SlideShare a Scribd company logo
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
Rahapolitiikan uudet haasteet - nopea
inflaatio, hidastuva talouskasvu ja kasvava
velkaantuneisuus
Rahamuseo 4.10.2022
Osastopäällikkö Juha Kilponen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n rahapolitiikan päätehtävänä on turvata
euroalueen hintavakaus
• Hintavakaus toteutuu parhaiten niin, että
rahapolitiikalla tavoitellaan euroalueella kahden
prosentin inflaatiovauhtia keskipitkällä aikavälillä
• Euroalueen edustavan kuluttajan kulutuskorin
hinta nousee keskimäärin 2 prosentin
vuosivauhtia
• Poikkeamat kahden prosentin tavoitteesta
molempiin suuntiin ovat yhtä haitallisia
• Rahapolitiikalla voidaan tukea myös muita EU:n
talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna
hintavakautta
4.10.2022 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kolme keskeistä rahapolitiikan haastetta
• Energiahintojen nousu
• Kiihdyttää kokonaisinflaatiota koska yritysten tuotantokustannukset nousevat.
Energia on yksi tuotannontekijä, kuten pääoma ja työvoima.
• Kasvun hidastuminen
• Kasvumahdollisuuksia ovat rokottaneet lukuisat kriisit. Niukkuus energiasta
hidastaa kasvua lyhyellä aikavälillä. Tuottavuuskasvu on ollut euroalueella varsin
vaatimatonta.
• Velkaantuminen
• Viimeisen yli vuosikymmenen aikana euroalueen maiden julkiset sektorit ovat
pääosin kuluttaneet enemmän kuin ansainneet, Suomi mukaan lukien.
Alijäämissä on sekä syklinen että rakenteellinen elementti.
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio euroalueella 1999-2022
3,8
-0,3
10
4,8
-2
0
2
4
6
8
10
12
1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023
YKHI Pohjainflaatio*
Inflaatio ja pohjainflaatio euroalueella, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
HUOM. Tilastointimenetelmän muutos vääristää vuoden 2015 vuosi-inflaatiota.
* YKHI pl. energia, ruoka-, alkoholi-, ja tupakkatuotteet.
Lähde: Eurostat. 32426@YKHI
• Ennen rahoituskriisiä: inflaatio
yleensä hieman yli 2%
• Rahoituskriisin jälkeen: inflaatio
yleensä alle 2%
• Pandemian ja sodan jälkeen:
Inflaation nopea kiihtyminen
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaation kiihtyminen näkyy erityisesti lyhyemmän
aikavälin inflaatio-odotuksissa
4.10.2022 5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2019 2020 2021 2022
Korkeintaan -0.1 % 0- 1.4 % 1.5 - 2.4 % yli 2.5 %
Vastausten osuus, %
Lähde: SPF. 32426@spf2
Inflaatioennusteet, kahden vuoden päähän
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Energian hinnan nousu selittää puolet inflaatiosta
2,3
8,1
5,5
2,3
3,9 3,4
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia)
Jalostetut elintarvikkeet Energia
Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä
Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste
Pohjainflaatio, EKP:n ennuste
Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, %
Lähteet: Eurostat ja EKP.
@ Suomen Pankki 29.9.2022
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kasvun tiellä entistä enemmän riskejä – energiakriisi
voi suistaa euroalueen talouden taantumaan
4.10.2022
80
85
90
95
100
105
110
115
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun 2020 ennuste
EKP:n syyskuun 2022 ennuste EKP:n alasuuntainen skenaario
2019Q4 = 100
Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %.
Lähde: EKP:n laskelmat ja Suomen Pankki. 35781@MMS(2007-)_LV
0,4
3,0
-4,5 2,1
1,7
-0,9 -0,2
1,4
2,0
1,9 2,6
1,9
1,3
-6,2
5,2
2,8
0,9
3,1
-0,9
1,9
1,9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan tulee reagoida inflaation kiihtymiseen
• Inflaatio on kiihtynyt pääasiassa energiahintojen nousun aiheuttamien
kustannusten kasvun vuoksi.
↑ inflaatio ↓ kysyntä (BKT)
• Rahapolitiikka voi vaikuttaa energiahintoihin vain rajallisesti – silti sen
on reagoitava koska hintavakaus on uhattuna
↑ inflaatio → ↑ korkotaso ↑ säästäminen↓ kysyntä → ↓ inflaatio
• Rahapolitiikan kannattaa reagoida johdonmukaisesti niin että luottamus
sen kykyyn vakauttaa hintakehitys säilyy (nimellinen korko nousee
enemmän kuin inflaatio). Sihti on keskipitkällä aikavälillä.
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n neuvosto on aloittanut
rahapolitiikan kiristämisen
1. Netto-ostot EKP:n osto-ohjelmissa päättyivät 1.7.2022.
2. EKP:n ohjauskorkoja nostettiin 0,5 prosenttiyksikköä
heinäkuussa ja 0,75 prosenttiyksikköä syyskuussa.
3. Inflaatiovauhti on edelleen liian nopea ja sen odotetaan pysyvän
tavoitettamme nopeampana vielä pidemmän aikaa. Korkoja
joudutaan siis todennäköisesti nostamaan vielä lisää.
4. Koronnostotahti riippuu siitä, miten taloustilanne kehittyy ja
millaisia tietoja inflaatiokehityksestä saadaan. Korkopäätökset
tehdään kokous kokoukselta aina tuoreimpien tietojen pohjalta.
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikka alkoi kiristyä kun inflaatio-odotukset
alkoivat nousta yli EKP:n tavoitteen
4.10.2022
2014N1
2015N1
2020N2
2022N1
2022/7
2022/9
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
-1 0 1 2 3 4
Inflaatio-odotus
(1
vuoden
inflaatio
1
vuoden
jälkeen)
Korko (2 vuotta)
Euroalue
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan kiristyminen näkyy reaalikorkojen
nousuna
4.10.2022
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Euroalue Yhdysvallat
Reaalikorot ovat nousseet euroalueella ja Yhdysvalloissa
Reaalikorot (1 vuoden korko 1 vuoden jälkeen)
Reaalikorot laskettu nimelliskorkoina (1 vuoden korko 1 vuoden jälkeen) vähennettynä vastaavalla inflaatioswapeista
johdetulla inflaatio-odotuksella. Yhdysvaltain riskittömänä korkona käytetty valtionlainojen korkoa, euroalueella OIS-tuottoa.
Lähteet: Bloomberg ja Fed.
@Suomen Pankki 29.9.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Velkaantuneisuus on kasvanut euroalueella
4.10.2022
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
Julkinen velka (vasen ast.) Velan ennuste (EKP)
Julkisen talouden vaje (oikea ast.) Vajeen ennuste (EKP)
% BKT:stä % BKT:stä
Lähteet: Eurostat ja EKP.
32424@EA velka ja vaje (2)
Julkinen talous
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen sektorin tulee huolehtia velkakestävyydestä
• Inflaatiotavoitteeseen perustuva rahapolitiikan regiimi nojaa
rahapolitiikan ja finanssipolitiikan väliseen implisiittiseen
sopimukseen hintavakaudesta ja velkakestävyydestä
• Finanssipolitiikan tulee sopeuttaa menot ja tulot niin että velka/BKT
vakiintuu
↑ inflaatio → ↑ korkotaso ↓ kysyntä
↑ velan korkomenot ↑ ↓ velka/BKT → ↑ ↓ perusjäämä
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Perusjäämä euroalueella, Italiassa ja Saksassa
4.10.2022
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023
Euroalue Saksa Italia
Perusjäämä, % BKT:stä
Lähteet: Euroopan komissio. 32424@PB_kom
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Finanssipolitiikan kestävyyden riskit kasvaneet
selvästi jo ennen energiakriisiä
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Entä jos velkakestävyys onkin uhattuna?
• Jos julkinen sektori ei ole kokonaan sitoutunut velkakestävyyteen,
hintavakauden varmistaminen vaikeutuu olennaisesti
↑ Inflaatio → ↑ korko ↑ korkomenot ja velka … ↑ ↓ inflaatio
• Äärimmäisessä tapauksessa korkojen voimakas nosto kiihdyttää
inflaatiota (fiskaalinen dominanssi) ja hidastaa kasvua voimakkaasti
• Inflaatio spiraalin välttäminen edellyttää että finanssipolitiikka sitoutuu
lopulta velkakestävyyteen
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan uusi instrumentti TPI ja OMT
• EKP:n neuvosto päätti heinäkuussa uudesta rahapolitiikan välineestä (TPI).
• Väline voidaan ottaa käyttöön, jos perusteeton tai hallitsematon
markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan vaikutusta
euroalueen eri maissa.
• Käyttöönotto on ehdollinen sille, että EKP:n neuvosto arvioi maan noudattavan finanssi- ja
muussa talouspolitiikassaan EU:n yhteisiä pelisääntöjä ja täyttävän julkisen velan osalta
kestävyyden ehdot.
• Jos jonkin euromaan ongelmat ovat niin syviä, että se uhkaa menettää
velkakestävyytensä, siltä edellytetään tiukkaa talouspoliittista ohjelmaa
ongelmien korjaamiseksi. Tässä tilanteessa EKP:lla on käytettävissä OMT
(rahapoliittisten suorien kauppojen ohjelma)
4.10.2022
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• EKP on reagoinut inflaation voimakkaaseen kiihtymiseen rahapolitiikkaa
kiristämällä.
• Rahapolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, että inflaatio-odotukset
pysyvät ankkurissa ja euroalueen inflaatio vakautuu 2 prosentin
tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä.
• Inflaation hidastaminen edellyttää toimia myös muulta talouspolitiikalta
• Finanssipolitiikassa tulee sitoutua julkisen talouden tasapainoon ja
velkakestävyyteen
• Energiapolitiikassa keskeistä energiakriisin hallinta
• Rakennepolitiikassa tärkeintä talouskasvun ja työllisyyden edellytysten
parantaminen
4.10.2022
suomenpankki.fi
Kiitos!
4.10.2022

More Related Content

Similar to Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet

Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Suomen Pankki
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Lauri Kajanoja
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Suomen Pankki
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Lauri Kajanoja
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Suomen Pankki
 

Similar to Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet (20)

Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
 
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakausPääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
Pääjohtaja Olli Rehn: Taloustilanne, rahapolitiikka ja rahoitusvakaus
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
 
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
 
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen julkisen talouden tila ja näkymät
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Suomen Pankki
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankki
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Suomen Pankki
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
Governor Olli Rehn: Inflation down and recovery supported by interest rate cu...
 
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
Acting Head of Forecasting, Juuso Vanhala: Finland’s economy gradually moving...
 
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio on hidastunut, koronlasku tukee...
 
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
Suomen Pankin vt. ennustepäällikkö Juuso Vanhala: Talous virkoaa vähitellen t...
 
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmä osoittanut kestävyyttä riskien ristiaallo...
 
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
Talousosaamisen toimijaverkoston verkostotilaisuus 23.4.2024
 
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 

Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet

 • 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Rahapolitiikan uudet haasteet - nopea inflaatio, hidastuva talouskasvu ja kasvava velkaantuneisuus Rahamuseo 4.10.2022 Osastopäällikkö Juha Kilponen
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n rahapolitiikan päätehtävänä on turvata euroalueen hintavakaus • Hintavakaus toteutuu parhaiten niin, että rahapolitiikalla tavoitellaan euroalueella kahden prosentin inflaatiovauhtia keskipitkällä aikavälillä • Euroalueen edustavan kuluttajan kulutuskorin hinta nousee keskimäärin 2 prosentin vuosivauhtia • Poikkeamat kahden prosentin tavoitteesta molempiin suuntiin ovat yhtä haitallisia • Rahapolitiikalla voidaan tukea myös muita EU:n talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna hintavakautta 4.10.2022 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kolme keskeistä rahapolitiikan haastetta • Energiahintojen nousu • Kiihdyttää kokonaisinflaatiota koska yritysten tuotantokustannukset nousevat. Energia on yksi tuotannontekijä, kuten pääoma ja työvoima. • Kasvun hidastuminen • Kasvumahdollisuuksia ovat rokottaneet lukuisat kriisit. Niukkuus energiasta hidastaa kasvua lyhyellä aikavälillä. Tuottavuuskasvu on ollut euroalueella varsin vaatimatonta. • Velkaantuminen • Viimeisen yli vuosikymmenen aikana euroalueen maiden julkiset sektorit ovat pääosin kuluttaneet enemmän kuin ansainneet, Suomi mukaan lukien. Alijäämissä on sekä syklinen että rakenteellinen elementti. 4.10.2022
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio euroalueella 1999-2022 3,8 -0,3 10 4,8 -2 0 2 4 6 8 10 12 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 YKHI Pohjainflaatio* Inflaatio ja pohjainflaatio euroalueella, prosenttimuutos edellisestä vuodesta HUOM. Tilastointimenetelmän muutos vääristää vuoden 2015 vuosi-inflaatiota. * YKHI pl. energia, ruoka-, alkoholi-, ja tupakkatuotteet. Lähde: Eurostat. 32426@YKHI • Ennen rahoituskriisiä: inflaatio yleensä hieman yli 2% • Rahoituskriisin jälkeen: inflaatio yleensä alle 2% • Pandemian ja sodan jälkeen: Inflaation nopea kiihtyminen 4.10.2022
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaation kiihtyminen näkyy erityisesti lyhyemmän aikavälin inflaatio-odotuksissa 4.10.2022 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019 2020 2021 2022 Korkeintaan -0.1 % 0- 1.4 % 1.5 - 2.4 % yli 2.5 % Vastausten osuus, % Lähde: SPF. 32426@spf2 Inflaatioennusteet, kahden vuoden päähän
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energian hinnan nousu selittää puolet inflaatiosta 2,3 8,1 5,5 2,3 3,9 3,4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. @ Suomen Pankki 29.9.2022 4.10.2022
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kasvun tiellä entistä enemmän riskejä – energiakriisi voi suistaa euroalueen talouden taantumaan 4.10.2022 80 85 90 95 100 105 110 115 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun 2020 ennuste EKP:n syyskuun 2022 ennuste EKP:n alasuuntainen skenaario 2019Q4 = 100 Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %. Lähde: EKP:n laskelmat ja Suomen Pankki. 35781@MMS(2007-)_LV 0,4 3,0 -4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,2 1,4 2,0 1,9 2,6 1,9 1,3 -6,2 5,2 2,8 0,9 3,1 -0,9 1,9 1,9
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan tulee reagoida inflaation kiihtymiseen • Inflaatio on kiihtynyt pääasiassa energiahintojen nousun aiheuttamien kustannusten kasvun vuoksi. ↑ inflaatio ↓ kysyntä (BKT) • Rahapolitiikka voi vaikuttaa energiahintoihin vain rajallisesti – silti sen on reagoitava koska hintavakaus on uhattuna ↑ inflaatio → ↑ korkotaso ↑ säästäminen↓ kysyntä → ↓ inflaatio • Rahapolitiikan kannattaa reagoida johdonmukaisesti niin että luottamus sen kykyyn vakauttaa hintakehitys säilyy (nimellinen korko nousee enemmän kuin inflaatio). Sihti on keskipitkällä aikavälillä. 4.10.2022
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto on aloittanut rahapolitiikan kiristämisen 1. Netto-ostot EKP:n osto-ohjelmissa päättyivät 1.7.2022. 2. EKP:n ohjauskorkoja nostettiin 0,5 prosenttiyksikköä heinäkuussa ja 0,75 prosenttiyksikköä syyskuussa. 3. Inflaatiovauhti on edelleen liian nopea ja sen odotetaan pysyvän tavoitettamme nopeampana vielä pidemmän aikaa. Korkoja joudutaan siis todennäköisesti nostamaan vielä lisää. 4. Koronnostotahti riippuu siitä, miten taloustilanne kehittyy ja millaisia tietoja inflaatiokehityksestä saadaan. Korkopäätökset tehdään kokous kokoukselta aina tuoreimpien tietojen pohjalta. 4.10.2022
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka alkoi kiristyä kun inflaatio-odotukset alkoivat nousta yli EKP:n tavoitteen 4.10.2022 2014N1 2015N1 2020N2 2022N1 2022/7 2022/9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 -1 0 1 2 3 4 Inflaatio-odotus (1 vuoden inflaatio 1 vuoden jälkeen) Korko (2 vuotta) Euroalue
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristyminen näkyy reaalikorkojen nousuna 4.10.2022 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Euroalue Yhdysvallat Reaalikorot ovat nousseet euroalueella ja Yhdysvalloissa Reaalikorot (1 vuoden korko 1 vuoden jälkeen) Reaalikorot laskettu nimelliskorkoina (1 vuoden korko 1 vuoden jälkeen) vähennettynä vastaavalla inflaatioswapeista johdetulla inflaatio-odotuksella. Yhdysvaltain riskittömänä korkona käytetty valtionlainojen korkoa, euroalueella OIS-tuottoa. Lähteet: Bloomberg ja Fed. @Suomen Pankki 29.9.2022
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Velkaantuneisuus on kasvanut euroalueella 4.10.2022 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Julkinen velka (vasen ast.) Velan ennuste (EKP) Julkisen talouden vaje (oikea ast.) Vajeen ennuste (EKP) % BKT:stä % BKT:stä Lähteet: Eurostat ja EKP. 32424@EA velka ja vaje (2) Julkinen talous
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen sektorin tulee huolehtia velkakestävyydestä • Inflaatiotavoitteeseen perustuva rahapolitiikan regiimi nojaa rahapolitiikan ja finanssipolitiikan väliseen implisiittiseen sopimukseen hintavakaudesta ja velkakestävyydestä • Finanssipolitiikan tulee sopeuttaa menot ja tulot niin että velka/BKT vakiintuu ↑ inflaatio → ↑ korkotaso ↓ kysyntä ↑ velan korkomenot ↑ ↓ velka/BKT → ↑ ↓ perusjäämä 4.10.2022
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Perusjäämä euroalueella, Italiassa ja Saksassa 4.10.2022 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 Euroalue Saksa Italia Perusjäämä, % BKT:stä Lähteet: Euroopan komissio. 32424@PB_kom
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikan kestävyyden riskit kasvaneet selvästi jo ennen energiakriisiä 4.10.2022
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Entä jos velkakestävyys onkin uhattuna? • Jos julkinen sektori ei ole kokonaan sitoutunut velkakestävyyteen, hintavakauden varmistaminen vaikeutuu olennaisesti ↑ Inflaatio → ↑ korko ↑ korkomenot ja velka … ↑ ↓ inflaatio • Äärimmäisessä tapauksessa korkojen voimakas nosto kiihdyttää inflaatiota (fiskaalinen dominanssi) ja hidastaa kasvua voimakkaasti • Inflaatio spiraalin välttäminen edellyttää että finanssipolitiikka sitoutuu lopulta velkakestävyyteen 4.10.2022
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan uusi instrumentti TPI ja OMT • EKP:n neuvosto päätti heinäkuussa uudesta rahapolitiikan välineestä (TPI). • Väline voidaan ottaa käyttöön, jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan vaikutusta euroalueen eri maissa. • Käyttöönotto on ehdollinen sille, että EKP:n neuvosto arvioi maan noudattavan finanssi- ja muussa talouspolitiikassaan EU:n yhteisiä pelisääntöjä ja täyttävän julkisen velan osalta kestävyyden ehdot. • Jos jonkin euromaan ongelmat ovat niin syviä, että se uhkaa menettää velkakestävyytensä, siltä edellytetään tiukkaa talouspoliittista ohjelmaa ongelmien korjaamiseksi. Tässä tilanteessa EKP:lla on käytettävissä OMT (rahapoliittisten suorien kauppojen ohjelma) 4.10.2022
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • EKP on reagoinut inflaation voimakkaaseen kiihtymiseen rahapolitiikkaa kiristämällä. • Rahapolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, että inflaatio-odotukset pysyvät ankkurissa ja euroalueen inflaatio vakautuu 2 prosentin tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä. • Inflaation hidastaminen edellyttää toimia myös muulta talouspolitiikalta • Finanssipolitiikassa tulee sitoutua julkisen talouden tasapainoon ja velkakestävyyteen • Energiapolitiikassa keskeistä energiakriisin hallinta • Rakennepolitiikassa tärkeintä talouskasvun ja työllisyyden edellytysten parantaminen 4.10.2022