Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asimilasi dan akomodasi

15,842 views

Published on

  • Be the first to comment

Asimilasi dan akomodasi

  1. 1. Ulasan ArtikelTajuk :“Assimilation, Accomodation, and the Dynamics of Personality Development”Jack Block (University of California,Berkeley)PengenalanArtikel ini ditulis oleh Jack Block dari University of California,Berkely. Artikel ini berkisartentang proses asimilasi dan akomodasi dalam aspek perkembangan personalitimenurut teori Jean Piaget. Untuk mengekalkan keseimbangan, iaitu memperolehi pulakepuasan kerana motivasi, individu terpaksa mengubahsuai diri melalui prosesadaptasi. Di dalam proses adaptasi ini, skema individu beransur-ansur berubah hinggaperubahan tingkahlakunya menjadi semakin kompleks. Mengikut pandangan Piaget,adaptasi merangkumi dua bentuk, satunya ialah asimilasi dan satu yang lain ialahakomodasi, kedua-dua saling berkait dan saling melengkapi dalam pembentukanproses pembelajaran kognitif secara keseluruhan.Fenomena mengubah struktur kognitif kerana proses adaptasi adalah dikenali sebagaiproses akomodasi. Melalui pembacaan ini juga, adalah didapati bahawa akomodasimerupakan sesuatu proses psikologikal yang berlaku semasa seseorang individuberusaha atas inisiatif sendiri melalui mengubah struktur kognitif dengan tujuanmengadaptasi keperluan situasi pembelajaran yang dihadapinya. Ringkas kata,mengikut Piaget, murid belajar melalui proses adaptasi, mengorganisasi ilmu ataumaklumat baru dan dengan proses asimilasi, mentransformnya dalam struktur kognitif(skema) dengan ilmu dan maklumat yang sedia ada dapat diperkukuh serta ditambah.Bagi ilmu atau maklumat yang tidak seimbang dengan skemanya, merekamenggunakan proses akomodasi untuk cara reorganisasi dan menyesuaikannya dalamstruktur kognitif dan dengan proses yang sedemikian, ilmu pengetahuan murid dapatdiperkembangkan dan dipertingkat kepada tahap yang lebih tinggi.
  2. 2. Artikel ini juga memberi takrifan tentang asimilasi. Secara rumusannya, asimilasi ialahproses kognitif yang membolehkan individu mengintegrasi pengalaman baru denganskema yang sedia ada. (Iaitu, melatakkan rangsangan atau pengalaman baru kedalam skema sedia ada. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasamemproses rangsangan yang kian dialami dan kian bertambah. Skema adalah sepertibalon dan asimilasi ialah seumpama memasukkan angin ke dalam balon itu. Lamakelamaan, balon itu menjadi besar (iaitu perubahan kuantitatif sahaja) tetapi bentuknyatidak berubah (iaitu tidak ada perubahan kualitatif). Skema baru tidak dihasilkan keranaskema yang lama digunakan dan ini bermakna tidak ada perkembangan skema.Manakala akomodasi juga diberi pengertian. Apabila individu bertembung denganpengalaman baru, dia cuba mengasimilasinya dengan skema yang sedia ada tetapitidak berjaya kerana tidak ada skema yang sesuai. Dia ada 2 pilihan:a) mengubahsuai (modification) skema sedia ada untukmenerima pengalaman barub) membentuk atau mewujudkan skema BARU untukmenerima pengalaman baru.Kedua-dua proses ini dipanggil akomodasi dan menghasilkan perubahan kualitatif danperkembangan skema (development of schema).Hasil penulisan Jack Block juga berpendapat bahawa menurut Piaget, proses pemikirankita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapaikematangan. Setiap individu akan sentiasa mencuba untuk memahami danmengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Piagetmengenalpasti empat faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi prosespemikiran individu.Kematangan biologi. Proses pemikiran yang dipengaruhi oleh faktorbaka/genetik.Interaksi individu dengan persekitaran. Individu berinteraksi dengan persekitaranuntuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka akan meneroka,menguji, memerhati dan menyusun maklumat yang didapati.
  3. 3. Pengalaman sosial. Perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh pergaulanindividu dengan orang-orang di persekitaran : ibu bapa, adik beradik, rakan, gurudan sebagainya.Keseimbangan. Proses keseimbangan adalah merupakan salah satu cara yangdigunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situasi yang barudialami.Proses mencapai keseimbangan.Menurut Piaget, setiap individu cenderung untuk memahami persekitaranmereka.Kita sentiasa cenderung untuk memahami sesuatu situasi, dalam menyelesaikansesuatu kekusutan.Kita akan berasa kurang selesa sekiranya berdepan dengan sesuatu keadaanyang tidak menentu atau keadaan yang tidak dijangka.Ketidakselesaan ini akan mendorong individu mencari penyelesaian ataukeseimbangan.Setiap kali individu memperolehi sesuatu pengalaman, mereka akan menyusunpengalaman-pengalaman ini di dalam minda masing-masing dan membentuksatu sistem yang dipanggil skema.Proses penyusuan dan pembentukan skema ini dipanggil organisasi.Skema-skema ini akan digunakan oleh individu apabila mereka berdepandengan sesuatu situasi yang memerlukan penyelesaian.Pembentukkan skema bermula sebaik sahaja seseorang individu dilahirkan. Iabermula dengan pembentukan skema yang mudah kemudian beransur kepadaskema yang lebih kompleks.Contohnya: bayi membentuk skema untuk mencapai sesuatu objek, kanak-kanakmembina skema-skema untuk mengkategori sesuatu benda atau skema untukmengenal huruf. Anda membentuk skema untuk memandu atau memasak.Dalam banyak situasi, skema-skema yang dibentuk ini akan berdepan dengansituasi yang baru.
  4. 4. Contohnya: kanak-kanak yang telah mengenal huruf berdepan dengan situasibaru untuk menyusun huruf-huruf tersebut membentuk perkataan. Anda yangmempunyai skema untuk memasak nasi putih akan buntu sekiranya dimintamemasak nasi tomato.Dalam situasi-situasi yang baru ini, individu akan berdepan dengan masalah.Mereka perlu mengubahsuai skema lama kepada skema baru di panggiladaptasi.Adaptasi melibatkan dua proses yang saling berkait iaitu asimilasi danakomodasi.Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan cubauntuk menyesuaikan pengalaman ini dengan skema-skema yang telah sediaada.Contoh: dalam mengenal huruf, kanak-kanak mungkin akan menyatakan ‘d’sebagai ‘b’ apabila diperkenalkan. Melalui pengalaman dan bimbingan, kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru ini dengan skema lama yangtelah ada.Akomodasi akan berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untukdisesuaikan dengan pengalaman baru.Individu akan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalamanbaru dan seterusnya membentuk skema baru.Di dalam contoh di atas, akomodasi berlaku apabila kanak-kanak dapatmengenal dan membezakan ‘d’ daripada ‘b’.Menurut Piaget, proses mengorganisasi, mengamilasi dan mengakomodasiadalah proses yang digunakan oleh individu untuk mencapai keseimbangan.Individu akan terus menguji minda mereka untuk mencari keseimbangan.Kesimpulannya, jika kita menggunakan skem baru untuk sesuatu situasi ataupengalaman yang baru dan ia berjaya maka keseimbangan akan berlaku tetapisekiranya skema baru tidak memberi penyesuaian yang baik makaketidakseimbangan akan berlaku tetapi sekiranya skema baru tidak memberipenyesuaian yang baik maka ketidakseimbangan akan berlaku dan kita akan
  5. 5. terus membina skema-skema baru untuk disesuaikan dengan situasi barutersebutPandangan dan Kritikan pada Teori Jean Piaget (1896-1980)Piaget telah memberi sumbangan yang amat besar dalam psikologi utama dari segipenerangannya tentang perkembangan kognitif yang luas. Walaupun bagaimanapunahli-ahli psikologi yang lain sependapat bahawa teori tersebut mempunyai beberapakelemahan seperti berikut:a) KetidaksempurnaanPiaget telah memberi kita satu rangka penerangan tentang perkembangankognitif kanak-kanak yang amat berfaedah. Walaubagaimanapun, beliau tidakmenjelaskan tentang kaitan antara teorinya dengan peristiwa-peristiwa empirikal,istilah-istilah penting seperti asimilasi, akomodasi, kseimbangan dan tahap-tahapperkembangan kognitifnya agak kurang jelas dan tidak tepat. Tambahan pula,beliau tidak menyatakan dengan jelas bagaimana kita tahu yang kanak-kanak ituberada dalam keadaan ketidakseimbangan. Namun demikian, Fisher (1980)telah menyarankan bahawa perkembangan kanak-kanak dalam sesuatu bidangseperti bahasa, penyelesaian masalah, main peranan dan lain-lain bergantungpada pengalaman mereka.Sebenarnya kita bukan sahaja perlu penjelasan tentang kriteria pada setiaptahap tetapi juga bagaimana perpindahan daripada satu tahap kepda tahap yanglain. Piaget lebih berjaya dalam menghurai tahap-tahap ini daripada menjelaskanpengaliran perkembangan. Dalam beberapa aspek, Piaget telah memperkecilakan perkembangan kognitif kanak-kanak. Contohnya, ada kajian yangmembuktikan bahawa kanak-kanak faham tentang konsep kekekalan objek lebihawal daripada apa yang dijangka oleh Piaget. Bukti-bukti kajian menunjukkanbahawa kanak-kanak praoperasi kurang menunjukkan sifat egosentrik sepertiyang disangka oleh Piaget. Begitu juga seseorang kanak-kanak praoperasiberupaya menyelesaikan konsep yang lebih kompleks daripada apa yang
  6. 6. disarankan oleh Piaget jika kanak-kanak tersebut diberi kaedah kajian yangsesuai dengan mereka. Contohnya, jika keadaan kajian keupayaan kekekalandiatur dengan cermat agar jawapan kanak-kanak tidak terlalu bergantung padakeupayaan bahasa mereka., kanak-kanak praoperasi ternyata Berjaya memberjawapan yang betul.b) MetologiKajian Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif awal bergantung padaaktiviti motor dan deria. Beliau tidak berfikir bahawa mungkin keupayaaan otak bayiberkembang lebih cepat daripada keupayaan motor dan deria. Piaget percaya bahawabayi tidak faham tentang konsekuen tindakan mereka terhadap persekitaran sehinggaberumur 4 atau 5 bulan iaitu apabila mereka mempunyai kawalan ke atas pergerakantangan mereka. Walaubagaimanpun, ada kajian terkini yang telah membuktikanbahawa bayi yang berumur 2 bulan pun telah dapat memahami bahawa tindakanmereka akan member kesan terhadap persekitaran
  7. 7. RumusanSumbangan penting Piaget harus dianalisis dari segi perkembangan pemikiran pelajariaitu bagaimana kanak-kanak berfikir dan bertingkah laku. Keperluan guru memerhatipelajar dengan teliti untuk membantu pembelajaran yang berdasarkan perkembangankognitif adalah menjadi asas yang kukuh dalam menterjemahkan idea Piaget dalamsituasi pengajaran dan pembelajaran. Pemprosesan informasi membincangkanbagaimana pelajar menerima dan mengorganisasikan informasi dalam memori.Pendekatan pemprosesan informasi mengemukakan pelbagai model tentangbagaimana minda memproses sesuatu, menerima dan mencungkil ilmu pengetahuanyang telah dimanipulasikan melalui proses interaksi pada persekitaran yangmenjelaskan bagaimanapelajar belajar dengan bantuan proses kognitif.Fokus kepada teori ini, menerangkan bagaimana pelajar mengalami dan memahamimakan dan mengingatkan semua informasi dan ilmu pengetahuan yang dipelajarimelalui proses kognitif sejak kecil lagi melalui pembelajaran formal di sekolah dan tidakformal iaitu di persekitaran mereka. Dalam pada itu, dianalisis juga teori perkembangankognitif Piaget, pengaruh sosiobudaya Vygotsky, pemprosesan informasi, perananmetakognitif dan teori-teori kognitif kontemporari yang diketengahkan muktahir ini.Pendekatan-pendekatan yang dibincangkan memaparkan bagaimana aspek kognitifmanusia berkembang mengikut urutan masa sejak zaman Piaget lagi. Kajian tentangperkembangan kognitif Piaget, Neo-Piaget iaitu Vygotsky dan teori pemprosesaninformasi peranan metakognitif dan teori kognitif kontemporari di teliti untuk seterusnya.Pada dasarnya, manusia dapat mengembangkan idea, pemikiran dan pembelajaranmengikut peredaran masa dan zaman. Apabila manusia membesar dari peringkat bayike peringkat kanak-kanak dan seterusnya remaja, didapati mereka mempunyaikeupayaan untuk berinteraksi dengan pemikiran dan bertingkah laku untukmengembangkan pengalaman hidup.

×