SlideShare a Scribd company logo
Hieäp ñònh veà “Quy cheá Quaûn lyù haøi hoøa
caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa Asean”
coâng nhaän
laãn nhau
Khaùi nieäm doøng chaûy trong Lean
Asean
Soá thaùng 9 naêm 201016 COÂNG TY CP ÑOÂ VIEÄT CONSULT
Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin:
Ts.Nguyeãn Höõu Thieän
vôùi söï coäng taùc cuûa:
Phaïm Thanh Dieäu
Ts.Ñaëng Minh Trang
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
Hieäp ñònh veà “Quy cheá Quaûn lyù haøi hoøa
caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa Asean”
Vieät Nam tham gia Thoûa thuaän thöøa
nhaän laãn nhau veà thieát bò Ñieän - Ñieän
töû cuûa ASEAN (ASEAN/EE MRA)
Agreement on the ASEAN
Harmonized Electrical and Electronic
Equipment (EEE) Regulatory Regime
Chöùng nhaän saûn phaåm, haøng hoaù
ñieän - ñieän töû - hoaït ñoäng tích cöïc
vaø chuû ñoäng phuïc vuï hoäi nhaäp
LEAN 6 SIGMA
Khaùi nieäm doøng chaûy trong Lean
AÙp duïng Lean6sigma taïi Coâng ty Coå
phaàn Caùp-Nhöïa Vónh Khaùnh
chia seû kinh nghieäm
Adapting Lean Management and Six
Sigma Techniques in the Clinical Lab
Chieán löôïc xaây döïng thöông hieäu
cuûa Nike: “Just do it!”
KINH NGHIEÄM QUAÛN LYÙ
Thaát baïi quyù hôn thaønh coâng
ñaøo taïo
Khoùa I: Heä thoáng Baûng ñieåm caân baèng
Khoùa II: Chi phí chaát löôïng-Caùch
thoâng minh ñeå giaûm chi phí
Khoùa III: Saûn xuaát tinh goïn
01
10
19
27
25
Trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá, vieäc taïo
thuaän lôïi cho haøng hoùa löu thoâng töï do, chæ kieåm tra moät laàn, ñöôïc
chaáp nhaän ôû moïi nôi, laø cöïc kyø quan troïng. Caùc Cô quan quaûn
lyù vaø Doanh nghieäp caàn bieát vaø khai thaùc caùc cô cheá naøy. Haøng
Ñieän-Ñieän töû laø moät ví duï. Nhöõng saûn phaåm khaùc caàn chöùng
nhaän veà an toaøn nhö döôïc phaåm, myõ phaåm, ñoà chôi treû em, muõ
baûo hieåm cho ngöôøi ñi moâ toâ, xe maùy... ñeàu trong dieän aùp duïng
caùc Tieâu chuaån vaø Quy chuaån Kyõ thuaät quoác gia.
Chaøo möøng Hoäi nghò Thöôïng ñænh ASEAN taïi Haø Noäi vaøo
thaùng 10 tôùi ñaây, nhaân dòp Trieån laõm quoác teá laàn thöù 3 ELENEX/
ARCHITECTURE BUILDING M&E & IA VIETNAM 2010 veà Ñieän,
Xaây döïng vaø Töï ñoäng hoùa coâng nghieäp taïi TP.HCM, Caâu laïc boä
LEAN SIX SIGMA (CLB LSS) phoái hôïp vôùi Chi cuïc Quaûn lyù Chaát
löôïng Saûn phaåm Haøng hoùa mieàn Nam (Toång cuïc TCÑLCL-Boä
KHCN) vaø Allworld Exhibitions, toå chöùc Hoäi thaûo “Löïa choïn
vaø laép ñaët thieát bò ñieän an toaøn vaø tieát kieäm naêng löôïng - Tieâu
Chuaån vaø Quy chuaån Kyõ thuaät” (“Safety and Energy Saving in
Electrical Installations-Standards and Technical Regulations”
ñeå giôùi thieäu sô löôïc veà Quy cheá quaûn lyù haøi hoøa caùc thieát bò
Ñieän vaø Ñieän töû cuûa ASEAN (ASEAN Harmonized Electrical and
Electronic Equipment Regulatory Regime) coù hieäu löïc thi haønh
khoâng muoän hôn ngaøy 31/12/2010.
Baûn tin Lean6sigma
Cuøng Baïn ñoïc
Soá thaùng 9 naêm 201016 COÂNG TY CP ÑOÂ VIEÄT
Hieäp ñònh veà “Quy cheá Quaûn lyù haøi hoøa
caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa Asean”
coâng nhaän
laãn nhau
Khaùi nieäm doøng chaûy trong Lean
Asean
CONSULT
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
1
Ngaøy 9 thaùng 2 naêm 2005, taïi
Kuala Lumpua, Malaysia, Hieäp
ñònh veà quy cheá quaûn lyù haøi hoøa
caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa
ASEAN ñaõ ñöôïc Boä tröôûng kinh
teá caùc nöôùc thaønh vieân thay maët
Chính phuû kyù. Hieäu löïc thi haønh
cuûa Hieäp ñònh khoâng muoän hôn
ngaøy 31/12/2010. Sau ñaây laø toùm
löôïc tinh thaàn vaø noäi dung cuûa
Hieäp ñònh.
Muïc ñích:
Hieäp ñònh chuyeân ngaønh ñieän -
ñieän töû naèm trong khuoân khoå cuûa
Hieäp ñònh khung ASEAN veà thöøa
nhaän laãn nhau nhaèm loaïi boû raøo
caûn kyõ thuaät trong thöông maïi,
thuùc ñaåy hoaït ñoäng thöông maïi
cuûa ASEAN tieán tôùi moät thò tröôøng
chung. Vieäc chính phuû caùc nöôùc
nhaát trí kyù keát vaø cam keát thöïc hieän
hieäp ñònh naøy laø nhaèm:
1) Taêng cöôøng moái quan heä hôïp
taùc giöõa caùc nöôùc thaønh vieân nhaèm
baûo veä söùc khoeû con ngöôøi vaø baûo
veä moâi tröôøng ñeán möùc coù theå.
2) Loaïi boû raøo caûn kyõ thuaät trong
thöông maïi ñoái vôùi thieát bò ñieän
vaø ñieän töû thoâng qua vieäc haøi hoøa
caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø thuû tuïc
ñaêng kyù.
3) Thuaän lôïi hoaù cho vieäc ñaøm
phaùn ñeå kyù keát caùc thoaû thuaän
thöøa nhaän laãn nhau veà ñaùnh giaù
söï phuø hôïp giöõa ASEAN vôùi caùc
nöôùc khaùc hoaëc nhoùm caùc nöôùc
khaùc.
Traùch nhieäm cuûa caùc
nöôùc thaønh vieân tham gia
kyù keát hieäp ñònh
1) Coù caùc bieän phaùp caàn thieát
ñeå coù theå thöïc hieän ñaày ñuû hieäp
ñònh naøy khoâng chaäm hôn 31
thaùng 12 naêm 2010 bao goàm:
- Xaây döïng hoaëc söûa ñoåi caùc
luaät vaø/hoaëc caùc quy ñònh kyõ thuaät
cuõng nhö caùc vaên baûn haønh chính
lieân quan ñeán hoaït ñoäng quaûn lyù
caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû phuø hôïp
vôùi quy cheá naøy.
- Xaây döïng cô sôû haï taàng kyõ
thuaät caàn thieát ñeå thöïc hieän Hieäp
ñònh keå caû heä thoáng giaùm saùt thò
tröôøng moät caùch coù hieäu quaû vaø
caùc yeâu caàu phaùp lyù coù lieân quan
ñeán saûn phaåm.
2) Caùc nöôùc thaønh vieân seõ trình
Uyû ban hoãn hôïp chuyeân ngaønh
thieát bò ñieän vaø ñieän töû (JSCEEE)
qua ban thö kyù ASEAN döï thaûo
caùc vaên baûn coù lieân quan ñeán quy
cheá quaûn lyù thieát bò ñieän vaø ñieän
töû ñeå laáy yù kieán goùp yù trong voøng
6 thaùng tröôùc khi ban haønh. Hieäu
löïc thi haønh phaûi sau 6 thaùng ñeå
caùc nhaø saûn xuaát ôû caùc nöôùc xuaát
khaåu coù ñieàu kieän ñieàu chænh saûn
phaåm hoaëc quy trình saûn xuaát theo
yeâu caàu môùi.
Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán
vieäc thöïc hieän hieäp ñònh
1) Caùc nöôùc thaønh vieân phaûi
tieán haønh caùc bieän phaùp caàn thieát
ñeå ñaûm baûo caùc thieát bò ñieän vaø
ñieän töû phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu
thieát yeáu cuûa ASEAN (xem muïc 4)
vaø phaûi ñöôïc ñaêng kyù vôùi cô quan
quaûn lyù coù thaåm quyeàn vaø tröôøng
hôïp coù yeâu caàu, phaûi mang daáu
phuø hôïp vaø/ hoaëc daáu ñaêng kyù
môùi ñöôïc löu thoâng treân thò tröôøng
ASEAN.
2) Nhaø cung caáp khi ñöa saûn
phaåm ñieän vaø ñieän töû ra thò tröôøng
phaûi ñaûm baûo raèng saûn phaåm cuûa
mình phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát
yeáu cuûa ASEAN vaø phaûi ñöôïc
ñaêng kyù vôùi caùc cô quan quaûn lyù
coù thaåm quyeàn ôû caùc nöôùc thaønh
vieân vaø tröôøng hôïp coù yeâu caàu
phaûi mang daáu phuø hôïp vaø/hoaëc
daáu ñaêng kyù.
3) Daáu phuø hôïp cuûa ASEAN
ñöôïc söû duïng ñeå gaén treân saûn
phaåm ñieän vaø ñieän töû ñeå chöùng toû
raèng saûn phaåm phuø hôïp vôùi caùc
yeâu caàu thieát yeáu cuûa ASEAN.
Caùc yeâu caàu thieát yeáu
cuûa ASEAN ñoái vôùi thieát
bò ñieän vaø ñieän töû laø ñoái
töôïng quaûn lyù
Löu yù: Caùc luaät vaø/hoaëc caùc
quy chuaån kyõ thuaät vaø caùc ñieàu
khoaûn haønh chính cuûa caùc nöôùc
thaønh vieân coù theå phuø hôïp vôùi moät
hoaëc moät soá caùc yeâu caàu thieát yeáu
sau ñaây:
1) Baát kyø thieát bò ñieän vaø ñieän töû
naøo laø ñoái töôïng quaûn lyù löu thoâng
treân thò tröôøng phaûi khoâng ñöôïc
gaây nguy hieåm cho söùc khoeû con
ngöôøi, cho an toaøn hoaëc khoâng
ñöôïc gaây thieät haïi cho taøi saûn khi
söû duïng chuùng ôû ñieàu kieän bình
thöôøng cuõng nhö caùc ñieàu kieän
khoâng bình thöôøng ñaõ ñöôïc döï
ñoaùn tröôùc.
2) Caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû
löu thoâng treân thò tröôøng phaûi ñaûm
baûo khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng
trong nhöõng ñieàu kieän hôïp lyù. Coù
Hieäp ñònh veà “Quy cheá Quaûn lyù haøi hoøa
caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa Asean”
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
2
theå coù nhöõng tröôøng hôïp mong
muoán caûi thieän moâi tröôøng vaø söû
duïng hôïp lyù taøi nguyeân thieân nhieân
ñoøi hoûi phaûi thieát laäp caùc quy ñònh
kyõ thuaät boå sung.
3) Caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû
phaûi ñöôïc thieát keá so cho khoâng
gaây quaù möùc nhieàu loaïi laøm aûnh
höôûng ñeán söï laøm vieäc bình thöôøng
cuûa caùc thieát bò khaùc ñoàng thôøi coù
möùc mieãn nhieãm ñieän töø hôïp lyù ñeå
coù theå laøm vieäc bình thöôøng maø
khoâng bò aûnh höôûng nhieãu loaïn do
caùc thieát bò khaùc gaây ra.
Söï phuø hôïp vôùi caùc yeâu
caàu thieát yeáu cuûa ASEAN
1) Thieát bò ñieän vaø ñieän töû ñöôïc
coi laø phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát
yeáu cuûa ASEAN neáu ñaùp öùng caùc
tieâu chuaån quoác teá coù lieân quan
ñöôïc JSC EEE chaáp nhaän treân cô
sôû ñoàng thuaän. Trong tröôøng hôïp
khoâng coù tieâu chuaån quoác teá coù theå
söû duïng tieâu chuaån khu vöïc hoaëc
tieâu chuaån quoác gia.
Tröôøng hôïp caùc nöôùc thaønh
vieân söû duïng caùc phieân baûn khaùc
nhau cuûa tieâu chuaån quoác teá hoaëc
coù nhieàu tieâu chuaån ñöôïc aùp duïng
cho saûn phaåm ñieän vaø ñieän töû cuï
theå thì JSC EEE seõ xem xeùt ñeå
chæ ñònh moät soá tieâu chuaån ñeå aùp
duïng.
2. Baèng chöùng veà söï phuø hôïp
phaûi laø giaáy chöùng nhaän do caùc
toå chöùc ñaùnh giaù (CABs) caáp. Toå
chöùc ñaùnh giaù (CABs) do JSC
EEE chæ ñònh, ñình chæ, thu hoài vaø
giaùm saùt.
Thuû tuïc ñaêng kyù
Cô quan quaûn lyù coù thaåm
quyeàn cuûa caùc nöôùc thaønh vieân
phaûi tieán haønh vieäc ñaêng kyù khoâng
chaäm hôn 5 ngaøy laøm vieäc hoaëc 7
ngaøy theo lòch tuyø thuoäc vaøo tình
huoáng naøo daøi hôn keå töø khi nhaø
cung caáp ñeä trình giaáy chöùng nhaän
phuø hôïp (CoC) vaø caùc yeâu caàu veà
haønh chính neáu coù.
Hoà sô kyõ thuaät
1) Nhaø cung caáp khi ñöa saûn
phaåm ñieän vaø ñieän töû ra thò tröôøng
chòu traùch nhieäm laäp, cung caáp vaø
löu tröõ hoà sô kyõ thuaät cuûa thieát bò
ñieän vaø ñieän töû ñeå cô quan quaûn lyù
coù thaåm quyeàn ôû caùc nöôùc thaønh
vieân coù theå tieáp caän ñöôïc.
Hoà sô kyõ thuaät bao goàm:
- Giaáy chöùng nhaän phuø hôïp
(CoC)
- Baùo caùo thöû nghieäm baèng tieáng
Anh khaúng ñònh söï phuø hôïp hoaøn
toaøn vôùi tieâu chuaån ñöôïc chæ ñònh
vaø caùc yeâu caàu quaûn lyù haøi hoaø.
- Maïch ñieän/sô ñoà ñaáu daây hoaëc
höôùng daãn söû duïng (sô ñoà ñaáu daây
phaûi chæ ra caùc giaù trò cuûa linh kieän
hoaëc ñoái vôùi phöông aùn thay theá
laø hoaù ñôn nguyeân vaät lieäu/danh
muïc caùc chi tieát).
- AÛnh maøu moâ taû ngoaïi hình (toaøn
boä, tröôùc, sau, ñænh, beân cuûa thieát
bò ñieän, nhaõn hieäu cô sôû saûn xuaát,
nhaõn ghi caùc thoâng soá, phích caém,
nguoàn...).
- Nhaõn ghi caùc thoâng soá (baûn goác,
aûnh roõ hoaëc cheá baûn).
- Höôùng daãn söû duïng (ít nhaát phaûi
baèng tieáng Anh).
- Hoà sô söûa ñoåi (neáu coù).
2) Nhaø cung caáp chòu traùch
nhieäm löu tröõ hoà sô kyõ thuaät khoâng
ít hôn 10 naêm keå töø khi loaït saûn
phaåm cuoái cuøng ñöôïc xuaát ñi töø
daây chuyeàn saûn xuaát.
3) Toå chöùc ñaùnh giaù söï phuø
hôïp (CAB) ôû moãi nöôùc thaønh vieân
phaûi löu tröõ hoà sô kyõ thuaät cuûa saûn
phaåm ñieän vaø ñieän töû khoâng ít hôn
6 naêm keå töø khi caáp giaáy chöùng
nhaän phuø hôïp (CoC).
Quyeàn cuûa cô quan quaûn
lyù coù thaåm quyeàn
1) Hieäp ñònh naøy khoâng coù ñieàu
khoaûn naøo ngaên caûn cô quan quaûn
lyù coù thaåm quyeàn ôû moãi nöôùc thaønh
vieân tieán haønh caùc bieän phaùp thích
hôïp vaø kòp thôøi treân laõnh thoå cuûa
mình khi phaùt hieän thaáy caùc thieát
bò ñieän vaø ñieän töû ñaõ ñaêng kyù coù
bieåu hieän nguy hieåm ñeán söùc khoeû
con ngöôøi, an toaøn, moâi tröôøng vaø
taøi saûn hoaëc khoâng thoaû maõn caùc
yeâu caàu cuûa Hieäp ñònh.
2) Cô quan quaûn lyù coù thaåm
quyeàn cuûa nöôùc thaønh vieân coù
lieân quan phaûi thoâng baùo kòp thôøi
cho caùc cô quan quaûn lyù coù thaåm
quyeàn töông öùng ôû caùc nöôùc
thaønh vieân khaùc vaø Ban Thö kyù
ASEAN veà caùc bieän phaùp treân, chæ
ra nhöõng lyù do ñöa ra caùc quyeát
ñònh trong baát kyø tröôøng hôïp naøo
sau ñaây: Khoâng phuø hôïp vôùi muïc
4 (caùc yeâu caàu thieát yeáu); AÙp duïng
khoâng ñuùng vôùi caùc tieâu chuaån ñaõ
quy ñònh; Coù nhöõng thieáu soùt trong
caùc tieâu chuaån ñöôïc chæ ñònh; Xaûy
ra tai naïn lieân quan ñeán caùc thieát bò
ñieän vaø ñieän töû ñaõ ñaêng kyù. q
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
3
The objectives of the Agreement
on the ASEAN Harmonized Electrical
and Electronic Equipment Regulatory
Regime (hereinafter referred as “the
Agreement”) are:
a/ To enhance cooperation
amongst Member Countries in
ensuring the protection of human
health and safety and property and
the preservation of the environment
insofar as they are affected by trade
of electrical and electronic equipment
in ASEAN;
b/ To eliminate restrictions to
trade of electrical and electronic
equipment through harmonization
of technical requirements and
registration; and
c/ To facilitate the negotiations
for Mutual Recognition Agreements
on Conformity Assessment between
ASEAN and other countries or group
of countries
Implementation
(1) This Agreement requires
Member Country with an existing
EEE regulatory regime to undertake
all necessary measures to fully
implement this Agreement including
all the Appendices listed in Article 3
not later than 31st December 2010,
including:
(a) Enacting any necessary laws
and/or technical regulations and
administrative provisions; and
(b) Developing any necessary
technical infrastructure in place to
implement this Agreement including
effectivemarketsurveillancesystems
and/or relevant product liability
requirements.
(2) Member Country shall submit
to the Joint Sectoral Committee for
Electrical and Electronic Equipment
(hereinafter called “JSC EEE”)
through the ASEAN Secretariat,
the draft text of the new laws
and/or technical regulations and
administrative provisions constituting
their EEE regulatory regime for
comments by the JSC EEE within
6 (six) months prior to the entry
into force of the new laws and/
or technical regulations and
administrative provisions. Member
Countries shall also allow at least
6 (six) months interval between
the publication of the new laws
and/or technical regulations and
administrative provisions and their
entry into force in order to allow time
for producers in exporting Member
Countries to adapt their products or
methods of production to the new
requirements.
Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and
Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime
Thoûa thuaän thöøa nhaän laãn
nhau veà thieát bò ñieän - ñieän
töû cuûa ASEAN (ASEAN/EE
MRA)
Vôùi muïc tieâu thuaän lôïi hoaù thöông
maïi, giaûm chi phí vaø thôøi gian kieåm
tra haøng hoaù ñieän - ñieän töû xuaát khaåu,
nhaäp khaåu trong khu vöïc ASEAN,
möôøi nöôùc thaønh vieân ASEAN ñaõ
thoáng nhaát xaây döïng Thoaû thuaän thöøa
nhaän laãn nhau veà thieát bò ñieän - ñieän
töû cuûa ASEAN (vieát taét tieáng Anh laø
ASEAN/EE MRA). Thoaû thuaän naøy ñaõ
ñöôïc Boä tröôûng Boä Thöông maïi, thay
maët Chính phuû Vieät Nam kyù keát ngaøy
05/4/2002 taïi Baêngkok - Thaùi lan (noäi
dung ASEAN/EE MRA tham khaûo taïi
Phuï luïc 1).
ASEAN/EE MRA quy ñònh vieäc
thöøa nhaän laãn nhau giöõa caùc nöôùc
thaønh vieân cuûa ASEAN veà caùc baùo caùo
thöû nghieäm vaø keát quaû chöùng nhaän
chaát löôïng ñoái vôùi caùc thieát bò ñieän-
ñieän töû do caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå
chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh thöïc
hieän. Ñoái töôïng aùp duïng ASEAN/EE
MRA laø caùc thieát bò ñieän - ñieän töû söû
duïng nguoàn ñieän haï aùp, ngoaïi tröø
caùc thieát bò vieãn thoâng vaø trang thieát
bò y teá.
Noäi dung thöïc hieän ASEAN/EE
MRA bao goàm 2 phaàn: Chaáp nhaän
baùo caùo thöû nghieäm; Chaáp nhaän keát
quaû chöùng nhaän.
Vieäc chæ ñònh caùc toå chöùc thöû
nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän cuûa caùc
nöôùc thaønh vieân ñeå ñöa vaøo Danh
saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå
Ngaøy 10 thaùng 5 naêm 2006 Vieät Nam ñaõ coù thoâng baùo soá
1114/TB-BKHCN veà noäi dung treân. Baûn tin xin giôùi thieäu noäi
dung Thoâng baùo.
Vieät Nam tham gia Thoûa thuaän thöøa nhaän
laãn nhau veà thieát bò Ñieän - Ñieän töû cuûa
ASEAN (ASEAN/EE MRA)
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
4
(*) Cô quan chæ ñònh quoác gia: laø cô quan coù thaåm quyeàn ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh theo yeâu caàu cuûa ASEAN/EE MRA; chæ ñònh hoaëc huyû boû chæ
ñònh caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän vaø giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc naøy (xem Ñieàu 5 - ASEAN/EE MRA- Phuï luïc 1).
(**) Uyû ban Chuyeân ngaønh hoãn hôïp: goàm ñaïi dieän cuûa caùc nöôùc thaønh vieân, ñieàu haønh hoaït ñoäng ASEAN/EE MRA; ñöa vaøo Danh saùch, ñình
chæ, loaïi tröø, thaåm ñònh caùc toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän theo nguyeân taéc ñoàng thuaän (xem Ñieàu 6- ASEAN/EE MRA- Phuï luïc 1).
(***) IEC EE CB Scheme: Heä thoáng thöû nghieäm vaø chöùng nhaän cuûa Uyû ban kyõ thuaät Ñieän quoác teá ñoái vôùi thieát bò ñieän
(****) IEC EE FCS: Heä thoáng chöùng nhaän toaøn dieän cuûa Uyû ban kyõ thuaät Ñieän quoác teá ñoái vôùi thieát bò ñieän
STT Teân toå chöùc
Lónh vöïc ñöôïc chæ ñònh
Ñòa chæThöû
nghieäm
Chöùng
nhaän
1 Electrical and Electronic Institute,
Operation and Standards Center (EEI
-Thailan)
x Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, 975 Moo 4,
Sukhumvit Road, Km 37,  Praeksa, Muang,
Samutprakarn 10280, Thailand
2 Intertek Testing Services (Thailand) Ltd.
(ITS Thailand)
x Univest Complex No.546, Floor 4-5,
Ratchadapisek Road,  Ladyao,   Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand
3 Singapore Electrical Testing Services (SETS) x 97 Pioneer Road, Singapore 63957
4 PSBCorporation PTE LTD (PSB) x x 1 Science Park Drive, Singapore 118221
5 Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng
Chaát löôïng 1 (QUATEST 1)
x 08, Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi City,
Viet Nam
6 Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng
Chaát löôïng 3 (QUATEST 3)
x 49, Pasteur, Q1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
7 SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(SIRIM QAS International)
x 1, Persiaran Dato’ Menteri, 40000 Shah Alam,
Selangor, Malaysia
chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa
ASEAN, do Cô quan chæ ñònh quoác gia
(*) cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN
thöïc hieän theo trình töï ñöôïc quy ñònh
trong ASEAN/EE MRA.
Baùo caùo thöû nghieäm ñaït yeâu caàu
hoaëc Giaáy chöùng nhaän chaát löôïng do
moät trong caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå
chöùc chöùng nhaän thuoäc Danh saùch
caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng
nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN caáp laø
baèng chöùng veà vieäc haøng hoaù ñieän -
ñieän töû ñaõ ñöôïc kieåm tra chaát löôïng vaø
ñöôïc chaáp nhaän khi nhaäp khaåu hoaëc
xuaát khaåu trong caùc nöôùc thaønh vieân
ASEAN maø khoâng caàn phaûi laáy maãu
kieåm tra chaát löôïng taïi cöûa khaåu.
Tieâu chí vaø trình töï ñeå caùc
toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc
chöùng nhaän tham gia vaøo
ASEAN/EE MRA
Ñeå ñöôïc tham gia vaøo ASEAN/
EE MRA, caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå
chöùc chöùng nhaän phaûi ñöôïc Cô quan
chæ ñònh quoác gia ñaùnh giaù naêng löïc
theo quy ñònh cuûa ASEAN/EE MRA vaø
trình leân Uyû ban Chuyeân ngaønh hoãn
hôïp (**) (vieát taét tieáng Anh laø JSC EE
MRA) xem xeùt, coâng nhaän vaø ñöa vaøo
Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå
chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa
ASEAN.
Tieâu chí ñöôïc chæ ñònh
Toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng
nhaän caàn ñaùp öùng caùc ñieàu kieän
sau:
- Laø moät phaùp nhaân, coù nguoàn
taøi chính ñoäc laäp, ñöôïc luaät phaùp
cho pheùp hoaït ñoäng trong lónh vöïc
thöû nghieäm/chöùng nhaän ñaêng kyù chæ
ñònh;
- Coù naêng löïc kyõ thuaät (quy ñònh taïi
Ñieàu 11 - ASEAN/EE MRA - Phuï luïc
1) ñeå thöïc hieän caùc pheùp thöû/chöùng
nhaän maø Cô quan chæ ñònh yeâu caàu
hoaëc ASEAN/EE MRA yeâu caàu aùp
duïng cho lónh vöïc chæ ñònh;
- Ñöôïc coâng nhaän theo ISO IEC
17025 vaø/hoaëc ñöôïc coâng nhaän heä
thoáng IEC EE CB Scheme (***) ñoái
vôùi toå chöùc thöû nghieäm; ñöôïc coâng
nhaän theo ISO IEC Guide 65:1996
vaø/hoaëc ñöôïc coâng nhaän heä thoáng
IEC EE FCS (****) ñoái vôùi toå chöùc
chöùng nhaän;
- Coù ñôn ñaêng kyù chæ ñònh vaø hoà
sô ñaêng kyù theo höôùng daãn cuûa Cô
quan chæ ñònh.
Trình töï chæ ñònh
Toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng
nhaän sau khi nghieân cöùu ASEAN/EE
MRA vaø caùc quy ñònh lieân quan, neáu
muoán tham gia vaøo ASEAN/EE MRA,
thöïc hieän caùc böôùc sau:
- Toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc
chöùng nhaän laäp hoà sô ñaêng kyù vaø
ñôn ñaêng kyù chæ ñònh, göûi veà Cô quan
chæ ñònh quoác gia ñeå ñöôïc xem xeùt,
ñaùnh giaù theo quy ñònh cuûa ASEAN/
EE MRA. Neáu hoà sô ñaït yeâu caàu, Cô
quan chæ ñònh trình JSC EE MRA vaø
Ban thö kyù ASEAN vaên baûn xaùc nhaän
vieäc chæ ñònh, danh saùch caùc toå chöùc
ñeà nghò chæ ñònh keøm theo caùc saûn
phaåm, chæ tieâu chæ ñònh; teân ngöôøi ñaïi
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
5
dieän (chöùc vuï, ñòa chæ) caùc toå chöùc ñeà
nghò chæ ñònh.
- Trong voøng 60 ngaøy sau khi nhaän
ñöôïc vaên baûn cuûa Cô quan chæ ñònh
göûi tôùi, JSC EE MRA vaø Ban Thö kyù
ASEAN xem xeùt vaø göûi danh saùch ñeà
nghò chæ ñònh ñeán caùc nöôùc thaønh vieân
ñeå ñöôïc xem xeùt, coù yù kieán neâu roõ
phaûn ñoái hoaëc ñoàng yù. Caùc nöôùc thaønh
vieân seõ boû phieáu chaáp thuaän hoaëc
phaûn ñoái, trong tröôøng hôïp khoâng coù
yù kieán phaûn ñoái, sau 60 ngaøy caùc toå
chöùc thöû nghieäm/chöùng nhaän ñöôïc
chaáp thuaän seõ ñöôïc ñöa vaøo Danh
saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc
chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh.
Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm/
toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh coù
hieäu löïc ngay sau khi ñöôïc kyù bôûi Chuû
tòch vaø Phoù chuû tòch Uyû ban Chuyeân
ngaønh hoãn hôïp - JSC EE MRA.
- Theo Danh saùch caùc toå chöùc thöû
nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ
ñònh, Cô quan chæ ñònh cuûa töøng nöôùc
thaønh vieân ASEAN tieán haønh raø soaùt
caùc lónh vöïc ñöôïc chæ ñònh trong Danh
saùch, neáu phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa
nöôùc mình, ra vaên baûn thoâng baùo chaáp
nhaän chæ ñònh.
Keát quaû trieån khai ASEAN/EE
MRA trong ASEAN
Hieän nay, Danh saùch caùc toå chöùc
thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän
ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN goàm coù
07 toå chöùc thöû nghieäm cuûa 4 nöôùc:
Thaùi Lan, Singapo, Malaysia vaø Vieät
Nam; vaø 01 toå chöùc chöùng nhaän cuûa
Singapo. Caùc toå chöùc naøy ñaõ ñöôïc
moät soá nöôùc thaønh vieân ASEAN chaáp
nhaän. Teân vaø ñòa chæ cuûa caùc toå chöùc
naøy xem baûng beân.
Caùc chi tieát veà lónh vöïc ñöôïc chæ
ñònh vaø nöôùc chaáp nhaän chæ ñònh cuûa
töøng toå chöùc thöû nghieäm/chöùng nhaän
töông öùng tham khaûo taïi Phuï luïc 2.
Keát quaû trieån khai ASEAN/EE
MRA taïi Vieät Nam
Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng
Chaát löôïng ñaõ ñöôïc Boä Khoa hoïc vaø
Coâng ngheä chæ ñònh laø Cô quan chæ
ñònh quoác gia.
Vôùi tö caùch laø Cô quan chæ ñònh,
Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát
löôïng ñaõ vaø ñang trieån khai caùc hoaït
ñoäng tham gia ASEAN/EE MRA cuûa
Vieät Nam, ñeán nay ñaõ coù moät soá keát
quaû cuï theå.
Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä thoâng
baùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa Vieät Nam
tham gia vaøo ASEAN/EE MRA nhö
sau:
Caùc toå chöùc thöû nghieäm cuûa Vieät
Nam ñöôïc chæ ñònh:
Ñeán thôøi ñieåm naøy, Vieät Nam ñaõ
coù 2 toå chöùc thöû nghieäm thieát bò ñieän -
ñieän töû ñöôïc ñöa vaøo Danh saùch caùc toå
chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän
ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN, ñoù laø:
Phoøng Thöû nghieäm Ñieän - Ñieän töû
Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño
löôøng Chaát löôïng 1 (Quatest 1)
Ñòa chæ lieân laïc: soá 8 Hoaøng Quoác Vieät
- Q.Caàu Giaáy - Haø Noäi
Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Khaéc Tueä
ÑT: 04.7564632 - Fax: 04.8361199
- E.mail: quatest1@fpt.vn
Phoøng Thöû nghieäm Ñieän
Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño
löôøng Chaát löôïng 3 (Quatest 3)
Ñòa chæ lieân laïc: Khu Coâng nghieäp Bieân
Hoaø 1 - Ñoàng Nai
Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Taán Tuøng
ÑT: 061.836212/836243 - Fax:
061.836298
E.mail: quatest3bh@hcm.vnn.vn
Danh muïc caùc saûn phaåm, thieát bò
ñieän - ñieän töû, tieâu chuaån phöông phaùp
thöû töông öùng cuûa caùc toå chöùc noùi treân
ñöôïc trình baøy chi tieát ôû Phuï luïc 2.
Hieän nay, phieáu keát quaû thöû
nghieäm ñaït yeâu caàu do caùc toå chöùc noùi
treân caáp cho caùc thieát bò ñieän - ñieän töû
töông öùng trong Danh muïc neâu ôû Phuï
luïc 2, ñöôïc chaáp nhaän trong phaïm vi 4
nöôùc: Malaysia, Singapore, Indonesia
vaø Philippine.
Chaáp nhaän toå chöùc thöû nghieäm/toå
chöùc chöùng nhaän nöôùc ngoaøi:
Ñeán nay, Vieät Nam ñaõ chaáp nhaän
chæ ñònh 05 toå chöùc thöû nghieäm trong
Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå
chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa
ASEAN (xem chi tieát taïi Phuï luïc 2).
AÙp duïng keát quaû cuûa ASEAN/EE
MRA vaøo hoaït ñoäng xuaát nhaäp
khaåu:
Caùc doanh nghieäp saûn xuaát, kinh
doanh thieát bò ñieän - ñieän töû, neáu coù
phieáu keát quaû thöû nghieäm ñaït yeâu caàu
cuûa moät trong caùc toå chöùc cuûa Vieät
Nam vaø caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi noùi
treân, khi xuaát khaåu hoaëc nhaäp khaåu
haøng hoaù vaøo caùc nöôùc chaáp nhaän
töông öùng seõ ñöôïc coi laø ñuû thuû tuïc
veà chaát löôïng.
Cô quan haûi quan cöûa khaåu cuûa
caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN seõ caên
cöù vaøo phieáu keát quaû thöû nghieäm cuûa
moät trong caùc toå chöùc neâu treân ñeå tieán
haønh thoâng quan cho loâ haøng xuaát,
nhaäp khaåu töông öùng.
Ñeå bieát theâm caùc thoâng tin chi tieát
veà ASEAN/EE MRA, Danh saùch caùc
toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng
nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN vaø
caùc lónh vöïc thöû nghieäm, chöùng nhaän
töông öùng, coù theå truy caäp vaøo ñòa
chæ website: http://www.aseansec.
org/4951.htm.
Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä seõ
thoâng baùo tieáp tuïc tieán trình tham gia
ASEAN/EE MRA cuûa Vieät Nam trong
thôøi gian tôùi.
Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä thoâng
baùo caùc doanh nghieäp, cô quan haûi
quan taïi cöûa khaåu, cô quan quaûn lyù
nhaø nöôùc vaø caù nhaân coù lieân quan bieát
ñeå thöïc hieän. q
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
6
Môû ñaàu
Trong xaõ hoäi ngaøy nay, ngöôøi
tieâu duøng ngaøy caøng quan taâm
ñeán saûn phaåm, haøng hoaù töø caùc
khía caïnh an toaøn, taùc ñoäng ñeán
söùc khoeû vaø moâi tröôøng, beàn vöõng,
töông thích vaø phuø hôïp vôùi muïc
ñích söû duïng. Xuaát phaùt töø nhu caàu
naøy, caùc hoaït ñoäng chöùng nhaän
saûn phaåm, haøng hoaù phuø hôïp tieâu
chuaån, quy chuaån kyõ thuaät ñöôïc
tieán haønh nhaèm vaøo ba muïc ñích
chính sau ñaây:
1. Giuùp cho ngöôøi ngöôøi tieâu
duøng coù ñöôïc quyeát ñònh ñuùng ñaén
khi löïa choïn saûn phaåm, haøng hoaù
treân thò tröôøng;
2. Giuùp cho caùc nhaø cung öùng
saûn phaåm, haøng hoaù bieát ñöôïc
möùc chaáp nhaän cuûa thò tröôøng ñeå
phaán ñaáu vaø laøm thoaû maõn nhu
caàu cuõng nhö caùc yeâu caàu luaät
ñònh, ñaëc bieät laø yeâu caàu veà an
toaøn cuûa saûn phaåm, haøng hoaù;
3. Giuùp cô quan quaûn lyù nhaø
nöôùc coù thaåm quyeàn thöïc thi
nhieäm vuï quaûn lyù nhaø nöôùc veà chaát
löôïng saûn phaåm haøng hoaù.
Naèm trong xu theá chung naøy,
saûn phaåm ñieän, ñieän töû laø moät
trong caùc maët haøng ñöôïc ngöôøi
tieâu duøng ñaëc bieät quan taâm veà
khía caïnh an toaøn khi söû duïng.
Cuõng chính vì lyù do naøy maø saûn
phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû
cuõng thöôøng laø maët haøng ñöôïc
caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc coù
thaåm quyeàn taïi caùc quoác gia ñöa
vaøo trong nhoùm caùc maët haøng
chòu söï quaûn lyù chaët cheõ veà an
toaøn. Moät trong bieän phaùp quaûn lyù
phoå bieán thöôøng ñöôïc löïa choïn laø
söû duïng caùc keát quaû chöùng nhaän
saûn phaåm, haøng hoaù phuø hôïp vôùi
tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät
do toå chöùc chöùng nhaän ñoäc laäp
tieán haønh.
Chöùng nhaän saûn phaåm,
haøng hoaù phuø hôïp tieâu
chuaån, quy chuaån kyõ
thuaät
Veà baûn chaát, chöùng nhaän saûn
phaåm laø hoaït ñoäng thoâng qua ñoù
moät toå chöùc, ñoùng vai troø laø moät
beân thöù ba ñoäc laäp, ñöa ra söï ñaûm
baûo baèng vaên baûn raèng moät saûn
phaåm, haøng hoaù phuø hôïp vôùi caùc
yeâu caàu quy ñònh trong moät tieâu
chuaån hoaëc quy chuaån kyõ thuaät.
Tieâu chuaån laø töï nguyeän aùp duïng
coøn quy chuaån kyõ thuaät laø baét buoäc
aùp duïng. Caùc yeâu caàu baét buoäc aùp
duïng thöôøng ñöôïc söû duïng trong
caùc tröôøng hôïp lieân quan ñeán an
toaøn, veä sinh, söùc khoeû vaø moâi
tröôøng.
Hoaït ñoäng chöùng nhaän saûn
phaåm hôïp chuaån coù theå bao goàm
nhieàu hoaït ñoäng chöùc naêng khaùc
nhau nhö choïn maãu saûn phaåm,
ñaùnh giaù maãu saûn phaåm, ñaùnh giaù
quaù trình saûn xuaát hay heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng, xem xeùt keát
quaû ñaùnh giaù vaø ra quyeát ñònh,
giaùm saùt sau chöùng nhaän.
Noäi dung cô baûn trong caùc heä
thoáng chöùng nhaän saûn phaåm coù
theå bao goàm moät trong nhöõng noäi
dung sau: Thöû nghieäm maãu saûn
phaåm ñieån hình; Thöû nghieäm maãu
saûn phaåm ñaïi dieän cuûa loâ haøng
(laáy maãu theo AQL); Ñaùnh giaù
quaù trình saûn xuaát hoaëc ñaùnh giaù
heä thoáng chaát löôïng; Thöû nghieäm
maãu saûn phaåm laáy töø thò tröôøng
hoaëc laáy taïi nôi saûn xuaát trong quaù
trình giaùm saùt.
Tuyø vaøo möùc ñoä tin caäy ñoái vôùi
muïc ñích söû duïng cuûa töøng chuûng
loaïi saûn phaåm vaø möùc ñoä ruûi ro lieân
quan ñeán khía caïnh veà an toaøn,
söùc khoeû vaø taùc ñoäng ñeán moâi
tröôøng cuûa saûn phaåm, hoaït ñoäng
chöùng nhaän saûn phaåm hôïp chuaån
seõ coù söï keát hôïp giöõa moät soá noäi
dung naøy ñeå taïo neân 7 heä thoáng
chöùng nhaän saûn phaåm cuï theå.
Tieâu chuaån quoác teá ISO/IEC
Guide 67 coù ñöa ra moâ hình ñònh
höôùng cho 7 heä thoáng chöùng nhaän
saûn phaåm. Nguyeân taéc xaùc ñònh
vaø söï khaùc bieät cuûa caùc heä thoáng
chöùng nhaän naøy ñöôïc moâ taû khaùi
quaùt trong Sô ñoà 1. Döïa vaøo ñaëc
ñieåm chính cuûa töøng moâ hình, coù
theå phaân chia 7 moâ hình chöùng
nhaän treân vaøo 2 nhoùm chính laø
nhoùm 1 (moâ hình 1A vaø 1B) vaø
nhoùm 2 (moâ hình 2, 3, 4, 5). Rieâng
moâ hình 6 laø moät tröôøng hôïp raát
ñaëc bieät minh hoaï cho moät heä
thoáng chöùng nhaän saûn phaåm gaàn
gioáng vôùi chöùng nhaän heä thoáng vaø
Chöùng nhaän saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû -
hoaït ñoäng tích cöïc vaø chuû ñoäng phuïc vuï hoäi nhaäp
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
7
chæ aùp duïng trong tröôøng hôïp saûn
phaåm laø dòch vuï.
Vôùi caùc heä thoáng chöùng nhaän
trong Nhoùm 1, möùc ñoä tin caäy cuûa
keát quaû chöùng nhaän chæ ñôn thuaàn
döïa treân keát quaû thöû nghieäm maãu
saûn phaåm (thöû nghieäm ñieån hình
hoaëc thöû nghieäm ñaïi dieän theo Loâ
saûn phaåm) vaø do vaäy khoù ñaùnh giaù
ñöôïc tính ñaïi dieän cuûa maãu saûn
phaåm cuõng nhö khoù chöùng minh
ñöôïc cho söï oån ñònh cuûa caùc ñaëc
tính cuûa saûn phaåm vì thieáu caùc
bieän phaùp giaùm saùt. Ngoaøi ra, caùc
phöông phaùp naøy cuõng khoâng coù
hieäu quaû vì seõ toán keùm quaù nhieàu
chi phí thöû nghieäm cho töøng loâ
haøng. Chính vì lyù do naøy maø thoâng
thöôøng bieän phaùp thöû nghieäm theo
loâ thöôøng chæ ñöôïc aùp duïng trong
ñieàu kieän kieåm soaùt chaát löôïng saûn
phaåm, haøng hoaù nhaäp khaåu theo
töøng loâ vaø coù ruûi ro thaáp hoaëc thöû
nghieäm maãu ñieån hình ñeå kieåm tra
maãu nhaát ñònh trong kieåm tra nhaø
nöôùc veà chaát löôïng.
Caùc heä thoáng chöùng nhaän
thuoäc nhoùm 2 coù ñaëc ñieåm chung
laø möùc ñoä tin caäy cuûa keát quaû
chöùng nhaän ñöôïc ñaûm baûo hôn
vì döïa treân ñoàng thôøi keát quaû thöû
nghieäm ñieån hình vaø ñaùnh giaù ñieàu
kieän saûn xuaát tröôùc chöùng nhaän.
Ñaëc ñieåm naøy cho pheùp tieân löôïng
ñöôïc khaû naêng duy trì oån ñònh caùc
ñaëc tính saûn phaåm ñaõ ñöôïc xaùc
nhaän trong baùo caùo thöû nghieäm.
Ñieåm khaùc bieät giöõa caùc moâ hình
naøy naèm ôû vieäc aùp duïng caùc bieän
phaùp khaùc nhau trong giaùm saùt
saûn phaåm sau chöùng nhaän.
Trong caùc heä thoáng naøy, coù theå
nhaän thaáy raèng neáu ñöôïc aùp duïng
ôû möùc ñoä ñaày ñuû nhaát, Heä thoáng
5 seõ laø heä thoáng chöùng nhaän saûn
phaåm chaët cheõ vaø tin caäy nhaát
trong caùc heä thoáng chöùng nhaän.
Ngoaøi tính chaët cheõ coù ñoä tin caäy
cao, heä thoáng 5 coøn cho pheùp keát
hôïp vaø vaän duïng linh hoaït caùc
bieän phaùp giaùm saùt ñeå taän duïng
toái ña caùc ñaëc ñieåm kieåm soaùt
cuûa heä thoáng 3 vaø heä thoáng 4 khi
aùp duïng ñeå xem xeùt khaû naêng
taùc ñoäng cuûa quaù trình phaân phoái
ñeán chaát löôïng cuûa saûn phaåm.
Caùc ñaëc ñieåm treân ñaây chính laø
lyù do daãn tôùi vieäc taïi sao haàu heát
caùc toå chöùc chöùng nhaän treân theá
giôùi aùp duïng heä thoáng 5 moät caùch
phoå bieán cho chöùng nhaän phaàn
lôùn caùc saûn phaåm haøng hoaù
(PSB cuûa Singapore, Sirim cuûa
Malaysia, BSI cuûa Anh, CQC cuûa
Trung Quoác, BIS cuûa AÁn Ñoä,...).
Xeùt veà möùc ñoä ruûi ro vaø taàm quan
troïng cuûa vieäc ñaûm baûo an toaøn
ñoái vôùi caùc saûn phaåm ñieän - ñieän
töû trong söû duïng, heä thoáng 5 laø heä
thoáng phuø hôïp ñeå trieån khai caùc
hoaït ñoäng chöùng nhaän saûn phaåm
ñieän - ñieän töû.
Chöùng nhaän saûn phaåm,
haøng hoaù ñieän - ñieän töû
trong ASEAN EE MRA
Trong xu theá toaøn caàu hoaù veà
kinh teá vaø thöông maïi, moät trong
nhöõng moái quan taâm haøng ñaàu cuûa
caùc quoác gia laø thaùo gôõ caùc raøo
caûn ñoái vôùi thöông maïi taïo neân bôûi
caùc caùc bieän phaùp thueá quan, kieåm
soaùt giaù thaønh, ñoäc quyeàn buoân
baùn hay caùc bieän phaùp kyõ thuaät.
Trong caùc vaán ñeà neâu treân, raøo caûn
kyõ thuaät laø moät trong nhöõng vaán
ñeà ñöôïc WTO, APEC vaø caùc nöôùc
trong khoái ASEAN ñaëc bieät quan
taâm. Veà baûn chaát, raûo caûn kyõ thuaät
khoâng caàn thieát ñoái vôùi thöông maïi
seõ naûy sinh khi khoâng coù söï minh
baïch vaø roõ raøng trong chính saùch
vaø quy cheá quaûn lyù cuûa moãi quoác
gia, khoâng haøi hoøa vaø thoáng nhaát
veà caùc tieâu chuaån – quy ñònh ñoái
vôùi saûn phaåm/haøng hoaù vaø coù söï
khoâng ñoàng ñeàu vaø töông xöùng veà
haï taàng cuõng nhö naêng löïc cuûa caùc
hoaït ñoäng ñaùnh giaù söï phuø hôïp.
Trong ASEAN, taïi Hoäi nghò
thöôïng ñònh ASEAN laàn thöù VI toå
chöùc taïi Haø Noäi - Vieät Nam vaøo
ngaøy 16/12/1998, caùc nöôùc thaønh
vieân ASEAN ñaõ kyù keát Hieäp ñònh
khung veà Thoaû thuaän thöøa nhaän
laãn nhau nhaèm muïc ñích chaáp
nhaän hay thöøa nhaän caùc keát quaû
ñaùnh giaù söï phuø hôïp do caùc toå
chöùc ñaùnh giaù söï phuø hôïp cuûa caùc
nöôùc thaønh vieân thöïc hieän. Muïc
ñích chính cuûa hieäp ñònh laø nhaèm
höôùng tôùi vieäc thöïc hieän khaåu hieäu
hoäi nhaäp veà chaát löôïng “Moät laàn
ñaùnh giaù, caáp moät chöùng chæ vaø
coù gia trò ôû moïi nôi”.
Trieån khai thöïc hieän theo ñònh
höôùng naøy, vôùi muïc tieâu thuaän
lôïi hoaù thöông maïi, giaûm chi phí
vaø thôøi gian kieåm tra haøng hoaù
ñieän - ñieän ñieän töû xuaát - nhaäp
khaåu trong khu vöïc, möôøi nöôùc
thaønh vieân ASEAN ñaõ thoáng nhaát
thoâng qua Thoaû thuaän thöøa nhaän
laãn nhau veà thieát bò ñieän - ñieän
töû cuûa ASEAN (ASEAN Sectoral
Mutual Recognition Arrangement
for Electrical and Electronic
Equipment vieát taét laø ASEAN
EE MRA) vaøo ngaøy 5/4/2002 taïi
8
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
Bangkok – Thailand. Thoaû thuaän
naøy laø moät böôùc tieán quan troïng
cho pheùp chính phuû cuûa caùc nöôùc
thaønh vieân ASEAN vöøa duy trì
ñöôïc muïc tieâu quaûn lyù an toaøn cuûa
caùc saûn phaåm ñieän - ñieän töû, vöøa
taïo thuaän lôïi cho caùc beân tham
gia trong quaù trình thöông maïi vôùi
caùc khaû naêng giaûm thieåu thôøi gian
vaø chi phí.
Xeùt veà lôïi ích cuûa caùc beân,
vieäc hình thaønh moät thoaû thuaän
nhö ASEAN EE MRA laø caàn thieát
vì theo xu theá chung, moãi moät
quoác gia ñeàu coù muïc tieâu quaûn lyù
hoaït ñoäng saûn xuaát, thöông maïi
vaø quaûng caùo lieân quan ñeán saûn
phaåm ñieän, ñieän töû nhaèm ñaûm baûo
ngöôøi tieâu duøng vaø coäng ñoàng noùi
chung ñöôïc ñaûm baûo moät quyeàn
lôïi toái thieåu vaø chính ñaùng laø quyeàn
söû duïng caùc saûn phaåm ñieän, ñieän
töû an toaøn.
Coù theå xem xeùt tröôøng hôïp cuûa
Singapore nhö moät ví duï ñieån hình
ñeå thaáy ñöôïc söï lieân quan giöõa vai
troø quaûn lyù nhaø nöôùc vaø caùc hoaït
ñoäng chöùng nhaän saûn phaåm ñieän,
ñieän töû cuõng nhö lôïi ích cuûa cô
cheá theo ASEAN EE MRA trong
vieäc taïo thuaän lôïi trong quaù trình
trieån khai thöïc hieän muïc tieâu quaûn
lyù naøy.
ÔÛ Singapore, muïc tieâu cuûa Heä
thoáng ñaêng kyù baûo veä an toaøn
ngöôøi tieâu duøng cuûa Singapore
(CPS Scheme) laø nhaèm baûo veä
moái quan taâm cuûa ngöôøi tieâu
duøng veà söï an toaøn cuûa caùc saûn
phaåm ñieän, ñieän töû ñöôïc quy
ñònh thuoäc nhoùm caùc saûn phaåm,
haøng hoaù baét buoäc phaûi ñöôïc
kieåm soaùt hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi
moät tieâu chuaån an toaøn cuï theå.
CPS Scheme, ñöôïc ñieàu haønh
bôûi SPING Singapore thuoäc Boä
Thöông maïi vaø Coâng nghieäp (MTI)
vôùi vai troø laø cô quan quaûn lyù an
toaøn, aùp duïng ñoái vôùi 45 nhoùm saûn
phaåm ñieän ñieän töû. Moãi saûn phaåm
ñieän, ñieän töû thuoäc nhoùm naøy ñeàu
ñöôïc quy ñònh roõ phaûi phuø hôïp vôùi
moät tieâu chuaån quoác gia vaø/hoaëc
tieâu chuaån quoác teá töông ñöông
cuõng nhö phuø hôïp vôùi moät soá yeâu
caàu ñaëc thuø cuûa cô quan quaûn lyù
nhaø nöôùc (Tham khaûo Phuï luïc 1 veà
Danh saùch nhoùm saûn phaåm, haøng
hoaù ñieän - ñieän töû baét buoäc phaûi
ñöôïc quaûn lyù taïi Singapore).
Taát caû caùc nhaø saûn xuaát, nhaäp
khaåu, baùn leû vaø thöông maïi coù lieân
quan ñeán vieäc quaûng caùo hoaëc
cung caáp baát kyø saûn phaåm ñieän -
ñieän töû naøo thuoäc danh muïc naøy
tröôùc tieân ñeàu phaûi ñaêng kyù vôùi cô
quan quaûn lyù an toaøn nhö moät Nhaø
cung caáp ñöôïc ñaêng kyù. Sau ñoù,
nhaø cung caáp ñöôïc ñaêng kyù tieán
haønh ñaêng kyù cho töøng kieåu loaïi
saûn phaåm cuï theå vôùi cô quan quaûn
lyù an toaøn. Hoà sô ñaêng kyù vôùi phaûi
ñöôïc keøm theo moät Chöùng nhaän
veà Söï phuø hôïp (COC) do moät toå
chöùc ñaùnh giaù söï phuø hôïp ñöôïc
chæ ñònh ban haønh.
Chæ caùc saûn phaåm ñaõ ñöôïc
ñaêng kyù chính thöùc môùi ñöôïc pheùp
gaén daáu an toaøn (Safety Mark)
vaø ñöôïc pheùp quaûng caùo hoaëc
cung caáp trong phaïm vi cuûa laõnh
thoå Singapore. Veà nguyeân taéc,
Singapore coù theå chæ ñònh moät toå
chöùc ñaùnh giaù söï phuø hôïp beân
ngoaøi laõnh thoå ñeå ban haønh COC
söû duïng trong hoaït ñoäng ñaêng kyù
naøy theo nguyeân taéc cuûa moät thoaû
thuaän thöøa nhaän töông öùng nhö
thoaû thuaän ASEAN EE MRA.
Trung taâm Chöùng nhaän
Phuø hôïp Tieâu chuaån
QUACERT
vôùi quaù trình chuaån bò naêng löïc
trong vieäc tham gia vaøo ASEAN
EE MRA vôùi tö caùch laø toå chöùc
chöùng nhaän saûn phaåm. haøng hoaù
ñöôïc chæ ñònh.
Theo ASEAN EE MRA, vieäc
chæ ñònh caùc toå chöùc chöùng nhaän
cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ñeå ñöa
vaøo Danh saùch caùc toå chöùc chöùng
nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN
seõ do Cô quan chæ ñònh quoác gia
cuûa caùc nöôùc thöïc hieän theo trình
töï quy ñònh. Giaáy chöùng nhaän do
toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh
caáp ra seõ laø baèng chöùng veà vieäc
saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän
töû ñaõ phuø hôïp vôùi moät tieâu chuaån
an toaøn cuï theå vaø do vaäy coù theå
ñöôïc nöôùc nhaäp khaåu chaáp nhaän
maø khoâng caàn tieán haønh caùc thuû
tuïc ñaùnh giaù khaùc theo quy ñònh.
Veà nguyeân taéc, Giaáy chöùng nhaän
saûn phaåm phuø hôïp tieâu chuaån cuï
theå seõ chæ ñöôïc chaáp nhaän hoaøn
toaøn neáu coù söï thoáng nhaát veà heä
thoáng chöùng nhaän. Maët khaùc, Giaáy
chöùng nhaän phuø hôïp tieâu chuaån
cuõng laø minh chöùng ñaày ñuû hôn
so vôùi moät keát quaû thöû nghieäm vì
trong tröôøng hôïp thöù hai naøy, keát
quaû thöû nghieäm chæ ñöôïc xem nhö
moät baùn saûn phaåm maø toå chöùc
9
ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ
chöùng nhaän cuûa nöôùc nhaäp khaåu
söû duïng ñeå ñöa ra keát luaän cuoái
cuøng veà söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm
vôùi moät tieâu chuaån cuï theå.
Moät toå chöùc chöùng nhaän saûn
phaåm chæ coù theå ñöôïc chæ ñònh
tham gia thöïc hieän trong ASEAN
EE MRA neáu nhö toå chöùc ñoù ñaùp
öùng ñöôïc caùc yeâu caàu bao goàm:
- Laø moät phaùp nhaân, coù nguoàn
taøi chính ñoäc laäp, ñöôïc phaùp luaät
cho pheùp hoaït ñoäng trong lónh vöïc
chöùng nhaän ñaêng kyù chæ ñònh;
- Coù naêng löïc kyõ thuaät ñeå thöïc
hieän vieäc chöùng nhaän;
- Coù heä thoáng chöùng nhaän
ñöôïc coâng nhaän phuø hôïp theo
ISO/IEC Guide 65:1996 bôûi moät
cô quan coâng nhaän laø thaønh vieân
cuûa Toå chöùc Hôïp taùc Coâng nhaän
Thaùi Bình Döông (PAC) vaø laø moät
beân tham gia kyù Hieäp ñònh thöøa
nhaän ña bieân cuûa PAC hoaëc laø toå
chöùc chöùng nhaän tham gia trong
Chöông trình ñaêng kyù ñaày ñuû caùc
Toå chöùc Chöùng nhaän cuûa IEC (IEC
EE FCS);
- Luoân ñaûm baûo ñöôïc nguyeân
taéc ñoäc laäp, khaùch quan trong hoaït
ñoäng chöùng nhaän.
Ñöôïc Boä Khoa hoïc, Coâng ngheä
vaø Moâi tröôøng nay laø Boä Khoa
hoïc vaø Coâng ngheä thaønh laäp vôùi
chöùc naêng chính laø cung caáp
caùc dòch vuï chöùng nhaän caùc heä
thoáng quaûn lyù phuø hôïp tieâu chuaån
quoác teá, chöùng nhaän saûn phaåm
phuø hôïp tieâu chuaån, Trung taâm
Chöùng nhaän Phuø hôïp Tieâu chuaån
QUACERT trong thôøi gian qua ñaõ
khoâng ngöøng cuûng coá, xaây döïng
vaø phaùt trieån naêng löïc chöùng nhaän
theo ñònh höôùng phuø hôïp vôùi caùc
tieâu chuaån vaø chuaån möïc quoác
teá nhaèm ñaûm baûo keát quaû chöùng
nhaän ñöôïc thöøa nhaän roäng raõi ñaùp
öùng muïc tieâu “moät laàn ñaùnh giaù,
caáp moät chöùng chæ, ñöôïc chaáp
nhaän ôû moïi nôi”.
Töø naêm 2001 ñeán nay, caùc heä
thoáng chöùng nhaän cuûa QUACERT
ñaõ ñöôïc toå chöùc coâng nhaän JAS-
ANZ - moät trong caùc toå chöùc coâng
nhaän coù uy tín haøng ñaàu treân theá
giôùi, thaønh vieân tham gia kyù keát
caùc hieät ñònh thöøa nhaän chính thöùc
cuûa PAC vaø IAF – coâng nhaän hoaøn
toaøn phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån
ISO/IEC Guide 62, ISO/IEC Guide
65 vaø ISO/IEC Guide 66. Vôùi keát
quaû naøy, hoaït ñoäng chöùng nhaän
noùi chung vaø chöùng nhaän saûn
phaåm phuø hôïp tieâu chuaån noùi rieâng
cuûa QUACERT ñaõ daàn ñöôïc ñoâng
ñaûo toå chöùc, doanh nghieäp chaáp
nhaän vaø söû duïng nhö moät baèng
chöùng tin caäy ñoái vôùi ngöôøi tieâu
duøng trong nöôùc cuõng nhö trong
caùc hoaït ñoäng thöông maïi toaøn
caàu. Tính ñeán nay, ñaõ coù hôn 400
saûn phaåm ñöôïc QUACERT chöùng
nhaän phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån
quoác gia (TCVN, JIS, GB...) vaø tieâu
chuaån quoác teá (ISO, IEC...).
Chöùng nhaän saûn phaåm ñieän -
ñieän töû ñöôïc QUACERT xem nhö
moät trong caùc hoaït ñoäng troïng taâm
ñöôïc taäp trung trieån khai trong thôøi
gian qua. Heä thoáng chöùng nhaän
maø QUACERT trieån khai cho caùc
saûn phaåm ñieän - ñieän töû ñöôïc thöïc
hieän theo heä thoáng 5 theo khuyeán
caùo cuûa ISO/IEC Guide 67 vaø do
vaäy hoaøn toaøn coù khaû naêng ñöôïc
chaáp nhaän ñaày ñuû trong caùc quy
ñònh baét buoäc veà chöùng nhaän
saûn phaåm ñieän - ñieän töû cuûa caùc
nöôùc thaønh vieân trong ASEAN.
Phaïm vi coâng nhaän hieän taïi cuûa
JAS-ANZ theo ISO/IEC Guide 65
cho chöông trình chöùng nhaän saûn
phaåm cuûa QUACERT cuõng bao
goàm caùc nhoùm saûn phaåm ñieän -
ñieän töû ñöôïc öu tieân vaø quan taâm
trong khuoân khoå hieän taïi cuûa caùc
hoaït ñoäng chæ ñònh thuoäc ASEAN
EE MRA nhö nhoùm saûn phaåm
daây caùp ñieän phuø hôïp IEC 60227,
nhoùm saûn phaåm thieát bò ñieän gia
duïng phuø hôïp IEC 60335, thieát bò
ñoùng ngaét ñieän duøng trong laép ñaët
gia duïng phuø hôïp IEC 60898...
Keát luaän
Vôùi xu theá hoäi nhaäp ngaøy caøng
saâu roäng vaø toaøn dieän, vieäc naâng
cao naêng löïc vaø hoäi nhaäp veà naêng
löïc ñaùnh giaù söï phuø hôïp laø ñieàu
kieän taát yeáu ñeå tieán tôùi xoaù boû caùc
raøo caûn kyõ thuaät khoâng caàn thieát
ñoái vôùi thöông maïi. Vieäc tham gia
vaø söû duïng tích cöïc thoaû thuaän
ASEAN EE MRA laø bieän phaùp
höõu hieäu vöøa taïo ñieàu kieän cho
caùc nhaø saûn xuaát noäi ñòa tieáp caän
thuaän lôïi hôn vôùi thò tröôøng tieâu
duøng saûn phaåm, haøng hoaù ñieän -
ñieän töû trong caùc nöôùc thuoäc khoái
ASEAN vöøa ñoàng thôøi laø moät coâng
cuï goùp phaàn quaûn lyù chaët cheõ hôn
vieäc nhaäp khaåu, cung caáp vaø söû
duïng caùc saûn phaåm ñieän - ñieän töû
trong thò tröôøng noäi ñòa, ñaûm baûo
an toaøn vaø söùc khoeû cho ngöôøi
tieâu duøng. q
Nguyeãn Nam Haûi – Giaùm ñoác Trung taâm
Chöùng nhaän QUACERT
LEAN 6 SIGMA
10
D
oøng chaûy coù hieäu naêng phaûi laø
traïng thaùi töï nhieân trong moät
moâi tröôøng saûn xuaát. Taïi sao
ta phaûi ñeå nguyeân lieäu döøng laïi moãi
khi laøm xong moät nguyeân coâng, phaûi
chaát vaøo thuøng chöùa roài duøng xe naâng
ñöa haøng vaøo kho, sau ñoù laïi chaát
leân xe naâng ñeå ñöa ñeán coâng vieäc keá
tieáp? Chu kyø baét ñaàu/döøng laïi naøy cöù
laäp ñi laäp laïi cho ñeán khi laøm xong saûn
phaåm. Quaù trình baét ñaàu/döøng laïi naøy
laø ñaëc tröng cho moâi tröôøng saûn xuaát
haøng loaït. Trong ñoù ta phaûi caàn nhieàu
xe naâng vaø keä chöùa cuøng nhieàu ñoäng
taùc chuyeån haøng moät caùch laõng phí,
roài coøn phaûi maát nhieàu khoâng gian
chöùa haøng vaø nhieàu thôøi gian caàn ñeå
ñöa saûn phaåm xuaát ñi.
Ñoái vôùi quaù trình doøng chaûy, vaät
lieäu chuyeån ñoäng treân chuyeàn töø
nguyeân coâng naøy qua nguyeân coâng
khaùc baèng baêng chuyeàn. Ta chæ caàn
xe naâng ñeå ñöa nguyeân vaät lieäu vaøo
ôû ñaàu ñöôøng daây vaø vaän chuyeån saûn
phaåm ñi giao haøng ôû cuoái ñöôøng
daây saûn xuaát maø thoâi. (Xem hình H1
döôùi ñaây)
Muïc tieâu cuûa moâi tröôøng saûn
xuaát laø chuyeån giao saûn phaåm coù
chaát löôïng toát nhaát, ñuùng haïn vôùi
moät möùc giaù phaûi chaêng (ñeå coù tính
caïnh tranh). Chi phí seõ taêng khi vaän
chuyeån saûn phaåm ñi tôùi ñi lui nhieàu
laàn, laøm giaûm ñi tính caïnh tranh cuûa
coâng ty.
Doøng chaûy laø gì?
Doøng chaûy laø chuyeån ñoäng lieân
tuïc cuûa vaät lieäu ñi suoát quaù trình saûn
xuaát cho ñeán khi ñeán tay khaùch haøng.
Neáu ta coù doøng chaûy hoaøn haûo thì coù
theå loaïi boû ñöôïc moïi laõng phí do toàn
kho, khoâng gian chöùa haøng löu tröõ vaø
vaän chuyeån cuõng nhö raát nhieàu thôøi
gian chôø ñôïi. Neáu moïi thöù khaùc ñeàu
nhö nhau thì quaù trình doøng chaûy coù
öu ñieåm lôùn taùc ñoäng ñeán hai lónh
vöïc – doøng tieàn teä vaø toàn kho.
Taùc ñoäng ñeán doøng tieàn teä nhö
theá naøo? Quaù trình doøng chaûy hieäu
naêng seõ chuyeån saûn phaåm ñeán khaùch
haøng nhanh hôn, nhôø ñoù tieàn nôï phaûi
thu ñöôïc thu veà trong moät thôøi gian
ngaén hôn. Neáu coâng ty nhaän ñöôïc
tieàn khaùch haøng traû sôùm hôn thì coù
tieàn taùi ñaàu tö vaø nhaän laõi suaát, hoaëc
coâng ty khoûi phaûi vay nôï ngaân haøng
ngaén haïn ñeå kinh doanh.
Toàn kho laø taøi saûn cuûa coâng
ty treân baûn caân ñoái, nhöng laø moät
khoaûn nôï trong taùc nghieäp. Nhieàu
vaán ñeà tieâu cöïc do toàn kho xaûy ra coù
theå laøm giaûm phaàn tích cöïc cuûa noù.
Trong thöïc teá, ngoaøi vieäc baùn hoaëc
chuyeån ñoåi ra, toàn kho gaây nhieàu
heä quaû tieâu cöïc nhö sau:
- Toàn kho trôû thaønh maát maùt
- Coù theå bò hö hoûng khi vaän chuyeån
töø nôi naøy sang nôi khaùc
- Coù theå trôû neân laïc haäu neáu coù coâng
ngheä hoaëc thò hieáu thay ñoåi
- Trôû thaønh pheá phaåm
- Phaûi laøm laïi
- Haøng toàn kho bò maát phaûi ñieàu chænh
maùy laïi ñeå laøm buø
Taùc ñoäng cuûa doøng chaûy
Doøng chaûy phaûi ñöôïc theå hieän ôû
moïi quaù trình. Moät soá coâng ty coù raát
ít quaù trình, ngöôïc laïi moät soá khaùc coù
raát nhieàu. Trong moâi tröôøng saûn xuaát
nhìn soá löôïng doøng chaûy ta coù theå
ñaùnh giaù lôïi nhuaän cuûa coâng ty.
Coù doøng chaûy toát ta seõ coù:
- Toàn kho thaáp
- Chaát löôïng cao hôn
- Caàn ít khoâng gian saûn xuaát hôn
- Truyeàn ñaït toát hôn
- Ñaùp öùng nhanh ñoái vôùi caùc vaán
ñeà, vaø
- Saûn löôïng ra nhanh
Toàn kho thaáp: Quaù trình doøng
chaûy toát coù nghóa laø haøng toàn kho
ñöôïc di chuyeån lieân tuïc vaø khoâng
phaûi thu thaäp saûn phaåm dôû dang
giöõa caùc quaù trình hoaëc nhaäp kho
chuùng. Keát quaû laø haøng ñaàu tö toàn
kho thaáp hôn.
Chaát löôïng cao hôn: Trong moät
quaù trình doøng chaûy toát, moãi ngöôøi thôï
Khaùi nieäm
doøng chaûy trong Lean
(H1)
R Ts. Ñaëng Minh Trang
LEAN 6 SIGMA
11
saûn xuaát (hoaëc moät khaùch haøng) chæ
duøng linh kieän vöøa môùi ñöôïc nguyeân
coâng tröôùc ñoù laøm ra. Neáu coù moät linh
kieän coù vaán ñeà veà chaát löôïng, thôï saûn
xuaát phaûi thoâng baùo cho ngöôøi thôï
ñöùng tröôùc ñoù bieát vaø döøng saûn xuaát
cho ñeán khi vaán ñeà chaát löôïng ñöôïc
giaûi quyeát. Keát quaû laø ít phaûi laøm laïi,
ít pheá phaåm vaø ít sai soùt khi giao cho
khaùch haøng.
Caàn ít khoâng gian saûn xuaát hôn:
Neáu khoâng coù toàn kho treân ñöôøng
daây thì giaûm ñöôïc khoâng gian giöõa
caùc quaù trình.
Truyeàn ñaït toát hôn: Caùc quaù trình
ñöôïc saép xeáp gaàn nhau, thôï saûn xuaát
cuõng ñöùng gaàn nhau neân coù theå thoâng
tin laãn nhau deã daøng hôn.
Ñaùp öùng nhanh ñoái vôùi caùc vaán
ñeà: Nhöõng vaán ñeà veà chaát löôïng ñöôïc
phaùt hieän ngay sau khi xaûy ra chöù
khoâng phaûi ñôïi cho ñeán ba ngaøy sau
môùi bieát. Vaán ñeà ñöôïc giôùi haïn trong
quaù trình chöù khoâng phaûi ñôïi xong heát
loâ haøng roài môùi phaùt hieän nhö khi saûn
xuaát haøng loaït.
Saûn löôïng ra nhanh: Vì vaät tö
khoâng di chuyeån giöõa caùc quaù trình vaø
kho haøng maø ñi moät ñöôøng thaúng ñeán
ñieåm giao haøng neân nhanh hôn. Doøng
chaûy cho pheùp ta ñaùp öùng nhanh caùc
yeâu caàu thay ñoåi cuûa khaùch haøng, vì
khi ñôn haøng thay ñoåi, quaù trình cuõng
thay ñoåi theo ñeå thoûa maõn nhu caàu
môùi. Loâ haøng lôùn thì khoâng theå thay
ñoåi kòp thôøi ñöôïc.
Coù nhieàu coâng ty hieän nay vaãn
coøn gia coâng theo kieåu loâ haøng lôùn,
xeáp haøng chôø nhau neân luùc naøo
cuõng lo khoâng thöïc hieän hôïp ñoàng
ñuùng haïn. Nhieàu coâng ty phaûi daønh
raát nhieàu tieàn ñeå ñaàu tö xe naâng vaø
keä chöùa. Hoï caàn nhieàu tieän nghi lôùn,
boû tieàn ñaàu tö nhieàu vaøo thieát bò, kho
chöùa haøng, khu vöïc phaûi laøm haøng
laïi, thôï söûa chöõa, ngöôøi kieåm tra vaø
ngöôøi laùi xe naâng. Nhö vaäy laøm sao
hoï kinh doanh coù lôøi ñöôïc? Hoï coøn
soáng laø nhôø hoï coá gaéng laøm coù hieäu
naêng trong moät neàn saûn xuaát keùm
hieäu naêng. Cho neân nhöõng coâng ty
naøy caàn phaûi aùp duïng quaù trình doøng
chaûy ñeå coù ñöôïc tính caïnh tranh cao
vaø soáng coøn.
Muïc ñích vaø tieâu chuaån cuûa
doøng chaûy
Nhöõng coâng ty naøo keùm lôïi theá
caïnh tranh vì khoâng coù quaù trình doøng
chaûy thì seõ coù moät töông lai daøi muø
mòt. Vì theá ngay baây giôø ta phaûi baét
ñaàu chuyeån ñoåi sang quaù trình doøng
chaûy. Vieäc naøy cuõng gioáng nhö nhaän
tham gia vaøo moät cuoäc haønh trình daøi,
ñöôïc baét ñaàu baèng nhöõng böôùc ñôn
giaûn, thöôøng laø phaûi trieån khai moät keá
hoaïch thöïc hieän caùc muïc ñích cuûa
quaù trình doøng chaûy.
Trong quaù trình laäp keá hoaïch caàn
xem xeùt caùc caùch thöïc haønh Lean
nhö sau:
- Caùc heä thoáng keùo
- Doøng chaûy moät chi tieát
- Boá trí vieäc laøm theo oâ
- Höôùng theo saûn phaåm, vaø
- Caân baèng caùc nguyeân coâng
Caùc heä thoáng keùo: Heä thoáng
keùo giuùp ta chöùng minh trieát lyù taùc
nghieäp theo doøng chaûy. Giaû thieát caên
baûn khoâng laøm ra linh kieän naøo heát,
neáu nguyeân coâng sau chöa coù nhu
caàu (keùo).
Doøng chaûy moät chi tieát: Cô baûn
cuûa quaù trình doøng chaûy laø doøng chaûy
moät chi tieát chieám öu theá treân ñöôøng
daây saûn xuaát. Ñieàu naøy coù nghóa
laø ta khoâng ñöôïc thu thaäp caùc linh
kieän giöõa caùc nguyeân coâng. Moãi moät
nguyeân coâng trong quaù trình gia coâng
linh kieän cho nguyeân coâng keá tieáp.
Boá trí vieäc laøm theo oâ. Caùc
nguyeân coâng phaûi ñöôïc lieân keát nhau
trong moät oâ laøm vieäc. Caùch duøng maët
baèng toát nhaát laø boá trí oâ theo hình chöõ
U, nhöng nhöõng oâ hình chöõ S hoaëc oâ
thaúng haøng ñoâi khi cuõng cho keát quaû
töông töï. Thí duï moät oâ chuyeàn laép raùp
goàm coù ba ngöôøi coù doøng chaûy töøng
chi tieát nhö hình döôùi ñaây:
Trong hình naøy ta thaáy caùc thôï saûn
xuaát laøm vieäc treân moät baøn hình chöõ
U vôùi vaät laøm di chuyeån theo höôùng
ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, trong luùc
hình keá tieáp veõ caùch boá trí choã laøm
vieâc theo daây chuyeàn haøng loaït.
Nhìn hình naøy ta thaáy saûn phaåm
chaát ñoáng chung quanh choã laøm vieäc
laøm taêng löôïng toàn kho. Ngoaøi ra caùc
saûn phaåm ñöôïc chuyeân chôû qua laïi
treân moät khoaûng caùch daøi deã laøm
giaûm chaát löôïng saûn phaåm.
Höôùng theo saûn phaåm: Ta khoâng
theå thöïc hieän ñöôïc heä thoáng keùo khi
boá trí maùy theo cuïm cho caùc quaù
trình gioáng nhau. Boá trí theo oâ goàm
caùc thieát bò coù quaù trình gia coâng taïo
thaønh saûn phaåm. Doøng chaûy laø höôùng
theo saûn phaåm chöù khoâng phaûi höôùng
theo quaù trình.
Caân baèng caùc nguyeân coâng:
Doøng chaûy moät chi tieát baét ta phaûi
caân baèng caùc nguyeân coâng treân
ñöôøng daây. Thôï A gia coâng linh kieän
caáp cho thôï B, thôï B gia coâng xong
giao linh kieän cho thôï C. Nhö vaäy thôøi
gian quaù trình cuûa moãi nôi laøm vieäc
phaûi gaàn baèng nhau môùi loaïi boû ñöôïc
laõng phí.
LEAN 6 SIGMA
12
Nhaän dieän hieän traïng
Tröôùc khi laäp keá hoaïch aùp duïng
Lean, ngöôøi quaûn lyù caàn bieát tình
traïng hieän nay cuûa mình. Ñeå ñaùnh giaù
hieän traïng ngöôøi ta duøng baûn ñoà hieän
traïng. Hình sau ñaây cho ta thí duï veà
moät baûn ñoà hieän traïng (hình H2).
Trong baûn ñoà theå hieän doøng chaûy
cuûa quaù trình, trong ñoù caùc hoäp khung
theå hieän töøng chöùc naêng trong quaù
trình. Caùc muõi teân lôùn duøng ñeå noái
lieàn caùc caùc hoäp khung, chæ cho thaáy
heä thoáng keùo coù ñöôïc söû duïng hay
khoâng. Nhaø cung caáp vaø khaùch haøng
ôû hai ñaàu ngoaøi dieãn ta baèng hoäp
khung coù maùi che. Caùc hình nhö bia
moä dieãn taû toàn kho. Döôùi caùc quaù trình
coù nhieàu döõ lieäu veà nhöõng soá ño cuûa
nguyeân coâng. Caùc muõi teân nhoû dieãn
taû thoâng tin truyeàn ñaït giöõa caùc ñôn
vò trong doøng chaûy. Hình döôùi (H2) laø
moät thí duï veà baûn ñoà cho tình traïng
töông lai, ta thaáy trong ñoù coù nhieàu
loaïi toàn kho bò giaûm.
Moät soá ño thieát yeáu ñöôïc duøng
trong moâi tröôøng Lean laø thôøi gian
chu kyø. Trong baûn ñoà hieän traïng, ta
phaûi maát gaàn 257 giôø ñeå bieán ñoåi
vaät lieäu thaønh saûn phaåm giao haøng.
So vôùi baûn ñoà töông lai, chæ maát coù
32 giôø. Ñoù laø nhôø ta bieát saép xeáp laïi
maùy moùc ñeå saûn xuaát theo doøng chaûy
moät chi tieát.
Hình beân (H3) chæ cho ta bieát
nhöõng trôû ngaïi caàn quan taâm khi quaù
trình ñaõ chuyeån ñoåi qua doøng chaûy
moät chi tieát. Trong bieån toàn kho naøy
quaù trình cheá taïo laø con taøu. Möùc toàn
kho ñöôïc theå hieän baèng möïc nöôùc
bieån. Khi möùc toàn kho giaûm ñi, möïc
nöôùc ruùt xuoáng, phôi baøy nhöõng taûng
ñaù ngaàm cuûa baûy laõng phí. Moãi laàn
giaûm nhoû möùc toàn kho thì xuaát hieän
moät taûng ñaù ngaàm khaùc. Ta phaûi phaù
tan töøng taûng ñaù ngaàm tröôùc khi giaûm
theâm moät möùc toàn kho nöõa. Sau khi
moïi taûng ñaù ñeàu ñöôïc deïp ñi, thì ta
ñaõ hoaøn thaønh doøng chaûy moät chi tieát
coù hieäu quaû.
Yeáu toá thieát yeáu ñeå nhaän daïng
hieän traïng laø khaû naêng quan saùt moïi
chi tieát taùc ñoäng ñeán doøng chaûy saûn
xuaát. Neáu coù moät coâng nhaân naêm
naøy qua naêm khaùc chæ coù ñöùng moät
loaïi maùy, khaû naêng quan saùt cuûa
anh hoaëc chò ta chæ giôùi haïn trong
moâi tröôøng ñoù maø thoâi. Ñoái vôùi ngöôøi
coâng nhaân naøy, tieän nghi hieän traïng laø
caùch saûn xuaát toát nhaát. Do ñoù ta phaûi
duøng chöông trình Lean ñeå môû roäng
taàm maét cuûa coâng nhaân laø caàn phaûi
thoâng baùo moïi vaán ñeà veà taùc nghieäp
moät caùch chi tieát cuï theå.
Vaøo naêm 2000 coù moät khaùch
haøng coù vaán ñeà veà giao haøng cuûa
nhaø cung caáp. Khaùch haøng xin ñeán
thaêm xöôûng maùy nhaø cung caáp vaø hoûi
xem nhieàu döõ lieäu ñaõ thu thaäp, bao
goàm caû soá böôùc trong quaù trình bieán
vaät lieäu thaønh saûn phaåm göûi ñi (haøng
göûi khoâng ñuùng haïn). Trong thôøi gian
ngoài hoïp cuøng nhaø cung caáp, hai beân
thaûo luaän veà caùc böôùc nguyeân coâng
trong suoát quaù trình saûn xuaát. Nhaø
cung caáp nhaän dieän 17 böôùc caàn thieát
ñeå bieán ñoåi vaät lieäu ra thaønh saûn phaåm
göûi ñi. Sau khi nghieân cöùu kyõ, vò khaùch
haøng naøy cho laø “Thöïc ra khoâng phaûi
theá, maø hôn theá nöõa”.
Sau khi ñi voøng caùc xöôûng vaø
quay video hai beân nhaän thaáy coù hôn
80 böôùc trong quaù trình laän. Nhaø cung
caáp chæ ñeám nhöõng böôùc taïo giaù trò
gia taêng maø boû qua 66 böôùc khoâng(H2)
(H3)
LEAN 6 SIGMA
13
taïo giaù trò gia taêng trong quaù trình.
Qua söï kieän naøy giuùp nhaø cung caáp
môû roäng caùch nhìn vaán ñeà vaø caûi tieán
quaù trình raát nhieàu, nhôø taäp trung vaøo
giaûi quyeát nhöõng coâng vieäc khoâng taïo
ra giaù trò gia taêng. Caùc quaù trình ñöôïc
bieán ñoåi sang doøng chaûy vaø loaïi boû
ñöôïc moät soá lónh vöïc nhö:
- Coù quaù nhieàu keä chöùa
- Baêng chuyeàn daøi
- Ñaët caùc maùy gioáng nhau thaønh
töøng cuïm
- Thôøi gian chuyeån ñoåi lôùn hôn 9 phuùt
(hai con soá)
- Coù nhieàu ngöôøi kieåm tra chaát
löôïng
- Haøng toàn kho nhieàu
- Coù nhieàu xe naâng
- Coù nhieàu gioû ñöïng haøng trong quaù
trình
- Khoaûng caùch giöõa caùc maùy taùc
nghieäp lôùn
- Coù nhieàu thuøng chöùa baèng caùc
toâng
- Khoâng laøm vieäc theo toå ñoäi
- Coâng nhaân ñöùng maõi treân moät
maùy, vaø
- Moïi vaät khoâng ñöôïc ñeå ñuùng choã
qui ñònh
Taïo doøng chaûy
Moät khi vieäc ñaùnh giaù caùc tieän
nghi hieän coù cuûa coâng ty hoaøn thaønh
thaéng lôïi, böôùc tieáp theo laø thieát keá
moät doøng chaûy saûn xuaát cho coù hieäu
naêng. Thieát keá quaù trình tröôùc seõ giuùp
cho vieäc aùp duïng doøng chaûy deã daøng
hôn. Laáy thí duï neáu saûn phaåm coù dieän
tích laø moät taát vuoâng thì neân boá trí maùy
moùc laïi gaàn nhau. Neáu boá trí chuùng xa
nhau, deã coù khuynh höôùng gia coâng
linh kieän theo töøng loâ, khoâng phaûi laø
doøng chaûy nöõa.
Xaùc ñònh nhòp thôøi gian
Böôùc ñaàu tieân khi ñònh maët baèng
saûn xuaát theo oâ laø aán ñònh toác ñoä
yeâu caàu cuûa khaùch haøng, ñöôïc bieåu
hieän baèng Nhòp thôøi gian. Nhòp thôøi
gian theå hieän soá ño thaáp nhaát cho
moät nguyeân coâng rieâng bieät. Coâng ty
Boeing coù nhòp thôøi gian laø haøng tuaàn,
nhöng coâng ty Mabuchimotor laïi coù
nhòp thôøi gian laø haøng giaây. Khi xaùc
ñònh nhòp thôøi gian, neân duøng ñôn vò
ño sao cho coù theå bieåu hieän töø moät
hoaëc hai con soá. Phöông trình sau
ñaây cho caùch tính nhòp thôøi gian cuûa
moät saûn phaåm:
Nhòp thôøi gian = Thôøi gian saün coù trong giai ñoaïn
Soá löôïng khaùch haøng yeâu
caàu trong giai ñoaïn
Thí duï neáu khaùch haøng muoán coù
38.400 caây kieàm trong thaùng tôùi vaø
ñöôøng daây hoaït ñoäng lieân tieáp 16
giôø moãi ngaøy. Coâng ty laøm vieäc 20
ngaøy moãi thaùng töùc baèng 320 giôø
moãi thaùng. Ta laáy 38.400 chia cho
320 baèng 120 caây kieàm moãi giôø, töùc
moãi phuùt laøm ra hai caây kieàm hoaëc
30 giaây ra moät caây kieàm. Neáu ñöôøng
daây chæ laøm moät ca thì nhòp thôøi gian
phaûi chia ñoâi, töùc laø 15 giaây.
Phaàn nhieàu quaù trình khoâng laøm
vieäc lieân tuïc, neân thôøi gian saün coù
phaûi tröø ñi thôøi gian nghæ giaûi lao vaø
aên tröa.
Xem laïi caùc thieát bò
Sau khi ñaõ xaùc ñònh nhòp thôøi gian,
böôùc keá tieáp laø xaùc ñònh vieäc phaân
phoái thieát bò. Giaû söû coù moät maùy eùp
thuûy löïc nhoû caàn cho moät nguyeân
coâng, coù theå saûn xuaát 60 cô phaän moãi
phuùt, coøn nhòp thôøi gian laø 30 giaây, töùc
moãi phuùt hai chieác. Doøng chaûy moät
chi tieát ñoøi hoûi maùy eùo chæ saûn xuaát
hai chi tieát moãi phuùt . ÔÛ ñaây ta coù hai
caùch löïa choïn, moät laø mua moät maùy
eùp môùi saûn xuaát ñuùng nhòp thôøi gian
vaø hai laø duøng maùy hieän coù chaïy vôùi
toác ñoä chaäm hôn nhieàu. Neáu caùch
laøm sau ñöôïc choïn thì ngöôøi ñöùng
maùy phaûi coù theâm traùch nhieäm nhaän
theâm vieäc khaùc ñeå caân baèng vôùi nhòp
thôøi gian.
Caâu “Thieát bò ñuùng kích côõ caàn
duøng” coù nghóa laø mua thieát bò ñaùp
öùng ñuùng toác ñoä yeâu caàu cuûa khaùch
haøng hoaëc Nhòp saûn xuaát. Ñoái vôùi
nhöõng saûn phaåm kinh doanh trong
töông lai, phaûi heát söùc coá gaéng chæ
mua thieát bò ñuùng kích côõ ñeå taùc
nghieäp trong moät oâ doøng chaûy. Quyeát
ñònh khoù nhaát laø xöû lyù nhöõng thieát bò
hieän coù vôùi coâng suaát quaù thöøa nhö
theá naøo ñaây.
Caân baèng caùc nguyeân coâng
Neáu thôøi gian ñaõ ñöôïc xaùc ñònh
xong, vaø quyeát ñònh söû duïng laïi maùy
eùp coù coâng suaát cao vôùi toác ñoä ñieàu
chænh chaäm laïi, böôùc keá tieáp laø caân
baèng caùc nguyeân coâng. Haõy xem hình
a) döôùi ñaây, trong ñoù thôøi gian chu kyø
cuûa thôï ñöùng maùy soá 3 vöôït treân nhòp
thôøi gian. Neáu khoâng coù thay ñoåi caân
baèng, thì ta phaûi laøm theâm giôø môùi coù
theå thoûa maõn yeâu caàu khaùch haøng.
OÂ doøng chaûy moät chi tieát vôùi nhòp
thôøi gian cho trong hình a) khoâng coù
hieäu quaû. Thôï ñöùng maùy 3 coù toác ñoä
saûn xuaát vaø keát quaû thaáp hôn yeâu caàu
khaùch haøng. Tröôùc khi boá trí oâ taùc
nghieäp, ngöôøi thôï phaûi loaïi boû laõng
phí ôû nguyeân coâng 3 hoaëc giao moät
phaàn vieäc cuûa böôùc 3 cho moät ngöôøi
khaùc ôû moät oâ veà sau.
Baây giôø haõy nhìn vaøo hình b).
Caùc nguyeân coâng baây giôø ñaõ ñöôïc
caân baèng vaø ta khoâng caàn phaûi laøm
theâm giôø. Ñeå caân baèng ñöôøng daây,
luùc naøo cuõng phaûi giao vieäc sao cho
thôøi gian chu kyø cuûa nguyeân coâng hôi
thaáp hôn nhòp thôøi gian moät chuùt. Keát
quaû bình thöôøng cho ta seõ laø nguyeân
coâng cuoái cuøng taûi troïng chöa heát.
Thôï ñöùng maùy 5 coù theå giuùp caùc ngöôøi
Thôï ñöùng maùy
Nhòp saûn xuaát
1 2 3 4 5
14
LEAN 6 SIGMA
thôï khaùc, lau chuøi doïn deïp v.v… Muïc
ñích cuoái cuøng laø giaûm bôùt thôøi gian
chu kyø cuûa boán nguyeân coâng ñaàu ñuû
ñeå ñöa thôï ñöùng maùy thöù naêm chuyeån
qua oâ khaùc.
Xaùc ñònh hình daïng cuûa oâ
Coù boán caùch cô baûn ñeå thieát keá
moät oâ, nhö theå hieän ôû hình döôùi ñaây.
OÂ hình chöõ U thöôøng ñöôïc duøng
nhieàu vì coù khoâng gian laøm vieäc coù
hieäu quaû nhaát vaø giaûm ñöôïc thôøi gian
chuyeån giao vaät tö. Caùc oâ hình chöõ S
thöôøng ñöôïc duøng khi quaù trình bao
goàm nhieàu nguyeân coâng, nhö chuyeàn
laép raùp xe hôi chaúng haïn. Duøng caùc oâ
hình chöõ I coù hieäu quaû khi coù soá löôïng
nguyeân coâng nhoû. Caùc oâ hình chöõ L
coù hieäu quaû thaáp nhaát vì duøng khoâng
gian keùm hieäu quaû. Hình daïng cuûa
moãi oâ coøn tuøy thuoäc vaøo khoâng gian
saün coù cuûa xöôûng.
Boá trí maët baèng cho oâ
Vì nhieàu muïc ñích cuï theå, giaû söû
nhaø quaûn lyù ñaõ choïn oâ theo hình chöõ
U. Chöõ U naøy laø U hoa hay u thöôøng?
OÂ caøng coù nhieàu nguyeân coâng caøng
phaûi coù nhieàu khoâng gian. Hôn nöõa
vieäc di chuyeån beân trong oâ cuõng bò
giôùi haïn (thí duï duøng tay, maùng tröôït
hay baêng taûi). Duøng baêng taûi laø ñaét
tieàn nhaát, coøn duøng tay ñeå chuyeån thì
khoâng thích hôïp vôùi nhöõng vaät laøm
lôùn vaø naëng. Maùng tröôït theo troïng
löôïng thích hôïp cho nhöõng chi tieát
nhoû nhöõng khoâng kieåm soaùt ñöôïc
doøng chaûy. Muoán coù hieäu naêng khi
phaùt trieån maët baèng cho oâ, neân nhôù
vaøi ñieàu sau ñaây: Giaûm bôùt dieän tích
daønh cho moãi nguyeân coâng; Daønh
choã ñaët thuøng chöùa ñoái vôùi nhöõng
cô phaän nhoû; Toái thieåu hoùa chieàu daøi
baêng chuyeàn; Quaù trình phaûi chaûy
ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà (phaàn lôùn
thieân haï thuaän tay phaûi); Caùc thôï vaän
haønh phaûi ñöùng beân trong chöõ U.
Maët baèng cuoái cuøng coù hình daïng
nhö cho ôû hình beân (H4):
Ñieàu chuù yù ñaàu tieân laø quaù trình
chaûy töø phaûi sang traùi. Nhieàu thuøng
chöùa nhoû ñöôïc duøng ñeå chöùa nhöõng
linh kieän hôïp thaønh. Thôï vaän haønh
ñöùng beân trong hình chöõ U. Hoï ñöùng
gaàn nhau, thoâng tin cho nhau deã
daøng, nhôø theá ruùt ngaén ñöôïc chieàu
daøi baêng taûi. Trong quaù trình phaân
tích caùc böôùc, thôøi gian chu kyø cho
moãi nguyeân coâng ñöôïc caân baèng
laãn nhau vaø vöøa vaën naèm döôùi Nhòp
thôøi gian.
Ban ñaàu oâ laøm vieäc raát hoaøn haûo,
moãi choã laøm vieäc saûn xuaát ra moät linh
kieän roài giao cho nguyeân coâng keá tieáp
coù nhö caàu. Doøng chaûy moät chi tieát
chaïy troâng raát ñeïp maét, trôn tru vaø
hieäu naêng. Caùc baêng taûi di chuyeån
caùc chi tieát lieân tuïc trong quaù trìnhvôùi
toác ñoä theo ñuùng Nhòp thôøi gian qui
ñònh. Choã laøm vieäc naøo cuõng coù gaén
baûng “Höôùng daãn coâng vieäc”. Trong
nhaø maùy hieån thò, ai ñi qua cuõng bieát
quaù trình ñöôïc ai laøm, caùi gì, luùc naøo,
ôû ñaâu vaø nhö theá naøo trong voøng naêm
phuùt, ñaây laø nôi deã nhaän daïng doøng
chaûy cuûa vaät lieäu, quaù trình vaø caùc
thoâng soá vaän haønh thieát bò.
Ñuøng moät caùi quaù trình döøng laïi,
linh kieän khoâng ra ñeå ñi vaøo thuøng
chöùa. Vieäc gì ñaõ xaûy ra? Maùy eùp thuûy
löïc bò hoûng vì thieáu baûo trì döï phoøng
suoát hai naêm qua. Doøng chaûy chi tieát
khoâng theå hoaït ñoäng toát khi coâng taùc
baûo trì thieát bò khoâng hieäu quaû. Maùy
döøng daãn ñeán vieäc phaûi laøm theâm giôø.
Vì theá, muoán cho doøng chaûy theo oâ
chaïy trôn tru, tröôùc tieân phaûi laøm toát
vieäc baûo trì thieát bò.
Ñoái phoù vôùi nhöõng khaùc
bieät
Caùc vaán ñeà vaø khaùc bieät seõ xaûy
ra trong quaù trình thieát laäp doøng chaûy
cho moät nguyeân coâng laø chuyeän töï
nhieân. Ñieàu quan troïng laø ta bieát
nhaän daïng vaán ñeà cuøng vôùi nhöõng
nguyeân nhaân goác cuûa noù. Caùc nhaø
quaûn lyù saûn xuaát haøng loaït coá gaéng
nhaän daïng vaø giaûi quyeát vaán ñeà trong
phoøng hoïp. Caùch thöùc ñuùng ñaén duy
nhaát ñeå nhaän ra vaø giaûi quyeát vaán ñeà
laø ñi xuoáng “Genba” ( tieáng Nhaät coù
nghóa laø hieän tröôøng). Caùc nhaø quaûn
lyù phaûi ñeán taän nôi coù vaán ñeà phaùt
sinh ñeå höôùng daãn vieäc phaân tích
cho phuø hôïp.
Vaán ñeà coát yeáu nhaèm giaûi quyeát
vaán ñeà cho coù hieäu quaû laø nghieân
cöùu caùc döõ lieäu.. Neân loaïi ra nhöõng
dö luaän, phaûn öùng theo baûn naêng, vaø
tröïc giaùc ra khoûi phaân xöôûng cheá taïo,
maø chæ döïa vaøo döõ lieäu ñeå tìm caùch
giaûi quyeát vaán ñeà. Ngöôøi quaûn lyù neân
cuøng vôùi nhoùm laøm vieäc döïa vaøo caùc
döõ lieäu ñeå tìm kieám nhöõng nguyeân
nhaân khaû dó nhaát vaø baét ñaàu ñi phaân
tích nguyeân nhaân goác.
Moät khi ñaõ nghieân cöùu caùc döõ lieäu,
vieát baûn moâ taû vaán ñeà ñoù. Vaán ñeà raát
thieát yeáu laø trong baûn moâ taû vaán ñeà
khoâng neân ghi vaøo ñoù giaûi phaùp, maø
phaûi nhôù ghi ñoái töôïng vaø muïc tieâu.
Ñaëc bieät nhöõng ngöôøi môùi vaøo laøm
vieäc thöôøng hay vieát giaûi phaùp vaøo
baûn moâ taû vaán ñeà neân khoâng phaùt
hieän ra nguyeân nhaân goác. Nhaän dieän
nguyeân nhaân goác laø khi trieät tieâu ñöôïc
(H4)
15
LEAN 6 SIGMA
noù thì vaán ñeà heát xaûy ra. Sau ñaây laø
moät thí duï veà caùch duøng quaù trình hoûi
“5 Taïi sao” ñeå moâ taû moät caùch phaân
tích nguyeân nhaân goác.
Baûn moâ taû vaán ñeà: toác ñoä saûn
xuaát treân chuyeàn laøm cöûa xe thaáp
hôn toác ñoä khaùch haøng caàn. Xöôûng
phaûi laøm theâm giôø ñeå thoûa maõn toác
ñoä yeâu caàu. Coù moät toå tröôûng môùi
ñeán ñeå ñieàu khieån chuyeàn. Thôøi gian
cheát quaù nhieàu vaø tæ leä vaéng maët cuõng
quaù cao.
Xaùc ñònh vaán ñeà: Chuyeàn laøm cöûa xe
khoâng ñaït keá hoaïch saûn xuaát.
Taïi sao?
Soá lieäu cho thaáy maùy 23 coù thôøi gian
cheát 12%(muïc tieâu = 4%)
Taïi sao?
Soá lieäu cho thaáy 65% giôø cheát laø do
vaán ñeà thuoäc cô khí.
Taïi sao?
Döõ lieäu cho thaáy voøng bi chính bò keït
laøm caûm bieán nhieät bò ngaét.
Taïi sao?
Döõ lieäu cho thaáy voøng bi khoâng ñöôïc
boâi trôn
Taïi sao?
Döõ lieäu cho bieát boä phaän baûo trì khoâng
thöïc hieän ñuùng tieán ñoä.
Vaäy lieäu laøm toát baûo trì döï phoøng
cho maùy 23 coù loaïi tröø ñöôïc thôøi gian
maùy döøng do vaán ñeà thuoäc cô khí
gaây ra hay khoâng, qua ñoù coù naâng
cao ñöôïc saûn löôïng vaø khoûi phaûi laøm
theâm giôø khoâng? Neáu laø ñöôïc thì
nguyeân nhaân goác trong cheá taïo ñaõ
ñöôïc nhaän dieän.
Truyeàn ñaït thoâng tin
Theo “Hoshin Kanri” (tieáng Nhaät
coù nghóa laø “Quaûn lyù saùch löôïc”) muoán
doøng chaûy hoaït ñoäng toát nhö mong
muoán, moãi caáp baäc trong toå chöùc caàn
hieåu vaø uûng hoä nhöõng muïc ñích cuûa
ban laõnh ñaïo.
Vieäc trieån khai chính saùch ñoøi hoûi
muïc ñích vaø muïc tieâu cuûa töøng caáp
phaûi yeåm trôï caáp cao keá tieáp ñoù. Soá
caáp quaûn lyù trong moät heä thoáng coù
theå taùc ñoäng ñeán söï aên khôùp giöõa
chính saùch cuûa töøng caáp quaûn lyù vôùi
nhau. Caøng nhieàu caáp quaûn lyù thì
caøng coù nhieàu sai bieät, tröø phi muïc
ñích töøng caáp phaûi xeùt laïi tính phuø
hôïp vôùi nhöõng gì laõnh ñaïo coâng ty ñaõ
ñeà ra. Muoán “Hoshin Kanri” coù hieäu
quaû, moãi ngöôøi phaûi laøm vieäc theo moät
höôùng chung.
Heä thoáng doøng chaûy trong taùc
nghieäp cuõng caàn coù thoâng tin truyeàn
ñaït rieâng bieät. Duøng moät heä thoáng
Kanban coù hieäu quaû seõ laøm cho vaät
lieäu chæ ñöôïc caáp moät löôïng nhoû khi
caàn coù. Kanban laø moät phöông tieän
truyeàn ñaït nhaèm baùo cho nhaø cung
caáp trong vaø ngoaøi bieát phaûi caáp caùi
gì vaø khi naøo thì môùi caáp. Thí duï haõng
Toyota phaàn lôùn nhaän haøng beân ngoaøi
moãi hai tieáng ñoàng hoà baèng caùch söû
duïng theû Kanban ñeå ñieàu khieån heä
thoáng caáp haøng ñuùng luùc.
Trong taùc nghieäp Lean ñaõ coù
nhieàu caùch thöùc truyeàn ñaït veà yeâu
caàu vaät tö beân trong cuõng nhö beân
ngoaøi. Hieän nay ngöôøi ta hay duøng
coâng ngheä thoâng tin voâ tuyeán ñeå
truyeàn döõ lieäu. Vieäc göûi thoâng tin maõ
vaïch ñeán sieâu thò hoaëc boä phaän caáp
haøng laø moät caùch thoâng tin höõu hieäu
khi coù yeâu caàu vaät lieäu. Ban ñaàu cuõng
caàn moät soá chi phí ñeå mua phaàn cöùng
vaø phaàn meàm, vieäc ñaàu tö naøy seõ
ñöôïc bieän minh baèng keát quaû mang
laïi sau ñoù.
Duøng theû Kanban trong heä thoáng
keùo laø phöông phaùp truyeàn ñaït yeâu
caàu vaät lieäu coù hieäu quaû nhaát. Khi theû
quay trôû veà nôi cung caáp, ñoù laø tín
hieäu phaûi laøm ra moät soá löôïng qui ñònh
cho linh kieän coù yeâu caàu. Heä thoáng
ñöôïc caùc nhaø cung caáp beân trong laãn
beân ngoaøi söû duïng. Nhieàu coâng ty fax
taám theû cho nhaø cung caáp, ñeán phieân
hoï göøi taám theû thöïc ñeå yeâu caàu ñieàn
ñaày vaät tö laïi. Theo caùch choïn löïa thöù
nhaát, caùc nhaø cung caáp phaûi gaén theû
Kanban leân nhöõng thuøng chöùa göûi veà.
Coøn khi duøng caùch thöù hai, nhaø cung
caáp nhaän Kanban vaø gaén chuùng leân
caùc thuøng chöùa.
Duø laø caùch naøo thì muoán hoaït ñoäng
chaïy toát ta phaûi theo doõi khi quaù trình
coù thay ñoåi. Vì bieát coù theå coøn coù moät
soá ngöôøi khoâng tuaân theo söï thay ñoåi,
neân thôï ñöùng maùy vaø nhöõng ngöôøi
khaùc neân coi ñaây laø cô hoäi vaø traùch
nhieäm ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, vöôït qua
sôï haõi vaø hieåu bieát caùch thay ñoåi ñeå
tieán leân.
Keát quaû mong ñôïi
Keát quaû ñaït ñöôïc do chuyeån
sang heä thoáng keùo coù theå deã daøng
thu ñöôïc baèng caùch ño: Thôøi gia ra
haøng (töø khi vaøo nhaø maùy ñeán khi ra
khoûi nhaø maùy); Naäng cao naêng suaát
töøng caù nhaân; Nguoàn lao ñoäng duøng
saûn xuaát ra saûn phaåm ít hôn tröôùc;
Duøng ít coâng boác dôõ ñeå di chuyeån saûn
phaåm; Duøng ít dieän tích caàn ñeå saûn
xuaát hôn; Giaûm bôùt chi phí, vaø Taêng
cao lôïi nhuaän
Neáu nhaân vieân trong toå chöùc saün
saøng trôï giuùp coâng ty hoaøn thaønh
nhöõng keát quaû treân, haõy laäp moät
keá hoaïch ban ñaàu ñeå chuyeån sang
Lean. Sau ñoù neân nhôø ai ñoù coù kinh
nghieäm veà Lean giuùp ñôõ trong vieäc
thöïc hieän noù. Neân nhôù raèng keát quaû
mang laïi do thay ñoåi quaù trình khoâng
mang laïi keát quaû ngay trong ngaøy
moät ngaøy hai. Trong phaàn lôùn tröôøng
hôïp, phaûi maát ít nhaát hai naêm ñeå aùp
duïng Lean. Haõy möôøng töôïng tröôùc,
tính caïnh tranh cuûa coâng ty sau ba
naêm nöõa seõ ra sao neáu ta thay ñoåi töø
quaù trình saûn xuaát haøng loaït vaø xeùp
haøng sang saûn xuaát theo doøng chaûy
lieân tuïc moät chi tieát. q
16
LEAN 6 SIGMA
Coâng ty Coå phaàn Caùp - Nhöïa Vónh
Khaùnh ñöôïc thaønh laäp töø naêm
1993. Traûi qua 17 naêm xaây döïng vaø
phaùt trieån, Vónh Khaùnh ñaõ trôû thaønh
moät ñòa chæ ñaùng tin caäy cung caáp caùc
saûn phaåm phuïc vuï ngaønh vieãn thoâng,
ñieän löïc, caáp thoaùt nöôùc vaø thò tröôøng
daân duïng nhö daây vaø caùp thoâng tin,
daây vaø caùp maïng, daây vaø caùp ñieän
löïc, oáng nhöïa uPVC vaø HDPE vaø phuï
kieän caùc loaïi.
Töø moät xí nghieäp tö doanh nhoû,
ñeán nay Vónh Khaùnh ñaõ coù vaên phoøng,
nhaø xöôûng ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh,
Bình Döông vaø Ñoàng Nai, daây chuyeàn
thieát bò, coâng ngheä hieän ñaïi theo tieâu
chuaån chaâu AÂu, moät ñoäi nguõ lao ñoäng
laønh ngheà, taâm huyeát coù theå ñaùp öùng
nhu caàu khaùch haøng moät caùch nhanh
choùng. Vónh Khaùnh töï haøo laø moät
trong nhöõng nhaø maùy saûn xuaát caùp
lôùn nhaát Vieät Nam. Ñaëc bieät, naêm
2007 vaø 2008, Vónh Khaùnh ñöôïc vinh
döï naèm trong 500 Doanh Nghieäp Lôùn
Nhaát Vieät Nam do Vietnam Report
Vietnamnet chöùng nhaän.
Möôøi baûy naêm qua, keå töø keå töø
ngaøy thaønh laäp naêm 1993, coâng cuoäc
ñoåi môùi vaø caûi tieán lieân tuïc cuûa Vónh
Khaùnh ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu
to lôùn vaø coù yù nghóa ñoät phaù taïo cô sôû
vöõng chaéc cho moät neàn taûng phaùt trieån
beàn vöõng goùp phaàn phaàn khoâng nhoû
cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh caùp-nhöïa
Vieät Nam.
Nhìn chung, haàu heát caùc chæ tieâu
phaùt trieån chuû yeáu cuûa coâng ty ñeàu
ñaït vaø vöôït möùc ñeà ra cho moãi naêm.
Nhöng theo OÂng Laâm Quy Chöông –
chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm toång
giaùm ñoác coâng ty thì luoân khaúng ñònh
vôùi caùc thaønh vieân raèng “Coâng ty phaùt
trieån vaãn chöa töông xöùng vôùi tieàm
naêng maø chung ta coù”. Naêng suaát
chaát löôïng vaø söùc caïnh tranh cuûa saûn
phaåm/dòch vuï maø coâng ty cung caáp tuy
ñaõ coù nhöõng böôùc tieán boä nhöng vaãn
coøn chöa ñaùp öùng kòp caùc yeáu toá thò
tröôøng khoâng ngöøng thay ñoåi. Ví duï
nhö söï thay ñoåi veà cô caáu saûn phaåm vaø
nhu caàu khaùch haøng, luùc tröôùc khaùch
haøng yeâu caàu coâng ty giao haøng vôùi
soá löôïng lôùn vaø chuûng loaïi saûn phaåm
ñôn giaûn, khoâng caàu kyø. Nhöng ngaøy
nay hoaøn toaøn ngöôïc laïi, ngoaøi yeâu
caàu chaát löôïng vöôït troäi, caùc yeáu toá
khaùc nhö giaù vaø toác ñoä giao haøng laø
ñieàu tieân quyeát ñeå khaùch haøng löïa
choïn nhaø cung öùng.
Tröôùc thöïc teá naøy ñoøi hoûi coâng ty
phaûi coù bieän phaùp nhaèm “Ñaåy nhanh
toác ñoä taêng tröôûng, caûi tieán lieân tuïc
naêng suaát chaát löôïng vaø söùc caïnh
tranh”. Taäp trung phaùt trieån caùc chuûng
loaïi saûn phaåm coù lôïi theá vaø khaû naêng
caïnh tranh, ñoàng thôøi thöïc hieän ñoàng
boä caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao haøm
löôïng coâng ngheä, giaù trò taêng theâm vaø
söùc caïnh tranh cuûa caùc saûn phaåm/dòch
vuï maø coâng ty cung caáp.
Qua raát nhieàu caùc thoâng tin töø
nhieàu nguoàn khaùc nhau, coâng ty bieát
raèng, hoaït ñoäng caûi tieán lieân tuïc, ñaëc
bieät laø trieån khai aùp duïng caùc phöông
phaùp vaø coâng cuï caûi tieán trong ñoù taäp
trung vaøo Lean6sigma, ñaõ vaø ñang
trôû neân caáp baùch hôn cho coâng ty nhö
hieän nay. Vì theá vaøo ñaàu naêm nay 2010
coâng ty ñaõ phoái hôïp vôùi OÂng Phaïm
Thanh Dieäu, phuï traùch ñaøo taïo vaø tö
vaán Lean6sigma - Trung taâm Ñaøo taïo
vaø Tö vaán Naêng suaát Chaát löôïng thuoäc
Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño
löôøng Chaát löông 3 (Quatest3) trieån
khai chöông trình aùp duïng vaø trieån khai
Lean6sigma taïi Vónh Khaùnh trong hai
naêm (2010 - 2011).
Qua raát nhieàu caùc chöông trình
khaûo saùt vaø ñaùnh giaù hieän traïng cuõng
nhö caùc khoùa huaán luyeän veà nhaän thöïc
vaø höôùng daãn thöïc tieãn aùp duïng trieån
khai Lean6sigma, toaøn theå caùn boä
nhaân vieân coâng ty ñaõ nhaän ra raèng keû
thuø tieàm aån cuûa coâng ty chính laø nhöõng
bieán ñoäng vaø caùc laõng phí trong hoaït
ñoäng saûn xuaát/kinh doanh, giaù thaønh
khoâng hôïp lyù, naêng suaát lao ñoäng
thaáp, chaát löôïng khoâng oån ñònh, thôøi
gian giao haøng daøi…, voán laø nhöõng lyù
do khieán khaùch haøng do döï trong vieäc
löïa choïn saûn phaåm cuûa coâng ty.
Caùc khoùa ñaøo taïo keøm theo vieäc aùp
duïng trieån khai vaøo thöïc teá coâng vieäc
AÙp duïng Lean6sigma
taïi Coâng ty Coå phaàn Caùp-Nhöïa Vónh Khaùnh
17
LEAN 6 SIGMA
theo caùc döï aùn caûi tieán Lean6sigma,
ñöôïc thieát keá chuyeân saâu döïa treân
kinh nghieäm aùp duïng trieån khai vaø
tö vaán cuûa chuyeân gia. Vì theá thaønh
vieân coâng ty khi tham gia chöông trình
ñöôïc ñaøo taïo raát nhieàu caùc kyõ naêng vaø
caùc coâng cuï nhaèm höôùng ñeán caùc keát
quaû coù ñònh höôùng maø hoï coù theå aùp
duïng vaøo caùc döï aùn caûi tieán thöïc teá.
AÙp duïng theo tieán trình Lean6sigma
R-DMAIC-V (Recognize/Nhaän dieän,
Define/Xaùc ñònh, Measure/Ño löôøng,
Analyze/Phaân tích, Improve/Caûi
tieán, Control/Kieåm soaùt vaø Validate/
Xaùc nhaän), caùc khoùa huaán luyeän taäp
trung vaøo laøm theá naøo ñeå aùp duïng
Lean6sigma vaøo vieäc giaûi quyeát caùc
vaán ñeà ñang phaùt sinh haøng ngaøy
trong quaù trình saûn xuaát/kinh doanh
cuûa coâng ty. Thoâng qua vieäc thöïc thi
caùc döï aùn caûi tieán Lean6sigma coâng ty
ñang thu ñöôïc caùc keát quaû caûi tieán vaø
möïc tieát kieäm baèng tieàn cuï theå.
Trong thöïc teá coù raát nhieàu coâng
cuï ñaõ toàn taïi vaø phaùt trieån cho tôùi
ngaøy nay, vieäc hieåu ñuùng yù nghóa vaø
löïa choïn phuï hôïp coâng cuï ñeå giaûi
quyeát vaán ñeà toái öu nhaát laø ñieàu quan
troïng.
Lean laø heä thoáng saûn xuaát tinh
goïn phaùt trieån töø heä thoáng saûn xuaát
TOYOTA (TPS) vaø ngaøy caøng ñöôïc aùp
duïng roäng raõi trong raát nhieàu caùc loaïi
hình toå chöùc/doanh nghieäp khaùc nhau
vôùi tö töôûng chuû ñaïo laø loaïi tröø taát caû
caùc laõng phí vaø baát hôïp lyù (Wastes)
nhaèm mang laïi nhieàu giaù trò gia taêng
hôn cho khaùch haøng baèng caùch aùp
duïng coù hieäu quaû caùc coâng cuï caûi
tieán tieân tieán khaùc nhau cho moãi vaán
ñeà cuï theå.
6 Sigma laø heä thoáng höôùng tôùi söï
hoaøn thieän tuyeät ñoái laø khoâng sai loãi/
sai hoûng trong taát caû caùc quaù trình
hoaït ñoäng saûn xuaát/kinh doanh, vôùi
muïc tieâu ñaït 3,4 loãi/sai hoûng treân moät
trieäu khaû naêng. 6 Sigma taäp trung vaøo
vieäc giaûm thieåu taát caû caùc dao ñoäng
hay baát oån trong quaù trình baèng caùch
tìm ra caùc nguyeân nhaân goác reã cuûa
vaán ñeà. 6 Sigma söû duïng caùc coâng
cuï thoáng keâ vaø toaùn hoïc chuyeân saâu
xuyeân suoát caùc quaù trình trieån khai vaø
aùp duïng.
Lean6sigma laø söï keát hôïp coù choïn
loïc giöõa heä phöông phaùp giaûi quyeát
caùc vaán ñeà hieån thò (visible) vaø caùc vaán
ñeà tieàm aån (invisible) ñöôïc xem nhö
laø moät xu theá môùi trong vieäc löïa choïn
caùc phöông phaùp vaø coâng cuï moät caùch
phuø hôïp nhaát vôùi khaû naêng noäi taïi cuûa
Vónh Khaùnh.
Sau thôøi gian ngaén aùp duïng trieån
khai Lean6sigma coâng ty böôùc ñaàu ñaõ
nhaän dieän ñöôïc caùc vaán ñeà caàn caûi tieán
vaø ñang tieán haønh thaønh laäp caùc nhoùm
döï aùn caûi tieán. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy
chuyeân gia ñaõ höôùng daãn söû duïng caùc
coâng cuï nhaän dieän nhö: Sô ñoà chuoãi
giaù trò (Value stream mapping) vaø löu
ñoà quaù trình lieân chöùc naêng (cross
function process mapping). Thoâng
qua hai coâng cuï naøy coâng ty ñaõ phaân
tích raát chi tieát caùc hoaït ñoäng cuûa caùc
quaù trình vaø ño löôøng ñöôïc caùc hoaït
ñoäng khoâng mang laïi giaù trò gia taêng
cho saûn phaåm vaø khoâng ñöôïc khaùch
haøng chaáp nhaän traû tieàn noù chieám
moät tyû troïng raát lôùn trong toaøn chuoãi
cuûa coâng ty.
Caùc hoaït ñoäng khoâng maïng laïi
giaù trò gia taêng ñoù theo ñònh nghóa
cuûa Lean laø laõng phí (toán chi phí). Ví
duï nhö:
Laõng phí do toàn kho: toàn kho
nguyeân lieäu, do tröôùc kia ñeå ñeà phoøng
ruûi ro vaø möùc dao ñoäng giaù nguyeân lieäu
ñaàu vaøo lôùn neân coâng ty ñaõ toàn tröõ moät
soá löôïng khaù lôùn. Beân caïnh ñoù toàn kho
baùn thaønh phaåm giöõa caùc coâng ñoaïn
vaãn coøn xaûy ra vì tieán trình saûn xuaát
khoâng ñöôïc lieân tuïc hay bò giaùn ñoaïn
do hoûng hoùc maùy moùc/thieát bò . . .Ñaëc
bieät laø vaán ñeà toàn kho thaønh phaåm, do
aûnh höôûng cuûa cuoäc ñaïi khuûng hoaûng
taøi chính toaøn caàu vöøa qua, nhu caàu
tieâu thuï bò suy giaûm traàm troïng, tuy
nhieân ñeå duy trì saûn xuaát vaø taïo ñöôïc
coâng aên vieäc laøm cho caùn boä coâng
nhaân vieân trong coâng ty, coâng ty vaãn
tieáp tuïc saûn xuaát ñeå toàn tröõ. Tuy vaäy
cho tôùi nay toàn kho thaønh phaåm laø vaán
ñeà khaù ñau ñaàu. Ñeå caûi tieán vaán ñeà
naøy coâng ty ñaõ thaønh laäp nhoùm döï aùn
caûi tieán voøng quay toàn kho, giaûm giaù
trò toàn kho vaø caûi thieän tình hình coâng
nôï cuûa coâng ty thoâng qua aùp duïng
caùc coâng cuï vaø phöông phaùp luaän cuûa
Lean6sigma. Giaûi phaùp öu tieân tröôùc
nhaát cuûa coâng ty laø chuyeån ñoåi moâ
löôïng nguyeân lieäu ñaàu vaøo. Ñoái vôùi
caùc sai loãi/sai hoõng do maùy moùc vaø
thieát bò gaây ra, coâng ty ñaõ aùp duïng caùc
coâng cuï nhö (Poka yoke) ngaên ngöøa
sai hoõng vaø loaïi tröø saùu loaïi toån thaát
do maùy moùc vaø thieát bò gaây ra. Giaû söû
nhö vaán ñeà coù xaáy ra thì coâng ty cuõng
ñang coù caùc giaûi phaùp aùp duïng heä
thoáng Andon (tín hieäu thoâng baùo töùc
thôøi) ñeå kòp thôøi thoâng baùo cho caùc beân
lieân quan bieát nhaèm giai quyeát nhanh
vaán ñeà phaùt sinh.
Vieäc nhaän dieän laõng phí vaø loaïi tröø
laõng phí trong taát caû caùc hoaït ñoâng laø
moät hoaït ñoäng thöôøng xuyeân vaø lieân
tuïc cuûa coâng ty. Nhaèm loaïi boû caùc laõng
phí vaø baát hôïp lyù ñoù coâng ty ñang cam
keát cao ñoä vieäc theo ñuoåi aùp duïng trieån
khai laâu daøi vaø toaøn dieän phöông phaùp
Lean6sigma trong toaøn coâng ty nhaèm
taïo ra moät neàn vaên hoùa doanh nghieäp
môùi ñoù laø vaên hoùa “caûi tieán lieân tuïc”
Nhôø vaøo vieäc aùp duïng vaø trieån khai
Lean6sigma, coâng ty ñang thieát laäp
caùc muïc tieâu ñeå phaán ñaáu nhö sau
so vôùi naêm 2009: Caûi tieán chaát löông:
>10%, Giaûm chi phí ñôn vò treân toång
chi phí ñôn vò saûn phaåm: >2%, Giaûm
chi phí löu kho vaø toàn tröõ: >10%, Ruùt
ngaén thôøi gian xöû lyù caùc coâng ñoaïn:
>10%, Taêng khaû naêng ñieàu ñoä phuø
hôïp vôùi keá hoaïch: > 10%, Tieát kieäm
maët baèng: >20%. q
KS. Phaïm Thanh Dieäu
18
LEAN 6 SIGMA
hình saûn xuaát theo Lean6sigma laø saûn
xuaát theo ñôn ñaët haøng khoâng nhö saûn
xuaát ñeå toàn kho nhö tröôùc ñaây.
Vieäc chuyeån ñoåi moâ hình saûn xuaát
theo ñôn ñaët haøng ñaõ giuùp coâng ty
haïn cheá ñöôïc toái ña vaán ñeà xuaát thöøa
(laõng phí do saûn xuaát thöøa). Beân caïnh
ñoù ñeå ñaùp öùng nhanh caùc ñôn haøng
theo moâ hình coù ñôn haøng roài môùi saûn
xuaát, ñieàu naøy yeâu caàu coâng ty phaûi ruùt
ngaén thôøi gian (Lead time) laø thôøi gian
töø khi khaùch haøng coù nhu caàu mua
haøng ñeán khi khaùch haøng nhaän ñöôïc
haøng. Trong ñoù coâng ty taäp trung giaûm
thieåu toái ña nhaát coù theå thôøi gian chôø
ñôïi giöõa caùc coâng ñoaïn (laõng phí do
chôø ñôïi) vaø tìm caùch loaïi tröø caùc hoaït
ñoäng/thao taùc khoâng caàn thieát (laõng
phí do chính quaù trình vaø thao taùc thöøa)
baèng caùch toái öu caùc nguoàn löïc, beân
caïnh ñoù coâng ty coøn aùp duïng caùc coâng
cuï vaø phöông phaùp cuûa lean6sigma
nhö (TPM) Baûo trì naêng suaát toång theå
nhaèm ngaên ngöøa sai hoûng vaø taêng
möùc hieäu naêng toaøn phaàn cuûa maùy
moùc/thieát bò. Ñeå ruùt ngaén thôøi gian
vaän chuyeån vaø di chuyeån (laõng phí
do vaän chuyeån vaø di chuyeån) khoâng
caàn thieát giöõa caùc coâng ñoaïn coâng ty
ñaõ vaø ñang tieán haønh aùp duïng trieät ñeå
phöông phaùp 5S caû trong vaên phoøng
vaø nhaø xöôûng, nhaèm boá trí saép xeáp
ngaên naép moät caùch coù khoa hoïc vaø
tieâu chuaån hoùa caùc coâng ñoaïn/thao taùc
cho taát caû caùc vò trí trong toaøn chuoãi.
Vieäc boá trò maët baèng nhaø xöôûng vaø
trang thieät bò hôïp lyù theo doøng chaûy
cuûa nguyeân vaät lieäu ñaõ giuùp chuùng toâi
giaûi quyeát ñöôïc haàu heát caùc laõng phí vaø
baát hôïp lyù trong quaù trình saûn xuaát/kinh
doanh. Moät vaán ñeà raát quan troïng khaùc
laø chaát löôïng saûn phaåm cuûa chuùng toâi
ñaõ vaø ñang ñöôïc caûi thieän raát toát baèng
caùch aùp duïng caùc coâng cuï vaø phöông
phaùp 6 sigma, tyû leä loãi thaønh phaåm vaø
loãi coâng ñoaïn ñöôïc xaùc ñònh ngaøy töø
nguoàn taïo ra sai loãi ñoù ñeå ngaên chaën
phaùt sinh vaø phoøng ngöøa moät caùch
chuû ñoäng sai loãi/sai hoõng (laõng phí do
sai hoõng/pheá phaåm) coù theå xaåy ra veà
sau. Ví duï nhö, coâng ty kieåm soaùt chaët
hôn nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo vaø coù caùc
chieán löôïc cuï theå ñoái vôùi moãi nhaø cung
öùng cuûa coâng ty nhaèm caûi tieán lieân tuïc
khaû naêng giao haøng vaø naâng cao chaát
Head office:
Address:   Binh An, Di An,
Binh Duong
Tel:           84 650 3751 501
Fax:          84 650 3751 699
Website:   www.vcom.com.vn
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16
Lean 6 Sigma Số 16

More Related Content

What's hot

Lean 6 Sigma Số 27
Lean 6 Sigma Số 27Lean 6 Sigma Số 27
Lean 6 Sigma Số 27
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 39
Lean 6 Sigma Số 39Lean 6 Sigma Số 39
Lean 6 Sigma Số 39
IESCL
 
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
nataliej4
 
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Xã Tân An Đến Năm 2020 ( Kè...
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Xã Tân An Đến Năm 2020 ( Kè...Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Xã Tân An Đến Năm 2020 ( Kè...
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Xã Tân An Đến Năm 2020 ( Kè...
nataliej4
 
Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 22
Lean 6 Sigma Số 22Lean 6 Sigma Số 22
Lean 6 Sigma Số 22
IESCL
 
LA01.034_Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
LA01.034_Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...LA01.034_Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
LA01.034_Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
Luận Văn A-Z - Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Tiến sĩ (Zalo:0924477999)
 
Luận án: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
Luận án: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...Luận án: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
Luận án: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Gay kin nen xg ban tay
Gay kin nen xg ban tayGay kin nen xg ban tay
Gay kin nen xg ban tay
Tran Quang
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
nataliej4
 
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư Sài Gòn Court, HOT
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư Sài Gòn Court, HOTLuận văn tốt nghiệp: Chung cư Sài Gòn Court, HOT
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư Sài Gòn Court, HOT
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Giáo trình btct phần cấu kiện cơ bản
Giáo trình btct  phần cấu kiện cơ bảnGiáo trình btct  phần cấu kiện cơ bản
Giáo trình btct phần cấu kiện cơ bản
Anh Anh
 
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiThành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
NguyenManhDung
 
Hệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đấtHệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đất
Ttx Love
 
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
dethi-nuce
 
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vnDiễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
Pham Long
 

What's hot (18)

Lean 6 Sigma Số 27
Lean 6 Sigma Số 27Lean 6 Sigma Số 27
Lean 6 Sigma Số 27
 
Lean 6 Sigma Số 39
Lean 6 Sigma Số 39Lean 6 Sigma Số 39
Lean 6 Sigma Số 39
 
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
 
Pro planningv 2004
Pro planningv 2004Pro planningv 2004
Pro planningv 2004
 
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...
 
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Xã Tân An Đến Năm 2020 ( Kè...
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Xã Tân An Đến Năm 2020 ( Kè...Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Xã Tân An Đến Năm 2020 ( Kè...
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Thị Xã Tân An Đến Năm 2020 ( Kè...
 
Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43Lean 6 Sigma Số 43
Lean 6 Sigma Số 43
 
Lean 6 Sigma Số 22
Lean 6 Sigma Số 22Lean 6 Sigma Số 22
Lean 6 Sigma Số 22
 
LA01.034_Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
LA01.034_Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...LA01.034_Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
LA01.034_Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
 
Luận án: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
Luận án: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...Luận án: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
Luận án: Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm t...
 
Gay kin nen xg ban tay
Gay kin nen xg ban tayGay kin nen xg ban tay
Gay kin nen xg ban tay
 
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Cầu Vòm Ống Thép Nhồi Bê Tông (Kèm File Autocad, Mi...
 
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư Sài Gòn Court, HOT
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư Sài Gòn Court, HOTLuận văn tốt nghiệp: Chung cư Sài Gòn Court, HOT
Luận văn tốt nghiệp: Chung cư Sài Gòn Court, HOT
 
Giáo trình btct phần cấu kiện cơ bản
Giáo trình btct  phần cấu kiện cơ bảnGiáo trình btct  phần cấu kiện cơ bản
Giáo trình btct phần cấu kiện cơ bản
 
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà NộiThành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
Thành tựu nghiên cứu của Trung Tâm Chiếu Xạ Hà Nội
 
Hệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đấtHệ thống công thức cơ học đất
Hệ thống công thức cơ học đất
 
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
31 đề thi Nền móng - Đại học Xây dựng
 
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vnDiễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
Diễn đàn văn ghệ Việt Nam số 9-14. vanhien.vn
 

Viewers also liked

Lean 6 Sigma Số 12
Lean 6 Sigma Số 12Lean 6 Sigma Số 12
Lean 6 Sigma Số 12
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 19
Lean 6 Sigma Số 19Lean 6 Sigma Số 19
Lean 6 Sigma Số 19
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 15
Lean 6 Sigma Số 15Lean 6 Sigma Số 15
Lean 6 Sigma Số 15
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 18
Lean 6 Sigma Số 18Lean 6 Sigma Số 18
Lean 6 Sigma Số 18
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 20
Lean 6 Sigma Số 20Lean 6 Sigma Số 20
Lean 6 Sigma Số 20
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 6
Lean 6 Sigma Số 6Lean 6 Sigma Số 6
Lean 6 Sigma Số 6
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 5
Lean 6 Sigma Số 5Lean 6 Sigma Số 5
Lean 6 Sigma Số 5
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 7
Lean 6 Sigma Số 7Lean 6 Sigma Số 7
Lean 6 Sigma Số 7
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 4
Lean 6 Sigma Số 4Lean 6 Sigma Số 4
Lean 6 Sigma Số 4
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 3
Lean 6 Sigma Số 3Lean 6 Sigma Số 3
Lean 6 Sigma Số 3
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 2
Lean 6 Sigma Số 2Lean 6 Sigma Số 2
Lean 6 Sigma Số 2
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 33
Lean 6 Sigma Số 33Lean 6 Sigma Số 33
Lean 6 Sigma Số 33
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45
IESCL
 

Viewers also liked (20)

Lean 6 Sigma Số 12
Lean 6 Sigma Số 12Lean 6 Sigma Số 12
Lean 6 Sigma Số 12
 
Lean 6 Sigma Số 19
Lean 6 Sigma Số 19Lean 6 Sigma Số 19
Lean 6 Sigma Số 19
 
Lean 6 Sigma Số 15
Lean 6 Sigma Số 15Lean 6 Sigma Số 15
Lean 6 Sigma Số 15
 
Lean 6 Sigma Số 18
Lean 6 Sigma Số 18Lean 6 Sigma Số 18
Lean 6 Sigma Số 18
 
Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13Lean 6 Sigma Số 13
Lean 6 Sigma Số 13
 
Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17Lean 6 Sigma Số 17
Lean 6 Sigma Số 17
 
Lean 6 Sigma Số 20
Lean 6 Sigma Số 20Lean 6 Sigma Số 20
Lean 6 Sigma Số 20
 
Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11Lean 6 Sigma Số 11
Lean 6 Sigma Số 11
 
Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14Lean 6 Sigma Số 14
Lean 6 Sigma Số 14
 
Lean 6 Sigma Số 6
Lean 6 Sigma Số 6Lean 6 Sigma Số 6
Lean 6 Sigma Số 6
 
Lean 6 Sigma Số 5
Lean 6 Sigma Số 5Lean 6 Sigma Số 5
Lean 6 Sigma Số 5
 
Lean 6 Sigma Số 7
Lean 6 Sigma Số 7Lean 6 Sigma Số 7
Lean 6 Sigma Số 7
 
Lean 6 Sigma Số 4
Lean 6 Sigma Số 4Lean 6 Sigma Số 4
Lean 6 Sigma Số 4
 
Lean 6 Sigma Số 3
Lean 6 Sigma Số 3Lean 6 Sigma Số 3
Lean 6 Sigma Số 3
 
Lean 6 Sigma Số 2
Lean 6 Sigma Số 2Lean 6 Sigma Số 2
Lean 6 Sigma Số 2
 
Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49Lean 6 Sigma Số 49
Lean 6 Sigma Số 49
 
Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44Lean 6 Sigma Số 44
Lean 6 Sigma Số 44
 
Lean 6 Sigma Số 33
Lean 6 Sigma Số 33Lean 6 Sigma Số 33
Lean 6 Sigma Số 33
 
Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
 
Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45Lean 6 Sigma Số 45
Lean 6 Sigma Số 45
 

Similar to Lean 6 Sigma Số 16

Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61
IESCL
 
Phap luat ve quyen so huu cong nghiep
Phap luat ve quyen so huu cong nghiepPhap luat ve quyen so huu cong nghiep
Phap luat ve quyen so huu cong nghiep
Hung Nguyen
 
Lean 6 Sigma Số 37
Lean 6 Sigma Số 37Lean 6 Sigma Số 37
Lean 6 Sigma Số 37
IESCL
 
02 luat ban hanh van ban quy pham phap luat (dan)
02 luat ban hanh van ban quy pham phap luat (dan)02 luat ban hanh van ban quy pham phap luat (dan)
02 luat ban hanh van ban quy pham phap luat (dan)
tuanpro102
 
Quy định về quản lý mỹ phẩm (v)
Quy định về quản lý mỹ phẩm (v)Quy định về quản lý mỹ phẩm (v)
Thông tư 06/2011/TT/BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư 06/2011/TT/BYT Quy định về quản lý mỹ phẩmThông tư 06/2011/TT/BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư 06/2011/TT/BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm
Công ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP
 
Thông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩmThông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm
Công ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP
 
Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân
Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhânHướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân
Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân
LPhmThoUyn
 
Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41
IESCL
 
Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển.pdf
Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển.pdfKỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển.pdf
Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển.pdf
Man_Ebook
 
Toàn cầu hóa và những mặt trái Tập 2
Toàn cầu hóa và những mặt trái Tập 2Toàn cầu hóa và những mặt trái Tập 2
Toàn cầu hóa và những mặt trái Tập 2
Sự Kiện Hay
 
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
 
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
IESCL
 
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and MotivationNghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Kenny Nguyen
 
Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 23
Lean 6 Sigma Số 23Lean 6 Sigma Số 23
Lean 6 Sigma Số 23
IESCL
 
Qc dau thau
Qc dau thauQc dau thau
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam-Số 3/2014-vanhien.vn
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam-Số 3/2014-vanhien.vnDiễn đàn văn nghệ Việt Nam-Số 3/2014-vanhien.vn
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam-Số 3/2014-vanhien.vn
longvanhien
 

Similar to Lean 6 Sigma Số 16 (20)

Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61Lean 6 Sigma Số 61
Lean 6 Sigma Số 61
 
Phap luat ve quyen so huu cong nghiep
Phap luat ve quyen so huu cong nghiepPhap luat ve quyen so huu cong nghiep
Phap luat ve quyen so huu cong nghiep
 
Lean 6 Sigma Số 37
Lean 6 Sigma Số 37Lean 6 Sigma Số 37
Lean 6 Sigma Số 37
 
02 luat ban hanh van ban quy pham phap luat (dan)
02 luat ban hanh van ban quy pham phap luat (dan)02 luat ban hanh van ban quy pham phap luat (dan)
02 luat ban hanh van ban quy pham phap luat (dan)
 
Quy định về quản lý mỹ phẩm (v)
Quy định về quản lý mỹ phẩm (v)Quy định về quản lý mỹ phẩm (v)
Quy định về quản lý mỹ phẩm (v)
 
Thông tư 06/2011/TT/BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư 06/2011/TT/BYT Quy định về quản lý mỹ phẩmThông tư 06/2011/TT/BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư 06/2011/TT/BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm
 
Thông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩmThông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm
Thông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm
 
Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân
Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhânHướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân
Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân
 
Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41Lean 6 Sigma Số 41
Lean 6 Sigma Số 41
 
Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển.pdf
Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển.pdfKỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển.pdf
Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển.pdf
 
Toàn cầu hóa và những mặt trái Tập 2
Toàn cầu hóa và những mặt trái Tập 2Toàn cầu hóa và những mặt trái Tập 2
Toàn cầu hóa và những mặt trái Tập 2
 
Rama Ch1
Rama Ch1Rama Ch1
Rama Ch1
 
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
Luận văn: Phát triển dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại trên địa bàn ...
 
Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21Lean 6 Sigma Số 21
Lean 6 Sigma Số 21
 
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and MotivationNghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
Nghệ thuật lãnh đạo và động viên: Leadership and Motivation
 
Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29Lean 6 Sigma Số 29
Lean 6 Sigma Số 29
 
Lean 6 Sigma Số 23
Lean 6 Sigma Số 23Lean 6 Sigma Số 23
Lean 6 Sigma Số 23
 
Qc dau thau
Qc dau thauQc dau thau
Qc dau thau
 
Rama Ch14
Rama Ch14Rama Ch14
Rama Ch14
 
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam-Số 3/2014-vanhien.vn
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam-Số 3/2014-vanhien.vnDiễn đàn văn nghệ Việt Nam-Số 3/2014-vanhien.vn
Diễn đàn văn nghệ Việt Nam-Số 3/2014-vanhien.vn
 

More from IESCL

Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38
IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36
IESCL
 

More from IESCL (20)

Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
Handbook of Industrial and Systems Engineering (2nd, 2014)
 
Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63Lean 6 Sigma Số 63
Lean 6 Sigma Số 63
 
Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62Lean 6 Sigma Số 62
Lean 6 Sigma Số 62
 
Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60Lean 6 Sigma Số 60
Lean 6 Sigma Số 60
 
Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59Lean 6 Sigma Số 59
Lean 6 Sigma Số 59
 
Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58Lean 6 Sigma Số 58
Lean 6 Sigma Số 58
 
Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57Lean 6 Sigma Số 57
Lean 6 Sigma Số 57
 
Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56Lean 6 Sigma Số 56
Lean 6 Sigma Số 56
 
Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55Lean 6 Sigma Số 55
Lean 6 Sigma Số 55
 
Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54Lean 6 Sigma Số 54
Lean 6 Sigma Số 54
 
Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53Lean 6 Sigma Số 53
Lean 6 Sigma Số 53
 
Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52Lean 6 Sigma Số 52
Lean 6 Sigma Số 52
 
Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51Lean 6 Sigma Số 51
Lean 6 Sigma Số 51
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
 
Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48Lean 6 Sigma Số 48
Lean 6 Sigma Số 48
 
Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47Lean 6 Sigma Số 47
Lean 6 Sigma Số 47
 
Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46Lean 6 Sigma Số 46
Lean 6 Sigma Số 46
 
Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40Lean 6 Sigma Số 40
Lean 6 Sigma Số 40
 
Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38Lean 6 Sigma Số 38
Lean 6 Sigma Số 38
 
Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36
 

Lean 6 Sigma Số 16

 • 1. Hieäp ñònh veà “Quy cheá Quaûn lyù haøi hoøa caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa Asean” coâng nhaän laãn nhau Khaùi nieäm doøng chaûy trong Lean Asean Soá thaùng 9 naêm 201016 COÂNG TY CP ÑOÂ VIEÄT CONSULT
 • 2. Nhöõng ngöôøi thöïc hieän baûn tin: Ts.Nguyeãn Höõu Thieän vôùi söï coäng taùc cuûa: Phaïm Thanh Dieäu Ts.Ñaëng Minh Trang ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ Hieäp ñònh veà “Quy cheá Quaûn lyù haøi hoøa caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa Asean” Vieät Nam tham gia Thoûa thuaän thöøa nhaän laãn nhau veà thieát bò Ñieän - Ñieän töû cuûa ASEAN (ASEAN/EE MRA) Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime Chöùng nhaän saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû - hoaït ñoäng tích cöïc vaø chuû ñoäng phuïc vuï hoäi nhaäp LEAN 6 SIGMA Khaùi nieäm doøng chaûy trong Lean AÙp duïng Lean6sigma taïi Coâng ty Coå phaàn Caùp-Nhöïa Vónh Khaùnh chia seû kinh nghieäm Adapting Lean Management and Six Sigma Techniques in the Clinical Lab Chieán löôïc xaây döïng thöông hieäu cuûa Nike: “Just do it!” KINH NGHIEÄM QUAÛN LYÙ Thaát baïi quyù hôn thaønh coâng ñaøo taïo Khoùa I: Heä thoáng Baûng ñieåm caân baèng Khoùa II: Chi phí chaát löôïng-Caùch thoâng minh ñeå giaûm chi phí Khoùa III: Saûn xuaát tinh goïn 01 10 19 27 25 Trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá, vieäc taïo thuaän lôïi cho haøng hoùa löu thoâng töï do, chæ kieåm tra moät laàn, ñöôïc chaáp nhaän ôû moïi nôi, laø cöïc kyø quan troïng. Caùc Cô quan quaûn lyù vaø Doanh nghieäp caàn bieát vaø khai thaùc caùc cô cheá naøy. Haøng Ñieän-Ñieän töû laø moät ví duï. Nhöõng saûn phaåm khaùc caàn chöùng nhaän veà an toaøn nhö döôïc phaåm, myõ phaåm, ñoà chôi treû em, muõ baûo hieåm cho ngöôøi ñi moâ toâ, xe maùy... ñeàu trong dieän aùp duïng caùc Tieâu chuaån vaø Quy chuaån Kyõ thuaät quoác gia. Chaøo möøng Hoäi nghò Thöôïng ñænh ASEAN taïi Haø Noäi vaøo thaùng 10 tôùi ñaây, nhaân dòp Trieån laõm quoác teá laàn thöù 3 ELENEX/ ARCHITECTURE BUILDING M&E & IA VIETNAM 2010 veà Ñieän, Xaây döïng vaø Töï ñoäng hoùa coâng nghieäp taïi TP.HCM, Caâu laïc boä LEAN SIX SIGMA (CLB LSS) phoái hôïp vôùi Chi cuïc Quaûn lyù Chaát löôïng Saûn phaåm Haøng hoùa mieàn Nam (Toång cuïc TCÑLCL-Boä KHCN) vaø Allworld Exhibitions, toå chöùc Hoäi thaûo “Löïa choïn vaø laép ñaët thieát bò ñieän an toaøn vaø tieát kieäm naêng löôïng - Tieâu Chuaån vaø Quy chuaån Kyõ thuaät” (“Safety and Energy Saving in Electrical Installations-Standards and Technical Regulations” ñeå giôùi thieäu sô löôïc veà Quy cheá quaûn lyù haøi hoøa caùc thieát bò Ñieän vaø Ñieän töû cuûa ASEAN (ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime) coù hieäu löïc thi haønh khoâng muoän hôn ngaøy 31/12/2010. Baûn tin Lean6sigma Cuøng Baïn ñoïc Soá thaùng 9 naêm 201016 COÂNG TY CP ÑOÂ VIEÄT Hieäp ñònh veà “Quy cheá Quaûn lyù haøi hoøa caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa Asean” coâng nhaän laãn nhau Khaùi nieäm doøng chaûy trong Lean Asean CONSULT
 • 3. ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ 1 Ngaøy 9 thaùng 2 naêm 2005, taïi Kuala Lumpua, Malaysia, Hieäp ñònh veà quy cheá quaûn lyù haøi hoøa caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa ASEAN ñaõ ñöôïc Boä tröôûng kinh teá caùc nöôùc thaønh vieân thay maët Chính phuû kyù. Hieäu löïc thi haønh cuûa Hieäp ñònh khoâng muoän hôn ngaøy 31/12/2010. Sau ñaây laø toùm löôïc tinh thaàn vaø noäi dung cuûa Hieäp ñònh. Muïc ñích: Hieäp ñònh chuyeân ngaønh ñieän - ñieän töû naèm trong khuoân khoå cuûa Hieäp ñònh khung ASEAN veà thöøa nhaän laãn nhau nhaèm loaïi boû raøo caûn kyõ thuaät trong thöông maïi, thuùc ñaåy hoaït ñoäng thöông maïi cuûa ASEAN tieán tôùi moät thò tröôøng chung. Vieäc chính phuû caùc nöôùc nhaát trí kyù keát vaø cam keát thöïc hieän hieäp ñònh naøy laø nhaèm: 1) Taêng cöôøng moái quan heä hôïp taùc giöõa caùc nöôùc thaønh vieân nhaèm baûo veä söùc khoeû con ngöôøi vaø baûo veä moâi tröôøng ñeán möùc coù theå. 2) Loaïi boû raøo caûn kyõ thuaät trong thöông maïi ñoái vôùi thieát bò ñieän vaø ñieän töû thoâng qua vieäc haøi hoøa caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø thuû tuïc ñaêng kyù. 3) Thuaän lôïi hoaù cho vieäc ñaøm phaùn ñeå kyù keát caùc thoaû thuaän thöøa nhaän laãn nhau veà ñaùnh giaù söï phuø hôïp giöõa ASEAN vôùi caùc nöôùc khaùc hoaëc nhoùm caùc nöôùc khaùc. Traùch nhieäm cuûa caùc nöôùc thaønh vieân tham gia kyù keát hieäp ñònh 1) Coù caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå coù theå thöïc hieän ñaày ñuû hieäp ñònh naøy khoâng chaäm hôn 31 thaùng 12 naêm 2010 bao goàm: - Xaây döïng hoaëc söûa ñoåi caùc luaät vaø/hoaëc caùc quy ñònh kyõ thuaät cuõng nhö caùc vaên baûn haønh chính lieân quan ñeán hoaït ñoäng quaûn lyù caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû phuø hôïp vôùi quy cheá naøy. - Xaây döïng cô sôû haï taàng kyõ thuaät caàn thieát ñeå thöïc hieän Hieäp ñònh keå caû heä thoáng giaùm saùt thò tröôøng moät caùch coù hieäu quaû vaø caùc yeâu caàu phaùp lyù coù lieân quan ñeán saûn phaåm. 2) Caùc nöôùc thaønh vieân seõ trình Uyû ban hoãn hôïp chuyeân ngaønh thieát bò ñieän vaø ñieän töû (JSCEEE) qua ban thö kyù ASEAN döï thaûo caùc vaên baûn coù lieân quan ñeán quy cheá quaûn lyù thieát bò ñieän vaø ñieän töû ñeå laáy yù kieán goùp yù trong voøng 6 thaùng tröôùc khi ban haønh. Hieäu löïc thi haønh phaûi sau 6 thaùng ñeå caùc nhaø saûn xuaát ôû caùc nöôùc xuaát khaåu coù ñieàu kieän ñieàu chænh saûn phaåm hoaëc quy trình saûn xuaát theo yeâu caàu môùi. Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän hieäp ñònh 1) Caùc nöôùc thaønh vieân phaûi tieán haønh caùc bieän phaùp caàn thieát ñeå ñaûm baûo caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát yeáu cuûa ASEAN (xem muïc 4) vaø phaûi ñöôïc ñaêng kyù vôùi cô quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn vaø tröôøng hôïp coù yeâu caàu, phaûi mang daáu phuø hôïp vaø/ hoaëc daáu ñaêng kyù môùi ñöôïc löu thoâng treân thò tröôøng ASEAN. 2) Nhaø cung caáp khi ñöa saûn phaåm ñieän vaø ñieän töû ra thò tröôøng phaûi ñaûm baûo raèng saûn phaåm cuûa mình phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát yeáu cuûa ASEAN vaø phaûi ñöôïc ñaêng kyù vôùi caùc cô quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn ôû caùc nöôùc thaønh vieân vaø tröôøng hôïp coù yeâu caàu phaûi mang daáu phuø hôïp vaø/hoaëc daáu ñaêng kyù. 3) Daáu phuø hôïp cuûa ASEAN ñöôïc söû duïng ñeå gaén treân saûn phaåm ñieän vaø ñieän töû ñeå chöùng toû raèng saûn phaåm phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát yeáu cuûa ASEAN. Caùc yeâu caàu thieát yeáu cuûa ASEAN ñoái vôùi thieát bò ñieän vaø ñieän töû laø ñoái töôïng quaûn lyù Löu yù: Caùc luaät vaø/hoaëc caùc quy chuaån kyõ thuaät vaø caùc ñieàu khoaûn haønh chính cuûa caùc nöôùc thaønh vieân coù theå phuø hôïp vôùi moät hoaëc moät soá caùc yeâu caàu thieát yeáu sau ñaây: 1) Baát kyø thieát bò ñieän vaø ñieän töû naøo laø ñoái töôïng quaûn lyù löu thoâng treân thò tröôøng phaûi khoâng ñöôïc gaây nguy hieåm cho söùc khoeû con ngöôøi, cho an toaøn hoaëc khoâng ñöôïc gaây thieät haïi cho taøi saûn khi söû duïng chuùng ôû ñieàu kieän bình thöôøng cuõng nhö caùc ñieàu kieän khoâng bình thöôøng ñaõ ñöôïc döï ñoaùn tröôùc. 2) Caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû löu thoâng treân thò tröôøng phaûi ñaûm baûo khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng trong nhöõng ñieàu kieän hôïp lyù. Coù Hieäp ñònh veà “Quy cheá Quaûn lyù haøi hoøa caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû cuûa Asean”
 • 4. ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ 2 theå coù nhöõng tröôøng hôïp mong muoán caûi thieän moâi tröôøng vaø söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân thieân nhieân ñoøi hoûi phaûi thieát laäp caùc quy ñònh kyõ thuaät boå sung. 3) Caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû phaûi ñöôïc thieát keá so cho khoâng gaây quaù möùc nhieàu loaïi laøm aûnh höôûng ñeán söï laøm vieäc bình thöôøng cuûa caùc thieát bò khaùc ñoàng thôøi coù möùc mieãn nhieãm ñieän töø hôïp lyù ñeå coù theå laøm vieäc bình thöôøng maø khoâng bò aûnh höôûng nhieãu loaïn do caùc thieát bò khaùc gaây ra. Söï phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát yeáu cuûa ASEAN 1) Thieát bò ñieän vaø ñieän töû ñöôïc coi laø phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu thieát yeáu cuûa ASEAN neáu ñaùp öùng caùc tieâu chuaån quoác teá coù lieân quan ñöôïc JSC EEE chaáp nhaän treân cô sôû ñoàng thuaän. Trong tröôøng hôïp khoâng coù tieâu chuaån quoác teá coù theå söû duïng tieâu chuaån khu vöïc hoaëc tieâu chuaån quoác gia. Tröôøng hôïp caùc nöôùc thaønh vieân söû duïng caùc phieân baûn khaùc nhau cuûa tieâu chuaån quoác teá hoaëc coù nhieàu tieâu chuaån ñöôïc aùp duïng cho saûn phaåm ñieän vaø ñieän töû cuï theå thì JSC EEE seõ xem xeùt ñeå chæ ñònh moät soá tieâu chuaån ñeå aùp duïng. 2. Baèng chöùng veà söï phuø hôïp phaûi laø giaáy chöùng nhaän do caùc toå chöùc ñaùnh giaù (CABs) caáp. Toå chöùc ñaùnh giaù (CABs) do JSC EEE chæ ñònh, ñình chæ, thu hoài vaø giaùm saùt. Thuû tuïc ñaêng kyù Cô quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn cuûa caùc nöôùc thaønh vieân phaûi tieán haønh vieäc ñaêng kyù khoâng chaäm hôn 5 ngaøy laøm vieäc hoaëc 7 ngaøy theo lòch tuyø thuoäc vaøo tình huoáng naøo daøi hôn keå töø khi nhaø cung caáp ñeä trình giaáy chöùng nhaän phuø hôïp (CoC) vaø caùc yeâu caàu veà haønh chính neáu coù. Hoà sô kyõ thuaät 1) Nhaø cung caáp khi ñöa saûn phaåm ñieän vaø ñieän töû ra thò tröôøng chòu traùch nhieäm laäp, cung caáp vaø löu tröõ hoà sô kyõ thuaät cuûa thieát bò ñieän vaø ñieän töû ñeå cô quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn ôû caùc nöôùc thaønh vieân coù theå tieáp caän ñöôïc. Hoà sô kyõ thuaät bao goàm: - Giaáy chöùng nhaän phuø hôïp (CoC) - Baùo caùo thöû nghieäm baèng tieáng Anh khaúng ñònh söï phuø hôïp hoaøn toaøn vôùi tieâu chuaån ñöôïc chæ ñònh vaø caùc yeâu caàu quaûn lyù haøi hoaø. - Maïch ñieän/sô ñoà ñaáu daây hoaëc höôùng daãn söû duïng (sô ñoà ñaáu daây phaûi chæ ra caùc giaù trò cuûa linh kieän hoaëc ñoái vôùi phöông aùn thay theá laø hoaù ñôn nguyeân vaät lieäu/danh muïc caùc chi tieát). - AÛnh maøu moâ taû ngoaïi hình (toaøn boä, tröôùc, sau, ñænh, beân cuûa thieát bò ñieän, nhaõn hieäu cô sôû saûn xuaát, nhaõn ghi caùc thoâng soá, phích caém, nguoàn...). - Nhaõn ghi caùc thoâng soá (baûn goác, aûnh roõ hoaëc cheá baûn). - Höôùng daãn söû duïng (ít nhaát phaûi baèng tieáng Anh). - Hoà sô söûa ñoåi (neáu coù). 2) Nhaø cung caáp chòu traùch nhieäm löu tröõ hoà sô kyõ thuaät khoâng ít hôn 10 naêm keå töø khi loaït saûn phaåm cuoái cuøng ñöôïc xuaát ñi töø daây chuyeàn saûn xuaát. 3) Toå chöùc ñaùnh giaù söï phuø hôïp (CAB) ôû moãi nöôùc thaønh vieân phaûi löu tröõ hoà sô kyõ thuaät cuûa saûn phaåm ñieän vaø ñieän töû khoâng ít hôn 6 naêm keå töø khi caáp giaáy chöùng nhaän phuø hôïp (CoC). Quyeàn cuûa cô quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn 1) Hieäp ñònh naøy khoâng coù ñieàu khoaûn naøo ngaên caûn cô quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn ôû moãi nöôùc thaønh vieân tieán haønh caùc bieän phaùp thích hôïp vaø kòp thôøi treân laõnh thoå cuûa mình khi phaùt hieän thaáy caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû ñaõ ñaêng kyù coù bieåu hieän nguy hieåm ñeán söùc khoeû con ngöôøi, an toaøn, moâi tröôøng vaø taøi saûn hoaëc khoâng thoaû maõn caùc yeâu caàu cuûa Hieäp ñònh. 2) Cô quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn cuûa nöôùc thaønh vieân coù lieân quan phaûi thoâng baùo kòp thôøi cho caùc cô quan quaûn lyù coù thaåm quyeàn töông öùng ôû caùc nöôùc thaønh vieân khaùc vaø Ban Thö kyù ASEAN veà caùc bieän phaùp treân, chæ ra nhöõng lyù do ñöa ra caùc quyeát ñònh trong baát kyø tröôøng hôïp naøo sau ñaây: Khoâng phuø hôïp vôùi muïc 4 (caùc yeâu caàu thieát yeáu); AÙp duïng khoâng ñuùng vôùi caùc tieâu chuaån ñaõ quy ñònh; Coù nhöõng thieáu soùt trong caùc tieâu chuaån ñöôïc chæ ñònh; Xaûy ra tai naïn lieân quan ñeán caùc thieát bò ñieän vaø ñieän töû ñaõ ñaêng kyù. q
 • 5. ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ 3 The objectives of the Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime (hereinafter referred as “the Agreement”) are: a/ To enhance cooperation amongst Member Countries in ensuring the protection of human health and safety and property and the preservation of the environment insofar as they are affected by trade of electrical and electronic equipment in ASEAN; b/ To eliminate restrictions to trade of electrical and electronic equipment through harmonization of technical requirements and registration; and c/ To facilitate the negotiations for Mutual Recognition Agreements on Conformity Assessment between ASEAN and other countries or group of countries Implementation (1) This Agreement requires Member Country with an existing EEE regulatory regime to undertake all necessary measures to fully implement this Agreement including all the Appendices listed in Article 3 not later than 31st December 2010, including: (a) Enacting any necessary laws and/or technical regulations and administrative provisions; and (b) Developing any necessary technical infrastructure in place to implement this Agreement including effectivemarketsurveillancesystems and/or relevant product liability requirements. (2) Member Country shall submit to the Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment (hereinafter called “JSC EEE”) through the ASEAN Secretariat, the draft text of the new laws and/or technical regulations and administrative provisions constituting their EEE regulatory regime for comments by the JSC EEE within 6 (six) months prior to the entry into force of the new laws and/ or technical regulations and administrative provisions. Member Countries shall also allow at least 6 (six) months interval between the publication of the new laws and/or technical regulations and administrative provisions and their entry into force in order to allow time for producers in exporting Member Countries to adapt their products or methods of production to the new requirements. Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime Thoûa thuaän thöøa nhaän laãn nhau veà thieát bò ñieän - ñieän töû cuûa ASEAN (ASEAN/EE MRA) Vôùi muïc tieâu thuaän lôïi hoaù thöông maïi, giaûm chi phí vaø thôøi gian kieåm tra haøng hoaù ñieän - ñieän töû xuaát khaåu, nhaäp khaåu trong khu vöïc ASEAN, möôøi nöôùc thaønh vieân ASEAN ñaõ thoáng nhaát xaây döïng Thoaû thuaän thöøa nhaän laãn nhau veà thieát bò ñieän - ñieän töû cuûa ASEAN (vieát taét tieáng Anh laø ASEAN/EE MRA). Thoaû thuaän naøy ñaõ ñöôïc Boä tröôûng Boä Thöông maïi, thay maët Chính phuû Vieät Nam kyù keát ngaøy 05/4/2002 taïi Baêngkok - Thaùi lan (noäi dung ASEAN/EE MRA tham khaûo taïi Phuï luïc 1). ASEAN/EE MRA quy ñònh vieäc thöøa nhaän laãn nhau giöõa caùc nöôùc thaønh vieân cuûa ASEAN veà caùc baùo caùo thöû nghieäm vaø keát quaû chöùng nhaän chaát löôïng ñoái vôùi caùc thieát bò ñieän- ñieän töû do caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh thöïc hieän. Ñoái töôïng aùp duïng ASEAN/EE MRA laø caùc thieát bò ñieän - ñieän töû söû duïng nguoàn ñieän haï aùp, ngoaïi tröø caùc thieát bò vieãn thoâng vaø trang thieát bò y teá. Noäi dung thöïc hieän ASEAN/EE MRA bao goàm 2 phaàn: Chaáp nhaän baùo caùo thöû nghieäm; Chaáp nhaän keát quaû chöùng nhaän. Vieäc chæ ñònh caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ñeå ñöa vaøo Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå Ngaøy 10 thaùng 5 naêm 2006 Vieät Nam ñaõ coù thoâng baùo soá 1114/TB-BKHCN veà noäi dung treân. Baûn tin xin giôùi thieäu noäi dung Thoâng baùo. Vieät Nam tham gia Thoûa thuaän thöøa nhaän laãn nhau veà thieát bò Ñieän - Ñieän töû cuûa ASEAN (ASEAN/EE MRA)
 • 6. ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ 4 (*) Cô quan chæ ñònh quoác gia: laø cô quan coù thaåm quyeàn ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh theo yeâu caàu cuûa ASEAN/EE MRA; chæ ñònh hoaëc huyû boû chæ ñònh caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän vaø giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc naøy (xem Ñieàu 5 - ASEAN/EE MRA- Phuï luïc 1). (**) Uyû ban Chuyeân ngaønh hoãn hôïp: goàm ñaïi dieän cuûa caùc nöôùc thaønh vieân, ñieàu haønh hoaït ñoäng ASEAN/EE MRA; ñöa vaøo Danh saùch, ñình chæ, loaïi tröø, thaåm ñònh caùc toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän theo nguyeân taéc ñoàng thuaän (xem Ñieàu 6- ASEAN/EE MRA- Phuï luïc 1). (***) IEC EE CB Scheme: Heä thoáng thöû nghieäm vaø chöùng nhaän cuûa Uyû ban kyõ thuaät Ñieän quoác teá ñoái vôùi thieát bò ñieän (****) IEC EE FCS: Heä thoáng chöùng nhaän toaøn dieän cuûa Uyû ban kyõ thuaät Ñieän quoác teá ñoái vôùi thieát bò ñieän STT Teân toå chöùc Lónh vöïc ñöôïc chæ ñònh Ñòa chæThöû nghieäm Chöùng nhaän 1 Electrical and Electronic Institute, Operation and Standards Center (EEI -Thailan) x Bangpoo Industrial Estate, Soi 8, 975 Moo 4, Sukhumvit Road, Km 37,  Praeksa, Muang, Samutprakarn 10280, Thailand 2 Intertek Testing Services (Thailand) Ltd. (ITS Thailand) x Univest Complex No.546, Floor 4-5, Ratchadapisek Road,  Ladyao,   Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 3 Singapore Electrical Testing Services (SETS) x 97 Pioneer Road, Singapore 63957 4 PSBCorporation PTE LTD (PSB) x x 1 Science Park Drive, Singapore 118221 5 Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng 1 (QUATEST 1) x 08, Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi City, Viet Nam 6 Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng 3 (QUATEST 3) x 49, Pasteur, Q1, Ho Chi Minh City, Viet Nam 7 SIRIM QAS International Sdn. Bhd. (SIRIM QAS International) x 1, Persiaran Dato’ Menteri, 40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN, do Cô quan chæ ñònh quoác gia (*) cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN thöïc hieän theo trình töï ñöôïc quy ñònh trong ASEAN/EE MRA. Baùo caùo thöû nghieäm ñaït yeâu caàu hoaëc Giaáy chöùng nhaän chaát löôïng do moät trong caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän thuoäc Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN caáp laø baèng chöùng veà vieäc haøng hoaù ñieän - ñieän töû ñaõ ñöôïc kieåm tra chaát löôïng vaø ñöôïc chaáp nhaän khi nhaäp khaåu hoaëc xuaát khaåu trong caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN maø khoâng caàn phaûi laáy maãu kieåm tra chaát löôïng taïi cöûa khaåu. Tieâu chí vaø trình töï ñeå caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän tham gia vaøo ASEAN/EE MRA Ñeå ñöôïc tham gia vaøo ASEAN/ EE MRA, caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän phaûi ñöôïc Cô quan chæ ñònh quoác gia ñaùnh giaù naêng löïc theo quy ñònh cuûa ASEAN/EE MRA vaø trình leân Uyû ban Chuyeân ngaønh hoãn hôïp (**) (vieát taét tieáng Anh laø JSC EE MRA) xem xeùt, coâng nhaän vaø ñöa vaøo Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN. Tieâu chí ñöôïc chæ ñònh Toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän caàn ñaùp öùng caùc ñieàu kieän sau: - Laø moät phaùp nhaân, coù nguoàn taøi chính ñoäc laäp, ñöôïc luaät phaùp cho pheùp hoaït ñoäng trong lónh vöïc thöû nghieäm/chöùng nhaän ñaêng kyù chæ ñònh; - Coù naêng löïc kyõ thuaät (quy ñònh taïi Ñieàu 11 - ASEAN/EE MRA - Phuï luïc 1) ñeå thöïc hieän caùc pheùp thöû/chöùng nhaän maø Cô quan chæ ñònh yeâu caàu hoaëc ASEAN/EE MRA yeâu caàu aùp duïng cho lónh vöïc chæ ñònh; - Ñöôïc coâng nhaän theo ISO IEC 17025 vaø/hoaëc ñöôïc coâng nhaän heä thoáng IEC EE CB Scheme (***) ñoái vôùi toå chöùc thöû nghieäm; ñöôïc coâng nhaän theo ISO IEC Guide 65:1996 vaø/hoaëc ñöôïc coâng nhaän heä thoáng IEC EE FCS (****) ñoái vôùi toå chöùc chöùng nhaän; - Coù ñôn ñaêng kyù chæ ñònh vaø hoà sô ñaêng kyù theo höôùng daãn cuûa Cô quan chæ ñònh. Trình töï chæ ñònh Toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän sau khi nghieân cöùu ASEAN/EE MRA vaø caùc quy ñònh lieân quan, neáu muoán tham gia vaøo ASEAN/EE MRA, thöïc hieän caùc böôùc sau: - Toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän laäp hoà sô ñaêng kyù vaø ñôn ñaêng kyù chæ ñònh, göûi veà Cô quan chæ ñònh quoác gia ñeå ñöôïc xem xeùt, ñaùnh giaù theo quy ñònh cuûa ASEAN/ EE MRA. Neáu hoà sô ñaït yeâu caàu, Cô quan chæ ñònh trình JSC EE MRA vaø Ban thö kyù ASEAN vaên baûn xaùc nhaän vieäc chæ ñònh, danh saùch caùc toå chöùc ñeà nghò chæ ñònh keøm theo caùc saûn phaåm, chæ tieâu chæ ñònh; teân ngöôøi ñaïi
 • 7. ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ 5 dieän (chöùc vuï, ñòa chæ) caùc toå chöùc ñeà nghò chæ ñònh. - Trong voøng 60 ngaøy sau khi nhaän ñöôïc vaên baûn cuûa Cô quan chæ ñònh göûi tôùi, JSC EE MRA vaø Ban Thö kyù ASEAN xem xeùt vaø göûi danh saùch ñeà nghò chæ ñònh ñeán caùc nöôùc thaønh vieân ñeå ñöôïc xem xeùt, coù yù kieán neâu roõ phaûn ñoái hoaëc ñoàng yù. Caùc nöôùc thaønh vieân seõ boû phieáu chaáp thuaän hoaëc phaûn ñoái, trong tröôøng hôïp khoâng coù yù kieán phaûn ñoái, sau 60 ngaøy caùc toå chöùc thöû nghieäm/chöùng nhaän ñöôïc chaáp thuaän seõ ñöôïc ñöa vaøo Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh. Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm/ toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh coù hieäu löïc ngay sau khi ñöôïc kyù bôûi Chuû tòch vaø Phoù chuû tòch Uyû ban Chuyeân ngaønh hoãn hôïp - JSC EE MRA. - Theo Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh, Cô quan chæ ñònh cuûa töøng nöôùc thaønh vieân ASEAN tieán haønh raø soaùt caùc lónh vöïc ñöôïc chæ ñònh trong Danh saùch, neáu phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa nöôùc mình, ra vaên baûn thoâng baùo chaáp nhaän chæ ñònh. Keát quaû trieån khai ASEAN/EE MRA trong ASEAN Hieän nay, Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN goàm coù 07 toå chöùc thöû nghieäm cuûa 4 nöôùc: Thaùi Lan, Singapo, Malaysia vaø Vieät Nam; vaø 01 toå chöùc chöùng nhaän cuûa Singapo. Caùc toå chöùc naøy ñaõ ñöôïc moät soá nöôùc thaønh vieân ASEAN chaáp nhaän. Teân vaø ñòa chæ cuûa caùc toå chöùc naøy xem baûng beân. Caùc chi tieát veà lónh vöïc ñöôïc chæ ñònh vaø nöôùc chaáp nhaän chæ ñònh cuûa töøng toå chöùc thöû nghieäm/chöùng nhaän töông öùng tham khaûo taïi Phuï luïc 2. Keát quaû trieån khai ASEAN/EE MRA taïi Vieät Nam Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng ñaõ ñöôïc Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä chæ ñònh laø Cô quan chæ ñònh quoác gia. Vôùi tö caùch laø Cô quan chæ ñònh, Toång cuïc Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng ñaõ vaø ñang trieån khai caùc hoaït ñoäng tham gia ASEAN/EE MRA cuûa Vieät Nam, ñeán nay ñaõ coù moät soá keát quaû cuï theå. Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä thoâng baùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa Vieät Nam tham gia vaøo ASEAN/EE MRA nhö sau: Caùc toå chöùc thöû nghieäm cuûa Vieät Nam ñöôïc chæ ñònh: Ñeán thôøi ñieåm naøy, Vieät Nam ñaõ coù 2 toå chöùc thöû nghieäm thieát bò ñieän - ñieän töû ñöôïc ñöa vaøo Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN, ñoù laø: Phoøng Thöû nghieäm Ñieän - Ñieän töû Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng 1 (Quatest 1) Ñòa chæ lieân laïc: soá 8 Hoaøng Quoác Vieät - Q.Caàu Giaáy - Haø Noäi Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Khaéc Tueä ÑT: 04.7564632 - Fax: 04.8361199 - E.mail: quatest1@fpt.vn Phoøng Thöû nghieäm Ñieän Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löôïng 3 (Quatest 3) Ñòa chæ lieân laïc: Khu Coâng nghieäp Bieân Hoaø 1 - Ñoàng Nai Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Taán Tuøng ÑT: 061.836212/836243 - Fax: 061.836298 E.mail: quatest3bh@hcm.vnn.vn Danh muïc caùc saûn phaåm, thieát bò ñieän - ñieän töû, tieâu chuaån phöông phaùp thöû töông öùng cuûa caùc toå chöùc noùi treân ñöôïc trình baøy chi tieát ôû Phuï luïc 2. Hieän nay, phieáu keát quaû thöû nghieäm ñaït yeâu caàu do caùc toå chöùc noùi treân caáp cho caùc thieát bò ñieän - ñieän töû töông öùng trong Danh muïc neâu ôû Phuï luïc 2, ñöôïc chaáp nhaän trong phaïm vi 4 nöôùc: Malaysia, Singapore, Indonesia vaø Philippine. Chaáp nhaän toå chöùc thöû nghieäm/toå chöùc chöùng nhaän nöôùc ngoaøi: Ñeán nay, Vieät Nam ñaõ chaáp nhaän chæ ñònh 05 toå chöùc thöû nghieäm trong Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN (xem chi tieát taïi Phuï luïc 2). AÙp duïng keát quaû cuûa ASEAN/EE MRA vaøo hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu: Caùc doanh nghieäp saûn xuaát, kinh doanh thieát bò ñieän - ñieän töû, neáu coù phieáu keát quaû thöû nghieäm ñaït yeâu caàu cuûa moät trong caùc toå chöùc cuûa Vieät Nam vaø caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi noùi treân, khi xuaát khaåu hoaëc nhaäp khaåu haøng hoaù vaøo caùc nöôùc chaáp nhaän töông öùng seõ ñöôïc coi laø ñuû thuû tuïc veà chaát löôïng. Cô quan haûi quan cöûa khaåu cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN seõ caên cöù vaøo phieáu keát quaû thöû nghieäm cuûa moät trong caùc toå chöùc neâu treân ñeå tieán haønh thoâng quan cho loâ haøng xuaát, nhaäp khaåu töông öùng. Ñeå bieát theâm caùc thoâng tin chi tieát veà ASEAN/EE MRA, Danh saùch caùc toå chöùc thöû nghieäm, toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN vaø caùc lónh vöïc thöû nghieäm, chöùng nhaän töông öùng, coù theå truy caäp vaøo ñòa chæ website: http://www.aseansec. org/4951.htm. Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä seõ thoâng baùo tieáp tuïc tieán trình tham gia ASEAN/EE MRA cuûa Vieät Nam trong thôøi gian tôùi. Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä thoâng baùo caùc doanh nghieäp, cô quan haûi quan taïi cöûa khaåu, cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vaø caù nhaân coù lieân quan bieát ñeå thöïc hieän. q
 • 8. ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ 6 Môû ñaàu Trong xaõ hoäi ngaøy nay, ngöôøi tieâu duøng ngaøy caøng quan taâm ñeán saûn phaåm, haøng hoaù töø caùc khía caïnh an toaøn, taùc ñoäng ñeán söùc khoeû vaø moâi tröôøng, beàn vöõng, töông thích vaø phuø hôïp vôùi muïc ñích söû duïng. Xuaát phaùt töø nhu caàu naøy, caùc hoaït ñoäng chöùng nhaän saûn phaåm, haøng hoaù phuø hôïp tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät ñöôïc tieán haønh nhaèm vaøo ba muïc ñích chính sau ñaây: 1. Giuùp cho ngöôøi ngöôøi tieâu duøng coù ñöôïc quyeát ñònh ñuùng ñaén khi löïa choïn saûn phaåm, haøng hoaù treân thò tröôøng; 2. Giuùp cho caùc nhaø cung öùng saûn phaåm, haøng hoaù bieát ñöôïc möùc chaáp nhaän cuûa thò tröôøng ñeå phaán ñaáu vaø laøm thoaû maõn nhu caàu cuõng nhö caùc yeâu caàu luaät ñònh, ñaëc bieät laø yeâu caàu veà an toaøn cuûa saûn phaåm, haøng hoaù; 3. Giuùp cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn thöïc thi nhieäm vuï quaûn lyù nhaø nöôùc veà chaát löôïng saûn phaåm haøng hoaù. Naèm trong xu theá chung naøy, saûn phaåm ñieän, ñieän töû laø moät trong caùc maët haøng ñöôïc ngöôøi tieâu duøng ñaëc bieät quan taâm veà khía caïnh an toaøn khi söû duïng. Cuõng chính vì lyù do naøy maø saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû cuõng thöôøng laø maët haøng ñöôïc caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn taïi caùc quoác gia ñöa vaøo trong nhoùm caùc maët haøng chòu söï quaûn lyù chaët cheõ veà an toaøn. Moät trong bieän phaùp quaûn lyù phoå bieán thöôøng ñöôïc löïa choïn laø söû duïng caùc keát quaû chöùng nhaän saûn phaåm, haøng hoaù phuø hôïp vôùi tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät do toå chöùc chöùng nhaän ñoäc laäp tieán haønh. Chöùng nhaän saûn phaåm, haøng hoaù phuø hôïp tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät Veà baûn chaát, chöùng nhaän saûn phaåm laø hoaït ñoäng thoâng qua ñoù moät toå chöùc, ñoùng vai troø laø moät beân thöù ba ñoäc laäp, ñöa ra söï ñaûm baûo baèng vaên baûn raèng moät saûn phaåm, haøng hoaù phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu quy ñònh trong moät tieâu chuaån hoaëc quy chuaån kyõ thuaät. Tieâu chuaån laø töï nguyeän aùp duïng coøn quy chuaån kyõ thuaät laø baét buoäc aùp duïng. Caùc yeâu caàu baét buoäc aùp duïng thöôøng ñöôïc söû duïng trong caùc tröôøng hôïp lieân quan ñeán an toaøn, veä sinh, söùc khoeû vaø moâi tröôøng. Hoaït ñoäng chöùng nhaän saûn phaåm hôïp chuaån coù theå bao goàm nhieàu hoaït ñoäng chöùc naêng khaùc nhau nhö choïn maãu saûn phaåm, ñaùnh giaù maãu saûn phaåm, ñaùnh giaù quaù trình saûn xuaát hay heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, xem xeùt keát quaû ñaùnh giaù vaø ra quyeát ñònh, giaùm saùt sau chöùng nhaän. Noäi dung cô baûn trong caùc heä thoáng chöùng nhaän saûn phaåm coù theå bao goàm moät trong nhöõng noäi dung sau: Thöû nghieäm maãu saûn phaåm ñieån hình; Thöû nghieäm maãu saûn phaåm ñaïi dieän cuûa loâ haøng (laáy maãu theo AQL); Ñaùnh giaù quaù trình saûn xuaát hoaëc ñaùnh giaù heä thoáng chaát löôïng; Thöû nghieäm maãu saûn phaåm laáy töø thò tröôøng hoaëc laáy taïi nôi saûn xuaát trong quaù trình giaùm saùt. Tuyø vaøo möùc ñoä tin caäy ñoái vôùi muïc ñích söû duïng cuûa töøng chuûng loaïi saûn phaåm vaø möùc ñoä ruûi ro lieân quan ñeán khía caïnh veà an toaøn, söùc khoeû vaø taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng cuûa saûn phaåm, hoaït ñoäng chöùng nhaän saûn phaåm hôïp chuaån seõ coù söï keát hôïp giöõa moät soá noäi dung naøy ñeå taïo neân 7 heä thoáng chöùng nhaän saûn phaåm cuï theå. Tieâu chuaån quoác teá ISO/IEC Guide 67 coù ñöa ra moâ hình ñònh höôùng cho 7 heä thoáng chöùng nhaän saûn phaåm. Nguyeân taéc xaùc ñònh vaø söï khaùc bieät cuûa caùc heä thoáng chöùng nhaän naøy ñöôïc moâ taû khaùi quaùt trong Sô ñoà 1. Döïa vaøo ñaëc ñieåm chính cuûa töøng moâ hình, coù theå phaân chia 7 moâ hình chöùng nhaän treân vaøo 2 nhoùm chính laø nhoùm 1 (moâ hình 1A vaø 1B) vaø nhoùm 2 (moâ hình 2, 3, 4, 5). Rieâng moâ hình 6 laø moät tröôøng hôïp raát ñaëc bieät minh hoaï cho moät heä thoáng chöùng nhaän saûn phaåm gaàn gioáng vôùi chöùng nhaän heä thoáng vaø Chöùng nhaän saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû - hoaït ñoäng tích cöïc vaø chuû ñoäng phuïc vuï hoäi nhaäp
 • 9. ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ 7 chæ aùp duïng trong tröôøng hôïp saûn phaåm laø dòch vuï. Vôùi caùc heä thoáng chöùng nhaän trong Nhoùm 1, möùc ñoä tin caäy cuûa keát quaû chöùng nhaän chæ ñôn thuaàn döïa treân keát quaû thöû nghieäm maãu saûn phaåm (thöû nghieäm ñieån hình hoaëc thöû nghieäm ñaïi dieän theo Loâ saûn phaåm) vaø do vaäy khoù ñaùnh giaù ñöôïc tính ñaïi dieän cuûa maãu saûn phaåm cuõng nhö khoù chöùng minh ñöôïc cho söï oån ñònh cuûa caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm vì thieáu caùc bieän phaùp giaùm saùt. Ngoaøi ra, caùc phöông phaùp naøy cuõng khoâng coù hieäu quaû vì seõ toán keùm quaù nhieàu chi phí thöû nghieäm cho töøng loâ haøng. Chính vì lyù do naøy maø thoâng thöôøng bieän phaùp thöû nghieäm theo loâ thöôøng chæ ñöôïc aùp duïng trong ñieàu kieän kieåm soaùt chaát löôïng saûn phaåm, haøng hoaù nhaäp khaåu theo töøng loâ vaø coù ruûi ro thaáp hoaëc thöû nghieäm maãu ñieån hình ñeå kieåm tra maãu nhaát ñònh trong kieåm tra nhaø nöôùc veà chaát löôïng. Caùc heä thoáng chöùng nhaän thuoäc nhoùm 2 coù ñaëc ñieåm chung laø möùc ñoä tin caäy cuûa keát quaû chöùng nhaän ñöôïc ñaûm baûo hôn vì döïa treân ñoàng thôøi keát quaû thöû nghieäm ñieån hình vaø ñaùnh giaù ñieàu kieän saûn xuaát tröôùc chöùng nhaän. Ñaëc ñieåm naøy cho pheùp tieân löôïng ñöôïc khaû naêng duy trì oån ñònh caùc ñaëc tính saûn phaåm ñaõ ñöôïc xaùc nhaän trong baùo caùo thöû nghieäm. Ñieåm khaùc bieät giöõa caùc moâ hình naøy naèm ôû vieäc aùp duïng caùc bieän phaùp khaùc nhau trong giaùm saùt saûn phaåm sau chöùng nhaän. Trong caùc heä thoáng naøy, coù theå nhaän thaáy raèng neáu ñöôïc aùp duïng ôû möùc ñoä ñaày ñuû nhaát, Heä thoáng 5 seõ laø heä thoáng chöùng nhaän saûn phaåm chaët cheõ vaø tin caäy nhaát trong caùc heä thoáng chöùng nhaän. Ngoaøi tính chaët cheõ coù ñoä tin caäy cao, heä thoáng 5 coøn cho pheùp keát hôïp vaø vaän duïng linh hoaït caùc bieän phaùp giaùm saùt ñeå taän duïng toái ña caùc ñaëc ñieåm kieåm soaùt cuûa heä thoáng 3 vaø heä thoáng 4 khi aùp duïng ñeå xem xeùt khaû naêng taùc ñoäng cuûa quaù trình phaân phoái ñeán chaát löôïng cuûa saûn phaåm. Caùc ñaëc ñieåm treân ñaây chính laø lyù do daãn tôùi vieäc taïi sao haàu heát caùc toå chöùc chöùng nhaän treân theá giôùi aùp duïng heä thoáng 5 moät caùch phoå bieán cho chöùng nhaän phaàn lôùn caùc saûn phaåm haøng hoaù (PSB cuûa Singapore, Sirim cuûa Malaysia, BSI cuûa Anh, CQC cuûa Trung Quoác, BIS cuûa AÁn Ñoä,...). Xeùt veà möùc ñoä ruûi ro vaø taàm quan troïng cuûa vieäc ñaûm baûo an toaøn ñoái vôùi caùc saûn phaåm ñieän - ñieän töû trong söû duïng, heä thoáng 5 laø heä thoáng phuø hôïp ñeå trieån khai caùc hoaït ñoäng chöùng nhaän saûn phaåm ñieän - ñieän töû. Chöùng nhaän saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû trong ASEAN EE MRA Trong xu theá toaøn caàu hoaù veà kinh teá vaø thöông maïi, moät trong nhöõng moái quan taâm haøng ñaàu cuûa caùc quoác gia laø thaùo gôõ caùc raøo caûn ñoái vôùi thöông maïi taïo neân bôûi caùc caùc bieän phaùp thueá quan, kieåm soaùt giaù thaønh, ñoäc quyeàn buoân baùn hay caùc bieän phaùp kyõ thuaät. Trong caùc vaán ñeà neâu treân, raøo caûn kyõ thuaät laø moät trong nhöõng vaán ñeà ñöôïc WTO, APEC vaø caùc nöôùc trong khoái ASEAN ñaëc bieät quan taâm. Veà baûn chaát, raûo caûn kyõ thuaät khoâng caàn thieát ñoái vôùi thöông maïi seõ naûy sinh khi khoâng coù söï minh baïch vaø roõ raøng trong chính saùch vaø quy cheá quaûn lyù cuûa moãi quoác gia, khoâng haøi hoøa vaø thoáng nhaát veà caùc tieâu chuaån – quy ñònh ñoái vôùi saûn phaåm/haøng hoaù vaø coù söï khoâng ñoàng ñeàu vaø töông xöùng veà haï taàng cuõng nhö naêng löïc cuûa caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù söï phuø hôïp. Trong ASEAN, taïi Hoäi nghò thöôïng ñònh ASEAN laàn thöù VI toå chöùc taïi Haø Noäi - Vieät Nam vaøo ngaøy 16/12/1998, caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN ñaõ kyù keát Hieäp ñònh khung veà Thoaû thuaän thöøa nhaän laãn nhau nhaèm muïc ñích chaáp nhaän hay thöøa nhaän caùc keát quaû ñaùnh giaù söï phuø hôïp do caùc toå chöùc ñaùnh giaù söï phuø hôïp cuûa caùc nöôùc thaønh vieân thöïc hieän. Muïc ñích chính cuûa hieäp ñònh laø nhaèm höôùng tôùi vieäc thöïc hieän khaåu hieäu hoäi nhaäp veà chaát löôïng “Moät laàn ñaùnh giaù, caáp moät chöùng chæ vaø coù gia trò ôû moïi nôi”. Trieån khai thöïc hieän theo ñònh höôùng naøy, vôùi muïc tieâu thuaän lôïi hoaù thöông maïi, giaûm chi phí vaø thôøi gian kieåm tra haøng hoaù ñieän - ñieän ñieän töû xuaát - nhaäp khaåu trong khu vöïc, möôøi nöôùc thaønh vieân ASEAN ñaõ thoáng nhaát thoâng qua Thoaû thuaän thöøa nhaän laãn nhau veà thieát bò ñieän - ñieän töû cuûa ASEAN (ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment vieát taét laø ASEAN EE MRA) vaøo ngaøy 5/4/2002 taïi
 • 10. 8 ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ Bangkok – Thailand. Thoaû thuaän naøy laø moät böôùc tieán quan troïng cho pheùp chính phuû cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ASEAN vöøa duy trì ñöôïc muïc tieâu quaûn lyù an toaøn cuûa caùc saûn phaåm ñieän - ñieän töû, vöøa taïo thuaän lôïi cho caùc beân tham gia trong quaù trình thöông maïi vôùi caùc khaû naêng giaûm thieåu thôøi gian vaø chi phí. Xeùt veà lôïi ích cuûa caùc beân, vieäc hình thaønh moät thoaû thuaän nhö ASEAN EE MRA laø caàn thieát vì theo xu theá chung, moãi moät quoác gia ñeàu coù muïc tieâu quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát, thöông maïi vaø quaûng caùo lieân quan ñeán saûn phaåm ñieän, ñieän töû nhaèm ñaûm baûo ngöôøi tieâu duøng vaø coäng ñoàng noùi chung ñöôïc ñaûm baûo moät quyeàn lôïi toái thieåu vaø chính ñaùng laø quyeàn söû duïng caùc saûn phaåm ñieän, ñieän töû an toaøn. Coù theå xem xeùt tröôøng hôïp cuûa Singapore nhö moät ví duï ñieån hình ñeå thaáy ñöôïc söï lieân quan giöõa vai troø quaûn lyù nhaø nöôùc vaø caùc hoaït ñoäng chöùng nhaän saûn phaåm ñieän, ñieän töû cuõng nhö lôïi ích cuûa cô cheá theo ASEAN EE MRA trong vieäc taïo thuaän lôïi trong quaù trình trieån khai thöïc hieän muïc tieâu quaûn lyù naøy. ÔÛ Singapore, muïc tieâu cuûa Heä thoáng ñaêng kyù baûo veä an toaøn ngöôøi tieâu duøng cuûa Singapore (CPS Scheme) laø nhaèm baûo veä moái quan taâm cuûa ngöôøi tieâu duøng veà söï an toaøn cuûa caùc saûn phaåm ñieän, ñieän töû ñöôïc quy ñònh thuoäc nhoùm caùc saûn phaåm, haøng hoaù baét buoäc phaûi ñöôïc kieåm soaùt hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi moät tieâu chuaån an toaøn cuï theå. CPS Scheme, ñöôïc ñieàu haønh bôûi SPING Singapore thuoäc Boä Thöông maïi vaø Coâng nghieäp (MTI) vôùi vai troø laø cô quan quaûn lyù an toaøn, aùp duïng ñoái vôùi 45 nhoùm saûn phaåm ñieän ñieän töû. Moãi saûn phaåm ñieän, ñieän töû thuoäc nhoùm naøy ñeàu ñöôïc quy ñònh roõ phaûi phuø hôïp vôùi moät tieâu chuaån quoác gia vaø/hoaëc tieâu chuaån quoác teá töông ñöông cuõng nhö phuø hôïp vôùi moät soá yeâu caàu ñaëc thuø cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc (Tham khaûo Phuï luïc 1 veà Danh saùch nhoùm saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû baét buoäc phaûi ñöôïc quaûn lyù taïi Singapore). Taát caû caùc nhaø saûn xuaát, nhaäp khaåu, baùn leû vaø thöông maïi coù lieân quan ñeán vieäc quaûng caùo hoaëc cung caáp baát kyø saûn phaåm ñieän - ñieän töû naøo thuoäc danh muïc naøy tröôùc tieân ñeàu phaûi ñaêng kyù vôùi cô quan quaûn lyù an toaøn nhö moät Nhaø cung caáp ñöôïc ñaêng kyù. Sau ñoù, nhaø cung caáp ñöôïc ñaêng kyù tieán haønh ñaêng kyù cho töøng kieåu loaïi saûn phaåm cuï theå vôùi cô quan quaûn lyù an toaøn. Hoà sô ñaêng kyù vôùi phaûi ñöôïc keøm theo moät Chöùng nhaän veà Söï phuø hôïp (COC) do moät toå chöùc ñaùnh giaù söï phuø hôïp ñöôïc chæ ñònh ban haønh. Chæ caùc saûn phaåm ñaõ ñöôïc ñaêng kyù chính thöùc môùi ñöôïc pheùp gaén daáu an toaøn (Safety Mark) vaø ñöôïc pheùp quaûng caùo hoaëc cung caáp trong phaïm vi cuûa laõnh thoå Singapore. Veà nguyeân taéc, Singapore coù theå chæ ñònh moät toå chöùc ñaùnh giaù söï phuø hôïp beân ngoaøi laõnh thoå ñeå ban haønh COC söû duïng trong hoaït ñoäng ñaêng kyù naøy theo nguyeân taéc cuûa moät thoaû thuaän thöøa nhaän töông öùng nhö thoaû thuaän ASEAN EE MRA. Trung taâm Chöùng nhaän Phuø hôïp Tieâu chuaån QUACERT vôùi quaù trình chuaån bò naêng löïc trong vieäc tham gia vaøo ASEAN EE MRA vôùi tö caùch laø toå chöùc chöùng nhaän saûn phaåm. haøng hoaù ñöôïc chæ ñònh. Theo ASEAN EE MRA, vieäc chæ ñònh caùc toå chöùc chöùng nhaän cuûa caùc nöôùc thaønh vieân ñeå ñöa vaøo Danh saùch caùc toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh cuûa ASEAN seõ do Cô quan chæ ñònh quoác gia cuûa caùc nöôùc thöïc hieän theo trình töï quy ñònh. Giaáy chöùng nhaän do toå chöùc chöùng nhaän ñöôïc chæ ñònh caáp ra seõ laø baèng chöùng veà vieäc saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû ñaõ phuø hôïp vôùi moät tieâu chuaån an toaøn cuï theå vaø do vaäy coù theå ñöôïc nöôùc nhaäp khaåu chaáp nhaän maø khoâng caàn tieán haønh caùc thuû tuïc ñaùnh giaù khaùc theo quy ñònh. Veà nguyeân taéc, Giaáy chöùng nhaän saûn phaåm phuø hôïp tieâu chuaån cuï theå seõ chæ ñöôïc chaáp nhaän hoaøn toaøn neáu coù söï thoáng nhaát veà heä thoáng chöùng nhaän. Maët khaùc, Giaáy chöùng nhaän phuø hôïp tieâu chuaån cuõng laø minh chöùng ñaày ñuû hôn so vôùi moät keát quaû thöû nghieäm vì trong tröôøng hôïp thöù hai naøy, keát quaû thöû nghieäm chæ ñöôïc xem nhö moät baùn saûn phaåm maø toå chöùc
 • 11. 9 ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ chöùng nhaän cuûa nöôùc nhaäp khaåu söû duïng ñeå ñöa ra keát luaän cuoái cuøng veà söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm vôùi moät tieâu chuaån cuï theå. Moät toå chöùc chöùng nhaän saûn phaåm chæ coù theå ñöôïc chæ ñònh tham gia thöïc hieän trong ASEAN EE MRA neáu nhö toå chöùc ñoù ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu bao goàm: - Laø moät phaùp nhaân, coù nguoàn taøi chính ñoäc laäp, ñöôïc phaùp luaät cho pheùp hoaït ñoäng trong lónh vöïc chöùng nhaän ñaêng kyù chæ ñònh; - Coù naêng löïc kyõ thuaät ñeå thöïc hieän vieäc chöùng nhaän; - Coù heä thoáng chöùng nhaän ñöôïc coâng nhaän phuø hôïp theo ISO/IEC Guide 65:1996 bôûi moät cô quan coâng nhaän laø thaønh vieân cuûa Toå chöùc Hôïp taùc Coâng nhaän Thaùi Bình Döông (PAC) vaø laø moät beân tham gia kyù Hieäp ñònh thöøa nhaän ña bieân cuûa PAC hoaëc laø toå chöùc chöùng nhaän tham gia trong Chöông trình ñaêng kyù ñaày ñuû caùc Toå chöùc Chöùng nhaän cuûa IEC (IEC EE FCS); - Luoân ñaûm baûo ñöôïc nguyeân taéc ñoäc laäp, khaùch quan trong hoaït ñoäng chöùng nhaän. Ñöôïc Boä Khoa hoïc, Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng nay laø Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä thaønh laäp vôùi chöùc naêng chính laø cung caáp caùc dòch vuï chöùng nhaän caùc heä thoáng quaûn lyù phuø hôïp tieâu chuaån quoác teá, chöùng nhaän saûn phaåm phuø hôïp tieâu chuaån, Trung taâm Chöùng nhaän Phuø hôïp Tieâu chuaån QUACERT trong thôøi gian qua ñaõ khoâng ngöøng cuûng coá, xaây döïng vaø phaùt trieån naêng löïc chöùng nhaän theo ñònh höôùng phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån vaø chuaån möïc quoác teá nhaèm ñaûm baûo keát quaû chöùng nhaän ñöôïc thöøa nhaän roäng raõi ñaùp öùng muïc tieâu “moät laàn ñaùnh giaù, caáp moät chöùng chæ, ñöôïc chaáp nhaän ôû moïi nôi”. Töø naêm 2001 ñeán nay, caùc heä thoáng chöùng nhaän cuûa QUACERT ñaõ ñöôïc toå chöùc coâng nhaän JAS- ANZ - moät trong caùc toå chöùc coâng nhaän coù uy tín haøng ñaàu treân theá giôùi, thaønh vieân tham gia kyù keát caùc hieät ñònh thöøa nhaän chính thöùc cuûa PAC vaø IAF – coâng nhaän hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån ISO/IEC Guide 62, ISO/IEC Guide 65 vaø ISO/IEC Guide 66. Vôùi keát quaû naøy, hoaït ñoäng chöùng nhaän noùi chung vaø chöùng nhaän saûn phaåm phuø hôïp tieâu chuaån noùi rieâng cuûa QUACERT ñaõ daàn ñöôïc ñoâng ñaûo toå chöùc, doanh nghieäp chaáp nhaän vaø söû duïng nhö moät baèng chöùng tin caäy ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc cuõng nhö trong caùc hoaït ñoäng thöông maïi toaøn caàu. Tính ñeán nay, ñaõ coù hôn 400 saûn phaåm ñöôïc QUACERT chöùng nhaän phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån quoác gia (TCVN, JIS, GB...) vaø tieâu chuaån quoác teá (ISO, IEC...). Chöùng nhaän saûn phaåm ñieän - ñieän töû ñöôïc QUACERT xem nhö moät trong caùc hoaït ñoäng troïng taâm ñöôïc taäp trung trieån khai trong thôøi gian qua. Heä thoáng chöùng nhaän maø QUACERT trieån khai cho caùc saûn phaåm ñieän - ñieän töû ñöôïc thöïc hieän theo heä thoáng 5 theo khuyeán caùo cuûa ISO/IEC Guide 67 vaø do vaäy hoaøn toaøn coù khaû naêng ñöôïc chaáp nhaän ñaày ñuû trong caùc quy ñònh baét buoäc veà chöùng nhaän saûn phaåm ñieän - ñieän töû cuûa caùc nöôùc thaønh vieân trong ASEAN. Phaïm vi coâng nhaän hieän taïi cuûa JAS-ANZ theo ISO/IEC Guide 65 cho chöông trình chöùng nhaän saûn phaåm cuûa QUACERT cuõng bao goàm caùc nhoùm saûn phaåm ñieän - ñieän töû ñöôïc öu tieân vaø quan taâm trong khuoân khoå hieän taïi cuûa caùc hoaït ñoäng chæ ñònh thuoäc ASEAN EE MRA nhö nhoùm saûn phaåm daây caùp ñieän phuø hôïp IEC 60227, nhoùm saûn phaåm thieát bò ñieän gia duïng phuø hôïp IEC 60335, thieát bò ñoùng ngaét ñieän duøng trong laép ñaët gia duïng phuø hôïp IEC 60898... Keát luaän Vôùi xu theá hoäi nhaäp ngaøy caøng saâu roäng vaø toaøn dieän, vieäc naâng cao naêng löïc vaø hoäi nhaäp veà naêng löïc ñaùnh giaù söï phuø hôïp laø ñieàu kieän taát yeáu ñeå tieán tôùi xoaù boû caùc raøo caûn kyõ thuaät khoâng caàn thieát ñoái vôùi thöông maïi. Vieäc tham gia vaø söû duïng tích cöïc thoaû thuaän ASEAN EE MRA laø bieän phaùp höõu hieäu vöøa taïo ñieàu kieän cho caùc nhaø saûn xuaát noäi ñòa tieáp caän thuaän lôïi hôn vôùi thò tröôøng tieâu duøng saûn phaåm, haøng hoaù ñieän - ñieän töû trong caùc nöôùc thuoäc khoái ASEAN vöøa ñoàng thôøi laø moät coâng cuï goùp phaàn quaûn lyù chaët cheõ hôn vieäc nhaäp khaåu, cung caáp vaø söû duïng caùc saûn phaåm ñieän - ñieän töû trong thò tröôøng noäi ñòa, ñaûm baûo an toaøn vaø söùc khoeû cho ngöôøi tieâu duøng. q Nguyeãn Nam Haûi – Giaùm ñoác Trung taâm Chöùng nhaän QUACERT
 • 12. LEAN 6 SIGMA 10 D oøng chaûy coù hieäu naêng phaûi laø traïng thaùi töï nhieân trong moät moâi tröôøng saûn xuaát. Taïi sao ta phaûi ñeå nguyeân lieäu döøng laïi moãi khi laøm xong moät nguyeân coâng, phaûi chaát vaøo thuøng chöùa roài duøng xe naâng ñöa haøng vaøo kho, sau ñoù laïi chaát leân xe naâng ñeå ñöa ñeán coâng vieäc keá tieáp? Chu kyø baét ñaàu/döøng laïi naøy cöù laäp ñi laäp laïi cho ñeán khi laøm xong saûn phaåm. Quaù trình baét ñaàu/döøng laïi naøy laø ñaëc tröng cho moâi tröôøng saûn xuaát haøng loaït. Trong ñoù ta phaûi caàn nhieàu xe naâng vaø keä chöùa cuøng nhieàu ñoäng taùc chuyeån haøng moät caùch laõng phí, roài coøn phaûi maát nhieàu khoâng gian chöùa haøng vaø nhieàu thôøi gian caàn ñeå ñöa saûn phaåm xuaát ñi. Ñoái vôùi quaù trình doøng chaûy, vaät lieäu chuyeån ñoäng treân chuyeàn töø nguyeân coâng naøy qua nguyeân coâng khaùc baèng baêng chuyeàn. Ta chæ caàn xe naâng ñeå ñöa nguyeân vaät lieäu vaøo ôû ñaàu ñöôøng daây vaø vaän chuyeån saûn phaåm ñi giao haøng ôû cuoái ñöôøng daây saûn xuaát maø thoâi. (Xem hình H1 döôùi ñaây) Muïc tieâu cuûa moâi tröôøng saûn xuaát laø chuyeån giao saûn phaåm coù chaát löôïng toát nhaát, ñuùng haïn vôùi moät möùc giaù phaûi chaêng (ñeå coù tính caïnh tranh). Chi phí seõ taêng khi vaän chuyeån saûn phaåm ñi tôùi ñi lui nhieàu laàn, laøm giaûm ñi tính caïnh tranh cuûa coâng ty. Doøng chaûy laø gì? Doøng chaûy laø chuyeån ñoäng lieân tuïc cuûa vaät lieäu ñi suoát quaù trình saûn xuaát cho ñeán khi ñeán tay khaùch haøng. Neáu ta coù doøng chaûy hoaøn haûo thì coù theå loaïi boû ñöôïc moïi laõng phí do toàn kho, khoâng gian chöùa haøng löu tröõ vaø vaän chuyeån cuõng nhö raát nhieàu thôøi gian chôø ñôïi. Neáu moïi thöù khaùc ñeàu nhö nhau thì quaù trình doøng chaûy coù öu ñieåm lôùn taùc ñoäng ñeán hai lónh vöïc – doøng tieàn teä vaø toàn kho. Taùc ñoäng ñeán doøng tieàn teä nhö theá naøo? Quaù trình doøng chaûy hieäu naêng seõ chuyeån saûn phaåm ñeán khaùch haøng nhanh hôn, nhôø ñoù tieàn nôï phaûi thu ñöôïc thu veà trong moät thôøi gian ngaén hôn. Neáu coâng ty nhaän ñöôïc tieàn khaùch haøng traû sôùm hôn thì coù tieàn taùi ñaàu tö vaø nhaän laõi suaát, hoaëc coâng ty khoûi phaûi vay nôï ngaân haøng ngaén haïn ñeå kinh doanh. Toàn kho laø taøi saûn cuûa coâng ty treân baûn caân ñoái, nhöng laø moät khoaûn nôï trong taùc nghieäp. Nhieàu vaán ñeà tieâu cöïc do toàn kho xaûy ra coù theå laøm giaûm phaàn tích cöïc cuûa noù. Trong thöïc teá, ngoaøi vieäc baùn hoaëc chuyeån ñoåi ra, toàn kho gaây nhieàu heä quaû tieâu cöïc nhö sau: - Toàn kho trôû thaønh maát maùt - Coù theå bò hö hoûng khi vaän chuyeån töø nôi naøy sang nôi khaùc - Coù theå trôû neân laïc haäu neáu coù coâng ngheä hoaëc thò hieáu thay ñoåi - Trôû thaønh pheá phaåm - Phaûi laøm laïi - Haøng toàn kho bò maát phaûi ñieàu chænh maùy laïi ñeå laøm buø Taùc ñoäng cuûa doøng chaûy Doøng chaûy phaûi ñöôïc theå hieän ôû moïi quaù trình. Moät soá coâng ty coù raát ít quaù trình, ngöôïc laïi moät soá khaùc coù raát nhieàu. Trong moâi tröôøng saûn xuaát nhìn soá löôïng doøng chaûy ta coù theå ñaùnh giaù lôïi nhuaän cuûa coâng ty. Coù doøng chaûy toát ta seõ coù: - Toàn kho thaáp - Chaát löôïng cao hôn - Caàn ít khoâng gian saûn xuaát hôn - Truyeàn ñaït toát hôn - Ñaùp öùng nhanh ñoái vôùi caùc vaán ñeà, vaø - Saûn löôïng ra nhanh Toàn kho thaáp: Quaù trình doøng chaûy toát coù nghóa laø haøng toàn kho ñöôïc di chuyeån lieân tuïc vaø khoâng phaûi thu thaäp saûn phaåm dôû dang giöõa caùc quaù trình hoaëc nhaäp kho chuùng. Keát quaû laø haøng ñaàu tö toàn kho thaáp hôn. Chaát löôïng cao hôn: Trong moät quaù trình doøng chaûy toát, moãi ngöôøi thôï Khaùi nieäm doøng chaûy trong Lean (H1) R Ts. Ñaëng Minh Trang
 • 13. LEAN 6 SIGMA 11 saûn xuaát (hoaëc moät khaùch haøng) chæ duøng linh kieän vöøa môùi ñöôïc nguyeân coâng tröôùc ñoù laøm ra. Neáu coù moät linh kieän coù vaán ñeà veà chaát löôïng, thôï saûn xuaát phaûi thoâng baùo cho ngöôøi thôï ñöùng tröôùc ñoù bieát vaø döøng saûn xuaát cho ñeán khi vaán ñeà chaát löôïng ñöôïc giaûi quyeát. Keát quaû laø ít phaûi laøm laïi, ít pheá phaåm vaø ít sai soùt khi giao cho khaùch haøng. Caàn ít khoâng gian saûn xuaát hôn: Neáu khoâng coù toàn kho treân ñöôøng daây thì giaûm ñöôïc khoâng gian giöõa caùc quaù trình. Truyeàn ñaït toát hôn: Caùc quaù trình ñöôïc saép xeáp gaàn nhau, thôï saûn xuaát cuõng ñöùng gaàn nhau neân coù theå thoâng tin laãn nhau deã daøng hôn. Ñaùp öùng nhanh ñoái vôùi caùc vaán ñeà: Nhöõng vaán ñeà veà chaát löôïng ñöôïc phaùt hieän ngay sau khi xaûy ra chöù khoâng phaûi ñôïi cho ñeán ba ngaøy sau môùi bieát. Vaán ñeà ñöôïc giôùi haïn trong quaù trình chöù khoâng phaûi ñôïi xong heát loâ haøng roài môùi phaùt hieän nhö khi saûn xuaát haøng loaït. Saûn löôïng ra nhanh: Vì vaät tö khoâng di chuyeån giöõa caùc quaù trình vaø kho haøng maø ñi moät ñöôøng thaúng ñeán ñieåm giao haøng neân nhanh hôn. Doøng chaûy cho pheùp ta ñaùp öùng nhanh caùc yeâu caàu thay ñoåi cuûa khaùch haøng, vì khi ñôn haøng thay ñoåi, quaù trình cuõng thay ñoåi theo ñeå thoûa maõn nhu caàu môùi. Loâ haøng lôùn thì khoâng theå thay ñoåi kòp thôøi ñöôïc. Coù nhieàu coâng ty hieän nay vaãn coøn gia coâng theo kieåu loâ haøng lôùn, xeáp haøng chôø nhau neân luùc naøo cuõng lo khoâng thöïc hieän hôïp ñoàng ñuùng haïn. Nhieàu coâng ty phaûi daønh raát nhieàu tieàn ñeå ñaàu tö xe naâng vaø keä chöùa. Hoï caàn nhieàu tieän nghi lôùn, boû tieàn ñaàu tö nhieàu vaøo thieát bò, kho chöùa haøng, khu vöïc phaûi laøm haøng laïi, thôï söûa chöõa, ngöôøi kieåm tra vaø ngöôøi laùi xe naâng. Nhö vaäy laøm sao hoï kinh doanh coù lôøi ñöôïc? Hoï coøn soáng laø nhôø hoï coá gaéng laøm coù hieäu naêng trong moät neàn saûn xuaát keùm hieäu naêng. Cho neân nhöõng coâng ty naøy caàn phaûi aùp duïng quaù trình doøng chaûy ñeå coù ñöôïc tính caïnh tranh cao vaø soáng coøn. Muïc ñích vaø tieâu chuaån cuûa doøng chaûy Nhöõng coâng ty naøo keùm lôïi theá caïnh tranh vì khoâng coù quaù trình doøng chaûy thì seõ coù moät töông lai daøi muø mòt. Vì theá ngay baây giôø ta phaûi baét ñaàu chuyeån ñoåi sang quaù trình doøng chaûy. Vieäc naøy cuõng gioáng nhö nhaän tham gia vaøo moät cuoäc haønh trình daøi, ñöôïc baét ñaàu baèng nhöõng böôùc ñôn giaûn, thöôøng laø phaûi trieån khai moät keá hoaïch thöïc hieän caùc muïc ñích cuûa quaù trình doøng chaûy. Trong quaù trình laäp keá hoaïch caàn xem xeùt caùc caùch thöïc haønh Lean nhö sau: - Caùc heä thoáng keùo - Doøng chaûy moät chi tieát - Boá trí vieäc laøm theo oâ - Höôùng theo saûn phaåm, vaø - Caân baèng caùc nguyeân coâng Caùc heä thoáng keùo: Heä thoáng keùo giuùp ta chöùng minh trieát lyù taùc nghieäp theo doøng chaûy. Giaû thieát caên baûn khoâng laøm ra linh kieän naøo heát, neáu nguyeân coâng sau chöa coù nhu caàu (keùo). Doøng chaûy moät chi tieát: Cô baûn cuûa quaù trình doøng chaûy laø doøng chaûy moät chi tieát chieám öu theá treân ñöôøng daây saûn xuaát. Ñieàu naøy coù nghóa laø ta khoâng ñöôïc thu thaäp caùc linh kieän giöõa caùc nguyeân coâng. Moãi moät nguyeân coâng trong quaù trình gia coâng linh kieän cho nguyeân coâng keá tieáp. Boá trí vieäc laøm theo oâ. Caùc nguyeân coâng phaûi ñöôïc lieân keát nhau trong moät oâ laøm vieäc. Caùch duøng maët baèng toát nhaát laø boá trí oâ theo hình chöõ U, nhöng nhöõng oâ hình chöõ S hoaëc oâ thaúng haøng ñoâi khi cuõng cho keát quaû töông töï. Thí duï moät oâ chuyeàn laép raùp goàm coù ba ngöôøi coù doøng chaûy töøng chi tieát nhö hình döôùi ñaây: Trong hình naøy ta thaáy caùc thôï saûn xuaát laøm vieäc treân moät baøn hình chöõ U vôùi vaät laøm di chuyeån theo höôùng ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà, trong luùc hình keá tieáp veõ caùch boá trí choã laøm vieâc theo daây chuyeàn haøng loaït. Nhìn hình naøy ta thaáy saûn phaåm chaát ñoáng chung quanh choã laøm vieäc laøm taêng löôïng toàn kho. Ngoaøi ra caùc saûn phaåm ñöôïc chuyeân chôû qua laïi treân moät khoaûng caùch daøi deã laøm giaûm chaát löôïng saûn phaåm. Höôùng theo saûn phaåm: Ta khoâng theå thöïc hieän ñöôïc heä thoáng keùo khi boá trí maùy theo cuïm cho caùc quaù trình gioáng nhau. Boá trí theo oâ goàm caùc thieát bò coù quaù trình gia coâng taïo thaønh saûn phaåm. Doøng chaûy laø höôùng theo saûn phaåm chöù khoâng phaûi höôùng theo quaù trình. Caân baèng caùc nguyeân coâng: Doøng chaûy moät chi tieát baét ta phaûi caân baèng caùc nguyeân coâng treân ñöôøng daây. Thôï A gia coâng linh kieän caáp cho thôï B, thôï B gia coâng xong giao linh kieän cho thôï C. Nhö vaäy thôøi gian quaù trình cuûa moãi nôi laøm vieäc phaûi gaàn baèng nhau môùi loaïi boû ñöôïc laõng phí.
 • 14. LEAN 6 SIGMA 12 Nhaän dieän hieän traïng Tröôùc khi laäp keá hoaïch aùp duïng Lean, ngöôøi quaûn lyù caàn bieát tình traïng hieän nay cuûa mình. Ñeå ñaùnh giaù hieän traïng ngöôøi ta duøng baûn ñoà hieän traïng. Hình sau ñaây cho ta thí duï veà moät baûn ñoà hieän traïng (hình H2). Trong baûn ñoà theå hieän doøng chaûy cuûa quaù trình, trong ñoù caùc hoäp khung theå hieän töøng chöùc naêng trong quaù trình. Caùc muõi teân lôùn duøng ñeå noái lieàn caùc caùc hoäp khung, chæ cho thaáy heä thoáng keùo coù ñöôïc söû duïng hay khoâng. Nhaø cung caáp vaø khaùch haøng ôû hai ñaàu ngoaøi dieãn ta baèng hoäp khung coù maùi che. Caùc hình nhö bia moä dieãn taû toàn kho. Döôùi caùc quaù trình coù nhieàu döõ lieäu veà nhöõng soá ño cuûa nguyeân coâng. Caùc muõi teân nhoû dieãn taû thoâng tin truyeàn ñaït giöõa caùc ñôn vò trong doøng chaûy. Hình döôùi (H2) laø moät thí duï veà baûn ñoà cho tình traïng töông lai, ta thaáy trong ñoù coù nhieàu loaïi toàn kho bò giaûm. Moät soá ño thieát yeáu ñöôïc duøng trong moâi tröôøng Lean laø thôøi gian chu kyø. Trong baûn ñoà hieän traïng, ta phaûi maát gaàn 257 giôø ñeå bieán ñoåi vaät lieäu thaønh saûn phaåm giao haøng. So vôùi baûn ñoà töông lai, chæ maát coù 32 giôø. Ñoù laø nhôø ta bieát saép xeáp laïi maùy moùc ñeå saûn xuaát theo doøng chaûy moät chi tieát. Hình beân (H3) chæ cho ta bieát nhöõng trôû ngaïi caàn quan taâm khi quaù trình ñaõ chuyeån ñoåi qua doøng chaûy moät chi tieát. Trong bieån toàn kho naøy quaù trình cheá taïo laø con taøu. Möùc toàn kho ñöôïc theå hieän baèng möïc nöôùc bieån. Khi möùc toàn kho giaûm ñi, möïc nöôùc ruùt xuoáng, phôi baøy nhöõng taûng ñaù ngaàm cuûa baûy laõng phí. Moãi laàn giaûm nhoû möùc toàn kho thì xuaát hieän moät taûng ñaù ngaàm khaùc. Ta phaûi phaù tan töøng taûng ñaù ngaàm tröôùc khi giaûm theâm moät möùc toàn kho nöõa. Sau khi moïi taûng ñaù ñeàu ñöôïc deïp ñi, thì ta ñaõ hoaøn thaønh doøng chaûy moät chi tieát coù hieäu quaû. Yeáu toá thieát yeáu ñeå nhaän daïng hieän traïng laø khaû naêng quan saùt moïi chi tieát taùc ñoäng ñeán doøng chaûy saûn xuaát. Neáu coù moät coâng nhaân naêm naøy qua naêm khaùc chæ coù ñöùng moät loaïi maùy, khaû naêng quan saùt cuûa anh hoaëc chò ta chæ giôùi haïn trong moâi tröôøng ñoù maø thoâi. Ñoái vôùi ngöôøi coâng nhaân naøy, tieän nghi hieän traïng laø caùch saûn xuaát toát nhaát. Do ñoù ta phaûi duøng chöông trình Lean ñeå môû roäng taàm maét cuûa coâng nhaân laø caàn phaûi thoâng baùo moïi vaán ñeà veà taùc nghieäp moät caùch chi tieát cuï theå. Vaøo naêm 2000 coù moät khaùch haøng coù vaán ñeà veà giao haøng cuûa nhaø cung caáp. Khaùch haøng xin ñeán thaêm xöôûng maùy nhaø cung caáp vaø hoûi xem nhieàu döõ lieäu ñaõ thu thaäp, bao goàm caû soá böôùc trong quaù trình bieán vaät lieäu thaønh saûn phaåm göûi ñi (haøng göûi khoâng ñuùng haïn). Trong thôøi gian ngoài hoïp cuøng nhaø cung caáp, hai beân thaûo luaän veà caùc böôùc nguyeân coâng trong suoát quaù trình saûn xuaát. Nhaø cung caáp nhaän dieän 17 böôùc caàn thieát ñeå bieán ñoåi vaät lieäu ra thaønh saûn phaåm göûi ñi. Sau khi nghieân cöùu kyõ, vò khaùch haøng naøy cho laø “Thöïc ra khoâng phaûi theá, maø hôn theá nöõa”. Sau khi ñi voøng caùc xöôûng vaø quay video hai beân nhaän thaáy coù hôn 80 böôùc trong quaù trình laän. Nhaø cung caáp chæ ñeám nhöõng böôùc taïo giaù trò gia taêng maø boû qua 66 böôùc khoâng(H2) (H3)
 • 15. LEAN 6 SIGMA 13 taïo giaù trò gia taêng trong quaù trình. Qua söï kieän naøy giuùp nhaø cung caáp môû roäng caùch nhìn vaán ñeà vaø caûi tieán quaù trình raát nhieàu, nhôø taäp trung vaøo giaûi quyeát nhöõng coâng vieäc khoâng taïo ra giaù trò gia taêng. Caùc quaù trình ñöôïc bieán ñoåi sang doøng chaûy vaø loaïi boû ñöôïc moät soá lónh vöïc nhö: - Coù quaù nhieàu keä chöùa - Baêng chuyeàn daøi - Ñaët caùc maùy gioáng nhau thaønh töøng cuïm - Thôøi gian chuyeån ñoåi lôùn hôn 9 phuùt (hai con soá) - Coù nhieàu ngöôøi kieåm tra chaát löôïng - Haøng toàn kho nhieàu - Coù nhieàu xe naâng - Coù nhieàu gioû ñöïng haøng trong quaù trình - Khoaûng caùch giöõa caùc maùy taùc nghieäp lôùn - Coù nhieàu thuøng chöùa baèng caùc toâng - Khoâng laøm vieäc theo toå ñoäi - Coâng nhaân ñöùng maõi treân moät maùy, vaø - Moïi vaät khoâng ñöôïc ñeå ñuùng choã qui ñònh Taïo doøng chaûy Moät khi vieäc ñaùnh giaù caùc tieän nghi hieän coù cuûa coâng ty hoaøn thaønh thaéng lôïi, böôùc tieáp theo laø thieát keá moät doøng chaûy saûn xuaát cho coù hieäu naêng. Thieát keá quaù trình tröôùc seõ giuùp cho vieäc aùp duïng doøng chaûy deã daøng hôn. Laáy thí duï neáu saûn phaåm coù dieän tích laø moät taát vuoâng thì neân boá trí maùy moùc laïi gaàn nhau. Neáu boá trí chuùng xa nhau, deã coù khuynh höôùng gia coâng linh kieän theo töøng loâ, khoâng phaûi laø doøng chaûy nöõa. Xaùc ñònh nhòp thôøi gian Böôùc ñaàu tieân khi ñònh maët baèng saûn xuaát theo oâ laø aán ñònh toác ñoä yeâu caàu cuûa khaùch haøng, ñöôïc bieåu hieän baèng Nhòp thôøi gian. Nhòp thôøi gian theå hieän soá ño thaáp nhaát cho moät nguyeân coâng rieâng bieät. Coâng ty Boeing coù nhòp thôøi gian laø haøng tuaàn, nhöng coâng ty Mabuchimotor laïi coù nhòp thôøi gian laø haøng giaây. Khi xaùc ñònh nhòp thôøi gian, neân duøng ñôn vò ño sao cho coù theå bieåu hieän töø moät hoaëc hai con soá. Phöông trình sau ñaây cho caùch tính nhòp thôøi gian cuûa moät saûn phaåm: Nhòp thôøi gian = Thôøi gian saün coù trong giai ñoaïn Soá löôïng khaùch haøng yeâu caàu trong giai ñoaïn Thí duï neáu khaùch haøng muoán coù 38.400 caây kieàm trong thaùng tôùi vaø ñöôøng daây hoaït ñoäng lieân tieáp 16 giôø moãi ngaøy. Coâng ty laøm vieäc 20 ngaøy moãi thaùng töùc baèng 320 giôø moãi thaùng. Ta laáy 38.400 chia cho 320 baèng 120 caây kieàm moãi giôø, töùc moãi phuùt laøm ra hai caây kieàm hoaëc 30 giaây ra moät caây kieàm. Neáu ñöôøng daây chæ laøm moät ca thì nhòp thôøi gian phaûi chia ñoâi, töùc laø 15 giaây. Phaàn nhieàu quaù trình khoâng laøm vieäc lieân tuïc, neân thôøi gian saün coù phaûi tröø ñi thôøi gian nghæ giaûi lao vaø aên tröa. Xem laïi caùc thieát bò Sau khi ñaõ xaùc ñònh nhòp thôøi gian, böôùc keá tieáp laø xaùc ñònh vieäc phaân phoái thieát bò. Giaû söû coù moät maùy eùp thuûy löïc nhoû caàn cho moät nguyeân coâng, coù theå saûn xuaát 60 cô phaän moãi phuùt, coøn nhòp thôøi gian laø 30 giaây, töùc moãi phuùt hai chieác. Doøng chaûy moät chi tieát ñoøi hoûi maùy eùo chæ saûn xuaát hai chi tieát moãi phuùt . ÔÛ ñaây ta coù hai caùch löïa choïn, moät laø mua moät maùy eùp môùi saûn xuaát ñuùng nhòp thôøi gian vaø hai laø duøng maùy hieän coù chaïy vôùi toác ñoä chaäm hôn nhieàu. Neáu caùch laøm sau ñöôïc choïn thì ngöôøi ñöùng maùy phaûi coù theâm traùch nhieäm nhaän theâm vieäc khaùc ñeå caân baèng vôùi nhòp thôøi gian. Caâu “Thieát bò ñuùng kích côõ caàn duøng” coù nghóa laø mua thieát bò ñaùp öùng ñuùng toác ñoä yeâu caàu cuûa khaùch haøng hoaëc Nhòp saûn xuaát. Ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm kinh doanh trong töông lai, phaûi heát söùc coá gaéng chæ mua thieát bò ñuùng kích côõ ñeå taùc nghieäp trong moät oâ doøng chaûy. Quyeát ñònh khoù nhaát laø xöû lyù nhöõng thieát bò hieän coù vôùi coâng suaát quaù thöøa nhö theá naøo ñaây. Caân baèng caùc nguyeân coâng Neáu thôøi gian ñaõ ñöôïc xaùc ñònh xong, vaø quyeát ñònh söû duïng laïi maùy eùp coù coâng suaát cao vôùi toác ñoä ñieàu chænh chaäm laïi, böôùc keá tieáp laø caân baèng caùc nguyeân coâng. Haõy xem hình a) döôùi ñaây, trong ñoù thôøi gian chu kyø cuûa thôï ñöùng maùy soá 3 vöôït treân nhòp thôøi gian. Neáu khoâng coù thay ñoåi caân baèng, thì ta phaûi laøm theâm giôø môùi coù theå thoûa maõn yeâu caàu khaùch haøng. OÂ doøng chaûy moät chi tieát vôùi nhòp thôøi gian cho trong hình a) khoâng coù hieäu quaû. Thôï ñöùng maùy 3 coù toác ñoä saûn xuaát vaø keát quaû thaáp hôn yeâu caàu khaùch haøng. Tröôùc khi boá trí oâ taùc nghieäp, ngöôøi thôï phaûi loaïi boû laõng phí ôû nguyeân coâng 3 hoaëc giao moät phaàn vieäc cuûa böôùc 3 cho moät ngöôøi khaùc ôû moät oâ veà sau. Baây giôø haõy nhìn vaøo hình b). Caùc nguyeân coâng baây giôø ñaõ ñöôïc caân baèng vaø ta khoâng caàn phaûi laøm theâm giôø. Ñeå caân baèng ñöôøng daây, luùc naøo cuõng phaûi giao vieäc sao cho thôøi gian chu kyø cuûa nguyeân coâng hôi thaáp hôn nhòp thôøi gian moät chuùt. Keát quaû bình thöôøng cho ta seõ laø nguyeân coâng cuoái cuøng taûi troïng chöa heát. Thôï ñöùng maùy 5 coù theå giuùp caùc ngöôøi Thôï ñöùng maùy Nhòp saûn xuaát 1 2 3 4 5
 • 16. 14 LEAN 6 SIGMA thôï khaùc, lau chuøi doïn deïp v.v… Muïc ñích cuoái cuøng laø giaûm bôùt thôøi gian chu kyø cuûa boán nguyeân coâng ñaàu ñuû ñeå ñöa thôï ñöùng maùy thöù naêm chuyeån qua oâ khaùc. Xaùc ñònh hình daïng cuûa oâ Coù boán caùch cô baûn ñeå thieát keá moät oâ, nhö theå hieän ôû hình döôùi ñaây. OÂ hình chöõ U thöôøng ñöôïc duøng nhieàu vì coù khoâng gian laøm vieäc coù hieäu quaû nhaát vaø giaûm ñöôïc thôøi gian chuyeån giao vaät tö. Caùc oâ hình chöõ S thöôøng ñöôïc duøng khi quaù trình bao goàm nhieàu nguyeân coâng, nhö chuyeàn laép raùp xe hôi chaúng haïn. Duøng caùc oâ hình chöõ I coù hieäu quaû khi coù soá löôïng nguyeân coâng nhoû. Caùc oâ hình chöõ L coù hieäu quaû thaáp nhaát vì duøng khoâng gian keùm hieäu quaû. Hình daïng cuûa moãi oâ coøn tuøy thuoäc vaøo khoâng gian saün coù cuûa xöôûng. Boá trí maët baèng cho oâ Vì nhieàu muïc ñích cuï theå, giaû söû nhaø quaûn lyù ñaõ choïn oâ theo hình chöõ U. Chöõ U naøy laø U hoa hay u thöôøng? OÂ caøng coù nhieàu nguyeân coâng caøng phaûi coù nhieàu khoâng gian. Hôn nöõa vieäc di chuyeån beân trong oâ cuõng bò giôùi haïn (thí duï duøng tay, maùng tröôït hay baêng taûi). Duøng baêng taûi laø ñaét tieàn nhaát, coøn duøng tay ñeå chuyeån thì khoâng thích hôïp vôùi nhöõng vaät laøm lôùn vaø naëng. Maùng tröôït theo troïng löôïng thích hôïp cho nhöõng chi tieát nhoû nhöõng khoâng kieåm soaùt ñöôïc doøng chaûy. Muoán coù hieäu naêng khi phaùt trieån maët baèng cho oâ, neân nhôù vaøi ñieàu sau ñaây: Giaûm bôùt dieän tích daønh cho moãi nguyeân coâng; Daønh choã ñaët thuøng chöùa ñoái vôùi nhöõng cô phaän nhoû; Toái thieåu hoùa chieàu daøi baêng chuyeàn; Quaù trình phaûi chaûy ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà (phaàn lôùn thieân haï thuaän tay phaûi); Caùc thôï vaän haønh phaûi ñöùng beân trong chöõ U. Maët baèng cuoái cuøng coù hình daïng nhö cho ôû hình beân (H4): Ñieàu chuù yù ñaàu tieân laø quaù trình chaûy töø phaûi sang traùi. Nhieàu thuøng chöùa nhoû ñöôïc duøng ñeå chöùa nhöõng linh kieän hôïp thaønh. Thôï vaän haønh ñöùng beân trong hình chöõ U. Hoï ñöùng gaàn nhau, thoâng tin cho nhau deã daøng, nhôø theá ruùt ngaén ñöôïc chieàu daøi baêng taûi. Trong quaù trình phaân tích caùc böôùc, thôøi gian chu kyø cho moãi nguyeân coâng ñöôïc caân baèng laãn nhau vaø vöøa vaën naèm döôùi Nhòp thôøi gian. Ban ñaàu oâ laøm vieäc raát hoaøn haûo, moãi choã laøm vieäc saûn xuaát ra moät linh kieän roài giao cho nguyeân coâng keá tieáp coù nhö caàu. Doøng chaûy moät chi tieát chaïy troâng raát ñeïp maét, trôn tru vaø hieäu naêng. Caùc baêng taûi di chuyeån caùc chi tieát lieân tuïc trong quaù trìnhvôùi toác ñoä theo ñuùng Nhòp thôøi gian qui ñònh. Choã laøm vieäc naøo cuõng coù gaén baûng “Höôùng daãn coâng vieäc”. Trong nhaø maùy hieån thò, ai ñi qua cuõng bieát quaù trình ñöôïc ai laøm, caùi gì, luùc naøo, ôû ñaâu vaø nhö theá naøo trong voøng naêm phuùt, ñaây laø nôi deã nhaän daïng doøng chaûy cuûa vaät lieäu, quaù trình vaø caùc thoâng soá vaän haønh thieát bò. Ñuøng moät caùi quaù trình döøng laïi, linh kieän khoâng ra ñeå ñi vaøo thuøng chöùa. Vieäc gì ñaõ xaûy ra? Maùy eùp thuûy löïc bò hoûng vì thieáu baûo trì döï phoøng suoát hai naêm qua. Doøng chaûy chi tieát khoâng theå hoaït ñoäng toát khi coâng taùc baûo trì thieát bò khoâng hieäu quaû. Maùy döøng daãn ñeán vieäc phaûi laøm theâm giôø. Vì theá, muoán cho doøng chaûy theo oâ chaïy trôn tru, tröôùc tieân phaûi laøm toát vieäc baûo trì thieát bò. Ñoái phoù vôùi nhöõng khaùc bieät Caùc vaán ñeà vaø khaùc bieät seõ xaûy ra trong quaù trình thieát laäp doøng chaûy cho moät nguyeân coâng laø chuyeän töï nhieân. Ñieàu quan troïng laø ta bieát nhaän daïng vaán ñeà cuøng vôùi nhöõng nguyeân nhaân goác cuûa noù. Caùc nhaø quaûn lyù saûn xuaát haøng loaït coá gaéng nhaän daïng vaø giaûi quyeát vaán ñeà trong phoøng hoïp. Caùch thöùc ñuùng ñaén duy nhaát ñeå nhaän ra vaø giaûi quyeát vaán ñeà laø ñi xuoáng “Genba” ( tieáng Nhaät coù nghóa laø hieän tröôøng). Caùc nhaø quaûn lyù phaûi ñeán taän nôi coù vaán ñeà phaùt sinh ñeå höôùng daãn vieäc phaân tích cho phuø hôïp. Vaán ñeà coát yeáu nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà cho coù hieäu quaû laø nghieân cöùu caùc döõ lieäu.. Neân loaïi ra nhöõng dö luaän, phaûn öùng theo baûn naêng, vaø tröïc giaùc ra khoûi phaân xöôûng cheá taïo, maø chæ döïa vaøo döõ lieäu ñeå tìm caùch giaûi quyeát vaán ñeà. Ngöôøi quaûn lyù neân cuøng vôùi nhoùm laøm vieäc döïa vaøo caùc döõ lieäu ñeå tìm kieám nhöõng nguyeân nhaân khaû dó nhaát vaø baét ñaàu ñi phaân tích nguyeân nhaân goác. Moät khi ñaõ nghieân cöùu caùc döõ lieäu, vieát baûn moâ taû vaán ñeà ñoù. Vaán ñeà raát thieát yeáu laø trong baûn moâ taû vaán ñeà khoâng neân ghi vaøo ñoù giaûi phaùp, maø phaûi nhôù ghi ñoái töôïng vaø muïc tieâu. Ñaëc bieät nhöõng ngöôøi môùi vaøo laøm vieäc thöôøng hay vieát giaûi phaùp vaøo baûn moâ taû vaán ñeà neân khoâng phaùt hieän ra nguyeân nhaân goác. Nhaän dieän nguyeân nhaân goác laø khi trieät tieâu ñöôïc (H4)
 • 17. 15 LEAN 6 SIGMA noù thì vaán ñeà heát xaûy ra. Sau ñaây laø moät thí duï veà caùch duøng quaù trình hoûi “5 Taïi sao” ñeå moâ taû moät caùch phaân tích nguyeân nhaân goác. Baûn moâ taû vaán ñeà: toác ñoä saûn xuaát treân chuyeàn laøm cöûa xe thaáp hôn toác ñoä khaùch haøng caàn. Xöôûng phaûi laøm theâm giôø ñeå thoûa maõn toác ñoä yeâu caàu. Coù moät toå tröôûng môùi ñeán ñeå ñieàu khieån chuyeàn. Thôøi gian cheát quaù nhieàu vaø tæ leä vaéng maët cuõng quaù cao. Xaùc ñònh vaán ñeà: Chuyeàn laøm cöûa xe khoâng ñaït keá hoaïch saûn xuaát. Taïi sao? Soá lieäu cho thaáy maùy 23 coù thôøi gian cheát 12%(muïc tieâu = 4%) Taïi sao? Soá lieäu cho thaáy 65% giôø cheát laø do vaán ñeà thuoäc cô khí. Taïi sao? Döõ lieäu cho thaáy voøng bi chính bò keït laøm caûm bieán nhieät bò ngaét. Taïi sao? Döõ lieäu cho thaáy voøng bi khoâng ñöôïc boâi trôn Taïi sao? Döõ lieäu cho bieát boä phaän baûo trì khoâng thöïc hieän ñuùng tieán ñoä. Vaäy lieäu laøm toát baûo trì döï phoøng cho maùy 23 coù loaïi tröø ñöôïc thôøi gian maùy döøng do vaán ñeà thuoäc cô khí gaây ra hay khoâng, qua ñoù coù naâng cao ñöôïc saûn löôïng vaø khoûi phaûi laøm theâm giôø khoâng? Neáu laø ñöôïc thì nguyeân nhaân goác trong cheá taïo ñaõ ñöôïc nhaän dieän. Truyeàn ñaït thoâng tin Theo “Hoshin Kanri” (tieáng Nhaät coù nghóa laø “Quaûn lyù saùch löôïc”) muoán doøng chaûy hoaït ñoäng toát nhö mong muoán, moãi caáp baäc trong toå chöùc caàn hieåu vaø uûng hoä nhöõng muïc ñích cuûa ban laõnh ñaïo. Vieäc trieån khai chính saùch ñoøi hoûi muïc ñích vaø muïc tieâu cuûa töøng caáp phaûi yeåm trôï caáp cao keá tieáp ñoù. Soá caáp quaûn lyù trong moät heä thoáng coù theå taùc ñoäng ñeán söï aên khôùp giöõa chính saùch cuûa töøng caáp quaûn lyù vôùi nhau. Caøng nhieàu caáp quaûn lyù thì caøng coù nhieàu sai bieät, tröø phi muïc ñích töøng caáp phaûi xeùt laïi tính phuø hôïp vôùi nhöõng gì laõnh ñaïo coâng ty ñaõ ñeà ra. Muoán “Hoshin Kanri” coù hieäu quaû, moãi ngöôøi phaûi laøm vieäc theo moät höôùng chung. Heä thoáng doøng chaûy trong taùc nghieäp cuõng caàn coù thoâng tin truyeàn ñaït rieâng bieät. Duøng moät heä thoáng Kanban coù hieäu quaû seõ laøm cho vaät lieäu chæ ñöôïc caáp moät löôïng nhoû khi caàn coù. Kanban laø moät phöông tieän truyeàn ñaït nhaèm baùo cho nhaø cung caáp trong vaø ngoaøi bieát phaûi caáp caùi gì vaø khi naøo thì môùi caáp. Thí duï haõng Toyota phaàn lôùn nhaän haøng beân ngoaøi moãi hai tieáng ñoàng hoà baèng caùch söû duïng theû Kanban ñeå ñieàu khieån heä thoáng caáp haøng ñuùng luùc. Trong taùc nghieäp Lean ñaõ coù nhieàu caùch thöùc truyeàn ñaït veà yeâu caàu vaät tö beân trong cuõng nhö beân ngoaøi. Hieän nay ngöôøi ta hay duøng coâng ngheä thoâng tin voâ tuyeán ñeå truyeàn döõ lieäu. Vieäc göûi thoâng tin maõ vaïch ñeán sieâu thò hoaëc boä phaän caáp haøng laø moät caùch thoâng tin höõu hieäu khi coù yeâu caàu vaät lieäu. Ban ñaàu cuõng caàn moät soá chi phí ñeå mua phaàn cöùng vaø phaàn meàm, vieäc ñaàu tö naøy seõ ñöôïc bieän minh baèng keát quaû mang laïi sau ñoù. Duøng theû Kanban trong heä thoáng keùo laø phöông phaùp truyeàn ñaït yeâu caàu vaät lieäu coù hieäu quaû nhaát. Khi theû quay trôû veà nôi cung caáp, ñoù laø tín hieäu phaûi laøm ra moät soá löôïng qui ñònh cho linh kieän coù yeâu caàu. Heä thoáng ñöôïc caùc nhaø cung caáp beân trong laãn beân ngoaøi söû duïng. Nhieàu coâng ty fax taám theû cho nhaø cung caáp, ñeán phieân hoï göøi taám theû thöïc ñeå yeâu caàu ñieàn ñaày vaät tö laïi. Theo caùch choïn löïa thöù nhaát, caùc nhaø cung caáp phaûi gaén theû Kanban leân nhöõng thuøng chöùa göûi veà. Coøn khi duøng caùch thöù hai, nhaø cung caáp nhaän Kanban vaø gaén chuùng leân caùc thuøng chöùa. Duø laø caùch naøo thì muoán hoaït ñoäng chaïy toát ta phaûi theo doõi khi quaù trình coù thay ñoåi. Vì bieát coù theå coøn coù moät soá ngöôøi khoâng tuaân theo söï thay ñoåi, neân thôï ñöùng maùy vaø nhöõng ngöôøi khaùc neân coi ñaây laø cô hoäi vaø traùch nhieäm ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, vöôït qua sôï haõi vaø hieåu bieát caùch thay ñoåi ñeå tieán leân. Keát quaû mong ñôïi Keát quaû ñaït ñöôïc do chuyeån sang heä thoáng keùo coù theå deã daøng thu ñöôïc baèng caùch ño: Thôøi gia ra haøng (töø khi vaøo nhaø maùy ñeán khi ra khoûi nhaø maùy); Naäng cao naêng suaát töøng caù nhaân; Nguoàn lao ñoäng duøng saûn xuaát ra saûn phaåm ít hôn tröôùc; Duøng ít coâng boác dôõ ñeå di chuyeån saûn phaåm; Duøng ít dieän tích caàn ñeå saûn xuaát hôn; Giaûm bôùt chi phí, vaø Taêng cao lôïi nhuaän Neáu nhaân vieân trong toå chöùc saün saøng trôï giuùp coâng ty hoaøn thaønh nhöõng keát quaû treân, haõy laäp moät keá hoaïch ban ñaàu ñeå chuyeån sang Lean. Sau ñoù neân nhôø ai ñoù coù kinh nghieäm veà Lean giuùp ñôõ trong vieäc thöïc hieän noù. Neân nhôù raèng keát quaû mang laïi do thay ñoåi quaù trình khoâng mang laïi keát quaû ngay trong ngaøy moät ngaøy hai. Trong phaàn lôùn tröôøng hôïp, phaûi maát ít nhaát hai naêm ñeå aùp duïng Lean. Haõy möôøng töôïng tröôùc, tính caïnh tranh cuûa coâng ty sau ba naêm nöõa seõ ra sao neáu ta thay ñoåi töø quaù trình saûn xuaát haøng loaït vaø xeùp haøng sang saûn xuaát theo doøng chaûy lieân tuïc moät chi tieát. q
 • 18. 16 LEAN 6 SIGMA Coâng ty Coå phaàn Caùp - Nhöïa Vónh Khaùnh ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1993. Traûi qua 17 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån, Vónh Khaùnh ñaõ trôû thaønh moät ñòa chæ ñaùng tin caäy cung caáp caùc saûn phaåm phuïc vuï ngaønh vieãn thoâng, ñieän löïc, caáp thoaùt nöôùc vaø thò tröôøng daân duïng nhö daây vaø caùp thoâng tin, daây vaø caùp maïng, daây vaø caùp ñieän löïc, oáng nhöïa uPVC vaø HDPE vaø phuï kieän caùc loaïi. Töø moät xí nghieäp tö doanh nhoû, ñeán nay Vónh Khaùnh ñaõ coù vaên phoøng, nhaø xöôûng ôû Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Bình Döông vaø Ñoàng Nai, daây chuyeàn thieát bò, coâng ngheä hieän ñaïi theo tieâu chuaån chaâu AÂu, moät ñoäi nguõ lao ñoäng laønh ngheà, taâm huyeát coù theå ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng moät caùch nhanh choùng. Vónh Khaùnh töï haøo laø moät trong nhöõng nhaø maùy saûn xuaát caùp lôùn nhaát Vieät Nam. Ñaëc bieät, naêm 2007 vaø 2008, Vónh Khaùnh ñöôïc vinh döï naèm trong 500 Doanh Nghieäp Lôùn Nhaát Vieät Nam do Vietnam Report Vietnamnet chöùng nhaän. Möôøi baûy naêm qua, keå töø keå töø ngaøy thaønh laäp naêm 1993, coâng cuoäc ñoåi môùi vaø caûi tieán lieân tuïc cuûa Vónh Khaùnh ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn vaø coù yù nghóa ñoät phaù taïo cô sôû vöõng chaéc cho moät neàn taûng phaùt trieån beàn vöõng goùp phaàn phaàn khoâng nhoû cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh caùp-nhöïa Vieät Nam. Nhìn chung, haàu heát caùc chæ tieâu phaùt trieån chuû yeáu cuûa coâng ty ñeàu ñaït vaø vöôït möùc ñeà ra cho moãi naêm. Nhöng theo OÂng Laâm Quy Chöông – chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm toång giaùm ñoác coâng ty thì luoân khaúng ñònh vôùi caùc thaønh vieân raèng “Coâng ty phaùt trieån vaãn chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng maø chung ta coù”. Naêng suaát chaát löôïng vaø söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm/dòch vuï maø coâng ty cung caáp tuy ñaõ coù nhöõng böôùc tieán boä nhöng vaãn coøn chöa ñaùp öùng kòp caùc yeáu toá thò tröôøng khoâng ngöøng thay ñoåi. Ví duï nhö söï thay ñoåi veà cô caáu saûn phaåm vaø nhu caàu khaùch haøng, luùc tröôùc khaùch haøng yeâu caàu coâng ty giao haøng vôùi soá löôïng lôùn vaø chuûng loaïi saûn phaåm ñôn giaûn, khoâng caàu kyø. Nhöng ngaøy nay hoaøn toaøn ngöôïc laïi, ngoaøi yeâu caàu chaát löôïng vöôït troäi, caùc yeáu toá khaùc nhö giaù vaø toác ñoä giao haøng laø ñieàu tieân quyeát ñeå khaùch haøng löïa choïn nhaø cung öùng. Tröôùc thöïc teá naøy ñoøi hoûi coâng ty phaûi coù bieän phaùp nhaèm “Ñaåy nhanh toác ñoä taêng tröôûng, caûi tieán lieân tuïc naêng suaát chaát löôïng vaø söùc caïnh tranh”. Taäp trung phaùt trieån caùc chuûng loaïi saûn phaåm coù lôïi theá vaø khaû naêng caïnh tranh, ñoàng thôøi thöïc hieän ñoàng boä caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao haøm löôïng coâng ngheä, giaù trò taêng theâm vaø söùc caïnh tranh cuûa caùc saûn phaåm/dòch vuï maø coâng ty cung caáp. Qua raát nhieàu caùc thoâng tin töø nhieàu nguoàn khaùc nhau, coâng ty bieát raèng, hoaït ñoäng caûi tieán lieân tuïc, ñaëc bieät laø trieån khai aùp duïng caùc phöông phaùp vaø coâng cuï caûi tieán trong ñoù taäp trung vaøo Lean6sigma, ñaõ vaø ñang trôû neân caáp baùch hôn cho coâng ty nhö hieän nay. Vì theá vaøo ñaàu naêm nay 2010 coâng ty ñaõ phoái hôïp vôùi OÂng Phaïm Thanh Dieäu, phuï traùch ñaøo taïo vaø tö vaán Lean6sigma - Trung taâm Ñaøo taïo vaø Tö vaán Naêng suaát Chaát löôïng thuoäc Trung taâm Kyõ thuaät Tieâu chuaån Ño löôøng Chaát löông 3 (Quatest3) trieån khai chöông trình aùp duïng vaø trieån khai Lean6sigma taïi Vónh Khaùnh trong hai naêm (2010 - 2011). Qua raát nhieàu caùc chöông trình khaûo saùt vaø ñaùnh giaù hieän traïng cuõng nhö caùc khoùa huaán luyeän veà nhaän thöïc vaø höôùng daãn thöïc tieãn aùp duïng trieån khai Lean6sigma, toaøn theå caùn boä nhaân vieân coâng ty ñaõ nhaän ra raèng keû thuø tieàm aån cuûa coâng ty chính laø nhöõng bieán ñoäng vaø caùc laõng phí trong hoaït ñoäng saûn xuaát/kinh doanh, giaù thaønh khoâng hôïp lyù, naêng suaát lao ñoäng thaáp, chaát löôïng khoâng oån ñònh, thôøi gian giao haøng daøi…, voán laø nhöõng lyù do khieán khaùch haøng do döï trong vieäc löïa choïn saûn phaåm cuûa coâng ty. Caùc khoùa ñaøo taïo keøm theo vieäc aùp duïng trieån khai vaøo thöïc teá coâng vieäc AÙp duïng Lean6sigma taïi Coâng ty Coå phaàn Caùp-Nhöïa Vónh Khaùnh
 • 19. 17 LEAN 6 SIGMA theo caùc döï aùn caûi tieán Lean6sigma, ñöôïc thieát keá chuyeân saâu döïa treân kinh nghieäm aùp duïng trieån khai vaø tö vaán cuûa chuyeân gia. Vì theá thaønh vieân coâng ty khi tham gia chöông trình ñöôïc ñaøo taïo raát nhieàu caùc kyõ naêng vaø caùc coâng cuï nhaèm höôùng ñeán caùc keát quaû coù ñònh höôùng maø hoï coù theå aùp duïng vaøo caùc döï aùn caûi tieán thöïc teá. AÙp duïng theo tieán trình Lean6sigma R-DMAIC-V (Recognize/Nhaän dieän, Define/Xaùc ñònh, Measure/Ño löôøng, Analyze/Phaân tích, Improve/Caûi tieán, Control/Kieåm soaùt vaø Validate/ Xaùc nhaän), caùc khoùa huaán luyeän taäp trung vaøo laøm theá naøo ñeå aùp duïng Lean6sigma vaøo vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà ñang phaùt sinh haøng ngaøy trong quaù trình saûn xuaát/kinh doanh cuûa coâng ty. Thoâng qua vieäc thöïc thi caùc döï aùn caûi tieán Lean6sigma coâng ty ñang thu ñöôïc caùc keát quaû caûi tieán vaø möïc tieát kieäm baèng tieàn cuï theå. Trong thöïc teá coù raát nhieàu coâng cuï ñaõ toàn taïi vaø phaùt trieån cho tôùi ngaøy nay, vieäc hieåu ñuùng yù nghóa vaø löïa choïn phuï hôïp coâng cuï ñeå giaûi quyeát vaán ñeà toái öu nhaát laø ñieàu quan troïng. Lean laø heä thoáng saûn xuaát tinh goïn phaùt trieån töø heä thoáng saûn xuaát TOYOTA (TPS) vaø ngaøy caøng ñöôïc aùp duïng roäng raõi trong raát nhieàu caùc loaïi hình toå chöùc/doanh nghieäp khaùc nhau vôùi tö töôûng chuû ñaïo laø loaïi tröø taát caû caùc laõng phí vaø baát hôïp lyù (Wastes) nhaèm mang laïi nhieàu giaù trò gia taêng hôn cho khaùch haøng baèng caùch aùp duïng coù hieäu quaû caùc coâng cuï caûi tieán tieân tieán khaùc nhau cho moãi vaán ñeà cuï theå. 6 Sigma laø heä thoáng höôùng tôùi söï hoaøn thieän tuyeät ñoái laø khoâng sai loãi/ sai hoûng trong taát caû caùc quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát/kinh doanh, vôùi muïc tieâu ñaït 3,4 loãi/sai hoûng treân moät trieäu khaû naêng. 6 Sigma taäp trung vaøo vieäc giaûm thieåu taát caû caùc dao ñoäng hay baát oån trong quaù trình baèng caùch tìm ra caùc nguyeân nhaân goác reã cuûa vaán ñeà. 6 Sigma söû duïng caùc coâng cuï thoáng keâ vaø toaùn hoïc chuyeân saâu xuyeân suoát caùc quaù trình trieån khai vaø aùp duïng. Lean6sigma laø söï keát hôïp coù choïn loïc giöõa heä phöông phaùp giaûi quyeát caùc vaán ñeà hieån thò (visible) vaø caùc vaán ñeà tieàm aån (invisible) ñöôïc xem nhö laø moät xu theá môùi trong vieäc löïa choïn caùc phöông phaùp vaø coâng cuï moät caùch phuø hôïp nhaát vôùi khaû naêng noäi taïi cuûa Vónh Khaùnh. Sau thôøi gian ngaén aùp duïng trieån khai Lean6sigma coâng ty böôùc ñaàu ñaõ nhaän dieän ñöôïc caùc vaán ñeà caàn caûi tieán vaø ñang tieán haønh thaønh laäp caùc nhoùm döï aùn caûi tieán. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy chuyeân gia ñaõ höôùng daãn söû duïng caùc coâng cuï nhaän dieän nhö: Sô ñoà chuoãi giaù trò (Value stream mapping) vaø löu ñoà quaù trình lieân chöùc naêng (cross function process mapping). Thoâng qua hai coâng cuï naøy coâng ty ñaõ phaân tích raát chi tieát caùc hoaït ñoäng cuûa caùc quaù trình vaø ño löôøng ñöôïc caùc hoaït ñoäng khoâng mang laïi giaù trò gia taêng cho saûn phaåm vaø khoâng ñöôïc khaùch haøng chaáp nhaän traû tieàn noù chieám moät tyû troïng raát lôùn trong toaøn chuoãi cuûa coâng ty. Caùc hoaït ñoäng khoâng maïng laïi giaù trò gia taêng ñoù theo ñònh nghóa cuûa Lean laø laõng phí (toán chi phí). Ví duï nhö: Laõng phí do toàn kho: toàn kho nguyeân lieäu, do tröôùc kia ñeå ñeà phoøng ruûi ro vaø möùc dao ñoäng giaù nguyeân lieäu ñaàu vaøo lôùn neân coâng ty ñaõ toàn tröõ moät soá löôïng khaù lôùn. Beân caïnh ñoù toàn kho baùn thaønh phaåm giöõa caùc coâng ñoaïn vaãn coøn xaûy ra vì tieán trình saûn xuaát khoâng ñöôïc lieân tuïc hay bò giaùn ñoaïn do hoûng hoùc maùy moùc/thieát bò . . .Ñaëc bieät laø vaán ñeà toàn kho thaønh phaåm, do aûnh höôûng cuûa cuoäc ñaïi khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu vöøa qua, nhu caàu tieâu thuï bò suy giaûm traàm troïng, tuy nhieân ñeå duy trì saûn xuaát vaø taïo ñöôïc coâng aên vieäc laøm cho caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty, coâng ty vaãn tieáp tuïc saûn xuaát ñeå toàn tröõ. Tuy vaäy cho tôùi nay toàn kho thaønh phaåm laø vaán ñeà khaù ñau ñaàu. Ñeå caûi tieán vaán ñeà naøy coâng ty ñaõ thaønh laäp nhoùm döï aùn caûi tieán voøng quay toàn kho, giaûm giaù trò toàn kho vaø caûi thieän tình hình coâng nôï cuûa coâng ty thoâng qua aùp duïng caùc coâng cuï vaø phöông phaùp luaän cuûa Lean6sigma. Giaûi phaùp öu tieân tröôùc nhaát cuûa coâng ty laø chuyeån ñoåi moâ
 • 20. löôïng nguyeân lieäu ñaàu vaøo. Ñoái vôùi caùc sai loãi/sai hoõng do maùy moùc vaø thieát bò gaây ra, coâng ty ñaõ aùp duïng caùc coâng cuï nhö (Poka yoke) ngaên ngöøa sai hoõng vaø loaïi tröø saùu loaïi toån thaát do maùy moùc vaø thieát bò gaây ra. Giaû söû nhö vaán ñeà coù xaáy ra thì coâng ty cuõng ñang coù caùc giaûi phaùp aùp duïng heä thoáng Andon (tín hieäu thoâng baùo töùc thôøi) ñeå kòp thôøi thoâng baùo cho caùc beân lieân quan bieát nhaèm giai quyeát nhanh vaán ñeà phaùt sinh. Vieäc nhaän dieän laõng phí vaø loaïi tröø laõng phí trong taát caû caùc hoaït ñoâng laø moät hoaït ñoäng thöôøng xuyeân vaø lieân tuïc cuûa coâng ty. Nhaèm loaïi boû caùc laõng phí vaø baát hôïp lyù ñoù coâng ty ñang cam keát cao ñoä vieäc theo ñuoåi aùp duïng trieån khai laâu daøi vaø toaøn dieän phöông phaùp Lean6sigma trong toaøn coâng ty nhaèm taïo ra moät neàn vaên hoùa doanh nghieäp môùi ñoù laø vaên hoùa “caûi tieán lieân tuïc” Nhôø vaøo vieäc aùp duïng vaø trieån khai Lean6sigma, coâng ty ñang thieát laäp caùc muïc tieâu ñeå phaán ñaáu nhö sau so vôùi naêm 2009: Caûi tieán chaát löông: >10%, Giaûm chi phí ñôn vò treân toång chi phí ñôn vò saûn phaåm: >2%, Giaûm chi phí löu kho vaø toàn tröõ: >10%, Ruùt ngaén thôøi gian xöû lyù caùc coâng ñoaïn: >10%, Taêng khaû naêng ñieàu ñoä phuø hôïp vôùi keá hoaïch: > 10%, Tieát kieäm maët baèng: >20%. q KS. Phaïm Thanh Dieäu 18 LEAN 6 SIGMA hình saûn xuaát theo Lean6sigma laø saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng khoâng nhö saûn xuaát ñeå toàn kho nhö tröôùc ñaây. Vieäc chuyeån ñoåi moâ hình saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng ñaõ giuùp coâng ty haïn cheá ñöôïc toái ña vaán ñeà xuaát thöøa (laõng phí do saûn xuaát thöøa). Beân caïnh ñoù ñeå ñaùp öùng nhanh caùc ñôn haøng theo moâ hình coù ñôn haøng roài môùi saûn xuaát, ñieàu naøy yeâu caàu coâng ty phaûi ruùt ngaén thôøi gian (Lead time) laø thôøi gian töø khi khaùch haøng coù nhu caàu mua haøng ñeán khi khaùch haøng nhaän ñöôïc haøng. Trong ñoù coâng ty taäp trung giaûm thieåu toái ña nhaát coù theå thôøi gian chôø ñôïi giöõa caùc coâng ñoaïn (laõng phí do chôø ñôïi) vaø tìm caùch loaïi tröø caùc hoaït ñoäng/thao taùc khoâng caàn thieát (laõng phí do chính quaù trình vaø thao taùc thöøa) baèng caùch toái öu caùc nguoàn löïc, beân caïnh ñoù coâng ty coøn aùp duïng caùc coâng cuï vaø phöông phaùp cuûa lean6sigma nhö (TPM) Baûo trì naêng suaát toång theå nhaèm ngaên ngöøa sai hoûng vaø taêng möùc hieäu naêng toaøn phaàn cuûa maùy moùc/thieát bò. Ñeå ruùt ngaén thôøi gian vaän chuyeån vaø di chuyeån (laõng phí do vaän chuyeån vaø di chuyeån) khoâng caàn thieát giöõa caùc coâng ñoaïn coâng ty ñaõ vaø ñang tieán haønh aùp duïng trieät ñeå phöông phaùp 5S caû trong vaên phoøng vaø nhaø xöôûng, nhaèm boá trí saép xeáp ngaên naép moät caùch coù khoa hoïc vaø tieâu chuaån hoùa caùc coâng ñoaïn/thao taùc cho taát caû caùc vò trí trong toaøn chuoãi. Vieäc boá trò maët baèng nhaø xöôûng vaø trang thieät bò hôïp lyù theo doøng chaûy cuûa nguyeân vaät lieäu ñaõ giuùp chuùng toâi giaûi quyeát ñöôïc haàu heát caùc laõng phí vaø baát hôïp lyù trong quaù trình saûn xuaát/kinh doanh. Moät vaán ñeà raát quan troïng khaùc laø chaát löôïng saûn phaåm cuûa chuùng toâi ñaõ vaø ñang ñöôïc caûi thieän raát toát baèng caùch aùp duïng caùc coâng cuï vaø phöông phaùp 6 sigma, tyû leä loãi thaønh phaåm vaø loãi coâng ñoaïn ñöôïc xaùc ñònh ngaøy töø nguoàn taïo ra sai loãi ñoù ñeå ngaên chaën phaùt sinh vaø phoøng ngöøa moät caùch chuû ñoäng sai loãi/sai hoõng (laõng phí do sai hoõng/pheá phaåm) coù theå xaåy ra veà sau. Ví duï nhö, coâng ty kieåm soaùt chaët hôn nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo vaø coù caùc chieán löôïc cuï theå ñoái vôùi moãi nhaø cung öùng cuûa coâng ty nhaèm caûi tieán lieân tuïc khaû naêng giao haøng vaø naâng cao chaát Head office: Address:   Binh An, Di An, Binh Duong Tel:           84 650 3751 501 Fax:          84 650 3751 699 Website:   www.vcom.com.vn