
laidunalueiden tarkemmalla
suunnittelulla
• Hoidettu rantalaidun on kuin iso
suojavyöhyke vesistön varrella
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Ajankohtaista 2021
• Ympäristöviisas viljelijä –hanke (ProAgria Oulu
hallinnoi, OAMK, LUKE ja SYKE osatoteuttajana)
• Nostetaan hyviä esimerkkejä ympäristöviisaista
ratkaisuista maatiloilla Pohjois-Pohjanmaalla
• Muutamia esimerkkejä käynnissä olevista toiminnasta:
– Toiminta pilottialueilla Leppioja ja Ohtuanoja
– Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät teemat
pienryhmissä
– Maastoretket, esim. ötökkäretki jne…
Muita aiheita:
– Maan hoito, vieraskasvien hallinta
– Turvepeltojen käyttö tulevaisuudessa,
energiakasvien mahdollisuudet
– Kiertotalousravinteet , Kaupunki/ maaseutu
vuorovaikutus
Muista myös NEUVO2020
mahdollisuudet kartoittaa
lumokohteita
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Ajankohtaista 2021
• Rantalaidun- hanke sai myönteisen päätöksen 2021
– LUKE hallinnoi
– Osatoteutus ProAgria Oulu, THL, Helsingin Yliopisto
– Neljä osiota (Paikkatietotarkastelut,
Vesistövaikutukset, Kestävä ja kannattava
rantalaiduntaminen, Vaikuttava luonnonhoito)
– Vaikuttava luonnonhoito-osioon haemme
pilottitiloja, joita kiinnostaa kehittää
sopimuskäytäntöjä ja hoidon laatutavoitteiden
vaikuttavuutta
– ”Haaveena saada ainakin osa hoidon suunnittelusta
ja hoidon seurannasta digitaaliselle alustalle” –
M.Satomaa
– TERVETULOA ILMOITTAUTUMAAN MUKAAN
PILOTTITILAKSI!
Muista myös NEUVO2020
mahdollisuudet kartoittaa
lumokohteita
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Ajankohtaista Perinnebiotooppien
rahoituksesta
• Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi jatkuu kesällä
2021 (POPELY)
– Inventoinnissa tarkistetaan tiedossa olevat arvokkaat
kohteet ja määritellään niille arvoluokka (valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai paikallisesti arvokas)
• HELMI elinympäristöohjelma (YM)
– Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa vuoden 2023
loppuun mennessä 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja.
– Hoitaminen ja kunnostaminen aloitetaan Natura 2000 -
verkostoon kuuluvilla alueilla. ELY-keskukset kartoittavat
arvokkaimmat perinnebiotoopit vuosina 2019–2021. Hoito
ja kunnostuskohteet valitaan kartoitusten perusteella.
– https://ym.fi/-/uusi-tuki-perinnebiotooppien-
kunnostamiseen-kohentaa-uhanalaisen-elinympariston-
tilaa
– Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi avautuu 2021
• Uudet Ympäristösopimukset, milloin tulevat hakuun?
YMPÄRISTÖVIISAS
VILJELIJÄ
Lämpimät kiitokset Perämeren
rantaniittyalueen viljelijöille
arvokkaasta työstä!
Kiitokset kaikille kumppaneille ja rahoittajille!
Ota yhteyttä! Luodaan yhdessä viihtyisää ja
elinvoimaista maaseutua, jossa maisemien
hoito tuo kaunista hoidettua ympäristöä,
matkailullista vetovoimaa ja työmahdollisuuksia
kotieläintiloille ja maisemanhoitoyrittäjille!
ProAgria Oulun / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijat:
Kalle Hellström, p. 043-825 5253
kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi
Maarit Satomaa, p. 040-566 7924
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi
Taimi Mahosenaho, p. 040 551 7807
taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi

More Related Content

What's hot

Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätysBiotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessaYhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
MTK ry
 
Lajikkeiden muntautumiskyky - hyöty vai haitta, Marjo Keskitalo
Lajikkeiden muntautumiskyky - hyöty vai haitta, Marjo KeskitaloLajikkeiden muntautumiskyky - hyöty vai haitta, Marjo Keskitalo
Lajikkeiden muntautumiskyky - hyöty vai haitta, Marjo Keskitalo
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ruokopelto-hankkeen diasarja - matkalla eloisaan peltoon!
Ruokopelto-hankkeen diasarja - matkalla eloisaan peltoon!Ruokopelto-hankkeen diasarja - matkalla eloisaan peltoon!
Ruokopelto-hankkeen diasarja - matkalla eloisaan peltoon!
Sanna Söderlund
 
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko KumpulaPorolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, LukeOnko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestä...
Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestä...Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestä...
Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestä...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo KeskitaloÖljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Suometsätalouden haasteet - Prof. Raija Laiho
Suometsätalouden haasteet - Prof. Raija LaihoSuometsätalouden haasteet - Prof. Raija Laiho
Suometsätalouden haasteet - Prof. Raija Laiho
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo KeskitaloÖljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeTurvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöi...
Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöi...Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöi...
Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Erikoiskasveista lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä ruokaketjuun
Erikoiskasveista lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä ruokaketjuunErikoiskasveista lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä ruokaketjuun
Erikoiskasveista lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä ruokaketjuun
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika LaurilaRantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen LukeIlmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

What's hot (20)

Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätysBiotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
Biotalouden kärkihanke - ravinteiden kierrätys
 
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessaYhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
Yhteisten opintojen merkitys työelämän kannalta ammatillisessa koulutuksessa
 
Lajikkeiden muntautumiskyky - hyöty vai haitta, Marjo Keskitalo
Lajikkeiden muntautumiskyky - hyöty vai haitta, Marjo KeskitaloLajikkeiden muntautumiskyky - hyöty vai haitta, Marjo Keskitalo
Lajikkeiden muntautumiskyky - hyöty vai haitta, Marjo Keskitalo
 
Ruokopelto-hankkeen diasarja - matkalla eloisaan peltoon!
Ruokopelto-hankkeen diasarja - matkalla eloisaan peltoon!Ruokopelto-hankkeen diasarja - matkalla eloisaan peltoon!
Ruokopelto-hankkeen diasarja - matkalla eloisaan peltoon!
 
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
 
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko KumpulaPorolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
Porolaiduninventointi, missä mennään? Jouko Kumpula
 
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...
 
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
 
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
 
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, LukeOnko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
Onko viherlannoituksessa järkeä taloudellisesti? - Anu Koivisto, Luke
 
Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestä...
Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestä...Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestä...
Liisa Saarenmaa, maa- ja metsätalousministeriö: Biopolkuja pitkin kohti kestä...
 
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo KeskitaloÖljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
Öljyhampputuloksia ja havaintoja 2016 peltokierrokselta, Marjo Keskitalo
 
Suometsätalouden haasteet - Prof. Raija Laiho
Suometsätalouden haasteet - Prof. Raija LaihoSuometsätalouden haasteet - Prof. Raija Laiho
Suometsätalouden haasteet - Prof. Raija Laiho
 
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
Maa- ja elintarviketalouden tulevaisuus Etelä-Savossa - KILTU2030 hanke - Pas...
 
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo KeskitaloÖljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
Öljyhampun viljelyalojen kehitys, Marjo Keskitalo
 
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeTurvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
 
Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöi...
Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöi...Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöi...
Yhteistyöllä eteenpäin vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöi...
 
Erikoiskasveista lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä ruokaketjuun
Erikoiskasveista lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä ruokaketjuunErikoiskasveista lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä ruokaketjuun
Erikoiskasveista lisäarvoa ja ympäristöhyötyjä ruokaketjuun
 
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika LaurilaRantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
 
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen LukeIlmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
 

Similar to Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021

Leipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnosta
Leipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnostaLeipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnosta
Leipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnosta
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshanke
Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshankeMetsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshanke
Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshanke
Suomen metsäkeskus
 
Ilmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 16.3.2017 esitykset
Ilmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 16.3.2017 esityksetIlmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 16.3.2017 esitykset
Ilmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 16.3.2017 esitykset
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Verkkojulkaisu 2014.
Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Verkkojulkaisu 2014.Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Verkkojulkaisu 2014.
Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Verkkojulkaisu 2014.
TAPIO
 
Kurppa seminaari vanhanen 4.11.2015_x
Kurppa seminaari vanhanen 4.11.2015_xKurppa seminaari vanhanen 4.11.2015_x
Kurppa seminaari vanhanen 4.11.2015_x
Sirpa Kurppa
 
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Suomen metsäkeskus
 
Luke Circles 2.10.2019 – Perttu Virkajarvi
Luke Circles 2.10.2019 – Perttu VirkajarviLuke Circles 2.10.2019 – Perttu Virkajarvi
Luke Circles 2.10.2019 – Perttu Virkajarvi
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Syrjänen Monimuotoisuuden nykytila ja lisääminen metsissä
Syrjänen Monimuotoisuuden nykytila ja lisääminen metsissäSyrjänen Monimuotoisuuden nykytila ja lisääminen metsissä
Syrjänen Monimuotoisuuden nykytila ja lisääminen metsissä
Suomen metsäkeskus
 
Tilaisuuden avaus - Tuula Packalen, Luke
Tilaisuuden avaus - Tuula Packalen, LukeTilaisuuden avaus - Tuula Packalen, Luke
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmastaMetsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Suomen metsäkeskus
 
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Suomen metsäkeskus
 
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskusAlueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus
Suomen metsäkeskus
 
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudetKeruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
Suomen metsäkeskus
 
Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa
Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille SuomessaRuokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa
Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Tervon metsäpäivä 13.3.2020
Tervon metsäpäivä 13.3.2020Tervon metsäpäivä 13.3.2020
Tervon metsäpäivä 13.3.2020
Suomen metsäkeskus
 
Kestävän ruokajärjestelmän mahdollistaminen, Pasi Rikkonen
Kestävän ruokajärjestelmän mahdollistaminen, Pasi RikkonenKestävän ruokajärjestelmän mahdollistaminen, Pasi Rikkonen
Kestävän ruokajärjestelmän mahdollistaminen, Pasi Rikkonen
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Hyvinvointia metsasta-piikkio
Hyvinvointia metsasta-piikkioHyvinvointia metsasta-piikkio
Hyvinvointia metsasta-piikkio
Suomen metsäkeskus
 
Yrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteista
Yrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteistaYrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteista
Yrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteista
Suomen metsäkeskus
 

Similar to Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021 (20)

Leipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnosta
Leipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnostaLeipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnosta
Leipää ja hyvinvointia elinvoimaisesta luonnosta
 
Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshanke
Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshankeMetsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshanke
Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshanke
 
Ilmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 16.3.2017 esitykset
Ilmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 16.3.2017 esityksetIlmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 16.3.2017 esitykset
Ilmastonmuutos ja sopeutumisen tila 2017, Media-aamiainen 16.3.2017 esitykset
 
Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Verkkojulkaisu 2014.
Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Verkkojulkaisu 2014.Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Verkkojulkaisu 2014.
Metsänhoidon suositukset riistametsänhoitoon, työopas. Verkkojulkaisu 2014.
 
Kurppa seminaari vanhanen 4.11.2015_x
Kurppa seminaari vanhanen 4.11.2015_xKurppa seminaari vanhanen 4.11.2015_x
Kurppa seminaari vanhanen 4.11.2015_x
 
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
 
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
Poronhoito ja metsänkasvatus -hankkeen päätösseminaari 16.1.2019 Rovaniemi Ju...
 
Luke Circles 2.10.2019 – Perttu Virkajarvi
Luke Circles 2.10.2019 – Perttu VirkajarviLuke Circles 2.10.2019 – Perttu Virkajarvi
Luke Circles 2.10.2019 – Perttu Virkajarvi
 
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
Metsapaivat virtuaalitapahtuma 04022021 - Biodiversiteettistrategiat ja metsi...
 
Syrjänen Monimuotoisuuden nykytila ja lisääminen metsissä
Syrjänen Monimuotoisuuden nykytila ja lisääminen metsissäSyrjänen Monimuotoisuuden nykytila ja lisääminen metsissä
Syrjänen Monimuotoisuuden nykytila ja lisääminen metsissä
 
Tilaisuuden avaus - Tuula Packalen, Luke
Tilaisuuden avaus - Tuula Packalen, LukeTilaisuuden avaus - Tuula Packalen, Luke
Tilaisuuden avaus - Tuula Packalen, Luke
 
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmastaMetsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
Metsätalouden hiilivarastot ja -virrat kestavyyden nakokulmasta
 
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018
 
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskusAlueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus
 
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudetKeruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
 
Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa
Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille SuomessaRuokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa
Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja alueille Suomessa
 
Tervon metsäpäivä 13.3.2020
Tervon metsäpäivä 13.3.2020Tervon metsäpäivä 13.3.2020
Tervon metsäpäivä 13.3.2020
 
Kestävän ruokajärjestelmän mahdollistaminen, Pasi Rikkonen
Kestävän ruokajärjestelmän mahdollistaminen, Pasi RikkonenKestävän ruokajärjestelmän mahdollistaminen, Pasi Rikkonen
Kestävän ruokajärjestelmän mahdollistaminen, Pasi Rikkonen
 
Hyvinvointia metsasta-piikkio
Hyvinvointia metsasta-piikkioHyvinvointia metsasta-piikkio
Hyvinvointia metsasta-piikkio
 
Yrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteista
Yrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteistaYrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteista
Yrittajyytta ja-lisatuloja-luonnontuotteista
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soilLong-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soilLong-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
Long-term P fertilisation experiment on grass – effects on plant and soil
 
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
Maan viljavuusfosforin pitoisuus laskee nurmikierrossa, pitäisikö olla huolis...
 
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
Maan viljavuusfosforipitoisuus vaikuttaa ohran satoon fosforilannoitusta voim...
 
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
Increasing soil phosphorus content increased spring barley yield while it had...
 
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
 
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
 
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
 
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttäMaaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 

Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021

 • 1. Ympäristöviisas viljelijä Perämeren luonnonlaitumet - hieno esimerkki viljelijöiden ympäristönhoitotyöstä Taimi Mahosenaho ja Maarit Satomaa ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset 27.1.2021
 • 2. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Perämeren luonnonlaitumet - hieno esimerkki viljelijöiden ympäristönhoitotyöstä
 • 3. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Taustaa ja historiaa – ProAgria Oulu/ Oulun MKN mukana suunnittelussa • Neuvonta osana EU tukijärjestelmän suunnittelua ja toimeenpanoa EU kauden alusta 1995 alkaen - 25 vuotta takana • Rantalaidunten hoidon neuvonnassa viljelijä ja maanomistaja aina ollut ratkaisevassa asemassa – Maisema- ja ympäristöasiantuntija Taimi Mahosenaho ja kotieläinasiantuntija Kyllikki Lumijärvi vieneet osaltaan alusta asti hoitosuunnitteluun liittyvää prosessia osaksi ProAgrian viljelysuunnittelua ja tukineuvontaa – Maarit Satomaa käytännön neuvonnassa, suunnittelijana ja tapahtumien järjestäjänä – Sanna Suomela, emolehmät, lihanaudat – Hyvä yhteistyö viranomaisten ja viljelijöiden kanssa mahdollistanut kehittämistoimia -> – Esim. hoitosuunnitelmien kustannuksiin liittyen kerättiin todellista työmenekkiarvioita eri kohteilla ja tehtiin menestyksekkäästi lausunto ministeriöön
 • 4. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ympäristönhoito luo menestyksen mahdollisuuksia kotieläintiloille • Perämeren rantalaiduntajista tullut valtakunnallisestikin menestyviä kärkitiloja omassa tuotantosuunnassaan • Taustalla hyvä yhteistyö viranomaisten, viljelijöiden, neuvonnan ja maanomistajien kanssa sekä PITKÄJÄNTEINEN TYÖ ja halu kehittyä lajissaan • Luonnonhoidon lisäksi tiloilla kehitetään myös muita tärkeitä teemoja kuten lähiruoka, brändäys, johtaminen, vastuullisuus -> vuorovaikutteisuus – Useita tiloja mukana esim. ProAgria Oulun ProLiideri - hankkeessa – vastuullinen johtaja, kestävä yritystoiminta
 • 5. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Merenrantalaitumilla vaikutus myös ilmastoon • Muokkaamattomat pitkäikäiset nurmialueet/ laitumet ja kosteikkoalueet ovat oikein hoidettuina hyödyllisiä myös ilmastovaikutuksia tarkasteltaessa • CAP 27 -> siirtymäkausi menossa 2021-2022 - >uuden järjestelmän toimeenpano 2023 • Ruoantuotannossa liha- ja kasvisruoan ilmastovaikutusten vertailussa tulee ottaa useita seikkoja huomioon -> Niittylihan arvo Monivuotisella nurmella tärkeä osuus maatalouden hiilen sidonnassa – siihen kuuluu olennaisesti karjatalous! –Pohjoisessa asia korostuu.
 • 6. UUSIA OPPEJA JA VÄLINEITÄ LUOMUVILJELYYN YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Pohjois- Pohjanmaallakin brändätään luonnonlaidunlihaa YmpäristöAgro ja YmpäristöAgro II –hankkeissa ns. pienryhmätoimintaa luonnonlaidunten ympärillä, lähiruoan tuotantoketjujen toimivuuteen liittyen. ProAgria Oulun kannalta merkittävä onnistuminen on ollut jakaa tiloille asiantuntijuutta laajalla skaalalla ja kehittyä samalla – maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, kotieläinasiantuntija, maatalouden tukiin ja talouteen liittyvät palvelut, yritysasiantuntija, elintarvikeasiantuntija
 • 7. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Kuvat: Taimi Mahosenaho, Maarit Satomaa, Arja Keränen, Tiia Keränen, Soila Hiltunen ProAgria Oulun ja Maa- ja kotitalousnaisten YMPÄRISTÖ AGRO ja Mikä Muuttuu vuosien 2008-2015 neuvonnassa P-P alueella - Perämeren rannikko aktiivinen alue Koko POP alueella oli • Tapahtumia -551 kpl • Osallistujia – yli 30 000 hlö P-P alueella –sis. Infopisteet ja yhteistyötapahtumat • Perämeren alueen viljelijät osallistuneet aktiivisesti neuvontatapahtumiin - ympäristöasiat kiinnostaneet
 • 8. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ LOPPURAPORTTI YMPÄRISTÖAGRO 2008-2015 www.proagriaoulu.fi -> Hankkeet->Päättyneet hankkeet https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoagro_i_ja_ii/ Kuvat: Taimi Mahosenaho, Maarit Satomaa, Arja Keränen, Tiia Keränen, Soila Hiltunen
 • 9. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ilmastovaikutukset rantalaitumilla • JUURI NYT ILMASTO JA YMPÄRSITÖ ASIAT ESILLÄ EU:ssa • Maatalouden tukipolitiikan CAP-27 uudistus -> ekojärjestelmä • SEKÄ myös -> LULUCF asetuksen tulkinnat • (Land Use maankäyttö • -Land Use Change maankäytön muutokset • -Forestry metsä) • - LUOKISSA VOIDAAN valita tarkasteluun myös-> • Managed grasslands – hoidettu ruohikkomaa • Managed wetlands- hoidetut kosteikot -> haluttaessa tulossa • Muut tarkasteltava luokat ovat: metsitys, metsäkato, hoidettu metsämaa, hoidettu viljelysmaa Neuvotteluissa: Miten kokonaisuuteen vaikuttavat vertailuvuodet metsämaan kompensaatio – hiilinielujen myynti muille, päästökauppa, taakan jako..jne. Ruoantuotanto – ympäristö – tulevaisuus Kaupunki-maaseutu vuorovaikutus - Suomi osana muuta maailmaa (kuva c ProAgria) LULUCF-asetuksella luodaan säännöt sille, miten maankäytön, sen muutosten ja metsätaloussektorin päästöt ja nielut otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa kaudella 2021–2030. TAVOITE ON VAHVISTAA HIILINIELUJA.
 • 10. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Maa- ja metsätalous ovat lähes ainoita toimialoja, jotka voivat myös sitoa hiilidioksidia. Metsäpinta-alaa on 73 prosenttia Suomen maa-alasta, kun taas Euroopan metsäala on 33 prosenttia Euroopan maa- alasta. Suomen ilmastopäästöt ovat Ilmastoviisas maatilayritys kirjan mukaan 1,3 % EU:n päästöistä ja hiilinielut 47 % EU:n hiilinieluista. Myös kasvipeitteinen niitty tai oikein hoidettu vihreä monivuotinen nurmi yhteyttää ja voi sitoa hiiltä. -monikerroksisuus ja kasvuston korkeus vaikuttavat biomassan määrään (pellolla myös maan kasvukunto tärkeää) Maatalouden ilmastotiekartassa todettiin, -> maatalouden ilmastopäästöistä 75 % tulee maaperästä, johtuen esimerkiksi muokkauksesta - Suomalaisen karjan ilmastopäästöjen osuus sen mukaan pieni – koska ruokinta perustuu laajaan nurmialaan Ilmastovaikutukset rantalaitumilla
 • 11. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ MERENRANTANIITYILLÄ ILMASTOON JA LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN VAIKUTTAVAT 1. Muokkaamattomuus -> kasvihuonekaasuja ei vapaudu kun ei ojiteta, ei lannoiteta eikä muokata – ei ole mulloksella. Antaa luonnonkasvilajeille mahdollisuudet 1. Tiheä vihreä kasvu sitoo hiiltä (ja estää ravinnevalumia) ja hoito luo elinympäristöjä linnustolle 2. Veden pinnan korkeus -> hapettomat olot maassa rajoittavat eloperäisen kasviaineksen hajoamista. Vesi luo linnuille elinympäristöjä. (hapellisissa oloissa orgaaninen aines hajoaisi ja vapautuisi hiilidioksidina ilmaan) Ilmastovaikutukset rantalaitumilla ”Tuleeko tulevaisuudessa rantaniittyjen hoitomenetelmissä uuteen määrittelyyn monikerroksisuus- (avoimilla aloilla niityt, puut, pensaat) sekä ruohon pituus?”
 • 12. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Maatalouden kosteikkojen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimukset Pohjois-Pohjanmaalla (kosteikot, perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, reuna-alueet – Merenrantaniityt suurin pinta-ala = Perinnebiotooppia Vuosi Kosteikko MOMA kpl ha kpl ha 2015 15 95 133 4 734 2016 16 98 170 4 916 2017 16 98 175 4 920 2018 22 144 190 4 949 2019 39 217 191 4 913 2020 38 216 172 4 909 Tämän lisäksi meillä hoidettuja kosteikkoja metsäpuolella ja energiaturvesoiden jälkikäyttömuotona Kun pohditaan mitkä ehkä voisivat liittyä Managed wetlands- Managed grasslands LULUCF maankäyttömuotojen tarkasteluun
 • 13. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ HIILESTÄ KIINNI RAHOITUSHAKU HELMIKUUSSA 2021 Maa- ja metsätalousalueiden maankäyttösektorin hiilinieluihin ja ilmastotoimenpiteisiin liittyvä Maa- ja metsätalousministeriön rahoitushaku Webinaari pe 29.1.2021 klo 9-11 Hiilestä kiinni –kehittämishankkeiden haku ->Yrityksille, laitoksille, kunnille, järjestöille jne. Ilmoittautumiset webinaariin viimeistään keskiviikkona 27.1.2021. täältä. -> mmm.fi -> Tiedotteet https://mmm.fi/tiedotteet
 • 14. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Pohjois-Pohjanmaa ELYN alue 1997 2020 YHTEENSÄ LYPSYKARJATILAT 3527 956 EMOLEHMÄTILAT 179 205 LYPSYLEHMÄT 48866 43240 EMOLEHMÄT 2395 8570 HUOMATTAVA LISÄYS Nyt varsinkin koronaviruksen aikana on myös huomattu, kuinka tärkeää on turvata myös paikallinen ja maakohtainen riittävä ruoantuotannon pinta-ala -> Merenrantaniityt tuottavat monia ympäristöhyötyjä, lähiluontomatkailua sekä luonnonlaidunlihaa
 • 15. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Eläinmääriä Suomessa 2020 YHT Nautoja 846 000 -laskusuunta Lypsylehmät 260 000 Hiehot 137 000 Emolehmät 62 000 - noususuunta Lampaat 140 000 - noususuunta Hevoset maatiloilla n. 15 000? https://stat.luke.fi/kotielainten-lukumaara
 • 16. UUSIA OPPEJA JA VÄLINEITÄ LUOMUVILJELYYN YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Myös vesienhoito kytkeytyy rantalaidunnukseen • Kesäkuussa 2018 valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin osallistujat tutustuivat ja vaikuttuivat Liminganlahden rantalaidunalueista • Luonnonhoitotyöstä kertoi Niemelän Tilan isäntä Marko Pietilä • Vesienhoitoon liittyviä ristiriitoja voidaan vähentää avoimella keskustelulla ja laidunalueiden tarkemmalla suunnittelulla • Hoidettu rantalaidun on kuin iso suojavyöhyke vesistön varrella
 • 17. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ajankohtaista 2021 • Ympäristöviisas viljelijä –hanke (ProAgria Oulu hallinnoi, OAMK, LUKE ja SYKE osatoteuttajana) • Nostetaan hyviä esimerkkejä ympäristöviisaista ratkaisuista maatiloilla Pohjois-Pohjanmaalla • Muutamia esimerkkejä käynnissä olevista toiminnasta: – Toiminta pilottialueilla Leppioja ja Ohtuanoja – Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät teemat pienryhmissä – Maastoretket, esim. ötökkäretki jne… Muita aiheita: – Maan hoito, vieraskasvien hallinta – Turvepeltojen käyttö tulevaisuudessa, energiakasvien mahdollisuudet – Kiertotalousravinteet , Kaupunki/ maaseutu vuorovaikutus Muista myös NEUVO2020 mahdollisuudet kartoittaa lumokohteita
 • 18. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ajankohtaista 2021 • Rantalaidun- hanke sai myönteisen päätöksen 2021 – LUKE hallinnoi – Osatoteutus ProAgria Oulu, THL, Helsingin Yliopisto – Neljä osiota (Paikkatietotarkastelut, Vesistövaikutukset, Kestävä ja kannattava rantalaiduntaminen, Vaikuttava luonnonhoito) – Vaikuttava luonnonhoito-osioon haemme pilottitiloja, joita kiinnostaa kehittää sopimuskäytäntöjä ja hoidon laatutavoitteiden vaikuttavuutta – ”Haaveena saada ainakin osa hoidon suunnittelusta ja hoidon seurannasta digitaaliselle alustalle” – M.Satomaa – TERVETULOA ILMOITTAUTUMAAN MUKAAN PILOTTITILAKSI! Muista myös NEUVO2020 mahdollisuudet kartoittaa lumokohteita
 • 19. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ajankohtaista Perinnebiotooppien rahoituksesta • Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi jatkuu kesällä 2021 (POPELY) – Inventoinnissa tarkistetaan tiedossa olevat arvokkaat kohteet ja määritellään niille arvoluokka (valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokas) • HELMI elinympäristöohjelma (YM) – Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa vuoden 2023 loppuun mennessä 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. – Hoitaminen ja kunnostaminen aloitetaan Natura 2000 - verkostoon kuuluvilla alueilla. ELY-keskukset kartoittavat arvokkaimmat perinnebiotoopit vuosina 2019–2021. Hoito ja kunnostuskohteet valitaan kartoitusten perusteella. – https://ym.fi/-/uusi-tuki-perinnebiotooppien- kunnostamiseen-kohentaa-uhanalaisen-elinympariston- tilaa – Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi avautuu 2021 • Uudet Ympäristösopimukset, milloin tulevat hakuun?
 • 20. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Lämpimät kiitokset Perämeren rantaniittyalueen viljelijöille arvokkaasta työstä! Kiitokset kaikille kumppaneille ja rahoittajille!
 • 21. Ota yhteyttä! Luodaan yhdessä viihtyisää ja elinvoimaista maaseutua, jossa maisemien hoito tuo kaunista hoidettua ympäristöä, matkailullista vetovoimaa ja työmahdollisuuksia kotieläintiloille ja maisemanhoitoyrittäjille! ProAgria Oulun / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijat: Kalle Hellström, p. 043-825 5253 kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi Maarit Satomaa, p. 040-566 7924 maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi Taimi Mahosenaho, p. 040 551 7807 taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi