SlideShare a Scribd company logo
Penaksiran Awal Kanak-kanak
TAJUK 15 :
PENAKSIRAN AWAL
KANAK – KANAK
Penaksiran
Awal Kanak –
kanak
Pengenalan
Bidang
Penaksiran
Isu Penaksiran
Awal Kanak -
kanak
Saringan
Penaksiran
Ekologikal
Skala kedudukan
dan Temubual
Keluarga
Penaksiran
Berasaskan
Permainan
Penaksiran
Berasaskan
Kurikulum
Penaksiran
Berasaskan Dinamik
(Norma )
Kekuatan dan
Keprihatinan
Keluarga
Penaksiran
Berasaskan
Kriteria
Bacaan di
sekolahPerancangan
Intervensi
Kesimpulan
Pengenalan
Siapa ?
1. Pendidik yang bekerja dengan
kanak – kanak
2. Ibu bapa
3. Guru sekolah rendah
4. Saudara mara
5. Pakar perubatan
6. Pakar penjagaan kanak – kanak
James A. McLouhglin & Rena B. Lewis 2008
Kenapa ?
1. Pengetahuan – falsafah, cara, instrumen
dan fokus
2. Perbezaan pencegahan antara pendekatan
dan teknik penaksiran yang digunakan.
3. Berguna untuk keluarga – berlaku peralihan
( intervensi awal – program prasekolah ,
program prasekolah – khidmat sekolah rendah )
4. Pengetahuan yang ada digunakan semasa
berbincang dengan ibu bapa
5. Ibu bapa : jangkakan sekolah menggunakan
khidmat yang sama ke atas anak mereka
James A. McLouhglin & Rena B. Lewis 2008
8 Kritikal Kualiti Dalam Membuat Pemilihan Penaksiran
Mesti berguna untuk pendidikan dan
intervensi awal
1. Utiliti
3.Kesahihan
4. Kolaborasi
2. Ekuiti Perbezaan individu harus disesuaikan
Peralatan dan pengukuran penaksiran
harus digunakan dalam latar yang biasa
Kaedah dan gaya penaksiran harus
dilakukan oleh satu kumpulan
( profesional dan keluarga )
Neisworth & Bagnato ( 2005 )
7. Pemusatan
5. Sensitiviti
6. Kesesuaian
8. Kebolehterimaan
Bahan penaksiran harus disemak dengan
terperinci
Bahan penaksiran sesuai dengan usia
kanak – kanak
Penaksiran berdasarkan maklumat yang
diperolehi dan juga dari sumber yang
berlainan
Kaedah, dan bahan penaksiran
dipersetujui oleh keluarga dan
pakar profesional
Neisworth & Bagnato ( 2005 )
( bayi – 2 Tahun )
Kelewatan
dalam
perkembangan
Diagnosis :
kemungkinan
besar dalam
kelewatan
perkembangan
Berisiko dalam
kelewatan
perkembangan
( 3 – 5 Tahun )
Dikenalpasti ketidakupayaan : kerencatan akal ,
kecelaruan bahasa atau pertuturan ,
Syarat kelayakan untuk penaksiran
Widerstorm , 1997
Bidang Penaksiran
• sistem
keluarga.
• Kemahiran bahasa
dan komunikasi.
• Perkembangan
Sosial emosi
• Pertolongan
kendiri
dan kemahiran
adaptif
Turnbull (2006) , Bailey (2004)
• Faktor fizikal. • Pertolongan
kendiri
dan kemahiran
adaptif
Isu Penaksiran
Awal Kanak –
kanak
Persekitaran semula jadi
Penaksiran ekologikal
Kumpulan transdisiplinari
( merentas disiplin )
McCormick & Noonan ( 2002 ) , McWilliam ( 2005 ) ,
Penaksiran Awal Kanak-kanak
Definisi Saringan
proses yang
dirancang
untuk tujuan
mengenalpasti potensi
masalah dalam
belajar atau
perkembangan
Losardo & Notari – Syverson , 2001
Penaksiran awal :
mengenalpasti bayi /
kanak – kanak
yang berisiko dalam
kelambatan kesihatan dan
perkembangan di samping
perbezaan yang berlaku
jika dibandingkan
dengan rakan sebaya
mereka.
Peralatan Saringan
1. Ages and Stages
Questionnaires
3. The
Developmental
Observation
Checklist System (
DOCS )
4. Developmental
Indicators for The
Assessment of Learning
– 3
5. Denver
Developmental
Screening Test ( Denver
II )
6. The Bayley Infants
Neurodevelopmental
Screener ( BINS )
2. Infant – Toddler
Developmental
Assessment
Squires ( 1999 ) , Harrison ( 1990 ) , Hresko ( 1994 ) ,
Goldenberg ( 1998 ) , Frankenburg ( 1998 ) , Aylward ( 1995 )
1. Ages and Stages Questionnaires
( Soal selidik Umur dan Peringkat )
a) Domain : komunikasi , motor kasar , motor halus ,
penyelesaian masalah dan personal sosial
b) Tujuan : mengenalpasti keperluan khas
c) Item : 30 item
d) Umur : 4 hingga 60 bulan
( 4 bulan – 6 Tahun )
e) Ibu bapa memerhatikan anak mereka dan melengkapkan
soal selidik di mana ia berkaitan dengan keupayaan anak mereka
Squires, Potter, & Bricker , 1999)
Penaksiran Awal Kanak-kanak
4. Developmental Indicators for The Assessment of
Learning – 3 ( Petunjuk Perkembangan Untuk Penaksiran
Pembelajaran – 3)
a) Domain : bahasa , konsep
( warna dan mengira ),
kemahiran motor , sosial ,
perkembangan kendiri
( makan , minum , memakai
baju ) c) Umur : 3 Tahun – 6 Tahun
b) Masa : 30 minit
DIAL - 3
d) Tujuan : ujian saringan untuk mengenalpasti kanak – kanak
yang memerlukan tambahan penaksiran diagnostik
Mardell-Czudnowski & Goldenberg ( 1998 )
Penaksiran Awal Kanak-kanak
Saringan dan Pentaksiran Perkembangan
Sosial – Emosi dan Tingkah Laku
1. Ages and Stages
Questionnaires :
Social Emotional
2. Vineland Social –
Emotional Early
Childhood Scales (
SEEC )
3. Temperament and
Atypical Bahavior
Scale ( TABS )
4. Home Situations
Questionnaire ( HSQ )
5. School Situations Questionnaire ( SSQ )
Sparrow ( 1998 ) , Salvia ( 1999 ) , Barkley ( 1997 ) ,
1. Ages and Stages Questionnaires : Social Emotional
( Soal selidik umur dan peringkat : Sosial emosional)
D ) Umur : 6 bulan – 66 bulan
c) Masa : 10 – 15 minit
a) Tahun : 2002
e) Domain : personal sosial ( regulasi kendiri , komunikasi ,
Tingkah laku adaptif , interaksi dengan orang lain )
f)Tujuan : ibu bapa melengkapkan soal selidik bagi mengenalpasti
keupayaan emosi dan sosial kanak – kanak
b) Item : 8 soal selidik
Twombly ( 2012 )
3. Temperament and Atypical Bahavior Scale ( TABS )
( Skala Sifat dan Tingkah laku Atipikal )
a) Umur : 11 bulan – 71 bulan
b) Tujuan : mengukur tingkah laku luar biasa
dalam kalangan kanak – kanak
c) Item : 55 item secara terpisah
- Hiperaktif
- Kurang aktif
- Tidak terkawal
Neisworth , Bagno, Salvia & Hunt ( 1999)
Penaksiran Awal Kanak-kanak
Penaksiran Ekologikal
1. Membantu satu
kumpulan untuk
memahami kadar tindak
balas yang ditunjukkan
oleh keluarga dan kanak –
kanak dalam pelbagai
keadaan
2. Fokus pada
kefahaman
perhubungan
dalaman antara
keluarga dan kanak –
kanak serta
keluarga dan
persekitaran mereka
4. Menggunakan maklumat
untuk mengenalpasti
intervensi dan strategi yang
diperlukan
3. Matlamat :
mengenalpasti bentuk dan
urutan tingkah laku yang
ditunjukkan dalam konteks
lebih spesifik
McCormick & Noonan ( 2002 )
Family Interviews and Rating Scale
( Temuramah Ibu Bapa dan Kedudukan Skala )
5. Infants- toddler and family instrumen ( ITFI ) :
(Instrumen Keluarga dan Bayi - Kanak – kanak )
3. Family – Centered Interview Forms (Bentuk Temubual
berpusatkan Keluarga)
1. Parent Report (Laporan Ibu bapa )
2. Health Recording Guide (Panduan Rekod Kesihatan)
4. Vineland Adaptive Behavior Scales ( Skala Tingkah laku
Adaptif Vineland )
5. Infants- toddler and family instrumen ( ITFI )
(Instrumen Keluarga dan Bayi - Kanak – kanak )
b) Domain : motor , sosial emosional , bahasa, adaptif
a) Masa : 45 – 65 minit
c) Soalan – soalan temubual yang sensitif
- Ciri – ciri kanak – kanak
- Rutin harian
- Interaksi
- Sokongan keluarga dan rakan
- Kesihatan
- Perkembangan dan pertumbuhan
Family Strengths and Concerns
( Kekuatan dan keprihatinan Keluarga )
1. Family Strengths Profile
( Profil Kekuatan Keluarga)
2. Family Needs Scale
( Skala Keperluan Keluarga )
3. Family Needs Survey
( Soal Selidik Keperluan Keluarga )
4. Parent Needs Survey
( Soal selidik Keperluan Ibu bapa )
Merekod
maklumat
keluarga
dari
semasa ke
semasa
Melihat kepada
keperluan keluarga
Penaksiran Berasaskan Permainan
Play Questionnaire
( Soal selidik
Permainan )
( 2003 )
Transdisciplinary
Play – Based
Assessment ( TFBA )
- Maklumat
pengalaman
kanak – kanak
dalam bermain
- Gaya bermain
( sosial )
- Bentuk
perkembangan
bermain
- Melibatkan semua
domain
- Berstruktur atau secara
bebas dalam bermain
- Menilai dalam konteks
permainan dari segi
interaksi dengan
kumpulan , keluarga,
alat permainan
Penaksiran Berasaskan Kurikulum
- Menilai pencapaian kanak – kanak sama ada
mencapai objektif atau tidak.
- Melibatkan rutin harian , intervensi awal dan program
prasekolah
- Boleh dijalankan pada keadaan semula jadi dan
aktiviti yang berstruktur atau tidak berstruktur
- Contoh instrumen:
1. Hawaii Early Learning Profile ( HELP )
( Profil Pembelajaran Awal Hawaii )
2. Assessment , Evaluation and Programming System( AEPS )
( Penaksiran , Penilaian dan Sistem Memprogram )
3. Carolina Curriculum for Preschoolers with Special Needs
( Carolina Kurikulum Untuk Prasekolah dengan Keperluan Khas)
4. Creative Curriculum (Kurikulum Kreatif )
1. Hawaii Early
Learning Profile
( HELP )
( Profil
Pembelajaran
Awal Hawaii )
• Umur : a) lahir hingga 3 Tahun
b) 3 tahun – 6 tahun
• aktiviti kanak – kanak di lihat
melalui pemerhatian dan
temuramah dengan ibu bapa
4. Creative
Curriculum
(Kurikulum
Kreatif )
• Umur : bayi dan prasekolah
• Matlamat dan objektif boleh dilihat dengan
adanya cadangan untuk mengatur
persekitaran pendidikan
Penaksiran Rujukan Kriteria
c) Contoh instrumen:
1. Brigance Diagnostic Inventory of Early Development II
( Inventori Diagnostik Awal Perkembangan Brigance II )
2. Pediatric Evaluation of Disability Inventory ( PEDI )
( Penilaian Pediatrik terhadap Inventori Ketidakupayaan)
a) Mengukur pencapaian kanak – kanak dan
dibandingkan dengan kriteria yang telah
dikhususkan atau sesuatu kemahiran
b) Bukan sahaja melibatkan kurikulum malah
membantu guru dalam membuat perancangan
pengajaran dan penaksiran berterusan
Bailey (2004 ) & Bagnato (1997 )
1. Brigance Diagnostic
Inventory of Early
Development II
( Inventori Diagnostik
Awal Perkembangan
Brigance II )
c. Fokus pada kemahiran perkembangan
b. Domain : 11 domain
a. Umur : bayi – 7 tahun
d. Menentukan perkembangan umur dan dibandingkan dalam data
Brigance , 2004
Rujukan Norma
2. Kanak – kanak dibandingkan dengan kanak – kanak lain
1. Prosedur dan bahan yang standard
3. Menghasilkan maklumat tentang kelewatan dalam
perkembangan berbanding dengan rakan sebaya
4. Contoh instrumen:
a) Bayley Scales Infant Development II
( Skala Perkembangan Bayi Bayley II )
b) Battelle Developmental Inventory
( Inventori Perkembangan Battelle )
c ) Mullen Scales of Early Learning
( Mullen Skala Pembelajaran Awal )
Bailey , 2004
2. Battelle Developmental
Inventory
( Inventori Perkembangan
Battelle )
a. Umur : bayi – 11
tahun
d. Domain : personal sosial ,
adaptif , motor,
komunikasi , kognitif
b. Item : 341 kemahiran
perkembangan
c. Mengukur pencapaian
intelektual
Nemborg, 2004
Readiness School
(Kesediaan Sekolah)
Bracken
School
Readiness
Assessment
Test of
Early
Reading
Ability
( TERA –
3 )
Expressive
One- Word
Picture
Vocabulary
Test
1. Kemahiran Bacaan di
Sekolah
2. Bacaan , matematik
, bahasa
3. Kemahiran bahasa
ekpresif dan receptif
Bracken
Basic
Concept
Scale –
Revised
Test of Early
Mathematic
Ability
( TEMA – 3 )
Receptive
One – Word
Picture
Vocabulary
Test
James A. McLouhglin & Rena B. Lewis 2008
Bracken School
Readiness
Assessment
( Penaksiran
Bracken
Kesediaan
Sekolah )
Alat saringan bukan verbal
kanak – kanak yang umur sama
Masa : 15 minit
Test of Early
Mathematic
Ability
( TEMA – 3 )
( Ujian
Keupayaan
Awal
Matematik )
Item : 40 masalah bukan formal
32 masalah formal
Kanak – kanak respon secara verbal
dan bukan verbal
Branken(2008 ), Ginsburg & Barody(2003)
Receptive One –
Word Picture
Vocabulary Test
( Ujian Kosa Kata
Reseptif Satu –
Perkataan Gambar)
Umur : 2 tahun – 18 tahun
Masa : 15 – 20 minit
Expressive One- Word
Picture Vocabulary
Test
( Ujian Kosa Kata
Ekspresif Satu –
Perkataan Gambar
Umur : 2 tahun
Masa : 10 -15 minit
Menggambarkan aksi atau konsep
- “boat”, “apple” , “eyes”
Menyebut perkataan dan
Menunjukkan beberapa gambar.
Kanak – kanak perlu menunjukkan
gambar yang sesuai dengan
perkataan
Brownell(2000)
1. Perancangan Individu
Perkhidmatan Keluarga
( Individualized Family Service
Plans ) / IEP
2. Program Pemantauan
dan Penaksiran Berterusan
3.Penilaian Program
Perancangan Intervensi
Keluarga yang mempunyai
anak berumur 2 tahun
4 kategori :
- Hubungan personal dan sosial
- Kumpulan persatuan
- Program komuniti
- Khidmat profesional khas
Program mencapai matlamat
atau tidak
Penaksiran berasaskan kurikulum
digunakan
- Berlaku perubahan
Sah, boleh percaya,
Tepat , adil
Trivette & Dunst . 2005
Kesimpulan
Penaksiran awal kanak – kanak ini
dijalankan agar dapat mengenalpasti
kanak – kanak yang berisiko dalam
kelewatan perkembangan atau berbakat
bagi memberikan keutamaan dalam mana
– mana intervensi.
Penaksiran Awal Kanak-kanak

More Related Content

What's hot

Bagaimana Bayi dan Kanak - Kanak Dinilai
Bagaimana Bayi dan Kanak - Kanak DinilaiBagaimana Bayi dan Kanak - Kanak Dinilai
Bagaimana Bayi dan Kanak - Kanak Dinilai
Julianty Idris
 
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
Atifah Ruzana Abd Wahab
 
Pentaksiran Prasekolah
Pentaksiran PrasekolahPentaksiran Prasekolah
Pentaksiran Prasekolah
Hon Shan Shan
 
Pentaksiran dan penilaian
Pentaksiran dan penilaianPentaksiran dan penilaian
Pentaksiran dan penilaian
Hon Shan Shan
 
Kanak kanak Berkeperluan Khas
Kanak kanak Berkeperluan KhasKanak kanak Berkeperluan Khas
Kanak kanak Berkeperluan Khas
murni mohamat
 
Pelajar Hiperaktif
Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar Hiperaktif
Awatif Atif
 
Peranan guru pendidikan khas
Peranan guru pendidikan khasPeranan guru pendidikan khas
Peranan guru pendidikan khas
Rosilawati Razali
 
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanakKepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Masitah Musa
 
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanakKepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Raihan Raihana
 
KAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
KAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanakKAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
KAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
anis_hairizan
 
Topik 1 konsep amalan asuhan dan bimbingan bayi dan kanak kanak
Topik 1 konsep amalan asuhan dan bimbingan bayi dan kanak kanakTopik 1 konsep amalan asuhan dan bimbingan bayi dan kanak kanak
Topik 1 konsep amalan asuhan dan bimbingan bayi dan kanak kanak
Harshiny Renu
 
Konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanak
Konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanakKonsep dan prinsip perkembangan kanak-kanak
Konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanak
Fanera Jeffery
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
Suhaiza Shuib
 
Pengurusan fail prasekolah prasekolah
Pengurusan fail prasekolah prasekolahPengurusan fail prasekolah prasekolah
Pengurusan fail prasekolah prasekolah
Puvaneswary Subramaniam
 
Perkembangan fizikal kanak-kanak
Perkembangan fizikal kanak-kanakPerkembangan fizikal kanak-kanak
Perkembangan fizikal kanak-kanak
Kakchik Aina
 
Perkembangan kanak kanak
Perkembangan kanak kanakPerkembangan kanak kanak
Perkembangan kanak kanak
sitiaishahmohamad
 
Pendidikan khas kanak kanak prasekolah
Pendidikan khas kanak kanak prasekolahPendidikan khas kanak kanak prasekolah
Pendidikan khas kanak kanak prasekolah
Hon Shan Shan
 

What's hot (20)

Bagaimana Bayi dan Kanak - Kanak Dinilai
Bagaimana Bayi dan Kanak - Kanak DinilaiBagaimana Bayi dan Kanak - Kanak Dinilai
Bagaimana Bayi dan Kanak - Kanak Dinilai
 
Senarai semak
Senarai semakSenarai semak
Senarai semak
 
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
 
Pentaksiran Prasekolah
Pentaksiran PrasekolahPentaksiran Prasekolah
Pentaksiran Prasekolah
 
Pentaksiran dan penilaian
Pentaksiran dan penilaianPentaksiran dan penilaian
Pentaksiran dan penilaian
 
Kanak kanak Berkeperluan Khas
Kanak kanak Berkeperluan KhasKanak kanak Berkeperluan Khas
Kanak kanak Berkeperluan Khas
 
Pelajar Hiperaktif
Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar Hiperaktif
 
Peranan guru pendidikan khas
Peranan guru pendidikan khasPeranan guru pendidikan khas
Peranan guru pendidikan khas
 
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanakKepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
 
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanakKepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
Kepentingan penaksiran dan penilaian perkembangan kanak
 
KAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
KAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanakKAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
KAQ1073 Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
 
CONTOH SKALA KADAR PRASEKOLAH
CONTOH SKALA KADAR PRASEKOLAHCONTOH SKALA KADAR PRASEKOLAH
CONTOH SKALA KADAR PRASEKOLAH
 
Topik 1 konsep amalan asuhan dan bimbingan bayi dan kanak kanak
Topik 1 konsep amalan asuhan dan bimbingan bayi dan kanak kanakTopik 1 konsep amalan asuhan dan bimbingan bayi dan kanak kanak
Topik 1 konsep amalan asuhan dan bimbingan bayi dan kanak kanak
 
Konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanak
Konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanakKonsep dan prinsip perkembangan kanak-kanak
Konsep dan prinsip perkembangan kanak-kanak
 
Pentaksiran prasekolah (penerangan)
Pentaksiran prasekolah (penerangan)Pentaksiran prasekolah (penerangan)
Pentaksiran prasekolah (penerangan)
 
Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi Perkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
 
Pengurusan fail prasekolah prasekolah
Pengurusan fail prasekolah prasekolahPengurusan fail prasekolah prasekolah
Pengurusan fail prasekolah prasekolah
 
Perkembangan fizikal kanak-kanak
Perkembangan fizikal kanak-kanakPerkembangan fizikal kanak-kanak
Perkembangan fizikal kanak-kanak
 
Perkembangan kanak kanak
Perkembangan kanak kanakPerkembangan kanak kanak
Perkembangan kanak kanak
 
Pendidikan khas kanak kanak prasekolah
Pendidikan khas kanak kanak prasekolahPendidikan khas kanak kanak prasekolah
Pendidikan khas kanak kanak prasekolah
 

Similar to Penaksiran Awal Kanak-kanak

Tesis mama zura
Tesis mama zuraTesis mama zura
Tesis mama zura
Azura Aziz
 
KAQ1063 Kuliah 14 (1).ppt
KAQ1063 Kuliah 14 (1).pptKAQ1063 Kuliah 14 (1).ppt
KAQ1063 Kuliah 14 (1).ppt
RISHIKHESAN
 
KAQ1063 Kuliah 13.ppt
KAQ1063 Kuliah 13.pptKAQ1063 Kuliah 13.ppt
KAQ1063 Kuliah 13.ppt
RISHIKHESAN
 
KAQ1063 Kuliah 14 (2).ppt
KAQ1063 Kuliah 14 (2).pptKAQ1063 Kuliah 14 (2).ppt
KAQ1063 Kuliah 14 (2).ppt
RISHIKHESAN
 
Aspek perkembangan
Aspek perkembanganAspek perkembangan
Aspek perkembangan
De Zer
 
Aspek perkembangan
Aspek perkembanganAspek perkembangan
Aspek perkembangan
De Zer
 
A factor analysis of the california test of
A factor analysis of the california test ofA factor analysis of the california test of
A factor analysis of the california test of
Hazilin Johari
 
Slideshow for issues on assessment
Slideshow for issues on assessmentSlideshow for issues on assessment
Slideshow for issues on assessment
Dyg Khairunnisa
 
Asuhan kanak kanak
Asuhan kanak kanakAsuhan kanak kanak
Asuhan kanak kanak
D'ba Rosle
 
18682201 panduan-kajian-kes
18682201 panduan-kajian-kes18682201 panduan-kajian-kes
18682201 panduan-kajian-kes
Chales Etin
 
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014
Sarahandi Api Abdullah
 
NILAI MURNI BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.pptx
NILAI MURNI BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.pptxNILAI MURNI BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.pptx
NILAI MURNI BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.pptx
MusfirahNafisah
 
60386857 assiment-pengukuran
60386857 assiment-pengukuran60386857 assiment-pengukuran
60386857 assiment-pengukuran
Mohd Fauzan Che Hasim
 
Tahap disiplin pelajar_sekolah_masa_kini
Tahap disiplin pelajar_sekolah_masa_kiniTahap disiplin pelajar_sekolah_masa_kini
Tahap disiplin pelajar_sekolah_masa_kini
Tengku Firdaus
 
Isu Pentaksiran Matematik Yang Dilaksanakan Di Sekolah
Isu Pentaksiran Matematik Yang Dilaksanakan Di SekolahIsu Pentaksiran Matematik Yang Dilaksanakan Di Sekolah
Isu Pentaksiran Matematik Yang Dilaksanakan Di Sekolah
ikhwankmk92
 
Isu Pentaksiran Matematik yang Dilaksanakan di Sekolah
Isu Pentaksiran Matematik yang Dilaksanakan di SekolahIsu Pentaksiran Matematik yang Dilaksanakan di Sekolah
Isu Pentaksiran Matematik yang Dilaksanakan di Sekolah
Farah Waheeda
 
Trend issues tugasan 1 (kumpulan)
Trend issues  tugasan 1 (kumpulan)Trend issues  tugasan 1 (kumpulan)
Trend issues tugasan 1 (kumpulan)
intansyafika
 
Pentaksiran matematik di sekolah.
Pentaksiran matematik di sekolah.Pentaksiran matematik di sekolah.
Pentaksiran matematik di sekolah.
Nurul Atiyah
 

Similar to Penaksiran Awal Kanak-kanak (20)

Tesis mama zura
Tesis mama zuraTesis mama zura
Tesis mama zura
 
KAQ1063 Kuliah 14 (1).ppt
KAQ1063 Kuliah 14 (1).pptKAQ1063 Kuliah 14 (1).ppt
KAQ1063 Kuliah 14 (1).ppt
 
KAQ1063 Kuliah 13.ppt
KAQ1063 Kuliah 13.pptKAQ1063 Kuliah 13.ppt
KAQ1063 Kuliah 13.ppt
 
KAQ1063 Kuliah 14 (2).ppt
KAQ1063 Kuliah 14 (2).pptKAQ1063 Kuliah 14 (2).ppt
KAQ1063 Kuliah 14 (2).ppt
 
Aspek perkembangan
Aspek perkembanganAspek perkembangan
Aspek perkembangan
 
Aspek perkembangan
Aspek perkembanganAspek perkembangan
Aspek perkembangan
 
A factor analysis of the california test of
A factor analysis of the california test ofA factor analysis of the california test of
A factor analysis of the california test of
 
Slideshow for issues on assessment
Slideshow for issues on assessmentSlideshow for issues on assessment
Slideshow for issues on assessment
 
Perkembangan Kanak-kanak
Perkembangan Kanak-kanakPerkembangan Kanak-kanak
Perkembangan Kanak-kanak
 
Asuhan kanak kanak
Asuhan kanak kanakAsuhan kanak kanak
Asuhan kanak kanak
 
18682201 panduan-kajian-kes
18682201 panduan-kajian-kes18682201 panduan-kajian-kes
18682201 panduan-kajian-kes
 
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014
Taklimat bersama ibubapa prasekolah 2014
 
NILAI MURNI BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.pptx
NILAI MURNI BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.pptxNILAI MURNI BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.pptx
NILAI MURNI BENGKEL KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN.pptx
 
60386857 assiment-pengukuran
60386857 assiment-pengukuran60386857 assiment-pengukuran
60386857 assiment-pengukuran
 
pintar cerdas
pintar cerdaspintar cerdas
pintar cerdas
 
Tahap disiplin pelajar_sekolah_masa_kini
Tahap disiplin pelajar_sekolah_masa_kiniTahap disiplin pelajar_sekolah_masa_kini
Tahap disiplin pelajar_sekolah_masa_kini
 
Isu Pentaksiran Matematik Yang Dilaksanakan Di Sekolah
Isu Pentaksiran Matematik Yang Dilaksanakan Di SekolahIsu Pentaksiran Matematik Yang Dilaksanakan Di Sekolah
Isu Pentaksiran Matematik Yang Dilaksanakan Di Sekolah
 
Isu Pentaksiran Matematik yang Dilaksanakan di Sekolah
Isu Pentaksiran Matematik yang Dilaksanakan di SekolahIsu Pentaksiran Matematik yang Dilaksanakan di Sekolah
Isu Pentaksiran Matematik yang Dilaksanakan di Sekolah
 
Trend issues tugasan 1 (kumpulan)
Trend issues  tugasan 1 (kumpulan)Trend issues  tugasan 1 (kumpulan)
Trend issues tugasan 1 (kumpulan)
 
Pentaksiran matematik di sekolah.
Pentaksiran matematik di sekolah.Pentaksiran matematik di sekolah.
Pentaksiran matematik di sekolah.
 

More from Cikgu Nisa

Persekitaran fizikal
Persekitaran fizikalPersekitaran fizikal
Persekitaran fizikal
Cikgu Nisa
 
penaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatanpenaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatan
Cikgu Nisa
 
Sindrom progeria
Sindrom progeriaSindrom progeria
Sindrom progeria
Cikgu Nisa
 
Pemulihan khas
Pemulihan khasPemulihan khas
Pemulihan khas
Cikgu Nisa
 
Aromaterapi
AromaterapiAromaterapi
Aromaterapi
Cikgu Nisa
 
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qafUlasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Cikgu Nisa
 
Penaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan butaPenaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan buta
Cikgu Nisa
 

More from Cikgu Nisa (7)

Persekitaran fizikal
Persekitaran fizikalPersekitaran fizikal
Persekitaran fizikal
 
penaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatanpenaksiran masalah penglihatan
penaksiran masalah penglihatan
 
Sindrom progeria
Sindrom progeriaSindrom progeria
Sindrom progeria
 
Pemulihan khas
Pemulihan khasPemulihan khas
Pemulihan khas
 
Aromaterapi
AromaterapiAromaterapi
Aromaterapi
 
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qafUlasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
Ulasan artikel guru pelatih kpli j.qaf
 
Penaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan butaPenaksiran vokasional ld dan buta
Penaksiran vokasional ld dan buta
 

Recently uploaded

Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
NursKitchen
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
g47205823
 
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docxINTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
KarpagavalliJaganath
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
NURULNISABINTIRAMLIK
 
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lembskrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
HASTINABINTIABDULLAH
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
WahyuWidyati
 
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan muridkertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
SkTunkuLaksamana2
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
Azuraini Abdullah
 

Recently uploaded (8)

Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
Topik 8 - PERANAN ETIKA DAN PERADABAN MENDOKONG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DI MALAY...
 
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptxSLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN PKL 2024_PPDPET.pptx
 
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docxINTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
INTRODUCTION TO MANUFACTURING SYSTEM.docx
 
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 3
 
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lembskrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
skrip sekolahku sejahtera daripada sk lemb
 
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
Surat Al-Fatihah (Tulisan Arab) Ayat 1 - 7
 
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan muridkertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
kertas soalan sains tahun enam untuk rujukkan guru dan murid
 
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdfLP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
LP_PENGOPERASIAN UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK.pdf
 

Penaksiran Awal Kanak-kanak

 • 2. TAJUK 15 : PENAKSIRAN AWAL KANAK – KANAK
 • 3. Penaksiran Awal Kanak – kanak Pengenalan Bidang Penaksiran Isu Penaksiran Awal Kanak - kanak Saringan Penaksiran Ekologikal Skala kedudukan dan Temubual Keluarga Penaksiran Berasaskan Permainan Penaksiran Berasaskan Kurikulum Penaksiran Berasaskan Dinamik (Norma ) Kekuatan dan Keprihatinan Keluarga Penaksiran Berasaskan Kriteria Bacaan di sekolahPerancangan Intervensi Kesimpulan
 • 4. Pengenalan Siapa ? 1. Pendidik yang bekerja dengan kanak – kanak 2. Ibu bapa 3. Guru sekolah rendah 4. Saudara mara 5. Pakar perubatan 6. Pakar penjagaan kanak – kanak James A. McLouhglin & Rena B. Lewis 2008
 • 5. Kenapa ? 1. Pengetahuan – falsafah, cara, instrumen dan fokus 2. Perbezaan pencegahan antara pendekatan dan teknik penaksiran yang digunakan. 3. Berguna untuk keluarga – berlaku peralihan ( intervensi awal – program prasekolah , program prasekolah – khidmat sekolah rendah ) 4. Pengetahuan yang ada digunakan semasa berbincang dengan ibu bapa 5. Ibu bapa : jangkakan sekolah menggunakan khidmat yang sama ke atas anak mereka James A. McLouhglin & Rena B. Lewis 2008
 • 6. 8 Kritikal Kualiti Dalam Membuat Pemilihan Penaksiran Mesti berguna untuk pendidikan dan intervensi awal 1. Utiliti 3.Kesahihan 4. Kolaborasi 2. Ekuiti Perbezaan individu harus disesuaikan Peralatan dan pengukuran penaksiran harus digunakan dalam latar yang biasa Kaedah dan gaya penaksiran harus dilakukan oleh satu kumpulan ( profesional dan keluarga ) Neisworth & Bagnato ( 2005 )
 • 7. 7. Pemusatan 5. Sensitiviti 6. Kesesuaian 8. Kebolehterimaan Bahan penaksiran harus disemak dengan terperinci Bahan penaksiran sesuai dengan usia kanak – kanak Penaksiran berdasarkan maklumat yang diperolehi dan juga dari sumber yang berlainan Kaedah, dan bahan penaksiran dipersetujui oleh keluarga dan pakar profesional Neisworth & Bagnato ( 2005 )
 • 8. ( bayi – 2 Tahun ) Kelewatan dalam perkembangan Diagnosis : kemungkinan besar dalam kelewatan perkembangan Berisiko dalam kelewatan perkembangan ( 3 – 5 Tahun ) Dikenalpasti ketidakupayaan : kerencatan akal , kecelaruan bahasa atau pertuturan , Syarat kelayakan untuk penaksiran Widerstorm , 1997
 • 9. Bidang Penaksiran • sistem keluarga. • Kemahiran bahasa dan komunikasi. • Perkembangan Sosial emosi • Pertolongan kendiri dan kemahiran adaptif Turnbull (2006) , Bailey (2004) • Faktor fizikal. • Pertolongan kendiri dan kemahiran adaptif
 • 10. Isu Penaksiran Awal Kanak – kanak Persekitaran semula jadi Penaksiran ekologikal Kumpulan transdisiplinari ( merentas disiplin ) McCormick & Noonan ( 2002 ) , McWilliam ( 2005 ) ,
 • 12. Definisi Saringan proses yang dirancang untuk tujuan mengenalpasti potensi masalah dalam belajar atau perkembangan Losardo & Notari – Syverson , 2001 Penaksiran awal : mengenalpasti bayi / kanak – kanak yang berisiko dalam kelambatan kesihatan dan perkembangan di samping perbezaan yang berlaku jika dibandingkan dengan rakan sebaya mereka.
 • 13. Peralatan Saringan 1. Ages and Stages Questionnaires 3. The Developmental Observation Checklist System ( DOCS ) 4. Developmental Indicators for The Assessment of Learning – 3 5. Denver Developmental Screening Test ( Denver II ) 6. The Bayley Infants Neurodevelopmental Screener ( BINS ) 2. Infant – Toddler Developmental Assessment Squires ( 1999 ) , Harrison ( 1990 ) , Hresko ( 1994 ) , Goldenberg ( 1998 ) , Frankenburg ( 1998 ) , Aylward ( 1995 )
 • 14. 1. Ages and Stages Questionnaires ( Soal selidik Umur dan Peringkat ) a) Domain : komunikasi , motor kasar , motor halus , penyelesaian masalah dan personal sosial b) Tujuan : mengenalpasti keperluan khas c) Item : 30 item d) Umur : 4 hingga 60 bulan ( 4 bulan – 6 Tahun ) e) Ibu bapa memerhatikan anak mereka dan melengkapkan soal selidik di mana ia berkaitan dengan keupayaan anak mereka Squires, Potter, & Bricker , 1999)
 • 16. 4. Developmental Indicators for The Assessment of Learning – 3 ( Petunjuk Perkembangan Untuk Penaksiran Pembelajaran – 3) a) Domain : bahasa , konsep ( warna dan mengira ), kemahiran motor , sosial , perkembangan kendiri ( makan , minum , memakai baju ) c) Umur : 3 Tahun – 6 Tahun b) Masa : 30 minit DIAL - 3 d) Tujuan : ujian saringan untuk mengenalpasti kanak – kanak yang memerlukan tambahan penaksiran diagnostik Mardell-Czudnowski & Goldenberg ( 1998 )
 • 18. Saringan dan Pentaksiran Perkembangan Sosial – Emosi dan Tingkah Laku 1. Ages and Stages Questionnaires : Social Emotional 2. Vineland Social – Emotional Early Childhood Scales ( SEEC ) 3. Temperament and Atypical Bahavior Scale ( TABS ) 4. Home Situations Questionnaire ( HSQ ) 5. School Situations Questionnaire ( SSQ ) Sparrow ( 1998 ) , Salvia ( 1999 ) , Barkley ( 1997 ) ,
 • 19. 1. Ages and Stages Questionnaires : Social Emotional ( Soal selidik umur dan peringkat : Sosial emosional) D ) Umur : 6 bulan – 66 bulan c) Masa : 10 – 15 minit a) Tahun : 2002 e) Domain : personal sosial ( regulasi kendiri , komunikasi , Tingkah laku adaptif , interaksi dengan orang lain ) f)Tujuan : ibu bapa melengkapkan soal selidik bagi mengenalpasti keupayaan emosi dan sosial kanak – kanak b) Item : 8 soal selidik Twombly ( 2012 )
 • 20. 3. Temperament and Atypical Bahavior Scale ( TABS ) ( Skala Sifat dan Tingkah laku Atipikal ) a) Umur : 11 bulan – 71 bulan b) Tujuan : mengukur tingkah laku luar biasa dalam kalangan kanak – kanak c) Item : 55 item secara terpisah - Hiperaktif - Kurang aktif - Tidak terkawal Neisworth , Bagno, Salvia & Hunt ( 1999)
 • 22. Penaksiran Ekologikal 1. Membantu satu kumpulan untuk memahami kadar tindak balas yang ditunjukkan oleh keluarga dan kanak – kanak dalam pelbagai keadaan 2. Fokus pada kefahaman perhubungan dalaman antara keluarga dan kanak – kanak serta keluarga dan persekitaran mereka 4. Menggunakan maklumat untuk mengenalpasti intervensi dan strategi yang diperlukan 3. Matlamat : mengenalpasti bentuk dan urutan tingkah laku yang ditunjukkan dalam konteks lebih spesifik McCormick & Noonan ( 2002 )
 • 23. Family Interviews and Rating Scale ( Temuramah Ibu Bapa dan Kedudukan Skala ) 5. Infants- toddler and family instrumen ( ITFI ) : (Instrumen Keluarga dan Bayi - Kanak – kanak ) 3. Family – Centered Interview Forms (Bentuk Temubual berpusatkan Keluarga) 1. Parent Report (Laporan Ibu bapa ) 2. Health Recording Guide (Panduan Rekod Kesihatan) 4. Vineland Adaptive Behavior Scales ( Skala Tingkah laku Adaptif Vineland )
 • 24. 5. Infants- toddler and family instrumen ( ITFI ) (Instrumen Keluarga dan Bayi - Kanak – kanak ) b) Domain : motor , sosial emosional , bahasa, adaptif a) Masa : 45 – 65 minit c) Soalan – soalan temubual yang sensitif - Ciri – ciri kanak – kanak - Rutin harian - Interaksi - Sokongan keluarga dan rakan - Kesihatan - Perkembangan dan pertumbuhan
 • 25. Family Strengths and Concerns ( Kekuatan dan keprihatinan Keluarga ) 1. Family Strengths Profile ( Profil Kekuatan Keluarga) 2. Family Needs Scale ( Skala Keperluan Keluarga ) 3. Family Needs Survey ( Soal Selidik Keperluan Keluarga ) 4. Parent Needs Survey ( Soal selidik Keperluan Ibu bapa ) Merekod maklumat keluarga dari semasa ke semasa Melihat kepada keperluan keluarga
 • 26. Penaksiran Berasaskan Permainan Play Questionnaire ( Soal selidik Permainan ) ( 2003 ) Transdisciplinary Play – Based Assessment ( TFBA ) - Maklumat pengalaman kanak – kanak dalam bermain - Gaya bermain ( sosial ) - Bentuk perkembangan bermain - Melibatkan semua domain - Berstruktur atau secara bebas dalam bermain - Menilai dalam konteks permainan dari segi interaksi dengan kumpulan , keluarga, alat permainan
 • 27. Penaksiran Berasaskan Kurikulum - Menilai pencapaian kanak – kanak sama ada mencapai objektif atau tidak. - Melibatkan rutin harian , intervensi awal dan program prasekolah - Boleh dijalankan pada keadaan semula jadi dan aktiviti yang berstruktur atau tidak berstruktur
 • 28. - Contoh instrumen: 1. Hawaii Early Learning Profile ( HELP ) ( Profil Pembelajaran Awal Hawaii ) 2. Assessment , Evaluation and Programming System( AEPS ) ( Penaksiran , Penilaian dan Sistem Memprogram ) 3. Carolina Curriculum for Preschoolers with Special Needs ( Carolina Kurikulum Untuk Prasekolah dengan Keperluan Khas) 4. Creative Curriculum (Kurikulum Kreatif )
 • 29. 1. Hawaii Early Learning Profile ( HELP ) ( Profil Pembelajaran Awal Hawaii ) • Umur : a) lahir hingga 3 Tahun b) 3 tahun – 6 tahun • aktiviti kanak – kanak di lihat melalui pemerhatian dan temuramah dengan ibu bapa 4. Creative Curriculum (Kurikulum Kreatif ) • Umur : bayi dan prasekolah • Matlamat dan objektif boleh dilihat dengan adanya cadangan untuk mengatur persekitaran pendidikan
 • 30. Penaksiran Rujukan Kriteria c) Contoh instrumen: 1. Brigance Diagnostic Inventory of Early Development II ( Inventori Diagnostik Awal Perkembangan Brigance II ) 2. Pediatric Evaluation of Disability Inventory ( PEDI ) ( Penilaian Pediatrik terhadap Inventori Ketidakupayaan) a) Mengukur pencapaian kanak – kanak dan dibandingkan dengan kriteria yang telah dikhususkan atau sesuatu kemahiran b) Bukan sahaja melibatkan kurikulum malah membantu guru dalam membuat perancangan pengajaran dan penaksiran berterusan Bailey (2004 ) & Bagnato (1997 )
 • 31. 1. Brigance Diagnostic Inventory of Early Development II ( Inventori Diagnostik Awal Perkembangan Brigance II ) c. Fokus pada kemahiran perkembangan b. Domain : 11 domain a. Umur : bayi – 7 tahun d. Menentukan perkembangan umur dan dibandingkan dalam data Brigance , 2004
 • 32. Rujukan Norma 2. Kanak – kanak dibandingkan dengan kanak – kanak lain 1. Prosedur dan bahan yang standard 3. Menghasilkan maklumat tentang kelewatan dalam perkembangan berbanding dengan rakan sebaya 4. Contoh instrumen: a) Bayley Scales Infant Development II ( Skala Perkembangan Bayi Bayley II ) b) Battelle Developmental Inventory ( Inventori Perkembangan Battelle ) c ) Mullen Scales of Early Learning ( Mullen Skala Pembelajaran Awal ) Bailey , 2004
 • 33. 2. Battelle Developmental Inventory ( Inventori Perkembangan Battelle ) a. Umur : bayi – 11 tahun d. Domain : personal sosial , adaptif , motor, komunikasi , kognitif b. Item : 341 kemahiran perkembangan c. Mengukur pencapaian intelektual Nemborg, 2004
 • 34. Readiness School (Kesediaan Sekolah) Bracken School Readiness Assessment Test of Early Reading Ability ( TERA – 3 ) Expressive One- Word Picture Vocabulary Test 1. Kemahiran Bacaan di Sekolah 2. Bacaan , matematik , bahasa 3. Kemahiran bahasa ekpresif dan receptif Bracken Basic Concept Scale – Revised Test of Early Mathematic Ability ( TEMA – 3 ) Receptive One – Word Picture Vocabulary Test James A. McLouhglin & Rena B. Lewis 2008
 • 35. Bracken School Readiness Assessment ( Penaksiran Bracken Kesediaan Sekolah ) Alat saringan bukan verbal kanak – kanak yang umur sama Masa : 15 minit Test of Early Mathematic Ability ( TEMA – 3 ) ( Ujian Keupayaan Awal Matematik ) Item : 40 masalah bukan formal 32 masalah formal Kanak – kanak respon secara verbal dan bukan verbal Branken(2008 ), Ginsburg & Barody(2003)
 • 36. Receptive One – Word Picture Vocabulary Test ( Ujian Kosa Kata Reseptif Satu – Perkataan Gambar) Umur : 2 tahun – 18 tahun Masa : 15 – 20 minit Expressive One- Word Picture Vocabulary Test ( Ujian Kosa Kata Ekspresif Satu – Perkataan Gambar Umur : 2 tahun Masa : 10 -15 minit Menggambarkan aksi atau konsep - “boat”, “apple” , “eyes” Menyebut perkataan dan Menunjukkan beberapa gambar. Kanak – kanak perlu menunjukkan gambar yang sesuai dengan perkataan Brownell(2000)
 • 37. 1. Perancangan Individu Perkhidmatan Keluarga ( Individualized Family Service Plans ) / IEP 2. Program Pemantauan dan Penaksiran Berterusan 3.Penilaian Program Perancangan Intervensi Keluarga yang mempunyai anak berumur 2 tahun 4 kategori : - Hubungan personal dan sosial - Kumpulan persatuan - Program komuniti - Khidmat profesional khas Program mencapai matlamat atau tidak Penaksiran berasaskan kurikulum digunakan - Berlaku perubahan Sah, boleh percaya, Tepat , adil Trivette & Dunst . 2005
 • 38. Kesimpulan Penaksiran awal kanak – kanak ini dijalankan agar dapat mengenalpasti kanak – kanak yang berisiko dalam kelewatan perkembangan atau berbakat bagi memberikan keutamaan dalam mana – mana intervensi.

Editor's Notes

 1. Home based - Melihat tingkah laku anak melalui 16 rumah yang berbeza dan persekitaran awam - Melawat ke rumah orang
 2. Parent report – kelahiran Health – kesihatan
 3. DEC : Division of Early Childhood Parent checklist : menilai program